04 mau hdtkxdct

371 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04 mau hdtkxdct

 1. 1. 2. MAÃU HÔÏP ÑOÀNG THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH BOÄ XAÂY DÖÏNG MAÃU HÔÏP ÑOÀNG THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH (Coâng boá keøm theo vaên baûn soá... /BXD-VP ngaøy.../.../2007 cuûa Boä Xaây döïng veà vieäc coâng boá maãu hôïp ñoàng xaây döïng) 143
 2. 2. Haø Noäi, naêm 2007 144
 3. 3. Phaàn 1 CAÙC CAÊN CÖÙ KYÙ KEÁT HÔÏP ÑOÀNG Caên cöù Luaät Xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác hoäi khoaù XI, kyø hoïp thöù 4; Caên cöù Luaät Ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 cuûa Quoác hoäi khoaù XI; Caên cöù Nghò ñònh soá 111/2006/NÑ-CP ngaøy 29 thaùng 09 naêm 2006 cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh luaät ñaáu thaàu vaø löïa choïn Nhaø thaàu. Caên cöù Nghò ñònh soá 99/2007/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 06 naêm 2007 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình ; Caên cöù Thoâng tö soá 06/2007/TT-BXD ngaøy 25/7/2007 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng xaây döïng; Caên cöù keát quaû löïa choïn Nhaø thaàu taïi vaên baûn soá (Quyeát ñònh soá...). Phaàn 2 CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN VAØ ÑIEÀU KIEÄN CUÛA HÔÏP ÑOÀNG Môû ñaàu Hoâm nay, ngaøy..... thaùng..... naêm....... taïi (Ñòa danh).............................., chuùng toâi goàm caùc beân döôùi ñaây: 1. Chuû ñaàu tö (vieát taét laø CÑT), Teân giao dòch ......................................................................................................................... Ñaïi dieän (hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn) laø: ........................................Chöùc vuï:............ Ñòa chæ: .................................................................................................................................. Taøi khoaûn: ............................................................................................................................. Maõ soá thueá: ........................................................................................................................ Ñieän thoaïi:.....................................................Fax: .................................................................... E-mail: ........................................................................................................................................ laø moät beân 2. Nhaø thaàu: Teân giao dòch ......................................................................................................................... Ñaïi dieän (hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn) laø: ........................................Chöùc vuï:............ Ñòa chæ: .................................................................................................................................. Taøi khoaûn: ............................................................................................................................. Maõ soá thueá: ........................................................................................................................ Ñieän thoaïi:.....................................................Fax: .................................................................... 145
 4. 4. E-mail: ........................................................................................................................................ laø beân coøn laïi Chuû ñaàu tö vaø Nhaø thaàu ñöôïc goïi rieâng laø Beân vaø goïi chung laø Caùc Beân. Caùc Beân taïi ñaây thoáng nhaát thoaû thuaän nhö sau: Ñieàu 1. Hoà sô cuûa hôïp ñoàng vaø thöù töï öu tieân 1.1 Hoà sô hôïp ñoàng laø boä phaän khoâng taùch rôøi cuûa hôïp ñoàng, bao goàm caùc caên cöù kyù keát hôïp ñoàng, ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng naøy vaø caùc taøi lieäu sau: 1.1.1 Thoâng baùo truùng thaàu hoaëc vaên baûn chæ ñònh thaàu; 1.1.2 Ñieàu kieän rieâng (neáu coù): Phuï luïc soá... [Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc]; Phuï luïc soá... [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng, thanh toaùn vaø quyeát toaùn]; Phuï luïc soá... [Caùc loaïi bieåu maãu]; 1.1.3 Ñeà xuaát cuûa Nhaø thaàu vaø taøi lieäu keøm theo; 1.1.4 Ñieàu kieän tham chieáu (Phuï luïc soá...[Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö); 1.1.5 Caùc söûa ñoåi, boå sung baèng vaên baûn, bieân baûn ñaøm phaùn hôïp ñoàng; 1.1.6 Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng (neáu coù), baûo laõnh tieàn taïm öùng vaø caùc baûo laõnh khaùc (neáu coù); 1.1.7 Caùc taøi lieäu khaùc (caùc taøi lieäu – Phuï luïc boå sung trong quaù trình thöïc hieän Hôïp ñoàng). 1.2 Thöù töï öu tieân cuûa caùc taøi lieäu Nguyeân taéc nhöõng taøi lieäu caáu thaønh neân hôïp ñoàng laø quan heä thoáng nhaát giaûi thích töông hoã cho nhau, nhöng neáu coù ñieåm naøo khoâng roõ raøng hoaëc khoâng thoáng nhaát thì caùc beân coù traùch nhieäm trao ñoåi vaø thoáng nhaát. Tröôøng hôïp, caùc beân khoâng thoáng nhaát ñöôïc thì thöù töï öu tieân caùc taøi lieäu caáu thaønh hôïp ñoàng ñeå xöû lyù vaán ñeà khoâng thoáng nhaát ñöôïc qui ñònh nhö sau (hoaëc do caùc beân töï thoaû thuaän): 1.2.1 Thoâng baùo truùng thaàu hoaëc vaên baûn chæ ñònh thaàu; 1.2.2 Ñieàu kieän rieâng (neáu coù): Phuï luïc soá... [Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc]; Phuï luïc soá... [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng, thanh toaùn vaø quyeát toaùn]; Phuï luïc soá... [Caùc loaïi bieåu maãu]; 1.2.3 Ñeà xuaát cuûa Nhaø thaàu vaø taøi lieäu keøm theo (Phuï luïc soá... [Hoà sô döï thaàu 146
 5. 5. hoaëc hoà sô ñeà xuaát cuûa Nhaø thaàu]; 1.2.4 Ñieàu kieän tham chieáu (Phuï luïc soá...[Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö]); 1.2.5 Caùc söûa ñoåi, boå sung baèng vaên baûn, bieân baûn ñaøm phaùn hôïp ñoàng; 1.2.6 Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng, baûo laõnh tieàn taïm öùng vaø caùc baûo laõnh khaùc (neáu coù); 1.2.7 Caùc taøi lieäu khaùc (caùc taøi lieäu – Phuï luïc boå sung trong quaù trình thöïc hieän Hôïp ñoàng). Ñieàu 2. Caùc ñònh nghóa vaø dieãn giaûi Caùc töø vaø cuïm töø (ñöôïc ñònh nghóa vaø dieãn giaûi) seõ coù yù nghóa nhö dieãn giaûi sau ñaây vaø ñöôïc aùp duïng cho hôïp ñoàng naøy, tröø khi ngöõ caûnh ñoøi hoûi dieãn ñaït roõ moät yù nghóa khaùc 2.1 "Chuû ñaàu tö" laø.....(teân giao dòch Chuû ñaàu tö) nhö ñaõ noùi trong phaàn môû ñaàu vaø nhöõng ngöôøi coù quyeàn keá thöøa hôïp phaùp cuûa Chuû ñaàu tö maø khoâng phaûi laø baát kyø ñoái töôïng naøo do ngöôøi ñoù uyû quyeàn. 2.2 "Nhaø thaàu" laø.........(teân cuûa nhaø thaàu trong ñôn döï thaàu ñöôïc Chuû ñaàu tö chaáp thuaän) nhö ñöôïc neâu ôû phaàn môû ñaàu vaø nhöõng ngöôøi keá thöøa hôïp phaùp cuûa Nhaø thaàu maø khoâng phaûi laø baát kyø ñoái töôïng naøo do ngöôøi ñoù uyû quyeàn. 2.3 “Döï aùn” laø döï aùn... (teân döï aùn). 2.4 "Coâng trình" laø caùc coâng trình... (teân coâng trình) maø Nhaø thaàu thieát keá theo Hôïp ñoàng. 2.5 "Haïng muïc coâng trình" laø moät coâng trình ñôn leû ñöôïc neâu trong hôïp ñoàng (neáu coù). 2.6 "Ñaïi dieän Chuû ñaàu tö" laø... (ngöôøi ñöôïc Chuû ñaàu tö neâu ra trong Hôïp ñoàng hoaëc ñöôïc chæ ñònh theo töøng thôøi gian theo Ñieàu... Khoaûn... [Ñaïi dieän cuûa Chuû ñaàu tö]) vaø ñieàu haønh coâng vieäc thay maët cho Chuû ñaàu tö. 2.7 "Ñaïi dieän Nhaø thaàu" laø... (ngöôøi ñöôïc Nhaø thaàu neâu ra trong Hôïp ñoàng hoaëc ñöôïc Nhaø thaàu chæ ñònh theo Khoaûn 4.3 [Ñaïi dieän Nhaø thaàu]) vaø ñieàu haønh coâng vieäc thay maët Nhaø thaàu. 2.8 "Nhaø thaàu phuï" laø... (Toå chöùc hay caù nhaân naøo kyù hôïp ñoàng vôùi Nhaø thaàu ñeå tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc). 2.9 “Hôïp ñoàng” laø phaàn 1, phaàn 2 vaø caùc taøi lieäu keøm theo hôïp ñoàng... (theo qui 147
