1.บทนำ วิชาฟิสิกส์

11,233 views

Published on

unit of Physics

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.บทนำ วิชาฟิสิกส์

  1. 1. บทที่ 1 บทนำำ 1.1 กำรอธิบำยปรำกฏกำรทำงธรรมชำติ มนุษย์ในสมัยโบรำณเชื่อว่ำปรำกฏกำรทำงธรรมชำติเป็นฝีมือของเทพเจ้ำหรือภูตผีปีศำจ ซึงได้แก่ กลำงวันกลำงคืน ภูเขำไฟระเบิด ดำวตก พำยุ รุ้งกินนำำำเป็นต้น กำรพยำยำมหำคำำตอบในสิ่งที่เกิดขึำนเป็น ธรรมชำติของมนุษย์ที่ต้องกำรทรำบในสิ่งต่ำง ๆ ทียังอธิบำยไม่ได้ ่ กำรสังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรธรรมชำติอย่ำงมีหลักเกณฑ์ได้ถกนำำมำใช้ในเวลำ ู ต่อมำได้แก่ชำวอียิปต์โบรำณ ศึกษำเกี่ยวกับฤดูกำลต่ำง ๆ ที่เกิดขึำนบนโลก โคเพอร์นิคัส นักดำรำศำสตร์ที่สำมำรถบรรยำยกำรเคลือนที่ของดำวเครำะห์ต่ำงๆได้อย่ำงดี โดย ่ เสนอว่ำ ดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำงของระบบสุริยะ เคปเลอร์ สังเกตเเละบันทึกข้อมูลพร้อมศึกษำข้อมูลเก่ำเกี่ยวกับกำรโคจรของดำวเครำะห์ จน สำมำรถสรุปเป็นกฏเกณฑ์ในเชิงคณิตศำสตร์ได้อย่ำงน่ำทึ่ง รูป 1.1 ภำพของจักรวำลซึ่งมีดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำง รูป 1.2 ภำพของจักรวำลตำมควำมคิด ของ ตำมควำมคิดของโคเพอร์นคัส ิ Ptolemy โดยมีนำำ อำกำศ และไฟเป็นศูนย์ กลำง จำกตัวอย่ำงของกำรสังเกตและบันทึกข้อมูลที่เกียวข้องกับปรำกฏกำรทำงธรรมชำติของมนุษย์ ่ ใน สมัยที่ผ่ำนมำ ทำำให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้สึกเนื่องมำเรื่อยๆ ซึ่งเรำสำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมรู้ที่มนุษย์ได้รับมีกำรพัฒนำขึำนจำก กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอย่ำงมีหลักเกณฑ์ กำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อสรุปควำมรู้ 1.2 ควำมซื่อสัตย์กับกำรบันทึกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์จะต้องมีควำมซื่อสัตย์และตรงไปตรงมำกับเรืองกำรบันทึกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ ่ เพื่อให้นักวิทยำศำสตร์รุ่นต่อๆมำสำมำรถนำำข้อมูลเหล่ำนัำนมำศึกษำต่อได้ ดังนัำน สำำหรับกำรบันทึกข้อมูล ทำงวิทยำศำสตร์ควรต้องมีหลักดังนีำ บันทึกข้อมูลด้วยควำมรอบคอบและซือสัตย์ ่ บันทึกวิธีกำรที่ใช้สังเกตเหตุกำรณ์ บันทึกเครื่องมือที่ใช้ขณะที่ทำำกำรสังเกตเหตุกำรณ์ บันทึกตัวแปรต่ำงๆในขณะทำำกำรสังเกตเหตุกำรณ์
  2. 2. 1.3 ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ได้มำอย่ำงไร ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มีกำรได้มำ 2 ทำง คือ แนวที่หนึ่ง ได้จำกกำรสังเกต กำรบันทึก กำรทดลอง กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรสรุป แนวที่สอง ได้จำกกำรสร้ำงแบบจำำลองทำงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึ่งแหวกแนวจำกควำมรู้เก่ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในขณะนัำน 