Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimedia oktatoprogram ertekelese (1)

363 views

Published on

Matek a Köbön című animációs tananyag multimédia értékelése

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Multimedia oktatoprogram ertekelese (1)

  1. 1. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G2 Multimédia oktatóprogram értékelése Matek a köbön (algebra) Interaktív matematika sorozat I. AZ ÜZENET MEGFOGALMAZÁSA: (Szakmai pontosság, hitelesség, a közlendő egyszerűsége érthetősége, tömörsége.)A Matek a köbön (algebra) című anyag, az interaktív matematika sorozat egyik tagja. (CD-rőlindítható tananyag).A CD-n lévő animációk a 7-8. osztályos matematika tananyag egy részét fedik le. Segítve ezzel aközépiskolás felvételire való felkészülést. Mivel a matematika tantárgy koncentrikus felépítésű,ennek megfelelően az animációs anyag használható 9. évfolyamon is. A tárgyalt témaköröklehetőséget biztosítanak arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egyaránt kedvük szerintválogathassanak. Az animációk egy része elméleti tudást ad, majd azt gyakoroltatja, ellenőrzéssel,értékeléssel kiegészítve. A legtöbb feladathoz számláló is tartozik, lehetővé téve az azonnaliellenőrzést. A CD-n megtalálhatók olyan témakörök, amelyek nem kötelező tananyagok, de ezekreszükség van, hogy mi tanárok tudjunk differenciálni, valamint a tehetséggondozáshoz is nagy segítségjelenthet. A közvetítendő tartalom az életkori sajátosságoknak megfelelő, egyértelmű, közérthető ésszemléletes módon van bemutatva.Az animációk egyre nehezedő feladatokon keresztül ölelik fel a tananyagot, fontos didaktikai elvetteljesítenek így az alkotók. A sorozattal fejleszthetők - többek között - a matematikai-logikai, aszövegértési-szövegalkotási és az informatikai kompetenciák.A cél egyértelmű: A tanulói animációk az interaktív feladatokkal segítik az ismeretek átadását,gyakorlását a matematikai készségek, a gondolkodási és problémamegoldó képességek kialakítását,fejlesztését. A szemléletes, színes animációk segítik az új anyagok tanítását, a gyakorlást és adifferenciálást is. Alkalmat adnak arra, hogy a tanulók önállóan vagy csoportban dolgozhassanak, ésellenőrizhessék a munkájukat. A felmerült igényekhez igazodva a "szárazabb" anyagrészek közöttjátékos feladatok is szerepelnek a CD-ken. Így olyan megoldások születtek, amelyek fejlesztik akoncentrációs képességet, és motiválóak is egyben. Szakmaiságot, hitelességet a Műszaki Kiadócsapata biztosítja. Tartalma érthető, tömör. II. RENDSZERSZEMLÉLETŰ TERVEZÉS (MÉDIAELEMZÉS, TERVEZÉS) (Mennyiben felel meg a program a célkitűzésnek, alkalmas-e az eltérő tanulási stílusokhoz.)A program jól megfelel az előző részben megfogalmazott céloknak. Az elsajátítandó tananyagok, azinformációs egységek szoros kapcsolatban állnak egymással. Az átadandó ismereteket olyanformában jeleníti meg, amely a legjobban megfelel az adott információnak. Szemléletességet tartjaszem előtt a létrehozó csapat. (Jól kiegészíti a tartalom a tankönyvhöz készült interaktív tananyagot!)Segítségével a tanulás hatékonyabb lehet, hiszen a tanulási folyamatban a témára, a tárgyra tudjukirányítani a figyelmet. A használat során a feladatok megoldását „játékos” elemek segítik. 1
