Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altı Si̇gma

6,913 views

Published on

Uygulamalı Toplam Kalite Yönetimi dersi için hazırladığım sunum.

Published in: Career
 • Be the first to comment

Altı Si̇gma

 1. 1. ALTI SĠGMA T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ ) ıı. DÖNEM Doç. Dr. Selami Özcan HAZIRLAYAN: 127210001 Tuğba Özen
 2. 2. ALTI SĠGMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ALTI SİGMA NEDİR? ALTI SİGMA TARİHÇESİ ALTI SİGMA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ALTI SİGMANIN KULLANIM ALANI ALTI SİGMA İYİLEŞTİRME MODELİ VE AŞAMALARI ALTI SİGMANIN İLKELERİ ALTI SİGMADA ROLLER VE SORUMLULUKLAR ALTI SİGMANIN YARARLARI NELERDİR? ALTI SİGMA UYGULAYAN BAZI ŞİRKETLERDEN ÖRNEKLER
 3. 3. 1-ALTI SĠGMA NEDĠR? ALTI SĠGMA: (s) Yunanca bir harf olan Sigma istatistikte standart sapmayı sembol eder. Standart sapma değiĢkenliği ifade eder. Bir süreçte beklenen sonuç ile gerçekleĢen sonucun karĢılaĢtırılmasıdır. *Bir istatistik dağılımında, verilerin ortalamadan ne kadar değiĢkenlik gösterdiğini belirtir. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla iĢletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileĢtirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Amaç: Deneyime dayalı yanılmalardan kurtulmak, bilimsel yöntemlerle Ģirketin kalite seviyesini mevcut problemleri çözerek arttırmaya çalıĢır.
 4. 4. 2-ALTI SİGMA TARİHÇESİ Altı Sigma kavramı Motorola tarafından 1985 yılında başlatılmıştır. -Motorola servis sundukları pazarda paylarını kaybetmekteydi. -İşletme giderleri çok yüksekti ve bu da karlılıklarını azaltmaktaydı. -Pazarda kaybettikleri payları Japon rakipleri ele geçirmekteydi. -Motorola’nın iş yapma şekli müşteri memnuniyetine dayanmıyordu. -Cevap süreleri çok uzun sürmekte ve müşteri memnuniyeti için tasarlanmamıştı. -Motorola’nın ürünleri olması gerektiği gibi kaliteli ve güvenilir değildi. Bu nedenle Japon’ların operasyon metotları ve ürün kalite seviyeleri hakkında araştırma yapmak için bir grup Motorola yöneticisi Japonya’ya gönderildi. Japonların çalışma ortamının müşteriye daha iyi hizmet verebilmek için operasyonların iyileştirilmesine ve her çalışanın buna dâhil edilmesine odaklandığı fark ettiler. Japonlar çalışanları sadece fiziksel olarak kullanmıyor, çalışanların bilgilerini de kullanıyorlardı. 1995'in sonlarında General Elektrik Ceo'su olan Jack Welch, altı sigmayı tüm destek ve liderlik sistemleriyle firmada uygulamaya başladı. Firmada altı sigmayla ilgili eğitimlere 1997 yılında 400 milyon dolar harcanmış, altı sigmanın uygulamaları sonucunda 600 milyon dolar getiri elde edilmiştir.
 5. 5. Standart sapmanın karesi Kontrol noktası Varyans: Standart sapma , Standart sapmanın karesinden ibaret bir kesinlik terimi. Bağımlı değişken: Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan değişken. USL: Üst spesifikasyon limiti ASL: Alt spesifikasyon limiti (Şart tipi)
 6. 6. Hatasız Ürün Oranları 3sx : P{ASXÜS} = P{mx- 3sxXmx+3sx} = 0,9974 4sx : P{ASXÜS} = P{mx- 4sxXmx+4sx} = 0,999366 5sx : P{ASXÜS} = P{mx- 5sxXmx+5sx} =0,9999994 6sx : P{ASXÜS} = P{mx- 6sxXmx+6sx} = 0,9999999999
 7. 7. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM Sigma seviyesi ile hata oranı arasındaki ilişki grafiği Hata Oranı (Kusur) Hata oranı arttıkça sigma düzeyi azalmaktadır. Sigma Seviyesi
 8. 8. 3-ALTI SĠGMA HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ
 9. 9. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM
 10. 10. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM
 11. 11. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM
 12. 12. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM
 13. 13. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM
 14. 14. ĠSTATĠKSEL GERĠ BĠLDĠRĠM DPMO: %6.7 66,807 ppm DPMO %0.00034 3.4 ppm
 15. 15. Cp ile Cpk Arasındaki ĠliĢki Cp değeri süreç verilerinin ortalamasını dikkate almadan sürecin toplam değişkenliğine odaklandığı için aslında sürecin potansiyel yeterliliği hakkında fikir verir. Cpk değeri ise sürecin anlık yeterliliğidir. Cpk’nın Cp’den küçük olması durumunda Cpk anlık yeterliliği, Cp ise sürecin ortalaması ÜSL ve ASL’nin tam ortasına çekildiğinde sürecin ulaşacağı yeterlilik seviyesini belirtir.
