Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annex i petrol ile kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

MARPOL

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Annex i petrol ile kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

 1. 1. MARPOL73178,Ek I (degigikliklerdahit) PETROLir,N TiNTENMENIN 6XT,NNMESI iqiN KURALLAR SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 2. 2. MARPOLT3/78. EK I (degigiklikler dahil) pETRoL ir,n rinr.nNlrENiN ONLENMESI iqiN KURALLAR Biiliim I - Genel Kural 1 Tanrmlar Bu Ek' in amacrnayrinelikolarak: (l) "Petrol" delmi : Ham petrol, fuel oil, slag,petrol bulagmrgstipriintii ve rafine i.iriinler (Bu Srizlegmenin P I]' i hiikiimlerine balh olan petrokimyamadd.l".i h"rig; u" lukanda yazth olan maddeleringenellilini srnrrlamadan,bu Ek' in l. eklentisindeliste halindebelirtilenmaddelerdahilhernegekildeolursaolsun,petrolanlamrnageleektir. (2) "Petrollii kangrm" delmi : igerilinde herhangi bir perrol bulunan anlamrna gelecektir. (3) "Yakrt" delmi : iginde petrol tagrnangemif sevkeden makinelerde makinelerde yakrt olarak kullanrlan hedrangi bir petrol anlamma gelecektir. (4) "Petrol tankeri" deyimi : yiik yerlerinde <incelikledcikmehatde petrol tagrmak iizereingaedirenveyabu halegetirilengemianlamrnagelecekve tamveyakrsmen dcikmehalde petrol tagrdrklanzamanbu SrizlegmeninEk Ir de kmyasal tanker olaraktanrmlanantankerlerive kombinetaglyrcrlandakapsamriginealacaktrr. (5) . "Kombine tagrytct"deyimi : Petrol veya katr yiikleri d6kme halde taslmak iizere dizaynedilenbir gemianlamrnagelecektir. (6) "Yeni gemi: (a) ingascizlegmesi3l/12/1975tarihidensonrayaprlan;veya bir karrgrm ve yardrmcr SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 3. 3. (8) (a) anlamtnagelir. O) ingasrizlegmesiolmadrlrnda30 /6/1976 tarihindeomurgursrkonmug veya benzerbir ingaasalhasrndaolan;veya (c) Teslimtarihi 1111211979tarihindensonraolan;veya (d) Biiyiik bir degigikligebagholmakiizere: (i) S6zlegmesi3l/1211975'densonraolan;veya (ii) Sdzlegmeninbulunmamasrhalindeingaigleri30/6/1976'dabaglamrg olan;veya (iii 3l/12/1979'datamamlanacakolan bir gemianlamrnagelecektir. Yorum I .l ve I .2 'ye baktnrz (7) "Mevcut gemi" deyimi : Yeni olmayanbir gemianlamrnagelecektir. 'Bijynk degigim", mevcut bir geminin agalrdaki gekilde deliqtirilmesi (i) Gemininboyutlanyahuttagrmakapasitesindekidnemlideligme;veya (ii) Gemitipinindeligtirilmesi;veya (iii) idarenin g6riigiine giire geminin dmriiniin uzatrlmasrigin gerekli deligiklik;veya (iv) bu Sdzlegmeninmevcut gemilere uygulanmayanhiikiimlerinin, gemi yeniolsaydruygulanmasrnrgerektirecekgekildedefigtirmeler. Yorum 1.3'ebakrnrz . (b) Bu paragrafin(a) alt paragrafrndakihiikiimlerine rafmen, bu Ek'in Kural l3'iiniin gereklerinikargrlamakiizere 20.000 ve dahayukan DWT.' daki mevcut petrol tankerlerindeyaprlan deligiklikler bu Ek' in amaglan igin biiyiik de[igim sayrlmayacaktrr. (c) Bu paragrafin(a) alt paragrafihiikiimlerine ralmen ,bu Ekin kural l3F veya 13 G nin gereklerinikargrlamakiizere mevcut petrol tankerlerindeyaprlan depiqiklikbu Ekin amaglanigin biiyiik degigimsayrlmayacaktrr. (9) "En yakrn kara" : "En yakrn karadan" ifadesi, Uluslararasrhukuka grire ilgili iilkenin karasulannrnbagladrlrreferanshattrndanitibaren ifadesi demektir,ancakbuna bir istisnaolarak,bu Stizlegmemaksatlanigin, Arustralyanrnkuzeydolu ktylannda "en yakrn karadan" deyimi, Arustralya kryrlannda agalrda koordinatlan verilen noktalardangizilen gizgidenanlamrnagelecektir. Avustralyakrysrnda enlemill0 o0O'giiney, boylamr142o0g'Dogu noktasrndan enlemil0 o35'Giiney, boylamrl4l o55'DoSu noktasrna, oradanenlemil0 o0O'Giiney, boylamtl42oOO,Dogunoktasrn4 oradanenlemi9 ol0 ' Gtiney,boylamrA3 o52' Dolu noktasrn4 oradanenlemi9 o00'Giiney, boylamr1'44%0'Dolu noktasrna, oradanenlemi l0 o 4l ' Giiney,boylamr145o 00 , Dolu noktasrna, oradanenlemi13o0O'Giiney, boylamr144o00,Dolu noktasrna, oradanenlemi15o0O,Giiney, boylamt146o0O'DoSu noktasrna, oradanenlemin o 30 , Gtiney,boylamtl4Z o00' Do[u noktasrna, oradanenlemi2l o00, Giiney,boylaml 153o00' Dopunoktasrn4 oradanenlemiZ4o3O'Giiney, boylamr154o00' Dopunoktasrna, oradan Avustralya krysrnda enlemi 24 o42 ' Giiney, boylamr 153 ol5 ' Dogu noktasrna. (10] . "Ozel alan defmi" : Oginografikve ekolojik gartlannbelirli teknik sebeplerivc trafilin tizel karakterleribakrmtndandeniz kirlenmesini<inlemeigin <izelzorlancr metodlar benimsenmesinigerektirenbir denizalanranlammagelecektir.Ozel alanlarbu Ek' in l0' ncu kurahndalistehalindebelirtilenleridekapsamriginealrr. (l l) "Peholiin bogaltma debisi" delmi: Herhangi bir anda litre olarak petrol bogaltrmrntno andaki deniz mili olarak gemi hrzrnabdliinmesi ile bulunan oran anlamrna gelecektir. (12) "Tank" deyimi : lginde d6kme olarak srvr ta$rmakmaksadryladizayn edilen vc gemininyaprsrnagtiregekillendirilenkapahbir hacimanlamrnagelecektii. (13) "Yan tankr (wing tank)" deyimi : Borda saglannabitigik olan herhangibir tank anlamrnagelecektir. (14) "Merkez tank" deyimi : Boyuna perde iginde kalan herhangibir tank anlammr gelecektir. (15) "Slop tank" delmi : ozel olarak tank bogaltmalannr,tank ykama sulannrdifer petrollukangrmlantoplamayaaynlantankanlamrnagelecektir. (16) "Temiz balast" deyimi : Agrk havah bir gtinde,duranbir gemiden,sakin bir suya iginde bulunan srvr bogaltrldrlr zamansu iistiinde veya bitigik sahil hattrnia petrol izleri gdriinmesinesebepolmayacakveyasu ytizeyininaltrndagamurveyaaskrhalindemaddelerin birikmesineyol agmayacakkadargiizel ykanmrg bir tanktakibalasisuyuanlamrnagelecektir. Balastrn idarece onaylanan petrol bogaltma' izleme ve kontrol sisteminden gegerek bogalhlmasrhalinde, bu sistemile atrlan srvrdakipetrol militannrn milyonda I j den fazla olmadrlr saptandrlrnda,su iizerinde petrol izi gdriilse dahi, balastrntemiz oldu!.u kabul olunacaktlr. (17) "Daimi balast"deyimi : Petrolyiikiindenve yakrtsistemindentamamenaynlmrgve devamlt olarak balasttafrmayaveya bu sozlegmeEi' inae gegitli olarak belirtilen zehirli maddelerdenve petroldenbagkayiiklere tahsisedilmig olan bir tanka konulan balast suyu anlamrnagelecektir. 46 47SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 4. 4. YoruruL4 'e bakrnrz (18) "Boy''(L) deyimi : ()murgoiistiindenbaqlamakiizereenkiiqiik kahpderinlifinin % 85' indengeqensuhattrndakrtoplamboyu.n%o96' st veyahangisidahabiiyiikseaynrsuhattr iizerindebodoslamanrntin krsrntndandiimen bolazr ekseninekadarolan uzunluk anlamma gelecektir.Gemilerin meyilli olarak dizayn edilmesi halinde uzunlufun rilgtileceli su battl dizal.nsuhattrnaparalelolacaktrr.Boy (L) metreolaraktilgiilecektir. (19) "Bag ve krg kaimeler" boyun (L) bag ve krg uglanndanahnacaktr. Baq dikme boyuniilgiildiigti suhattrndabodoslamanrnrinkrsmrflzerindeolacakhr. (20) "Vasat" boy(L) un ortasrdrr. (21) "Geniglik" (B) deyimi : Sag gemilerdeposta kahp hattrnakadar ve bagkabir malzemeile kaplamalrgemideteknenindr9yiiziine kadargeminin vasatdaolgi.ilenen biiyiik geniqlili demektir.Geniglik(B) metreolarakrilgi.ilecektir. (22) "Dedveyt" (DWT) deyimi : Geminin, dzgiil alrrhg 1,025 olan bir suda yaz fribordunatekabiil edensu hattrndakideplasmamile bo9 alrrhlr arasrndametrik ton olarak ifadeedilenfarkanlamrnagelecektir. (23) "Bog A[rrhk" yiik, yakrt,yaglamaya!r, balastsuyu,tath su, tanklardakifid suyu, sarf edilenler,yolcularolmaksrzrnmetrik ton olarakgemideplasmanranlamrnagelir (24) Bir b<ilmenin"gegirgenlipi" delmi : o btilme igine konulabileceli varsaylao suyunhacminin,brilmenintoplamhacmineoranr anlamrnagelecektir. (25) Bir gemi igindeki "hacimlei' ve "alanlar" her zamankahp hatlannakadarhesap edilecektir. (26) Bu kurahn(6) . paragrafindakihtikiimlerebakrlmaksrzrnbu Ek' in 13, l3B, l3E ve l8(4). kurallanrunamaglanigin "yeni petroltankeri"bir petroltankerianlamrnagelir ; (a) ingasrigin srizlegmetarihi I Haziran1929,dansonra;veya (b) Inga srizlegmesiolmamasrhalinde I Haziran 1980' den sonra omurqast konmug,yahutbenzeriingasafhasrndaise; (c) Teslimtanhi I Haziran1982'densonraise;veya (d) Biiyuk deligimeulnmrgsa ; (i) S<izlegmetarihi I Haziran1979,dansonrasrigin; vela (ii) S<izlegmeolmamasrhalinde, ingaatiginin I Haziran 19g0, den sonra baglamrgolmasr; veya (iii) I Haziran1982'densonratamamlanmrgolmasr. Yalnrz, 70.000ve daha yuka' DWT daki petror tanr<erleriigin bu kurahn (6) .paragrafindakitanrmlamabuEk' in r3(l) kurahnmamaglanigingegerlidii. ? _ Bu kurahn (7) . paragrafindakihi.ikiimrerebakrlmaksrzrnbu Ek' in 13, l3A,l3B, l3-c' l3D' l8(5) ve l8(6Xc) . kurallan igin "mevcutpetroltankeri"bir petroltunk".i uol"*rn" gelir ve bu kurahn (26) - paragrafindatarif edildigi gekilde"yeni bir p"trof t"ot"rl" anlamrna gelmez. (28) "Ham Petrol"ta$mmasrigin uygun olacakgekildeiglemgiirmiigolsunveyaolmasro toprakaltlndadolal olarakmeydanagelenherhangibir srvrhidrokirbon i<angrmrdemektirvogunlankapsar: (a) Rafineedilerekbazriiriinleri aynlabilenhampetrol;ve (b) Rafineedilerekbazriiriinler ilave edilmigolabilenhampetrol. (29) "Ham petrol tankeri", ham pehol ticareti igin tagrmaigine tahsisedilmig pehol tankerianlamrndadrr. (30) "Uriin tankeri",ham petrol drgrndakipehol ticareti igin tagrmaiginetahsisedilmigpetroltankerianlamrndadr. (31) "Ylldiiniimii tarihi" Uluslararasr Petrol Kirlenmesini Onleme Belgesinin gegerlililinin bitim tarihinekargrgelenheryrrrnayve giinii anlamrnagelir. Kural 2 Uygulama (l) Aksinekesinhiikiim bulunmadrkgabu Ek hiikiimleri tiim gemilereuygulanacaktr. 12) Toplam 200 m3 ve daha fazla petrolii drikme olarak ta$rmakigin inga edilen ve kullanrlan yiik b<ilmelerinesahip ve petrol tankeri olmayan gemilere ;" Ek; rn petrol jankerlel igin yaprlmrgotan.9, 10, 14, t5(l), (2) ve (3i, t8] ZO ve 24(4) kurallan bu 9llT"lT" ingasrve garrqtrnlmasmdauygulanacakiyaniz,'bu gibi yerleriniofiu* ta"*i -1-000.1'tenaz oldulu hallerdel5(l), (a ve (3) incti Kurallarinyerin" bu etl m ts1+y. Kural hijkiim.leriuygulanabilir 48 49SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 5. 5. (3) Bu S6zlegmeninEk II hiikiimlerine balh olan bir yiikiin bir petrol tankerininytik yerinde tagrnmasrhalinde, bu S<izlegmeninEk II gerekleri hiikiimleri bu tankere de uygulanacaktrr. (4) (a) insadzellikleri,bu Ek' in b6liim II veItr 'deingave cihazlarlailgili hiikiimlerininuygulanmasrnrmakulve pratikolmayacakbir halegetirecek gekildeolan, hidrofoil hava yasttkhve diper yeni tip tekneleri(su yiiziine yakrn arag,sualb aracr,vs.),grireceklerihizmetgdztiniindetutularak,bu gemileriningave cihazlan bakrmrndanpetrol ile denizkirlenmesinekargregde[erkorumasallanmaslgartrile, idarebu hiikiimlerinuygulanmasrhususundaistisnayatdbitutulabilir. (b) idaretarafindanverilenbu muafiyetinaynnhlanbu Ek'in Kural 5 gereiince dUzenlenecekolanbelgedegdsterilecektir. (c) Bdyle bir muafiyet miisaadesiveren idare, miimkiin olabildilince gabuk, fakat her durumdaveriligindensonragegecek90 giin iginde bunun aynntrlannrve verilig sebebiniTeqkilatabildirecek,Tegkilatda,bunlanbilgi igin ve mevcutsa,uyguniinlem igin, StizlegmeninTaraflannabildirecektir. Kural 3 Egdelerler Yorum1.5'ebakrnrz ( l ) En azrndanbu Ek' le istenilen donantmlar,ma.lzeme,cihazveya aparatlarkadar etkili olmasrgartryla,Idarebir gemidebu Ek ile belirlenenlerkadaretkili bir cihaz,malzeme, di.izenlemeleryerineegdelerlerininkullanrlmasrnamiisaadeedebilir. idareninbu yetkisi bu Ek' de belirtilenpetroliindenizebogaltrlmasrnrkontrol altlndabulundurandizaynve yapt ile ilgili gahgmametodlannrnyerineegdepermetodlarkonulmastnakadargenigletilmeyecektir. (2) Bu Ek ile istenilendonanrm,malzeme,cihazveyaaparatlar yerineegdelerlerinin konulmasrnamiisaadeedenidarebu hususuTegkilataStizlegmeninTaraflanna,bilgi igin ve mevcutsauyguniinlemigin , bu hususubildirecektir. Kural 4 .. Sdrveyler (l) Her 150 ve iizeri gros tondaki petrol tankeri ve 400 ve iizeri gros tondaki diler gemileragalrdabelirtilenscirveyetibidirler. (a) Gemiservisegirmedenyadabu Ek' in 5. kurahnag6regereklibelgenin ilk defaverilmesindeniinceyaprlanve gemininyaprsrnrn,teghizatrmn, sistemlerinin ballanfilanmn, donanlmrnrnve malzemesinintambir srirveyi olup bu Ek' in kapsamrndakigemiye ait hususlanigine alan ilk scirveybu Ek'- in uygulanabilir btitiin gereklerinetamamenuydulundanemin olacakgekildeyaprlacaktir. (b) Begylr gegmeyen,idaretarafindanbelirlenenarahklardayenilemesorveyi buEk'in kural8(2),8(5),8(6)veya8(?)haricindeuygulanabirir.yenireme scirvel yapl,teghizat,sistemler,donanrmlar,diizeniemelerve malzemelerin bu Ek'in uygulanabilirgereklerinetamuygunluktayaprlmasmr saElayacaktrr- (c) ikinci yrld<intimiitarihindeniince veyasonraiig ay igindekiveyabelgenin iigiincii yrld6ntimii tarihinden 6,nceve sonra iig ay iginde yaprlanara sorvey bu kuralm l(d) paragrafinda belirlenen yrlhk s<irveylerdenbir tanesinin yerini alacaktrr.Ara s<irveyteEhizatve bununla ilgili pompa ve boru sistemlerininbu Ek'in gereklerinetamamenuygun olmasrnrsallayacaktrr.Bdyle ara siirveyler bu Ek'in kural 5 ve 6 uyanncadiizenlenenbelgedeonaylnailigkin kayrtkonacakhr. YorumlA.l'ebakmu (d) Belgenin yldiintimti tarihinden <inceveya sonra 3 ay iginde yaprlan ve drigiintlen hizmetin tiim gartlannda bu kurahn paragraf l(a)da -bahsedilen tekne,teghizat,donanrm,diizenlemeve malzemenin bu kurairn paragraf 4 uygunlufunda yaprlan bakrm onanmln tatmin edici olup olmadrlrni saplyacak geneldenetimiigeren bir ylhk sorveyb6yle yrlhk sorveylerbu Ek;in kurat sve 6 uyanncaverilmigolanbelgedeonayrnailigkin kayrtkonulacaktrr. 