Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annex ii dokme zehirli sivi maddelerden olusan deniz kirlenmesinin kontrolu icin kurallar

MARPOL

 • Login to see the comments

Annex ii dokme zehirli sivi maddelerden olusan deniz kirlenmesinin kontrolu icin kurallar

 1. 1. MARPOL 73/78 EK II (Defigiklikler dahil) Diikme Zehirli SrvrMaddelerden OluganDeniz Kirlenmesinin Kontrolu igin Kurallar MARPOL73178EKII (De!igikliklerdahil) Diikme Zehirli Slvr Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolu igin Kurallar Kural 1 Tanrmlamalar Bu Ek' in amaglarrigin : (l) "Kimyasal maddetankeri" cincelikled6kme zehirli maddeleriyiik olarak tagrmak igin inga edilen ya da depigtirilen ve bu SrizlegmeEk I' inde "petrol tankeri" olarak tantmlanangemileridekrsmenya datamamenddkmehaldezehirli srvrmaddeleritagryanbir gemianlamrnagelir. (2) 'Temiz balast",sonkullanrmrnda,A, B, C ya daD Srnrfi bir maddeigerenbir yiik tagrdrktansonratamamentemizlenenvebu temizlemedeolugankahntrlardaatrlarakbu Ek' in gereklerineuygunbigimdebogaltrlanbir tankdataqrnanbalastanlamrnagelir. (3) "Daimi balast",siirekli olarakbalastta$mmaslnaaynlanveyabu sozlegmeninEk' lerindeayrrnih olarakbelirtilen petrol ya dazehirli stvr maddelerdenbaqkaytik tagman,yiik ve yakrtsistemlerindentiimiiyle aynlmrgbulunanbir tankigineahnanbalastanlamrnagelir. (4) (5) maddelerdir. (6) "Zehirli srvr maddeler", bu Ek' hiiki.imlerinegdreA, B, C veyaD Smrfindan bir maddeanlamrnagelir. "En yakrnkara",bu S<izlegmeninEk I kural 1(9)da tanrmlandrgrgibidir. "Srvrmaddeler",37.8oC stcakhktakibuharbasrncr2.8kp/cm' denytksek olmayan in eklenti II' inde g<isterilenya da Kural 3(4) birine girdigi gegiciolarakkabul edilenhethangi 243SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 2. 2. (?) ,,Ozelalan,,,oginografikve ekolojikkopullarrve trafiktizellili ile ilgili belirliteknik nedenteriyi.iziindenzehirli-srvr maddelerledeniz kirlenmesinindnlenmesiigin zorlaytct ydntemlertenimsenmesinigerektirendenizalantanlamtnagelecektir.Agafrdakiler6zel alan olacakttr: (a) BaltrkDenizAlant,ve (b) KaradenizAlant,ve (c) Antartikaalant (8) ..BaltrkDenizAlanr",buSdzlegmeninEkI, Kural10(lxb)' indetanrmlandrgrgibidir. (9) ,,KaradenizAlanr",buSrizlegmeninEk I, Kurall0(1)(c)'indetanrmlandrlrgibidir. (9A) Antartikalanrgiineyenlemi60o olandenizalantanlamtndadtr' (10) "UluslararasrDdkmeKimyasalMaddeKod" u, TegkilatrnDenizQevresiniKoruma iomitesi tarafindanMEPC lg(22) sayrh kararlakabul ettili ve bir Ek' in bir eklentisine uygulanabilendegigtirmeydntemleriniilgilendirenbu Stizlegmeninl6'ncr maddesihiikiimlerine uyiun ola.ak aigigittitie.i kabul edip, yiiriirliige konulmak sartryla, Tegkilat tarafrndan a"[igtirit-ey" ugr[,-T"hlik.li KimyasalMaddeleriTagryanGemilerinYaptmve Teghizattna iligkinUluslararasrKodanlamrnagelir. (11) "Diikme KimyasalMadde Kod" u, TegkilatrnDeniz QevresiniKorumaKomitesi iarafindanMEPC 20(22)sayrlrkararlakabulettili ve bir Ek' in bir eklentisineuygulanabilen de[igtirmeydntemleriniilgilendirenbu Stizlegmenin16. maddesi.hijkijmlerineuygunolarak aeEiSitctitteiikabuledip,ytiriirliigekonulmak$artryla,Teskilattarafindandegigtirilmeyea9rk, feiiiteti KimyasalMaddeieriTaglyanGemilerinYaprmve TeghizattnailigkinUluslararasrKod anlamtnagelir. (12) ,,ingaedilmiggemi" omurgasrkrzalakonanveyabenzeringaatagamastndaolanbir lemi demektir. Bir kimyasal madde tankerineddniiptiiriilenbir gemi, inga tarihine 6akrlmaksrzrn,bu d6niiqtiirmeninbagladrgrtarihteingaedilmigbir tankermuamelesigdrecektir. Bu hiikumagaprdakigartlarrntiimiineuyanbir geminintadilatlnauygulanmayacakttr. a ^ A (a) I Temmuz1986'dandnceingaedilmigolangemi,ve (b) Yalntz Kod tarafindantehlikeli kirletici rnaddelerolaraktanrtrlaniiri.inlerin DcikmeKimyasalMaddeKod' unagciretagrnmasriginbelgeverilengemi Yoruml.l'e bakrnrz (13) "Benzer ingaagamasr"demek: (a) Belirli bir gemi olaraktanrmlanacakgekildeingasrnabaglanmrg,ve (b) Geminin montajr, tahmin edilen tiim yapr malzemesiktitlesinin en az 50 tonluk krsmrnrveya % l, hangisidahaaz ise,kapsayacakkadaryaprlmrqdemektir. (14) Yrldriniimii tarihi,Uluslararasr D6kme Zehirli Srvr Madde Tagryan Gemiler igin UluslararastKirlenmenin Onlenmesi Belgesinin gegerlilipinin sona erdifi tarihe kargr gelen her yrlhk takvimde ay ve giin anlagrlacaktrr. Kural 2 Uygulama (l) Aksi ifade edilmedikge,bu Ek' in hiikiimleriddkmehaldezehirli srvr maddeleri ta$tyantilm gemilereuygulanacaktrr. (2) Bu SdzlegmeninEk I hiikiimlerinebalh bir yiikiin bir kimyasalmaddetankerinin' bir yiik mahallindeta$rnmasrhalinde,bu sdzlegmeninEk I' inin ilgili gerekleri uygulanacaktrr. (3) Bu Ek' in kural13' ii, bogaltmakontrolamaglarriginyalnrzcaA, B veyac grubunda Srnrflandrrrlanmaddeleritagryangemilereuygulanacaktrr. (4) I Temmuz1986'dan6nceingaedilmigolangemilerigingemininsuhatttaltlndanve diimensuyundanmaksimumkonsantrasyondabogaltrmyapmagereli ile ilgili Ek' in Kural5 hilkiimleri10Ocak1988'denitibarenuygulanacaktrr. (5) Bu Ek ile istenilenealternatifolarak,e$erdonanrm,malzeme,diizenlemeveyaayguen az bu Ek'le belirlenenlerkadaretkili ise; idarebu donanrm,malzeme,cihazveya aygrtrngemiyekonmastnaizin verebilir.idareninbu yetkisi,bu Ek'de kurallanntarif edilendizaynve yaptmtizelliklerineuygunolarakzehirli srvrmaddelerinbogaltrm kontroliini.i yapabilmek igin igletme ycintemlerininyerini alacak gekilde kullanrlmayacaktrr. SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 3. 3. (6) (7) Bu Ek' in gerefinin bir altematifi olarak, bu Kurahn 5' inci paragrafinag6re donanrm,tnitrt*., diizenlemeveya ayglta izin veren idare, sozleqmeyeTaraf olanlann bilgi sahibi olmalan ve gerektigindeuygun tedbirler almalan igin bu durumu Teskilatabildirecektir. Yorum2.1'ebaktntz (g) (a) Bu Ek'e deligiklik ve uluslararasrDdkmeKimyasalve D6kmeKimyasalKod belirli maddelerintagrnmasrigin gereklerin giincellegtirilmesineg<iredonantm teghizatveya yaprsaldegigiklikler igerdigindeidare bu degiqikliklerinyiirtirliile girmesindenonceingaedilen gemileredegigikliklerinuygulanmasrigin belirlenen iiireyi egerbiiyle bir degigikliginhemenuygulamasrmakul veya pratik de$lse degigtireLitirveya iptal edebilir. Boyle esnekliklertegkilattarafindangeligtirilen <inerileregtireherbir maddeyeg<iretantmlanacakttr' (b) Bu paragrafuyannca bu deli$iklifin uygulamasrndakiesneklile izin veren idare ilgili gemilerveya geminin tagrdrgryi.ikgeminin hangi amaglaga6gtt$ ve esnekJikigin yetkisi ilgili detayh bir rapor halinde StizleqmeninTaraflanna dalrtrlmak iizereTegkilatabildirilecektir. Kural 3 Zehirli srvrmaddelerinsrnrflandtnlmalanve listeleri (l) Bu Ek' in kurallanmn amacr igin, zehirli srvr maddeler aqagrdakid<irt srnrfa aynlacak. (a) A. Srnrfi - Tank tenizlenmesiya da balast basrlmastiglemlerindedenize bogaltmayaprldrlrndadenizkaynaklannaveya insansalhlrna biiyiik tehlike olugturmast ya da denizin sa[ladrlr kolaylklara ya da di[er yasal' kullanrmlannaciddi biEirndezarar vermesi nedeniylekirlenmeyi Onlemek igin sert6nlemlerinuygulanmasrnthakhkrlanzehirli srvrmaddeler' (2) (3) (4) (b) B Srnrfi - Tank temizlenmesiya da balastbasrlmasriglemlerindedenize boqaltmayaprldrfrndadeniz kaynaklarrnaveyainsansalhlrna biiytik tehlike olugturmasr ya da denizin sagladrlr kolayhkiara ya da diler yasal kullanrmlanna zarar vermesi nedeniyle kirlenmeyi onlemek igin 6zel rjnlemlerinuygulanmasrnrhakhkrlanzehirli srvrmaddeler. (c) c Srnrfi- Tank temizlenmesiya da balastbasrlmasriqlemlerindedenize bogaltmayaprldrlrndadeniz kaynaklamnaveyainsansalhlrna kiigiik tehlike olugturmasr ya da denizin salladrg kolayhklara ya da diler yasal kullanrmlannakiigiik bir zarar vermesi nedeniylekirlenmeyi rinlemek igin ozelgahgmakogullanmgerektirenzehirli srvrmaddeler. (d) D Srnrfi - Tank temizlenmesiya da balast basrlmasrislemlerindedenize bogaltmayaprldrfrndadeniz kaynaklannaveya insansalhlrna farkedilebilir bir tehlike olugturmasrya da denizinsalladrgrkolayhklaraya da di[er yasal kullanrmlanna en ktigiik derecedede olsa zarar verebileceli igin gahqma durumlarrndabirazdikkatgerektirenzehirli srvrmaddeler. Zehirli srvr maddelerin srnrflandnlmasrndakullanrlmak iizere bu Ek'in eklenti I'inde esaslarbelirtilmi$tlr. Ddkmehaldetaglnanve A,B,C,DolarakSrnrflandrnlanbu Ek'in hiikiimlerinebalh olanmaddelereklentitr'de verilmistir. Bu kurahn (l). paragrafinag<iresrnrflandrrrlmrgya da bu Ek' in kural (4) rine gdre delerlendirilmemig dcikme srvr bir maddenin ta$rnmasrs6z konusu oldugunda, ScizleqmeyeTaraf ve bu tagrma i$i ile ilgili olan Hiikiimetler bu kurahn (2) paragrafindagosterilenesaslaradayahiglem igin geqicibir de[erlendirmeyapacaklar ve anlagacaklardrr.ilgili Hiikiimetler arasrndatam anlagmayavanlmadanonci, kabul edilenkogullaraen srkr gekildeulularak ytik taqrnacaktrr.olabildigince gabuk,ancak ilk tagrmadansonra90 giin gegmeden, ilgili idareTegkilatabilgi verecekve maddenin ayrrntrlrrizelliklerini ve gegicideferlendirmeyi,digerriim taraflarabilgi edinilmesive incelenmesi igin derhal yayrnlanmak iizere Tegkilata gdnderecektir. Maddenin degerlendirilmesikonusundakigdriigleriniher bir Taraf Hiikiimeti 90 eiinl1ikbir siire igindeTeqkilatagonderecektir. Yorum2A .7I 2A .4'ebakrntz 246 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 4. 4. Kural 4 Diler srvrmaddeler (l) Tank tamizlenmesi ya da balast basrlmasr iglemlerinde denize bogaltma yaprldrgrndainsan safh[rna, deniz kaynaklanna,denizin sagladrgrkolayftklaraya da diper yasalkullanrmlarrnazararholmamasrnedemiylebu Ek kural 3(1)debelirtilenA, B, C veyaD 3rnrflarrdrgrndabrrakrlarakdelerlendirilenmaddelerinlistesibu Ek' in eklentiIII' iindedir. (2 Yalnrzcabu Ek'in eklentiIII'iinde listesiverilenmaddeleriigerensintineveya balast suyu ya da diler ka|ntt ve kangtmlanndenizeboqaltrlmastdurumundabu Ek' in gerekleriuygulanmayacaktrr. (3) Temiz balast ya da daimi balastrndenize bogaltrlmasrndabu Ek' in gerekleri uygulanmayacaktu. Kural 5 Zehirli srvrmaddelerinbogaltrmr 6zel alanlar drgrndaA, B ve c Srnrfi maddelerve tiim alanlarda D stnrfi maddeler Bu Ek' in kural6 vebu kurahnparagraf(14)hiikiimlerinebagholmakkoguluile, (1) Bu Ek' in kural 3(l)(a) dabelirtildigi gibi A srnrfinagirenya dagegiciolarakb6yle de[erlendirilenya da bu ttir maddeleriigerenbalastsuyu, tank ytkamasulan ya da diler kahntrlarveya kangtmlanndenizebogaltrmryasaklanacaktr.E[er bu tiir maddeleriya da kangrmlal igindebulundurantanklaryrkanmakzorundaise,meydanagelenkalmtrlann stvt atrk igindekikonsantrasyonutank toplamhacminin%o0.1veyadahaaqalrdelere ininceyeve tank icindekalan kahntrtank toplam hacminin%0.01olacakgekildesan veyabeyazfosfor haricindetanktamamenbogahncayakadarbir almatesisinebogaltrlacaktrr.Aqagrdakikogullar sa$andrktansonrasuilavesiylesulandrnhpdenizebogalttlabilecektt. (a) Kendi makinegticii ile yiiriitiilen gemileren az'| denizmili hrzlaya da kendi makinesiile yiiriittitmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaselredeceklerdir; Yorum3.1 'e bakrnrz (2) (b) Deniz sulu alma alrzlannrn bulundulu yerler goz tiniinde tutularak su hattrndandahaaga[rdabogaltrmyaptlacaktrr;ve (c) En yakrnkaradan12 denizmilinden az olmayanuzakhktave suyunderinligi 25 metredenazolmayandurumdabogaltrmryaprlacaktrr. Bu Ek' in kural 3(1)(b)de belirtilenB Srnrfinagirenya da gegiciolarakb<iyle degerlendirilenya da bu tiir maddeleriigerenbalastsuyr, tankykama sularrya da diler kahntrlarveyakarrgrmlarrndenizebogalhlmasryasaklanacak,bu tur maddeler ancakagagdakikogullardadenizebasrlabilecektir: (a) Kendi makinegticii ile yiiriitiilen gemileren az7 denizmili hrzlaya da kendi makinesiile yi-iriitiilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; Yorum3.1'ebakrnrz Kendi makinegiicii ile yiiriittilen gemileren azi denizmili hrzlaya da kendi makinesiile yi.irtitiilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; Bogaltma igin yrintemler ve donanrmlar ldare tarafindan onaylanrr. Bu yontemlerve donammlarTeEkilattarafindangeligtirilenstandartlarauygun olacak ve srvt atrlrn konsantrasyonuve bogalhm oranr geminin di.imen suyundaI milyonda l0 krstm(10ppm)' yi gegmeyecektir. (b) Bogaltma igin yd,ntemlerve donanrmlar idare tarafindan onaylanrr. Bu yontemlerve donanrmlarTeqkilat Tarafindangeligtirilenstandartlz6auygun olacak ve stvl atrlrn konsantrasyonuve bogaltrmroranr geminin klgmda dijmensuyundaI milyonda I krsrm(l ppm)' yi gegmeyecektir. (c) Her bir tanktanve ona balh boru sistemindenbogaltrlanyi.iktinmaksimum miktarr, bu paragrafin (b) alt paragrafindabelirtilen yrintemler uyannca onaylananen biiyiik miktardanfazla olmayacaktrr.Oyleki, bu fazlahk higbir zarnanI m' ya da m' olarak adlandrnlantank kapasitesininl/3.000' iinii gegmeyecektir. (d) Deniz suyr alma aprzlanmn bulundusu yerler gozdniinde tutularak su yiizeyindendahaagalrdabogaltrmyaprlacaktrr. (e) En yakrnkaradan12 denizmilinden az olmayanuzakhktave suyunderinlili 25 metredenazolmayandurumdabogaltrmryaprlacaktrr. (3) Bu Ek' in Kural 3(1)(c)de belirtilenc srnrfinagirenya da gegiciolarak briyle deferlendirilenya da bu ttir maddeleriigerenbalastsuyu,tank yrkamasulan ya da diler kahntrlarveyakangtmlanndenizebogalhlmasryasaklanacak,bu ttir maddeler ancakaqalrdakikogullardadenizebasrlabilecektir: (a) (b) 249 249SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 5. 