 16. 16. Örnek Olay :Bir yoğurt firmasının üretim bandının bitmiş ürünleri ile ilgili 100 adetlik ölçüm verilerinin histogramı aşağıdaki gibidir. Firma yoğurt miktarının 900 g. olmasını beklemektedir. Firmanın toleransı ± 5 g. olarak belirlenmiştir. Alt ve üst tolerans limitleri kırmızı çizgilerle gösterilmektedir. Bu bilgiler ışığında süreç yeterlilik değerleri hesaplanabilir. µ (ortalama) : 897.51 σ (standart sapma) : 3.63 ÜSL : 905 ; ASL : 895 Yoğurt üreticisi firma verileri incelendiğinde Cp değeri 0.46 Cpk değeri 0.23 olarak hesaplanmıştır. Cp değeri <1 olduğu için sürecin yeterliliği son derece zayıftır. Değişkenlik belirlenen toleransları karşılamak için oldukça yüksektir. Öncelikle bu değişkenliği azaltacak noktalara odaklanılmalıdır. Süreçte değişkenliğe ek olarak ortalama problemi de görülmektedir. Veriler normal dağılmamakta; histogramda da görüldüğü üzere negatif çarpıklık bulunmaktadır. Değişkenliğin azaltılması ile beraber ortalamayı yükseltecek iyileştirme çalışmaları yapılmalı; ortalama değer 900′e yaklaştırılmalıdır. Değişkenliği azaltmadan ortalamayı 900′e getirecek çalışmalar tamamlandığında 0.23 olan Cpk değeri 0.46 olacak ama süreç yeterlilik anlamında zayıf olmaya devam edecektir.
 17. 17. 3-ALTI SĠGMA HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ
 18. 18. 3-ALTI SĠGMA HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ Altı Sigma Süreci 3a’dan 6a’ya milyonda hata değerlerinde meydana gelen değişim Kaynak: Forrest W. Breyfogle; Implementing Six Sigma: Smarter Solution Using Statistical Methods, John Wiley and Sons, New York, 1999, s. 10.
 19. 19. BĠR MĠLYONDA HATA SAYISI (DPMO) Sigma seviyesiyle ürün başına hata, kalitesizlik maliyeti, çevrim zamanı ve verimlilik gibi özellikler arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır ve sigma düzeyinin artması hata olasılığının düşmesi demektir. Otomobil üretiminin süreci bisiklet üretime göre daha karmaĢıktır ve hata oluĢma olasılığı daha fazladır. Farklı karmaĢıklıktaki farklı ürünlerin hata oranlarını karĢılaĢtırmak için ortak bir birime ihtiyaç duyulmuĢtur ve bu nedenle farklı karmaĢıklıktaki sistemleri karĢılaĢtırırken Fırsatta hata oranı hesaplanır. Birim üzerinde gözlenen hata sayısı DPO = ----------------------------------------------Birimde hata oluşma fırsatı Bu formülle hesaplanan değer ile farklı karmaşıklıktaki sistemlerin başarıları karşılaştırılabilir. Bisiklet üretiminde 2 hata gözlemlenmiş, hata oluşma fırsat sayısı 173’dür. Bu durumda DP0=2/173=0,012’dir.