50 5tSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 6. 6. (2) (3) (e) Bu kurahn (4) paragrafinda agtklanan durumlarda veya tinernli bir onanm veya yenilegtirmenii:yapllmasrnrtakiben {u1ma g6regenelveyakrsmi bir ek s<irveyyaprlacaktir. Bu sbrvey geminin tabii tutuldugu onanm ve Venileqtirmenin etkili bir gekilde yaprlmrg oldu[unu bu onanm -ve yeniteitirmeae kullanrlan rnul""rnt ve iggililin her bakrmdan tatminkar futlrnangr.nu geminin bu Ek'in gereklerineher yoniiyle uygun oldulunu sa!laYacakttr. Bu kurahn(l) . paragrafindakihiikiimlerebalh olmayangemiler 1Ci1 iiarl bu Ek' in ifgtfi t titiit"f *in. ul.rlrnrun, sallamakmaksadrile gereken<inlemlerialacakttr' (a) Bu Ek' in hiikiimlerinin yerinegetirilmesiile,ilgili gemis<irv-eyleri.idarenin memurlanturuf,nOunyupilacakti. Bununlabirlikte, idarebu stlrveyleriya bu amaglatayinettigitesiilii sorveyiirlereveyakendisitarafindan yetkilendirilmigkuruluqlarayaptrrabilir (b) (a) paragrafindabelirtilen siirveykontrolleri yapmakigin siirveyOrleritaln .i"rt.n lahut kuruluElarabu hakkr tanlrken idare' atanansdrveyiireveya yetkili kurulugaaqagrdakihususlardaasgariyetki verecektir; (i) Bir gemininonanmlnttalepetmek;vc (ii)IlgiliLimanDevletiyetkililerininisteliiizerines6rveyvedenetlemeler yaPmak idare atanmrqscirveydrlerinve yetkilendirilmig kuruluglannyetkisinin iizel sorumluluk t. q^"iuttni *tutut protokol gereli memwlanntn haberdar olmasriqin diler Taraflarada[rtrlmakiizereTeqkilatabildirecektir' (c) Tesgilli s<irveytir veya yetkili kurulug,.,geminin durumu veya. onun teghizatrntnbelgeningtt'dttin" tinemli miktardauymadrfrntveyab'iiylebir geminin aeniz geutelsligin kabul- edilemez bir zarar tehdidi meydana ietirmeksizin denizegrkacakdurum{aolmadrfrnrt"pT9t-qlt*.:-"1.:n:f kuruluqderhaldiizeltiimesiigin hareketegegerve gereli gibi idareyihaberdar eder.Eler bu dlt";i;; t;pthuzsa uetge-geri-altnacakve idareyederhalbilgi verilecektir;," .g"r-g"iii'ai[er bir Tirafin limanrndaise Liman Devletinin ilgili otoritelerinederhalbilgi vereceklerdir' (d) (a) (b) (4) idareninbir memuru,tesgilli srirveyirrveyayetkili kurulugLiman Devletinin ilgili otoritelerinebilgi verdilinde, Liman Devletinin htikiimeti bu memura, sdrveyiirveyakurulugabu kurallannverdili yiikiimliiliikleri yerinegetirmede gerekli yardrmr yapacaktrr.Miimkiinse, ilgili Liman Devleti'nin hiiktimeti, geminin, . deniz gevresine kabul edilemez bir zarar tehdidi meydana getirmeksizinen yakrnuygun onanm tersanesinegitmek maksadrile denize aqrhncayaveya limandangrkanakadarseyir yapmasrnrsallayacakiinlemleri alacaktr. Her dummda, ilgili ldare stirvey ve denetiminin tamhlrnr ve etkinligini tamamengaranti edecekve bu yiikiimliiliigii yerine getirmek igin gerekli diizenlemelerinyaprlmasrnttaahhiitedecektir. Geminin deniz gevresine kabul edilemez bir zarar tehdidi meydana getirmeksizinherbakrmdandenizegrkmayahazrrbulunmasrnrsaglamakigin, gemi ve teghizarn durumu, bu Srizlegme'nin hiikiimlerine uyumlu olaiak tutulacaktu. Bu kurahn (r) . paragrafindayazrhherhangibir s<irveytamamlandrktansonra idareninonayrolmaksrzrnsrirvefn kapsadr!rtel<nede,teghizatta,sistemlerdq donanrmlardaveya malzemededegigiklik yaprlmayacak;ancak bu ti.irli teghizatve donammrnyenisiile de[igtirilmesibir istisnategkileder. Bir gemikazayaulradrlr veyagemininbiitiinliigiinii veyabu Ek' in kapsadrsr teghizatln verimini veya tamhgrnr <inemli derecedeetkileyen bir kusir meydanagrkanldrlr zaman, donatanveya kaptanr miimkiin olan en krsa zamandailgili belgeninverilmesindensorumluidareyeyetkili kurulugaveya, atanmr$s6rveytirerapor verecektir,bunlar da bu kurahn (I) . paragrafinia istenensrirveyingerekli olup olmadrlrnl araghracaktlr.Eler gemi b'lr diger Taraf limanrnda ise kaptanrveya donatan Liman Devleti otoritelerine -de derhal rapor verecek ve atanmt$scirvey<irveya yetkili kurulug b<iylebir raponmverilmigoldu!.undaneminolacaklardu. (c) Kural 5 Belgelerinonay yadadiizenlenmesi Yorum2.0ve 2.1'ebaktnrz (l) Diler S<izlegmeTaraflanmn yasamayetkisindebulunan limanlan veya sahilden a9* terminallerseferyapan 150 veya iizeri gros tondabir petrol tankerineve 4b0 ve tizeri gros tonluk herhangibir difer gemiyebu Ek' in kural 4 uyanncas6rveyyaprldrktansonra 1973UluslararastDenizin PetrolKirlenmesini OnlemeBelgesiverilecekiir.Mevcut gemiler igin bu hrikiim bu S<izlegmeninyiiriirliige girigindenl2 ay sonrauygulanacaktrr. 52 53 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 7. 7. Yorum2.2,2.3,2.4'e baknrz (2) Briyle bir Belge idare kuruluglarcaverilecektir.Her ne iizerinealacakttr. (3) Deniz QevreKorumaKomisyonu(MEPC)taraftndankararMEPC 39 (29)ile kabul edilen bu Ek'in diger degigtirilen hiikiimlerine ra$nen D<ikme Ta$man Zehirli Stvt Maddelerin Tagrnmasrigin UluslararasrKirlenmenin OnlenmesiBelgesi ,bu degigiklikler ytirtirlilpegirdi[inde gegerliolanbu deligikliklerin yiiriirliiie girmesinden<incebu Ek'e gtire yiiriirliigtin sonaermesinekadargegerlikalacaklrr. Kural 6 Diler TarafDevletlertarafindanbelgelerinonayrya dadiizenlenmesi (l) Scizlegmeyebir Hiikiimet, idarenintalebiiizerinebir gemiyi, sorveyetibi tutabilirj bu Ek' in kurallarrnrnyerine getirildipine kanaat hasrl ettili zaman bu gemiye bu Ek gerefince,bir UluslararasrPetrolile DenizKirlenmesiniOnlemeBelgesiverecekveyabunun igin gerekenlereyetkiverecektir. (Z) Bu Belgenin ve sdrvey raponrnunbirer kopyasr,mtimkiin olabildilince gabuk Talepedenidareyegdnderilecektir. (3) Bu tarzda verilen bir Belge iizerinde ldarenin talebi iizerine diizenlendilini agrklayanbir beyanbulunacakve bu Belgebu Ek' in 5. kurah gereiinceverilen Belge gibi gegerliolacakvetanrnacaktrr. (4) Taraf olmayan bir Devletin bayrafrm taqrmahakkrna sahip olan bir gemiye UluslararasrPetrolile DenizKirlenmesiniOnlemeBelgesiverilmeyecektir, Kural 7 BelgelerinFormu Yorurh2-4A'yabakrmz Uluslararasr Petrol ile Deniz Kirlenmesini Onleme Belgesi bu Ek' in tr. eklentisindeverilen modeleuygun olarak verenDevletin resmi dilinde dUzenlenecektir.Bu dilin ingiliz veyaFransrzditlerindenbiri olmayrgrhalinde,metinbu dillerdenbirine terciimeyi deigerecektir. tarafrndan,veya idarenin yetkili klldr$ gahrslarveya gartta olusa olsun idare Belgenin bfrtiin sorumlululunu Kural 8 BelgeninSiiresivegegerlili$ Yorum2.5'ebakrnrz (l) Uluslararast Petrol ile Deniz Kirlenmesini Onleme Belgesi ldare tarafindan belirlenenve veriligtarihindenitibarenbegyh agmayanbir siireigin verilecektir. 2 .(a) Bu kurahnparagraf I 'indeki gereklereralmen mevcutbelgeningegerliliksiiresinin bitig tarihinden <inceiig ay igerisindeyenileme siirvef tamamlandrfrndl di.izenlenenyeni belgeyenilemestirveyinintamamlandrgrtarihtenitibarenmevcutbelge;in gegerliliksiiresini sonaerigtarihindenbegyrh gegmeyenstiredegegerliolacaktrr. (b) Yenileme s<irveyimevcut belgenin gegerlilik siiresinin sona erdili tarihten sonra tamamlandrysa,yenibelge mevcut belgenin gegerlilik siiresinin bitig taihinden beg yrh gegmeyensiiredeyenilemesdrvelnin tamamlandrfrtarihtenitibarengegerliolacakrrr. (c ) Yenileme stirveyi mevcut belgeningegerlilik siiresininbitig tarihindenonce iig ay veyadahafazlabir zamankalatamamlandrysayenilemesrirveyinitakilen dtizenlenecekyeni - belgeyenilemestirveyinintamamlandr!rtarihtenbegyh gegmeyensiiredegegerliolacaktr. 3 Eler belgebegyidan az bir siire igin diizenlendiyseidarebu belgeningegerliliksiiresini diizenlendifitarihtenitibaren.bu Ek'in kural 4(1)(d)ve 4(l)(c ; ae uutrieiitens<irveyleri sallayarakparagrafI indebelirlenenmaksimumsi.ireyekadaruzatabilir. 4 Yenileme siirveyinintamamlanmasrnara$menmevcut belgeningegerlilik siiresrninsona ermesinden6nce yeni belgenin .diizenlenmesineveya gemiyeteslimineimkan bulunamamry oldufu durumlarda,idarece.yetkilendirilmigkigi veyakurulugmevcutbelgeyionayhyabilir. B6yle belgegegerliliksiiresininsonaermesindenitibarenbegayrgegmeyC-niirstiie igin ge- gerli olarakkabuledilecektir. l. Bir gemininbelgesiningegerliliksiiresininsonaerdili tarihtesorveyetabitutulacalr Limandabulunmamasrdurumunda,idarebelgeningegerliliksiiresiniuzatabilirancakbu uzatmasadeces<izkonusugemininsrirveyetabitutulacalr limanakadarolanseferinr tamamlamaslmaksadryla,ve ancakbtiylebir uzatmantnmakul ve gerekligortildii[.iidurumda uy-gulanacaktrr.Uzatrlmayacak,bugekildebir siireuzahmruygulanirrshiqiir g".ninin sdrveye tabi tutulacagllimanavanqrnrtakibenyenibir belgealmamrgise,sadecebu uzatmadan yararlanaraklimandanaynlmastnamtisaadeedilmeyecektir.Yenilemesrirveyinintamamlan- masrylayenibelgemevcutbelgeninsrireuzatlmruygulanmadantlncekigegeililik sriresinin sonaereceli tarihtenitibarenbegylhk bir siiredendahafazlaolmayanUlrstireigin gegerli olacaktrr. 54 55SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 8. 8. 6 Krsa seferleryapan bir geminin bu kurahn iinceki hiikiimlerine gtire siire uzatlmt uygulanmamrgbelgesiile ilgili olarakbelgeningegerlililini sonaerigtarihindenitibarenbir ayhk siireyi gegmemekiizere idare tarafindantakdiren uzatma uygulanabilir. Yenileme srirveyinintamamlandrktansonra diizenlenecekyeni belge mevcut belgenin siire uzatrmt uygulanmadanoncekigegerlilik siiresinisonaereceli tarihtenitibarenbegyrlhk bir siireden dahafazlaolmayanbir siireigin gegerliolacaktlr.. 7 ldaretarafindanbelirlenenozel durumlardayeni belgeningegerlilikstiresininbu kuralm (2Xb),(5 )veya (6) paragraflanylaistenenmevcut belgenin gegerlilik siiresinin sona erig tarihindenbaglattlmasrnagerekyoktur. Bu iizel durumlardayeni belgeyenilemes<irveyinin sonaerdili tarihtenitibarenbeglrlhk bir siiredendahafazla olmayanbir siire igin gegerli olacakhr. 8 Yrhk veyaarastirveybu ekinkural 10dabelirtilensiiredentincetamamlandtysa: (a) Belgede gristerilenyrlddniimii tarihi s6wey tamamlandrlr tarihten 3 ayr gegmeyen siiredeonaylanacakgekildedefigtirilecektir. (b) Bu Ek'in kural 4 deistenilenyrlhk ve arasdrveyleryeni yl diiniimii tarihini kullananbu kuraldatarif edilenarahklardatamamlanacaktrr. (c ) Bu Ek'in kural 4 de tarif edilen sorveylerarasrndakimaksimumsiireyi gegmeyen gegerlilik siiresinin bitim tarihi bir veya daha fazla yllk veya ara s<irveyisaglayarak de!igmedenkalabilir. 9 Bu Ek'in kural 5ve6 uyanncadrizenlenmigbelge agalrdakiherhangibir halde gegersiz kalacaktrr: (a) BuEk'inkurata(l)neg<irebelirlenensiirelerigindeilgilisiirveylertamamlandrysa; (b) Belgebu Ek'in kural4(1)(d)veya4(l)(c ) kuralmauygunluiundaonaylanmadrysa. (c ) Gerninindiler bir iilkenin bayragrnagegirilmigolmasrdurumundayenibir belge ancakyenitilkeninkural 4(4)(a)ve 4(4)(b)gereklerineuygunlulunia sozkonusu gemide uygulandrlrndantam olarakeminolmasrdurumundavirilecektir .iki taraf'iilke arasrndabir degigiminsrizkonusuolmasrdurumunda,ve;Bayrakdeligiklifinin yaprldrgrtarihtenitibareniig ay igindetaleptebulunulmasrdurumundae;;nin daha oncetagrmakhakkmasahipolduguiilkehiikiimeti,idareyegeminindeliqimdendnce ., sahipbulundu!'ubelgelerinve mevcutsasriweyraporlannrnbirer niishalannrenkrsa siireigindegdnderecektir. t(ural 8 A igletmegereksinimlerineiligkin Liman Devleti kontroli.i (1) Diler bir Taraf Devletin limanrndan bulunan bir gemi bu Ek'in gereklerine giire igletilmesiyleilgili olarakkaptanveya miirettebahnpetrol ile kirlenmenin<inlenmesiyleilgili gemi igi uygulamalarkonusrrndayeterli tecriibeyesahipolmadrlrna dair belirgin Uufgufigr rnevcutolmastdurumundabulundu!'ulimanrn ait oldu€iriilkenin hiikiimeti tarifindan uygun gekildeyetkilendirilmigkigilertarafindandenetimetabiolacaklardrr. (2) Bu kurahn paragraf(I) de tarif edilen durumdaTaraf Devlet stizkonusugeminin bu Ek gerekleri uygunlulunda hazrr duruma getirilinceye kadar seyre grkmasmr-engelleyecek 6nlemlerialmaklayiikiimli.idiir. (3) Stizlegmenin5. Maddesindetarif edilen Liman Devlet kontroliiyle ilgili yrintemlerbu kurahnigletilmesindedeweyegirecektir. (4) Bu Siizlegmedeyer alan higbir ifade igletme gereklerinin kapsammdaTaraf iilke larafindanyaprlmasrgerekenkontrollere iligkin yetkilerin ve sorumluluklannsrnrrlandrnlmtg oldulu geklindeyorumlanmayacaktrr. 