Web203 slide 5

396 views

Published on

Hệ Thống Quản Trị Nội Dung Web(Joomla) - Giáo Trình FPT

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web203 slide 5

 1. 1. Bài 5 Hướng dẫn xây dựng Extension
 2. 2. Nhắc lại bài cũ • Chỉnh sửa template thông qua chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa CSS • Cấu trúc file và thư mục của một Template Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 3. 3. Mục tiêu bài học • Hiểu rõ cấu trúc của component; module • Hiểu rõ về quy trình, cách thức, giải pháp xây dựng component, module Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 4. 4. Xây dựng Component Xây dựng component theo mô hình MVC - Các component Joomla được xây dựng theo mô hình MVC (Model-View-Controler); User (Khách truy cập web) Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension View (tạo giao diện hiển thị) Model (thiết lập các chức năng web) Controler (điều khiển, xử lý tương tác)
 5. 5. Xây dựng Component Xây dựng 1 Component đơn giản: Component Hello Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 6. 6. Xây dựng Component Component cơ bản có 5 file: • site/hello.php - file tạo entry point • site/controller.php - Thiết lập điều khiển • site/views/hello/view.html.php - Thiết lập hiển thị • site/views/hello/tmpl/default.php - Tạo giao diện hiển thị • hello.xml - Đóng gói thành bộ cài Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension • site/hello.php - file tạo entry point • site/controller.php - Thiết lập điều khiển • site/views/hello/view.html.php - Thiết lập hiển thị • site/views/hello/tmpl/default.php - Tạo giao diện hiển thị • hello.xml - Đóng gói thành bộ cài
 7. 7. Xây dựng Component Lập trình file Hello.php - Tạo entry point <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); require_once( JPATH_COMPONENT.DS.'controller.php' ); if ($controller = JRequest::getWord('controller')) { $path = JPATH_COMPONENT.DS.'controllers'.DS.$controller.'.php'; if (file_exists($path)) { require_once $path; } else { $controller = ''; } } $classname = 'HelloController'.$controller; $controller = new $classname(); $controller->execute( JRequest::getVar( 'task' ) ); $controller->redirect(); Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); require_once( JPATH_COMPONENT.DS.'controller.php' ); if ($controller = JRequest::getWord('controller')) { $path = JPATH_COMPONENT.DS.'controllers'.DS.$controller.'.php'; if (file_exists($path)) { require_once $path; } else { $controller = ''; } } $classname = 'HelloController'.$controller; $controller = new $classname(); $controller->execute( JRequest::getVar( 'task' ) ); $controller->redirect();
 8. 8. Xây dựng Component Tạo controller với file controller.php <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport('joomla.application.component.controller'); class HelloController extends JController { function display() { parent::display(); } } Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport('joomla.application.component.controller'); class HelloController extends JController { function display() { parent::display(); } }
 9. 9. Xây dựng Component Tạo view - lập trình file site/views/hello/view.html.php <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.view'); class HelloViewHello extends JView { function display($tpl = null) { $greeting = "Hello, World!"; $this->assignRef( 'greeting', $greeting ); parent::display($tpl); } } Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.view'); class HelloViewHello extends JView { function display($tpl = null) { $greeting = "Hello, World!"; $this->assignRef( 'greeting', $greeting ); parent::display($tpl); } }
 10. 10. Xây dựng Component Tạo Template tại file site/views/hello/tmpl/default.php <?php defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?> <h1><?php echo $this->greeting; ?></h1> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 11. 11. Xây dựng Component Viết file XML (install.xml) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install type="component" version="1.5.0"> <name>Hello</name> <creationDate>2007-02-22</creationDate> <author>John Doe</author> <authorEmail>john.doe@example.org</authorEmail> <authorUrl>http://www.example.org</authorUrl> <copyright>Copyright Info</copyright> <license>License Info</license> <version>1.01</version> <description>Description of the component ...</description> <files folder="site"> <filename>controller.php</filename> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>views/index.html</filename> <filename>views/hello/index.html</filename> <filename>views/hello/view.html.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/default.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/index.html</filename> </files> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install type="component" version="1.5.0"> <name>Hello</name> <creationDate>2007-02-22</creationDate> <author>John Doe</author> <authorEmail>john.doe@example.org</authorEmail> <authorUrl>http://www.example.org</authorUrl> <copyright>Copyright Info</copyright> <license>License Info</license> <version>1.01</version> <description>Description of the component ...</description> <files folder="site"> <filename>controller.php</filename> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>views/index.html</filename> <filename>views/hello/index.html</filename> <filename>views/hello/view.html.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/default.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/index.html</filename> </files>
 12. 12. Xây dựng Component <administration> <menu>Hello World!</menu> <files folder="admin"> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> </files> </administration> </install> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <administration> <menu>Hello World!</menu> <files folder="admin"> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> </files> </administration> </install>