 20. 20. BĠR MĠLYONDA HATA SAYISI (DPMO) Sigma düzeyi Bir milyonda hata sayısı Hata oranı (DPMO) SatıĢ yüzdesi olarakkalite maliyetleri 1 691,462 %69 % >40 2 308,538 %31 % 20-40 3 66,807 %6.7 % 15-30 4 6,210 %0.62 % 15-30 5 233 %0.023 % 5-10 6 3.4 %0.00034 % 0-5 7 0.019 %0.0000019 % 0-5 Tabloda, sigma düzeylerine göre her bir milyon üründe oluşan hatalı ürün sayısını ve buna bağlı olarak kalite maliyetinin satış gelirlerine etkisi görülmektedir:[]Tablo incelendiğinde, sigma değeri büyüyen bir süreçte hata oranı ve kalite maliyeti düşüşünün yaşanacağı görülmektedir. Bu da, süreçlerin altı sigmaya yaklaşması sonucunda süreç verimliliğinin ve kalitesinin ne denli arttığını göstermektedir.
 21. 21. 4 SĠGMA VE 6 SĠGMA DÜZEYĠNDE KĠ KALĠTESĠZLĠK ÖRNEKLERĠ % 99 YETERLĠLĠK 4 SĠGMA % 99.99966 YETERLĠLĠK 6 SĠGMA Saatte 20.000 adet kayıp posta gönderisi Saatte 7 adet kayıp posta gönderisi Her gün yaklaĢık 15 dk kirli içme suyu Yedi ayda bir dk. kirli su Haftada 5.000 hatalı cerrahi operasyon Haftada 1.7 hatalı cerrahi operasyon Yılda 200.000 yanlıĢ reçete Yılda 68 yanlıĢ reçete Her ay yaklaĢık 7 saatlik elektrik kesintisi Her 34 yılda, bir elektrik kesintisi Büyük hava limanlarının çoğunda günde 2 Her 5 yılda, bir geç teker koyma geç teker koyma Kaynak: Mahmut Tekin Toplam Kalite Yöntemi (2012)
 22. 22. 4-ALTI SĠGMANIN KULLANIM ALANI • ġirketler Niye Ġhtiyaç Duyar? • Şirketler Altı Sigma’yı genellikle maliyetlerini düşürmek, gelirlerini artırmak, hataları ve süreçlerindeki değişkenliği azaltmak ve üretim kapasitelerini artırmak için kullanırlar. • Altı Sigma, şirketlerin performanslarını iyileştirmeye odaklanan bir yönetim sistemi, bir problem çözme metodu ve disiplinli bir karar verme yaklaşımıdır. • Altı Sigma, bir süreçteki olası hata sayısı ile ilgili bir tanımlamadır. Altı Sigma uygulayıcıları “sıfır hata” hedefine ulaşmak amacıyla süreçlerindeki hataları sistematik bir şekilde ortadan kaldırmaya odaklanırlar.
 23. 23. 5-ALTI SĠGMA ĠYĠLEġTĠRME MODELĠ VE AġAMALARI 1-TÖAĠK (DMAIC) PLANLAMA TANIMLAMA (Define) KONTROL (Control) ĠYĠLEġTĠRME (Improvement) ÖLÇME ÖLÇME (Measure) ANALĠZ (Analyze) PUKÖ UYGULA MA KONTROL Süreç geliştirmede kullanılan Shewhart'ın PUKÖ döngüsünden esinlenerek, altı sigma da DMAIC adı verilen benzer bir yaklaşımı izlemiştir.
 24. 24. 2-TÖATD TANIMLAMA (Define) DOĞRULAMA (Verify) TASARLAMA (Design) ÖLÇME (Measure) ANALĠZ (Analyze)
 25. 25. 5-ALTI SĠGMA ĠYĠLEġTĠRME MODELĠ VE AġAMALARI 6 Sigma Yönteminde kullanılan iki yaklaĢım 1-TÖAĠK (DMAIC) • • • • • Tanımlama (Define) Ölçme (Measure) Analiz (Analyse) İyileştirme (Improve) Kontrol (Control) TÖAĠK ne zaman kullanılır? • Var olan bir ürün müĢteri spesifikasyonlarını sağlayamıyorsa, • Var olan bir sürecin performansı yeterli değilse kullanılır. 2-TÖATD (DMADV) • • • • • Tanımlama (Define) Ölçme (Measure) Analiz (Analyse) Tasarlama (Design) Doğrulama (Verify) TÖATD ne zaman kullanılır? • ĠĢletmede olmayan ve istenilen bir ürünün geliĢtirilmesi, • ĠĢletmenin ürettiği bir ürünün veya sürecin herhangi bir yöntemle iyileĢtirilmesine karĢın, henüz müĢterinin beklediği düzeye veya 6 sigma düzeyine ulaĢılamaması gibi durumlarda kullanılır.