56 57SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 9. 9. BOLUM II - CALI$MA EsNAsINDA xlnr,BNiurniN KoNTRoLU iqiN KURALLAR Kural 9 PetroliinDenizeBogaltrmmmKontrolu (l) Bu Ek' in I0 ve 11.kurallarrve bu kurahn(2)' paragrafih$illll*:*h olarak bu Ek, in uygulandrlrgemrlerdenagaprdayaah tiim $artlaryerinegetirilmedendenizepetrol veyapetrolliibir kangrmbogaltrmlyasaklanacaktrr' (a) Bu paragrain (b) alt paragrafihiikiimleri harig'bir peholtankeriigin : (D Tankertizelbir alandaolmadtlt zaman (ii) Tankerenyakrnkaradan50denizmilindendahauzakoldulu zaman; (iii) TankerYolunadevamederken (iv)iqindebulunanpetroliinanlrkbogaltrmdebisiherdenizmiliigin60 litreYi gegmedi[i zaman; (v) Demzeyaprlantoplampetrolbogaltrmrmiktan' mevcuttankerlerigin' birkrsmlkahntrdanoluganbelirlibiryiikiintoplammiktannrnl/15000'ini' yenitankerlerigin,birkrsmrkalrntrdanolugacakbelirlibiryiikiintoplam miktannn 1/30000'inini gegmeyecektir;ve (vi)tankerdebuEk' inKur al15' indeist endilig ib ib irp e tro lb o g a ltrm izleme ve kontrol sistemi ve bir slop tank diizeni gahgrr durumda mevcuttur. (b) Petroltankeriolmayan400 ve dahafazla grostonluk bir gemidenve taqrdrlt '-' il;i y"t kalnfisr il" ku.,9.u.,9 olmak gartr.ile,yiik pompadairesisintinesi ' dtgrnda,bir tankerinmakinedairesisintinesinden: (D Gemiiizelbir alanigerisindeolmadr[t ; (iD GemiYolunadevamettiPi; (iii) Atrlan srvrnrn iginde bulunan petrol miktanmn bir milyonda 15 oranrndanazoldufu; (iv) Bu Ek' in 16. kurah ile istenildili gibi geminingalrqrrdurumdabir cihaztolacaktrr. Yorum3.1'ebakmlz 58 59 (2) 400 gros tondandahaaz tonajdapetrot tankeri olmayanve iizel bir alan drsrnda bulunan bir geminin petrol kahntlannrn gemi iginde depolanmasrnr,bunlan alcr tesislere veya bu kuralm (1)(b) paragrafi igeriline uyarak denizebasrlmasrnrsaflayacak,pratik ve makul olan,tesislerledonatrlmrgolmasmridaresa[layacaktlr. (3) Bir geminin gok yakrnrndaveyadiimen suyundasu iizerindcveya su yiizfi alttnda gtiriiliir petrol izi bulundu!'u farkedildili her an SiizlegmeTaraflannln Hi.ikiimetleriderhal makul olarak yapabilece[i kadar bu kurahn veya bu Ek' in 10. kurahnrn ihlal edilip edilmedilini gcisterebilecekolan olaylan aragtracaktrr.Bu aragtrrma,rizellikle, rtizgar vL deniz gadlannr,geminin rota ve hrzrnr,gciriilenpetrol lekelerinincivardakimuhtemeldifcr kaynaklannrve herhangiilgili petrolbogaltrmrkaydrnr igerecektir. (4) Bu kurahn l. paragrafi hiikiimleri temiz veya daimi balastrnbogaltrmrna veyra sulandnlmamrg olup igindeki petrol miktan milyonda l5 oranrnda olan bir srvrnrn bogalttmrnauygulanmayacakhrve yiik pompa dairesi sintinelerindengelmeyecekve petrol ytik kalmhlan ile kanghnlmayacaktrr. (5) Denizeyaprlanhigbir bogaltmaiglemi denizgevresinetehlike tegkil edecekmiktar veyayo$unluktakimyasalveyadigermaddeleriveyabu Kuraldabelirtilen bogaltmamaksadr ile eklenenkimyasalveyadiler maddeleriigermeyecektir, (6) Bu kurahn 1, 2 ve 4. paragraflanuyanncadenizebogaltrmryaprlamayacakolan petrolkahntrlangemidetutulacakyadaahcrtesislerebogaltriacaktrr. (7) Bu Ek' in madde16(6)dabelirrilengemibu Ek' in 16(l) veya16(2)hiikiimleriilc istenilenteghizatile donatrlmrgsa,bu kurahn paragraf1(b)hiiktimleri 6 temmuz1998tarihine kadargeminin bu teghizatladonatrlacafirtarihekadarhangisidaharinceise uygulanmaz.Bu tarihe kadar makine sintinelerinden denize petrol veya petrollii kangrmtn bogaltrlmasr agalrdakidurumlarharigolarakyasaktrr: (a) Yfik pompa dairesi sintinesindekipetrollii zu kangrmr orijinal durumu bozulmayacaktrr; (b) Petrollilkarrgrm,petrolyiik kahntrlanile kanghnlmayacaktr;ve (c) Gemiiizel alanigindedefilse; (d) Gemi enyakrnkaradan12denizmilindendahaagrktaoldufu; I (e) Gemiseyirhalindeyken; SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 10. 10. (f) Srvrigerisindekipetrolmiktan milyonda100oranrndandahaazolacaktrr;ve (g) Gemide,Tegkilattarafindantavsiyeedilengartnamelerdikkateahnarakdizayn edilenidaretarafindanonayhpetrolliisuayn$trrmacihazrgahgtlnlacaktr' Kural l0 OzelAlanlardaQahgmaDurumundaGemilerdenkaynaklanan PetrolleDenizKirlenmesiniOnlemeY0ntemleri (l) Bu Ek' in maksatlanigin tizetalanlaraqalrdabelirtildigi gibi Akdeniz alanr,Baltrk Denizi alanr,Karadenizalanl,Krzrl denizalanrve Basrak<irfezi;Aden Kiirfez alanr,Antartika alanrve KuzeybatrAvrupasulan,agalrdatanrmlandrlrgibidir: (a) "Akdeniz alanr"deyimi: igindebulunank<irfezlerve denizlerdahil,Akdeniz' in ttmii anlamrnagelece|tir. Akdeniz' le Karadeniz arasrndakistntn 410 Kuzey enlem 5 u36 ' Bau boylamrnda Cebelitank Bolazt batl stntnnt meydanagetirir. (b) "Baltrk Denizi alanr" deyimi: Bothniave FinlandiyaKiirfezleri dahil olmak iizeretiim Baltrk Denizi girigindekiSkagenak'da bulunanSkaw' dan gQgen 57o44.8'Kuzeyenlemiile srmrhdlr. (c) "Karadentzalanr" deyimi: Karadeniz' in tiimii anlamtnagelir. 410 Kuzey enlemiAkdeniz' le Karadenizarasrndakistmn oluqturur. (d) "Krzrldenizalanr" deyimi: Siiveygve Akaba Kiirfezleri dahil Krzrldeniz' in tiimiianlamrnagelir.12028.5'Kuzey, 430$.6 'DoPu noktastndakiRassi Aneile 12 040.4' Kuz.y ve 43030.2 'Doiu noktastndabulunanHusnMurad arasrnrbirlegtirenkertehattlile srntrhdrr. (e) ..Basrakrjrfezalanr"deyimi:22 030' Kuzey, 59 048' Dopu noktasrndabulunan RasAt Haddile 25 00.4' Kuzey,6l o25'Do[u noktasrndakiRasAl Fasteh'i birlegtirenkerte hattmlnKuzeyBatrsrndakalanalananlamtnagelir. (f)Aden Krirfezi alanrdeyimi Krzrldenizile Arap Denizi arasrnda120285' Kuzey, 43 019.6' Do[u noktasrndabulunanRas si Ane ile 12 u40.4' Kuzey ve 43 "30.2 ' Dopu noktastndabulunanHusnMuradarastndabah kertehattlve ll0 50r Kuzey51016,91Dogu Ras Asir ve 15035r Kuzey 520 13,8t Dogu noktasmdakiRasFartakarasrndakidolu kerte hath arasrndakialandtr. (g) Antanika alanrgiineyenlemi600olandenizalanranlamrndadrr. (h) Kuzeybatr Avrupa sulan;Kuzey denizi ve gevresini ,lrlanda denizi vc gevresini,Keltik denizi,ingilterekanahnrve gevresini,veiilandanrnbatrsrnda yer alanKuzeydo[u Atlantik denizininbir krsmrnrkapsamaktadrr.Bu brilge agalrdakinoktalannbirlegtirilmesiile oluganhatlasrnrrlandrnlmrstrr: (i) Fransakryrsriizerinde48o27'N (ii) 48 "27'N ,6o25 .W (iii) 49"52'N, 1"M'W (iv) 50"30'N, 12'W (v) 56o30'N, 125V (vi) 62o' N, 3 oW (vii) Norvegkrysr iizerinde62o'N (viii) Danimarkaveisveckrvrlaniizerinde57o44.8'N (2) B"uEk' in I 1.kurahhiikiimlerinebalh kalmakkoguluile: (a) bir <izelalanigindebulunanbir petroltankerive 400 grostondandahabtiyilk olan petrol tankeri olmayan herhangidiger bir geminin denizepetrol veye petrol kangrmr bogaltmastyasaklanacaktrr.Antartika alanr iqinde petroliin veyapetrolkangrmrbogaltrlmasryasaklanacaktrr. (b) bu kurahn2(a)alt paragrafiuyanncaAntartika alanrharig,bir <izelalaniginde bulunan400 grostondandahakiigiik petrol tankeriolmayanbir gemidenstvr atrlrnrn igindeki petrol miktan, sulandrrrlmadan,milyonda l5 oranrnragtr[r hallerdedenizepetrol kangrmr bogaltrlmasryasaklanacaktrr. (3) (a) Bu Kuralm 2 . paragrafhiikiimleri temiz yada daimibalastrn bogaltrmrnauygulanmayacaktr. (b) Bu Kurahn (2)(a) alt paragrafhiikiimleri agalrdaki tartlar var oldufunda makine dairesinden gelen ve temizlenen sintine suyununbogaltrmrna uygulanmayacaktrr. (i) sintinesuyupompadairesisintinelerindengelmedilinde; (ii) sintinesuyuyiik kahntrlanile kangmadrlrnda; (iii) gemirotasriizerindeilerlemekteoldugunda; (iv) sulandrnlmamrg srvr afiEm pefiol miktan milyonda l5 krsmr gegmedi!inde; (v) gemide bu Ek' in kural 16(5) uyannca petrol filtre cihazr gahgr durumdamevcuttur:ve 60 6lSCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 11. 11. (vi) Filtre sistemindesrvr afiktaki petrol miktan milyonda 15 ktsmt agnf,t zamanbogaltrmtotomatikolarakdurduracakbir durdurmaaletibulundulund4 Yorum3.4'ebakrnrz (4) (a) Denizeyaprlanhigbir bogaltrmdeniz gewesinetehlike tegkil edecekmiktar veya yofunlukta kimyasal veya diler maddeleriveya bu kuralda belirtilen bogaltrmgereklerineuyulmadrlrnr gizlemek maksadrile eklenenkimyasal veyadifer maddeleriiqermeyecektir. (b)bukurahn(2)veya(3)paragaflanuyanncadenizebogalttmyaprlamayacak olanpetrolkaltntrlarrgemidetutulacakveyaaltcrtesislerebogaltrlacaktr. (5) Bu kural hi.ikiimlerindenhigbiri bir geminin sadecebir bblumu 6zel alan iginde kalan bir seferdebu 6zel alan drqrndabulundulu srradabu Ek kural 9 uyanncadenizebir bogaltrmyapmasrnlyasaklamayacaktu. (6) Bir geminin gok yakrnrndaveya diimen suyundasu yiiziine veya altmda giiriiliir petrol izi bulundugufarkedildifi her zamanSrizlegmeTaraflan Hiikiimetlerin,makul olarak yapabileceklerien son hadde kadar, derhal bu Kurahn veya bu Ek Kural 9 ihlal edilip edilmedigini gosterebilecekolaylan araqtrracaktrr.Bu aragtrrma,<izellikle,riizgar ve deniz durumlannr, geminin rota ve htzrnt, civarda gdriilen petrol lekelerinin muhtemel diier kaynaklarrnrve ilgili petrolbogaltrmkaytlannt igerecektir- (7) Ozelalanlarigindekialmatesisleri: (a) Akdeniz,Karadenizve Baltrk Denizi alanlan: (i) Srnrrlan belirli bir 6zel alana kadar uzananher SdzlegmeTaraflrun HUk0meti l.l.l9g'1' den geq olmayanbir tarihte,bu 6zel alan iginde kalanpetrolyiiklemeterminallerindeVeonanmlimanlanndapetrol ' tankerlerindenkirli balastlanve tank ykama sulanntalacakve bunlan iqlemetabit ut acakuygunalm at esislerin in b u lu n d u ru lma stn t saglamaklayiikiimlii olacaktrr.ilave olarak 6zel alan igindeki bi.itUn limanlardabiitiin gemilerindifer kahntrlanve diler petrollii kangtmlan igin yeterli alma tesisleri bulunacaktrr.Bu tesisler, onlan kullanan gemilerin gereksizgecikrnelerinenedenolmayacakgekilde ihtiyaglan kargrlamayayetecekkapasitedeolacaktrr. (b) (ii) Yarg yetkisi iginde kalan yerlerdegemilerinbalastbogalttmryaparak, gektikleri suyun azaltrlmaslnrgerektiren,derinlili az su gegitine-sahip olan her tarafin Hiiktimeti bu paragrafin(a) (i) alr paragrafindasiii konusu edilen tesisleri saflayacakve bu tesisterdeslop ve kirli balast basangemileringecikebilecekleriniagrklayacakhr. (iii) Stizlegmenin yiiriirltile girig tarihi ile (1.1.1977 tarihinden 6nce lniriirliile girmesihalinde)1.1.1977tarihiarasrndaozelalanlardasefr yapan gemiler bu Ek' in Kural 9 gereklerineuyacaklardrr.Bununla berabeq sahil hattr tizel alanlann srnrnnda bulunan Taraflann Hiikiimetleribu alt paragrafag6re l.l.l9?7'den 6ncebir tarih tespit edebilirler,fakat bu Sozlegmeninyiiriirliige girig tarihindensonra,ilgili tizel alanlar bakrmrndan bu kurahn gerekleri agalrdaki durumlaida aranmayabaSlanacaktrr. (l) gerekenbiitiin alma tesislerininbu tarihten<incefaaliyetegegmig olmasr;ve (2) ilgili Taraflann tesislerinfaaliyetegegmetarihinindiler Taraflara bildirilmek iizereenaz 6 aydncedenTeqkilatahaberverilmesi (iv) 1.1.1977'denveya bu paragrafin(a)(iii) alt paragrafigere[incetespit edilecek olan tarih daha erken ordulu takdirde belirlenecektarihten sonra her taraf bu tesislerin uygun olmadrlr hakkrndakiher iddiayr,. grinderilmekiizere,Tegkilatabildirecektir. Kraldeniz,Basra Kdrfezi,Aden Kiirfezi ve KuzeybatrAvrupasulan : (D Sahil hatu ozel alanlan srnrrlayanher stizlegmeTarafinrn Hiikimeti miimkiin olanenkrsa zamandabu 6zelalanigindekalanpetrol yUklemc terminallerindeve tamir limanlanndatankerlerinkirli balastlanve tank ykama sulannralacakve bunlan iglemetAbitutacakuygunahcrtesisler bulundunrlmasrnrsaflamakla yiikiimlii olacaklardrr.ilave olarak 6zel alan igindeki biittin limanlar biitiin gemilerin diler kahntrlannr ve petrollt kangrmlannr alacak yeterli alma tesisleribulunduracaklardrr. Bu tesisler gemilerin geciktirilmesine neden olmayacak gekilde ihtiyaglanmkargrlamayayeterli kapasitedealacaklardrr. 62 63SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 12. 