 6. 6. ñònh taïi Khoaûn 1.1 [Hoà sô hôïp ñoàng]). 2.10 Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö laø toaøn boä taøi lieäu theo qui ñònh taïi Phuï luïc soá... [Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö]. 2.11 “Hoà sô Döï thaàu” hoaëc Hoà sô ñeà xuaát cuûa Nhaø thaàu laø hoà sô keøm theo ñôn döï thaàu ñöôïc kyù bôûi Nhaø thaàu maø Nhaø thaàu ñeä trình ñöôïc ñöa vaøo trong hôïp ñoàng theo qui ñònh taïi Phuï luïc soá... [Hoà sô döï thaàu hoaëc hoà sô ñeà xuaát cuûa Nhaø thaàu]. 2.12 “Ñôn döï thaàu” laø ñeà xuaát coù ghi giaù döï thaàu ñeå thöïc hieän coâng vieäc theo ñuùng caùc ñieàu khoaûn qui ñònh cuûa hôïp ñoàng do Nhaø thaàu ñöa ra ñaõ ñöôïc Chuû ñaàu tö chaáp thuaän. 2.13 Beân laø Chuû ñaàu tö hoaëc Nhaø thaàu tuyø theo ngöõ caûnh. 2.14 "Thôøi haïn hoaøn thaønh" laø thôøi gian ñeå hoaøn thaønh thieát keá coâng trình hoaëc haïng muïc coâng trình (tuyø töøng tröôøng hôïp) theo Khoaûn 5.2 [Thôøi haïn hoaøn thaønh] bao goàm caû söï keùo daøi thôøi gian theo Khoaûn 5.4 [Gia haïn thôøi gian hoaøn thaønh], ñöôïc tính töø ngaøy baét ñaàu coâng vieäc. 2.15 "Ngaøy" tröø khi ñöôïc qui ñònh khaùc trong hôïp ñoàng, "ngaøy" ñöôïc hieåu laø ngaøy döông lòch vaø thaùng ñöôïc hieåu laø thaùng döông lòch. 2.16 "Baát khaû khaùng" ñöôïc ñònh nghóa taïi Ñieàu... [Baát Khaû khaùng] 2.17 "Luaät" laø toaøn boä heä thoáng luaät phaùp cuûa nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam vaø caùc vaên baûn höôùng daãn coù lieân quan. 2.18 “Vaên baûn chaáp thuaän” laø theå hieän söï chaáp thuaän chính thöùc cuûa CÑT veà baát kyø ghi nhôù hoaëc thoaû thuaän naøo giöõa hai beân trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng. 2.19 “Phuï luïc hôïp ñoàng” laø nhöõng trang hoaøn chænh nhaèm laøm roõ moät noäi dung trong hôïp ñoàng, ñöôïc goïi teân laø Phuï luïc cuûa Hôïp ñoàng vaø laø moät phaàn khoâng taùch rôøi cuûa Hôïp ñoàng. 2.20 “Baûn veõ thieát keá” laø saûn phaåm thieát keá cuûa coâng trình, haïng muïc coâng trình... do Nhaø thaàu laäp. Noäi dung cuûa baûn veõ thieát keá theo quy ñònh taïi Nghò ñònh soá... cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. 2.21 “Döï toaùn xaây döïng coâng trình” laø döï toaùn cuûa coâng trình, haïng muïc coâng trình... do Nhaø thaàu laäp treân cô sôû baûn veõ thieát keá, chæ daãn kyõ thuaät, bieän phaùp thi coâng, giaù xaây döïng coâng trình. 2.22 “Bieân baûn nghieäm thu” laø bieân baûn ñöôïc phaùt haønh theo Ñieàu... [Nghieäm thu 148
 7. 7. cuûa CÑT]. 2.23 “Coâng vieäc” ñöôïc hieåu laø caùc dòch vuï do Nhaø thaàu thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 3 [Moâ taû phaïm vi coâng vieäc]. 2.24 “Baát khaû khaùng” ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 22 [Baát khaû khaùng] Ñieàu 3. Moâ taû phaïm vi coâng vieäc Phaïm vi coâng vieäc cuûa Nhaø thaàu ñöôïc theå hieän nhöng khoâng giôùi haïn trong Phuï luïc soá.....[Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö] bao goàm caùc coâng vieäc sau: 3.1 Ñeà xuaát caùc yù kieán maø Nhaø thaàu cho laø caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi Döï aùn maø chöa ñöôïc CÑT ñöa vaøo Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö; 3.2 Ñeà xuaát nhieäm vuï khaûo saùt phuïc vuï thieát keá, thí nghieäm boå sung vaø laäp nhieäm vuï khaûo saùt boå sung khi phaùt hieän khoâng ñaày ñuû soá lieäu khaûo saùt ñeå thieát keá. 3.3 Nghieân cöùu thuyeát minh döï aùn, thieát keá cô sôû ñaõ ñöôïc duyeät, khaûo saùt hieän tröôøng vaø trình cho Chuû ñaàu tö moïi saûn phaåm thieát keá cuûa coâng trình, haïng muïc coâng trình bao goàm caùc baûn veõ, thuyeát minh tính toaùn, chæ daãn kyõ thuaät, döï toaùn xaây döïng phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa phaùp luaät veà xaây döïng. 3.4 Tham gia caùc cuoäc hoïp coù lieân quan tôùi thieát keá taïi coâng tröôøng hoaëc giao ban khi ñöôïc CÑT trieäu taäp trong quaù trình xaây döïng coâng trình. 3.5 Tham gia nghieäm thu caùc giai ñoaïn xaây laép, nghieäm thu chaïy thöû thieát bò, nghieäm thu hoaøn thaønh haïng muïc coâng trình vaø toaøn boä coâng trình do CÑT toå chöùc. 3.6 Giaùm saùt taùc giaû vaø laøm roõ thieát keá, söûa ñoåi thieát keá (neáu coù) trong quaù trình thieát keá vaø thi coâng xaây döïng coâng trình. Ñieàu 4. Giaùm saùt taùc giaû Nhaø thaàu phaûi thöïc hieän vieäc giaùm saùt taùc giaû vaø laøm roõ thieát keá trong quaù trình thi coâng xaây döïng coâng trình ñöôïc quy ñònh nhöng khoâng giôùi haïn nhö sau: 4.1 Nhaø thaàu phaûi cöû ngöôøi coù ñuû naêng löïc ñeå thöïc hieän giaùm saùt taùc giaû theo quy ñònh trong quaù trình thi coâng xaây döïng 4.2 Nhaø thaàu coù traùch nhieäm giaûi thích vaø laøm roõ caùc taøi lieäu thieát keá coâng trình cho Chuû ñaàu tö, caùc Nhaø thaàu khaùc ñeå quaûn lyù vaø thi coâng theo ñuùng thieát keá; 4.3 Khi phaùt hieän thi coâng sai vôùi thieát keá, ngöôøi giaùm saùt taùc giaû phaûi ghi nhaät 149
 8. 8. kyù giaùm saùt vaø ñeà nghò CÑT yeâu caàu nhaø thaàu thi coâng thöïc hieän ñuùng thieát keá. 4.4 Qua giaùm saùt taùc giaû, neáu phaùt hieän haïng muïc coâng trình, coâng trình xaây döïng khoâng ñuû ñieàu kieän nghieäm thu thì Nhaø thaàu phaûi coù vaên baûn göûi CÑT neâu roõ lyù do töø choái nghieäm thu. 4.5 Söûa ñoåi thieát keá phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö khi caàn thieát. Ñieàu 5. Caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin Baát cöù choã naøo trong khi ñieàu kieän naøy quy ñònh vieäc ñöa ra hoaëc ban haønh vaên baûn chaáp thuaän, chöùng chæ, taùn thaønh, quyeát ñònh, thoâng baùo vaø yeâu caàu thì caùc caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin seõ ñöôïc quy ñònh nhö sau: 5.1 Baèng vaên baûn vaø chuyeån tay (theo giaáy bieân nhaän), göûi baèng ñöôøng böu ñieän, baèng fax, hoaëc email. 5.2 Ñöôïc göûi, chuyeån ñeán ñòa chæ ñeå thoâng tin ñöôïc vôùi ngöôøi nhaän. 