 26. 26. Her iki yaklaĢımın TÖAĠK - TÖATD ortak yönleri: • Hata yada hatalı sayısında milyonda 3,4’ten daha aza ulaĢmak için kullanılır; • Verilere dayalı çözüm önerileri geliĢtirilir. Verilere dayanmayan görüĢlere yer yoktur, sadece soğuk ve sert gerçeklere yer verilir; • YeĢil kuĢaklar (Green belts), Siyah kuĢaklar (Black belts) ve Usta siyah kuĢaklar (Master black belts) tarafından uygulanırlar; • Alt düzeylerdeki iĢletme / finansal göstergeleri sağlayabilmenin yollarını araĢtırırlar; • Bir Ģampiyonun ve süreç sahibinin desteğiyle (gözetiminde) uygulanırlar.
 27. 27. ALTI SĠGMA MALĠYET 6 Sigma düzeyi ile verimsizlik “kalitesizlik maliyetler: 3 sigma kalitesizlik maliyeti cironun %25’i kadar 4 sigma kalitesizlik maliyeti cironun %15’i kadar 5 sigma kalitesizlik maliyeti cironun %10’u kadar 6 sigma kalitesizlik maliyeti cironun %5,0’i kadar 7 sigma kalitesizlik maliyeti cironun %2,5’i kadar Kalite ekonomisi çalıĢmalarında maliyetler: 1-Önleme Maliyetleri (Prevention Costs) 2-Ölçme-Değerlendirme Maliyetleri (Appraisal Costs) 3-BaĢarısızlık Maliyetleri (Failure Costs) * Ġç BaĢarısızlık Maliyetleri (Internal Failure Costs) * DıĢ BaĢarısızlık Maliyetleri (External Failure Costs) BaĢarısızlık Maliyetleri ≈ Kalitesizlik Maliyetleri
 28. 28. 5-ALTI SĠGMA ĠYĠLEġTĠRME MODELĠ VE AġAMALARI 1-TÖAĠK (DMAIC) TANIMLAMA ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME KONTROL • Süreç ve müĢteri hakkında bilgi toplanır. • Seçilen projenin daha yüksek bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması önemlidir. • Mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan bilgiler toplanır. • Problemin asıl nedenlerini tanımlanır ve bunların nedenleri doğrulanır. • Problemin temel nedenlerini ortadan kaldıracak nedenler denenir ve uygulamaya konulur. • Uygulanan iyileĢtirme planını ve elde edilen sonuçları değerlendirilir. • Ölçüm sisteminin doğruluğu teyit edilir. • Yeni sürecin dokümantasyonu yapılır.
 29. 29. 1-TÖAĠK (DMAIC) KULLANILAN ARAÇLAR TANIMLAMA -Veri toplama. -Kontrol grafikleri. -Frekans dağılımları. -Süreç yeteneği. -Örnekleme. ÖLÇÜM -Veri toplama. -Kontrol grafikleri. -Frekans dağılımları. -Süreç yeteneği. -Örnekleme. ANALĠZ -Yakınlık diyagramı. -Beyin fırtınası. -Kontrol grafikleri -Sebep-sonuç diyagramı. -Hipotez testleri. -Güven aralıkları -Anova -Histogram -Balık kılçığı diyagramı -T testi -Ki-kare testi -F testi ĠYĠLEġTĠRME -Yaratıcılık. -Veri toplama. -AkıĢ diyagramları. -Deney tasarımı. -Hipotez testleri. KONTROL -Kontrol grafikleri. -AkıĢ diyagramı. -Veri toplama. -Kalite kontrol. -Standardizasyon
 30. 30. 5-ALTI SĠGMA ĠYĠLEġTĠRME MODELĠ VE AġAMALARI 2-TÖATD (DMADV) TANIMLAMA • Projenin hedefini ve iç / dıĢ müĢteri göstergelerini belirlenir ve tanımlanır. ÖLÇME • Ölçüm sisteminin uygunluğunun sağlanması, veri derleme planına uygun olarak verilerin derlenmesi gerçekleĢtirilir. • Sürecin var olan durumu belirlenir. ANALĠZ • Veriler değerlendirilerek, hataları veya hatalı ürünlerin kök sebepleri belirlenir. • Uygun yöntemlerle çözüm önerileri geliĢtirilir. TASARLAMA • MüĢteri beklentilerini karĢılamak üzere sürece yönelik deney tasarımı gerçekleĢtirilir. DOĞRULAMA • Deney tasarımı performansı ve müĢteri beklentilerinin karĢılanıp karĢılanmadığı doğrulanır.
