Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BRAND IDENTITY STANDARDSDesign’s Guide© 2 0 1 1 SONG GIA
Brand Guidline | Logo PV2              S TAY THƯƠNG HI U              SONG GIA BRAND MANUAL  ...
SONG GIA BRAND MANUAL   Logo SONG GIA       Logo SONG GIA             Ý tư ng logo       Quy ...
Brand Guidline | Logo tiêu chu n                  SONG GIA Brand Identity System  Page | 04
Brand Guidline | Quy cách font ch c a logo                          Harabana là font ch v ng vàn...
Brand Guidline | Logo đơn màu                              Logo quy chu n 1 màu  Logo Song...
Brand Guidline | Thành ph n c a logo                                           ...
Brand Guidline | Quy chu n t l v i b c c ngang                                      3...
Brand Guidline | Kho ng cách t i thi u                             2x            ...
Brand Guidline | B ng màu đ c trưng                                      10%     ...
Brand Guidline | T l t i thi u            Logo SONG GIA đã đư c thi t l p kích thư c t i thi u khác nhau   ...
Brand Guidline | Liên k t nhãn hi u                                            ...
Brand Guidline | Bi u tư ng đơn màu 1. Khi bi u tư ng hi n th trên n n tr ng  2-3. Khi bi u tư ng hi n th trên n n cùng ...
Brand Guidline | Các trư ng h p c n tránh 1. Không đư c đ i màu logo thành màu   2. Không đư c thay đ i tương quan kích...
Brand Guidline | Các trư ng h p c n tránh 17. Không đư c dùng màu n n ho c hoa văn không tương ph n v i màu c a logo, ngay...
Thank youĐƠN V TH C HI NCÔNG TY QU NG CÁO N I TH T SAO KIMTr s : 23M2, KĐT Yên Hòa, C u Gi y, Hà N iTel: (04) 7300 7102 / ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia

630 views

Published on


Giới thiệu bộ hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương hiệu Song Gia . Bộ tài liệu này giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn nhận diện thương hiệu của mình. Để tham khảo thêm vui lòng truy cập website www.SaoKim.com.vn hoặc liên hệ contact@saokim.com.vn

Published in: Design
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu ha thanh song gia

