Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 ngày quyết định tài vận cả năm 2014 (Phong thuỷ)

1,121 views

Published on

Những bí quyết Phong Thủy từ Lilian Too, nhà phong thủy hàng đầu thế giới, sẽ giúp bạn tác động mạnh mẽ vào tài lộc, công danh và hạnh phúc của cả năm 2014, chỉ bằng 15 ngày đầu năm.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 ngày quyết định tài vận cả năm 2014 (Phong thuỷ)

 1. 1. 2014 TÀI LỘC HANH THÔNG CẢ NĂM Chỉ bằng những bí mật Phong Thủy trong 15 ngày đầu năm Thi -studio.com Theo T
 2. 2. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Thủy Mùng 1 Thứ sáu, 31.01.2014 Phi tinh: 3 NÊN LÀM B m ên d à qu  ình t cúng các v àn th àt  trà m ình. adamo-studio.com ên. t Đông Nam Nam Tây Nam
 3. 3. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Thủy Mùng 1 Thứ sáu, 31.01.2014 NÊN LÀM  àv Ph  Hôm nay c chùa và ch  Nh l ì nhi ãl ì tài l ình nên t òn ì cho àng nhi adamo-studio.com Phi tinh: 3 t Đông Nam Nam Tây Nam
 4. 4. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Thủy Mùng 1 Thứ sáu, 31.01.2014 Phi tinh: t Đông Nam Nam Tây Nam 3 NÊN TRÁNH o ên c ên kiêng quét nhà, t khóc lóc, không nói g o Nh ngày hôm nay (t tránh cãi c D adamo-studio.com ày),
 5. 5. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Thủy Phi tinh: 4 Mùng 2 Thứ bảy, 01.02.2014 t Tây Tây Nam Nam NÊN LÀM  Nh bán nên t mình m àm kinh doanh, buôn - m à suôn s mang l .  ãl bà adamo-studio.com ành ên, con ình
 6. 6. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Thủy Mùng 2 Thứ bảy, 01.02.2014  M ngày may m Tu à nh có nh nh nay.  Nh NÊN LÀM ày có th ên b àm vi adamo-studio.com Phi tinh: 4 t Tây Tây Nam Nam
 7. 7. Tu : Thìn Tu xung: Tuất Ng hành: Mộc Mùng 3 Chủ nhật, 02.02.2014 Phi tinh: 5 NÊN LÀM  l nhà m và Tây B adamo-studio.com ìn và D ày này n c t Tây Bắc Bắc Đông Bắc
 8. 8. Tu : Thìn Tu xung: Tuất Ng hành: Mộc Mùng 3 Chủ nhật, 02.02.2014 TRÁNH o Hôm nay là ngày sinh c ãi vã, do ngày hôm nay, có kh b ên à hôm nay. N ài ho àm, hãy tÍnh tình, nh o ên à vì hôm nay xung v adamo-studio.com Phi tinh: 5 t Tây Bắc Bắc Đông Bắc
 9. 9. Tu : Tỵ Tu xung: Hợi Ng hành: Hỏa Phi tinh: 6 Mùng 4 Thứ hai, 03.02.2014 t Tây Nam NÊN LÀM  Dân gian tin r v à ngày các àb à ngày phù h phóng.  Nh g c adamo-studio.com ào ành
 10. 10. Tu : Tỵ Tu xung: Hợi Mùng 4 Thứ hai, 03.02.2014 NÊN LÀM  múa lân cho nh à Nam.  Các b con cái h trên bàn h à ên c ành t ình. adamo-studio.com Ng hành: Mộc Phi tinh: 6 t Tây Nam
 11. 11. Tu : Ngọ Tu xung: Tý Ng hành: Hỏa Mùng 5 Thứ ba, 04.02.2014 Phi tinh: 7 NÊN LÀM  ng àr ùh àm kinh doanh t bi à các nghi l c ài cho công ty, c àng c mình.  à ngày r cho nh àm kinh doanh m ành ngh òng c ình.  Nh à có c à Tây B ài l múa lân ho ài khác. adamo-studio.com t Tây Bắc Đông Nam