1.4 ควำมหมำยและขอบเขตของวิชำฟิสิกส์ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ เป็นวิชำที่ศึกษำสิ่งต่ำงๆและควำมเป็นไปตำมธรรมชำติ แบ่งออกเป็น 2 สำขำดังนีำ . ก วิทยำศำสตร์ชีวภำพ เป็นวิชำที่ศึกษำเฉพำะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทัำงหลำย ได้แก่ พืช และ สัตว์ เป็นต้น . ข วิทยำศำสตร์กำยภำพ เป็นวิชำที่ศกษำเฉพำะสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน นำำำ ลม หิน เป็นต้น แบ่งเป็น ึ สำขำต่ำงๆได้แก่ เคมี ฟิสกส์ ธรณีวิทยำ ดำรำศำสตร์ เป็นต้น ิ สำำหรับวิชำฟิสิกส์จะเห็นว่ำจัดอยู่ในประเภทวิทยำศำสตร์กำยภำพ เป็นวิชำที่มุ่งเสำะหำกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติทกอย่ำง ควำมรู้ที่เป็นพืำนฐำนของวิชำฟิสิกส์แบ่งเป็นหลำยแขนงได้แก่ ุ กลศำสตร์ ควำมร้อน แสง เสียง ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก ฟิสกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เป็นต้น ิ 1.5 ควำมสำำพันธ์ระหว่ำงวิชำฟิสิกส์กับศำสตร์สำขำอื่น วิชำฟิสิกส์เป็นวิชำที่ประกอบด้วยทฤษฎีหลำยทฤษฎีทต้องอำศัยคณิตศำสตร์เป็นพืำนฐำนสำำคัญ จึงเป็น ี่ วิชำที่เน้นกำรศึกษำในเชิงปริมำณ หมำยควำมว่ำ กำรบรรยำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆทำำด้วยข้อมูลเชิงตัวเลข ควำมรู้ทำงฟิสิกส์ที่เกิดข฿นในแนวนีำสำมำรถนำำไปใช้ในศำสตร์สำขำอื่นมำกมำย ได้แก่ วิชำเคมี วิชำฟิสิกส์ช่วยให้เข้ำใจปฏิกิริยำในระดับโมเลกุลและอะตอม รวมถึงพันธะเคมีได้อย่ำง ดี วิชำชีววิทยำ วิชำฟิสิกส์และเคมีช่วยให้เข้ำใจระบบและกระบวนกำรต่ำงๆของสิ่งมีชีวิต วิชำคอมพิวเตอร์ วิชำฟิสกส์ช่วยให้สำมำรถสร้ำงไมโครโพรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ ิ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆที่เป็นส่วนประกอบสำำคัญของคอมพิวเตอร์ วิชำแพทย์ วิชำฟิสิกส์ช่วยให้สำมำรถเข้ำใจเรื่องสำยตำสัำน ยำว และเอียง เรืองของกระแสประสำท ่ คลืนสมอง คลืนหัวใจ เรื่องของระบบกำรหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น ่ ่ 1.6 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีหมำยถึง กำรนำำควำมรู้พืำนฐำนไปใช้เพื่อกำรพัฒนำวิธีกำรในกำรผลิต หรือกำรใช้ สิ่งต่ำงๆเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษย์ วิชำฟิสิกส์มจุดหมำยในกำรหำควำมรู้ของปรำกฎกำรธรรมชำติโดยไม่เน้นกำรนำำไปประยุกต์ แต่ ี กำรที่เทคโนโลยีเจริญขึำนทำำให้กำรค้นคว้ำทำงฟิสิกส์เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถนำำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำ เทคโนโลยีให้เจริญขึำนไปอีก ดังนัำนวิชำฟิสิกส์และเทคโนโลยีจึงต่ำงต้องอำศัยซึ่งกันและกัน 1.7 ขอบข่ำยของวิชำฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ขอบข่ำยของวิชำฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยคลอบคลุมเฉพำะควำมรู้ หลักกำร และกฎพืำนฐำน ของวิชำฟิสิกส์ ดังนีำ หมวดวิชำ เนืำอหำ กลศำสตร์ แรงกำรเคลื่อนที่ งำนและพลังกล กำำลังกำรหมุน กำรชน กำรลอย กำรไหล กำรสั่น คลืน แสงกำรกำง เนิด กำรส่งผ่ำนตัวกลำง กำรสะท้อน กำรหักเห กำรกระจำย กำรเลีำยวเบน ่ เสีย ำ กำรแทรกสอด กำรดูดกลืนพลังงำน