5. (c) (d) Her bir tanktanve ona baph boru sistemindenbogaltrlanyiikiin maksimum miktarr, bu paragrafin (b) alt paragrafindabelirtilen ydntemler uyarlnca onaylananen biiyiik miktardanfazla olmayacaktrr.oyleki, bu fazlahkhiqbir zaman3m3yadamsolaraktankkapasitesininl/1.000'ini gegmeyecektir' Deniz suyu alma alrzlannrn bulundu[u yerler goz<iniindetutularak su hattrndandahaagagrdaboqaltrmryaprlacakttr;ve (e) En yakm karadan12 deriizmilinden az olmayanuakhktave suyunderinligi 25 metredenazolmayandurumdaboqaltrmlyaprlacakttr' Bu Ek' in kural 3(1Xd) de belirtildili gibi, D Srnrfinagiren ya da gegici olarak biiyle delerlendirilenya da bu tiir maddeleriigerenbalastsuyu,tankyrkamasulart ya-da di-gerkahntrlar veya kangrmlanndenizebogaltrlmaslyasaklanacak,bu tiir maddelerancakaqalrdakikogullardadenizebasrlabilecektir: (a) Kendi makinegiicii ile yiiriitiilen gemileren az'I denizmili hrzlaya dakendi makinesiile yiiiUttilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; (4) Yorum3.1'ebakmtz (b) Bu karrgrmdakikonsantrasyonon krsrm suda bir krsrm maddedenfazla olmaYacaktr;ve (c)Boqaltrmenya km kar adan1r 2denizm ilinden a zo lma ya n u za klrkta yaprlacaktrr. (5) Bir tanktan ytik kahntllan, idare tarafindanonayh havalandrrmaiglemleri ile grkarrlabilir. Bu iglemler Teqkilatrn geliqtirdili standartlaradayanacakhr.Eler tankrndahasonrayrkanmasrgerekiyorsa,tankyrkamasulanmndenizebogaltrmrbu Kurahn (l), (2), (3) veya (4) paragraflanndanduruma uygun olanma gore YaPrlacaktrr. (6) Srmflandrrrlmamrg,geqici degerlendirmeyaprlmamrgya da bu maddeleriigeren balast royonon,tank ykama sulanmnya da diger kahntrlannveyakangrmlann denizebogaltrmryasaklanacaktrr. OzelalanlarigindeA, B ve C Srnrfi maddeler Bu Ek' in kural6 hiiktimlerinebagl kalmakkoquluile, (7) Bu Ek' in Kural 3(l)(a) da tanrmlandrlrgibi A Srnrfinagiren ya da gegici olarak briyledeferlendirilenya dabu ttir maddeleriigerenbalastsuyu,tankyrkamasulanya dadifer kahntrlar veya kangrmlanndenize bogaltrmryasaklanacaktrr.Eper bu tir maddeleriya da kangrmlarrigindebulundurantanklaryrkanacakise,yrkamadansonrakikahntllar,rizel alanla stntn bulunaDevletlerinbu Ek' in kural 7' si uyanncasallayacafrbir ahm tesisinesrvr atrktaki maddenin konsantrasyonutank toplam hacminin 0.05% den daha agagrdelere ininceyeve kahntt sarl veya beyazfosfor haricindetank hacminin %0.005olanakadar ve tank tamamenbogahncayakadar bogalhlacaktrr.Bu iglemdensonratank igindekalanka|nfi, suylasulandrnldrktansonra,ancakagalrdakikogullardadenizebasrlabilecektir. (a) Kendi makinegiici.iile yiirtitiilen gemileren az7 denizmili hrzlaya da kendi makinesiile yiiriiti.ilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; Yorum3.1'e bakrmz (b) Deniz suyu alma alrzlarmn bulundufu yerler goz <intinde tutularak su dtizeyindendahaa9afrdabogaltrmryaprlacaktrr;ve (c) En yakrnkaradan12 denizmilinden az olmayanuzakhktave suyunderinligi . 25 metredenazolmayandurumdabogaltrmryaprlacaktr. (8) Bu Ek' in Kural 3(1)(b) de belirtildili gekildeB Srnrfinagiren ya da gegiciolarak bdyle delerlendirilenya dabu tir maddeleriigerenbalastsuyu,tankyrkamasularrya dadiler kahntrlann veya kangrmlann denize bogaltrlmasryasaklanacak,bu tur maddeler ancak agalrdakikogullardadenizebasrlabilecektir: (a) Tank idare tarafindan onaylanmlg ydntemler uygunlufunda ve Tegkilat tarafindan geligtirilen standartlaradayah <in yrkama yaprlmr$ ve tankrn yrkanmasrndansonrakalanlaralmatesislerineboqalhlacaktrr. (b) Kendi makinegtici.iile yiirtitiilen gemilerenaz7 denizmili hrzlaya da kendi makinesiile yiiriitiilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; (c) Bogaltrmr ve ytkamalar igin yrintemler ve donanrmlar idare tarafindan onaylanrr. Bu ydntemler ve donanrmlar Tegkilat tarafindan geligtirilen standartlarauygun olacak ve srvr atrlrn konsantrasyonuve bogalhm oranr geminin krgrnda dilmen suyunda I milyonda I krsrm (l ppm)' yr gegmeyecektir. 250 251SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 6. 6. (d) Deniz suyu alma a[rzlannrn bulundulu yefler g62 ijniinde tutularak su yiizeyindendahaaga$dabogaltrmyaprlacaktrr. (e) En yakrnkaradan12 denizmilindenaz olmayanuzakhktave suyunderinlili 25 metredenazolmayandunrmdaboqaltrmtyaprlacakttr' (9) Bu Ek' in kural3(1)(c)'sindebelirtildipigekildeC Srnrfinagirenyadageqiciolarak boyledeperlendirilenya dabu tiir maddeleriigerenbalastsulu, tankykama sulanya dadiler kairntrlann veya kangtmlann denize bogaltrlmasryasaklanacak,bu tiir maddeler ancak a9alrdakikogullardadenizebasrlabilecektir: (a) Kendi makinegiicii ile yiiriitiilen gemilerenazl denizmili hrzlaya dakendi makinesiile ytiriittilmeyengemilerenaz4 denizmili hrzlaseyredeceklerdir; Yorum3.1'ebakrnrz (b) Bogaltrmigin ydntemve donammlaridaretaraflndanonaylantr.Bu y6ntemler ve donanrmlarTegkilat tarafindangeligtirilenstandartlarauygun olacak ve slvl atlglnkonsantrasyonuve bogaltrmoranrgemininkrgrndadiimensuyunda I milyondaI krsrm(l ppm)'yr gegmeyecektir- (c) Her bir tanktanve ona baflr boru sistemindenbogaltrlanytikiin maksimum miktarr, bu paragrafin (b) alt paragafinda belirtilen ydntemler uyannca onavlananen biiytik miktardanfazla olmayacaktrr,ijyleki, bu fazlaltk higbir zamanI m3yada m3olaraktankkapasitesininl/3'000' iinii gegmeyecektir' (d) Deniz suyu alma alrzlannrn bulundufu yerler 96z tiniinde tutularak su yiizeyindendahaagagrdabogaltrmyaprlacaktrr. (e) Bogaltrmenyakrnkaradan12 denizmilinden az olmayanuzakltktave suyun derinligi25metredenaz olmayandurumdayaprlacakttr. (10) Bir tanktan yiik kahntrlarr, idare tarafindan onayh havalandrrmaiqlemleri ile grkarrlabilir.Bu iglemlerTegkilatrngeligtirdigistandartlaradayanacakttr.Eler tankrn daha ionra ykanmasr gerekiyorsa, tank ykama sulannrndenizebogaltrmrbu Kurahn (7), (8) veya(9) paragraflarrndandurumauygunolamnagcireyaprlacaktrr. (11) Srnrflaraaynlmamrg,gegicidelerlendirmeyaprlmamrgya dabu Ek' in kural 4(l)' i geregincede[erlendirilmemigolan maddelerinveya bu maddeleriigerenbalast s,ry,rnun,tank ykama sulannrnya da diler kahntrlannveya kangtmlanndenize bogaltrmryasaklanacakttr. 252 253 (12) Bu Kural hi.iktimlerindenhigbiri B ya da C Srnrfiytik denkalankairntrlanngemide alrkonulmasrnrve bu kuraLn (2) ya da (3) paragraflanuyannca <izelalan drgrndadenize bogaltrmrnrengellemeyecektir. (13) (a) Krylan <izelalanrgevreleyenS6zlegmeyetaraf hUkDmetler,bu Ek' in Kural 7(1) gerekleriniyerine getireceklerve bu Kuralm (7), (8), (9) ve (10) paragraflan gereklerinin uygulanmayabaglanacalrtarihi igbirligi yaparak saptayacaklarve en az6 ay bncesindenTegkilatabildireceklerdir.Tegkilat,bu tarihi ttim Tarafhiikrimetlerineenkrsazamandabildirecektir, (b) Eler Sozlegmeninyiiri.irhile girigi, bu paragrafin(a) alt paragrafinagdre saptanatarihtencinceolursa,aradagegenzamandabu Kurahn (l), (2) ve (3) alt paragraflannrngerekleriuygulanacaktrr. (14) Antartikaalantndazehirli srvrmaddeleriveyakangrmlannrigerenbriylemaddelerin boqaltrlmasryasaklanmtgtrr. Kural 5A Pompa,boruve bogaltmadtizenlemeleri (l) I Temmuz1986' da veya dahasonrainqaedilmigher gemi,uygun pompalama $artlarlaltlndadeneydengegirilmeksuretiyle, B Srnrfrmaddelerininta$tnmasligin yaprlmrg herbir tanklnbaghborularrndave tankrnemmenoktasrnrnhemengevresinde0.1 m3fazlaatrk kalmamasrnrsallayacakpompave boru diizeniile donatrlacaktrr. (2) (a) Bu paragrafin(b) alt paragrafihiikiimlerine konu olan ve I Temmuz 1986' dan iince inga edilmig olan her gemi, uygun pompalamagartlarr altrnda deneydengegirilmek suretiyleB Srnrfi maddelerininta$mmasrigin yaprlmrg herbir tankrnbalh borulanndave tankrnemmenoktasrnrnhemengevresinde 0.3m3fazla atrk kalmamasrnlsafilayacakpompa ve boru diizenlemeleriile donatrlacaktr. SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 7. 7. (b) Bu paragafin (a) alt paragrafindabelirtilen gemiler' bu alt paragrafin gereklerineuygundegilise, 2Ekim lgg4' ekad a re n a ltd iize yd e o lma k iizere, B slnlfi maddelerini taqrnmakigin yaprlmrqher bir tankrn balh borula.ndaI m3veyatankkapasitesininl/3.000 m'kadar,hangisidahafazla ise, fazla atrk brrakmayacakgekilde,yiizeylerdeartrk tespiti yaprlmak ve uygunpompalama$artlanaltlndangegirilmeksuretiyle,pompave borudiizeni ile donatrlacakttr. (3) I Temmuz 1986' da veya daha sonrainqa edilmig her gemi, uygun pompalama gartlanaltrndadeneydengegirilmeksuretiyle,C Smrfimaddelerininta$rnmasrigin yaprlmtq iier bir tankrnbaghborularrndave tankrnemmenoktastntnhemengevresinde0.3m' fazlaattk kalmamastntsaglayacakpompaveboru diizeniile donatrlacaktrr. (4) (a) Bu paragrafin(b) alt paragrafihiiktmlerine tabi olanve I Temmuz1986'dan onceinqaedilmigolan her gemi,uygunpompalamagartlanaltrndadeneyden gegirilmeksuretiyle,C Srnrfi maddelerininta$lnmasligin yaprlmrEher bir iankrnbagl borularrndave tanklnemmenoktasrnrnhemengevresinde0.9 mr fazlaattkkalmamasrnrsaflayacakpompaveboru diizeniile donatrlacaktrr. (b) Bu paragtafin (b) alt paragrafindadelinilen gemiler, bu alt paragrafin gereklerineuygun degil iseler,2 Ekim 1994' e kadaren alt diizeydeolmak iizere, c Srntfi maddelerinitaqrnmakigin yaprlmrgher bir tankrniginde ve bagr borula'nda 3 m3 veya tank kapasitesininl/1 000 m' kadar' hangisi daha fazla ise, fazla atrk brrakmayacakgekilde,uygun pompalamagartlart altrndangeqirilmeksuretiyle,pompaveboru diizeniile donattlacakttr' (5) Bu Kurairn (l), (2), (4) ve (a) paragaflanndadefinilen pompalama$artlarridare tarafindanonaylanacakve Tegkilatrngeligtirdili standartlarauydurulacaktrr.Bu Kuraltn (1)' (2), (3) ve i4) paragraflarrndabelirtilen pompalamaverimlilik deneylerisu kullanrlarak yaprlacak ve idire tarafindan onaylanacakve Tegkilahn geliqtirdigi standartlaradayalt olacaktt.. Bu Kuraln (2Xb) ve (4)(b) paragraflanndabelirtilen yiik tankr yiizeylerindeki atrklar,Tegkilatrngeli$tirdiEistandartlargevresindetayin edilecektir. (6) (a) Bu paragrafin(a) alt paragrafinmhiikiimlerine ba!h, bu kurahn (2) ve (a) paragrafhi.ikiimleri,idaretarafindantayinedilena$aFdakib,iilgelerarastnda 254 255 srnrrh seferleretahsis edilen ve I Temmuz 1986' dan 6nce inga edilen bir gemiye uygulanmaz; (i) Bu stizlegmeyeTarafDevletinlimanlarrveyaterminalleri,ya da (ii) Bu srizlegmeyeTarafDevletlerinlimanlanveyaterminalleri. (b) Bu paragrafin(a) alt paragrafinrnhiilcrimleriyalmzl Temmuz1986'dan<ince ingaedilmiqbir gemiye,agalrdakigartlarlauygulanacak: B ve C Srnrfi maddeleriya da kangrmlannrihtiva edenbir tank her zamanyrkanacakveyatankabalastahnacak,tankrnyrkanmasrndaidare tarafindanonaylananbir rln yrkamay6nteminebagr.urulacakve Tegkilat tarafindangeligtirilenstandartlarauyulacakve tank ykamalar bir aLm tesisinebogaltrlacaktrr; Son ykamalar veya balast bu Ek' in diler hi.iktimlerineuygun olarak bir ahmtesisineveyadenizebogalfilacak; Bu paragrafin amacl igin, yukarrda bahsedilen liman veya terminallerdekiahm tesislerininyeterliligi, bu liman veyaterminallerin ait oldugu bu s<izlegmeyeTaraf Devletlerin hiikiimetleri tarafindan onaylanacak; Gemilerin bu stizlegmeyeTaraf diger Devletlerin ldaresi altrndaki limanlpra veya terminalleresefer igin tahsisedilmeleri halinde, idare Tegkilata,SdzlegmeyeTaraf olanlara,muafiyetinaynntrlannr,bunlann bilgi sahibi olmalan ve gerekirseuygun rinlem almalannr sallamak iizeredurumubildirecek: ve Yorum4.1'e bakrntz (v) Bu Ek' e gtire istenenbelge,geminin yalmz briyle srnrrhseferlerigin tahsisediidiginedair onaylanacak. (7) Yaprsalve iqletmeozellikleri nedeniyleytik tanklarrnabalastahnmasrgerekmeyen ve yalnrz onanm veya havuzlanmaigin yiik tankr ykanmasr gerekenbir gemiyi idare, tiim aqagrdakigartlarauyulmak gartryla,bu Kurahn (1), (2), (3) ve (4)paragrafihiikiimlerinden muaftutabilir. (a) Idare,gemi igin amaglananhizrnetidikkatealarakgeminindizayn,yaprmve teghizatrnronaylayacak, (i) (ii) (iii) (iv) SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 8. 