Bai giai chi tiet mon anh khối d1 2013

8,753 views

Published on

Published in: Education

Bai giai chi tiet mon anh khối d1 2013

 1. 1. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 1 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN THI: ANH VĂN; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 637 ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  Thí sinh nhớ đọc đề cho kỹ không là bị nhầm (phần chữ màu đỏ ~ gần nghĩa với) Question 1: Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth. A. annoyances: nỗi phiền muộn B. risks (n): những mối đe dọa ~ threats C. irritations: tình trạng cáu gắt D. fears: nỗi sợ hãi Question 2: The works of such men as the English philosophers John Locke and Thomas Hobbes helped pave the way for academic freedom in the modern sense. A. initiate (v): khởi đầu, mở đường cho, khởi xướng ~ pave the way for (idiom) B. lighten: thắp sáng, soi sáng C. terminate: kết thúc, hoàn thành, chấm dứt D. prevent: ngăn cản, cản trở Question 3: E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless society. A. cash-free (adj): không dùng tiền mặt (chỉ dùng thẻ ATM hay thẻ tín dụng) ~ cashless B. cash-starved (adj): thiếu nguồn cung tiền (ám chỉ hoạt động của chính phủ) C. cash-strapped (adj) ~ cash-starved ~ without enough money D. cash-in-hand (adj) ~ trả bằng tiền mặt Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Question 4: A. hesitation / hezɪˈteɪʃn / B. economics /iːkəˈnɒmɪks/ C. calculation /kælkjuˈleɪʃn/ D. curriculum /kəˈrɪkjələm/ Question 5: A. constructive /kənˈstrʌktɪv/ B. national/ ˈnæʃnəl/ C. essential / ɪˈsenʃl/ D. commercial/ kəˈmɜːʃl/ Question 6:
 2. 2. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 2 A. cancel /ˈkænsl/ B. remove /rɪˈmuːv/ C. copy /ˈkɒpi/ D. notice /ˈnəʊtɪs/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  Thí sinh nhớ đọc đề cho kỹ không là bị nhầm (phần chữ màu đỏ ~ trái nghĩa với) Question 7: Population growth rates vary among regions and even among countries within the same region. A. fluctuate (v): dao động B. stay unchanged: không thay đổi # vary: thay đổi, biến đổi C. restrain: ngăn cản, kiềm chế D. remain unstable: không ổn định Question 8: In some countries, the disease burden could be prevented through environmental improvements. A. something to suffer: gánh chịu một cái gì đó (xấu) B. something sad: một chuyện buồn C. something to entertain: giải trí cái gì đó (vui) => bẫy ở câu này D. something enjoyable: một điều thú vị # burden: gánh nặng Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 9: A. invent /ɪnˈvent/ B. tennis /ˈtenɪs/ C. medicine /ˈmedɪsn/ D. species /ˈspiːʃiːz/ Question 10: A. particular /pəˈtɪkjələ(r)/ B. superstar /ˈsuːpəstɑː(r)/ C. part /pɑːt/ D. harvest /ˈhɑːvɪst/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions. Question 11: “I would be grateful if you could send me further details of the job,” he said to me => Anh ta nói với tôi: “Tôi rất biết ơn nếu bạn gửi thêm thông tin về công việc đó cho tôi.” => vẫn chưa gửi. A. He politely asked me to send him further details of the job. => Anh ta lịch sự nhờ tôi gửi thêm chi tiết công việc.