5.2.1 Neáu ngöôøi nhaän thoâng baùo moät ñòa chæ khaùc thì sau ñoù thoâng tin phaûi ñöôïc chuyeån theo moät ñòa chæ môùi. 5.2.2 Neáu ngöôøi nhaän khoâng thoâng baùo gì khi yeâu caàu moät söï pheâ duyeät hoaëc moät söï ñoàng yù, thì thoâng tin coù theå ñöôïc göûi tôùi moät ñòa chæ ñaõ ñaêng kyù trong Hôïp ñoàng naøy. 5.2.3 Nhöõng vaên baûn pheâ duyeät, chöùng chæ, taùn thaønh vaø quyeát ñònh khoâng ñöôïc bò caûn giöõ laïi hoaëc bò laøm chaäm treã maø khoâng coù lyù do chính ñaùng. Khi moät giaáy chöùng chæ ñöôïc caáp cho moät Beân, ngöôøi caáp giaáy chöùng chæ ñoù phaûi göûi moät baûn sao cho beân kia. Khi thoâng baùo cho moät Beân, do moät Beân hoaëc do Nhaø thaàu phaùt haønh, phaûi göûi moät baûn sao, tuyø tröôøng hôïp do Nhaø thaàu hoaëc do phía Beân kia. Baát kyø thoâng baùo hoaëc yeâu caàu naøo cuûa moät beân cho beân kia seõ ñöôïc göûi tôùi caùc ñòa chæ töông öùng cuûa caùc beân ñöôïc quy ñònh döôùi ñaây. Chuû ñaàu tö: + Ñòa chæ:................................................................................................................................. + Tel: ........................................................................................................................................ + Email: ................................................................................................................................... + Fax: ....................................................................................................................................... 150
 9. 9. + Website: ................................................................................................................................. Nhaø thaàu: - Taïi Nöôùc ngoaøi (neáu coù): ................................................................................................. + Ñòa chæ:............................................................................................................................. + Tel: ..................................................................................................................................... + Email: ................................................................................................................................... + Fax: .................................................................................................................................... + Website: ............................................................................................................................. - Taïi Vieät Nam: + Ñòa chæ:............................................................................................................................. + Tel: ..................................................................................................................................... + Email: ................................................................................................................................... + Fax: .................................................................................................................................... + Website: ............................................................................................................................. Ñieàu 6. Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn 6.1 Giaù hôïp ñoàng - Giaù hôïp ñoàng ñöôïc xaùc ñònh theo Phuï luïc soá... [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn] vôùi soá tieàn laø:...... (Baèng chöõ: ....) - Trong ñoù bao goàm chi phí ñeå thöïc hieän toaøn boä caùc coâng vieäc ñöôïc theå hieän taïi Ñieàu 3 vaø Ñieàu 10; - Nhöõng chi phí phaùt sinh theo Ñieàu 8. 6.2 Noäi dung cuûa Giaù Hôïp ñoàng Giaù Hôïp ñoàng ñaõ bao goàm: - Chi phí nhaân coâng cho chuyeân gia, chi phí vaät tö vaät lieäu maùy moùc, chi phí quaûn lyù, chi phí khaùc, chi phí baûo hieåm traùch nhieäm ngheà nghieäp, thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc vaø thueá giaù trò gia taêng, nhö ñöôïc chi tieát taïi phuï luïc soá [Giaù Hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn] - Chi phí caàn thieát cho vieäc hoaøn chænh hoà sô sau caùc cuoäc hoïp, baùo caùo vaø sau khi coù keát quaû thaåm ñònh, xeùt duyeät; - Chi phí ñi thöïc ñòa, chi phí ñi laïi khi tham gia vaøo quaù trình nghieäm thu giai ñoaïn, thieát 151
 10. 10. keá taïi hieän tröôøng vaø nghieäm thu chaïy thöû, baøn giao; - Chi phí mua taøi lieäu tham khaûo phuïc vuï cho coâng vieäc thieát keá,... Giaù hôïp ñoàng khoâng bao goàm: - Chi phí cho caùc cuoäc hoïp cuûa CÑT ñeå xem xeùt caùc ñeä trình cuûa Nhaø thaàu. - Chi phí thaåm tra, thaåm ñònh, pheâ duyeät hoà sô thieát keá,...; - Chi phí khaûo saùt xaây döïng phuïc vuï thieát keá. 6.3 Taïm öùng: 6.3.1 Ñoái vôùi giai ñoaïn Thieát keá kyõ thuaät, Thieát keá baûn veõ thi coâng: Thôøi gian chaäm nhaát laø... ngaøy keå töø ngaøy hôïp ñoàng coù hieäu löïc (hoaëc nhaän ñöôïc Baûo ñaûm taïm öùng theo Ñieàu 7 [Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng] Chuû ñaàu tö öùng tröôùc cho Nhaø thaàu... giaù hôïp ñoàng töông öùng soá tieàn laø... (ÑVN) - Baèng chöõ: ............................................................................................................................. 6.4 Tieán ñoä thanh toaùn 6.4.1 Trong voøng... ngaøy keå töø ngaøy coù hai beân kyù bieân baûn nghieäm thu thieát keá vaø döï toaùn moät soá haïng muïc coâng trình, CÑT seõ thanh toaùn cho Nhaø thaàu laø... giaù hôïp ñoàng ñaõ kyù. 6.4.2 Trong voøng... ngaøy keå töø ngaøy hai beân kyù bieân baûn nghieäm thu hoà sô thieát keá kyõ thuaät, döï toaùn xaây döïng hoaëc thieát keá baûn veõ thi coâng vaø döï toaùn xaây döïng ñeå phuïc vuï cho coâng taùc thaåm ñònh, CÑT seõ thanh toaùn tieáp cho Nhaø thaàu laø... giaù hôïp ñoàng ñaõ kyù. 6.4.3 Trong voøng... ngaøy keå töø ngaøy coù Quyeát ñònh pheâ duyeät thieát keá kyõ thuaät vaø döï toaùn hoaëc thieát keá baûn veõ thi coâng vaø döï toaùn CÑT seõ thanh toaùn cho Nhaø thaàu laø... giaù hôïp ñoàng ñaõ kyù. 6.5 Hoà sô thanh toaùn: goàm bieân baûn nghieäm thu thieát keá vaø giaáy ñeà nghò thanh toaùn cuûa Nhaø thaàu. 6.6 Thanh toaùn tieàn giöõ laïi: Sau... keå töø ngaøy coù bieân baûn baøn giao coâng trình hoaøn thaønh CÑT seõ laøm thuû tuïc thanh toaùn noát... coøn laïi cuûa Giaù hôïp ñoàng ñaõ kyù. Ñieàu 7. Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng (neáu coù) 7.1 Nhaø thaàu phaûi noäp giaáy baûo laõnh taïm öùng (neáu coù) cuûa Ngaân haøng töông ñöông vôùi... giaù trò cuûa soá tieàn taïm öùng theo bieåu maãu nhö Phuï luïc soá … [Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng] vaø baûo ñaûm naøy phaûi coù hieäu löïc cho ñeán khi Chuû ñaàu tö thu 152