  3. 3. ควำมร้อน อุณหภูมิ กำรถ่ำยโอน ตัวนำำและฉนวน กำรเปลี่ยนสถำนะ - ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก ประจุไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ ศักย์ไฟฟ้ำ ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ สนำมไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็ก ตัวนำำและฉนวน แรงระหว่ำงประจุกับสนำมไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็ก ฟิสกส์อะตอมและ ิ โครงสร้ำงอะตอม สเปกตรัมของอะตอม นิวเคลียส กัมมันตภำพรังสี ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ ฟิสกส์นิวเคลียร์ ิ แบบฝึกหัด 1.จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนีำ ก.ปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติคนในสมัยโบรำณอธิบำยว่ำเป็นเหตุกำรณ์ที่เทพเจ้ำและภูตผีเป็นผูกระทำำให้เกิด ข.วิชำฟิสิกส์มุ่งศึกษำปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติโดยไม่คำำนึงถึงกำรนำำไปประยุกต์ ค.กำรสังเกต กำรบันทึกข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำำให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ข้อใดถูกต้อง 1.ก และ ข 2.ก และ ค 3.ข และ ค 4.ก ข และ ค 2.จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนีำ 1. ควำมซื่อสัตย์ตรงไปตรงมำ 2. ควำมเอืำอเฟือ เผือแผ่ โอบอ้อมอำรี ้ ่ 3. ควำมมั่นใจในตัวเอง ข้อใดคือลักษณะนิสัยทีดีของนักวิทยำศำสตร์ ่ 1. ก 2. ก และ ข 3. ข และ ค 4. ก ข และ ค 3.ข้อใดมิใช่หลักสำำคัญสำำหรับกำรบันทึกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 1.บันทึกวิธีกำรที่ใช้ในกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 2.บันทึกตัวแปรต่ำงๆที่จำำเป็นในขณะทำำกำรสังเกตเหตุกำรณ์ 3.ใช้สมุดบันทึกที่จดเตรียมไว้อย่ำงดี ั 4.บันทึกข้อมูลด้วยควำมรอบคอบและซือสัตย์ ่ 4.จำกกำรสร้ำงแบบจำำลองทำงควำมคิดอย่ำมีเหตุผล สำมำรถนำำไปอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงดีสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ จำกกำรทดลองเป็นวิธีหนึ่งซึ่งนำำไปสู่ 1.สมมุติฐำน 2.ทฤษฎี 3.กฎเกณฑ์ 3.ระเบียบที่ยึดถือปฏิบติ ั 5.ข้อใดต่อไปนีถูกต้อง ำ 1.วิชำฟิสิกส์อยู่ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพที่ศึกษำเน้นในเชิงคุณภำพ
  4. 4. 2.เทคโนโลยีจะพัฒนำตำมหลักกำรพัฒนำวิชำฟิสิกส์เสมอ 3.กำรสื่อสำรโดยใช้ทศนสัญญำณของทหำรเรือจำำเป็นต้องใช้วิชำฟิสิกส์ ั 4.วิชำฟิสิกส์ไม่เน้นกำรนำำไปประยุกต์ เฉลย 1. 4 2. 1 3. 3 4. 2 5. 4

×