 31. 31. 2-TÖATD (DMADV) KULLANILAN ARAÇLAR TANIMLAMA -Proje uyum planı -PaydaĢ analizi -Ürün analizi -MüĢterinin sesi -Yakınlık diyagramı ÖLÇME -Veri toplama -Kontrol grafikleri -Frekans (olasılık) dağılımları -Süreç yeteneği -Örnekleme ANALĠZ -Yakınlık diyagramı -Beyin fırtınası -Kontrol grafikleri -Sebep-Sonuç diyagramı -Güven aralıkları -Hipotez testleri GELĠġTĠRME -Yaratıcılık Veri toplama -AkıĢ diyagramları -Deney tasarımı -Hipotez testleri KONTROL -Kontrol grafikleri -AkıĢ diyagramı -Veri toplama -Ġstatistiksel süreç kontrolü -StandartaĢtırma
 32. 32. ALTI SĠGMA ÇALIġMALARINDA KULLANILAN ĠSTATĠSTĠK TEKNĠKLER 1-Beyin Fırtınası: Hiçbir engelleme olmaksızın olabildiğince hayal gücüne dayalı öneriler oluşturmaktır. Daha çok düşünce oluşturmak için belli sayıda bireyden oluşan bir grubun herbir üyesinin kapasitesinden yararlanmayı amaçlar. Beyin fırtınası iki evreden oluşur: 1-Çok sayıda düşünce, bu düşüncenin kalitesine bakılmaksızın araştırılır. 2-Daha sonra düşüncelerin kalitesi konusunda ayırım yapılır. 2-Sebep-Sonuç Diyagramı: Proseste ortaya çıkan bir hatanın muhtemel tüm sebeplerini gösteren bir diyagramdır. Tespit edilen ana sebepler ve ana sebepleri etkileyen tali sebepler bir balık kılçığı şeklinde gösterilir.
 33. 33. 3-Histogram: Histogramda hemen hemen birbirine özdeş şeylerin ölçümlerindeki değişiklikler gösterilir. Frekans dağılımının bir şekli olan histogramda herhangi bir sürecin içinde yer alan değişimlerin miktarı ortaya çıkartılır. Histogramlar üretim sürecinden alınan gözlemlerin dağılımını ve sıklık değerini belirleyerek spesifikasyonlarla mevcut durumun karşılaştırılmasını sağlar. Amacı, verilerin ilginç ve önemli özelliklerini öne çıkarmaktır. Histogramda sınıf sayısı 5 ile 20 arasında olmalıdır. KONTROL TABLOSU Tarih: Ürün Adı: Saat: Ürün Kodu: Parti No: 4-Kontrol Tablosu: Üretim esnasında ortaya çıkan olayların hangi sıklıkta olduğunu kolayca görebilmede kullanılan, kullanımı ve anlaşılması kolay bir formdur. Kontrol tabloları vasıtasıyla proseste meydana gelen zaman içindeki değişmeleri mukayeseli olarak görmek mümkün olabilir. Böylece en çok karşılaşılan hata çeşidi de tespit edilmiş olur. Veri Toplayan: Toplam Adet: Düşüneler: Örnek Sayısı: Hata Türü Kesme Hatası Selefon Baskı Hatası Baskı Hatası Kağıt (Bozuk) Hatası Kırma Hatası Harman Hatası Toplam Hata Çetele Hatalı Adet ///// / 6 ///// //// 9 ///// ///// ///// 15 ///// /// 8 ///// // 7 ///// 5 50