8. (b) Tank yrkamalannrnolugturdulu herhangisrvr,geminin onanm veya havuzlanmasrndan 6nceboqaltrldr!lahm tesisininyeterliligi Idaretarafrndangergeklenecektir; (c) Bu Ek' e g6re istenen belge : (i) Her bir ytik tankrnrnyalnrztek belirtilen maddeyitagrtacaglnlve (ii) Muafiyetin aYrtnttlartnt, belirtecek, (d) Gemideldaretaraftndanonaylanml$uygunbir igletmeel kitabrbulunacak;ve (e) Gemilerin bu SdzlegmeyeTaraf diger Devletlerin ldaresi altrndaki limanlara ve terminallere sefer igin takip edilmeleri halinde, idare Tegkilata, S6zleqmeyeTaraf olanlarasirkiile etmek igin, muafiyetin ayrrntrlarrnr,onlarrn bilgi sahibi olmalart ve gerekirseuygun tedbirler almalartnt sa!lamak 0zeredurumu bildirecek. Yorum4.1'e bakrntz Kural 6 istisnalar 'i Bu Ek' in Kural5' i agaprdakilereuygulanmayacakttr' (a) Bir geminingiivenlilinisallamakya dadenizdecankurtarmakigin,zehirlisrvr maddelerinyadabu maddeleriigerenkangrmlarrngerektigindedenizebogalttmt ; y a d a (b) Bir gemideya da donanrmrndakihasarsonucuzehirlistvrmaddelerinya dabu maddeleriigerenkarrgtmlanngerektigindedenizebogalttmt: (i) Hasarrnolugmasrndansonrayada denizebogaltrmolayrsaptandrktansonra' bogaltrmrdnlemekya da en aza indirmekamacrylattim makul tinlemlere bagvurulmugolmastkoguluYla; ve (ii) Donatanya dakaptanrnkasrtholarakhasarasebepolacakgekildeya dahasar oldufuihtimalinibilerekvedikkatsizcehareketetmesidrgrnda; yada (c) Kirlenmedendolan zararlannenazaindirilmesimaksadrile kirlenmeolaylarrile miicadeleiginkullanrldrlrzamanldareninonayrile,zehirlisrvrmaddelerinyada bu maddeleriigerenkarrgrmlartndenizebogalttmrigin boqaltrmrnyaprlaca$ yerlerinyetkiliHiikiimetininonaytaltnacakttr. Kural 7 Alma tesislerive yi.ikbogaltrmterminallerinindiizenlemeleri (1) ScizlegmeyeTaraf olan her Hi.ikiimetlimanlarrnr,terminalleriniya da onarrm limanlanntkullanangemilerinihtiyaglarrnrkargrlamakiizere,agaprdabelirtildigi gibi, ahm tesisleribulundurulmastmsaElamaklaviikiimliidi.ir: (a) Bu Ek' in uygulamalannrnsonucugemilerdekalan ve elden qrkanlmasr gereken zehirli srvr maddeleri igeren kangrmlar ve kahntrlarrn gemileri gereksiz yere bekletmedenahnmasriqin ytikleme ve bogaltma liman ve terminallerindeuygunnitelikteaLmtesisibulundurulacak; ve (b) Kimyasalmaddetankerlerininonanmlannrnyaprldrlr limanlardazehirli srvr maddeleri igeren kangrmlann ve kahntrlann almmasr icin allm tesisi bulundurulacaktrr. Yorum5.1'e bakrnrz (2) S<izlegmeyetaraf olan her Hiikiimet bu kurahn (l) paragrafrnrnhiikmiine giire bulundurulacakahmtesisinintipini saptayacakveTegkilatabildirecektir. (3) Sdzlegmeyetaraf olan her Hiikiimet ytik bogaltmaterminallerindezehirli srvr maddeleribogaltangemilerin yiik tanklarrnrnsiizdi,iriilmesinikolaylagtrracakdiizenlemeleri saglamaklayiikiimlii olacaklardrr.Terminaldezehirli srvrmaddeleribogaltangemilerdenahna bu tiir maddeleriigerenterminaleait ytik hortumlan ve boru sistemlerigemiye geri dreyn edilmeyeceklerdir. (4) Tarafolan her Hiikiimet, bu kurahn(l) paragrafinrngerektirdigitesisierinveya(3) paragrahnrngerektirdigi diizenlemelerinyetersiz olmasr durumunu diger ilgili taraflara iletmekiizereTegkilatabilgi verecektir. Kural 8 Kontrol Usulleri (l) (a) StizlegmeyeTaraf olan her Hiikiimet bu kuralm uygulanmasmrsallamak igin stirveyler atayacakveya yetkili krlacakhr. Scirveyler,Tegkilat tarafindan geligtirilenkontrolytintemlerineuygunolarakkontrolleriniyapacaklardrr. 256 z ) lSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 9. 9. (b) Zehirli srvrmaddeleridrikmehaldetagtyanbir gemininkaptanr,kural 5 ve bu kural hiikiimlerinin bu Ek' in kural 9' una uygunlulunu ve bu kuraldadelinilen gahgmalal herzamanyapthrsa,yiik kayrtdefterininyinekural9' a gtlretamamlanmastnrsallayacaktrr. (c) Bu ScizlegmeyeTaraf diler Devletlerin idare altrndaki limanlara ya da terminallereseferigin tahsisedilenbir gemiyebu kurahn(2Xb)' (5Xb),(6Xc) veya(7)(c)paragraflanndaigaretedilenbirmuafiyetiancakbunukabuleden Taraf Htktimeti verebilir. Briyle bir muafiyetin verildifi zamanYiik Kaylt Defterine,bu paragrafrn(a) alt paragrafindaiqaretedilenstirveyortarafindan bu hususuygunbir gekildekaydedilipimzaatrlacaldr Tiim alanlarda A Srnrfi maddeler (Z) A Srnrfimaddeleriile ilgili agalrdakihtikiimlertiim alanlardauygulanacakttr: (a) Bu paragrafin(b) alt paragrafihiikiimlerine bagh bogaltrlanbir tank, gemi boqaltma limantnr terketmeden6nce, bu kurahn (3) veya (4) paragrafi gereklerinegdreYrkanacaktrr. (b) Gemi kaptamnrnisteli ilzerine, muhatapolan Taraf hiiktiLmeti,aqafrdaki hususlannyerine getirilmesi halinde, gemiyi bu paragrafin(a) alt paragraf gerekierindenmuaftutabilir : (i)Bogaltrlantankbirtincekiileayntcinsveyaonunlauyumlubirmadde ile tekar yiiklenecekse,tank yiikleme <incesine yrkanacakve ne de balastile doldurulacak; veYa (ii)Digerbirlimandakiallmtesisininbukuralrn(3)ve(a)paragrafiigin elveriqlive yeterli oldulu yazrholarakteyit edilmekgartryla,boqaltrlan tankdenizdeneyrkanacakve nedebalastile doldurulacakve (3) ve (4) paragrafhiikiimlerinebu limandauyulacak; (iiD Yiik kahntrlan, idarenin onayladrlr ve Tegkilatrn geligtirdigi standartlardaolanhavalandrrmay<intemiyleatllacak. (3) Eger tank bu kuralrn (2)(a) alt paragrafrnagd,reyrkanacakise, sd,rveyiirtarafrndan ahnacak6rneklerinanalizlerindeg6riilenkonsantrasyon,bu Ek'in kural5(l) veya kural5(7)' sindebu maddeigin belirlenenkalrnttkonsantrasyonunaininceyedek tankyikamaigleminden gtkan slvt atrk gemiden alrm tesisinebasrlacaktrr.Belirlenenkahntr konsantrasyonuna ulagtldrlrndatank'dakalanyrkamasulannrntankbogahncayakadar,a|m tesislerinebasrlmasr siirdtiriilecektir.Yiik Kayrt Defterinebu iglemleringerekenkayrtlanyaprlacakve bu kuralrn (l)(a) paragrafrnagdres6rveydrtarafrndanonaylanacaktrr. (4) Muhatap Taraf hiikiimeti gemiyi gereksizyere bekletmedenkalrntrdakimadde konsantrasyon6lgiimuniinyaprlamayacalrkanrsrndaoldugunda,bu kuralrn (3) paragrafina egdelerolmak iizerebir bagkadeli9ik iglemiagalrdakileriyerinegetirmekkoguluile kabul edebilir: (a) Tank,idaretarafindanonaylananve Tegkilatrngeligtirdilistandartlarauygunbir ydntemlednyrkamadangegirilir,ve (b) Sctrveydr,paragraf(l)(a),yagdreyiik KayrtDefterineagalrdakilerionaylar (i) Tank,tankrnpompaveborusistemlerininbogaltrlmrgolmasr; ve (ii) Bu tankve bu maddeiginldareninonayladrlrbir tin yrkamaydnteminegdre6n yrkamanrnyaprlmrgolmasr;ve (iii) Bu dn ytkama iglemindengrkan tank yrkama sulannrnbir alrm tesisine bogalfrmrnrnyaprlmrgolmasrvetankrnbogalmasr. Ozelalanlar B veC Srnrfimaddeleri (5) B ve C Srnrfr maddeleriile ilgiti aqaprdakihiikiimler 6zel alanlar drgrnda uygulanacaktrr: (a) Bu paragrafrn(b) alt paragrafrhiikumlerinebagholarakbogaltrlmrgbir tank, gemibogaltmalimanrnrterketmesindendnce,agalrdakilerinolmasrhalindebir dnyrkamadangeEirilecektir. (i) BogaltrlanmaddeninB veyac Srnrfrmaddelerindenormasrharinde,buEk' in 5(2)ya da (3) kurahnabalh olarakdenizeboqaltrlabilecekmaksimum mikta. aganbir miktardakahntrmeydanagelerekregkilatrngeligtirdilr standartlarigindebulunmasl; veya Yorum5A .1'ebakrnrz 258 259 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 10. 10. (ii) Bu Ek' in 5A kuralnrn belirttili miktarda yiik kahntrlannruygulandrlr gekilde gemidenatmak igin, bu Kurahn (1)(a) paragrafindaantlan s6rvey6rii inandrracakdegigik tedbirler ahnmadrkga,idare tarafindanonaylanan ve bu Ek' in 5A(5) kurallanndabeliritlen Tegkilatrngeligtirdigi standartlara dayah tank pompalama $artlanna g<ire bogaltma yaprlmamast. 0n yrkama y6netimi ldare tarafindan onaylanmtg ve Teqkilatrn geligtirdipi standartlaradayah olacak ve grkantank yrkamasulan boqaltmalimanrndakibir almatesisinebastlacakttr. (b) Gemi kaptanrmnisteEi tizerine, muhatapolan Taraf hiikiimeti, agagrdaki hususlannyerine getirilmesi halinde,gemiyi bu paragrafin(a) alt paragraf gereklerindenmuaftutabilir : (i) Bogaltrlantank bir <incekiile aynr cins veya onunlauyumlu bir bagka madde ile yeniden yiiklenecekseve bu tank, yUkleme dncesi ne ytkanacakve nedebalastile doldurulacak; veya (ii) Boqaltrlantank, denizdene yrkanacakve ne de balastile doldurulacak ve idare tarafindan onaylananve Tegkilatrn geliqtirdigi standartlara dayah bir yontemle 6n yrkamadangegirilecekve grkantank ylkama sulart, altm tesisinin elverigli ve yeterli oldu$u yazrh olarak beyan edilmektartryla,baqkabir limandakialtmtesisinebogalhlacak;veya (iii) Yi.ikkahnhlan,idareninonayladrlrveTegkilatrngeligtirdigi standartlaradayahbir havalandlrmaydntemiyleattlacakttr OzelalanlardaB Srnrfimaddeleri (6) B Srnrfimaddeleriile ilgili agalrdakihiikiimlerozelalanlardauygulanacakilr: (a) (b) ve (c) alt paragrafihiiktimlerinebalh olarakbogaltrlmrgbir tank,geminin bosaltmalirnanrni terk etmesindenijnce bir dn yrkamadangegirilecektir. uygulanan iin ykama ybntemi idarenin onayladrgrgekilde ve Tegkilatrn g.tiltiraigi standartlara dayah olacak ve grkan tank sulan bogaltma limantndakibir ahmtesisinebastlacakttr. (b) Bu paragrafin(a) alt paragrafi gerekleri,tiim agalrdaki gartlannyerine geldi$ine kanaatedildigi zamanuygulanmaz. (i) Bogaitrlan B Srnrfimaddesininbu Ek' in 5(2) kurahnabalh olarak denize<jzelalandrgrndadenizebogalhlabilecekmaksimummiktarr agan bir miktarda kahntr meydanagelerekTegkilatrngeliqtirdili standartlar iginde bulunmasrve kahntrlarrnbu Ek' in 5(2) kurahnauygun olarak rjzel alan drgrnda daha sonra denize bosaltrlmak iizere semide ahkonulmasr;ve (ii) Bogaltmanrnidare tarafindanonaylananve Bu Ek' in 3A(5) Kurahnda belirtildifi qekildeTegkilatrngeligtirdigistandartlaradayaholaraktank pompalama gartlanna gcire yaprlmasr, ya da pompalama $artlanna uyuimadrlrnda bu Ek' in 5,A'kurahnrn belirrtigi miktarlardaki yUk kahntrlannr,uygulandrgrqekildegemidenatmakigin, bu kurahn (l)(a) paragrafindaanrlanstirvey6ri.iinandrracakdegigiktedbirlerinalnmasr. (c) Gemi kaptanrnrntalebi iizerine,Taraf htkiimeti, aEagrdakihususlarakanaat ederse, gemiyibu paragrafin(a)alt paragrafgereklerindenmuaftutabilir : (i) Bogaltrlantank bir rincekiile aynr cins veya onunlauyumlu bir bagka maddeile yenidenyiiklenecekve bu tank,yiiklemecincesine yrkanacak venedebalastile doldurulacak; veya (ii) Bogaltrlantank,denizdene yrkanacakve ne de balastile doldurulacak ve idare tarafindan onaylananve Tegkilatrn geligtirdigi standartlara dayair bir yiintemle on yrkamadangegirilecekve grkantank yrkama sulan, ahm tesisinin elverigli ve yeterli oldupu yazrh olarak beyan edilmek$artryla,bagkabir limandakiahm tesisinebogaltrlacak;veya (iii) Yiik kahntrlan, idarenin onayladrlr ve Teqkilahn geligtirdigi standartlaradayahbir havalandrrmaytintemiyleatrlacaktr. 6zel alanlarda C srnrfimaddeleri (7) c srmfi maddelerile ilgili agagrdakihiiki.imler<izelalanlarauygulanacakbr: 260 26rSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 11. 11. (a) (i) Bu paragrafin(b) ve (c) paragrafihiikiimlerinebalh olarak bogalhlmrgbir tank, geminin bogaltma limantnt terk etmesindeniince a$aEldakilerinolmasl halinde,bir <inyrkamadangeqirilecektir. Bosaltrlan B Smrfi maddesinin bu Ek' in 5(9) kurahna baSh olarak denizc bosaltrlabilecekmaksimummiktarl a$anbir miktardakahntr meydana gelerekTeqkilatrngeligtirdigistandartlarigindebulunmast; veya Yorum5A .1 'e baktntz (ii) Bu Ek' in 5,{ kuralnrn belirttigi miktarlardakiyiik kahntrlarrm,uygulandr$gekilde gemidenatmak igin, bu kurahn (1)(a) paragrafindaantlan stirveybrti inandtracakdegigik tedbirler ahnmadtkga,Idare tarafindanonaylanan ve bu Ek' in 5A(5) kurallanndaanrldrlr gibi, Teqkilattngeligtirdili standartlara dayah tank pompalama .$ar.tlanna gdre bogaltma yaprlmamast. On yrkama yonetimi idare tarafrndan onaylanmtq ve Tegkilatrn geligtirdigi standartlaradayah olarak ve gtkan tank ykama sulan boqaltmalimamndaki bir almatesisinebastlacaktrr. (b) Bu paragrafin (a) alt paragrafi gerekleri ,ttim agafrdaki gaxtlann yerine geldilinde uygulanmaz (i) Boqaltrlanc Srmfi maddesininbu Ek' in 5(3) kurahna balh olarak <jzelalan drsrndadenize bogaltrlabilecekmaksimummiktan a$anbir miktarda kahntt meydana gelerek Teqkilatrn geligtirdili standartlar iginde buiunmasrve kaltnttlannbu Ek' in 5(3)kurahnauygunolarakdzelalan drqrndadahasonradenizebogaltllmakiizeregemidealtkonmast;ve (iD Boqaltmantnidare tarafindanonaylananve Bu Ek' in 5A(5) kurahnda belirtildigi gekildeTegkilatrngeligtirdili standartlaradayaholaraktank pompalama gartlanna gdre yapllmasr, ya d^ pompalamagartlan yerine getirilmediginde bu Ek' in 5,A' kurahnrn belirttigi miktarlardaki yiik kaltntrlartnt, uygulandrlr gekilde gemiden atmak iqin, bu kuralm (1)(a) paragrafindaamlansorveytlr0inandrracakde[i$ik tedbirlerinalmmast. (c) Gemi kaptanrnrnisteli tizerine,Taraf hiikiimeti, agalrdakihususlarakini olmasr halinde,gemiyibu paragrafin(a)alt paragrafigereklerindenmuaftutabilir: (i) Bogaltrlanrank bir <incekiire aym cins veya onunlauyumrubir bagka *"13:;t;J:IiiJ"ni5fff::L",'*uutank Yiikremedncesinevkanaiak (iD Bogaltrlantank, denizden" y,k*u.uk ve ne de balastile doldurulacak ve idare tarafindan onaylananve Tegkilahn geligtirdifi standartlara dayah bir y<intemreiin yrkamadangegirilecekve grkan tank yrkama sura., ahm tesisinin elverigri ve yeterri oldu!.u yazrrr olarak beyan edilmekgartryla,bagkabir limandakiahm tesisinebogaltrlacak;veya (iii) Yiik kahntrlan, idarenin onayladrfr ve Tegkilatrn geligtirdigi standartlaradayahbir havalandrrmay<intemiyleatrlacaktrr. Tiim alanlarda D Srnrfimaddeler (8) D srnrfr maddelerile ilgili olarak,bogalhlanbir tank yrkansrnykanmasrn,grkantank yrkamasulan bir ahm tesisinebasrlacakveya tank da kalan artrklarbu Ek' in 5(4) kuralna giiresulandrnlacakve denizebasrlacaktrr. Bir Sloptankdanbogalma (9) A Srnrfi madde igerenkargo pompa dairesisintinelerininde dahil oldufu ve bir slop tank iginde gemide ahkonulan artrklar, ya da ozel bir alan iginde A veya B srnrfi maddeleribu Ek' in 5(l), (7) veya (8) kurallan hrikiimlerineg<ire.hangisi oluria. bir ahm tesisinebasrlacaktrr. Kural 9 Yiik Kayt Defteri (1) Bu Ek' in uygulandrErhergemide,gemininseyirjurnalinin bir bdltimi.iolarakya da ayn olarakbu Ek' in EklentiIV' iindebelirtilenformdabir yiik Kayt Defteri bulundurulacakhr. 