 3. 3. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 3 B. He thanked me for sending him further details of the job. => bẫy ở câu này => Anh ta cám ơn tôi vì đã gửi thêm chi tiết công việc cho anh ta. C. He flattered me because I sent him further details of the job. => Anh ta nịnh tôi bởi vì tôi đã gửi thêm chi tiết công việc cho anh ta. D. He felt great because further details of the job had been sent to him. => Anh ta cảm thấy hạnh phúc khi có người gửi thêm chi tiết công việc cho anh ta. Question 12: “Why don’t we wear sunglasses?” our grandpa would say when we went out on bright sunny days. => “Tại sao chúng ta không đeo kính râm nhỉ?” Ông chúng tôi đã đề nghị như thế khi đi ngoài nắng. A. Our grandpa asked us why we did not wear sunglasses when going out on bright sunny days. => Ông chúng tôi yêu cầu tại sao chúng tôi không đeo kính râm khi đi ngoài nắng => bẫy ở câu này B. Our grandpa reminded us of going out with sunglasses on bright sunny days. => Ông chúng tôi nhắc chúng tôi nhớ đeo kính râm khi đi ngoài nắng. C. Our grandpa would warn us against wearing sunglasses on bright sunny days. => Ông chúng tôi cảnh cáo chúng tôi không được đeo kính râm khi đi ngoài nắng. D. Our grandpa used to suggest wearing sunglasses when we went out on bright sunny days. => Ông chúng tôi từng đề nghị chúng tôi đeo kính râm khi đi ngoài nắng.) Question 13: David was narrowly defeated and blew his own chance of becoming a champion. => David đã bị đánh bại suýt xao và bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch.) A. But for his title as the former champion, David would not have defeated his rivals. => Là một cựu vô địch, David vẫn không đánh bại được đối thủ của mình.) B. As a result of his narrow defeat, David did not win the championship. => Kết thúc trận thua suýt xao, David đã không dành được quán quân.) C. Losing the championship came as a terrible blow to David. => Để tuột khỏi chức vô địch là một điều bất hạnh khủng khiếp đối với David.) D. In spite of the narrow defeat, David won the championship. => Mặc dầu thua suýt xao, David vẫn dành ngôi quán quân.) => bẫy ở câu này Question 14: People say that Mr. Goldman gave nearly a million pounds to charity last year. => Người ta nói rằng năm ngoái ông Goldman đã làm từ thiện gần 1 triệu bảng Anh. A. Nearly a million pounds was said to have been given to charity by Mr. Goldman last year. B. Mr. Goldman was said to have given nearly a million pounds to charity last year. C. Mr. Goldman is said to have given nearly a million pounds to charity last year. D. Nearly a million pounds is said to be given to charity by Mr. Goldman last year. => bẫy ở câu này => Đây là dạng bị động của những động từ chỉ ý kiến (say/think/believe/know/find/report…) xem phần cuối, mục số 6 của link này: http://yeutienganh123.blogspot.com/2012/12/chuyen-e-luyen-thi-ai-hoc- phan-2b.html Question 15: I am sure he did not know that his brother graduated with flying colors. => Tôi tin chắc hắn không biết rằng anh trai hắn đã tốt nghiệp với điểm số khá cao. A. He cannot have known that his brother graduated with very high marks. => Chắc là hắn không biết anh trai hắn đã tốt nghiệp với điểm số khá cao. B. He may not know that his brother is flying gradually up in a colorful balloon.