 34. 34. 5-Pareto ġeması (Analizi): 80’e 20 kuralı olarak da bilinen bu prensip; sonuçların yaklaşık %80’inin, sebeplerin %20’sine bağlı olarak ortaya çıktığını savunur. Pareto analizi, en önemli birkaç konu veya sorun üzerinde yoğunlaştığından ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olduğundan verimlilik analizi için yararlıdır. Hata tipleri ile ilgili bilgiler Hata Sayısı Hata Tipleri 7 Kötü Numaralandırma Okunaksız 23 Yerini DeğiĢtirme 3 Eksik 11 6 Diğer Durumlar 50 Toplam Bir civata somunu ile ilgili delme hatasının olduğu ve delme hatalarının azaltılmasının amaçlandığı düşünülsün. Pareto diyagramı için veri çizelgesi Hata Kümülatif Yüzde Kümülatif Sayısı 23 Toplam 23 (%) 46 Yüzde 46 Eksik 11 34 22 68 Kötü 7 41 14 82 Numaralandırma 3 44 Yerini DeğiĢtirme Diğer Durumlar 6 50 6 12 88 100 Toplam 50 50 100 Hata Tipleri Okunaksız Okunaksız Eksik Kötü Numara Diğer dur
 35. 35. 6-Gruplandırma: Bir sorunu parçalara ayırıp, her parçayı tek tek inceleme sürecidir. Bir olaya ilişkin derlenen verilerin kişi, zaman, makine ve benzeri faktörlere göre tabakalandırılmasıyla (gruplandırılması) ilgilenilen olayı hangi faktörün nasıl etkilediği ya da etkilemediği daha kolayca açığa çıkar. 7-Kalite Fonksiyonu Yayılımı (QFD): QFD yöntemi, ürünlerin ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerektiği felsefesine dayanmaktadır. Müşteriyi tatmin etmek ve müşterinin talep ettiklerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak başlıca kalite güvence noktalarına dönüştürmek amacıyla tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir.Türkiye’de ilk uygulamayı, 1994 yılında beyaz eşya üreten Arçelik Firması bulaşık makinesi üretiminde gerçekleştirmiştir. QFD metodunu kullanan firmalar, maliyetlerinde %50 oranında düşüş, ürün geliştirme zamanında %33 azalma ve verimlilikte %200 artış sağlamışlardır.
 36. 36. H a t I II a III IV 1 i p l e r V 8-Matris Diyagramı: ü A (2) A VI VII VIII ü A i IX X Nedenleri 1 Ü=Kuvvetli ilişki ü ü 2 <2> 3 4 5 ü 6 7 8 O= Orta ilişki A= Zayıf ilişki 9-Varyans Analizi (ANOVA): 9 S) 10 Operasyonlar, ölçme sistemleri, yöntemler, fonksiyonlar gibi faktörler arasında ilişkiyi sağlar. İki faktörün ilişkisi açısından önemli ve anlamlı noktalarını ortaya çıkarır. Sıra ve sütunlara olayların faktörleri yazılır. Sıra ve sütunun kesişmesinde ilişki varsa, ilişkinin derecesiyle birlikte işaretlenir. İlişki yoksa boş bırakılır. Bir neden-sonuç matrisi, temel süreç girdi değişkenleri ile temel süreç çıktı değişkenleri arasında ilişki kurmaya ve sonuçta hangi temel süreç girdi değişkenlerine odaklanılması gerektiğini anlatan bir matristir. En çok karşılaşılan problemlerden biri, ikiden fazla grup ortalaması arasındaki farkın önemli olumlu olup olmadığının tespitidir. Ancak grup sayısının artmasıyla test sayısı artar. Bu da testlerin yapılmasında büyük zorluklar meydana getirmektedir. Çok sayıda grup ortalamasının birden karşılaştırılmasına imkân veren bir metoddur. Serilerin toplam varyansını, her biri ayrı bir değişim kaynağına bağlı unsurlara bölerek bunların arasında önemli bir fark bulunup bulunmadığını araştırmak, dolayısıyla çeşitli kaynakların önemini tespit etmek amacıyla kullanılır.