 11. 11. hoài heát taïm öùng. 7.2 Nhaø thaàu phaûi noäp giaáy baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng (neáu coù) cuûa ngaân haøng töông ñöông... giaù hôïp ñoàng theo ñuùng bieåu maãu trong phaàn Phuï luïc keøm theo Hôïp ñoàng naøy. Ngaân haøng baûo laõnh laø Ngaân haøng maø phía Nhaø thaàu coù taøi khoaûn hoaït ñoäng taïi ñoù. CÑT seõ khoâng thöïc hieän baát cöù moät ñieàu khoaûn thanh toaùn naøo khi chöa nhaän ñöôïc Giaáy baûo laõnh hôïp leä cuûa Nhaø thaàu. 7.3 Nhaø thaàu seõ khoâng ñöôïc traû laïi soá tieàn Baûo laõnh trong tröôøng hôïp Nhaø thaàu töø choái thöïc hieän hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. 7.4 Sau khi Nhaø thaàu thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình, CÑT seõ coù vaên baûn göûi ngaân haøng phaùt haønh giaáy Baûo laõnh ñeå traû laïi baûo laõnh cho Nhaø thaàu. Ñieàu 8. Thay ñoåi vaø ñieàu chænh giaù hôïp ñoàng 8.1 Chi phí phaùt sinh chæ ñöôïc tính neáu coâng vieäc cuûa Nhaø thaàu gia taêng do nhöõng söûa ñoåi lôùn theo höôùng daãn cuûa CÑT hoaëc thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa CÑT cho caùc tröôøng hôïp sau: 8.1.1 Thay ñoåi vò trí xaây döïng Döï aùn; 8.1.2 Thay ñoåi coâng naêng söû duïng chính; 8.1.3 Söûa ñoåi lôùn veà thieát keá sau khi ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. Söûa ñoåi lôùn laø söûa ñoåi maø vieäc thieát keá laïi vöôït quaù... % toång dieän tích baûn veõ hoaëc giaù trò döï toaùn so vôùi thieát keá ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. 8.1.4 Keùo daøi coâng vieäc vì lyù do töø phía CÑT hoaëc caùc Nhaø thaàu xaây laép hoaëc caùc Nhaø cung caáp trong quaù trình xaây döïng Coâng trình. Thôøi gian keùo daøi chæ ñöôïc tính baét ñaàu sau... thaùng keå töø ngaøy baøn giao coâng trình, haïng muïc coâng trình theo tieán ñoä cuûa Döï aùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. 8.2 Neáu nhöõng tröôøng hôïp treân phaùt sinh hoaëc coù xu höôùng phaùt sinh, Nhaø thaàu seõ thoâng baùo cho CÑT tröôùc khi thöïc hieän coâng vieäc. Khoâng coù chi phí phaùt sinh naøo ñöôïc thanh toaùn tröø khi ñöôïc CÑT chaáp thuaän baèng vaên baûn tröôùc khi tieán haønh coâng vieäc. 8.3 Chi phí phaùt sinh seõ ñöôïc thoaû thuaän vaø thanh toaùn giöõa CÑT vaø Nhaø thaàu. Vieäc tính toaùn chi phí phaùt sinh seõ caên cöù treân cô sôû tính toaùn Giaù hôïp ñoàng taïi Phuï luïc soá.... vaø caùc thoaû thuaän veà vieäc ñieàu chænh Giaù hôïp ñoàng khi coù caùc thay ñoåi cho pheùp tính toaùn chi phí phaùt sinh theo ñieàu khoaûn quy ñònh veà vieäc thanh toaùn chi phí phaùt sinh. Ñieàu 9. Tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng 153
 12. 12. Ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Phuï luïc soá... [Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc] vôùi toång thôøi gian thöïc hieän laø... ngaøy keå caû ngaøy leã teát vaø ngaøy nghæ (thôøi gian treân khoâng bao goàm thôøi gian chôø toå chöùc caùc cuoäc hoïp, baûo veä, thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø ñeán caùc tröôøng hôïp baát khaû khaùng nhö thieân tai, ñòch hoaï....), cuï theå nhö sau: 9.1 Thôøi gian baét ñaàu: ngay sau khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát (hoaëc moät ngaøy cuï theå do caùc beân töï thoaû thuaän). 9.2 Giai ñoaïn Thieát keá kyõ thuaät, döï toaùn xaây döïng coâng trình (giai ñoaïn TKKT) laø:....... ngaøy 9.3 Giai ñoaïn thieát keá baûn veõ thi coâng (giai ñoaïn TKBVTC) laø:....... ngaøy Ñieàu 10. Quyeàn vaø nghóa vuï chung cuûa Nhaø thaàu 10.1 Nhaø thaàu ñaûm baûo raèng taát caû caùc coâng vieäc Nhaø thaàu thöïc hieän theo Hôïp ñoàng naøy phaûi phuø hôïp vôùi Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö quy ñònh taïi Phuï luïc soá... vaø tuaân thuû caùc quy chuaån, tieâu chuaån thieát keá vaø caùc qui ñònh veà tieâu chuaån cuûa Nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam. 10.2 Nhaø thaàu phaûi thöïc hieän vaø chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc saûn phaåm Thieát keá cuûa mình. Thieát keá phaûi do caùc Kieán truùc sö, kyõ sö vaø caùc nhaø chuyeân moân coù ñuû ñieàu kieän naêng löïc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, trình ñoä thöïc hieän, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa Döï aùn. 10.3 Nhaø thaàu seõ thöïc hieän moät caùch chuyeân nghieäp caùc coâng vieäc ñöôïc ñeà caäp ñeán trong hôïp ñoàng naøy baèng taát caû caùc kyõ naêng phuø hôïp, söï thaän troïng, söï chuyeân caàn vaø thích öùng vôùi caùc yeâu caàu cuûa CÑT ñeå hoaøn thaønh Döï aùn. Nhaø thaàu seõ luoân luoân thoâng baùo ñaày ñuû vaø kòp thôøi taát caû caùc thoâng tin lieân quan ñeán thieát keá cuûa Döï aùn cho Chuû ñaàu tö. 10.4 Nhaø thaàu coù traùch nhieäm hoaøn thaønh ñuùng tieán ñoä vaø giao noäp caùc taøi lieäu ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 15 [Saûn phaåm cuûa Nhaø thaàu]. Coù traùch nhieäm trình baøy vaø baûo veä caùc quan ñieåm veà caùc noäi dung cuûa thieát keá trong caùc buoåi hoïp trình duyeät cuûa caùc caáp coù thaåm quyeàn do beân CÑT toå chöùc. 10.5 Nhaø thaàu seõ saép xeáp, boá trí nhaân löïc cuûa mình hoaëc cuûa Thaàu phuï thieát keá coù kinh nghieäm vaø naêng löïc caàn thieát nhö danh saùch ñaõ ñöôïc CÑT pheâ duyeät, lieät keâ taïi Phuï luïc soá... [Nhaân löïc cuûa Nhaø thaàu] cuûa Hôïp ñoàng naøy ñeå phuïc vuï coâng taùc thieát keá cuûa... (teân coâng trình, haïng muïc coâng trình). 10.6 Nhaø thaàu phaûi cam keát raèng, khi coù yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö, Nhaø thaàu hoaëc Nhaø thaàu phuï seõ cöû ñaïi dieän coù ñuû thaåm quyeàn, naêng löïc ñeå giaûi quyeát 154
 13. 13. caùc coâng vieäc coøn vöôùng maéc taïi baát kyø thôøi ñieåm do CÑT aán ñònh (keå caû ngaøy nghæ) cho tôùi ngaøy hoaøn thaønh vaø baøn giao Coâng trình. 10.7 Nhaø thaàu seõ phaûi tuaân thuû söï chæ ñaïo vaø höôùng daãn cuûa Chuû ñaàu tö, ngoaïi tröø nhöõng höôùng daãn hoaëc yeâu caàu traùi vôùi luaät phaùp hoaëc khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. 10.8 Nhaø thaàu coù traùch nhieäm cung caáp hoà sô, taøi lieäu phuïc vuï cho caùc cuoäc hoïp, baùo caùo, thaåm ñònh... vôùi soá löôïng theo yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö. 10.9 Taát caû saûn phaåm cuoái cuøng khi baøn giao cho CÑT phaûi phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng, coù ñuû caên cöù phaùp lyù vaø ñöôïc Chuû ñaàu tö nghieäm thu. Saûn phaåm giao noäp cuoái cuøng cho CÑT laø... boä hoà sô baèng tieáng Anh (neáu coù) vaø... boä hoà sô baèng tieáng Vieät vaø... boä ñóa CD cuûa hoà sô caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh (neáu coù). Tuy nhieân söï pheâ duyeät naøy seõ khoâng laøm giaûm traùch nhieäm cuûa Nhaø thaàu veà thieát keá cuûa mình. 10.10 Nhaø thaàu seõ xaùc nhaän laïi vò trí, cao ñoä vaø kích thöôùc cuûa Coâng trình lieân quan ñeán maët baèng vaø coâng trình hieän traïng. 10.11 Nhaø thaàu phaûi töï thu xeáp phöông tieän ñi laïi, choã aên ôû khi phaûi laøm vieäc xa truï sôû cuûa mình. 10.12 Nhaø thaàu phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc CÑT veà quan heä giao dòch, thöïc hieän coâng vieäc vaø thanh toaùn, quyeát toaùn theo Hôïp ñoàng vôùi Chuû ñaàu tö. 10.13 Nhaø thaàu coù traùch nhieäm kyù hôïp ñoàng vôùi Nhaø thaàu phuï vôùi ñaày ñuû Phuï luïc coâng vieäc giao cho Nhaø thaàu phuï theo ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. 10.14 Boài thöôøng thieät haïi khi xaùc ñònh sai nhieäm vuï khaûo saùt daãn ñeán keát quaû khaûo saùt khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thieát keá phaûi khaûo saùt laïi, khaûo saùt boå sung hoaëc caùc haønh vi gaây thieät haïi khaùc do loãi cuûa mình gaây ra. 10.15 Thu thaäp caùc thoâng tin caàn thieát. Nhaø thaàu seõ phaûi caån thaän xem xeùt laïi caùc ñieàu kieän töï nhieân cuûa coâng tröôøng vaø caùc taøi lieäu do CÑT cung caáp. Trong phaïm vi kieán thöùc vaø kinh nghieäm toát nhaát cuûa mình, Nhaø thaàu phaûi thu thaäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán toaøn boä caùc vaán ñeà coù theå aûnh höôûng ñeán tieán ñoä, giaù trò hôïp ñoàng hoaëc traùch nhieäm cuûa Nhaø thaàu theo hôïp ñoàng, hoaëc caùc ruûi ro coù theå phaùt sinh cho Nhaø thaàu trong vieäc thöïc hieän caùc Dòch vuï ñöôïc quy ñònh trong hôïp ñoàng naøy. 155