 4. 4. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 4 => Hắn có thể không biết anh trai hắn thường bay lên bằng kinh khí cầu đầy đủ màu sắc. C. That his brother graduated with flying colors must have been appreciated by him. =>bẫy ở câu này => Việc anh trai hắn tốt nghiệp với điểm số khá cao có thể khiến hắn thầm cảm ơn. D. He should not have been envious of his brother’s achievement. => Có lẽ hắn không nên đố kỵ với thành tựu của anh trai hắn. CHÚ Ý: must/may/might/can/could/should/will/would + have + p.p  He must have done ~ in my opinion or according to the evidence, he surely did it.  He might have done ~ it is possible that he did it; he had the option of doing it.  He can have done ~ maybe he did it; it was possible for him to do it.  He could have done ~ it was possible for him to do it; he has the option of doing it.  He should have done ~ it was a good idea for him to do it; it was the right thing to do.  See more here: http://yeutienganh123.blogspot.com/2012/12/chuyen-e-luyen-thi-ai-hoc-phan-1c.html Question 16: If you had stuck to what we originally agreed on, everything would have been fine. => Nếu bạn cứ làm theo những gì mà chúng ta đã đồng thuận thì mọi việc đã ổn rồi. A. If you had not kept to what was originally agreed on, everything would have been fine. => Nếu bạn không làm theo những gì mà chúng ta đã đồng thuận thì mọi việc đã ổn rồi. => bẫy ở câu này B. As you fulfilled the original contract, things went wrong. => Khi bạn đã hoàn thành bổn phận được qui định trong hợp đồng thì mọi việc đã sai. C. Things went wrong because you violated our original agreement. => Mọi việc đã sai vì bạn đã vi phạm hợp đồng. (ĐK loại 3 nên câu gốc phải ở dạng quá khứ) D. If you had changed our original agreement, everything would have been fine. => Nếu bạn thay đổi hợp đồng thì mọi thứ đã ổn rồi. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 17 to 26. In “Cerealizing America”, Scott Bruce and Bill Crawford remark that the cereal industry uses 816 million pounds of sugar per year. Americans buy 2.7 billion packages of breakfast cereal each year. If (17)______ end to end, the empty cereal boxes from one year’s consumption would (18) ______ to the moon and back. One point three (1.3) million advertisements for cereal are broadcast on American television every year at a(n) (19) ______ of $762 million for airtime. Only automobile manufacturers spend more money on television advertising than the makers of breakfast cereal. (20) ______ of the boxed cereals found in supermarkets contain large amounts of sugar and some contain more than 50% sugar. Cereal manufacturers are very clever in their marketing, making many cereals appear much healthier than they really are by “fortifying” them with vitamins and minerals. Oh, (21) ______ - you now have vitamin-fortified sugar! Before you eat any cereal, read the ingredient list and see how (22) ______ sugar appears on the ingredient list. Then check the “Nutrition facts” panel. There are actually only a small handful of national commercially-branded cereals that are made (23) ______ whole grains and are sugar-free. If you shop at a health food store instead of your local supermarket, you (24) ______ to find a healthy, whole grain, sugar-free (or very low sugar) cereal. But (25) ______! Some of the health food store boxed cereals are sweetened with fruit juice or fructose.
 5. 5. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 5 Although this may be an improvement (26) ______ refined white sugar, this can really skyrocket the calories. From “Foods That Burn Fat, Foods That Turn to Fat” by Tom Ventulo New words:  Cereal industry: ngành công nghiệp ngũ cốc  End to end ~ in a line, with the ends touching: nằm theo hàng sát nhau  To the moon and back (idiom) ~ a whole lot: bao la, vô tận  Airtime ~ the amount of time that is given to a particular subject on radio or television: thời gian quảng cáo, thời gian phát sóng.  Fortify sth with sth ~ to increase the strength or quality of food or drink by adding something to it: làm tăng thêm, làm cho vững chắc.  Vitamin-fortified sugar ~ sugar fortified with vitamin: lượng đường giàu vitamin.  Handful of sth/sb ~ a small number of people or things: một ít người hoặc vật.  Sugar-free (adj) ~ without sugar: không đường  Sweeten sth (v) ~ to make food or drinks taste sweeter by adding more sugar: làm ngọt  Refined (adj) ~ made pure by having other substances taken out of it: tinh khiết, nguyên chất  Skyrocket (v) ~ to rise quickly to a very high level: tăng nhanh chóng Question 17: A. to lay: đặt, để, xếp B. laying C. lay D. laid (If laid end to end: nếu được xếp thành hàng) Question 18: A. reach: chạm đến, đạt đến B. prolong; kéo dài, nối dài C. stretch (stretch to the moon and back: trãi dài đến vô tận) D. contact: tiếp xúc Question 19: A. charge: tiền phải trả B. average: trung bình C. cost: chi phí, giá D. expense: phụ phí Question 20: A. Most (determiner): hầu hết B. Mostly (adv) ~ mainly, generally: chủ yếu, nói chung C. Almost (adv) ~ not quite: hầu như D. Furthermost (adj) ~ located at the greatest distance from sth: ở đằng xa Question 21: A. charming (adj) duyên dáng