  2. 2. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G2Ezzel is olyan megoldásokat alkalmaznak a készítők, amelyek fejlesztik a koncentrációs képességet, amotiváltságot. A lineárisan és a csapongó tanulási stílust kedvelők számára is biztosítja a megfelelőhasználatot. Természetes lehetőséget biztosít a feladatok ismételt megoldására is.Nagyon sok témánál választási lehetőség van arra vonatkozóan, hogy könnyű, közepes vagy nehézfeladattípus megoldását gyakorolja a tanuló. III. STRUKTÚRA (Tartalmi, a logikai, elhelyezési struktúra, megfelelősége, átláthatósága.)A bejelentkező képen (miután a felhasználással kapcsolatos végfelhasználói licencszerződéselfogadtuk) egy általános bevezetést olvashatunk. (Kiknek készült az anyag, milyen céllal, fejleszthetőkompetenciák, tárgyalt főbb témakörök.)Látjuk a főmenü elemeit egységes, jól áttekinthető megjelenéssel. A lebegő menüsor áthelyezhető amásik oldalra. Az induló képernyőn keresés felületrész áll rendelkezésre, ami segítségünkre vanabban, hogy címekben, megjegyzésekben kereshessünk. A struktúráról elmondható, hogy átgondolt,egyszerű. A program keretrendszerét úgy alakították ki, hogy könnyen kezelhető legyen, segítve ezzela hatékony tanórai felhasználást. A hatékony felhasználást a jól áttekinthető tartalomjegyzék istámogatja. A keretrendszer lehetőséget nyújt a tartalmak egyéni szempontok szerinticsoportosítására is. (Kedvencek) Az interaktív matematika sorozat interaktív táblás tanóramegtartásához is ideális, mert több olyan elem is beépítésre került, ami táblaszoftvereknélalkalmazott. (ceruza, redőny eszköz) A helyes megoldás és az animáció használatával kapcsolatosleírás bemutathatók, a számláló és a navigáció gombok egyértelműek. Az útmutatókban pontosleírást kapunk a használattal kapcsolatosan. Információ a használatról, nagyítás, helyes megoldás, redőny, ceruza ikonok 2
  3. 3. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G2 IV. NAVIGÁCIÓ (Tartalmazza-e a minimális navigációs elemeket, a navigációs elemek segítik-e az eligazodást)A tartalomjegyzékből elérhető menük, almenük listapontokban tartalmazzák csomópontokat(nóduszokat). A program bármely felületéről vissza tudunk lépni a tartalomjegyzékhez. A navigációrólkijelenthető, hogy összességében áttekinthető, könnyen kezelhető és következetes. Az animációklistamenüjében az adott sorra mutatva, egy felugró ablakban bővebb információt kapunk atartalomról. (Segítő megjelenítés, hasznos funkció)A navigációs és tájékozódást biztosító elemek következetesen ugyan ott helyezkednek el a képernyőképen, így a felhasználó nem érzi magát bizonytalannak. Navigációs elemek következetesen Felugró ablakban, elhelyezve. bővebb információk. V. KOMMUNIKÁCIÓ-INTERAKCIÓ (Akció-reakció (várakozási idő), megszakíthatóság, a társalgás fenntartásának az elve)A tartalomjegyzék, a menü, az almenük eléréséhez, az animációk váltásához szükséges várakozási,elérési idő rövid. A tanár, tanuló egyéni ütemben haladva végigjárhatja a keretrendszert, aprogramot. A kiválasztott animációból a teljes megoldás nélkül bármikor megszakítható atevékenység és vissza lehet lépni a tartalomjegyzékhez, ahol további animációk érhetőek el. Aszemléletes, színes animációk, a feladatok megoldása folyamatos interakciót biztosítanak afelhasználóknak. A számláló, a feladatok megoldásának folyamatos ellenőrzése, visszajelzés,megerősítés, a helyes megoldás lehetősége folyamatos társalgást biztosít a felhasználóval. VI. PEDAGÓGIAI - DIDAKTIKAI SZEMPONTOK (A feldolgozás megfelel-e a tanulási céloknak, fenntartja-e az érdeklődés.)Az „Interaktív matematika sorozat” tagjai a hagyományos oktatásnál hatékonyabb lehet, újfajtatanulási stílust biztosít. Az interaktív tananyag, a digitális taneszköz önálló ismeretszerzést biztosít. 3