262 263SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 12. 12. (Z) Yiik lkyrt Defteri,gemidebir zehirli srvl maddeile ilgili aqalldayazlh iglemlerden biri yaprldrfirnda,herbir tankigin aynntrholarakdoldurulacaktrr. (i) Ytik0ny0klenmesi; (ii) Yflkiin igerideaktarrlmasu (iii) Yiikiinbo$altrlmasq (iv) Yuk tanklannrntemizlenmesi; (v) Yiik tanklannabalastahnmasq (vi) Yiik tanklanndanbalastrnbogaltrlmast; (vii) Kahntrlannahmtesislerineverilmesi; (viii) Bu Ek' in Kural 5' ine uygun olarak kahntrlann denizeboqaltrlmasrveya havalandtrrlmaile grkarrlmast. (3) Bilerek ya dakazasonucuzehirli srvrmaddeya dab6yle ma0!3 i.ce191kangtmlann bu S6zlegmeninMadde 8 ve bu Ek' in kural 6' srndas6z konusuedildipi gibi boqalttlmast durumunia, bogaltmamnkogul ve nedenlerini belirterek Yiik Kayt Defterine agtklama yaprlacaktrr. (4) sdzlegmeyeTaraf Htikiimet tarafindan,bir gemiyi denetleyipbu Ek ile ilgili igiemleri denetleme-kfizere,bir s<irveydr0natanmaslveya yetkili ktlmmast durumunda,bu siirveyiirYiik KayrtDefterinegerekliagrklamayryapacakttr. (5) Bu Kuraln (2) ve (3) paragraflanndabelirtilen her bir iglem gecikmeksizinYtik ifuyt Defterine eksiksizolarak gegilecek,b6ylecedefterdeher iglemeait tiim aqrklamalar tamam olacaktrr.Her kalrt igleminin grirevlisi zabitya da zabitler tarafindanve her sayfa geminin kaptanr tarafinian imzalanacakhr.Yiik Kayrt Defterindeki kayrtlar, geminin 6ayra[rm tagrmahakkrnasahipoldugu devletin resmi dilinde ve Dtikme Halde Zehirli Stvt Uaaaiterln i"g,nrnug igin UluslararasrDeniz Kirlenmes.iniOnlemeBelgesineveyabu Ek' in kural l2A srndaanrlanbir belgeyesahipolan gemilerdeingilizce ya daFranstzcayazrlacakttr. AnlaSmazlkveyageli$kidurumundagemininbaytalrnrtagrmahakkrnasahipoldufu Devletin resmidilindeki kayrtlargegerliolacakttr. (6) Yiik Kayt Defteri incelenmek igin istenildilinde hazr bulundurulmak iizere, yedektegekilen gemiadamlile heniiz donatrlmamrggemiler drgrnda,gemidesaklanacakttr. Sonkayrttarihindensonraiki yrlhk bir siireigin saklanacaklr. (j) Bir Taraf Hukiimetinin yetkili uzmanrlimandabuluna herhangibir geminin Yiik ifuyt Defterini inceleyebilirve defterdekiherhangibir kayrtrn kopyasrnrgrkarabilirve bu koiyamn defterdeki kaytlann dolru kopyasr oldufunun geminin kapta:nr tarafindan onug"nm^tnt isteyebilir.GemininYiik Kayt Defterindekibir kayttrndoprukopyasroldugu gemikaptanrtarafindanonaylanmrgolan boylebir kopya,kayrttaagrklamasryaprlanolaylaln delili olarak mahkeme iglemlerinde kabul edilecektir. Bu paragrafagtiri yetkiti uzman tarafindanYiik Kayrt Defterinin incelenmesive onayh bir kopyasrmngikanlmasr,geminin gereksizgecikmesinesebepvermeksizin,miimkiin oldugukadargabukyaprlacaktrr. Kural 10 Sdrveyler .. ll.t.., (l) Zehirli srvr maddelerid6kme halde tagryangemiler agalrdau$liliibl"sorveytere bagholacaklardrr. , , -,".]r.'i= (a) Gemi irk servise girmedendnce veya bu sk'.fli+iir*r ll,inde istenilen belgeninilk defaverilmesindendnceyaprfuq,ftBuEk' in kapsadrlrkadanile geminin yapl, teghizat,donanrm,diizSBlEmilerve malzemesinintam.bir denetiminiigerecek.olanilk lQr'",f}t$u srirvey geminin yapr, teghizat, donantm, diizenlemelerve mal2pinlsinin bu Ek' in gereklerinetamamen uyulupuyulmadrlrnrsapqpybpak'gekildeolacaktu. (b) Begyrh gecmgvg,nJ$a1eiaiafindanberirlenenaralklarla ,yenilemescirveyibu Ek'in kurat 12(21.12(5),12(6)veya r2(?) haricindeuygulanabilir. yenileme stirveyi teftng]teghizatsistemler,donammlar,diizenlemelerve malzemelerin bu-. ekiq ' iiygulanabilir gereklerine ve tam uygunlukta yaprrmasrnr sallayaclktrr. (c) ikinci yldtiniimii tarihinden6nce veya sonraiig ay igindeki veya belgenin figunciiyrlddniimii tarihinden6nceveyasonraiig ay igindeyaprlanaras<irvey bu kurahn 1(d)paragrafindabelirlenenyrlhk stirveyleidenbirianesinin yerini alacaktrr.Ara sdrveyteghizatve bununlailgili pompave boru sistemlerinin bu Ek'in gereklerine tamamen uygun olmasrnr saflayacaktrr.B6yle ara s<irveylerbu Ek'in kural I I ine gcirediizenlenenbelgedeonayrnailigkin kayrtkonacaktrr. Yorum6.1'ebakrnrz (d) Belgenin ylldriniimii tarihinden iince veya sonra 3 ay iginde yaprlan ve diigiiniilen hizmetin tiim gartlanndabu kurahn paragraf l(a) srndabatrsedilen tekne,teghizat,donanrm,di.izenlemeve malzemenin bu kurahn paragraf 3 uygunluiunda yaprlanbakrmonanmrn tatrnin edici olup olmadrlrni 264 265SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 13. 13. saptayacakgeneldenetimiigeren bir ylhk sdrvey.Boyleyrlhk s<irveylerbu Ek'in kural 1I inegdreverilmigolanbelgedeonayrnailigkin kayrtkonulacaktrr' Yorum6.1'ebakrnrz (2) (e) Bu kuralm(3) paragrafindaagtklanandurumlardaveya<inemlibir onanmveya yenilegtirmeninyaptlmastnttakiben duruma g6re genel veya klsmi bir ek s6rvey yaprlacaktrr. Bu siirvey geminin tabii tutuldulu onanm ve yenilegtirmenin etkili bir gekilde yaprlmtg oldulunu bu onanm ve yenilegtirmedekullanrlan malzeme ve iggililin her bakrmdan tatminkar bulundulunu geminin bu Ek'in gereklerine her yiiniiyle uygun oldufunu saflayacakttr. (a) Bu Ek hiiKimlerinin yaptrnmr bakrmrndanbir geminin s<irveyleriidarenin memurlan tarafindan yiiriitiilecektir. Bununla birlikte, idare bu stirveyleri bu amaglaatanansdrvey<irlereyadayetkili kurumlarabrrakabilir. (b) Bu paragrafin (a) alt paragrafinda belirtildigi gibi s6rvey6rleri ve denetimleri yiiriitmek igin s<irveydrleri ve yetkili kuruma, aqaltdaki hususlardaenalt duzeydeyetkiverilecektir: (i) Bir gemininonanmm istemek;ve (ii) Bir liman devletininilgili otoritelerininistemesihalindesiirveydrlerive denetimiyapmak. idare, atanmrg s<irveydrlere veya yetkili kurumlara verilen yetkinin dzel sorumluluklarrnrve koqullannr,kendi memurlanmnbilgi sahibi olmalarrigin bu S<izlegmeyeTarafolanlarasirkiile etmekiizereTegkilatabildirecektir' Tescilli bir s6rveyilrveya yetkili bir kurum, geminin durumununveya teghizatrnrn belgeninaynntrlannatam olarak uymadrlrnrya da geminin deniz gevresineagrrrbir zararvermeksizindenizeagrlmayauygun olmadrllnl tespit etti$ zaman,bu siirvey6r veyakurum derhaldiizeltici tedbir afunmasrnrsaflayacakve zamanlgelincebu hususu idareyebildirecektir. (c) (d) (a)(3) Eler biiyle diizeltici tedbir ahnmazsabelge geri arrnacakve idareye krsa zamandabilgi verilecektirve eler gemi difer bir Taraf Devletinin limanmda ise, liman devletinin ilgili yetkilileri keza krsa zamanda haberdar edileceklerdir.idarenin bir memuru, tescilli bir sorvey<irveya yetkili bir kurum liman devletinin yetkililerine haber verdili zaman,liman devletinin hi.ik$meti bu memura, s6rvey6re ya da kuruma bu kural'a s6re yiikiimliiliiklerini yerine getirmede gerekli yardtmr yupu.ultrr. Uygulanabildigi takdirde, ilgili liman devletinin hiikiimeti geminin deniz gevresinearat edilmeyenbir zararvermesinemeydanbrrakmaksrzrnen yakln bir onanm limanrnagitmesiamacryladenizeagrlmasrya da limanrterk eimesi drgndaseyretmemesinisallayacaktedbirlerialacaktrr. Her durumda, ilgili ldare s<irveyinve denetimin biitiinltigiinii ve etkinli[ini tam gamnti edecek ve bu yiikiimltliiliinii yerine gerirmek igin gerekli diizenlemeleriyapmayriistlenecektir. Geminin ve teghizatrmndurumunun,geminin her durumdadeniz gevresine aranedilmeyenbir zararvermesinemeydanbrrakmaksrzrndenizeagrlmasrna elveriEliliginisa$amak igin, bu Scizlegmeninhrikiimlerineuygunlufu devam ettirilecektir. Bu Kural'rn (l) paragrafina gtire geminin herhangi bir siirveyinin tamamlanmaslndan sonra sdrveyin kapsadrfr, sistemler, donanrmlar, diizenlemelerya da malzemede,idarenin onayr olmaksrzrn,bu teghizatve donammlann doSrudan deligtirilmeleri drgrnda higbir degigiklik yaprlmayacaktrr. Bir gemi kazayaulradr[rnda ya da geminin bitriinliigiinii ya da bu Ek'in kapsadr[r teghizatrnsa$amhlrm veya verimlililini gergektenetkileyen bir hasarmeydanageldiginde,geminin kaptanrveya donatanilk firsatia ilgili belgenin verilmesinden sonrmlu idareye, yetkili kuruma ya da tescili siirveyd,re,bu kural'rn (I) paragrafinrn istedigi bir s<irveyin gerekip gerekmedilini tesbit edecek,bir tahkikahnbaglamasrnanedenoiacakiaporu verecektir.E[er gemi bagkabir Taraf Devletinin limanrndaise,kaptanya da donatankeza liman devletinin ilgili otoritelerine derhal rapor verecek ve tescilli siirveydr ya da yetkili kurum bu raporun verilip verilmedilini aragtrracaktrr. (b) (c) 266 267SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 14. 14. Kural 1l Belgeninonaylve dtizenlenmesi (l) Siizlegmenin Taraf olmayanlann yasama yetkisi altrndaki limanlara ya da Lnninallere yaprlacakseferleretahsis edilen ve zehirli srvr maddeleritagryanherhangibir gemiyebu E[' in kural l0 h6ktimlerineuygunolarakyaprlansdrveyd"n :9nT DokmeHalde Zehiiti srv, Maddelerin Tagmmasrigin UluslararasrDeniz Kirlenmesini Onleme Belgesi (NIS Belgesi)verilecektir. @ Bu belge, Idare tarafindan ya da idalenin yetkili krldrlr bir kigi veya kurum iarafindanverilecJktir. Her durumdaidare bu belgenintam sorumlulu[unu yiiklenecektir' (3) (a) ldarenin isteli iizerine SdzleqmeyeTaraf bir Hiiktimet bir gemiye stirvey yaptrrabilirte Uu pt' in hiikiimlerinin yerinegetirildiEi kanstna -vardr[rnda, ti Ek uyannca gemiye ya bir D<ikmeHalde Zehirli Srvr Maddelerin Tagrnmasrigin UluslararasrDeniz Kirlenmesini OnlemeBelgesiverecekya daverilmesiigin yetki tanryacaktrr. o) Bu belgeninve s6rveyraponrnunbirer kopyalarrolabildilince gabuk,isteyen ldareYegonderilecektir. (c) Bu gekildeverilen bir belge, idarenin istepi iizerine verildilini- belirten bir agrkiamaigerecekve bu kurahn (I) paragrafinauygunolarakverilenbir belge gibi tanrnacakve gegerliolacakhr. (d)TarafolmayanbirDevletinbayralrnrtagrmahakktnasahipolanbirgemiye' Dtikme Hatde Zehirli Srvr Maddelerin Tagrnmasrigin UluslararasrDeniz KirlenmesinidnlemeBelgesiverilmeyecektir' (a)Diikme Zehirli Srvr MaddelerinTagmmasrigin UluslararastDeniz Kirlenmesini Onleme ilelgesi dttzenleyendevletinresmidilinde ve bu Ek'in eklentiv de verilenmodeleuygunbir formda diizenlenecektir- Eper kullamlan dil ingilizce yada Fransrzca dillerinden biri depilse,metinigindebu dillerdenbirine yaprlmrqterciimesibulunacakfir' (5)DenizQevresiniKoruma Komisyonu (MEPC) tarafindankarar MEPC 39 (29) ile kabul .at.n un bt'in aig.r defigtirilen hiikii*1".in" ra[men bu deligiklikler yiiriirliile girdiginde gegerliolan OOkmefagrn"anZehirli SrvrMaddelerinTagtnmastigin UluslararastKirlenmenin 6nl"nm"si Belgesi , bu deligikliklerin yiiriirliile girmesindeniince bu Ek'e giire yiiriirliiliin sonaermesinekadargegerlikalacaktrr. Kural 12 Belgeningegerlilili ve siiresi (1) DdkmeZehirli SrvrMaddelerinTagtnmasrigin UluslararasrDenizKirlenmesiniOnleme Belgesi idaretarafindanbelirlenen5 yrh gegmeyecekbirstire igin diizenlenecektir. (2) (a) Bu kurahn parugraf I 'indeki gereklereragmenmevcut belgenin gegerlilik siiresinin sona erig tarihinden iince iig ay igerisinde yenileme s6rveyi tamamlindrgrnda diizenlenenyeni belge yenileme siirveyinin tamamlandrfrtarihtenitibarin mevcut befienin gegerliliksiiresinisonaerigtarihindenbegyrh gegmeyensiiredegegerliolacaktrr. (b) Yenileme sdrveyi mevcut belgenin gegerlilik siiresinin sona erdili tarihten sonra tamamlandrys4yenibelge mevcut belgeningegerlilik siiresininsonaerig tarihindenbegyrh gegmeyensuredeyenilemesdrveyinintamamlandrlrtarihtenitibarengegerliolacaktrr. (c ) Yenilemes6,rveyimevcutbelgeningegerliliksiiresininsonaerigtarihindenrinceii9 ay vey^ dahafazla bir zamankala tamamlandtysayenilemesrirveyinitakibendiizenlenecei yeni belge yenileme s<irveyinintamamlandrlr tarihten beg yrh gegmeyensiirede gegerli olacaktrr. (3) Eler belgebeqyrldanaz bir siireigin diizenlendiyseidarebu belgeningegerliliksiiresini diizenlendili tarihten itibaren bu Ek'in kural lO(l)(c ) l0(t) (d) bahsedilenstirveyleri sallayarakparagrafI indebelirlenenmaksimumsiireyekadaruzatabilir. (4) Yenilemesiirveyinintamamlanmasrnarapmenmevcutbelgeningegerliliksiiresininsona ermesindendnce yeni belgenin d0zenlenmesineveya gemiyeteslimineimkan buluuamamrg oldulu durumlarda,idareceyetkilendirilmigkigi veya tu*iuq mevcutbelgel onaylayabilii. Bdyle belge gegerlilik siiresinin sona ermesindenitibaren beg ayr gegmiyin bir siire igin gegerliolarakkabuledilecektir. (5) Bir geminin belgesiningegerlilik siiresininsonaerdili tarihtes6rveyetabi tutglaca$r Limanda bulunmamastdurumunda,idarebelgenin gegerlilik sriresini urutubili. ancak bu uzatma sadeces6z konusu geminin s<irveyetabi tutulacafr limana kadar olan seferini tamamlamaslmaksadryla,ve ancakb<iylebir uzatmanrnmakul ve gerekligririildti!.