 6. 6. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 6 B. lovely (adj): dễ thương C. gorgeous (adj): lộng lẫy D. beautiful (adj): đẹp Question 22: A. tall B. large C. high D. many Question 23: A. by B. from C. at D. in Question 24: A. are more likelier B. are much more likely: nhiều khả năng C. would be able D. could more or less Question 25: A. see through: xem kỹ B. keep alert: thông báo C. watch out ~ be aware ~ used to warn sb about sth dangerous: cẩn trọng D. look up: tra cứu Question 26: A. at B. from C. with D. on (improvement in/on/to sth): tốt hơn, khá hơn, cải tiến hơn. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 27 to 36. New surveys suggest that the technological tools we use to make our lives easier are killing our leisure time. (Question 28) We are working longer hours, taking fewer and shorter vacations (and when we do go away, we take our cell phones, PDAs, and laptops along). And, we are more stressed than ever as increased use of e-mail, voice mail, cell phones, and the Internet is destroying any idea of privacy and leisure. Since the Industrial Revolution, people have assumed that new labor-saving devices would free them from the burdens of the workplace and give them more time to grow intellectually, creatively, and
 7. 7. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 7 socially – exploring the arts, keeping up with current events, spending more time with friends and family, and even just ‘goofing off’. But here we are at the start of the 21st century, enjoying one of the greatest technological boom times in human history, and nothing could be further from the truth. The very tools that were supposed to liberate us have bound us to our work and study in ways that were inconceivable just a few years ago. It would seem that technology almost never does what we expect. In ‘the old days’, the lines between work and leisure time were markedly clearer. (Question 31) People left their offices at a predictable time, were often completely disconnected from and out of touch with their jobs as they traveled to and from work, and were off-duty once they were home. That is no longer true. In today’s highly competitive job market, employers demand increased productivity, expecting workers to put in longer hours and to keep in touch almost constantly via fax, cell phones, e- mail, or other communication’s devices. As a result, employees feel the need to check in on what is going on at the office, even on days off. (Question 32) They feel pressured to work after hours just to catch up on everything they have to do. Workers work harder and longer, change their work tasks more frequently, and have more and more reasons to worry about job security. Bosses, colleagues, family members, lovers, and friends expect instant responses to voice mail and e-mail messages. Even college students have become bound to their desks by an environment in which faculty, friends, and other members of the college community increasingly do their work online. Studies of time spent on instant messaging services would probably show staggering use. This is not what technology was supposed to be doing for us. New technologies, from genetic research to the Internet, offer all sorts of benefits and opportunities. (Question 29) But, when new tools make life more difficult and stressful rather than easier and more meaningful – and we are, as a society, barely conscious of it – then something has gone seriously awry, both with our expectations for technology and our understanding of how it should benefit us. From “Summit 1” by Joan Saslow & Allen Ascher New words:  To goof off ~ to spend your time doing nothing, especially when you should be working: rãnh rỗi, không làm gì.  Technological boom times: thời đại bùng nổ công nghệ  Inconceivable (adj) ~ impossible to imagine or believe: kì lạ, phi thường  Off-duty (adj) ~ not at work: không làm việc  Keep in touch: giữ liên lạc  Day off: ngày nghỉ  Staggering (adj) ~ so great, shocking or surprising that it is difficult to believe: làm choáng người.  To be conscious of sth ~ aware of sth ~ noticing sth: nhận thức rõ, thấy rõ.  Awry (adj): không như ý  At a predictable time: thời gian biết trước (để làm gì đó) Question 27: According to the first three paragraphs, technological tools that were designed to make our lives easier______. => Theo 3 đoạn đầu, các công cụ tân tiến được thiết kế để làm cho cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn__.)