  4. 4. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G2A program illeszkedik a nyomtatott taneszközhöz készült interaktív tananyaghoz, a tantárgyitantervhez. Az animációk segítségével a tanulók figyelme maximálisan lekötött. Igényekhez igazodvaaz anyagrészekben játékos feladatok is szerepelnek a CD-ken. Így olyan megoldások születtek,amelyek fejlesztik a koncentrációs képességet, és motiválóak is egyben. A következő pedagógiaiszempontokat veszi figyelembe: számít a tanuló előzetes ismeretire, egyéni tanulást biztosít,tanulhatóság. A feldolgozás megfelel az előzőekben megfogalmazott tanulási céloknak. Az animációkegyre nehezedő feladatokon keresztül ölelik fel a tananyagot, fontos didaktikai elvet teljesítenek ígyaz alkotók. (Rendszeresség és fokozatosság) Ezen kívül még teljesülnek a következő didaktikaalapelvek: a tanulók fejlettségéhez való alkalmazkodás, a szemléletesség elve. VII. PSZICHOLÓGIAI, ERGONÓMIAI SZEMPONTOK (Mennyire emberhez igazított a program, kialakul-e a kognitív térkép a tananyagról)A keretrendszerről kijelenthető, hogy összességében áttekinthető, könnyen kezelhető éskövetkezetes. A keretrendszer lehetőséget nyújt a tartalmak egyéni szempontok szerinticsoportosítására is. (Kedvencek) A felhasználó „komfortérzete” teljesül, hiszen számítógépes ismeretnélkül is könnyedén tájékozódhatunk a programban, a keretrendszerben. A képernyőtervezés során aképkomponensek (szöveg, szín, állókép, animáció) összhangja, kiemelő, figyelemfelhívó jellege kiváló.A tartalom jól tagolt, oktatási szempontból hatékony.Az egyéni tanulási stílusnak megfelelő a tartalom feldolgozása. A feldolgozás folyamata számít azelőzetes ismeretekre. Tanítja a tananyagot, megerősíti, majd az ismereteket felméri, hogy jóltanította-e meg a tananyagot. A tevékenykedtetés során folyamatos az értékelés, ellenőrzés. VIII. MULTIMÉDIA KOMPONENSEK VIZUÁLIS ÉS AUDITÍV ELEMEI1. Szöveges részekA képernyő képeken megjelenő szövegek egyszerűek, jól olvashatóak, kellően tagoltak, tömörentartalmazzák a leglényegesebb információkat. A választott betűtípus szembarát megjelenítésű. Aképernyőképen a megjelenített szöveg és más médiumok arány megfelelő.2. Számok, adatbázis alkalmazásaA keresés gyorsasága kiváló. A program nem használ adatbázist, a tananyag az adathordozón van.3. ÁllóképekA felhasznált képek látványosak, színesek, jó felbontásúak. A változatlan háttérkép, az egységesmegjelenítés segíti azt, hogy a tanuló, felhasználó ne érezze magát bizonytalanságban. A grafikaimegjelenés a célnak megfelelő. A tudatos színhasználat, a képi kiemelés eszközei biztosítottak, jólsegítik a tananyag iránti érdeklődés felkeltését, fenntartását. 4
  5. 5. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G24. Ikonok, szimbólumok, logók alkalmazásaA kivitelezés egyszerű, közérthetősége, a lényegkiemelés mértéke megfelelő. Az ikonok aktivitásátmás és más hatás érzékelteti, ezek típusonként egységesek.(Forgás, másik körvonal szín) Aképernyőképek mindegyikén megjelenik a kiadó, gyártó logója. Kiadói, gyártói logó Ikonok5. 