 14. 14. Baát kì söï baát caån, chaäm treã hoaëc loãi trong vieäc thu thaäp thoâng tin hôïp lyù ñöôïc noùi ôû treân cuûa Nhaø thaàu, hoaëc baát kì vaán ñeà naøo khaùc seõ khoâng laøm giaûm nheï traùch nhieäm cuûa Nhaø thaàu ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc theo caùc ñieàu khoaûn ñöôïc quy ñònh ôû trong Hôïp ñoàng naøy. 10.16 Nhaø thaàu seõ phuùc ñaùp baèng vaên baûn caùc yeâu caàu hoaëc ñeà nghò cuûa CÑT trong voøng... (3 ngaøy laøm vieäc) keå töø khi nhaän ñöôïc yeâu caàu hoaëc ñeà nghò ñoù theo quy ñònh taïi Ñieàu 5 [Caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin]. Ñieàu 11. Quyeàn vaø nghóa vuï chung cuûa Chuû ñaàu tö 11.1 Yeâu caàu vaø höôùng daãn cuûa Chuû ñaàu tö Höôùng daãn cuûa CÑT veà Döï aùn vaø Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö cho Nhaø thaàu ñöôïc moâ taû taïi Phuï luïc soá... [Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö]. Nhöõng höôùng daãn, yeâu caàu cuûa CÑT seõ ñöôïc ban haønh trong thôøi gian hôïp lyù ñeå khoâng laø caûn trôû ñeán tieán ñoä coâng vieäc. 11.2 Taøi lieäu: CÑT seõ cung caáp cho Nhaø thaàu caùc taøi lieäu sau ñaây: 11.2.1 Thuyeát minh döï aùn, thieát keá cô sôû ñöôïc pheâ duyeät. 11.2.2 Soá lieäu ñieàu kieän töï nhieân, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi khu vöïc xaây döïng Coâng trình. 11.2.3 Caùc taøi lieäu, höôùng daãn lieân quan khaùc trong quaù trình thieát keá. 11.2.4 Caùc taøi lieäu veà thí nghieäm, baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên. 11.2.5 Caùc yù kieán hoaëc vaên baûn hoaëc hoà sô pheâ duyeät cuûa caùc cô quan chöùc naêng coù thaåm quyeàn veà quy hoaïch tyû leä 1/500 khu vöïc xaây döïng, phoøng chaùy chöõa chaùy, veä sinh moâi tröôøng cuûa khu vöïc coù theå aûnh höôûng tôùi coâng vieäc thieát keá. Caùc taøi lieäu treân CÑT seõ cung caáp cho Nhaø thaàu trong voøng... ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy CÑT nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa Nhaø thaàu. Taát caû caùc taøi lieäu treân baèng tieáng Vieät seõ ñöôïc cung caáp mieãn phí cho Nhaø thaàu, vieäc dòch sang tieáng Anh seõ do Nhaø thaàu ñaûm nhaän (hoaëc do caùc beân töï thoaû thuaän); CÑT chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc vaø ñaày ñuû cuûa caùc taøi lieäu do mình cung caáp. 11.3 Pheâ duyeät CÑT seõ caân nhaéc caùc ñeä trình, yeâu caàu cuûa Nhaø thaàu lieân quan ñeán coâng 156
 15. 15. vieäc vaø pheâ duyeät, hoaëc cung caáp thoâng tin theo yeâu caàu cuûa Nhaø thaàu trong moät khoaûng thôøi gian hôïp lyù ñeå khoâng laøm chaäm treã tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc. Phí pheâ duyeät caùc taøi lieäu vaø baûn veõ quy ñònh trong Phuï luïc soá... laø mieãn phí ñoái vôùi Nhaø thaàu. 11.4 Thanh toaùn CÑT seõ thanh toaùn cho Nhaø thaàu toaøn boä giaù hôïp ñoàng theo ñuùng caùc qui ñònh ñöôïc thoaû thuaän trong hôïp ñoàng naøy. 11.5 Thoâng tin CÑT seõ traû lôøi baèng vaên baûn caùc ñeà nghò hay yeâu caàu cuûa Nhaø thaàu trong voøng... ngaøy laøm vieäc. 11.6 Nhaân löïc cuûa Chuû ñaàu tö CÑT coù traùch nhieäm cöû nhöõng caù nhaân coù ñuû naêng löïc vaø chuyeân moân phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc ñeå laøm vieäc vôùi Nhaø thaàu. Cuï theå nhö Phuï luïc soá... [Nhaân löïc cuûa Chuû ñaàu tö]. Ñieàu 12. Nhaø thaàu phuï 12.1 Yeâu caàu Nhaø thaàu phaûi ñeä trình danh saùch, hoà sô naêng löïc vaø kinh nghieäm cuûa caùc Nhaø thaàu phuï cuõng nhö phaïm vi coâng vieäc maø Nhaø thaàu phuï seõ ñaûm nhaän ñeå CÑT xem xeùt pheâ chaáp thuaän. Nhaø thaàu phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà moïi haønh ñoäng vaø moïi sai soùt cuûa Nhaø thaàu phuï vôùi baát cöù lyù do naøo vaø CÑT seõ coi ñoù nhö laø haønh ñoäng sai soùt cuûa Nhaø thaàu. 12.2 Nhaø thaàu chæ ñöôïc pheùp kyù Hôïp ñoàng vôùi Nhaø thaàu phuï khi coù söï chaáp thuaän cuûa CÑT baèng vaên baûn hoaëc caùc Nhaø thaàu phuï naøy ñaõ ñöôïc neâu trong Phuï luïc soá... 12.3 Nhaø thaàu seõ phaûi trình CÑT toaøn boä hôïp ñoàng cuûa töøng phaàn vieäc giöõa Nhaø thaàu vaø Nhaø thaàu phuï cuõng nhö taát caû caùc thoâng tin caàn thieát. 12.4 Nhaø thaàu cam keát vôùi CÑT baèng vaên baûn seõ thanh toaùn ñaày ñuû, ñuùng haïn caùc khoaûn phí cho Nhaø thaàu phuï ñöôïc quy ñònh trong trong hôïp ñoàng thaàu phuï ñöôïc kyù giöõa Nhaø thaàu vaø Nhaø thaàu phuï. 12.5 Chuû ñaàu tö chæ thanh toaùn tröïc tieáp cho Nhaø thaàu phuï khi coù söï chaáp thuaän tröôùc cuûa Nhaø thaàu vaø baèng giaù trò do Nhaø thaàu ñeä trình. Ñieàu 13. Nhaân löïc cuûa Nhaø thaàu 157
 16. 16. Nhaân löïc cuûa Nhaø thaàu vaø Nhaø thaàu phuï phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà, trình ñoä chuyeân moân, kyõ naêng, kinh nghieäm phuø hôïp, töông xöùng veà ngheà nghieäp, coâng vieäc cuûa hoï nhö ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi Phuï Luïc soá... [Nhaân löïc cuûa Nhaø thaàu]. Ñieàu 14. Vaät lieäu vaø thieát bò söû duïng cho coâng trình Nhaø thaàu phaûi neâu roõ yeâu caàu kyõ thuaät cuï theå, tieâu chuaån thieát keá, thi coâng, laép ñaët vaø nghieäm thu cho taát caû caùc loaïi vaät tö, vaät lieäu, thieát bò söû duïng cho Coâng trình. Nhaø thaàu khoâng ñöôïc töï yù chæ ñònh teân nhaø saûn xuaát, nôi saûn xuaát, nhaø cung öùng caùc loaïi vaät tö, vaät lieäu, thieát bò trong hoà sô thieát keá. Ñieàu 15. Saûn phaåm cuûa Nhaø thaàu 15.1 Yeâu caàu cuûa moät boä hoà sô thieát keá, döï toaùn xaây döïng coâng trình: Hoà sô thieát keá kyõ thuaät (neáu coâng trình thieát keá 3 böôùc) phaûi phuø hôïp vôùi thieát keá cô sôû vaø Döï aùn ñaàu tö xaây döïng ñöôïc duyeät vaø hoà sô thieát keá baûn veõ thi coâng phaûi phuø hôïp vôùi thieát keá kyõ thuaät ñöôïc duyeät vaø ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau: 15.1.1 Thuyeát minh goàm coù caùc noäi dung theo quy ñònh taïi caùc Nghò ñònh cuûa Chính phuû veà Quaûn lyù chaát löôïng xaây döïng coâng trình, nhöng phaûi tính toaùn laïi vaø laøm roõ phöông aùn löïa choïn kyõ thuaät, daây chuyeàn coâng ngheä, löïa choïn thieát bò, so saùnh caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät kieåm tra caùc soá lieäu vaø laøm caên cöù thieát keá; caùc chæ daãn kyõ thuaät; giaûi thích nhöõng noäi dung maø baûn veõ thieát keá chöa theå hieän ñöôïc, phuø hôïp vôùi Hoà sô môøi thaàu hoaëc hoà sô yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö ñaõ ñaët ra. 15.1.2 Baûn veõ phaûi theå hieän chi tieát veà caùc kích thöôùc, thoâng soá kyõ thuaät chuû yeáu, vaät lieäu chính ñaûm baûo ñuû ñieàu kieän ñeå laäp döï toaùn xaây döïng coâng trình. 15.1.3 Döï toaùn xaây döïng coâng trình phaûi ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi thieát keá, caùc cheá ñoä, chính saùch quy ñònh veà laäp vaø quaûn lyù chi phí xaây döïng coâng trình vaø maët baèng giaù xaây döïng coâng trình. 15.1.4 Soá löôïng hoà sô bao goàm thuyeát minh thieát keá, baûn veõ thieát keá vaø döï toaùn ñöôïc laäp laø... boä. 15.2 Baûn veõ vaø Taøi lieäu Baûn veõ vaø taøi lieäu thieát keá do Nhaø thaàu laäp vaø giao cho CÑT ñöôïc quy ñònh taïi Phuï luïc soá … cuûa Hôïp ñoàng. Ñieàu 16. Nghieäm thu cuûa Chuû ñaàu tö 158