 8. 8. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 8 A. have brought us complete happiness (toàn mang lại hạnh phúc cho chúng ta) B. have fully met our expectations (đáp ứng đầy đủ những gì chúng ta mong muốn) C. have not interfered with our privacy (không can thiệp vào sự riêng tư của chúng ta) D. have turned out to do us more harm than good (chứng minh cho ta thấy hại nhiều hơn lợi) Question 28: Which of the following is NOT true about technological tools, according to new surveys? =>Theo những thăm dò mới đây, câu nào không đúng khi nói đến công cụ tân tiến? A. They make our life more stressful. (Nó làm cho cuộc sống chúng ta căng thẳng hơn) B. They bring more leisure to our life. (Nó cho chúng ta có nhiều thời gian rãnh hơn) C. They are used even during vacations. (Nó được tận dụng ngay cả khi bạn đang đi nghỉ mát) D. They are being increasingly used. ( Nó ngày càng được tận dụng nhiều hơn) Question 29: Which of the following is true, according to the passage? => Theo đoạn văn này thì câu nào sau đây đúng? A. People have more opportunities to get access to technological applications. => Mọi người có nhiều cơ hội tiếp cận các ứng dụng tân tiến hơn. B. Employees were supposed to make technology do what they expected. => Nhân viên được cho là điều khiển công nghệ làm theo những gì mình muốn. C. People now enjoy greater freedom thanks to the technological boom. => Hiện nay mọi người rảnh rang hơn nhờ vào việc bùng nổ công nghệ. D. Students used to have to study more about technological advances. => Sinh viên từng phải nghiên cứu thêm về sự tân tiến của công nghệ. Question 30: The word “inconceivable” in the passage is closest in meaning to”______”. A. unforgettable (không thể quên được) B. unimaginable (không thể tin được) C. predictable (có thể đoán được) D. foreseeable (có thể biết trước được) Question 31: With the phrase “at a predictable time”, the author implies that______. => Với cụm từ “at a predictable time’, tác giả ám chỉ rằng_________. A. people had to predict the time they were allowed to leave offices => Mọi người phải dự đoán thời gian họ được phép rời văn phòng. B. people wanted to be completely disconnected from their work => Mọi người muốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với công việc của họ. C. people were unable to foresee their working hours => Mọi người không thể biết trước được giờ làm việc của họ. D. people used to have more time and privacy after work => Mọi người từng có thời gian và sự riêng tư sau giờ làm. Question 32: It can be inferred from the fourth paragraph that______. => Có thể rút ra từ đoạn văn số 4 rằng_________. A. it is compulsory that employees go to the office, even on days off => Bắt buộc nhân viên phải đi làm, ngay cả ngày nghỉ. B. employees have more freedom to decide what time they start and finish work
 9. 9. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 9 => Nhân viên tự do quyết định thời gian mà họ bắt đầu và kết thúc công việc. C. employers are more demanding and have efficient means to monitor employees => Người sử dụng lao động khắt khe hơn và có nhiều phương tiện hiêu quả để giám sát nhân viên hơn. D. life is more relaxing with cell phones and other technological devices => Cuộc sống thoải mái hơn khi có điện thoại di động và các thiết bị công nghệ khác. Question 33: The word “They” in the fourth paragraph refers to______. A. employers B. employees C. workers D. tasks Question 34: Which of the following could be the main idea of the fifth paragraph? => Câu nào sau đây có thể làm ý chính cho đoạn văn số 5? A. New technological applications are wise entertainment choices of our modern time. => Các ứng dụng công nghệ mới là những lựa chọn giải trí khôn ngoan trong thời hiện đại của chúng ta. B. The coming of new technological advances has spoiled family and social relationships. => Việc ra đời của công nghệ tân tiến đã làm hỏng gia đình và các mối quan hệ xã hội. C. New technological advances have added more stress to daily life. => Sự phát triển của công nghệ tân tiến đã tạo thêm áp lực cho cuộc sống hàng ngày. D. New technological advances have reduced work performance. => Sự phát triển của công nghệ tân tiến đã làm giảm hiệu suất công