Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ug_iman_ajizliqining_sawapliri

0 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ug_iman_ajizliqining_sawapliri

  1. 1. ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ‬ ‫]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[‬ ‫ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ‬ ‫]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[‬ ‫ﻣﯘﭘﺘﻰ : ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺷﻪﻳﺦﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﺌﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ:ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ: ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳﯘﺳﯘپ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ: ﻥ. ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ: ﻥ. ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ‬ ‫ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ‬ ‫ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‬ ‫8002 – 9241‬
  2. 2. ‫ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ‬ ‫٩٥٠٠٢ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻝ:‬ ‫ﻣﻪﻥ ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﻪ؟‬ ‫ﺟﺎۋﺍﺏ:‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ، ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺪﯗ.‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ:‬ ‫١. ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ - ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ -‬ ‫ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.‬ ‫١‬
  3. 3. ‫٢. ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺵ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.‬ ‫٣. ﮔﯘﻧﺎھ - ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ » ﺯﯨﻨﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻚ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.‬ ‫٤. ﺗﺎﺋﻪﺕ - ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺶ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﺭﺳﯩﺰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ‬ ‫ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯘ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. )ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ‬ ‫ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﻰ(.‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ، ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﯘﺯﯗﺭ‬ ‫ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. » ﺑﯩﺰ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ( ﺷﯩﭙﺎ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ، ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﻓﺮﻯ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ«)ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ ٢٨ ﺋﺎﻳﻪﺕ(.‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ، ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.» ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﺎﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ، ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ، ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ‬ ‫٢‬
  4. 4. ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ،ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ« )ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٠٢١-‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ(.‬ ‫٣‬

×