 17. 17. CÑT sau khi ñaõ nhaän ñaày ñuû vaø chaáp thuaän caùc hoà sô, taøi lieäu do Nhaø thaàu cung caáp theo Hôïp ñoàng vaø sau khi ñöôïc caùc Caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät seõ caáp “Bieân baûn nghieäm thu thieát keá” cho Nhaø thaàu. “Bieân baûn nghieäm thu thieát keá” ñöôïc caáp theo töøng giai ñoaïn töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn thanh toaùn ñöôïc quy ñònh taïi Phuï luïc soá... [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn] vaø Phuï luïc soá...[Tieán ñoä thöïc hieän coâng vieäc]. Ñieàu 17. Taïm ngöøng vaø Chaám döùt hôïp ñoàng 17.1 Taïm ngöøng vaø chaám döùt hôïp ñoàng bôûi Chuû ñaàu tö: 17.1.1 Taïm ngöøng hôïp ñoàng bôûi Chuû ñaàu tö Neáu Nhaø thaàu khoâng thöïc hieän nghóa vuï theo Hôïp ñoàng, Chuû ñaàu tö coù theå ra thoâng baùo taïm ngöøng coâng vieäc cuûa Nhaø thaàu vaø yeâu caàu Nhaø thaàu phaûi thöïc hieän vaø söûa chöõa caùc sai soùt trong khoaûng thôøi gian hôïp lyù cuï theå. 159
 18. 18. 17.1.2 Chaám döùt Hôïp ñoàng bôûi Chuû ñaàu tö Chuû ñaàu tö seõ ñöôïc quyeàn chaám döùt Hôïp ñoàng neáu Nhaø thaàu: (a) Khoâng tuaân thuû Ñieàu 7 [Baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng] hoaëc vôùi moät thoâng baùo theo muïc 17.1.1 [Taïm ngöøng] neâu treân, (b) Boû dôû coâng vieäc hoaëc theå hieän roõ raøng yù ñònh khoâng tieáp tuïc thöïc hieän nghóa vuï theo Hôïp ñoàng, (c) Khoâng coù lyù do chính ñaùng maø laïi khoâng tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc theo Ñieàu 9 [Tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng], (d) Cho thaàu phuï toaøn boä coâng trình hoaëc chuyeån nhöôïng Hôïp ñoàng maø khoâng coù söï thoaû thuaän theo yeâu caàu, (e) Bò phaù saûn hoaëc vôõ nôï, bò ñoùng cöûa, bò quaûn lyù taøi saûn, phaûi thöông löôïng vôùi chuû nôï hoaëc tieáp tuïc kinh doanh döôùi söï giaùm saùt cuûa ngöôøi quaûn lyù taøi saûn, ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn hoaëc ngöôøi quaûn lyù vì lôïi ích cuûa chuû nôï hoaëc ñaõ coù haønh ñoäng hoaëc söï kieän naøo xaûy ra (theo caùc Luaät ñöôïc aùp duïng) coù aûnh höôûng töông töï tôùi caùc hoaït ñoäng hoaëc söï kieän naøy, hoaëc (f) Ñöa hoaëc coù ngoû yù ñöa (tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp) ñuùt loùt, quaø caùp hay tieàn hoa hoàng hoaëc caùc vaät khaùc coù giaù trò cho ngöôøi naøo ñoù nhö phaàn thöôûng hoaëc ñeå mua chuoäc: (i) Ñeå thöïc hieän hoaëc chòu thöïc hieän caùc haønh ñoäng lieân quan ñeán Hôïp ñoàng hoaëc (ii) Ñeå toû ra laø thieân vò hay khoâng thieân vò moät ngöôøi naøo ñoù coù lieân quan ñeán Hôïp ñoàng, Hoaëc neáu Nhaân vieân cuûa Nhaø thaàu ñöa hoaëc coù ngoû yù ñöa (tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp) cho ngöôøi naøo ñoù nhö phaàn thöôûng hoaëc ñeå mua chuoäc nhö ñöôïc moâ taû ñieåm (f). Tuy nhieân, vieäc thöôûng hay thuø lao cho ngöôøi cuûa Chuû ñaàu tö moät caùch hôïp phaùp, thì Chuû ñaàu tö seõ khoâng cho quyeàn chaám döùt Hôïp ñoàng. Neáu coù ôû moät trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, Chuû ñaàu tö coù theå, baèng caùch thoâng baùo cho Nhaø thaàu tröôùc... ngaøy chaám döùt Hôïp ñoàng. Tuy nhieân, trong caùc tröôøng hôïp (e) vaø (f), Chuû ñaàu tö coù theå thoâng baùo chaám döùt Hôïp ñoàng ngay laäp töùc. Söï löïa choïn cuûa Chuû ñaàu tö trong vieäc quyeát ñònh chaám döùt Hôïp ñoàng seõ khoâng ñöôïc laøm aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa Chuû ñaàu tö theo Hôïp ñoàng. 160
 19. 19. Sau khi chaám döùt Hôïp ñoàng, Chuû ñaàu tö coù theå tieáp tuïc hoaøn thaønh coâng trình vaø / hoaëc saép ñaët cho caùc ñôn vò khaùc thöïc hieän. Chuû ñaàu tö vaø caùc ñôn vò naøy khi ñoù coù theå söû duïng baát cöù taøi lieäu naøo cuûa Nhaø thaàu vaø caùc taøi lieäu thieát keá khaùc do Nhaø thaàu thöïc hieän hoaëc do ñaïi dieän Nhaø thaàu thöïc hieän theo hôïp ñoàng. 17.1.3 Quyeàn chaám döùt Hôïp ñoàng cuûa Chuû ñaàu tö Chuû ñaàu tö coù quyeàn chaám döùt Hôïp ñoàng vaøo baát cöù luùc naøo thuaän tieän cho Chuû ñaàu tö, baèng caùch thoâng baùo cho Nhaø thaàu vieäc chaám döùt Hôïp ñoàng. Vieäc chaám döùt naøy seõ coù hieäu löïc... ngaøy sau ngaøy ñeán sau cuûa caùc thôøi ñieåm maø Nhaø thaàu nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy cuûa Chuû ñaàu tö hoaëc Chuû ñaàu tö traû laïi Baûo laõnh thöïc hieän. Chuû ñaàu tö seõ khoâng ñöôïc chaám döùt Hôïp ñoàng theo Khoaûn naøy ñeå töï thöïc hieän coâng vieäc hoaëc saép xeáp cho ñeå Nhaø thaàu khaùc thöïc hieän coâng vieäc. 161
 20. 20. 17.2 Taïm ngöøng vaø chaám döùt hôïp ñoàng bôûi Nhaø thaàu: 17.2.1 Quyeàn taïm ngöøng coâng vieäc cuûa Nhaø thaàu Neáu Chuû ñaàu tö khoâng tuaân thuû Ñieàu 6 [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn] Nhaø thaàu coù theå, sau khi thoâng baùo cho Chuû ñaàu tö khoâng muoän hôn... ngaøy, seõ taïm ngöøng coâng vieäc (hoaëc giaûm tyû leä coâng vieäc) tröø khi vaø cho ñeán khi Nhaø thaàu ñöôïc taïm öùng, thanh toaùn theo caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng, tuyø töøng tröôøng hôïp vaø nhö ñaõ moâ taû trong thoâng baùo. Haønh ñoäng cuûa Nhaø thaàu khoâng laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi cuûa Nhaø thaàu ñoái vôùi caùc chi phí taøi chính cho caùc khoaûn thanh toaùn bò chaäm treã vaø ñeå chaám döùt hôïp ñoàng theo Ñieåm 17.2.2 [Chaám döùt Hôïp ñoàng bôûi Nhaø thaàu]. Neáu Nhaø thaàu tieáp ñoù nhaän ñöôïc chöùng cöù hoaëc thanh toaùn (nhö ñaõ neâu trong Khoaûn töông öùng vaø trong thoâng baùo treân) tröôùc khi thoâng baùo chaám döùt hôïp ñoàng, Nhaø thaàu phaûi tieáp tuïc tieán haønh coâng vieäc trôû laïi nhö bình thöôøng ngay khi coù theå ñöôïc. Neáu Nhaø thaàu phaûi chòu söï chaäm treã vaø / hoaëc caùc chi phí phaùt sinh laø haäu quaû cuûa vieäc taïm ngöøng coâng vieäc (hoaëc do giaûm tyû leä coâng vieäc) theo Khoaûn naøy, Nhaø thaàu phaûi thoâng baùo cho Chuû ñaàu tö vaø coù quyeàn: (a) Gia haïn thôøi gian ñeå buø cho söï chaäm treã nhö vaäy, neáu vieäc hoaøn thaønh ñang hoaëc seõ bò chaäm treã vaø (b) Thanh toaùn caùc chi phí ñoù coäng theâm lôïi nhuaän hôïp lyù, ñöôïc tính vaøo giaù hôïp ñoàng. Sau khi nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy, Chuû ñaàu tö seõ ñoàng yù hoaëc quyeát ñònh caùc vaán ñeà naøy. 17.2.2 Chaám döùt Hôïp ñoàng bôûi Nhaø thaàu Nhaø thaàu coù theå chaám döùt hôïp ñoàng nhöng phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn tröôùc cho Chuû ñaàu tö toái thieåu laø... ngaøy trong caùc tröôøng hôïp quy ñònh döôùi ñaây: (a) CÑT khoâng thanh toaùn baát kyø khoaûn tieàn naøo ñeán haïn cho Nhaø thaàu theo hôïp ñoàng naøy vaø khoâng thuoäc ñoái töôïng tranh chaáp theo Ñieàu 6 [Giaù hôïp ñoàng, taïm öùng vaø thanh toaùn] trong voøng... ngaøy sau khi nhaän ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn cuûa Nhaø thaàu veà nhöõng khoaûn thanh toaùn ñaõ bò quaù haïn; (b) Chuû ñaàu tö veà cô baûn khoâng thöïc hieän nghóa vuï theo Hôïp ñoàng, (c) Do haäu quaû cuûa söï kieän baát khaû khaùng maø Nhaø thaàu khoâng theå thöïc hieän moät phaàn quan troïng coâng vieäc trong thôøi gian khoâng döôùi.... 162