12. (ii)Yargryetkisiigindekalanyerlerdegemilerinbalastbogaltrmr.yaparak, getiitteri suyunazalhlmaslnrgerektiren,deinlipi az su gegitinesahip olan her tarafin Hiikiimeti bu paragrafin(b) (i) yardrmcrparagrafinda srizkonusuedilentesislerinvarh[rnr sailayacakve bu tesislerde slop vekirlibalastbasangemileringecikebileceklerinigartkogacaktr. (iii) Her ilgili taraf bu paragrafin(b) (i) ve (ii) alt paragraflanhiikiimlerine ularak alacalr Oniemliri Tegkilatahaber verecektir.Yeterli diizeyde bilgl iletigiminden sonraTegkilatbu kurahn gereklerininsirz konusu alanbakrmrndanyiiriirliife girecepitarihi tesbit edecektir.Teqkilatbu suretletespiredilecektarihi; tesbitinden12 aydanaz olmayanbir stire iince,biituntaraflarabildirecektir- (iv) Bu S6zlegmeninyiiriirliile girig tarihi ile tesbitedilentarih arasrndabu tizel alandaseyiryapangemilerbu Ek Kural 9 gereklerineuyacaklardtr. (v) Bu tarihtensonrabu gibi tesislerinheniizvar olmadr$ bu 6zelalanlarda yiiklemeyapanpetroltankerleribukuralhiikiimlerinetamamlyla uyacaklardrr.Bununlaberaber'yiik|ememaksadlylabutizelalanlara giren petrol tankerleri yalnrz temiz balast ile girmek igin her tiirlii gaYretigtistereceklerdir. (vi) ilgili dzel alan igin kurallann yiirtirliile girdili tarihten-sonra, bu . tesisleringerektifi gekildeolmadrklann| gdsterenbtitiin olaylan; her tarafilgili biitiin taraflarayayrnlamakiizere,Teqkilataihbaredecektir. (vii) Bu Ek' in Kural 12 .de tarif edilen a|matesisleri,hangisidahasonra ise,yal.l.lgTTtarihinekadarveyabuSiizlegmeninyiiriirliilegirig tarihindenbir yl sonrasaflanacakttr. (8) Bu kurahnparagraf7'ye ragmen,agafrdakikurallarAntartik alantnauygulantr: (a) Limanlan gemilerinaynhgrotasrveyaAntartik alantndanvangrotasrndaolanher SrizlegmeTarafinrnHiikiimeti miimki.inolabildilince gabukherhangibir gecikmeyesebep olmaksrzrnve onlankullanangemilerinihtiyaglanuygunlupundatiim gemilerdenslagtnkirli balastrntankykama suyununve diler petrolliikaltnttlannve kanqrmlannalnmastm sallayarakyeterlitesislerisaflamaltdrr- (b) Her Sd'zleqmeTarafintnHtikiimeti kendibayrafrnrtaglyantiim gemilerinAntanik alanrnagirmedeniincebu alanigindegahgmasresnasrndaslagrnkiili balastri tankyrkama suyununve difer petrollii kahntllann ve kangrmlanngemideahkonmasrigin yeterli kapasitedetankveyatanklarladonatrlacakve alanrterkettiktensonraalmatesislerinebiivle slagkirli balast,tankykama suyuve diler petrollii kahntrlanve kangrmlanbogaltan diizenlemelerolacaktrr. Kural l1 istisnalar Bu Ek'in, kural 9 ve l0 agagdakidurumlardauygulanmayacakhr: (a) geminin giivenlilini salramak ve denizde can kurtarmak amacrylapetot veyapetrollii kangrmlanndenizebogaltrmr;veya O) geminin veya teghizatlntnhasannedeniylepetrol veya petrollii kangrmlann denizebogaltrlmasr; (i) hasar olu$tuktan veya denize bogalma olay farkedildikten sonra bogalmay onlemekveyaenaz dizeyeindirmek igin gereklittm makul tedbirlerinahnmasrgartrile; ve (ii) donatanveyagemi kaptanmm isteyerekhasanmeydanagetirmesiveya hasannmeydanageleceli ihtimalinin var oldulunu bilerek,dikkatsizte hareketetmelerihali harig;veya (c) Kirlenme zararlanmnen alt diizeyeindirilmesini saglamakve kirlenme ile savagmakamact igin, ldarenin onayladrlr birlegiminde petrol bulunan maddelenn denize bogalmasr,bu bogalmahangi Hiikiimetin yargr yetkisi altrnda bulunan yerlerdemeydana gelecekise,o Hiikiimetin deonayrahnacakhr. Kural 12 Alma Tesisleri (l) Bu Ek kural l0 hffkiimlerinebalh kalmak koguluile, her Tarafin Hi.ikiimetipehol yiikleme terminallerinde,onanm limanlanndave gemilerin petrolli.ikahntrlannrbogaltmaya zorunlu olduklan diSerlimanlardapetrol tankerlerindenve digergemilerdengrkanlacakolan bu.maddeleri, gemileri gereksiz gekilde geciktirmeden,alabilme yeteneginesahip alma tesisleribulundurulmasrnrsaflayacaktrr. !zl. _ Bu kuralm paragraf (l) uyannca agalrda gdsterilen yerlerde alma tesisleri bulunacaktr: 64 65SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 13. 13. (3) (a) Limana vangdanhemen6nce '12 saattenveya 1200 deniz milinden az bir balasthseferyapmrgolanpetroltankerlerinehampetrolyiiklenentiim limanlarveterminaller: (b) Giinde, ortalama 1000 tondan fazla olarak dtikme ham petrol drgrndaki petrollerinyiiklendigitiim limanlarveterminaller; (c) Gemionartmtersanelerive tankykama tesisleribulunantiim limanlar; (d) Bu Ek'in kural l7 gereklerindeslagtankrveyatanklarrbulunangemilerle Elleglemeyaprlanttim limanveterminaller; (e) bu Ek' in kural t hiiktimlerineg6repetrollusintinesuyuve diler kahnhlannbogaltrmryaprlamayacakolantiim limanlar; ve (f) bu Ek' in kural 9 gereli kombinetagtytcrlannpetrolkahntrlannr denizeddkemeyecekleriti.imdtjkmeyuk ytiklemetiim limanlan' Alma tesislerininkapasiteleriagaprdakigibi olacaktu. (a) Ham petrol yiiklemeterminallerindebu kurahn (2)(a) paragrafindabelirtilen seferleriyapanbiitiin petroltankerlerinden,buEk' in kural 9(lXa) paragrafihiikiimlerinegdrebogaltrmryaprlamayacakolanpetrolvepetrol kangrmlannralmayayeterliahcrtesislerbulundurulacakttr. (b) Bu kurahn (2) (b) paragrafrndasoz konusu edilen yiikleme liman ve terminalleridtikmehampetroldrgtndapetrolyiikleyenpetroltankerlerininbu Ek' in 9(1Xa) kuralt hiikiimleri uyannca denizebogaltamadrklarrpetrol ve petrol kangtmlannr almaya yetecek kapasitede alma tesisleri bulundurulacaktrr. (c) iginde gemi onanm tersanesiveya tank ylkama tesisleri bulunan bUtiin limanlardagemilerin bu tersaneve tesisleregirmedendnce atmak zorunda olduklarr,gemidekalan, tiim kahntr ve petrol kanqtmlanntalmayayetecek kapasitedealmatesisleribulundurulacaktu. (d) Bu Kurahn (2) (d) paragrafi gerepince limanlar ve terminallerde bulundurulacakolan ttim almatesisleri,normaldebu limanlarve terminallereuiramasrbeklenilenbiitiin gemilerdenbu Ek' in kural 17 hikiimleri gerefincegemidetutulacakolanbiitiin kahntrlanalmayayeterli kapasitedeolacaklardrr. (e) Bu Kural gerelince limanlar ve terminalletde bulundurulacakolan alma tesisleribu Ek'in Kural 9 gerelincedenizebogaltrlamayanpetrollii sintinesulanve diler kahnulanalmayayetecekkapasitedeolacaklardrr. 9) . - . DiiJcmeylk yiikleme limanlanndaalmatesisleriolabildigincekombinetagrycrlann <izelproblemlerinidikkatealarakyaprlacallrr. (4) Bu.kurahn (2) ve (3) sayh paragraflanndabelirtilen alma tesisleri,hangisi daha sonraise, ya bu srizlegmeninyiirtirliile girig tarihindenitibarenbir yldan gegolmayansflrc sonra,veya1,1.1977'dehizmetegireceklerdir. (5) Her Taraf bu Kural gerelince bulundurulacakolan alma tesislerininyetersizlilini g6sterentiim olaylan,digerTaraflarabildirilmek iizere,Tegkilatailetilecektir. Kural 13 Daimi balasttanklan,tahsisedilmigtemizbalast tanklanve hampetrolleykanmasr Bu Ek'in 13C ve l3D kurallan hiiktimlerine ba[h kalmak kogulu ile petrol tankerleribu Kural' m gereklerineuygunolacaktrr. 20.000DWT ve daha biiyiik yeni petrol tankerleri. (1) 20.000Dwr ve dahabuyiik olan yeni ham petrol tankerlerineve 30.000DWT vc daha biiyiik yeni petrol iiriinii tankerlerinedaimi balast tanklan yerlegtirilecekve bu kuralm (2),(3) ve ( ) . veya(5) . paragrafgereklerineuyacaklardrr. (2) Daimi balasttanklannrnkapasitesio qekildetayin edilecekki gemi balastsuyuigin ytik tanklannabagvurmaksrzrnbalasthseferiniemniyetleyapabilsin,yal-nrzbu kuraln (3) ve (4). paragraflannrngerekleri bir istisnadrr. Bununla beraber her durumda daiml balast tanklartntnkapasitesihig olmazsa<iyleolmahdtrki, seferinherhangibir salhasrndaherhangi bir balasrdurumundageminin bog ve yalnrz daimi balastrdahil geminin draftlal ve trimi agalrdakigereklerinherbirini kargrlayabilmelidir: (a) Geminin vasatda kahp zu gekimi (d.), (gemi deformasyonudikkate ahnmaksran)metreolarak: dm= 2.0+ 0.02L; (b) Bag ve krg kaime su gekimleri krga trimin 0.015 L' den biiytik olmamasr kaydrylaparagraf(a)dabelirtilensugekimlerine(d-) tekabiiledecektir;ve 66 67SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 14. 14. (c) (3) krgkaime su gekimi her dirrumda pewanenin tamamcn sallayacakde[erdenazolamaz. Agaprdakihallerdrgrndahigbir gekildeyiik tanklanndabalast (a) Yalntz hava gartlannrn 9ok kiitii oldu[u nadir. hava - gartlannda gemi giivenliginisaglamakiginkaptanyiiktanklannailavebalastsuyualmasrnl gereklig6rmesihalinde; (b)petroltankerinindunrmu,Tegkilattarafindansaptananistisnaihallerden olmakkoguluile, bu Kurairn(21no' lu paragrafindakimiktardanfazlaolarak balastsuyutaqrnmaslnlgereklibulmasrhalinde' Bu gibi ilave balastsuyubu Ek' in 9 ve 15 kurallan uygunlu[undaiglemetabi tutulacakve boga'ltrmryaprlacaktrrve bu Ek'in kural 20 debelirtilen Ya[ Kayt Defterinekaydedilecektir' suyagirmesini ta$mmayacakt[: Yorum4.1'ebaktntz (4) Yeni ham petrol tankerleri eger bogaltma limanrndan veya hareketindenbncetanklanntbu Ekl in l3B kuralna giirehampetrol bu kuraltn (3). paragrafina g<iremiisaadeedilen ilave balastt tagryabilir. Boyu 150 metredendaha kiigiik petrol tankerlerinde daimi balast gartlanbu kuialm (2) paragrafinmhiikiimlerini bakmaksrzrn,idareyi tatmin edecekgekildo olacaktrr. terminalindeo ile ykamtgsa yiik tanklanna (5) Yorum4.3'ebaktntz (6) 20.000ve uzeriDWT' da her yeni ham petrol tankerihampetroliinytkanmasrnda kullamlan yiik tankr temizleme sistemille donatrlacaktrr.idare, tankerin yapmlg oldupu ilk petrol tagrmaigine baglamasrnrtakiben bir yrl iqindefadl harl p$.ol ytuiruyu t ygunhampetrol tagryarakyapmrgoldufu 3.sefersonunda;hangisidaha ,onru ise, bu sisteminbu Ek' in l3B Kuralnrn gereklerinetam olarak uymasml sallamayayiikiimlndiir. Btiyle bir tankeriham petrol ykanmasrnauygun olmayan nu]tn p"tti tagtmadtkga,bu sistem aym kurahn gereklerine uygun olarak gahgtrracakttr. 40.000 DWT ve daha biiyiik mevcut ham petrol tankerlerl (7) Bu kurahn (8) ve (9). paragraflanhi.ikiimlerinebalh kalmak koguluile ve 40.000 ve iizeri DWT da mevcut her ham petrol tankeri bu Sdzlegmeninyiiriirliile girig tarihinden itibaren daimi balast tanklanyla donatrlacakve bu kurahn (2) ve (3) paragraflannrn gerekleriniyerinegetirecektir. (8) Bu kurahn (7) veya(8).paragrafindadepinilenmevcutham petroltankerleri,daimi balasttanklan ile donatrlmakyerine,ham petrolleykanmaya uygun olmayanham petrol ta$rmadrkga,bu Ek' in (l38) kurahnagore,ham petrol ile yrkamayaprlarak yiik tankrtemizlemey6ntemiuygulanabilir. Yorum4.4'ebakrntz (9) Bu kurahn (7) veya (8) paragrafrndadefinilen mevcutham petrol tankerleri,daimi balasttanklan ile teghiz edilmek yahut ham petrolle yrkamayaparai yiik tankr temizleme yontemi ile iqletmeyerine agalrdakisiireler igin bu Ek' in l3A Kurali hiikiimleri uvannca tahsisedilentemizbalasttanklarrylaigletilebilir: (a) 70.000ve iizeri DWT dahampetrolrankerleri,S<izlegmenin yiiriirliige girig tarihindenitibaren2 yrl iginde;ve (b) 40.000ve i.izeriancak70.000DWT' dankiigtk hampetroltankerleri bu Siizlegmeninyiiriirliile girig tarihinden4 yrl igerisinde. Yorum4.5'ebakrnrz (10) 40.000DWT ve daha biiyiik mevcut petrol iiriinii tagryrcrlarr Bu Sdzlegmeninyiirtirliile girig rarihindenitibaren40.000ve iizeri DWT damevcut her petrol iiriinii tagryrcrtankerdaimi balasttanklan ile donatrlacakve bu kuralln (2) ve (3) paragrafigereklerineuyacakveya diger bir gekil olarak bu Ek' in l3A kurahhiikiimleri uyanncatahsisedilmigbalasttanklanile isletilecektir. Yorum4.5'ebakrnrz 69SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 15. 15. (c) (3) krgkaime su gekimi her dirrumda pewanenin tamamcn sallayacakde[erdenazolamaz. Agaprdakihallerdrgrndahigbir gekildeyiik tanklanndabalast (a) Yalntz hava gartlannrn 9ok kiitii oldu[u nadir. hava - gartlannda gemi giivenliginisaglamakiginkaptanyiiktanklannailavebalastsuyualmasrnl gereklig6rmesihalinde; (b)petroltankerinindunrmu,Tegkilattarafindansaptananistisnaihallerden olmakkoguluile, bu Kurairn(21no' lu paragrafindakimiktardanfazlaolarak balastsuyutaqrnmaslnlgereklibulmasrhalinde' Bu gibi ilave balastsuyubu Ek' in 9 ve 15 kurallan uygunlu[undaiglemetabi tutulacakve boga'ltrmryaprlacaktrrve bu Ek'in kural 20 debelirtilen Ya[ Kayt Defterinekaydedilecektir' suyagirmesini ta$mmayacakt[: Yorum4.1'ebaktntz (4) Yeni ham petrol tankerleri eger bogaltma limanrndan veya hareketindenbncetanklanntbu Ekl in l3B kuralna giirehampetrol bu kuraltn (3). paragrafina g<iremiisaadeedilen ilave balastt tagryabilir. Boyu 150 metredendaha kiigiik petrol tankerlerinde daimi balast gartlanbu kuialm (2) paragrafinmhiikiimlerini bakmaksrzrn,idareyi tatmin edecekgekildo olacaktrr. terminalindeo ile ykamtgsa yiik tanklanna (5) Yorum4.3'ebaktntz (6) 20.000ve uzeriDWT' da her yeni ham petrol tankerihampetroliinytkanmasrnda kullamlan yiik tankr temizleme sistemille donatrlacaktrr.idare, tankerin yapmlg oldupu ilk petrol tagrmaigine baglamasrnrtakiben bir yrl iqindefadl harl p$.ol ytuiruyu t ygunhampetrol tagryarakyapmrgoldufu 3.sefersonunda;hangisidaha ,onru ise, bu sisteminbu Ek' in l3B Kuralnrn gereklerinetam olarak uymasml sallamayayiikiimlndiir. Btiyle bir tankeriham petrol ykanmasrnauygun olmayan nu]tn p"tti tagtmadtkga,bu sistem aym kurahn gereklerine uygun olarak gahgtrracakttr. 