 13. 13. Xây dựng Component Tạo file index.html để bảo mật <html><body bgcolor="#FFFFFF"></body></html> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 14. 14. Xây dựng Component Bổ xung Model tại site/models/hello.php <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.model' ); class HelloModelHello extends JModel { function getGreeting() { return 'Hello, World!'; } }Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.model' ); class HelloModelHello extends JModel { function getGreeting() { return 'Hello, World!'; } }
 15. 15. Xây dựng Component Sử dụng Model: bằng cách thay đổi tại dòng $greeting = "Hello World!"; tại file site/views/hello/view.html.php <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.view'); class HelloViewHello extends JView { function display($tpl = null) { $model =& $this->getModel(); $greeting = $model->getGreeting(); $this->assignRef( 'greeting', $greeting ); parent::display($tpl); } }Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); jimport( 'joomla.application.component.view'); class HelloViewHello extends JView { function display($tpl = null) { $model =& $this->getModel(); $greeting = $model->getGreeting(); $this->assignRef( 'greeting', $greeting ); parent::display($tpl); } }
 16. 16. Xây dựng Component Bổ sung file vào gói cài đặt bằng dòng lệnh <filename>models/hello.php</filename> <files folder="site"> <filename>controller.php</filename> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>models/hello.php</filename> <filename>models/index.html</filename> <filename>views/index.html</filename> <filename>views/hello/index.html</filename> <filename>views/hello/view.html.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/default.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/index.html</filename> </files> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <files folder="site"> <filename>controller.php</filename> <filename>hello.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>models/hello.php</filename> <filename>models/index.html</filename> <filename>views/index.html</filename> <filename>views/hello/index.html</filename> <filename>views/hello/view.html.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/default.php</filename> <filename>views/hello/tmpl/index.html</filename> </files>
 17. 17. Xây dựng Module Cấu trúc các file trong 1 module: • mod_helloworld.php • mod_helloworld.xml • helper.php • tmpl/default.php Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension • mod_helloworld.php • mod_helloworld.xml • helper.php • tmpl/default.php
 18. 18. Xây dựng Module File mod_helloworld.php <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); require_once( dirname(__FILE__).DS.'helper.php' ); $hello = modHelloWorldHelper::getHello( $params ); require( JModuleHelper::getLayoutPath( 'mod_helloworld' ) ); ?> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); require_once( dirname(__FILE__).DS.'helper.php' ); $hello = modHelloWorldHelper::getHello( $params ); require( JModuleHelper::getLayoutPath( 'mod_helloworld' ) ); ?>
 19. 19. Xây dựng Module File helper.php <?php class modHelloWorldHelper { function getHello( $params ) { return 'Hello, World!'; } } ?> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?php class modHelloWorldHelper { function getHello( $params ) { return 'Hello, World!'; } } ?>
 20. 20. Xây dựng Module File tmpl/defalt.php <?php // no direct access defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); ?> <?php echo $hello; ?> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 21. 21. Xây dựng Module File mod_hello_world.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1.5.0"> <name>Hello, World!</name> <author>John Doe</author> <version>1.5.0</version> <description>A simple Hello, World! module.</description> <files> <filename>mod_helloworld.xml</filename> <filename module="mod_helloworld">mod_helloworld.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>helper.php</filename> <filename>tmpl/default.php</filename> <filename>tmpl/index.html</filename> </files> <params> </params> </install> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1.5.0"> <name>Hello, World!</name> <author>John Doe</author> <version>1.5.0</version> <description>A simple Hello, World! module.</description> <files> <filename>mod_helloworld.xml</filename> <filename module="mod_helloworld">mod_helloworld.php</filename> <filename>index.html</filename> <filename>helper.php</filename> <filename>tmpl/default.php</filename> <filename>tmpl/index.html</filename> </files> <params> </params> </install>
 22. 22. Xây dựng Module Tạo file index.html trong các thư mục của module để bảo mật với nội dung: <html><body bgcolor="#FFFFFF"></body></html> Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension
 23. 23. Tổng kết bài học • Các component trong Joomla được xây dựng theo mô hình MVC và dựa vào Joomla Framework - thư viện mã nguồn sẵn có trong Joomla CMS. • Quy trình xây dựng giống nhau đối với tất cả các component hay module. • Sau khi hoàn thiện lập trình một component hay module, cần đóng gói thành file .zip để có thể cài đặt vào Joomla từ trình cài đặt tháo gỡ tự động của Joomla • Các component trong Joomla được xây dựng theo mô hình MVC và dựa vào Joomla Framework - thư viện mã nguồn sẵn có trong Joomla CMS. • Quy trình xây dựng giống nhau đối với tất cả các component hay module. • Sau khi hoàn thiện lập trình một component hay module, cần đóng gói thành file .zip để có thể cài đặt vào Joomla từ trình cài đặt tháo gỡ tự động của Joomla Bài 5 - Hướng dẫn xây dựng Extension

×