[ durumda uygulanacaktrr.Higbir belge 3 aydan dahafazla uzatrlmayacakbu gekiidebir stire uzatrml uygulanmrghigbir geminin s6rveye tabi tutulacaF limana vangrnrtakiben yeni bir belge almamrg ise,sadece bu uzatmadan yararlanarak limandan almlmasina miisaade edilmeyecektir.Yenileme s<irveyinintamamlanmaslylayeni belge mevcut belgenin siire uzahmt uygulanmadanirnceki gegerlilik siiresinin sonaereceli tarihten itibaren begpllk bir stiredendahafazlaolmayanbir stireigin gegerliolacaktrr. 268 269SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 15. 15. Yenileme siirveyinin tamamlanmasryla yeni belge mevcut belgenin siire uzatlml uygulanmadaniinceki gegerliliksiiresininsonaereceli tarihtenitibarenbeqyrlhk bir siireden dahafazlaolmayanbir siireigin gegerliolacakttr. (6) Krsa seferleryapanbir geminin bu kurahn 6nceki hiikiimlerine g6re siire uzatrml uygulanmamrgbelgesiile ilgili olarakbelgeningegerlililini sonaerigtarihindenitibarenbir ayftk siireyi gegmemekiizere idare tarafindan takdiren uzatma uygulanabilir. Yenileme sorveyinin tamamlandlktansonra diizenlenecekyeni belge mevcut belgenin siire uzatrml uygulanmadan<incekigegerliliksiiresinisonaerece[i taribtenitibaren begylltk bir siireden dahafazlaolmayanbir siireigin gegerliolacakhr. (?) idaretarafrndanbelirleneniizel durumlardayenibelgeningeqerliliksiiresininbu kurahn (2Xb),(5 )veya (6) paragraflanylaistenen mevcut belgenin gegerlilik siiresinin sona erig tarihindenbaqlatrlmasrnagerekyoktur. Bu rizel durumlardayeni belge yenilemesdrveyinin sonaerdili tarihtenitibarenbegyrlhk bir siiredendahafazla olmayanbir siire igin gegerli olacaktr. (8)Yrhk veyaarasiirveybuEk'in kural l0'da belirtilenstireden6ncetamamlandrysa: (a)Belgedegosterilenyrldoniimii tarihi sdwey tamamlandrlr tarihten 3 ayt gegmeyen siiredeonaylanacakgekildedefigtirilecektir. (b)Bu Ek'in kural l0 daistenilenyrlhk ve arasiirveyleryeniyrl diiniimii tarihinikullanan bu kuraldatarif edilenarahklardatamamlanacaktrr. (c) bu Ek'in kural l0 datariflenensdrveylerarasrndakimaksimumsiireyi gegmeyen gegerliliksiiresininbitim tarihi bir veyadahafazlaylhk veyaarastirveyisallayarak de$igmedenkalabilir. (9)Bu Ek'in kural ll .e giire diizenlenmigbelge agagrdakiherhangi bir halde gegersiz kalacaktrr: (a)BuEk'in kural 10(l)ne giire belirlenensiirelerigindeilgili s<irveylertamamlanmadtysa; (b) Belgebu Ek'in kural 10(1)(d)veya lO(l)(c ) kurahnauygunlufundaonaylanmadrysa; (c ) Geminin diler bir iilkenin bayralrna gegirilmig olmastdurumundayeni bir belge ancakyeniiitkeninkural l0(a)(a) ve lO(a)@)gereklerineuygunlulundas6zkonusu gemide uygulandr$ndantamolarakeminolmasrdurumundaverilecektir.Iki taraf 'iilke arasrndabir defigimin s6zkonusuolmastdurumunda,ve;Balrakdeligiklilinin yapddl$ tarihtenitibareniig ay iginde taleptebulunulmast durumundageminin daha iincetagrmakhakkrnasahipoldugutilke hiikiimeti,idareyegeminindeligimden<ince sahipbulundulu belgelerinve mevcutsasdrveyraporlannrnbirer niishalanntenktsa stlreigindegOnderecektir. Kural 12A Kimyasalmaddetankerlerininsdrveyive belgelendirilmesi Bu Ekin kural l0,l l, ve 12hiikiimlerinera[men uluslararasrD6kmeKimyasalMaddeKod'u veya Kimyasal Madde Kod'u hi.ikiimlerineuygun olarak bu sozlegmeyeTaraf Devletler tarafindan scirveyleriyaprlan ve belgelendirilen kimyasal madde tankerleri bahsedilen kurallann hiikiimlerine uyduklan varsayrlacakve bu Kod'a gore verilmig belgebu Ekin ll. Kurahnagdreverilenbir belgegibi tanrnacakve gegerliolacaktr. Kural 13 Kazaile kirlenmeyienazaindirmek igin gerekler (1) D<ikmeA B ve c Srnrfizehirli srvrmaddeleritaqryangemilerin dizaynr,insaa,teghizatvc igletilmelerib<iylemaddelerinkontrolstizolarakdenizebogalhmlannren-azaindirecekgekilde olacaktrr. (2) I Temmuz 1986veya dahasonraingaedilmig olan KimyasalMaddeTankerleriUluslar arasrDcjkne KimyasalMaddeKod'unun gereklerineuyacaklardrr. (3) I Temmuz 1986dan 6nce ingaedilmig Kimyasal Madde Tankerleriagalrdakigereklere uyacaklardrr: (a) Aqalrdaki kimyasal madde tankerleri, gemilere uygulanabildifince,D<ikmeKimyasal MaddeKodunun1.7.2paragrafindakigereklereuyacaklardrr: 0o inga siizlegmesi2 Kasrm 1973 veya daha sonra yaprlan ve sdzlegmeyetaraf devletlerin yasamayetkisi altrndaki limanlara veya terminalleresefer yapmak igin tahsis edilengemiler;ve (ii) Geminin yalnrz bayralrnl ta$lmahakkrnasahip oldu!.u devletin limanlarr yada terminalleri arasrndakiseferleretahsisedilen I temmuz 1983 veya dahasonrainga edilen gemiler (b) Agagrdaki kimyasal madde tankerleri, gemilere uygulanabildilince,D<ikme Kimyasal MaddeKodu'nun 1.7.3paragrafindakigereklereuyacaklardu: (i) ihgasrizleqmesi2 Kasrm 1913veyadahasonrayaprlanve scizlegmeyeTaraf Devletlerinyasamayetkisialhndakilimanlaraveyaterminallereseferyapmakigintahsis edilen gemiler; ve 2'70 nlSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 16. 16. (ii) Yaprmve teghizatbakrmrndanKod'a uygunluklanI TemmuzI994dendahage9 olmayanbir tarihteyiiriirltiEegirecekotan 1600grostondandahakiigiik gemilerdrgrnda yalnrzbayraltnrtagrmahakkrnasahipoldulu devletinlimanlanyadaterminalleriarasrndaki seferleretahsisedilen I temmuz1983veyadahasonraingaedilengemiler. (4) A,B veyaC Srnrfizehirlisrvrmaddelerid6kmehaldeta;ryankimyasalmadde tankerlerinindrgrndakigemilerleitgili olarakidarebu kurahn(l) paragrafihiikiimlerine uygunlulunusallamakigin Teqkilahngeligtirdili ilkeleredayahuyguntedbirleralacakhr. Yorum6A l.l'e baktntz Kural 14 Petol benzerimaddelerintagrnmasrve bogaltrlmast Bu Ekin diperkurallanhiikiimterinebakmaksrzrnC veyaD SrnrfinadahilolarakbuEkin EklentiII sindebelirtilenveTeqkilatrngeligtirdili <ilgiitlereg6repetrol-benzerimaddeler olarakTeqkilattarafindantamtrlanzehirli srvrmaddeleragafrdaki$artlanntiimiineuyulmak gartryla,sozlegmeninEk I'inde belirtilenbir pelroltankerindetagrnabilirvebu Stizleqmenin Ek I hiikiimlerinegdrebogaltrlabilir: (a)GemilerEk debelirtildili gibi bu Siizlegmeniniiriin tagryrcrlannauygulanabilen Ek I hukumlerineuyacaklar. (b) Gemilerbir UluslararastDenizKirlenmesiniOnlemeBelgesivebu belgenin ilavesiB'l bulunduracaklarvebelge,petrolbenzerimaddeleritagryabilece[inibelirtmekigin onaylanacakve bu onaygeminintagryabilecelipetrolbenzerimaddelerinbir listesini igerecektir; (c ) C Srmfi maddeleritagrmasrhalindegemiaqa$dakiKod'lann gemitipi 3 hasar dengegereklerineuyacaktrr: (i)lTemmuz 1986'daveyadahasonraingaedilmigbir gemiolmasrhalinde UluslararasrDtikmeKimyasalMaddeKod'u ;veya (ii) lremmuz 1986'danonceingaedilmiggemiolmasrhalindebu Ekin kural l3,iine Yorum7.3'ebakrnrz benzeri konffol maddelerinizlenmesindekullanrlmakiizere geminin petrol sistemi igersindeki petrol miktan rilger idare taraindan Kural 15 igletmegereksinimlerineiligkin Liman Devletkontrolii (l) Diler bir Taraf Devletin limanmdan bulunan bir gemi bu Ekin gereklerine g6re igletilmesiyle ilgili olarak kaptan veya miirettebatrnzehirli srvr maddele"rlekirlenmenin iinlenmesiyleilgili gemi igi.Uygulamalarkonusundayeterli tecriibeyesahipolmadrlrnadair belirginbulgularrnmevcutolmasrdurumundabulundufu timanrnaitLtauguiitkeninhiikiimeti tarafindanuygungekildeyetkilendirilmigkigilertarafindandenetimetabi olacaklardu. (2) .Bu kuraln paragraf(l) de tarif edilendurumdaTaraf Devlet s6zkonusugeminin bu ek gerekleri uygunlulunda hazr duruma getirilinceye kadar seyre grkmasmr-engelleyecek 6nlemlerialmaklayiikUrnlUdUr. (3) Stizlegmenin5. maddesindetarif edilen Liman Devlet konroluyla ilgili ydntemlerbu kurahnigletilmesindedevreyegirecektir. (4) Bu stizlegmedeyer alan higbir ifade igletme gereklerinin kapsamrndaTaraf iilke tarafindanyaprlmasrgerekenkontrollereiligkin ye&ilerin ve sorumluluilann srnrrlandrnlmrg oldulu Eeklindeyorumlanmayacaktr. Kural 16 Zehirli srvrmaddelerigin gemidedenizkirlenmeSiacil durumplanr (l)D<ikme Zehirli Srvr MaddeleriTa5rmakiizereBelgelendirilmig150gros ton ve iizeri her gemi idaretarafindanonaylanmrgzehirli srvrmaddelerigin acil durum plinl taslyacaktr. (d) Tagrnacakpetrol bogaltrmrnrizleme ve onaylanacaktrr. Yorum 7.4'e bakrmz n2 273SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 17. 17. Bu gerektiim gemilereI Ocak2003'dengegolmamakiizereuygulanacaktrr. (2) Biiyle bir plan Tegkilat tarafindan geligtirilen dnerilere uygun olacaktrr,vegahgma lisamndaveya kaptanve zabitlerin anlayacaSrdilde yazrlmrgolmahdrr.Bu plan en aztndan a9alrdakileriigerecektir: (a) Tegkilat tarafindangeligtirilen <inerileriesasalan bu Sdzlegmeninprotokol I ve madde 8'inde istenen zehirli srvr maddelerlekirlenme olayr geminin sorumlulan veya kaptan tarafindanraporedilir. (b) Zehirli srvrkirlenmesioldufundailetigimkurulacakyetkililer veyakigilerinlistesi (c) Olayr takibenzehirli srvr maddelerlebogaltrmrnkontrolii veya azalhlmasrigin gemideki personeltarafindan hemenahnacaktedbirlerin ve stratejiDindetayhtarifi ve (d) Ydntemlerve kirlilikle miicadelededevletve b<ilgeyetkitileriylegemidealtnacakiinlemin koordinasyonuigin gemidekihareketnoktalanve ydntemleri (3) Bu siizleSmeninEk I kural 26'y uygulayan gemiler oldulunda btiyle bir plan s6zleqmeninEk I kural 26'srnda istenilen gemide petrol kirlilili acil durum plam ile birlegtirilebilir bu durumdabtiyle bir planrn baghfr "gemide deniz kirlenmesi acil durum plani'olacaktr. Ek II 'ye eklentiler Eklenti I Zehirli srvl maddelerinsrnrflandrnlmasrigin tineriler A Srnrfi: Biyolojik olarak biriktirilebilen ve sudayagayancanhlaryadainsansa!1!r igin bir tehlike olugmasrnanedenolan ;ya da sudayagayancanhlar igin gok zehirli olan maddeler (Tl-'si I ppm'den dahaaz olarak saptanan,ZehirlilikDerecesi4 olaraktanrmlanan);ve ek olarak tehlike boyutlanndaki ek unsurlannaveya maddeniniizel karakteristiklerineaErrhk verildilinde (TL.'si I ppm veya daha fazla ancak l0 ppm'den daha az olarak sapianan ,Zehirlilik derecesi3 olarakbelirtilen) sudayagayancanhlarigin orta6lgiidezehirli olan belli maddeler. B Srntfi:Bir haftayadadahaazsiireli krsabir tutulmaile biyolojik olarakbiriktirilebiten; Yada denizdengrkanyiyeceklerin kokugmasrnanedenolabilen; yadasudayagayancanllar igin orta 6lgi.idezehirli olan maddeler(Tlm'si I ppm veya daha fazla ancak l0 ppm'den dahaaz olaraksaptanan,ZehirlilikDerecesi3 olarakbelirtilen ;ve ek olarakmaddenintehlike boyutlanndaki ek unsurlarrnaveya ozel karakteristiklerinealrrhk verildilinde (T1,r'si l0 Ppm veya daha fazla ancak 100 ppm'den az olarak saptanan,Zehirlilikderecesi2 olarak belirtilen)sudayagayancanhlariqin azzehirli olanbelli maddeler. c srnrfr: Sudayagayancanhlarigin azzehirli olanmaddeler(TL.;si l0 ppm veyadahafazla ancak 100 ppm 'den dahaaz olarak saptanan,Zehirlilik Derecesi2 olarak belirtilen);ve ek olarak maddenintehlike boyutlanndaki ek unsurlannaveya rlzel karakteristiklerineafrr1k verildilinde (TL.'si l0Oppm veya dahafazla ancak1000ppm'den dahaaz olarak sapranan ,Zehirlilik Derecesi I olarak belirtilen)sudayatayan canhlar igin pratikte zehirli olmayan maddeler. D srnrfi: suda yagayancanhlar igin pratiktezehirli olmayanmaddeler,Cn- 100 ppm veya daha fazla ancak 1000 ppm'den daha az olarak saptanan,Zehirlilik derecesi I olarak belirtilen); ya da deniz dibinde y0ksek bir bio kimyasal oksijen gereksinimi (BoD) olan birikintiler drtiisii oluqturanyada5mg/kg dandahaaz miktarlardaLD56ile insansalhlr igin biiyiik tehlikeolugturanya dakahcrhlr ,kokusuyada 274 275SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 18. 