40.000 DWT ve daha biiyiik mevcut ham petrol tankerlerl (7) Bu kurahn (8) ve (9). paragraflanhi.ikiimlerinebalh kalmak koguluile ve 40.000 ve iizeri DWT da mevcut her ham petrol tankeri bu Sdzlegmeninyiiriirliile girig tarihinden itibaren daimi balast tanklanyla donatrlacakve bu kurahn (2) ve (3) paragraflannrn gerekleriniyerinegetirecektir. (8) Bu kurahn (7) veya(8).paragrafindadepinilenmevcutham petroltankerleri,daimi balasttanklan ile donatrlmakyerine,ham petrolleykanmaya uygun olmayanham petrol ta$rmadrkga,bu Ek' in (l38) kurahnagore,ham petrol ile yrkamayaprlarak yiik tankrtemizlemey6ntemiuygulanabilir. Yorum4.4'ebakrntz (9) Bu kurahn (7) veya (8) paragrafrndadefinilen mevcutham petrol tankerleri,daimi balasttanklan ile teghiz edilmek yahut ham petrolle yrkamayaparai yiik tankr temizleme yontemi ile iqletmeyerine agalrdakisiireler igin bu Ek' in l3A Kurali hiikiimleri uvannca tahsisedilentemizbalasttanklarrylaigletilebilir: (a) 70.000ve iizeri DWT dahampetrolrankerleri,S<izlegmenin yiiriirliige girig tarihindenitibaren2 yrl iginde;ve (b) 40.000ve i.izeriancak70.000DWT' dankiigtk hampetroltankerleri bu Siizlegmeninyiiriirliile girig tarihinden4 yrl igerisinde. Yorum4.5'ebakrnrz (10) 40.000DWT ve daha biiyiik mevcut petrol iiriinii tagryrcrlarr Bu Sdzlegmeninyiirtirliile girig rarihindenitibaren40.000ve iizeri DWT damevcut her petrol iiriinii tagryrcrtankerdaimi balasttanklan ile donatrlacakve bu kuralln (2) ve (3) paragrafigereklerineuyacakveya diger bir gekil olarak bu Ek' in l3A kurahhiikiimleri uyanncatahsisedilmigbalasttanklanile isletilecektir. Yorum4.5'ebakrnrz 69SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 16. 16. Daimi balasth petrol tankeri olarak nitelenenpetrol tankeri (ll) Bu kwahn (1), (7) veya(I0). paragrafinagiire daimi balasttanklan bulundurmasr gerekneyen herhangi bir petrol tankeri, bu durumuna raf,men,bu kurahn (2), (3) veya (5) paragrafindakigereklereuymakkoguluile, daimibalasthtankerolaraknitelendirilebilir. Kural 13A TahsisEdilmigTemizBalastTanklanBulunanPeholTankerleriigin Gerekler Yorum 4.6vabakmrz (l) Bu Ek' in l3(9) veya (10) kurah htikiimleri uyannca temiz balast tanklan ile igletilenbir petroltankeri,bu Ek' in 13(2)ve (3) kurahnrngereklerinikarqtlamakigin,yinebu Ek' in l(16) kurahndabelirtildili gekildeyalruztemiz balasttagrmayatahsisedilmig yeterli tankkapasitesinesahipolacaktrr. (2) Tahsisedilmigtemiz balasttanklannaait diizenlemelerve igletmeiglemleriidare tarafindanbelirtilen gereklereuyrmlu olacakhr.Bu gereklerTanker Giivenlili ve Kirliligin Onlenmesihakkrnda1978tarihli UluslararasrKonferanstarafindanve 14sayh Kararlakabul edilmiq olan Tahsis Edilmig Temiz Balast Tanklan olan Petrol Tankerleri igin Spesifikasyonlarauygunolacakttr. (3) Tahsisedilmig temiz balasttanklan bulunanbir pehol tankeribogalnlacakbalast suyundakipetrol igerifini kontrol etmek igin, Teqkilann tavsiye etti[i gartlara uygun olarak onayladrlr petrol miktan 6l9er ile teghiz edilmig olmahdrr. Petrol miktarr 6l9erbu Siizlegmeninyiiriirliige girmesinitakibentankerinprogramgereii ilk tersaneyegiriginden6ncemonteedilmigolmahdrr. Yorum4.7ve4.8'ebakrnrz (4) Tatrsis edilmig temiz balast tankr bulunan her petrol tankeri igletme.usullerini belirtenve sistemindetaylarrnragrklayanbir TahsisEdilmig Temiz BalastTank ISletmeEl Kitabrbulundurmahdrr.Btiyle bir El kitabridareyitatminedecekgekildeolmalt ve bu kurahn 2. paragrifindaanrlangartnamelerdegristerilmigolan biitiin bilgileri ihtiva etmigolmahdlr. Eler tahsisedilmigtemiz balasttank sisteminietkileyenbir degigiklikyaprlmrgsaIgletmeEl Kitabl bunagoreyenidendiizenlenmelidir. Kural 13B Hampetrolleykamaigingerekler Yorum4.6ve4.9'abakmrz (l) Bu Ek' in 13(6) ve (8) kurallannag6re teghiz edilmesiistenenher ham petrollc yrkamasisteinibu kurahngereklerineuyacaktrr. '(2) Ham petrolle yrkama tesisi ve ilgili teghizatve diizenlemeleridarenin saptadrEl gereklere uygun olacaktrr. Bu gerekler l9?8 Tanker Giivenlifi ve Kirlenmef ontenie hakkrndakiuluslararasrKonferanstarafindanl5 sayrhKararlakabul edilmis olanve Teskilat tarafrndanyenidendtizeltilerekhazrrlanabilecekolan Ham PetrolleYrkama Sistemlerinin Dizaynigletmeve Kontroliineait spesifikasyonlanntiim hiikiimlerini igerecektir. (3) 1978 sayh Protokolle degigiklik ve ilaveler yaprlmrg 1974 tarihli Denizde can Giivenligi ile ilgili UluslararasrSdzlegmeninBiili.imtr-2' nin ilgili Kurallan uyannaher tank ve sloptankrigin bir inertgazsistemisaflanacaktrr. (4) Yiik tanklannrnbalastahnarak balastsuyununyalnrzham petrolleyrkanmrgolan yiik tanklarrnakonulmast amacrylaigletilen , tankerin tagrdrgryiikiin cinsi ve olasr hava Sartlan dikkate altnarak her balasth sefer rincesi yeterli sayrdayiik tankr ham petrolle ykanacaktrr. (5) Ham petrolleyrkamasistemiile.gahgtrnlanher petrol tankeri,sistemi,teghizatlve belirli gahgtrrmaiglemleriniagrklayanbir igletmeve TeghizatEl Kitabr bulunduracaktrr.Bu El Kitabr idarel tatmin edecek ve bu kurahn (2). paragrafinrn atrfta bulundulu $arhramelerdekibiitiin bilgileri igerecektir.Egerhampetrol yrkarnasisteminietkileyecekbir degigiklik yaprlmrgsa, igletme ve Teghizat El Kitabr gerektigi gekilde yeniden diizenlenecektir. 10 7l SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 17. 17. Kural l3C Ozeltagrmacrhlatahsisedilmigmevcuttankerler Yorum 4.6 'ya bakmtz (l) Bu kurahn (2) . paragrafnabalh kalmak kogulu ile, bu Ek' in l3(7) den (10) a kadar olan kurallan yalnrz agalrdagosterilen6zel tagrmacrhlatahsis edilmig mevcut bir petroltankerineuygulanmayacakttr: (a) bu SozleqmeyeTaraf bir Devletin smrrlan igindeki liman veya terminalleri arastnda;veYa (b) bu SdzlegmeyeTaraf olan Devletlereait liman ve terrninallerarastndave agalrdakisrnrrlariginde: (i) seferbuEk' in l0(l) kurahndabelirtilenbir OzelAlan iginde;veya (ii) seferTegkilattarafindantayinedilmigdifer stnrrlanntamameniginde. (2) Bu kurahn (I) paragrafihiiki.imleri,bu gibi seferlerdeyiikleme yaprlan limanlar veya terminallerdeyalnrz pehoi tankerlerindengrkan tiim balast ve tank ykama suyunun iglenmesive ahnmasrigin yeterli alma tesisleri saglandlglve agalrdaki biitiin hususlara uyuldufu zamanuygulanacakttr: (a) bu Ek' in kural I I ile sa[lanan istisnalarabaphtiim balastsuyu,temiz balast suyudahil ve tank ykama kahntrlangemideahkonulmaltve almatesislerine aktarrlacakve bu Ek' in (20) .kurahnda delinilen Ya! Kayt Defterine kaydedilmeli ve Liman Devleti Yetkili Makamtntn uzmanr tarafindan . onaylanmahdrr; (b) mevcutbir petroltankerininrizelbir tagrmaclhktakullanrlmasrile ilgili olarak idareile bu kurahn(l)(a) veya(b) alt paragrafindabelirtilenbulunulanLiman DevletleriHtikiimetleriarastndaanlagmayavanlmtqtr ; (c) bu kurahnamacrigin yukandagosterilenliman veyaterminallerindebu Ek'in ilgili hiikiimleri uyannca alma tesislerinin yeterlilili bu liman vela terminallerin ait olduiu bu SrizlegmeyeTaraf Devletlerin Hiikiimetleri tarafindanonaylanrr; ve (d) UluslararastPetrol Kirlenmesini OnlemeBelgesipetrol tankerininyalnrz bu Ozel tagrmacrh$atahsisedildilini gristermekiizereuygulanrhr. Kural 13D 6zel BalastDiizenleriOlanMevcutpetrol Tankerleri (1) Balast suyu kullanrlmaksrzrnbu Ek' in l3(2) kuralrndaki draft ya da trim c..*l.ll9 her zamanuyacaktarzdainga edilen veya igleiilen mevcut bir petrj tankerinin agagtdakitiitiin gartlarauyulmasrkoguluile, bu Ek' in l3(7) kurahndadeginilendaimi balast tankrgereklerineuydulu kabul edilecektir. (a) igletmeusullerive balastdiizenleriidaretarafindanonaylanmrgolmak; (b) draft ya da trim gerekleri bir igletme y6,ntemiuygulamasrsonucu yerine getirildigi zaman bu SrizlegmeyeTaraf ilgili Liman Devretlerinin Hiikijmetleriile Idarearasrndabir anlagmayavanlmrgolmak;ve (c) UluslararasrPetrolleKirlenmel OnlemeBelgesi' nin petrol tankerinin 6zel balastdiizenleriile igletildigini g<istermekiizereonaylanmasr. (2) Kotii hava gartlanndave kaptanrn g<irtigiinegrire geminin giivenligi iqin yiik tanklannda ilave balast -suyu tagrnmasrgereken nldir sefeilerin igrnda yiik tanklanndahigbir zamanbalastsuyu tagrnmayacakhr.Tagrndrlrzamaniu Ek' in kural 9 ve kural -l5..gerekrerineuygun olarak barast iglenecek ve bogartrmr yaprlacaktrrve bu Ek' in kural20 gerelinceya! Kayrt Deftirine yazrlacaktrr. 72 73 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 18. 18. (3) Bir Belgeyi bu Kurahn (1)(c) alt paragrafi uyannca onaylayanbir ldare bu ScizlegmeninTaraflannailetilmek tizereTegkilatabildirecektir. Kural 13E Daimibalastmahallerininkoruyucuolarakyerlegtirilmesi Yorum2.1 4.6,4.10ve4.11baktnrz (l) 20.000 DWT ve dahab0yiik yeni her ham petrol tankerindeve 30'000DWT ve dahabiiyiik yeni herpetroliirtinii tagryrcrsrnda,bu Ek' in kural 13gereklerineuygunkapasite saglayacakolanve yiik tankrboyuncayerlegtirilendaimi balasttanklan, oturmaveyagatltma halinde petrol tagrmasrnakargr koruyucu bir iinlem olarak, bu kurahn (2), (3) ve ( ) paragraflan uyanncagereklidiizenlemeleryaprlacaktrr. (2) Ytik tankr boyunca(L,) yerlegtirilmigbalast tanklan ve petrol tanklan drgrndaki yerleragalrdakigereklereuygunqekildediizenlenecektir. Eper+>PAs>Jlt,<a*zDJ burada: PAs : K.1t tilgiilerine g<ireprojelendirilmig-herdaimi balast tank veyapetroltankrndanbagkamahaligin m" olarakbordakaplama alanr PAs = 11u1,0dlgiilerine gdre projelendirilmigbu gekildeki her tank veyamahaligin m2olarakdip kaplamaalanr 1,, = Yiik tanklannrn bag ve krg stnrlan arasrndametre olarak uzunluk B = Bu Ek' in kural 1(21)tarif edildili gibi gemininmetre olarakenbiiyiik geniglipi D = Geminin vasat bordastndaomurga iistiinden fribord giivertc kemeresininiistiine kadar metre olarak diigeykahp derinlili yuvarlak kiipegteli'gemilerde kahp gizgilerinin kesigmc noktasrnakadarolan uzakhkla iilgiiliir. Bu gizgiler kiipegtenin agrsaldizaynrndaoldufiugibi wanr. J = su kurahn (3) paragrafinabalh kalmakkoguluile 20.000 DWT da petror - tankerreri igin 0.45 ve 200.000 ve tizeri DWT da perror rankerleriigin 0.30 Ara delerler igin .J,' enterpolasyonyoluylabulunacaktrr. Bu kurahn bu paragrafindaki semboller metin iginde bu paragrafta tanrmlandr$ gibi anlagrlacaktrr. (3) 200.000 DWTve 0zeri tankerler iEin 'J " nin deleri agalrda verilen formiille azaltrlabilir: J @rt,n{= [l -(* (o" + o,) /4oe)] uryuo.zhangisidahabuyrikse Burada: a = O.25 200.000DWT dapetroltankerleriigin a = 0.40 300.000DWT dapetroltankerleriigin a= 0.50 420.000DWT ve iizeripetroltankerleriigin Ara delerler igin ..a', enterpolasyonlabulunur. Oc= Bu Ek' in 23(l)(a)kurahndabelirtildifi gibi. Os= Bu Ek' in 23(l)(b) kurahndabelirtildili gibi. Oa= Bu Ek' in 2aQ) kurahndaistenildigigibi miisaadeedilebilenakan petrolmiktan (4) Daimi balast tanklarr ve petrol tanklan drsrndakiyerler igin pAc ve pAs, nin tayinindeaga[rdakiuygulamayaprlacaktrr. (a) Her yan (wing) tank yadamahalrininen ktigiik genigligi,ister gemi bordasrnrn derinlili boyuncauzanmrgolsun, ister giivertedin auUit-Uattmiaoublebottom) iistiine kadar olsun 2 metreden daha az ormayacaktn.GLniglik geminin bordasrndangeminin igine dosu merkezhattrnadil olarak<ilgiilecektir.Daha az geniglik verildiginde yan (wing) tank yada yeri koruyucu alan pAs'nin hesaplanmasrndadikkateahnmayacaktrr;ve (b) Her dabrlbatrmtankrnrnyadamahallinien az diigeyderinlili Bll5 veyaz m. olacak,hangisi.dahaaz ise o deger ahnacaktr. Dip tank veya mahaili daha azderinrikte ise koruyucu aran pA5'nin hesaplanmasrndadikkate ahnmayacakhr. . Yan (wing) tanklannrn ve dabrl batrm tankranntn en az geniglili ve derinrili sintine alanrndanneta olaraktilgiilecek ve,en az geniglikhalindeise, olgt yu"varlakktipegte alanrndannetaolarakahnacak. 75SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 19. 19. Kural l3F Catlsmaya daoturmadurumundapetrolkirlenmesinintjnlenmesi Yorum4.6'yabakrnrz (1) Bu kural 600DWT ve dahabiiyiik petroltankerlerineuygulanacaktrr: (a) Gemiingasdzlegmesi6 Temmuz1993tarihindeveyadahasonrayaprlan,ya da (b) Sdzlegmeninolmamasthalinde6 Ocak 1994tarihindeya da dahasonrakitarihlerde omurganrnkonduguyadabenzerbir ingasafhasrndaolan,veya (c) 6 Temmuz1996tarihindeyadadahasonrateslimedilecekolan,veya (d) Biiyiik bir deli9imebalh olmaktizere: (i) Srizlegmesi6 temmuz1993tarihindensonrayaprlan;veya (ii) Stizlegmeninolmamasthalindeingasr6 Ocak 1994tarihindensonrabaglamrg olan;yada (iii) 6 Temmuz1996tarihindensonratamamlanacakolan Yorum 1.2'vebakrnrz (2) 5000DWT vedahabUyiikherpetroltankeri: (a) Kural l3E yerineparagraf(4) ve (5) hiikiimlerine bagh olmadrkgaparagraf (3) gerekleriuygunlu!'undauygulanabilir;ve (b) Uygulanabildiginde,paragraf(6) gerekleriyleuygunlupunda (3) Yiik tankmrn tamamr boyuncabalast tanklan veya yiik ve yakrt tanklanndanbagka mahallerleagalrdakigibi korunacakhr: (a) Yan (Wing)tanklaryadamahalleri Yuvarlak kilpegteyledonatrlmrgolmasr dikkate almmaksrzrnyan tanklar ya da mahallerigemibordasrnrntamderinlili boyrncayada eniist giivertedendabrlbatrmrniisttine kadaruzanacakhr.Yan tanklargemi bordasaglannrnkahp gizgisindengeminin igine do!ru yerlegtirilenytik tanklan gibi diizenlenecektir-Geniglik higbir yerde gekil I de gtisterildigi gibi borda sagiannadik agrdaherhangibir kesittedlgiilen w mesafesindenaz olmayacaktu, agagdakigibi belirlenecektir: DW w= 0.5+ (m) veya 20.000 w= 2.0m,hangisidahaazise w'nin enaz depei w=1.0m dir. 