 37. 37. 10-Kontrol Grafikleri: Bell Telefon Şirketinde, Walter Shewhart bütün üretim süreçlerinin iki tür değişkenlik içerdiği sonucuna vardı. Birinci bileşen “tesadüfi değişkenlik”, ikinci tür değişkenlik ise özel nedenlere dayanan bir değişkenlikti. Özel nedenler etkin programlarla ekonomik olarak belirlenebilir ve ortadan kaldırılabilirdi. Bir kontrol grafiği temel olarak üç çizgi içerir. Bu çizgiler; üst kontrol limiti (ÜKS), orta çizgi (OÇ) ve alt kontrol limiti (AKS)’dir. Zaman peryotları ġhewhart kontrol kartı formatı
 38. 38. 6-ALTI SĠGMANIN ĠLKELERĠ 1-MüĢteri Odaklılık: Altı sigmadaki performans ölçümü müĢteri ile baĢlamaktadır. ĠyileĢtirmeler müĢteri ihtiyaçlarını karĢılayıp, müĢteri tatmini sağlamak için yapılır. 2-Verilere Dayalı Yönetim: Gerçekten ihtiyaç duyulan verilerin kullanılarak bu verilenden en fazla yararı sağlayacak Ģekilde yararlanılmalıdır. 3-Proses Odağı: Altı sigmada her türlü iyileĢtirmede baĢarının odağı süreçlerden geçer. Altı sigmanın sonuçlarını elde etmek için projelerin süreçlerinin altı sigma kalite kontrollerince sağlanması gerekir. 4-Proaktif Yönetim: Proaktif olayların gelecek düĢünülerek yapılması anlamındadır. Yapılan iĢlerin daha iyi olması için sorgulanması, hedeflerin sık sık gözden geçirilmesi ve sorunların çözümüne odaklanılması proaktif yöntemin gereğidir. Altı sigma proaktif yönetim biçimini sağlayacak araç, yöntem ve uygulamaları içerir. 5-Sınırsız ĠĢbirliği: ġirketlerdeki çalıĢanların, tedarikçilerin, müĢterilerin, yöneticilerin hedeflere ulaĢılması için iĢbirliği içimde olmasıdır. 6-Yukarıdan AĢağıya Eğitim: Kalite iyileĢtirme çalıĢmalarında olduğu gibi Ģirketlerde en üst düzey yöneticiden en alt düzey iĢçiye kadar Ģirketteki tüm paydaĢların eğitilmesidir.
 39. 39. 7-ALTI SĠGMA’DA ROLLER VE SORUMLULUKLAR
 40. 40. 7-ALTI SĠGMA’DA ROLLER VE SORUMLULUKLAR 1-Altı Sigma Yürütme Kurulu: Altı Sigma sürecinde amaçları ve hedeflere yönelik yapılacakları tanımlar ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan değişiklikleri yapmaya güçlü gerekçeler sunar. 2-ġampiyon: Şampiyonlar orta ve üst kademe yöneticilerden seçilirler. Şampiyon proje geliştirme takımına projelerinde rehberlik eden kişidir. Takım için zaman, destek, para kaynaklarını sağlamaktadırlar. 3-Uygulama Lideri: Anahtar personelin tanımlanması ve işe alınması, eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, sponsor veya şampiyonun desteklenmesi görevlerini üstlenir. 4-Altı Sigma Koçu: Altı Sigma koçu yönetsel ve istatistiksel becerileri olan çalışandır. Sigma’ya karşı direnç gösteren çalışanlar ile ilgilenir ayrıca iyileştirme prosesinin yüklendiği tasarrufu hesaplamalı, ölçmeli ve geçerli kılmalıdır.
 41. 41. 7-ALTI SĠGMA’DA ROLLER VE SORUMLULUKLAR 5-Takım veya proses Lideri : Altı Sigma projelerini sonuçlandırmaktan sorumlu olan kişilerdir. Takım lideri projenin neden yapıldığını bildiren, projeyi gerektiğinde revize eden kişidir. 6-Takım Üyesi: Farklı departman ve bölümde çalışan kişilerin proje içinde sorumluluk alması olarak tanımlanabilir. 7-Proses Sahibi: Proje sonucu alınan iyileştirme faaliyetlerini uygulayan kişidir. İyileştirilmiş prosesi yönetmekten sorumludur. 8-Siyah KuĢak: İyileştirme takımına koçluk eden ve aktif olarak yöneten kişi olarak tanımlanır. Bu görevleri gerçekleştirebilmek için yöneticilik ve süreç analiz eğitimi alırlar. 9-Uzman Siyah KuĢak: Mühendislik altyapısına sahip, analitik ve istatistik araçları kullanmada yetkin, altı sigma projelerinin danışmanı ve koçu olarak birden fazla projede çalışabilen elemanlardır. 10-YeĢil KuĢak: Kara kuşakların projelerine asistanlık yapmak için görevlendirilen veya daha küçük altı sigma projelerine liderlik yapan, kara kuşaklardan farklı olarak programda yarı zamanlı çalışan kişidir.