18. Tahrig edici <izelliklerinedeniylekumsallann kullanrlmastnrengelleyebilenyada 5 mglkg veyadahafazla ancak50 mg/kgdandahaazmiktardaLD5s ile insansalhfr igin orta<ilgiide tehlikeliolanvegiizellikleri azmiktardaazaltanmaddeler Difer srvr maddeler (bu Ekin kural 4 amaglanigin) yukandaki A,B,c;D Stnrfindanba5ka maddeler Eklenti II Diikme taqrnanzehirli srvrmaddelerin listesi Diikrne tagrnanve A,B,C,D Smrflandrnlmasryaprlmrg zehirli srvr maddelerve bu Ekin hgkiimlerinetabi olanlarUluslararasrDokme KimyasalKod'un biiliim 17 veya 18kirlenme srnnfisiitunundabelirtilecektir. Eklenti III Difer srvrmaddelerin listesi A,B,C,D Srmfi maddelerin drgrndatanrmlananbu Ek'in hiikiimlerine balh olmayan diikme haldo taqrnansrvr maddelerUluslararastD6kme Kimyasal Kod'un bttliim 17 veya 18 kirlenmesiitunundaItr gibi belirtilecektir. Eklenti IV Diikme halde Zehirli SrvrMaddeleri Tagryan Gemiler igin Ytik Kayrt Defteri Formu DOKMEHALDEzEHiRli.svr MADDELERITAgryAN GEMILERigiN VUrrevrr DEFTERi Gemininadr Tanrnmaigareti Grostonajr Not:Dtikmehaldezehirlisrvl rygdg tagryanhergemiyiik/balasriqlemleriile ilgili kayrtlan tutmalan igin Yiik Kayt Defteri bulunduracaktrr, 276 n7SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 19. 19. Gemininadr YUK VE SLOPTANKLARININ PLANI (GemideTamamlanacak) Tanklann No.su ve GemidekiYeri Kapasitesi Slop tank(tanklar) derinligi (Her bir tankrnkapasitesiyazrlacak) 278 279 Giris Bu boliimii takip edensayfalanytik ve balastgahgm,alarrnrn,1978Protokoliiile Deligtirilmig Gemilerden Denizlerin Kirlenmesi ve Kirliligin Onlenmesi hakkrnda 1973 Uluslar arasr ScizlegmeninEk II, kural 9, Paragraf2'sine g<irehertankigin ayn ayn olmak iizereyiik Kayrt Defterinekaydedilecekolan konulann kapsamhbir listesini gtistermektedir.Konulann her biri bir kod harfi ile gtisterilenigletmeb<iliimlerindegruplandrnlmrglardu. Yi.ik Kayrt Defterine girig yaparkentarih,igletmekod'u ve konu srranumaraslkendine ait siitunigersindeyazrlacakve gerekenhususlarbogyerlerezamansrrasrnag6rekaydedilecektir. Tamamlanmtgher iglem sorumlu zabit veya zabitlertarafindantarih atrlarakimzalanacakve e$ermiimkiinse,geminintahliyeyaptrfr iilkenin uzmanyetkilisinin yetki verdifi bir s<irveytir tarafindanonaylanacaktrr.Tamamlanmrghersafa gemikaptanrtarafindanonafanacaktrr.' Yalnrz A,B,c, ve D srnrfi maddeleriilgilendiren iglemler igin yiik Kayt Defterine girig yaprlmasrgerekir. Bir maddeninStnrfrnrbulmak igin geminin iglemlerve DiizenlemelerEl Kitabr Tablo I'ine baqvurulur. SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 20. 20. Eklentitr Yalmz A,B,C, ve D Stnrfi (A)Yiikiin Ahnmasr l.Yiikleme yeri 2.Tanklan,maddelerive srmflanntbelirtiniz. (B)Yiikiin gemi iginde aktarrlmasr .3Aktarrlanyiikiin adrve kategorisi 4.Tanklannno.su .1.....................,..........tanktan .2................................tanka 5.4.1'dekitanklarbogaltrldrmr? 6.8ogaltrlmadrysa,tanklardakalanmiktar. (c )Yiikftn bogalhlmast T.Bogaltrmyeri 8.Bogaltrlantanklannno.su 9.Tanklarbogalttl&mt? .lBogaldrysa,bogalfrnave siizdiirmeigleminingemininlglemlerve DiizenlemelerEl Kitabrna g<ireyaprldr$nrgergekleyiniz.(baylm4 trim,stizdiirmesrcakhkv.b) .2Bogalhlmadrysa,tanklardakalanmiktar. l0.Gemininiglemlerve DizenlemelerEl Kitabr,ahmtesislerineboqaltmaymiiteakiptank igin bir 6nykama talepedermi? l lPompalamavelveyasiizdiirmesisternininanzayapmasr .lAnzanrn zamantve gekli .2Anzxtn nedenleri .3 Sistemingahgrrhalegeldili zaman @) Geminin iglemler ve DiizenlemelerEl Kltabrna gdre zorunlu tin yrkamalar l2.Tankrnno.su,maddelerve smrfi Kaydedilecek konularrn listesi maddelerinikapsayaniglernlerigin kapt yaprlmasrgerekir. l3.Yrkamaycintemi: .IHer tankadiigenyrkamamakinelerininsayrsr .2yrkama./yrkamagevrimlerininsiiresi .3Srcak/sogukykama l4.On ykama sloplannaktanldrlr yer: .lBogaltrm limanrndakiahm tesisi(liman belirtilecek) .2.4'hmtesisiyoksa(liman belirtilecek) (E)Zorunlu iin yrkama drgrndayiik tankrannrn temizlenmesi(di!er iin yrkama igremleri ,sonyrkamahavalandrrmavs.) 15.zamwn'tankla.,maddelerive srnrflannrve agalrdakihususlanbelirtiniz: .lKullanrlan yrkamaydntemi ' .2Temizlelciler (temizleyicive miktannrnbelirtiniz) .3Ytik kahntrlannrnsulandrnlmasr,nekadarsukullanrldr$ belirtilecek(yalnrzD Srnrfi maddeleri) '4Kullanrlanhavalandrrmaydntemi(kullanrlanfansaysrm,havalandrrrnasiiresinibelirtiniz.) I6.Aktanlan tankytkamasulan: .lDenize .2Ahm tesisine(limam belirtiniz) .3Bulagrktoplamatankr(tankrbelirtiniz) (F)TankYrkamaSulannn DenizeBosaltrlmasr I T.Tanklarrbelirtiniz. .lranklar temizlenirkentankykama sularrbogarhldrmr?Eperbogaltrldrysa,hangidebide .2Bir sloptoplamatankrndantankyrkamasulanbogaltrldrmr?Eler bogaltrldrysabogartrm miktannl ve debisinibelirtiniz. l8.Pompalamanmbaglamave durmazamanr l9.Bogalhmsrrasrndagemininhrzr (G) Yiik tanklanna balast aLnmasr 20.Balastahnantanklanbelirtiniz. 2l.Balast ahmrnabaglamaz:rmanl (H)Yiik tanldarrndan balast suyunun bogaltrlmasl 22.Tanklann tammr 280 28r SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 21. 21. 23.Balastrnbogalttlmast: .lDenize .2Ahmtesislerine(limanrbelirtiniz) 24.Balastboqalttmtntnbaglamave durmazamanr 25.8o$altrmstrastndagemininhrzt (1)Kazaenveyadiler istisnai nedenlerdendolayr petrol bogalhmr 26.Olayrnmeydanageldi!i zaman 27.Yaklagrkolarakmiktar,maddelerve smtflan 28.Petrolbogalttmtntnyadastztnttstnrndurumlanve geneldiigiinceler. (j ) Yetkili siirveyiirlerin kontrolii 29.Limanrbelirtiniz. 30.Sahilebo$altrlantanklarr,maddelerive kategorilerinibelirtiniz. 3l.Tanklar,pompalarve borusistemleriboqaldrmr? 32.Gemininiglemlerve DiizenlemelerEl Kitabr'nagtirebir 6n yrkamayaprldrmr? 33.0n yrkamadangtkantankyrkamasulansahilebogaltrldrmrve tankboqmu? 34.Zorunlutin ykama konusundabir muafiyetverildi. 35.Muafiyetinnedenleri? 36.Yetkili siirvey6riinadtve imzasr. 3T.S6rveytiriinadlarrnagahptrlrTeqkilat.$irket,hiikiimettemsilcisi (K)ilave igletmeyiintemleri ve diigiinceler GemininAdr: Yiik/Balast iqlemleri: Tarih Kod (har0 Madde (no-su) Iglemlerinkaydr/sorumluiaIitGlmzilF Yetkili srirvey<iriinadrve imzasr Kaptamn imzasr 282 283SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 22. 22. EklentiV NLS BelgesininFormu DOKME HALDE TASTNAN zEHlRLi srvl MADDELERICIN ULUSLARARASI DENIZ TiNT,NNUBSiNi OUTUB BELGESi l9?8 Protokolfiile de$iqtiritmigve MEPC 39(29)(bundansonra "Sdzlegme"olarakamlacak) kurahyladegigtirilen 1973,UluslararasrDenizlerinGemilerdenKirlenmesiniOnleme S<izleqmesihiik0mlerinegdre, (Olkeninresmiadttamolarakyazrlacak) Hiiktimetinyetkisialttnda Tarafindanverilmistir (SiizlegmeHiiktimlerineg<ireyetkili uzmankigi yadakurumunresmikimli[i tamolarak 96sterilecek) Geminin iizelliklerl Gemininadr.................... Tamnmaigareti Ballamalimant....,.......... Grostonajr....... IMOnumarast. BU BELGEiLE: I Bu geminin,scizlegmeninEk II, kural 10hiikiimlerineuygunolaraks<irveyininyaprldrgr, 2 Bu sdrveyin ,geminin yapr,teghizat,sistemler,donanrmlar,diizenlemeve malzemesininve her husustabunlann durumununtatmin edici oldulunu ve geminin sozlegmeninEk tr sinin uygulanabilengereklerineuydufunu g<isterdigi, 3 Gemide,siizlegmeninEk kural 5,5A ve 8'inin istedigi iglemler ve diizenlemelerigin standartlara uygun bir El Kitabr bulundulu ve geminin el kitabrnda belirrilen diizenlemelerininve teghizatrntnher husustatatmin edici oldugu ve amlan standartlarrn uygulanabilengereklerineuygunoldu!"u, 4 Geminin ,stizlegmeninEk II sinin igletme ile ilgili tiim hiikiimleri dikkate alrnmak garhyla,agafirdakizehirli srvrmaddelerind6kmehaldeta$mmasrigin uygunoldulu,onaylarirrr, Zehirlisrvr Maddeler Tagrmadurumlan (tankno.lanvs.) Imzah ve tarih atrlmrgek sarfalar devameder SozlegmeninEk II, kural l0'una gdreyaprlansiirveylereba[h bu be1ge........... Tarihinekadargegerlidir. ...............'deverilmigtir. (verilme tarihi) @elgeyi veren tam yetkili memurunimzasr) 285SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 23. 23. YILLIKVE ARA SORVEYLERiN ONAYI BU BELGE ; SiizleqmeninEk II kural l0' a g6reyaprlanbir s6rveylegeminin Sdzlegmenin ilgili htikiimlerineuygunbulundupunuonaylar. Yilhk Stirvcy inza (Resmiyetkilinin imzasr) Yer Tarih (Yetkili makammiihtirii) Yrll* /Ara S0rvey; Imza (Resmiyetkilinin imzast) Yer Tarih (Yetkili makamm0htirii) Ydhk / Ara Siiwey; imza (Resmiyetkilinin imzasr) Yer Tarih Ytlhk Siirvey; (Yetkili makammiihiiril) imza @esmiye&ilinin imzast) Yer Tarih (Yetkili makamm0hiir0) ti $Li KURAL 12(8XC) TIYGUNLUCUNDA YILLIK /ARA SoRVEY BU BELGE; s<izlegmeninEk II 12(8)(c ) kurahuygunlufundayaprlanyrlhk/arasiirveyler Scizlegmeningemiyeuygulanabilenhiikrimlerineuygundurumdabulundulu tespitedilmigtir imza................ (yetkili imzasr) Yer...... Tarih..................... (Yetkili makamnmiintirti) K-URA! T2(3) UYqULANMASI SURETI iLT, SYI.LDAry DA.HA AZGEqERLiLTK SURESioLANBiRBELcENINGECERLiLiKsUREsiNiNuzATrLMit OLDUGUNADAiRONAY Gemi,Sdzlegmeninilgili hiikiimlerine.uymaktaolup bu belge;s6zlegmeninEk II kural 12.(3) uygunlufunda.. ..,..tarihinekadargegerlikabulediletektir. imza................ (yetkili imzasr) Yer.................. Tarih................ (Yetkili makamrnmiihtirfl) YENILEME SORvEytNIN TAMAMLAMT$ VE KURAL 12.(4)UycuLANMIg OLDUGUNA DAiR ONAY Gemi,S6zleSmeninilgili hiikiimlerineuymaktaolup bu belge;siizlegmeninEk II kural 12.(4) uygunlugunda.. ..,..tarihinekadargegerlikabuledilecektir. Imza................ (yetkili imzasr) Yer................... Tarih................ (Yetkili makamrnmtihiirt) 286 287SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 24. 24. KURAL 12(5)VEYA 12(OUTGULANDIdINDA'BELGENIN GEMiNiN SORVEYLiMANINA KADAR VEYATAKDiREN UZATILMI$ OLDUGUNADAiR ONAY BelgeSrizlegmeninEkII l2(5)veya12(6)kurallanuygunlu[unda-.........'.........Tarihine kadargegerlikabuledilecektir. lmza (yetkiliimzast) Yer................... Tarih................ (Yetkilimakamtnmiihiir0) KURAL12(8)TTYGULANDICINDAYILNONUUU TARiHININ I'ZATILMI$ OLDUdT'NADAiR ONAY siizresmeninEkIIkurarr2(8)uvgunlugunda.:::.i::::::.lllll.-..:..:"'-""""uo (yetkili imzasr) Yer................... Tarih................ ff etkili makamrnmiihiirii) Ek II'nin Birlegtirilmig Yorumlarr (Aksi ifadeedilmedikgekurallarEk II'ye atrfyaprlmrgtrr) . lTanrmlar Kural l(12) l.l lTemmuz 1986'dan <inceingaedilengemilerintadilahve ddniiqtiirtilmesi l.l.l Oncedenzararh kimyasallan giivenli tatlmasl igin belgelendirilmeyenancak bu hizmetlerivermesiigin deligtirilen bir petroltankeriveyakimyasaltankeriCeglgittige uframrgolarakdikkatealmacaktrr.Zararhyiiklerin giivenligi Di]kmeKimyasuiV"Oae Kodu (BCH Kodu) bciltim VI 'da veya UluslararasrKimyasal Madde Kodu (IBC Kodu) biiliim 17'de tanrmlanmrgtr 1.1.2 Kural 1(12)'ninsonci.imlesitadilatyaprlmrgpetroltankerleriveyakimyasaltankerlere uygulanacakttrve buradasdzii edilen"tadilat" ifadesigenelolarakbu degigikliklerEk II ihtiyaglarrnauygunve dahaiyi durumagetirilmigsiizdiirmdsistemleri,donammrve su alttndanbogaltrmdi.izenlemeleriniigerirancakgemi tipi gereklerineuygun ihtiyag duyulan btiylebiiyiik yaprsaldeligiklikleri igermez. 2 Uygulama Kural 2(5) 2.1 Gastagryrcrlarigin egdeferlilik ve 2(6) 2.1.I GasTagryrcrlarKod'undayeralanEk II .deki maddeleritagryan srvrlagtrnlmrggastagryrcrlaragtireegdelerlilile ingasrndakural 2(5)'e g6reve kural 5,5A ve l3 deistenilenteghizatgerekleriyle gasta;ryrcl a;alrdaki durumlardaoldugundamiisaadeedilebilir. .lD<ikme halde SrvrlagtrnlmrgGas TagryanGemiler igin Gas TagryrcrlarKod'una uygun UygunlukBelgesitagryorsa .2DtikmeZehirli SrvrMaddelerintatnmasl igin UluslararasrKirlenmeninOnlenmesiBelgesi (NLS)tagryorsa; .3Daimi balastdiizenlemelerinisalhyorsa; .4Bogaltrmdansonrakalan yiik kahnhlan miktannr en aza indirmek igin dalgrgpompa ve dii'enlemeler saplanacaktrr.Tarih srnrrlamasrolmaksvm kural 5 A (z Xu) veva !a 1+yluy siizdiirmegereklerinedayah dizayn esaslanndaidareyi tatmin edecekgekildeuzatrlabilir ve yiik kahntrlan onaylanmrghavalandrma diizenlemelerindenagrkhavayahavalandrnlu. 288 289SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 25. 25. .5 idaretarafindanonaylananlglemlerve DiizenlemelerEl Kitabr saflanacaktrr.Bu el kitabt su ve yiik kahntrlarrylagahgtrrmakarrgrmrmeydanagelmemesive havalandtrmadansonra hiqbiryiik kahnttstkalmamastntsafilayacaktrr,ve .6GasTagryrcrlarKodundayer alan sadeceEk II' de zehirli stvt maddelerita5rmasligin NLS belgesiile belgelendirilen Biiyle egdelertilikverildifinde,kural2(6)ile istenilenbildirime ihtiyagyoktur. 