't6 (b) Dabrlbatrm(doublebottom)tanklanveyamahalleri . Herhangibir kesitte her bir dabrl batrm tankmln ya da mahallinin derinlili ytik tanklannmdibi ile karinasaglannrnkahp gizgisiarasmdakihmesafesigekil I' de giisierilcn karinasaglannadik olarakiilgiilen a9afirdatanrmlanandelerdenazolmayacaktrr: tr=B/15 (m) veya h= 2.0m, hangisidahaazise h' nin enazdelerih=I.0 m'dir. (c) Sintinedoniimii mahalliya daagrkgasintinedtiniimii olaraktanrmlanmamrgyerler h ve p farkhysa rv mesafesigekil I' de gristerildigi gibi kaide hathnrn 1.5 h iizerindeolanseviyelerdeolmasrtercihedilir. (d) Balasttanklannrnkabul edilebilirkapasitesi 20.000 Dwr ve daha biiyiik ham petrol tankerlerindeve 30.000 Dwr ve daha urlru,t linin tagrycrlardayan tanklar, dabrl batrm tanklan, bagve krg pik tanklannrnkabut edilebilir kapasitesi kural l3' iin gereklerini kargrlayarak daimi balast tanklannrn kapasitesindenaz olmayacakttr.Kural 13 gereklerindekullanrlan dabrl batrm tanklar, yan tanklar ya da mahalleri miimkiin olabildigince yiik tankl uzunlufu bolunca aynr fgrmda yerlegtirilecektir.ilave daimi balastkapasitlsi geminin boyunapost-talannrn,egilme moment gerilmelerini, trim v.b. tesirlerinin azalmasrnrsallayarak geminin iginde herf,angibir yere yerlegtirilebilir. Yorum4.12'vebakrnrz $ekil 1- Paragraf(3)dedeiinilen yiik tankrsrnrrgizgileri SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 20. 20. (e) Yiik tanklanndaahcrkuyular Yiik tanklanndaki ahcr kuyular, kuyunun dibi ile tankrn dip sag kaplamast arasrndakimesafe0.5h' danaz olmamakiizere miimkiin olabildilince higiik h mesafesiile tammlanansrnrrgizgisininaltrnatankrndibine yerlegtirilebilir. (f) Balastveyiik devreleri Balasttanklannagidenhavalandrrmave iskandil deweleriyiik tanklannlniginden gegirilmez.Yiik tanklannagidenytik devrelerive benzerdevrelerbalasttanklannrniginden gegmez.Bu gereklereistisnaihal olaiak tamamenkaynakyaprlmrgveyabenzeribir dummu sallayankrSaborularigin milsaadeedilebilir. (4) (a) Paragraf(3)(b)ile istenilendip tanklanya damahalleri,ytik ve denizarasrndatek bir cidarformundakikarinasaglannaetkiyenaqairdakiform0lleifadeedilenharici hidrostatiksu basrnctnrgegmeyenyiik ve buhar basrncrnrsaflayacakgekildedizayn edilmig tankerlerde muaftutulabilir: f xh"x P"x g + l00ApSdnx P"r g Burada: h" = karinasaglanndanitibaren yiikiin yiikseklili (m) p" = maksimumyiik yogunlufu (t/m3) dn = tahminiyiiklemedurumundaminimumgahgma&afu (m) p. = denizsuyuyofunlugu (Vm3) Ap = yuk tanklanndabasrngtahliyevalfinin (p/v valfi) ayarbasrncr(bar) f = emniyetkatsaysr= 1.1 g = yergekimiivmesi(9.81rnls2) (b) Yukandaki gereklere tam olarak uymaya ihtiyag duyulan herhangi Uir yatay bdlmelemeyiikseklili 8/6' danveya6 m. hangisidahaazise,ancakD gemivasatrndakikaltp derinlili olmakiizerekaidehattriizerinde0.6D' denfazlaolmamakiizereyaprlacaktr. (c) lT.uq.f (3) (a) ile tanrmlananlarharig,yantanklannyadamahallerinyerleri patagraf(3) (b) ile tanrmlandr[rgibi kaidehathtisttinden1,5h seviyesininaltrnainmernek kaydrylayiik tankrcidargizgisigekit2 degiisterildi[i gibi karinayadik olarakinebilir $ekil 2 Paragraf4dedeginilenyiik rankrsrnrrgizgileri (5) Petroltankerlerinindizaynrve ingasrigin diler y6ntemler,paragraf3 detarif ediren gereklerealternatifolarakkabul edilebilir. Bu yiintemlergatlgmayadaoturmadurumunda petrolkirliligine kargren azndanaynrseviyedekoruma)nsa$larve DenizeevreKomma KomisyonutarafindanprensipolarakonaylanmrgTegkilattarafrndangeligtirilen6nerilere dayanrr. (6) 20.000DWT ve iizeri petroltankerleriigin kural 25 (2) (b) detarif edilenhasartahminleri agalrdavarsayrlankarinahasannaeklenecektir: (a) Boyunauzantt: (i) 75.000DWT ve ilzeri gemiler : Bagkaimedenitibaren0.6L ; (ii) 75.000DWT dahaazsemiler : Baqkaimedenitibaren0.4.L Enineuzantr: Karinadaherhangibir yerdeB/3 Diigeyuzantl: Teknenindrgrndakiyanklar (b) (c) I 78 79SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 21. 21. (7) 5.000DWT dahaazpetroltankerleri: (a) Agalrdaki formiil uygunlulundaparagraf(3)(b ) debelirtilenh derinliiinde dabrlbatrm veyamahalleriyledonatrlacaktlr, h=B/15(m) h 'nin minimumdeieri0.76m. dir. SintinedriniimiindevesintinedOntim0olarakagrkgatanrmlanmamrgmahallerdeyiik tankt srmrgizgisigekil3 te g<isterildi[igibi vasattakiyataydip tabangizgisineparalelolacaktrr; (b) Paragraf(3) (a)uygunlulundayantanklarveyamahallerolmadrkgaherbir yiik tankrnrn kapasitesi700m r gegmeyecekgekildedffzenlenmigagalrdakiformiil uygunlu[undayiik tanklansailanacakhr. w =0.4 + (2.4DW/ 20,000)(m) w zrz minimumdeleri0.76m .dir. $ekil-3 paragrafT dede$nilenyiik tankrsrnrrgizgileri (8) Degigtirilen1974 UluslararasrDenizdeCanGiivenli$ S6zlegmesininkural tr -llll uygunlugundayerlegtiriiengahgmaperdesinin<iniindekitiim mahallerdepetrol tagrnmayacaktrr.Bu kuraluygunlufundagatrgmaperdesiistenmeyenpetroltankeribu kural uygunlufundabir gatrgmaperdesiyerlegtirilenyerdenmerkezhattrnadik eninebir kesitin Oniindekimahallerdepetroltagrnmayacakttr. (9) Bu kuraluygunlulundaingaedilenpetroltankerlerinindizaynve inqastonaylanrken idareleryanve dip tanklannrnyadamahallerinindenetimivebakrm- onanm igin ihtiyact igererekgenelgiivenlikagrsmdanyaptlacakfir. Kural 13G Oturmayadagatl$madurumundapetrolkirlililinin rinlenmesi- Mevcuttankerlerigintinlemter (a) agalrdakilereuygulanacakttr: (i) 20.000Dwr veiizeri hampetror,fueloil , alrr dizel yakrhyadayallama yalrnr yiik olaraktagryanpetroltankerleri; ve (ii) Alt paragraf(i) debahsedilen30.000Dwr ve i.izeripetroltankerleri S<izlegmesiyaprlmrg, omurgasrkonmugyadabu Ek'in turai t3 F (l) debelirlenen tarihlerden6nceteslimedilenler;ve (b) sii.zlegmesiyaprlmrg, omurgasrkonmugyadabu Ek'in kural l3 F (l) debelirlenen tarihlerdenonceteslimedilenbu ekin l3 F kuralrnauygunolanpetiol tankerlerine uygulanmaz. (c )Ru Ek'in 13F (5) yada13F (4) yada13F (3) (a) ve (b) kuralrannauygun(a) alt paragrafi ile kapsamrndapetroltankerlerineyiik tankrcidarlanile bordave karinas'aglan'urusrno" istenilenminimum mesafegerekleriigin herbakrmdankargrlamayaihtiyagiuyulmayanlar harig uygulanmaz.Bu durumdabordakorunmamesafesiuluslararasrnot-"'ii-y"r"t Kod'da yLiktankrtip 2 igin belirlenenyerdendahaazolmayacakve karinato*nmu mesafeleribu Ek'in kural 13E (4) (b) uygunlulundaolacaktrr. 2 Bu kuralm gerekleri6 Temmuz1995tarihindenitibarendikkateahnacaktrr.Ancak paragraf | (1)nm gereklerininuygulanabildili 20.000Dw r ve tizeriancak30.000DWT dahaaz fuel oil ,aErryakrtyadayaflama yalr tagryanpetroltankerlerindebu kurahnetkileri I Ocak2003tarihindenitibarendikkateahnacaktrr. (2Dis) Bu kurahnparagraf(l) ve (2) amaglannay6nelik olarak: (a)Alrr yakrt Tegkilattarafln{a1kabul edilenyontemletestedildifinde 340oc gegmeyen stctikhktarafineedilenhacririnin% 50 sindendaharafineolanlardanbagkagemiiizel yakrtr anlamrnagelir. 80 8l SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 22. 22. (b) Fuel oil ham petrol kahntrlarrveya siyah iiriinler veya Tegkilat tarafindankabul edilebilen kurallara egdeler nitelikte gug veya iiretim srcakh$ igin yakrt gibi kullamlmasr diigiiniilmiigrafineedilmigmalzemeleranlamnagelir. (3) (a) Bu kurahnuygulandrlr bir petrol tankeriyrlhk , arave periyodikstirveyleresnasmda genigletilmiqprogramdakidenetimlerebaflr kalacaktrr.Bu denetimlerinamaclve slkhlr enaz Tegkilattarafindangeligtirilen6nerileruygunluSundaolacaktrr. (b) Bu kuraln uygulandrlr begyagiistii petrol tankeri ile bu S6zlegmeyeTaraf devletin uzmanbir yetkilisi yaprlanyaprsalgahgmamnbeyanrnda,istenilentiim boyut degigikliklerinin iilgiimlerininneticeleriniigerenscirveyraporlannmtamammtigerenbir dosyabulunacaktrr- (c ) Bu dosya geminin yaprsal durumunun neticelerini ve boyut deligikliklerinin iilgiimierini igerin dJrum raporundanolugacaktrr,Tarafolan Baytak Devletinin idaresi tarafindanonaylandrlrnr gosterecektir.Bu dosya ve elde edilen durum raporu Tegkilat tarafindangeligtirilendnerilerdekistandartformattahazrrlanacaktr- 4 Bu Ek'in kural I (26) da tammlananyenipetroltankeriningereklerindeolmayanbir petrol tankeri 13 F Kurah uygunlupundateslim tarihindensonra30 yldan gegolmamamakiizere istenildili durumda L r Kural 13 E (2) de tanrmlandrptgibi L 1uzunlupu iginde kalan projelendirilmigkarina kaplama alanlntn en az %o30veya geminin her .iki bordasrnm berinligi boyunca L1boyununen az Vo30 kapsayankural 13 E (4) gereklerindegeniglikve yiiksekiiktedabrlbahmveyayan tanklarolmadrkgateslim tarihinden25 yrldangegolmamak iizerebu Ek'in kural l3 F gerekleriuygunlulundaolacal:tr. Yorum4.13'ebakrnrz 5 Bir petrol tankeribu Ek'in kural 1 (26)datanrmlananyeni bir petrol tankeri gerekleriyle kargrlagtrgrndateslim tarihindensonra30 yrldan geg olmamak iizere bu Ek'in kural 13 F maddesigerekleriyleuygunolacakhr. 6 Bu kuralln paragraf(4) iin uygulanmasrmnneticesindeyenibalastve yiiklemegartlan6zel olarakboyunave biilgeselmukavernetebaglangrgstabilitesineve uygulanabildilindehasar stabilitesi dikkateahnarakidareninonayrnaba[h kalacaktrr 7 Hidrostatikdengeliyiiklernegibi igletmediizenlemeleriyadadiler yaprsaldiizenlemeler oturmayadagahgmadurumundapetrol kirlenmesinekargrenazrndanaynrdiizeyde korunmaytsaplayanb<iylealternatifler paragraf( 4 ) detarifedilen gereklerealternatifolarak kabuledilebilir ve Tegkilattarafindangeligtirilen<inerileredayanarakidaretarafindan onaylanlr. Kural 14 Petrolve subalastlannmaynlmasrve bagpik tanklanndapetroltagrnmasr (1) Bu kural (2) . paragrafihiiktimleri harig,4.000ve iizeri gros tondapetrol tankeri olmayan,yeni gemilerdeve 150 ve uzeri gros tonluk yeni petrol iankerlerindehigbir yuk tankrndabalastsuyutagrnmayacakttr. (2) Anormal $artlarveya gok miktarda yakrt tagrnmasrihtiyacr,herhangiyiik tankrnda temiz olmayan balast suyu tatlnmasrnl gerektirdilinde, bu balast suyr: alci tesislerevela kural 9 geregincebu Ek' in (16)(2) kurahndabelirtilen cihazlarkullanilarakdenizebasrlacak vebu hususYa[ Kayrt Defterineyazrlacaktrr. Yorum5.1'e bakrnrz (3) Diler gemiler makul ve pratik oldufu kadar, bu kurahn (l). paragrafinrn gereklerineuyacaklardrr. (4) Yorum5.2'ebakrnrz (4) ingas<izlegmesiI ocak 1982'den sonrayada,ingastizlegmesiolmamasrhalindeI TemmuzI 982' densonraomurgasrkonmug,yahutbenzeriingasalhastndaolan400 ve iizeri gros tonajrndakibir gemininbagpik tankrndayadagahgmaperdesininbagtaraflndakibir tanktapetroltagrnmayacakhr (5). Bu kurahn (4). paragrafindakihtikiimlere baflr olanlann drgrndakittim gemiler makul ve pratik oldufu <ilgtidebu paragrafinhiikilmlerineuyacaklardrr. 82 83SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 23. 