việc. Question 35: This passage has probably been taken from______. => Đoạn văn này có thể được rút ra từ________. A. a science review (một tạp chí khoa học) B. a political journal (một tạp chí chính trị) C. an advertisement (một quảng cáo) D. a fashion magazine (một tạp chí thời trang) Question 36: Which of the following could best serve as the title of the passage? => Câu nào sau đây có thể phù hợp nhất để làm tiêu đề cho đoạn văn? A. Expectations and Plain Reality (Những mong muốn và thực tại giản đơn) B. Benefits of Technology (Lợi ích của công nghệ) C. Research on the Roles of Computers (Nghiên cứu về vai trò của máy tính) D. Changes at the Workplace (Sự thay đổi ở sở làm) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer in each of the following questions. Question 37: We all agree that she is _____ student in our class. A. the cleverest (so sánh nhất: the + short adj + est/ the most + long adj) B. a more clever (sai cấu trúc) C. cleverest (thiếu mạo từ “the”)
 10. 10. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 10 D. most clever (sai cấu trúc) Question 38: Standing on the tip of the cape, _____. => (câu trên là dạng rút gọn của câu sau: When/if we stand on the tip of the cape, we can see____) A. people have seen a lighthouse far away B. a lighthouse can see from the distance C. we can see the lighthouse in the distance D. lies a lighthouse in the middle of the sea Question 39: The boat was sailing north when a terrible storm _____. A. broke (mộ hành động đang xảy ra trong quá, có một hành động khác xen vào) B. would break C. had broken D. was breaking Question 40: _____ John Kennedy was elected president; he was the youngest American President ever. A. Before (trước khi) B. As long as (miễn là) C. When (khi) D. While (trong khi) Question 41: Only one of our gifted students _____ to participate in the final competition. A. has been chosen (dạng bị động trong đó chủ từ là số ít) B. have been chosen C. were choosing D. chosen Question 42: The pool should not be made so deep _____ small children can be safe there. A. so as to (+V) B. though (+ clause: phản nghĩa) C. if (+ clause: không phù hợp nghĩa) D. so that (+ clause) Question 43: I am sorry I have no time at present to _____ detail of our plan. A. bring in: đưa vào B. come in: đi vào C. take into: đưa vào D. go into ~ to begin to do sth or behave in a particular way: phát thảo Question 44: Tom: “_____” Mike: “I won’t say no!” (Dĩ nhiên rồi) A. Mike, do you know where the scissors are? B. What about playing badminton this afternoon? (Chiều nay chơi cầu lông chứ?) C. How are things with you, Mike?
 11. 11. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 11 D. What’s your favorite, tea or coffee? Question 45: As a millionaire who liked to show off her wealth, Mrs. Smith paid _____ we asked. A. four time much as B. four time much than C. four times as much as (gấp 4 lần hơn chúng tôi yêu cầu) D. four time as many as Question 46: The Lake District, _____ was made a national park in 1951, attracts a large number of tourists every year. A. that (không dùng sau dấu phẩy) B. what (không phù hợp) C. where (không phù hợp) D. which (đại từ quan hệ thay thế cho The Lake District đóng vai trò chủ từ) Question 47: He _____ us but he was short of money at that time. A. might help B. would help C. can help D. could have helped (xem phần giải thích Modal verbs màu đỏ ở câu 15) Question 48: Michael looked deeply hurt and surprised when _____. A. scolding B. scolded (câu này ở quá khứ, nó là dạng rút gọn của “when he was scolded.” C. having scolded D. to scold Question 49: The packages ______ so that it would be easier to carry them. A. are tied altogether (sai thì) B. are tied in a bundle (sai thì) C. were tied together (đúng thì, đúng nghĩa) D. were tied in a knot (đúng thì nhưng sai nghĩa) Question 50: In spite of her abilities, Laura has been _____ overlooked for promotion. A. repetitive B. repeatedly (cần một trạng từ xen giữa, cấu trúc: has/have/had been + adv + p.p) C. repetition D. repeat Question 51: The examination was not very difficult, but it was _____ long. A. too much B. so much C. much too (cấu trúc: much too + adj: quá) D. very much Question 52: She asked me ______ I was looking at. A. if