 1. 1. BRAND IDENTITY STANDARDSDesign’s Guide© 2 0 1 1 SONG GIA
 2. 2. Brand Guidline | Logo PV2 S TAY THƯƠNG HI U SONG GIA BRAND MANUAL Ver 01-04/2011 Công ty CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH SONG GIA PV2 Brand Identity System Page | 02
 3. 3. SONG GIA BRAND MANUAL Logo SONG GIA Logo SONG GIA Ý tư ng logo Quy chu n k thu t logo Quy chu n màu s c đ c trưng Quy chu n font ch đ c trưng
 4. 4. Brand Guidline | Logo tiêu chu n SONG GIA Brand Identity System Page | 04
 5. 5. Brand Guidline | Quy cách font ch c a logo Harabana là font ch v ng vàng mà m m m i v i c u hình đơn gi n, d nhìn và d ghi nh , m nh m , hi n đ i và hòa h p v i t ng th , không l n lư t s xu t hi n c a A B C D E F G H IJ K L M N OP Q RSTU VWXYZ các icon, bi u tư ng trong logo. a b c d e f g h i j k l m n o p q rs t uvw x yz 1234567890 SONG GIA Brand Identity System Page | 05
 6. 6. Brand Guidline | Logo đơn màu Logo quy chu n 1 màu Logo Song Gia đư c xây d ng d a trên y u t ng d ng kh thi nh t b ng m i k thu t và trên m i ch t li u. - Logo Song Gia có th in n và s d ng hoàn toàn trên m t màu. - Logo Song Gia đ y đ đư c s d ng 2 màu trên t t c các ng d ng giao d ch, truy n th ng, qu ng cáo, bi n b ng, quà t ng... Khuy n cáo s d ng Logo Song Gia đ y đ trên m i v t li u có kh năng th hi n đư c 2 màu đ ng nh t theo quy chu n hư ng d n đ i v i ng d ng logo. Logo quy chu n màu SONG GIA Brand Identity System Page | 6
 7. 7. Brand Guidline | Thành ph n c a logo Bi u tư ng đ c trưng Ch đ c trưng Bi u tư ng logo STEREO SENSE là s k t h p gi a ph n d u hi u đ c trưng t o thành c t lõi trong h th ng d u hi u đ c trưng c a STEREO SENSE SONG GIA Brand Identity System Page | 07
 8. 8. Brand Guidline | Quy chu n t l v i b c c ngang 3x 1,4x 3x 1,8x x x x: đơn v t l (cm, inch, pixel...) Kích thư c, v trí và kho ng cách tương ng gi a ph n d u hi u đ c trưng và ch đ c trưng ph i tuân th ch t ch theo quy đ nh như trên. SONG GIA Brand Identity System Page | 08
 9. 9. Brand Guidline | Kho ng cách t i thi u 2x 2x x x x: đơn v t l (cm, inch, pixel...) Kho ng cách t i thi u T l khoáng tr ng b t bu c t i thi u gi a bi u tư ng và các y u t đ ho khác nh m đ m b o tính rõ ràng và d nh n di n cho bi u tư ng. SONG GIA Brand Identity System Page | 09
 10. 10. Brand Guidline | B ng màu đ c trưng 10% 20% C: 00, M: 100, Y: 100, K: 00 30% R: 235, G: 30, B: 35 40% C: 30, M: 00, Y: 35, K: 100 50% R: 00, G: 25, B: 15 60% C: 0, M: 00, Y: 00, K: 45 70% R: 160, G: 160, B: 165 80% 90% pantone 1797 C pantone 419 C 100% pantone 423 C SONG GIA Brand Identity System Page | 10
 11. 11. Brand Guidline | T l t i thi u Logo SONG GIA đã đư c thi t l p kích thư c t i thi u khác nhau nh m giúp logo n i b t càng nhi u càng t t, đ m b o tr c quan Logo không b bi n d ng và c m nh n tín hi u sai l ch. 1,5 cm Trong đó Logo đư c s d ng trong các s n ph m in n dành cho phương th c ch b n đư c khuy n cáo không nên nh quá kích thư c t i thi u yêu c u là: 1cm. Trên các s n ph m ng d ng Đ h a đa phương ti n: Website, banner, Mobile ... kích thư c logo t i thi u đư c khuy n cáo là 30 px đ đ m b o hơn Logo th đư c th c hi n rõ ràng t t nh t các ng d ng như Web, bi n báo ho c hàng hóa nên có thư c l n hơn. 45 px dành cho phương th c multimedia SONG GIA Brand Identity System Page | 11
 12. 12. Brand Guidline | Liên k t nhãn hi u a a a a a a Bi u tư ng SONG GIA có th xu t hi n trong các s ki n, ho t đ ng tài tr cũng như liên doanh liên k t. Khi xu t hi n bên c nh các bi u tư ng khác ph i tuân th kho ng cách b t bu c t i thi u đư c quy đ nh như trên. M i trư ng h p s p x p ph i đ m b o s n i b t c a bi u tư ng SONG GIA SONG GIA Brand Identity System Page | 12