23. Kural 15 Gemidepetroliinahkonulmasl (l) Bu kurahn(5) ve (6) . paragrafihiikiimlerinebalh olarak,150ve iizeri grostonda petrol tankerleri bu kurahn (2) ve (3). paragraflan gereklerindenolan diizenlemeleri sallayacaktrr.Ancak, mevcuttankerlerdepetrol bogaltrmtizlemeve kontrol sistemive slop tankrnaait gereklerstizlegmeninyiiriirliige giriginden3 yrl sonrauygulanacaktu. (2) (a) Yiik tanklanmntemizlenmesive bu tanklardangrkacakkirli balastkahntrlan ve tank yrkamasulannrnidareceonaylananbir sloptankrnaaktanlmasrigin uygun aygtlar safilanacaktrr.Mevcut petrol tankerlerineherhangibir yiik tankrsloptankolaraktafn edilebilir. (b) Bu sistemdestvr attklann, bu Ek' in kural 9 gerelincedenizeboqalttmtnt saflayacakgekildepetrollii atrklannslop tankrnaveyabirleEikslop tanklan grubunaaktanlmasrnryapmakigin diizenlemelerbulunacakfir. (c) Slop tankl veya birleqik slop tanklan grubunun kapasitesi, tank y'rkanmasmdangrkacak tortularrn petrol kahntrlamnm ve kirli balast tortulannln hepsini alabilecekkadar olacaktrr.Bunlann toplam kapasitesi idareninkabul edebileceliagagrdakidurumlardrqrnda,gemininpetrol tagrma kapasitesinin%3' iindenazolmayacakttr. (D Slop tank veya tanklan bir kere ykama suyu ile dolduruldugunda sistemeek sualmaksrztn,bu sulun tankyrkamasligin,ve uygulanabildi[inde' edaktrirleregahgtrrmasrvrsrsallamakigin yeterli oldulu tankyrkamadiizenleri bulunanpetroltankerlerindeVoZ (ii) bu Ek' in kural l3'e goredaimibalasttanklarrveyatahsisedilmig temiz balasttanklan, veya bu Ek' in kural l3B uyanncahampetrol ykamastnda kullanrlan bir yiik' tankrtemizlemesistemiolantankerlerde%o2.Bukapasite,sloptankyada tanklan bir kere yrkamasuyu ile dolduruldulunda,sistemeaynca su ilave etmeksizinbu suyuntank yrkanmastna,ve uygulanabildifinde,ediikt<irleringahqmaslnayeterli tank ykama diizenlemelerinesahiptankerlerigin %l.5' a diigiirtilebilir. (iii) Petrol fiiniin yalnrzpiirtizsiizyiizeyli tanklardatagrndrlrkombine tagryc^rlarda-%1.Bukapasitesloptank veyatanklan yrkamasuyuile bir defadolduruldugundasistemeaynca suilave etmlksizin bu suyun tankykanmasrnave,uygulanabildilinde,ediikt<irleringalrgmasrna yeterli tank ykama dtizenlemeleri bulunmasr halindeyoI.g,e diigilrtilebilir. Yorum 6.2'vebaktnrz 70.000Dwr vc iizerigrostondayeniperol tankerlerindeenaziki srop tankrbulunacakhr. (d) ozellikle ahcrvarflann,Erkrgvalflerinin,bafrllann veyasetlerinmevkileri bakrmrndan,sloptanklan,petrolveya suile emilziyon agrngalkantrve kangrmyapmasrnrrinleyecekgekildedizaynedilecektir. Yorum6.1'e bakrnrz (3) (a)Petrolbogaltrmrnrizlemevekontrolsistemi;Tegkilattarafindantankerlerigin geligtirilenpetrolizlemevekontrolsistemigartnameve esasla'nas6re yaprlmrgolacaktrr.$artnameve esaslardaaynntrran belirtilen b6yle diizenlemeleriidarelerkabuledebilir. Bu sistemiginde,aynr zamanda, her deniz miline isabetedenmiktannrnve toplammiktarrnrnu.y" ,iu, kangrmrndakipetroliinvebogaltmahrzrnrndevimh kaydrnrtutanbir kayt alettemevcutolacaktrr.Bukaytlar tarihve saatide gditerecekve enazrndan 3 yrl saklanacakfir.Petrolbogaltrmrizlemeve kontrol sistemidenizeatrksrvr bogaltrlmasrbagladrlrzamaniglemeyebaglayacakve denizedrikiilenpetrol miktan bu Ek' in (9)(l)(a)kurahndadenizeboqaltrlmasmaizin verilenanhk bogaltrmdebisiniagtt[rzamanpetrolliikangrmrnbogaltrmrnrotomatikolarak durduracakttr.Bu izlemevekontrolsistemininherhangibir anzayiiziinden gahgmamasrbogaltrmrdurduracaktrrve olay yag Kayt Delierine yaztlacaktrr.Bu tiirdenbiranzaoldulu zamangahgtrnlmakiizeregemideelle gahgtrnlabilenbir yardrmcrsistemibulundunrlacakve petrortankeiribir onanmliman^lnagitmeyeceksebusistemgahgrrbir durumagetirilmedenyeni bir balasthseferebaglanmayacaktrr.Petrolbogalhmrizlemeie kontrol sistemi, ' Tegkilattarafindangeligtirilenpetroltankerleriigin PetrolBo$altmi izleme ' veKontrol Sistemlerineaitesasrarveiizeriklere uygun olarakdizaynve monteedilecektir.idareler$artnamelerve Onerilerdedetaylandrnlanb6yle 6zeldiizenlemelerikabuledebilir. 84 6) SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 24. 24. (b) Slop tanklardapetrol/suarayiizefnin gabukve do[ru saptanmasrigin idare tarafindanonaylanmrgpetrovsuara seviyebulucular sallanacaktrrve petrol ile suyun aynlmasmtn olugtupu ve sonra doSudan denize stvl ,attit bogalttmrnrn yaprld$ di[er tanklarda da kullanrlmak igin hant bulundurulacakhr. Yorum6.1ve6.3'ebakrntz (c) Sistemingahqtrnlmasr,idarenin onayladr[rbir gahgtrrmael kitabma uygun olarakyaprlacaktrr.Bu kitap otomatik ve elle gahgtrrmaykapsamrnaalacak ve bu Ek' in Kural 9 'da belirtilen gartlardrgrndadenizehigbir zamanpetrol dokiilmemesinisaplayacakgekilde diizenlenecektir' (4) Bu kural' rn (l), (2) ve(3).paragraflangerekleri 150 gros tondan daha ktigtik tonajdakipetrol tankerlerineuygulanmayacak;bu gemilerdebu Ek' in kural 9 gerelince yaprlacakbogaltrmkontrolii petrJlii gemilerdeahkonulmasrve dahasonra,kirli ykama sulan il. b".ube.,' alma tesislerine bastlmast suretiyle yapllacaktlr' Yrkamada kullantlan ve depolamatankrna geri toplanan petrol ve sulun toplam miktan Ya! Kayt Defterine yaalacakt,r.DenizJdtiktilmesinemiisaadeedilen atrk srvrlaretkili bir gekildeizlenerekbu Ek' in Kural t hiikiimlerine uyum sallamadrkgabu toplam miktar alma tesislerine basrlacaktrr. (5) (a)UluslararasrPetrolile Kirlenmeyi onlemeBelgesinitaqrmastgerekmeyenve ta$lmayan,sadece72 saattenazsiirekliolup enyaktnkaraya50milmesafe igindekiseferlerebalh bir petroltankerininbu kurahn(1)' (2) ve (3)' paragraflannauymazorunlulupunuidare;istersekaldrrabilir.Bu talimatlara iwt"u zorunlulugununkaldrnlabilmesipetroltankerlerinindahasonraalma tesislerinebasmakiizerepetrollii kangrmlangemidetutmasrgere[ineve idareninb6yle petrollii langrmlan alma tesisleriningerekli nitelikte olduklanmn saptamastgartlarrnabalh olacaktlr. (b) idare, bu paragrafin (a) alt paragraiindadelinilenlerin drgrndakipetrol tankerleri iqin lu Kurairn pamgraf (3) gereklerineuyulmastm, aqalrdaki hallerdezorunlututmayabilir; (D tankerbuEk'in kural 13C(l)' indede[inildili gibi,40'000 DWT ve tizeri olup belirli iglerebalh mevcutbir pehol tankeridir, ve kural l3c (2)' debelirtilenkogullarauyulmaktadr; veya (ii) tanker sadeceagalrdaki sefcr smrflanndan bir veya daha faztasma baghdrr. (1) 6zelalanlardakiseferler;veya (2) 6zel alanlann drgrndakien yakrn karadan 50 mil mesafesinin iginde ve aga[rdaki gartlarauyulmak kogulu ile tankerin baEh oldulu, (aa) mevcut SrizlegmeyeTaraf olan bir Devletin limanlan veyaterminalleriarasrndakiseferler;veya Ob) idaretarafindanbelirlenenve 72 saatveyadahaaz stireli krsrthseferler; agafrdakibttiin gartlarauyulmakkoguluile, (3) dahasonra ahcr tesislere_yaprlacakbogaltrmigin biitiin petrolrii kangrmlargemidetutulmaktadrr; (4) bu paragraftaalt-paragraf(b)(iix2) de belirlenen seferler iqin, Idare, tankerin ugradrlr petrol yiikleme limanlannda veva terminallerindebu gibi petrollii kangrmlarralmak iizere veteili almatesislerininbulunduSusaptaml$tlr. 5) Uluslararasr Petrol Kirlenmesini 0nleme Belgesi gerekli oldulunda geminin yalnrz bu paragrafin(bXiD(l) ve 1Uy1iii1Z;6UU;att- paragraflanndabelirtilen sefer srnrrlannrnbirine veya daha fazlasrna bagholarakgahgaca$hususundaonayldrr; ve (6) Ya! Kayt Defterinebogaltrmrnmiktan, zamamve liman kayrthdrr. 86 87 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 25. 25. Yonrm 6.4'e baklntz (6) Tegkilatrng<iriiqiineg6rebu Ek'in (9)(a)(vi)Kurah gere$ndenolan,ve bu kuralm tll (a) aft paragrafindabelirtilen cihazrn hafif rafine edilmig iir0nleri (beyaz iiriinler) boguitilrnurtntnizlenmesi igin mevcut olmamast halinde, idare bu talimatlara uyma zorunluluiunukaldrrabilir.Bu takdirdedenizebogaltrmrnrnpetrolbogaltmaizlemeve kontrol sisteminirigahqrrbir haldeolacaprgartrharig,bu Ek' in 9(l)(a) kurah gartlannauygun olarak Tegkilat tarairndan geligtirilmig olan ydntemlere uygulanarak yaprlmasrm miisaade ediiecektir.Teskilat bu cihazlanntemin edilip edilmeyece[ikonusunu12 aydandahage9 olmayanzamanaralanndag<izdengegirecektir. (.7) Bu Ek' in hiikiimlerine balh kahnmak gartr ile bu kural' rn (1), (2) ve (3) . pu*grunu.t gerekleriasfaltveya digei rirtinterita$lyanpetrol tankerlerineuygulanmayacak, Lu ui-tinlerin-fizikiiizellipi verimli olarakiiriin su aynlmastnave izlemeye engelolur, onun igin kirli btitiin ykama sulanile beraberalmatesislerinebasrlmakiizerekahnfilannrngemide a-lrkonulmasrbuEk' in kural 9 uyanncayaprlacakbogaltrmkontroltiniletkileyecehir. Yorum6.5'ebakrntz Kural 16 Petrolbo$altlmlizlemeve kontrolsistemive separatOr (l) 400 ve uzerigrostondaolan hergemibu kuralrn(6). paragrafi.hiikiimlerineuygun olarak bir petrollii su ayi.-" cihazr veya filtre cihazr(separator)ile donatrlacaktrr.Bu tipte olan ve gok miktardayakrtrtagryanher gemi bu kuralm 2. paragrafive Kural 14(l). paragrafinauyacakttr' Yorum7.1ve7.2' (2) 10.000ve iizeri- gros tondaolan her hangibir gemidesrvr igindeki petrol miktan milyonda 15 krsmr agtrlrnda petrollii kanglmrn bogaltrmrnrotomatik olarak durduran ve alarmr olan dfizenlemeleriile petrol filtre cihazr(separatdr) sa!lanacaktrr. (a) Idaresadeceagalrdakiseferlerebafh olan gemilerdenbu kurahn paragraf(l) ve (2) gereklerineuymalannristemeyebilir: (i) gemideki petrollii sintine suyununtamamlnrnsaklanmasrigin gemide Idareninkabul ettigi,yeterlihacimdebir tutmatankrbulunmaktad-rr; (ii) biittin petrollii sintine sulan daha sonra ahcr tesislere bogaltrmr yaprlmaktizeregemidetutulmaktadrr. (iii) idare, bu petrollti sintine suFnu almak igin yeterli alma tesislerinin. geminin ufradr[r yeter sayrda liman veya terminallerde mevcut oldulunu saptamlgtrr; (iv) uluslararasrPetrol Kirlenmesini onreme Belgesi, gerektili takdirde, geminin sadecb6zel alanlariginde belirlenenseferleiebafh oldugunu gristermekiizereonayhdrr;ve (v)Ya! Kayt Defterindebogaltrmrnmiktan, zamanrve limanrkayrthdrr. Yorum6.4ve 7.3'ebakrnrz (b) idareler,400 gro,s'tan dahaaz tonajdaorangemilerin,uygulanabildili kadar, petrol ve petrollii kangrmlanbu Ek' in 9(l)(b) kurah gerlilerine gciregemidc ahkoyabilecekve bogalttmlannryapabileceksurette-donatrlmrg-olmalannr sa!layacaktrr. (4) ^Bukurahnparagraf(l)debahsedilenpetrolalnstrrmacihazt(separat6r)idare tarafindanonaylanandizayndaolacakve denizebogalirlanpetrollii i*9,rn iglndepetrol miktanmilyonda l5 krsrma$mamaslnlsallayacaktrr.B6ylebir teghizatrnaizuynrndaidare Tegkilattarafindantavsiyeedilen$artnamelerigcizdniindebulunduracaktrr. 88 89SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 26. 26. (s) (6) Bu kurahn (2) paragrafindadelinilen petrol ayrrma cihazr (separator)Idarenin onayladrlr bir dizaynasahip olacakve sistemveya sistemlerdengegtiktensonra denizebigaltrmr yaprlanherhangipetrollii kangrmdakipetrol miktannrn milyonda l5 krsmrgegmemlsinisallayacakgekildeolacakhr.Bu diizeytutulamadrfrtakdirde bunu bildirecekbir alarm dflzeninesahipolacaktrr.Bu cihazrndizaynthususunda idareTeskilattarafindandnerilecektizellikleri dikkatealacakttr' 6 Temmuz 19936nce teslim edilen gemiler igin bu kurahn gerekleri6 Temmuz 1998tarihinekadarbu gemilerinpetrollii su ayrnnacihazr (separatdr)(100 ppm separatiirii) sallanarakuygulanacaktrr. Yorum7.4'ebaktntz Yorum8.1'ebakrntz Kural 17 Petrolkahntrlan(slaq)igin tanklar (l) 400 veyadahabi.iyukgros tonajh gemilerde,makinetipi ve seferinuzunlulu 96z iiniinde bulundurularai, akaryakrtve yallama yalrnrn temizlenmesive makine hacimlerindekiya! srzmasrsonucuortayagrkanve bu Ek' in gerekleriuyannca bagkabir iglemelabi tutulmayanpetrol kalntrst (slaE)almak iizere tank veya tanklarbulundurulacaktr. (2) Yeni gemilerdebu tanklartemizlenmelerinive iglerindebulunankahntrlann alma tesisle"rinebastlmasrnrkolaylagtrracaksurettedizaynve inqaedileceklerdir.Mevcut gemilerbu gerekleremakuive uygulanabiliroldupuderecedeuyacaklardr. Yorum8.2'ebaktnu (3) slagtanklannaborudevrelerinkural 19dabahsedilenstandartbogaltrm ballantrlarrndanbaqkagemiiizerindedirektbaglanhlanolmayacaktr' Yorum8.3'ebakmtz Kural 18 Petroltankerlerininpompa,boru ve bogaltrmdonammr Ill Her petroltankerininagrkgiivertesindeiki bordasrndakirli balastsuyuve petrol ile kirlenmigsulannaltcrtesislerebasrlabilmesiigin baglannmanifoldlanbulundurulacaktrr. (2) Her petrol tankerindebu Ek' in kural 9 ve 10 hi.ikiimlerinindenize doktilmesinc mtisaadeettifi balastsuyu veya petrol ile kirlenmig suyun agrk giiverteyeveya geminin en gok su gektipi zamandaki su hattrnln iizerine getirilmesi igin g.r"tri uL-" donanlmr bulundurulacaktrr.bu kurahn (6)(a) dan (e) ya kadai olan alt paragraflanndamtisaadeedilen usuldefaaliyettebulunacakolandiler borudonanrmlandakabul "dil"bili.. Yorum9-l'e bakrnrz (3) Yeni petrol tankerlerindebu kurahn (6) . paragrafinmmiisaadeettigi su hattrnrn altmdaki bogaltmalarrndrgrndabalastsu)rununveya petrot ile kirlenmig suyun"ddkiilmesini durduracak aygfilar iist giiverte veya daha yrlfu.riu bulundurulacak ve bu suretle bu kurahn(2).paragrafindabelirtilen boru hathnrn-g<izletakip edilebilmesisaflanacaktrr.Takip yeri ile bogaltmayrkontrol yeri arasrndatelefonveyatelsizgibi bir iletigim sistemi mevcutise bogaltmanrndurdurulmastigin gerekli aracrngciileme yerinde bulunmastnaihtiyag yoktur. (4) Daimi balasttanklanbulundurmasristenenyadahampetrolyrkamasistemibulunan heryenipetroltankeriagagrdakigerekleriyerinegetirecektir. (a) Petrolborulan o gekildedizaynve tesisedilmelidirki, borulardakalan petrol enazdiizeyseolsun;ve .. (b) Yiikiin bogaltrlmasrndansonra tiim yiik pomparannrnve petrol borulannrn dizayruntsallayacaktertipler.ahnacak,eler gerekiyo.ru6ir siizdiirmecihazr baflanacaktrr. Bom ve pompa drel'nleri sahile_vebir yiik lr.yu riop tankrnrnher ikisine bogaitrtabilecek durumda olacaktrr. Sahile bogaltmat<igin trigtit< gaph bir bonr temin edilecek ve gemi manifold grkrgrnaba!lanacaktrr. Yorum 9.2ve 9.3'ebakrnlz 90 9t SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 27. 