 21. 21. (d) Chuû ñaàu tö bò phaù saûn, vôõ nôï, bò ñoùng cöûa, bò quaûn lyù taøi saûn phaûi ñieàu ñình vôùi chuû nôï hoaëc tieáp tuïc kinh doanh döôùi söï ñieàu haønh cuûa ngöôøi ñöôïc uyû thaùc hoaëc ngöôøi ñaïi dieän cho quyeàn lôïi cuûa chuû nôï hoaëc neáu ñaõ coù haønh ñoäng hoaëc söï kieän naøo ñoù xaåy ra (theo caùc Luaät hieän haønh) coù taùc duïng töông töï tôùi caùc haønh ñoäng hoaëc söï kieän ñoù. Trong baát cöù söï kieän hoaëc tröôøng hôïp naøo ñöôïc neâu treân, Nhaø thaàu coù theå, baèng thoâng baùo tröôùc... ngaøy cho Chuû ñaàu tö ñeå chaám döùt Hôïp ñoàng. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp cuûa phaàn (d), Nhaø thaàu coù theå thoâng baùo chaám döùt Hôïp ñoàng ngay laäp töùc. Söï löïa choïn cuûa Nhaø thaàu ñeå chaám döùt Hôïp ñoàng seõ khoâng ñöôïc laøm aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa baûn thaân mình theo Hôïp ñoàng. 17.3 Thanh toaùn khi chaám döùt hôïp ñoàng 17.3.1 Neáu xaûy ra moät trong nhöõng tröôøng hôïp phaûi chaám röùt hôïp ñoàng, moät beân coù theå thoâng baùo cho beân kia veà vieäc chaám döùt hôïp ñoàng tröôùc... ngaøy. 17.3.2 Nhaø thaàu phaûi chuyeån caùc taøi lieäu maø mình ñaõ thöïc hieän ñöôïc taïi thôøi ñieåm chaám döùt hôïp ñoàng cho Chuû ñaàu tö. 17.3.3 Sau khi chaám döùt hôïp ñoàng CÑT coù theå tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc hoaëc saép ñaët cho ñôn vò khaùc thöïc hieän. CÑT vaø ñôn vò naøy khi ñoù coù theå söû duïng baát cöù taøi lieäu naøo cuûa Nhaø thaàu ñaõ ñöôïc thöïc hieän hoaëc ñaïi dieän Nhaø thaàu thöïc hieän. 17.3.4 Sôùm nhaát coù theå sau khi thoâng baùo chaám döùt hôïp ñoàng vaø khoâng muoän hôn... ngaøy sau ñoù, CÑT vaø Nhaø thaàu seõ thaûo luaän vaø xaùc ñònh giaù trò cuûa coâng vieäc vaø caùc taøi lieäu cuûa Nhaø thaàu ñaõ thöïc hieän theo hôïp ñoàng (Giaù trò hôïp ñoàng taïi thôøi ñieåm chaám döùt). Trong voøng... ngaøy sau khi xaùc ñònh Giaù trò hôïp ñoàng taïi thôøi ñieåm chaám döùt, CÑT seõ thanh toaùn cho Nhaø thaàu toaøn boä soá tieàn naøy. Ñieàu 18. Boài thöôøng vaø giôùi haïn traùch nhieäm 18.1 Nhaø thaàu phaûi boài thöôøng baèng toaøn boä chi phí khaéc phuïc thöïc teá vaø gaùnh chòu nhöõng toån haïi cho CÑT, caùc nhaân vieân cuûa CÑT ñoái vôùi caùc khieáu naïi, hoûng hoùc, maát maùt vaø caùc chi phí (bao goàm phí vaø caùc chi phí phaùp lyù) coù lieân quan ñeán: 18.1.1 Toån haïi thaân theå, oám ñau, beänh taät hay cheát cuûa baát cöù ngöôøi naøo xaûy ra do nguyeân nhaân cuûa thieát keá; 18.1.2 Hö hoûng baát cöù taøi saûn naøo maø nhöõng hö hoûng naøy: 163
 22. 22. a) Phaùt sinh do nguyeân nhaân cuûa thieát keá; b) Ñöôïc quy cho söï thieáu traùch nhieäm, coá yù hoaëc vi phaïm Hôïp ñoàng bôûi Nhaø thaàu, caùc nhaân vieân cuûa Nhaø thaàu hoaëc thaàu phuï thieát keá, hoaëc baát cöù ngöôøi tröïc tieáp hay giaùn tieáp do Nhaø thaàu thueâ. 18.2 Traùch nhieäm boài thöôøng cuûa Nhaø thaàu nhö quy ñònh taïi ñieàu 18.1 ôû treân ñöôïc quy ñònh taïi muïc... ñieàu... chöông... Nghò ñònh soá... cuûa Chính phuû veà Quaûn lyù chaát löôïng xaây döïng coâng trình. Ñieàu 19. Baûn quyeàn vaø quyeàn söû duïng taøi lieäu 19.1 Nhaø thaàu seõ giöõ baûn quyeàn taát caû baûn veõ thieát keá, sô hoaï, baùo caùo, yeâu caàu kyõ thuaät, baûn tính vaø caùc taøi lieäu khaùc ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc nhaân vieân cuûa Nhaø thaàu hoaëc caùc thaàu phuï thieát keá. CÑT ñöôïc toaøn quyeàn söû duïng caùc taøi lieäu naøy ñöôïc sao ñeå phuïc vuï coâng vieäc maø khoâng caàn phaûi xin pheùp Nhaø thaàu. 19.2 Nhaø thaàu phaûi cam keát raèng caùc baûn veõ thieát keá, yeâu caàu kyõ thuaät, caùc yù töôûng thieát keá, caùc baûn tính vaø caùc taøi lieäu khaùc do Nhaø thaàu laäp vaø cung caáp cho CÑT khoâng vi phaïm baûn quyeàn hoaëc quyeàn sôû höõu trí tueä cuûa baát cöù caù nhaân hoaëc beân thöù ba naøo. 19.3 CÑT seõ khoâng chòu traùch nhieäm hoaëc haäu quaû naøo töø vieäc khieáu naïi raèng baát cöù baûn veõ, thuyeát minh tính toaùn, baùo caùo, chi tieát thieát keá, hoaëc caùc taøi lieäu khaùc theo Hôïp ñoàng naøy ñaõ vi phaïm baûn quyeàn hay quyeàn sôû höõu trí tueä cuûa moät caù nhaân hay beân thöù ba naøo khaùc. Ñieàu 20. Vieäc baûo maät Ngoaïi tröø nhöõng nhieäm vuï ñöôïc CÑT yeâu caàu, Nhaø thaàu khoâng ñöôïc pheùp tieát loä cho beân thöù ba naøo veà coâng vieäc cuûa mình hoaëc baát cöù thoâng tin naøo lieân quan ñeán Döï aùn maø khoâng coù söï ñoàng yù baèng vaên baûn cuûa Chuû ñaàu tö. Ñieàu 21. Baûo hieåm Ñeå traùnh nhöõng ruûi ro veà traùch nhieäm ngheà nghieäp, Nhaø thaàu phaûi mua baûo hieåm traùch nhieäm ngheà nghieäp theo ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 22.Baát khaû khaùng 22.1 Ñònh nghóa veà baát khaû khaùng “Baát khaû khaùng” coù nghóa laø moät söï kieän hoaëc tröôøng hôïp baát thöôøng: 22.1.1 Ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa moät Beân 22.1.2 Beân ñoù khoâng theå löôøng tröôùc taïi thôøi ñieåm khi kyù keát Hôïp ñoàng 164
 23. 23. 22.1.3 Ñaõ xaûy ra maø beân ñoù khoâng theå traùnh hay khaéc phuïc moät caùch hôïp lyù. 22.1.4 Khoâng theå quy keát cho beân kia. Baát khaû khaùng coù theå goàm, nhöng khoâng giôùi haïn nhöõng söï kieän hay tröôøng hôïp baát thöôøng thuoäc caùc loaïi ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây, neáu thoaû maõn caùc ñieàu kieän töø 22.1.1 ñeán 22.1.4 ôû treân: Baát khaû khaùng laø söï kieän xaûy ra mang tính khaùch quan, vaø naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa caùc beân nhö ñoäng ñaát, baõo, luõ, luït, loác, soùng thaàn, lôû ñaát; hoaû hoaïn; chieán tranh hoaëc coù nguy cô xaûy ra chieán tranh…vaø caùc thaûm hoaï khaùc chöa löôøng heát tröôùc ñöôïc, söï thay ñoåi chính saùch hoaëc söï ngaên caám cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Vieät Nam… 22.2 Thoâng baùo tình traïng baát khaû khaùng Neáu moät trong hai beân vì ñieàu kieän baét buoäc khoâng theå thöïc hieän moät phaàn hoaëc toaøn boä traùch nhieäm, coâng vieäc cuûa mình do tröôøng hôïp baát khaû khaùng hoaëc do bò aûnh höôûng bôûi moät beân khaùc theo hôïp ñoàng thì trong voøng... (14 ngaøy) sau khi söï coá xaûy ra beân bò aûnh höôûng seõ thoâng baùo cho beân kia baèng vaên baûn toaøn boä söï vieäc chi tieát cuûa tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Beân ñoù, khi ñaõ thoâng baùo, phaûi ñöôïc mieãn cho vieäc thöïc hieän coâng vieäc thuoäc nghóa vuï trong thôøi gian maø tình traïng baát khaû khaùng caûn trôû vieäc thöïc hieän cuûa hoï. Khi tröôøng hôïp baát khaû khaùng xaûy ra, thì khoâng aùp duïng ñoái vôùi nghóa vuï thanh toaùn tieàn cuûa baát cöù beân naøo cho beân kia theo Hôïp ñoàng. Moät beân phaûi göûi thoâng baùo cho Beân kia khi khoâng coøn bò aûnh höôûng bôûi tình traïng baát khaû khaùng. 