2A Maddelerinstmflandtnlmast Kural 3(4) 2A(I)MARPOL 73/78 Ek tr ve Ek III' e dahil edilmeyenbir maddeoldu$unda d6kmehaldetagmmasrigin teklif edildi[inde gerekligartlarrsaflayanbir stntflamaaqagtdaki ytinteminuygunlulundabelirlenebilir. .lDeniz ticareti yapan veya maddeleri tireten MARPOL 73178' e Taraf olan Devletler, maddelerin Telkilat tarafindan srnrflandrnldr[rnrveya MARPOL 73l'78'e difer Taraflar tarafindangegici olarak delerlendirildilini takip etmek igin MEPC genelgelerinikontrol edeceklerdir. .2E[er genelgelerdebilgi bulunamazsa,TarafDevlet MARPOL 731'78'eTaraf diler Devletler veya Tegkilat tarafrndangegici defierlendirmeninverildilini giirmek igin Tegkilatlailetigim kuracaktrr.Bu durumdasonolarakaynntrlarbulundulundave eler tatminkarsaTaraf Devlet gegicidelerlendirmeyrkabuledebilir. .3Dahadncedenverilmig gegici delerlendirmeleryoksa veya Taraf Devlet verilen gegici belgeyi tatminkarbulmamrgsa,deniz ticareti yapanveya bu maddeleriiireten Taraf Devlet iligikteki tinerileruygunlulundagegicidegerlendirmeyapabilir. .4 Taraf Devlet ,Baytak Devletinin de[erlendirmeterinin yanrnda kirlenme ve tehlike deferlendirilmesiningiivenliiini esasalan bilgiyi yada en gabuk aygrtlarlaelde edilebilen Tegkilattakayth gegicidelerlendirmeyi,ytikiinahnacafrliman Devletine bildirecektir 5 Anlagmazhkhalinde6nerilen9ok ciddi durumlarrniistesindengelinecektir. .6 Taslak olmadrlrnda veya ond<irtgiin iginde diler Taraflardanbirine bildirilen en son cevabrnyoklulunda deniz ticareti yapanveya maddeleritireten Taraf Devletler tarafrndan gegicideferlendirmekabuledilmigsayhr. .7 Tegkilat bilgilendirilecek ve gegici deferlendirmeyi sallayan aynntrlar kural 3(4) ile istenildili gibi yaprlrr. (90 giin igindemiimktin olabildif,inceCabuk) .8 Tegkilat bilgiyi MEPC genelgesindenahndrfr gibi ve g<izdengegirilmesi igin BCH alt komisyonunagegici delerlendirilmesi igin bildirecektir.Tegkilatbciyletiim maddelerinItjC ve BCH koduna ve Ek [I listelerine resmen dahil edilene kadar bunlann gegici deferlendirilmesini ve kaydrnrtutacaktr. .9 Teqkilat tehlike ve olugumunun delerlendirilmesiyle birlikte afinan tiim bilgileri GESAMP'a( DenizkirlenmesininbilimselyOnlerdeninceleyenuzmanlargrubu) ve IBC ve BCH Kodlan ve MARPOL 73/78Ek II resmidegigiklikleriile BCH alt komisyonutarafindan istenensaptanml$enazta$rma gereklerinin belirlenmesive srntflanmasrigin -iletilecektir. 242 A, B, c veya D Smrfina giren biiyle gegici delerlendirilen maddeler durumunda geminin uygunluk belgesineveyasadeceD srnrfi maddelerigin NLS belgesineve geminin Iglemlerve Diizenlemeler(P ve A).El Kitabrnadegigiklik jayfalan gemi seferegrkmadan once tagtnmastnamiisaadeedilerek idare tarafindandiizenlenicektir, Maddelerin tagrnmasl igin bu yetkilendirilme teleks veya eqdeler aygrtlarlayaprlabilir. IBC/BCH Kodlannda degigiklik gibi bu maddelerkabul edilenekadar p ve A El Kitabr ve geminin uygunluk belgesinde bulundurulacaktrr. Daha sonra belge ve p ve A El Kitabr resmi otarak deligtirilecektir; 2y'.3 Tegkilat tarafindan kirlenme smrfina veya gegici kirlenme srnrfina tayin edilen maddeleri igeren sadecekanqtmlardanolugan kirtili[in gegici degerlendirilmesineihtiyag oldulunda Tegkilatbunun igin 2,{ I yerinealt paragraflar 4,5 vi 6'ya agalrdakiyontimi uygulayarakgemitipi veyagemitipi gereklerinitayineder. I KangrmlannD6kme Halde TagtnanStvrlannGegiciDelerlendirilmesiigin OnerilerKrsrm 5de ^tarif edilen hesapyontemleri kullamlarak kangrmlantireten veya diniz ticareti yapan Taraf Devletler tarafindansrruflandrrrlmasrnaihtiyag vardrr. I f 290 291SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 26. 26. .2 Deniz ticareti veya zehirli maddeleriiiretenTaraf Hiikiimet tarafindanelde edilebilecek kanqrm%3 delerlendirilmeyenbilegik ihtiva edebilir.GESAMP tehlike profili kullanrlarak ilgili maddelerinanalojiylebenzegimiveyadatalarkullanrlarakeldeedilenkangtmbir bilegik viya biiyle bir bilegilin srnrflandrnlmasrmiimkiin delildir ,b<iylebir bilegik gemi tipi 2, kirlenmesmtfi A olarakahnacaktrr. .3 Kangrm tehlikelerin giivenli[i (IBC Kodu biiliim 17 siitun "S" ) tanrmlandrlr gibi bitegenleri ihtiva edebilir veya kodun yetkisinde kangrm igindeki bu bilegenlerin sulandrnlmasrylatehlikeolugturur.Bu paragrafinamactbu karakterdekikarrglmlarsadecebu kangrmlardanolugankirlenmeolarakgtiz tiniinealmtr. .4 Taraf Devletyiiktin almacagrLiman Devletineve muhatapBayrakDevletininH0kiimetine bildirecektir. .5 Taraf Devlet donatant.kendiadrna(n.o.ssa1'rsr,gemiadr,viskosite,veerimenoktast)tayin etmekUzereyetkilendirebilir.Bu durumdaBayrakDevletleribilgilendirilmek iizereve yetkili donatan tarafindan yaprlan bu belirlemeler Muhatap Devletlere yapllrr. Donatanda delerlendirmeninay,nntrlarrylayaprlantayin edilmeninyetkilendirenHiiktimetebildirecektir' DJnatandenizticaretiyadaiiretim yapantilkeninHiikiimeti tarafindanistenildigigibi IMO yu bitgilendirecektir.Bu istektizerinedonatantarafindanbelirlemelerinbildirilmesiTarafDevlet adrnave talimatlaragdredonatanrnhareket ettifiinibildirenyetkili bir yazrylaolacakttr. 2A.4 2A.2 hiikiimlerinerafmen gemin.o.s(bagkabir qekildetanrmlanmayan)gegiciolarak tayin edilensrnrflamave gemi tipinde maddeleritaSrmakigin belgelendirilmiSseve gemi tipi geminin Uygunluk Belgesindev-ya iglemlerve DiizenlemelerEl Kitabrndahigbir degigiklik yaprlmasrnaihtiyagyoktur. 3 Kaltnhlann bogalhmr Kural 5 3.1Rota 3.1.1Rota ifadesidenizdebiiyiik bir alaniizerindebogaltrmmyaylmaya sebep olacakpratik olabildilince seyiramacrylakendiyolundagidengemianlamrnagelir. 292 293 4Pompaboru ve bogaltmadiizenlemeleri 4.lMuafiyetdurumundauygun6nlem 4.1-l Diger Taraf tarafindanbildirilen bu muafiyetayrntrlanna itirazr olan herhangibir Taraf itirazrnrTegkilataveTegkilahnbu muafiyetinaynnhlannr Taraflara bildirdikten sonra bir yrl iginde muafiyeti diizenleyenTarafa gerekirseuygun rinlemalmalannrsaglamaktizerebildirilecektir, 5Alma tesisleri 5.l Onanmlimanlanndaalmatesisleri 5.1.I Bu Ek'in uygulamasmrnsonucuolarak kimyasalmadde tankerlerininonanmlanntnyaprldr!rlimanlardazehirli srvrmaddeleriigeren ka.grmlann ve karrnhrannalmmasrigin armatesisiburundurulacakfir 5A Kontrol usulleri Kural (8X5XaXi) 5A .l Kural 8 alt paragraf5(a)(i)deve 7(a)(i)de..denizebogaltrlabilecek ve (8)(7)(a)(i) maksimummikta. agankahntrmeydanagetirenTegkilatrngeligtirdili standartlardatammlananbogaltrlanmadde',ifadesiile islemlerve Dtizenlemelerigin Standartlarrnparagraf1.3.7ve I .3.9datanrmlanau yi.iksekviskositeliveyakatrlagabilenmaddelerbelirtilmektedir. 6Siirvey ve belgelendirme Kurall0(1) 6.lNLS Belgesiistenmeyengemileriginylhk veara (c ) ve(d) sdrveyler Kural 5.A' (6)(b)(iv) ve(7)(e) Kural(7)(l)(b) Kurall3(4) 6.l. lKural I 0(l)(c ) ve (d) nin uygulanabilirlili vel veyakural I lden dolau DokmeTagrnanZehirli SrvrMaddelerinTagrnmasriqin Uluslararasl KirlenmeninOnlenmesiBelgesiistenmeyengemilerekural l2A uFnnca BCH Kod'u ve IBC Kod'unun kargrgelengerekleriidaretarafindan belirlenecektir. 6A.1Kaza ile kirlenmeyi en azaindirmek igin gerekler 6.,4'.L lKimyasal tankerlerindrgrndakigemiler .I MARPOLT3/78Ek tr,kural l3(4) amacrnaycinelikolarakTegkilatagrk denizikmal gemilerive gdpgemilerigeligtirilmiqtir. .2 YukardaparagrafI dedelinilen kimyasaltankerlerindrgrndakidiler gemilerigin ,bukurahnamacrnaytinelik olarakbiiyle gemiterA,B,C srnrfizehirli srvrmaddeleritagrdrlrndaIBC ve BCH Kodunauyacaklardu, SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 27. 27. Kural14 TPetrolBenzeri Maddeler 7.1 Petrolbenzerimaddelerinlistesi C Stnrfimaddeler Aviationalkylates Cycloheptane Cylohexane Cyclopentane p-Cymene Diethylbenzene Dipentene Ethylbenzene Ethylcyclohexane Heptene(allisomers) Hexane(allisomen) Hexane(allisomers) lsopropylcyclohexane Methyl-l-pentene Nonane(allisomers) Octane(allisomers) Olefin mixtures(C5-C7) Pentane(allisomers) Pentene(allisomers) l-Phenyl-xylylethane Propylenedimer Terahydronaphthalene Toluene Xylenes D Srnrfimaddeler Alkyl(Cs-Crr)benzenes Diisopropylnaphthalene Dodecane(all isomers) Yukandaki maddelerinherbiri igin petrol benzerimaddeleragafrdaverilen 7.2.1.4.iilgfltii uygunlu[unda 6zelpetrolmiktarriilgerinyerleqtirildili g0sterilecektir. 7.2Segimtilgiitii ?.2.1A.galrdakiiilgiit petrolbenzeri C veyaD Srmfi zehirli srvrmaddeleri tammlar: .l Maddeninyogunlulu (iizgiil agrrhfr)20ode l'0 denaz; .2 Maddenin deniz suyundakigiizilniirliifii 20" de 7o0.1denaz; .3 Maddehidrokarbonsal .4MaddeMARPOL 73/78,EkI kural l5 ile istenilenpetrolmiktarrdlgerleizlenebilmeli .5c srnrfrmaddelerdeDokmeKimyasalveyauluslararaslD<ikmeKimyasalKodda belirlendili gibi istenilengemi tipi 3 diir; ve .6GiivenlikamacrylaKodlarrnbrjliim VI ve l7 sindebildirilen D6kmeKimyasatveya UluslararasrD6kmeKimyasalKodu ile dfrzenlenemeyenmadde Kural 14(c) 7.3Yarabstabilitehesaplan 7.3.lEk I uyannca150metreveyadahabiiytik yenigemiEk I kural 25 uygunlulu gosterdifindekural 14( c )gerekleriuygunlulundagd,ziiniineahnacaktrr. Kural 14(d) 7.4Ekll'depetrolbenzeritiriinleritagryanpetroltankerlerineMARpOLT3/78 Ek I kural 15(5) e g0reuygulama l:!.] Pk I hiiktimlerinegtirebogaltrmyapanvepetrolbenzeriiirtinleri tasrmayaizin veritmig Ek I detammlananEk II Kural 14'iin uygulandrlrpetroltankerlerineEk tr Kural 14 gerekleriylesrntrlananpetrolbogaltlmkontrolve izlemesistemleriyledonatrlmasrgibi bazr uygulamalardanvazgegilebilir.Bununlaberaber,EkI' in htkiimlerine g6re uygulanmayabilecekdurumlargiiz 6niineahndr[rndaidarepetrolbenzerimaddelerin maksimumdiizeydeeldengrkarrlmasrve iglenmesiigin kahntrlannve tankerlerinuEradrEr yiiklemelimanlan ve terminallerdekikangrmlanalanmevcutalmatesisleriniUetinelyecelitir. * i: I I I ! , 294 295SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 28. 28. Ek Il'nin Birlegtirilmig Yorumlarrna eklenti Kirlenme tehlikelerinegiire BCH Kodunda ve IBC Kodunda ve MARpoLlf,ngF,Kll 'de listelenenmaddeleredegigikliklerinuygulanmasrigin iineriler I Genel l.l Bu cinerilerMARPOL 73/78Ektr'yeeklentitr veEklentiItr deIBC Kodub6luml7 ve 18 de BCH Kodu bdliim VI ve VII de listelenenmaddelerdekideligikliklere ilavesi veya gtkanlmast ve kirlenmesrnrfindakideligiklikler veyamevcutmaddeierdegemi tipi gerekliri gibi benzerdegigiklikleriuygular. 1.2 MARPOL 73/78Ek II kural 2 (7)(a)bu Eke bir degiqiklik oldulunda ve Uluslararasr Dtikme Kimyasal Kod ve DcikmeKimyasalKodda Belirli maddeleritagrmakigin kurallarda grincellegtirmeoldulunda donanrm,teghizatveya inga degigikliklerini igermel gart kog.ar. Eger btiyle bir degigikligin uygulanmasrmakul veya pratik defilse,idareuu aegigini-g.rn yiiriirhige giriq tarihinden cinceinga edilmig gemilereb6yle degigikligin uygulanmau igin belirlenen siireyi iptal edebilir veya defigtirebilir. B6yle esnekliklei Tegk-ilattarafindan geligtirilen <ineriler96z ciniineahnarakher bir maddeyegrire tespit edilece'ktir.Bu <ineriler sciziigegenkurahnheryerdeaynr uygulamasrnrsallayabilmekigingeligtirilmigtir. 1.3 Yaprlacakdeligiklikler igin iinerilerinparagrafI' inden4 'e kadarlistelenenmaddelerin amaglanandeligikliklerinin dalrtrmr ve hanrlanmasr IBC Kodu ve BCH Koduna g6re (MEPC 25/20Ek 7) uygulanacaktrr. 2 Tammlar Bu <inerilerinamacrnaydnelik olarakagafrdakitanrmlaruygulanrr. 2.1 Yeni gemiomurgasrkonmugveyabenzerbir ingasafhasrndaolangemianlamrnagelir: .1 Belirli bir gemiolaraktanrmlanacakgekildeingasrnabaglanmrg,ve -2Geminin montajr tahmin edilen tiim yapr malzemesikiittesinin en az 50 tonluk krsmrnrveya%olini,hangisidahaazisekapsayacakkadaryaprlmrgdemektir. ilgili degigiklilin yiiri.irltifegirme tarihindeveyasonrasrnda t 297SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 29. 29. 2.2 lnSatarihine bakmaksrzrn,ilgilidefigikligin yiiriirtiile girdili tarihteveyadahasonraki tarihlerdekimyasaltankeredtiniigtiiriilmiiggemi,de[igiminyaprldrgrtarihteingaedilmiSgibi kimyasaltankerolarakiqlemyaprlacaktrr.Bu defigim hiikmti MARPOL 131'78Ek tr kural I (12)dedelinilen gemitadilatrnauygulanmaz. 2.3 Mevcutgemiparagraf2.1detantmlananyenigemiolmayangemianlamrnagelir. 2.4 Tahsisedilmig gemi inqaedilmig veyad<iniigtiirtlmtiggemi anlamtnagelir ve <izellikte agafrdakimaddelereuygungekildetagrnmasrigin belgelendirilmigve donatllmrftrr: .l Yalmz bir iiriin isimli ; veya .2 Srmrhsayrdaiiriinii tagryanherbir tanktaveyatank gruplannda,kibiiyle tanklartek isimli iiriin veya yiik degigtirildifinde tankrn ykanmasrna gerek olmayan uygun iirtinleri tagrmakigin belgelendirilmiqse 2.5 KabotajhattrndatagrmacrhkgemininsadecebayraSrnrtaSrdrlrDevletinstmrlan igindeki limanlarve terminallerarasrndakitaqrmacrhkanlamtnagelir. 2.6 Uluslararasrtagrmacrhkparagraf2.5 de tammlanankabotaj hattr drgrndatagrmacrhk anlamrnagelir 2.7 Geminin yaptsrsadecegemi tipinin gereklerineuyan tekneninuygunlufu esasaltnarak dabrlbatrmve boyuna,enineperdelergibi bnyiik yaprsalelamanlaniqerir.Sualtrndakitahliye manifoldlan, stizdiirme sistemleri yiiksek seviyeli alarmlar,6lgiim cihazlan (geyg) gibi teghizatlar,donammlar,borudewelerigemininyaprsrnrnbir pargasrolarakdtigiiniilmemelidir. 2.8 Yeni maddedahaiinced6'kmehaldetaqmmamrgmaddeanlammagelir. MARPOL 73178 Ek II ve IBC Kodu veyaBCH Koduna dahil edilmemigbir maddedcikmehaldeta$rnmrfsa MARPOL 73178Ek II kural 3(4) hfktimlerine g<iregegiciolarakdeferlendirilenmaddeveya MARPOL 73178Ek I hiiktimlerineuygunolaraktagtnanmevcutmaddegibi iglemgdrebilir. 2.9 Mevcut maddeyeni maddeolmayanmaddeanlamtnagelir. 