27. (5) Daimi balast tanklan bulundurulmast veya ham petrol ykama sistemi- ile donatrlmasrveya tahsisedilmig temiz balasttanklan ile gahgfinlmastistenenher mevcut petrol tankeribu kurahn (4)(b) paragrafrhiikiimlerine uyacaktr' (6) Her petrol tankerindeyiik tanklanndan gelen balast suyu veya petrol bulagmtg iuyun boqaltrmi,agafrdakidurumlardrgrnda,suhattriizerindeolacak: (a) Daimi balastve temizbalastsuhatttntnalttndan: (i) limanlardayadakryr agrgrterminallerde,veya (iD kendiafrrh$ ile denize, Bogaltmadan hemen 6nce balast suyunun ytizeyinde herhangi bir petrol artlErnln bulunmadrlrnrng<lriilmesikoguluile bogaltrlabilir. (b)Daimiba|astr,tadiledilmeden,suhathiizerindenbogaltamayanmevcut petrol tankerleri,boqaltmadanhemen 6nce batastsuyununVtizeyildg irerhangibir petrolartrgrnrnbulunmadrlrntngiiriilmesikoquluile daimi balastrsuhattralttndandenizebogaltabilirler. (c) Tahsisedilmigtemizbalasttanklanndanbalastsuyunusuhattrtizerindentadil edilmedenbogaltamayanmevcutpetroltankerleri,buEk'inl3A(3)kuraltna grirebalastsuyllnun6ogalfimrnrgbzetimaltrndatutmakkoguluile bu balash suhattralhndanbogaltabilirler. (d) Denizdeki her petrol tankeri, slop tanklan drgrnda,yiik biiliimiindeki tanklardankirli balast suyunu yada igine petrol bulagmlgsuyr' petrol/su aynlmasrntsaglayacakyetirli zamanmgegmigolmasrve petrol/suaraseviye yiikseklilininbogaltmailedenizgevresineherhangibirzarartehlikesi getirmeyecekderecedeolmaslmsaflamak igin balastsuyunun-bogalttmtndan hemen6ncebu Ek' in l5(3xb) kurahndadelinilen bir petrovsu ara seviye bulucu rle kontrol edilmigolmasrgartryla,su hattr altrndankendi afrrhlr ile denizebogaltabilir. (e) Denizdeki mevcut pefiol tankerleri, yuk tan boliimlerinden kirli balast sul,rrnuyadaiginepetrolbulagmrEsuyu,agagrdakihusus]arsallanmakkogulu ile bu paragrafin(d) alt paragrafindakiytintemldbogalttrktansonrayadabu v6ntemeuvmaksrzrnsualturdanboqaltabilirler: (i) bu su akrgrnrnbir krsmr _iist giivertedeyada daha yukandabogartma iglemi siiresince devamh grizlenebilecekve kolay uraqrlabilenuii boru donanrmmdangegirilir; ve (ii) bu krsrm akrgdiizenlemeleri,en az Tegkilat tarafindankabul edilmig gemidenbogaltmanrnkontrol{i igin Krsrm Akrg SistemininDizayn, Tesisve igletmesikonusundabritiin$artlanigerenidarenin."il;r;ie;;i; ;rr. Yorum9.4'ebakrnrz Kural 19 Standartbogalhmbaflanhlan Altcr tesislerdekiborulann gemilerin makine sintinelerindengelen kalntrlann bogaltrlmasr igin kullanrlanboru devrelerineballanmasrnrsallamakiizere,i'er iki devredaafalia"Li tuuto uyanncastandartbogaltmaba[lantrlan ile donatrlacaktrr. BOSALTMABACLANTILARIiQiNFiLENqLERiNSTANDARTOLqULERi Tantm OIgtiter Drggap 215mm. 19gap Borunundrggaprnauygun Crvatadairegapr 183mm. Flenglerdeki delik Yukanda belirlenen <itgiideki clvata dairesi iizerinde fleng yiiztine egit arahkla 22 mm. gaprnda6 delik agrlacak,her delik geniglili 22 mm. olacaktrr. Flengkahnhlt 20mm. Crvata ve somun adedi, 9ap 6 adet, her biri 20 mm. eaprnda ve uygun uzunlukta _.Flenglerig gapr,en gok 125cm.' ye kadarolan borulan iglerinealabilec"t s.tilo"dizaynedilecekve gelikveyaegdeleribir maddedenytizleridfizolarakyaprlacaktrr. Bu fleng ve petrol gegirmezbir maddedenyaprlacakolan conta,6 kt#t;J$_" basrncmdauygunnitelikteolacaktr. 92 93 SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 28. 28. Kural 20 Ya! Kayrt Defteri (Oil Record Book) (l) 150ve dahabtiyiik gros tonajdaolan her petrol tankerindeve 400 ve dahabtiyiik grostonajdaolup petroltankeriolmayanher gemidebir Ya! Kayt DefteriKrsrm I (Makine Dairesi iglemleriigin) tutulacaktrr.150ve dahabilytk tonajdaher petrol tankerindebir Ya! Kayt DefteriKrsrmII (Yiik / Balastiqlemleriigin) tutulacaktrr.Yai Kayt Defterleri,geminin resmijurnalinin bir btjliimii olsa da, olmasada bu Ek' in eklenti ltr'de belirlenenForm' da olacaktrr. (2) Ya! Kayil Defteri, gemide aga$dabelirtilen gahqmalannher yaprhgrnda'uygun oldu[u takdirdehertankigin ayn ayn olmakiizeretutulacallr' (a) makinedairesiiglemleriigin (tiim gemiler): (i) yakrttanklannabalastaltnmasrveyabu tanklanntemizlenmesi (ii) alt-paragrafin(i) sindebelirtilen tanklardankirli balastveyatemizleme suyu.nunbogaltrml; (iii) Petrolliikahntrlann(slag)eldengrkanlmast; (iv) makine dairelerinde biriken sintine sulanntn bogaltrmr veya elden grkanlmast. (b) Yiik/balastiglemleriigin (petroltankerleri): (i) Petrolyiikiiniinytiklenmesi; (ii) Seferesnasmdayiikiin gemiigindeaktanlmast; (iii) Petrolyiikiiniin tahliyesi (iv) yiik tanklannave tahsisedilmigbalasttanklarrnabalastahnmasl; (v) hampetrolytkamasrdahilyiik tanklanntntemizlenmesi (vi) daimibalasttanklandrgrndatanklardanbalastbogaltrmr; (vii) Slop tanklarrndansubogalttmt (viii) Slop tanklannmbogaltmaiglemindensonrailgili biiti.invalf ve benzeri cihazlannkaPattlmasr; (ix) Slop tanklannrnboqaltrlmasrndansonratahsisedilmigtemiz balast tanklanm yiik ve siizdtirme devrelerindenayrmak igin gerekli valflarrn kapatrlmast; (x) kahntrlanneldengtkarrlmast; (3) Bu Ek' in kural 1I'de s<izkonusuedilenpetrol ve petrollii kangtmlnbogaltmave aym Kural tarafindandrglanmayp kaza geklindeveya diler istisnai bogaltmayaptlmast hallerinde bu boqaltmayaprldrlr gartlan ve nedenlerini kapsayanbir beyan Ya! Kayt Defterinevazrlacaktu. (4)^ . Bu kural (2). paragrafindabetirlenen her.operasyonda,gecikmedenya! Kayt Defterine tam olarak yazrlacak ve bu suretle o ige ait-utittin T<ayrttaitam olacaktrr. Tamamlananher gahgmao gahgmadansorumluolan zabit veyazabitlerceimza cdilecektir. Yag Kayt Defterineyazrlacak-biiti.inyazrlar,gemininbayra[rnrtagrmahakkrnasahipoldugu Devletin resmi dili ile ve UluslararasrPetroliie Deniz nai-*i"iO"it " rel"g"sinesatripgemilerdebu kayrtlaringilizce..veyaFransrzcayazrlacakhr.Kayrtlar ur".,odu bii'it tilaf veya anlagmadrk sdz konusu edildigi zaman geminin bayralrnr tagrmahakkrna sahip ordu[u DevletinResmidili ile yazrlankayrtlargegerliolacaktrr- (5) Ya! Kayt Defteri makul olan her zamantetkik edileceli bir yerdesaklanacakveyedekte gekilen, iginde personel b'Junmayan gemiler harig "olmai uzere gemilerde bulund.rulacaktrr.Deftersonkayrttarihindenitibar; tigyl saklanacaktrr. (6) SdzlegmeyeTaraf olan bir Hiikiimetin uzman yetkilisi kendi limanrndaveya kryagrlr bir terminalindebulundupusrradabu Ek hiiktimlerinebalh olanbir gemininya! KayrtDefterini tetkik edilebilecekve buradaoran bir kaydrn bir kipyas,nr 9,t'"r,pl-"rt,n" uyguooldupuhususununKaptantarafindanonaylanmasrnristeyebileceltir.c"-i ruii-, tarafindan imzalanrpgemininYa! Kayrt Defterinekayrtlannbir kopyasrdogruoldu[u onaylananbdyrebir kopya, iginde bulunan hususlar konusunda yapriacak ya'sat tat<iuatta 'a"lit ot-rtk.llanilab-ilecektir.Bu paragraf.hiiHimlerineuygun ola.uk yetkiti bir uzmantarafindanyas KayrtDefterinintetkiki ve onayhbir suretingtkuil."rr, geminingereksizgecikmesinesebepolmadan,olabildigikadargabukyaprlacaktlr. l? ^Br:, Ek' in l5(4) kurahnag_6re-gahgan150 grostondankiigiik petrol tankerleriiginIdaretarafindanuygunbir ya! Kayt DefterigeligtirileJektir. Kural 2l Sondajve diler platformlarigin iizel gerekler Yorum lO'abakrnrz Ara$tumave iiretim igleri ve bunlarlailgili olarakkryr agrlr denizdibindeki madenyataklarr iqlemi yapan sabit ve yiizer sondaj tesisleri ve diler pritformlar, agaptdayazir hususlarharig,bu Ek'in 400 u.".ii1oi grosionajrr,petrol taikeii otmayaq'oige?gemrtere uygulanangerekleretabi tutulacaklardr : 94 95SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 29. 29. (a) (b) Bunlar uygulanabilir oldulunca bu Ek' in kural 16 ve tesislerledonatrlacaklardlr. Petrol ve petrollii kangrmlannbogaltrmrstjz konusuolan idareceuygungririilecekbir qekildekaydrtutulacakhr. (c) Herhangi bir 6zel alanda,bu Ek' in Kural ll'e balh kalmak kogulu ilg sulandrnlmadankangrm iginde bulunan pehol miktanmn milyonda 15' i gegmedigi zaman harig, denize petrol ve petrollii kanprmrn bogahlmast yasaklanacaktu. 17 gereklerinde biitiin i$lemlerin, Biiliim III - Petrol tankerlerinin borda ve karina hasanndandolayr denizkirlenmesininen alt diizeyeindirilmesi Kural 22 HasarVarsayrmlan (l) Petroltankerlerinden-tahminipetrol akrgrnrhesaplanabilmesiigin gemininbordavc karinesindekihasarmiktannrn ii9 boyutuagafrdakigibi hesaplanacutur.k.i"u r,"sarraniginpetroltankerininbu krsrmrannaayn ay. uygulanmakiizereiki gartkogulur. (a) BordaHasan: (i) Boyunauzantr(Is) : (ii) Enineuzanh(t6): (belirlenenyazfriborduna kargthkgelengeminin alabandasrnrnmerkez hathnadogruuzar) (iii) Diigeyuzantr(vc) : Kaide hattrndan yukan dolnr srnrrsrz olarakuzanrr. (b) KarinaHasan: Gemininbag Kaimesinden0.3L uzakhkigin lBlln veya14.5metre Hangisidahaazise Bl5veyaI1.5 metre Hangisidahaazise Gemininherhangi yeriicin ( (i) Boyunauzantr(Is) : (ii) Enineuzantr(ts) : (iii) Kaidehathndan Diigeyuzantr(v5): UIO lJlO veya5 metre hangisidahakrsaise B/6veyal0 metre 5 metre (5 metredenkrsa olmamaktizerehangisi dahakrsaise) B/15veya6 merre, Hangisidahaazise 96 Yorum I l.l'e baklnrz 97SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
 30. 30. (2) Bu Kuralda verilen sembollerbu bdliim iginde her g6riildiigii yerde bu kuralda belirlenenanlamagelecektir. Kural 23 Tahminipetrolakmasr Yorum I1.2' yebakrnrz (l) Hasar sebebiile gemi boyuncaakla gelebilecekbtitiin mevkilere yanklar agrlan bcilmelerbakrmrndabordahasan(Oc) karinahasarr(Os)meydanagelmesihalindekitahmini petrolakmasr,bu Ek' in kural 22'debelirlendifi gibi, Bordahasanigin : or=Lw,+K,c, (D Karinahasanigin os=tt3(22,w,+lz,c,'1 (D burada: Wi = bu Ek' in kural 22 de belirtilen hasar nedeni ile yanl&$ varsayrlanbir yan tankrnrnmetre kiip olarak hacmi. Daimi bir balasttankriginW;:0 ahnrr. Ci = bu Ek' in kural 22 de belirtilen hasar nedeni ile yanldrlt varsayrlanbir merkeztankrnmetrekiiphacmidir.Daimi bir balast tanktiQinCi = 0 ahnr. o , K; = I---' b ;, t s' ]e egitveyadahabiiyiikolursaK;= 0 ahnacaktu. l c h . Zi = l- ' h i , v s' ]e egit veya daha biiyiik olursaz i= 0 ahnacakttr. bi = dikkate altnan yan tankrn geniglili metre olarak ve belirlenen yaz fribordunda geminin alabandasrndan merkez dofrusuna dik olarak dlgiiliir. hi = Gdz dniine alman dip tankrnrn metre olarak en az derinli[idir. Dip tankrnm bulunmadrlr yerlerde h i= 0 almacaktr. (a) (b) Bu paragraftaverilen sembollcr bu b6liim iginde her g6riildiigii yerde bu Kuralda belirtiletranlamlaragelecektir. Yorum11.3'ebakrntz (2) Bu Ek' in kural 22'de belirlenenboyu l s den az olan bogbir hacim veya daimi balasttankryan tanklanarasmda_bulunurve bu iki yan tankrdaegitkapasitedeoiursa1g inci formiildeki o s hesaplanrrkenw ; hacminin bu tankrn gergekhacmi oldupu esasrnagiire almacaktrr.Siiz konusu tankrn her iki tarafindaki iki yan tankr haciml# bagta uagka oldulunda, agafrdabelirtildigi.gibi bu iki tanktankiigiik olanrnrtul-i i ,t}" qalrprlacak,birgatr$maolay ile ilgili diler biitiin yantanklannrntam ve gergekhacimleriut,n"""tirr. S r = l - ( l i l 1 " ) Buradal; - metreolarakboghacminyadagiiz iiniine ahnan daimi balasttankrnn uzunlu$udur. 3) (a) Bo9 olan veya igrerinde temiz su bulunan dabrr batrm tanklan sadece 1r:kandakitanklardayiik tagrnrrkendikkatealtnacaktrr. (b) Dabrlbahm tankl ilgili-tankrn tam boyu ve eninekadaruzandrlrzamandabrl batrmtanklar.mevcut defilmig gibi diigiiniiliir ve karinehasar"alanriizerinde bulunantanklann hacmi boyle bir krsrm dabrl batrmtanklarburundulu igin tankyanlmamrgkabul edilsedahi formtir (II ) ye dahiledilecektir. (c) Ahcr kuyular, bir alanda saylan gok olmadrlr ve tanklann altrna en az miktarda uzandrlr ve higbir zaman dabrr -batrm tankrn yiiksekrilinin yansrndan -!az!a uzanmadrlr hallerde h2 deleri saptanrrlen, hesaba katrlmayabilir.Biiyle bir kuyu derinliginin aibrl ua'rm tanirn yiiksekli[inden kuyu yiiksekliginin grkanlmasrile bulunacaktrr.nu nyutll"- gid.n boru donanrmrnrndabrrbatrm tanklarigindengegmesihalinde,borularabir hasar oldu[u zaman drganyapetror akmasrnr<inlemek"*u.i ilr, bu borulann tanklarla birlegtikleri yerlerde varflar veya diler t.fama tertibatr .. / bulunacaktrr.Bu borular_geminindip kaplamasrndan.ti.ttin oldugukadar yiiksekteolaca^ktrr.Trimigin yiik aktanlmasryaprlacalrzamanlarharigormak tizeregemi lqfefe lken ve tank igindepetroi ytikti bilundulu her zamanbu valflarkapahbulundurulacaktrr. (4) Karine hasannrnaynr andad6rt merkeztanktabirden olmasrhalinde05 aqalrdaki form0llebulunabilir. os=l/4(LZ,W,+2,c,1 (m) 98 99SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

×