22.3 Traùch nhieäm cuûa caùc Beân trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng Vieäc moät beân khoâng hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình do söï kieän baát khaû khaùng seõ khoâng phaûi laø cô sôû ñeå beân kia chaám döùt hôïp ñoàng. Trong tröôøng hôïp xaûy ra söï baát khaû khaùng thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng seõ ñöôïc keùo daøi baèng thôøi gian dieãn ra söï kieän baát khaû khaùng maø beân bò aûnh höôûng khoâng theå thöïc hieän coù nghóa vuï theo hôïp ñoàng cuûa mình vaø söï coá naøy seõ phaûi ñöôïc giaûi quyeát caøng sôùm caøng toát vôùi taát caû noã löïc vaø söï khaån tröông caàn thieát vôùi söï noã löïc cuûa caû hai beân. 22.4 Chaám döùt hôïp ñoàng coù löïa choïn vaø thanh toaùn. Neáu tröôøng hôïp baát khaû khaùng xaûy ra maø moïi noã löïc cuûa moät Beân hoaëc caùc Beân khoâng ñem laïi keát quaû vaø buoäc phaûi chaám döùt coâng vieäc taïi moät thôøi ñieåm baát kyø. Beân coù thoâng baùo seõ göûi thoâng baùo vieäc chaáp döùt hôïp ñoàng baèng vaên 165
 24. 24. baûn cho beân kia vaø vieäc chaám döùt seõ coù hieäu löïc trong voøng 7 ngaøy sau khi Beân kia nhaän ñöôïc thoâng baùo. Caùc khoaûn tieàn maø Nhaø thaàu seõ ñöôïc thanh toaùn goàm: 22.4.1 Caùc khoaûn thanh toaùn cho caùc saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh vaø ñaõ ñöôïc phía CÑT chöùng nhaän. 22.4.2 Chi phí di chuyeån maùy moùc thieát bò cuûa Nhaø thaàu veà nöôùc neáu Nhaø thaàu coù ñeà nghò vaø ñöôïc chöùng thöïc cuûa cô quan Haûi quan Vieät Nam. 22.4.3 Chi phí tieàn veù hoài höông cho ñoäi nguõ caùn boä cuûa Nhaø thaàu laøm vieäc taïi Vieät Nam theo ñaêng kyù thöïc teá vaø ñöôïc CÑT chaáp thuaän. 22.5 Nghóa vuï thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Baát keå moïi quy ñònh khaùc cuûa Ñieàu naøy, neáu moät söï vieäc hay tröôøng hôïp ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa caùc Beân (bao goàm, nhöng khoâng giôùi haïn ôû baát khaû khaùng) xaûy ra maø laøm moät hoaëc hai Beân khoâng theå hoaëc khoâng theo luaät ñònh ñeå hoaøn thaønh nghóa vuï theo hôïp ñoàng cuûa hoï hoaëc theo Luaät ñieàu chænh hôïp ñoàng, maø caùc beân ñöôïc quyeàn khoâng phaûi tieáp tuïc thöïc hieän hôïp ñoàng, treân cô sôû thoâng baùo cuûa beân naøy cho beân kia veà söï vieäc hoaëc tröôøng hôïp naøy thì: Caùc Beân seõ heát nghóa vuï tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc naøy, maø khoâng laøm phöông haïi caùc quyeàn cuûa baát keå beân naøo. Ñieàu 23.Thöôûng, phaït vi phaïm hôïp ñoàng 23.1 Thöôûng hôïp ñoàng: Tröôøng hôïp Nhaø thaàu hoaøn thaønh caùc nghóa vuï cuûa hôïp ñoàng sôùm hôn so vôùi thôøi haïn quy ñònh trong hôïp ñoàng naøy thì cöù moãi... ngaøy Chuû ñaàu tö seõ thöôûng cho Nhaø thaàu... % giaù hôïp ñoàng vaø möùc thöôûng toái ña khoâng quaù... (12%) giaù hôïp ñoàng. 23.2 Phaït vi phaïm hôïp ñoàng 23.3 Ñoái vôùi Nhaø thaàu: Neáu chaäm tieán ñoä... ngaøy phaït... % giaù hôïp ñoàng nhöng toång soá tieàn phaït khoâng quaù... (12%) giaù hôïp ñoàng. 23.4 Ñoái vôùi Chuû ñaàu tö: Neáu khoâng cung caáp kòp thôøi nhöõng taøi lieäu vaø thanh toaùn theo yeâu caàu cuûa tieán ñoä ñaõ ñöôïc xaùc ñònh thì cuõng seõ bò phaït theo hình thöùc treân. Ñieàu 24. Khieáu naïi, tranh chaáp veà troïng taûi Neáu coù phaùt sinh tranh chaáp giöõa caùc beân lieân quan ñeán hôïp ñoàng naøy hoaëc baát cöù vaán ñeà gì phaùt sinh, caùc beân phaûi laäp töùc tieán haønh thöông löôïng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch höõu haûo. Neáu thöông löôïng khoâng coù keát quaû thì trong 166
 25. 25. voøng... ngaøy keå töø ngaøy phaùt sinh tranh chaáp, caùc beân seõ ñeä trình vaán ñeà leân Troïng taøi ñeå xöû lyù tranh chaáp theo caùc quy taéc cuûa Vieät Nam hoaëc Toaø aùn Nhaân daân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Quyeát ñònh cuûa Troïng taøi hoaëc Toaø aùn Nhaân daân laø quyeát ñònh cuoái cuøng vaø coù tính chaát baét buoäc vôùi caùc beân. Ñieàu 25. Quyeát toaùn hôïp ñoàng 25.1 Quyeát toaùn hôïp ñoàng Trong voøng... ngaøy sau khi nhaän ñöôïc Bieân baûn nghieäm thu vaø xaùc nhaän cuûa Chuû ñaàu tö raèng Nhaø thaàu ñaõ hoaøn thaønh taát caû caùc nghóa vuï theo quy ñònh cuûa hôïp ñoàng, Nhaø thaàu seõ trình cho Chuû ñaàu tö... boä döï thaûo quyeát toaùn hôïp ñoàng vôùi caùc taøi lieäu trình baøy chi tieát theo maãu maø Chuû ñaàu tö ñaõ chaáp thuaän: a) Giaù trò cuûa taát caû caùc coâng vieäc ñöôïc laøm theo ñuùng Hôïp ñoàng vaø b) Soá tieàn khaùc maø Nhaø thaàu coi laø ñeán haïn thanh toaùn theo Hôïp ñoàng hoaëc caùc thoaû thuaän khaùc. Neáu Chuû ñaàu tö khoâng ñoàng yù hoaëc cho raèng Nhaø thaàu chöa cung caáp ñuû cô sôû ñeå xaùc nhaän moät phaàn naøo ñoù cuûa döï thaûo quyeát toaùn hôïp ñoàng, Nhaø thaàu seõ cung caáp theâm thoâng tin khi Chuû ñaàu tö coù yeâu caàu hôïp lyù vaø seõ thay ñoåi döï thaûo theo söï nhaát trí cuûa hai beân. Nhaø thaàu seõ chuaån bò vaø trình cho Chuû ñaàu tö quyeát toaùn hôïp ñoàng nhö hai beân ñaõ nhaát trí. Tuy nhieân neáu sau khi coù nhöõng cuoäc thaûo luaän giöõa caùc beân vaø baát kyø thay ñoåi naøo trong döï thaûo quyeát toaùn hôïp ñoàng maø hai beân ñaõ nhaát trí, Chuû ñaàu tö seõ thanh toaùn toaøn boä giaù trò cuûa phaàn naøy cho Nhaø thaàu. 25.2 Chaám döùt traùch nhieäm cuûa Chuû ñaàu tö Sau khi quyeát toaùn hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc kyù bôûi caùc beân, Chuû ñaàu tö seõ khoâng chòu traùch nhieäm vôùi Nhaø thaàu veà baát cöù vaán ñeà gì lieân quan ñeán Hôïp ñoàng, tröø khi Nhaø thaàu ñaõ neâu cuï theå: a) Trong Quyeát toaùn hôïp ñoàng, vaø b) Tröø nhöõng vaán ñeà vaø coâng vieäc naûy sinh sau khi kyù Bieân baûn nghieäm thu thieát keá trong baûn quyeát toaùn hôïp ñoàng ñöôïc neâu trong Khoaûn 25.1 [Quyeát toaùn hôïp ñoàng]. Ñieàu 26. Ñieàu khoaûn chung 26.1 Hai beân cam keát thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng naøy 26.2 Hôïp ñoàng naøy bao goàm... trang, vaø......... Phuï luïc ñöôïc laäp thaønh... baûn baèng 167
 26. 26. tieáng Vieät. Chuû ñaàu tö seõ giöõ... baûn tieáng Vieät. Nhaø thaàu seõ giöõ... baûn tieáng Vieät (Tröôøng hôïp coù söû duïng töø hai thöù Ngoân ngöõ trôû leân thì qui ñònh theâm veà soá baûn hôïp ñoàng baèng caùc Ngoân ngöõ khaùc). 26.3 Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy............................... ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU ÑAÏI DIEÄN CHUÛ ÑAÀU TÖ 168

×