3 Yeni ve mevcutgemileredefigikliklerin uygulanmast 3.t Dahil edilen yeni maddeleri ve mevcut maddeler igin derecelendirmegereklerinin neticeleriniigerentiim deligiklikler bu de[igikliklerin yiirilrliile girdigi tarihtenitibarenyeni ve mevcutgemilereuygulanacaktrr. 3.2 Deligiklikler mevcutmaddelerigin gereksinimleringiincellegtirilmesininneticesidir. Yeni gemi 3.2.1 Tiim deligiklikler ,degigikliklerin yuriirluge girdili tarihten itibaren yeni gemilere uygulanacaktrr. Mevcut gemiler 3.2.2 Yalntz igletmegerekleriniigerentiim degigikliklerbu de[iqikliklerin yiimdiige girdili tarihtenitibarenmevcutgemilereuygulanacaktrr. 323 idare mevcut gemilerde donanrm ve teghizat uey" yup,s"l degigiklikleri igeren deligiklikleri uygulamasr igin belirlenen siireyi eger briyle bir degigiktigin hemen uygulanmastmakul ve pratik delilse iptal edebilirveyadefigtirebilir. Briyleesnekiiklertahsis edilengemilerintipi ,yagr,sefertipi (kabotajhattrndatagrmacrhkveyauluslararasrtagrmacrlk ) v.b,yiik hacmigibi faktdrlerdikkateahnarakherbir maddeigin tespitedilecektir. 3.2.4 B<iyleesneklikleremiisaadeedildilinde agafrdakid,nerileruygulanacaktu. .I Degigikliklergemininyaprsrnatesirettilinde . .l.l Kabotaj hathndagaltganmevcut gemiler deligikliklerin yiiriirliife girdili tarihtensonra l0 yrl gegmemekiizere belirlenmigbir siireninbitim tarihindengegolmamak iizeredeligtirilen gemitipi gereklerineuygunolacaktrr. .1.2 idaretarafindanbelirlenenstnrrhseferlerdeUluslararasrticaretyapabmevcut gemilerdeligikliklerin yiiriirliile girdili tarihtensonral0 yrh gegmemekiizerebelirlenmigbir siireninbitim tarihindengeqolmamakiizeredeligtirilen gemitipi gereklerineuygunolacaktu. 1.2.1 Btiyle esnekliklerilgili Tarafhiiktimetlerarasrndaonaylanrr. 1.2-2 Uygunluk belgesigemi sadecesmrrhseferlerdegalghlrnda bu durumaba$r olarakonaylanacaktrr. 1.3 Yuka.dakilerden bagka uluslar arasr tagrmacrhkyapan mevcut gemi degigikliklerin ytiriirliige girdigi tarihten itibaren deligtirilen gemi tipi gereklerineuygun olacaktrr. .2 Teghizatve donammatesiredendefigiklikler durumunda 2-l Eger defigikliklerin su alhndaki tahliye manifoldunu sallamastzorunlu ise, degigikliklerinyiiriirliiie girmesini takip eden2 yldan gegolmamakiizeremanifold tertibatr yaprlacaktrr. 2.2 Egerdegigikliklerdeetkili siizdtrmesistemlerizorunluise 2.2.1 Deligikliklerin yiiri.irltiie girmesini takiben 2 yrlhk siirenin sonunaveya 2 Kasrm 1994tarihinekadarhangisidahagegsegemiuygulanabildilinceMARpoL 73l7g Ek II kural5A(4)(b)veyakural 5A (2Xb) gereklerineuygunolacaktrr. 2.2.2 Yukatdaki tarihtensonraetkili bir si.izdtirmesistemikurat5,A,'nrnuygulanabilir gereklerineuygunolarakdonatrlacaktrr. 2.3 Su hattr altrndan tahliye igin gereklerin su altrndan tahliye manifolduyla donatrlmasrnakadaruygulanmasrnaihtiyagyoktur. 3.2.5 Genelbir kural olarakparagraf 3.2.4.1debahsedilentaviz vermesadecemevcuttahsis edilengemilerigin kabuledilecektir,bununlaberaberbu durumlannharicindemevcuttahsis It$ t I,I 298 299SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 30. 30. edilmemig gemilere biiyle deligikliklerin hernenuygulandrprndagok biiyiik hacimli yiik gemiye yiiklenmesi gibi agrk ve kabul edilebilir sebeplerdendolay ciddi giigliiklcr yaratrr,uygulamabelirli bir stireigin iptaledilebilir. 3.2.6 UygunlukBelgesildareTarafindanmtisaadeedilenesneklili belirterekonaylanacaktrr. 3.2.? Deliqikliklerin uygulanmasrndakiesneklileizin verenidareTegkilatailgili gemrveya gemilerin tagrdrlr yiikle ve bdyle esnekliklerigin yetki alanrnr ve geminin hangi amagla gahgtrlrnrbildirenaynnnhbir raporubildirecektir. 3.2.8 TarafHiikiimetTegkilatabu esneklili kabuletmedilini bildirebilir' 3.2.9 Bu bildiri diler htikiimetlere3.2.8ve 3.2.9uyanncabildirilecektir. l 1 d* I I * Zehirli srvl maddelerin boqaltrmr igin iElemler ve diizenlemeler igin standartlar (DegiqtirilenMARPOL 73/78Ek II ile istenilen) 6nstiz I (MARPOL 73/78) ilgili 1978 protokoliiyle deligtirilen 1973 UluslararasrGemiterden OluganKirlenmeninOnlenmesiSiizlegmesininEk II ve Tegkilattarafindandahasonrayaprlan degigiklik (BundansonraEk II olarak anrlacaktrr)gemilerdeddkmehaldetagrnanzehirli srvr maddelerinbogaltrmiglemininkontroliintisaglar.Bu metindegegenbogaltrmiglemiytik tankr ve boru hatlannln ytkanmastntnyiik tanklan veya ytik pompa daireii sintine sloplarrndan balastbogaltrlmastneticesindezehirli srvrmaddelerinbogaltrmrveyabu maddelerlebulagmlg suyunboqaltrmtanlammagelir. 2 Ek II, zehirli stvrmaddelerindenizebogaltrmrnrn6zeldurumlardayaprlmasrharigyasaklar. Bu durumlar zehirli srvr maddelerin deniz gevresinetehlike dereteiine g<iredegigir. Bu amaglazehirli srvrmaddelerA,B,C ve D olarakd<irtsrnrfaaynlmrgtrr. 3 Ek II kural 5 A,B,C ve D Stnrfi maddelerin kalntrlannrn bogaltrmlannrnolabilecefi durumlan belirler. Bu driki.imandatekrar yer almayan bu gartlar gu parametreleriigerir: Denize bogaltrlabilenmaksimum miktar, gemi hur,en yakrn karadanmesafe,su derinlifi geminin diimen suyunda maksimum madde konsantrasyonuveya bogaltimdan 6nce sulandrnlanmadde. 4 "6zel alan" gibi belirtilendenizalanlanndadahasertbogaltrmOlgiitleriuygulanrr. 5 E_k ! ile isrenileniglemler ve Diizenlemelerigin Standartlar(bundansonraStandartlar olarak anrlacaktr) 1973UluslararasrDeniz Kirlenmesi Konferansrnrn13.Kuralna tepki olarak ve Ek tr nin kural 5,5A,ve 8 uygunlupundageligtirilmigtir. Standartlarbelirli bir gemidenzehirli stvr maddelerinbogaltrmrigin iglemler ve diizenlemelerinonavlanrrken MARPOL 73l78'eTaraflaratinerilerigin iiniform bir esastayaprlmasrnrsaglar. 300 301SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 31. 31. !6 StandartlarEk ll'nin uygulamatarihi 6 Nisan 1987dedikkateahnacakve diikmc haldesrvr maddetagryantiim gemilereuygulanacaktr. 7 Ek n gerekleriStandartlardatekrar belirtilmeyecektir.Ek II'ye uygunlulu sallamak igin Ek II gereklerivestandartlarigerikleriylebirlikte dikkatealmacaktrr. 8 Ek n bogalhmve belgelendirmegerekleriherbir gemininidaretarafrndanonayhiglemlcr ve Diizenlemeler El Kitabr bulundurmasr gerekiyor olarak yorumlanml$hr. El Kitabr Standartlardabelirtilen bilgiyi ve Ek tr gereklerininigerecektir.iglemler ve Dtizenlemeler uygunlupundaGemiEl KitabrEk ll'nin bogalhmgereklerinisaflayacakur. 9 Ek U kural 5, B veyaC Srmfi maddeleritagtmastigin belgelendirilentankrnyiik pompa sisteminin verimlililini Tegkilat tarafindan geligtirilen Standartlar uygunlufunda test edilmesinigerek 9610r.Test ydntemi Standartlardayer almrghr.Test ile belirlenenpompa siizdiirme sisteminin verimlilili tank belirli prosediirler uygunlu[unda bogaltrldr$nda yaprldr!rvarsayrlacaktr. l0 Bazr B,C, ve D Srmfi maddelerinbogaltrmrndansonraolugan"sheen"mevcudiyetinde Standartlar uygunlulunda laprlan bogaltrmr sallayan Ek II ilkelerine zrt olarak delerlendirilmeyecektir. I I Standartlardakibogalhmkelimesi kahntrlanriveya kahnh/sukangtmlannrnher ikisinin birdendenizeyadabogaltmatesisinebogalhmrnaahf yaprlarakkullanrlrr.Bogaltmaiseyiikiin terminallere,limanlarayadaahcrlarabogaltmasranlamrndakullanrlr. * t Bdliim 1 Girig l.l Amag Bu standartlannamacrEk II bogaltrm hiikiimlerini sallayabilen d6kme halde zehirli srvr maddeleritagryangemileriniglemler ve diizenlemelerinUluslararasrdiizeydeher yerdeaynr olarak onaylanmasrnrsaflamakttr. Bu standartlaresasmdaidare drikmehilde tasrnanzehirli srvr maddelerintatlnmasrigin UluslararasrKirlenmeyi Onleme Belgesiya da Dbkme Halde TagrnanTehlikeli Kimyasallarigin Uygunluk Belgesiya aa nokme tehiikeli Kimyasallann ta$rnmasriqin uluslararasrUygunluk Belgesinid0zenlemesiigin b6yle herbir gemiyeihtiyag duyulan iglemler ve diizenlemelerionayrayacaktrr.Bu amaglaher 6ir gemi ig-lni5temteivi DiizenlemelerEl Kitabr (bundanb6yle El Kitabr olarakanrlacaktrr)gemidebulundurulacaktrr. Bu standartlannmiirettebattarafindankullanrlmasramaglanmaz. 1.2Kapsam 1.2.1 Bu StandartlarA,B,C veya D Srnlfr maddeleritagryangegiciolarakdelerlendirilenler dahiltiim gemilereuygulanacaktrr. 1.2.2 Standartlarkural 5ve 8 de belirtilen zehirli srvr maddelerinboEaltrmrigin iilgiitleri sallayabilmekigin geligtirilmigtir.A Srnrfi maddelerigin standartlar'boqattrlanA Srnrfi p1$ae!ef. igeren tank yrkamala.ndan gelen srvr konsantrasyonunundlgiimii yerine kullantlabilentin yrkamay<inteminitanrmlar.B ve C Srnrfimaddellr igin ,Shn;artlar her bir tanktanbo$altllabilenmaksimumkahnh miktannr ve gemi diimen suyundamiisaadeedilen maksimum madde konsantrasyonunungegmemesinisaflayacakhr.B ve c srnrfi maddeler igin Standartlarkural 5A uygunlulunda delerlendirilmesi igin iglemler ve diizenlemeleri tantmlayacakttr'A,B,C ve D Stnrfi maddelerigin, Standartlaryiik tanklanndankahntrlann altnmasrigin kullanrlabilenhavalandrrmayrintemlerinitanrmlar-StandartlaraEklenti B de bulunan <in yrkama y<intemleri ldarenin kural 5A(6Xb)(i) de bahsedilen on ykama ytintemlerinionaylanmasrnauygulanabilir. 1.2.3 Standartlaridareninonayladrlr gemininonayLiglemlerve diizenlemeleriuygunlupunda vasltalankapsamazve ingaatmaynntrlannrveya kullamlanmalzemeyikapsamaz.- I r302 303SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 32. 32. 1.2.4 Kural 13 di[er kararlar yantndaA , B veya C srntfi zehirli srvr maddeleritagryan Kimyasal tankerlerin de[igtirilebilen D6kme Tehlikeli Kimyasallarr Taqryan Gemileri Teghizatrve lngaatrigin UluslararasrKod (bundansonraIBC Kod'u olarakanrlacaktrr)veya DrikmeTehlikeli KimyasallarrTagryanGemileriTeghizahve ingaatrigin Kod (bundansonra BCH Kod'u olarak antlacaktrr)uygunlu!'unda ister.Ek tr ve Standartlanngereklerineg<irc donatrlanteghizatve malzemeler,tiim inSaatKod uyanncaUygunluk Belgesiuygunlulunda A,B veyaC Srnrfimaddeler ta$rmasrigin belgelendirilmigkimyasaltanker BCH Kod'u veya IBC Kod'u uygunlufundaolacaktrr. 1.3Tanrmlar 1.3.1 Yeni gemi I Temmuz1986veyadahasonrain$aedilmiggemianlamtnagelir' 1.3.2 Mevcutgemiyeniolmayangemianlamrnagelir. 1.3.3 Kahntreldengrkanlmasrigin kalanzehirli srvrmaddeanlammagelir. 1.3.4Kaftntr/sukangrmrherhangibir amagla(tanktemizli!i,balastlama,sintinebasmastgibi)' suilaveedilmigkahnh anlamtnagelir. 1.3.5 Karrgtrrrlabilenyrkamasuyusrcakhfrndaherorandasuylagiiziilebiliranlamrnagelir. 1.3.6 Boru sisternleriyiikiin bogaltrlmasrigin kullanrlan sahil baflanhlanna yiik tankrnda emme noktasrndanboru devreleri ve yiik bogaltrmdevreleriyle agrk ballantrda olan tiim gemininpompalarrfiltreleri ve tiim gemininboruhatlanntnigerenboruhattranlamrnagelir. 1.3.7 Kahlagabilenmaddeagalrdakidurumlardazehirli srvrmaddeanlamrndadtr: .l 15 o C den az erime noktalanndakimaddelerdurumunda verilen srcakhkta boqaltmaamndayukandaverilenerimenoktastntniizerinde5oCdenazveya .2 l5oc den btiy0k veya eqit erime noktalanndaki maddelerverilen stcakhkta bogaltmaanrndayukandakierimenoktasrnrniizerinde10oCdahaaz 1.3.8 Katrlagamayanmaddekatrlagmayabilenzehirli stvt maddeanlamrnagelir . 1.3.9Yiiksekviskositelimaddeanlamr .lA ve B Srnrfimaddelerve <izelalanlarigindekiC Srnrfimaddelerdebogaltmasrcakllrnda viskositesi25 mPa danbiiyiik veyaegitmaddeanlamrnagelir .2 6zel alan drgrndac srnrfi madde ,bogaltmasrcakh$rnda60 mpa dan biiyuk vcya egit maddeanlamrnagelir. 1.3.10 Diigiik viskositeli madde yiiksek viskositeli madde olmayan zehirli srvr madde anlamrnagelir. 1.3.11 Kural MARPOL 73178Ek tr'de bulunankural anlamrnagelir. 1,4 Egdelerler 1.4.1Kural 2(5) ve6 daki egdelerhiikiimler Standartlarauygulanabilir. 1.5 Belgelendirme 1.5.1Krsrm l.l de bahsedilenuygunBelgediizenlenmedeniinceldareinceleyecekve kanaat ederseonaylar; .l Ek II uygunlulundaEl Kitabr ve Standartlarve .2Standartlaruygunlufiunusallayanteghizatve d0zenlemeler 1.5.2 onayh El Kitabr dmek alnarak gemiye diizenlenenidare tarafindanuygun Belge gemiyedtizenlenir. 1.6 Kaptanrnsorumluluklan _1,6 1 KaptanA,B,c veyaD srnrfr maddeleriigerenkahnh /su kangrmrveyay6k kalntrlannr El Kitabrndaki iglermeY6ntemleri uygunlulunda bogaltrmyaprlrnadrkga' boyle kullanrlan bogaltrmlar-iginihtiyagduyuldulunda ve El Kitabryla istenilendiizenlemelerkultanrldrlrnda denizebogaltrlmarnasrnlsaflamahdrr. 1.7 Giivenlik durumlan 1.7.-l Deniz gevresiile ilgili standartlarzehirli srvrmaddeleriigerenyuk tanklarrnrntemizligi ve kahntrlannve kaltnh /su karrgrmrnrnbu iglemlerlebogaltrlmasrite ltgiUair. Bu iglemlerin bazrlarrpotansiyelolarak tehlikelidir ancak bu iglemleri tiim ydnleriyle kapsayangiivenlik Standartlankonmast igin Standartlardahigbir girigim yaprlmamrgtrr.potansiyeltehlikenin omek tarifi igin IBC yada BCH Kod'lanna ve uluslararasrDeniz Ticaret odasr (ICS) nin Tanker Giivenlili Rehberi (Kimyasallar)gibi itgili kuruluglar veya Tegkilatlar tarafindan bastrnlanve eeligtirilen diler dcikiimanlarayaprlacaktt. Bazr poiansiyeitehlike giivenlili aga!rdabahsedilmigtir: il 304 305SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

×