 12. 12. Tu : Mùi Tu xung: Sửu Ng hành: Hỏa Mùng 6 Thứ tư, 05.02.2014 NÊN LÀM  Hôm nay phi tinh s nhi à Tây.  m  nhi S ùa c ùi d òn ng ùa c ành òn cô ên. adamo-studio.com Phi tinh: 8 t Tây Đông
 13. 13. Tu : Thân Tu xung: Dần Ng hành: Thổ Mùng 7 Thứ năm, 06.02.2014 Phi tinh: t Tây Bắc Bắc Đông Bắc 9 NÊN LÀM  Ngày phù h ùng, è và khách hang.  Ph n m ì òn g c hành lá/lá h m th adamo-studio.com à bông èm v ày có ý ngh ào c . à
 14. 14. Tu : Thân Tu xung: Dần Ng hành: Thổ Mùng 7 Thứ năm, 06.02.2014  NÊN LÀM là ngày may m tu ình mong trong ngày hôm nay.  con kh vi  Nh B và Tây B m ên phù h B s adamo-studio.com Phi tinh: 9 t Tây Bắc Bắc Đông Bắc
 15. 15. Tu : Dậu Tu xung: Mão Ng hành: Thổ Mùng 8 Thứ sáu, 07.02.2014 Phi tinh: t 1 Đông Bắc NÊN LÀM  Ngày thích h u t  may m ình, . àB ên ch èt  ày gian c nghi adamo-studio.com êm hanh thông.
 16. 16. Tu : Tuất Tu xung: Thìn Ng hành: Kim Mùng 9 Thứ bảy, 08.02.2014  Ngày sinh c NÊN LÀM àng à là ngày quan tr g  Theo truy hôm nay tr nh à có ánh n àc òn n mây mù thì n  làm vi và Thân. àv ùi  Nam s nay. ài l adamo-studio.com Phi tinh: 2 t Đông Nam Nam Tây Nam
 17. 17. Tu : Hợi Tu xung: Tỵ Ng hành: Kim Phi tinh: 3 Mùng 10 Chủ nhật, 09.02.2014 NÊN LÀM L êm m ày n cho ti ùng cùng b ình. R ùh h quan h nh nhi ngày t m adamo-studio.com ùh è và gia àm m ên nhân là ãt ình, nên trong 3 è và t Đông Đông Bắc Bắc
 18. 18. Tu : Hợi Tu xung: Tỵ Mùng 10 Chủ nhật, 09.02.2014 NÊN LÀM  Phi tinh c nh m ày. B ên àc phi tinh.  à B nh may r ò vui adamo-studio.com Ng hành: Kim Phi tinh: 3 t Đông Đông Bắc Bắc
 19. 19. Tu : Tý Tu xung: Ngọ Ng hành: Thủy Mùng 11 Thứ hai, 10.02.2014 Phi tinh: t 4 Tây Tây Nam Nam NÊN LÀM  Thêm m vi vi . ày t ùng ho  Do phi tinh trong ngày là 4, nên s thích h c  Nhà có c Nam s trong ngày. adamo-studio.com à ài l
 20. 20. Tu : Sửu Tu xung: Mùi Ng hành: Thủy Mùng 12 Thứ ba, 11.02.2014 NÊN LÀM  Gi h b  m ùng ho tu àD àc B ài l .  Do phi tinh trong ngày là 5 (Ng Hoàng), nên b ên th tr adamo-studio.com Phi tinh: 5 t Tây Bắc Bắc Đông Bắc
 21. 21. Tu : Dần Tu xung: Thân Ng hành: Mộc Mùng 13 Thứ tư, 12.02.2014  Sau nhi v hôm nay s ùh rau, giúp cho d B nay v rán m  Hôm nay thích h vi NÊN LÀM ùng ì ày hôm ành nóng. àm  Do phi tinh trong ngày là 6, nên n adamo-studio.com Phi tinh: 6 t Nam Tây
 22. 22. Tu : Mão Tu xung: Dậu Ng hành: Mộc Phi tinh: 7 Mùng 14 Thứ năm, 13.02.2014 NÊN TRÁNH o th adamo-studio.com tr t Tây Bắc Đông Nam
 23. 23. Tu : Thìn Tu xung: Tuất Ng hành: Hỏa Phi tinh: 8 Mùng 15 Thứ sau, 14.02.2014 NÊN LÀM M tháng giêng, v nhân Valentine.  Th èn tr à ngày r à ngày L ình èm nh òn cô  Hôm nay phù h ti ùng và c  ên c trong hôm nay. adamo-studio.com t Đông Tây
 24. 24. 2014 VẠN SỰ NHƯ Ý Thi -studio.com

×