 42. 42. ġAMPĠYON / SPONSOR UZMAN KARA KUġAK KARA KUġAK YEġĠL KUġAK YEġĠL KUġAK YEġĠL KUġAK
 43. 43. 8-ALTI SĠGMANIN YARARLARI NELERDĠR? • Sürekli bir baĢarı yaratır. • Herkes için bir performans hedefi sağlar. • MüĢteriye verilen değeri artırır. • MüĢteri sürekliliğini sağlar. • ĠyileĢtirme hızını artırır. • Hata/Hatalı oranını azaltır. • Öğrenme ve bilgi alıĢ verisini artırır. • Stratejik değiĢimi kolaylaĢtırır. • Maliyetleri azaltır. • Verimliliği arttırır. • Pazar payını arttırır. • Ürün veya hizmet geliĢtirir. • Kültür değiĢimini olumlu yönde geliĢtirir. • Ġsrafları önler.
 44. 44. 9-ALTI SĠGMA UYGULAYAN BAZI ġĠRKETLERDEN ÖRNEKLER
 45. 45. Firmaların Altı Sigma ile Kazançları FĠRMALAR KAZANÇ SÜRE General Electric (GE) 1.5 Milyar $ 3 Yıl Motorola 2.2 Milyar $ 2.6 Yıl Allied Signal 1.2 Milyar $ 2 Yıl ABB 900 Milyon $ 1 Yıl Texas Instruments 600 Milyon $ 1.8 Yıl Nokia 300 Milyon $ 2 Yıl Siebe PLC 100 Milyon $ 9 Ay
 46. 46. 9-ALTI SĠGMA UYGULAYAN BAZI ġĠRKETLERDEN ÖRNEKLER Firma adı ALLİED SİGNAL 6-Sigma başlangıç yılı Motorola 1986 Allied Signal (Honeywell ile 1999’da birleşti) 1994 GE 1995 Honeywell 1998 Ford 2000
 47. 47. firmamız yeni bir Ģey denemeye karar verdi Hataları neden sürdürdüğümüz belli oluyor Neden buna atlıyoruz? Bunda bir tuhaflık var .Zaten geçerliliğini yitirmiş. 80 ler de geliĢtirilen yeni altı sigma 6 sigma ile ilgili yanlıĢ bir Ģey yok. O hataları azaltırbütün hataları dü Bakalım magazin dergileri 6 sigma ile ilgili neler söylüyor? Pardon geç kaldım.YenileĢtirme çalıĢmalarındaydım ve neler kaçırdım acaba ?
 48. 48. KAYNAKÇA • http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00875/mutlu_erhan_tez.pdf • http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/2009_4/605-612.pdf • http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2010_1_13.pdf • http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1_sigma • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0 CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.esinkap.net%2Fegitim_sunumlari%2FESO_tkytemel-08.ppt&ei=KiJ8UvivK8WmtAars4HACQ&usg=AFQjCNEcb3DQKZfoxl1hIzDr5FCkIMQ-w • http://www.necdetozcakar.com/wp-content/uploads/Alt%C4%B1-Sigma-Metodolojisi-veOtomotiv-Yansanayisinde-Uygulamas%C4%B1.pdf • http://seminer.linux.org.tr/wpcontent/uploads/Ozgur_Yazilimlarla_Is_Surecleri_Yonetimi.pdf • http://tr.wikipedia.org/wiki/Matris_(matematik) • http://kurumsal.istikbal.com.tr/yonetim-sistemleri/srekliiyilestirmei?ref=
 49. 49. Kaynakça: http://www.borusanlimani.com/6Sigma.aspx http://www.eneraconsulting.com/uzmanligimiz/alti-sigma/alti-sigma-nedir-ve-sirketler-niyeihtiyac-duyar.htm http://www.eneraconsulting.com/uzmanligimiz/alti-sigma/nasil-uygulanir.htm http://www.erdincakin.net/6-sigma.html pro.enbis.org / üyeleri / belgeler / SDdenmark altı sig. Ppt www.au.edu.pk/qec/minutes/admin- SixSigma . ppt www.beyondlean.info / ssoverview. Ppt http://www.slideshare.net/cakirengin/alt-sigma-ya-da-tasarmda-alt-sigma?from_search=2 http://www.slideshare.net/gopu44/what-is-6-sigma?from_search=2 http://web.sakarya.edu.tr/~yozkan/soru&odev/odevler/sixsigma.pdf http://www.docstoc.com/docs/55679681/6-Sigma-Nedir http://enm.blogcu.com/alti-sigma-ve-toplam-kalite-yonetimi-tezi-17/3163065 http://www.kurumsalkalite.com/surec-yeterlilik-indeksi-2-cpk-ppk/

×