 12. 12. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 12 B. what (câu tường thuật gián tiếp của: “What were you looking at?” asked she.) C. when D. why Question 53: Education in many countries is compulsory _____ the age of 16. A. for B. forwards C. until (hợp nghĩa: bắt buộc cho đến tuổi 16) D. when Question 54: We must push the piano to the corner of the hall to _____ our party tonight. A. give place to ~ be succeeded or replaced by (được thực hiện thành công hay được thay thế bởi) B. make room for (có chỗ trống cho) C. take up room to (chiếm chỗ) D. make place for (tạo một chỗ cho + youth/kids… (nghĩa bóng: ý muốn nói tạo không gian giải trí cho giới trẻ…) Question 55: Stephanie: “Oh, no! I left my book at home. Can I share yours?” Scott:”_____” A. No, thanks. B. Yes, I do too C. No, not at all! D. Yes, sure! Question 56: There has been a great increase in retail sales, _____? A. isn’t it B. isn’t there C. doesn’t it D. hasn’t there (câu hỏi đuôi của động từ ở thì hiện tại hoàn thành) Question 57: Long ago, women were _____ to vote in political elections. A. prevented (from doing sth) B. banned ~ to forbid sth from being or happening C. forbidden ~ to refuse allow it D. stopped (from doing sth) Question 58: Regular exercise and good diet will bring _____ fitness and health. A. about ~ to make sth happen: dẫn đến B. from: mang lại từ… C. to ~ persuade sb to agree to sth: thuyết phục D. up ~ to care for a child: nuôi nấng Question 59: _____ his brother, Mike is active and friendly. A. Dislike ~ to not like sb or sth: Không thích B. Liking: thích C. Alike (adj) ~ very similar: rất giống D. Unlike (prep) ~ different from a particular person or thing: không giống (chọn vì cần một giới từ)
 13. 13. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 13 Question 60: _____ one of the most beautiful forms of performance art, ballet is a combination of dance and mime performed to music. A. Considered (Dạng bị động rút gọn, giống câu 80 mã đề 475 môn Anh khối A1-2013) B. Being considering C. Considering D. To consider Question 61:_____ has been a topic of continual geological research. A. If the continents formed B. The continents formed C. how the continents were formed (mệnh đề bị động làm chủ từ) D. How did the continents form Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 62: When precipitation occurs, some of it evaporates, some run off the surface it strikes, and some sinking in to the ground.=> sinks Question 63: A warming printed on a makeshift lifebuoy says: “This is not a life-saving device. Children should be accompany by their parents.”=> accompanied Question 64: Of all the art-related reference and research library in North American, that of the Meltropolitan Museum of Art in New York city is among the largest and most complete. => libaries Question 65: Different fourteen crops were grown 8,600 years ago by some of the world’s earliest farmer. => Fourteen different Question 66: Globally and internationally, the 1990’s stood out as the warmest decade in the history of weather records. => Globally Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 67 to 76. Very few people, groups, or governments oppose globalization in its entirety. Instead, critics of globalization believe aspects of the way globalization operates should be changed. The debate over globalization is about what the best rules are for governing the global economy so that its advantages can grow while its problems can be solved. (Question 75) On one side of this debate are those who stress the benefits of removing barriers to international trade and investment, allowing capital to be allocated more efficiently and giving consumers greater freedom of choice.(Question 67) With free-market globalization, investment funds can move unimpeded from the rich countries to the developing countries. Consumers can benefit from cheaper products because reduced taxes make goods produced at low cost from faraway places cheaper to buy. (Question 68) Producers of goods gain by selling to a wider market. More competition keeps sellers on their toes and allows ideas and new technology to spread and benefit others.