 13. 13. Brand Guidline | Bi u tư ng đơn màu 1. Khi bi u tư ng hi n th trên n n tr ng 2-3. Khi bi u tư ng hi n th trên n n cùng v i n n c a logo, logo c n chuy n v d nh d ng trên 4. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n và in nhi u màu màu t màu xanh sang màu tr ng, logo c n chuy n v đ nh d ng trên 5. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n 6. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n 7. Khi bi u tư ng hi n th trên n n màu mà 8. Khi bi u tư ng hi n th trên n n khác v i màu t màu cam sang màu tr ng, logo c n màu t màu camg sang màu xanh, logo c n logo v n n i b t thì logo c n gi nguyên n n c a ch logo nhưng m t ph n màu c a chuy n v đ nh d ng trên chuy n v đ nh d ng tr ng màu s c chu n logo không n i b t thì chuy n v đ nh d ng tr ng 9. Khi bi u tư ng hi n th trên n n đen và 10. Khi bi u tư ng đư c s d ng đ in đen 11. Khi bi u tư ng đ t trên n n màu tương 12. Logo hi n th t t nh t khi đư c đ t trên h n ch màu đ in thì logo s đư c chuy n tr ng thì logo s đư c chuy n v đ nh d ng ph n v i màu logo thì logo c n chuy n n n tr ng vì v y có th ưu tiên nhi u hơn màu v đ nh d ng tr ng đen tr ng. thành đ nh d ng tr ng trong trư ng h p có th có nhi u l a ch n khác nhau. Bi u tư ng đơn màu dùng cho các ng d ng mà log ch đư c xu t hi n dư i m t màu duy nh t như b n fax, hóa đơn, và các ng d ng khác như n ph m ti p th , qu ng cáo hay trên website. Trên đây là các phiên b n ng d ng bi u tư ng đơn màu h p l . SONG GIA Brand Identity System Page | 13
 14. 14. Brand Guidline | Các trư ng h p c n tránh 1. Không đư c đ i màu logo thành màu 2. Không đư c thay đ i tương quan kích 3. Không đư c đ t l ch ph n bi u tư ng và 4. Không đư c lư c b t các thành ph n khác hoàn toàn màu đ c trưng c a logo thư c gi a bi u tư ng và ch c a logo ch chính c a bi u tư ng 5. Không đư c thi t k l i logo 6. Không đư c bóp d t, làm d d ng logo 7. Không đư xô nghiêng logo 8. Không đư c bóp ngang logo 9. Không đư c xoay logo, vi c này s làm 10. Không đư c l n ngư c logo, vi c này s 13. Không đư c t o hi u ng nh m tách 12. Không đư c đ t logo lên n n cùng màu cho logo khó quan sát, gây nh hư ng làm cho logo khó quan sát, gây nh hư ng logo v i n n, vi c này s làm cho logo tr v i logo, trong trư ng h p này c n chuy n không t t khi s d ng. không t t khi s d ng. nên m nh t. v đ nh d ng tr ng SONG GIA Brand Identity System Page | 14
 15. 15. Brand Guidline | Các trư ng h p c n tránh 17. Không đư c dùng màu n n ho c hoa văn không tương ph n v i màu c a logo, ngay c khi đó là nh ng màu chu n c a logo 18. Không đư c đ t logo trên n n có nhi u h a ti t Song Gia 19. Không đư c đ t logo trên nh 16. Không đư c đ i font ch c a logo 21. Không đư c t o r ng logo 22. Không đư c lư c b thành ph n tên thương hi u Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor NEW incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 23. Không đư c làm gi m đ phân gi i, c a 24. Không đư c t o đư ng vi n quanh logo 25. Không đư c thêm các chi ti t m i vào 30. Không đư c d t logo trên n n ch logo, logo xu t hi n ph i luôn rõ nét logo SONG GIA Brand Identity System Page | 15
 16. 16. Thank youĐƠN V TH C HI NCÔNG TY QU NG CÁO N I TH T SAO KIMTr s : 23M2, KĐT Yên Hòa, C u Gi y, Hà N iTel: (04) 7300 7102 / 6655 5312 / 6655 5316 Fax : (04) 7300 7152Vp. Tp.HCM: 92 Phan Xích Long - P.3 - Q. Bình Th nh. Tel: (08) 3517 2344 / 7304 0401 Fax: (08) 3517 2423Email: contact@saokim.com.vn hcm@saokim.com.vn (Tp.HCM)Designer: Tr n Đ c ThànhEmail: thanhtd@saokim.com.vn

×