3D ábrázolásA program csak a bejelentkező képernyő képen tartalmaz egyetlen egy 3D megjelenítést. (Kiadóireklám)6. Az animáció alkalmazásaA CD-re felkerült 29 db animáció szemléletes módon segíti a tanárokat, tanulókat. Jól átgondolt,megtervezett és kivitelezett animációk készültek. Ezek a vizuális elemek a legjobban szolgálják azérdeklődés felkeltését, fenntartását. Folyamatosság (egyenletes mozgás), a mozgás valószerűsége,dinamikája jó szinten realizálódik.7. Aktív felületekAz aktív felületek folyamatos, következetes elhelyezés, ill., indokolt jelenléte biztosított. Az ikonokaktivitását más és más hatás érzékelteti, ezek típusonként egységesek.(Forgás, másik körvonal színmegjelenítése, kurzor képének megváltozása, háttér szín megváltozása, szimbólum részleténekmozgása, magyarázó felugró ablak) A képernyőképen ezek az aktív felületek egyező helyre kerültek(áttekinthetőség, egyszerűség). A program kezeléséhez szükséges aktív felületek a megfelelőképernyőképen mindig jelen vannak.8. Az auditív információkA program nem tartalmaz auditív információt. 5
  6. 6. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G29. Mozgóképi formanyelvi sajátosságokA program nem tartalmaz mozgóképet. IX. MULTIMÉDIA TECHNIKAI KIVETELEZÉSEA 7-8. évfolyam matematika tananyag algebra része is kisebb egységekre van bontva, ami a kiválótechnikai kivitelezést segítette. A tartalom megjelenítése ötletes, szemléletes. A tartalmat zaj nemkíséri. X. JÁRULÉKOS ELEMEK (borítóterv, installálás, fülszöveg, tartalmi leírás)A CD borítójának megjelenése tartalmas, igényes, érdeklődést felkeltő. Az anyag „csomagolása”kiváló. Lényeges információkat tartalmazó. Ez az anyag olyan kivitelű, hogy CD-ről indítható. A CD-reírt használati útmutatók emelik a produktum értékét. XI. On-line frissítésNincs on-line frissítése az anyagnak. A képernyőképeken, nem teljes képernyős üzemmódban láthatókét weblap cím, ami információszerzéshez javasolt. XII. SZUBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSAz interaktív tartalmakat szívesen tekintettem át, ötletes, szemléletes anyagot kaptam cserébe,szívesen fogom használni a tanítási-tanulási folyamat minden színterén. Érdekes volt számomra, hogya lebegő menü minden gond nélkül áthelyezhető másik felületrészre, az egyes animációk kezelőikonjai esetében pedig gondoltak a jobb és a balkezesekre egyaránt. A táblaszoftvernél alkalmazott,és ismert elemek beintegrálása is nagyon hasznos funkciók. A képernyőképek tetszőlegesmegjegyzéssel kiegészíthetőek. A technikai kivitelezést kiválónak találom. Ennek az anyagnak asegítségével még a 13-15 éves korosztály is szinte játszva tanulhat. A megjelenés, a tartalom, aszámítástechnikai ismeretek hiányában is könnyen kezelhető felület szintén az előnyök közé írható.Másoknak is szívesen ajánlom a teljes sorozatot.SWoT-elemzés:Előnyök: Hátrányok:Ötletes, szemléletes tananyag. Nincs on-line frissítési lehetőség.Táblaszoftvereknél alkalmazott technikák Az animációk gyors lejátszása, a tartalomintegrálása. használhatósága komoly multimédiásKépernyőképek kiegészíthetőek, megjegyzések számítógépet igényel.beírhatóak. Hiányzó auditív, 3D-s tartalmak.Technikai kivitelezés kiváló.Egyszerű kezelhetőség.Lehetőségek: VeszélyekA produktum segíti a tananyag differenciált, vagy Sok a versenytárs, több ilyen jellegű produktumakár egyéni elsajátítását. jelent meg.Az animációk használata során gondoltak a bal A szükséges számítógépes környezet lassúés a jobb kezes felhasználókra egyaránt. kialakulása.A lebegő menü áthelyezhető. Nem ingyenes a használata. 6
  7. 7. Tuka Antal Témavezető: Dr. Forgó Sándor Multimédia alapismeretekTanári mesterség IKT alapjai LSP_TM100G2 7

×