 14. 14. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 14 On the other side of the debate are critics who see neo-liberal policies as producing greater poverty, inequality, social conflict, cultural destruction, and environmental damage. They say that the most developed nations – the United States, Germany, and Japan – succeeded not because of free trade but because of protectionism and subsidies. (Question 71) They argue that the more recently successful economies of South Korea, Taiwan, and China all had strong state-led development strategies that did not follow neo-liberalism. These critics think that government encouragement of “infant industries” – that is, industries that are just beginning to develop – enables a country to become internationally competitive. (Question 73) Furthermore, those who criticize the Washington Consensus suggest that the inflow and outflow of money from speculative investors must be limited to prevent bubbles. These bubbles are characterized by the rapid inflow of foreign funds that bid up domestic stock markets and property values. When the economy cannot sustain such expectation, the bubbles burst as investors panic and pull their money out of the country. Protests by what is called the anti-globalization movement are seldom directed against globalization itself but rather against abuses that harm the rights of workers and the environment. The question raised by nongovernmental organizations and protesters at WTO and IMF gatherings is whether globalization will result in a rise of living standards or a race to the bottom as competition takes the form of lowering living standards and undermining environmental regulations. One of the key problems of the 21st century will be determining to what extent markets should be regulated to promote fair competition, honest dealing, and fair distribution of public goods on a global scale. (Question 76) From “Globalization” by Tabb, William K., Microsoft ® Student 2009 [DVD] Question 67: It is stated in the passage that ______. A. the protests of globalization are directed against globalization itself B. the United States, Germany, and Japan succeeded in helping infant industries C. suppoters of globalization stress the benefits of removing trade barriers D. critics of globalization say that the successful economies are all in Asia Question 68: Supporters of free-market globalization point out that ______. A. consumers can benefit from cheaper products B. there will be less competition among producers C. taxes that are paid on goods will be increased D. investment will be allocated only to rich countries Question 69: The word “allocated” in the passage mostly means “_____”. A. removed B. solved C. offered D. distributed Question 70: The phrase “keeps sellers on their toes” in the passage mostly means “_____”. A. Makes sellers responsive to any changes B. allows sellers to stand on their own feet C. forces sellers to go bare-footed D. prevents sellers from selling new products Question 71: According to critics of globalization, several developed countries have become rich because of ____. A. their neo-liberal policies B. their help to developing countries
 15. 15. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 15 C. their prevention of bubbles D. their protectionism and subsidies Question 72: The word “undermining” in the passage mostly means “_____”. A. observing B. making more effective C. making less effective D. obeying Question 73: Infant industries mentioned in the passage are _____. A. successful economies B. young companies C. development strategies D. young industries Question 74: Which of the following is NOT mentioned in the passage? A. Critics believe the way globalization operates should be changed. B. The anti-globalization movement was set up to end globalization. C. Some Asian countries had strong state-led economic strategies. D. Hardly anyone disapproves of globalization in its entirety. Question 75: The debate over globalization is about how_____. A. to use neo-liberal policies for the benefit of the rich countries B. to govern the global economy for the benefit of the community C. to spread ideas and strategies for globalization D. to terminate globalization in its entirely Question 76: The author seems to be _____ globalization that helps promote economy and raise living standards globally. A. supportive of B. indifferent to C. pessimistic about D. opposed to Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions. Question 77: We spend about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep. A. We know relatively little about sleep; as a result, we spend about one-third of our lives sleeping. B. Despite spending about one-third of our lives sleeping, we know relatively little about sleep. C. We shall know more about sleep if we spend more than one-third of our lives sleeping. D. We spend about one-third of our lives sleeping so that we know relatively little about sleep. Question 78: He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented. A. His determination to pursue personal goals made him successful and talented. B. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success. C. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals. D. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals. Question 79: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases. B. Apart from physical activities, eating too much also contributes to several deadly diseases.
 16. 16. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish Page 16 C. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases. D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases. Question 80: I did not arrive in time. I was not able to see her off. A. I did not go there, so I could not see her off B. She had left because I was not on time C. I arrived very late to say goodbye to her D. I was not early enough to see her off.  Mời các bạn tham gia thảo luận Tiếng Anh tại:  https://www.facebook.com/LearningAmericanEnglish  http://www.yeutienganh123.com/

×