1. เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกสามารถวางแผนการผลิตผักไดตลอดป โดยเลือกผลิต
ผักที่มีราคาและผักที่ปลูกในสภาพนอกโรงเรือนที่มีปญหา...
ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือนปลูกผักเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
รายละเอียดและวิธีการสรางโรงเรือนปลูกผัก
1. เสาโรงเรือนป...
ภาพที่ 3 การประกอบเสาค้ําโครงสรางโรงเรือนที่บริเวณดานหนาและดานหลัง
         เพื่อทําเปนประตู ทางเขาออกโรงเร...
ภาพที่ 5 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือนปลูกผักมาตรฐาน
2. การประกอบผาพลาสติกทําหลังคาโรงเรือนและคลุมดานขาง
โรงเรือนดวยมุงไ...
สวนบริเวณดานขางทั้งสี่ดานของโรงเรือนคลุมดวยมุงไนลอนสีขาวขนาด 32 ตา
                     ถี่
  ...
ดาโซเมทเปนวัตถุที่มีพิษกอนใชควรศึกษารายละเอียด และปฏิบัติดวย
              ความระมัดระวัง
ภาพที่ 8 กา...
7. การใหน้ําในแปลง
โดยติดตั้งระบบใหน้ําที่มีวาวลเปด-ปดน้ําอยูตดดานหัวแปลงแลวตอสายยางเขา
            ...
ภาพที่ 12 ผักกินใบเจริญเติบโตไดดีในโรงเรือนที่ปลูกผัก
9. แนวทางการผลิตผัก
ใหมีการผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว โดยภาคเอกชนท...
ในปแรกของโครงการ ผลผลิตในโรงเรือนปลูกผักทีดําเนินการในศูนยฯ ตาง ๆ
                          ่
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เกษตร

1,015 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกษตร

 1. 1. 1. เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกสามารถวางแผนการผลิตผักไดตลอดป โดยเลือกผลิต ผักที่มีราคาและผักที่ปลูกในสภาพนอกโรงเรือนที่มีปญหาแมลงรบกวนมาก จึงมี การฉีดพนสารฆาแมลงเปนประจํา 2. สามารถกําหนดการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและจัดทํา โครงการในลักษณะครบวงจร 3. ผูบริโภคมั่นใจไดวาผักที่ปลูกไมมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ี 4. มีสวนชวยอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงแหลงตนน้ําลําธารจะไดปลอดภัย จากปญหาพิษตกคางของสารเคมี จุดดําเนินการทั้งหมดมี 25 โรงเรือน โดยจัดทําในศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืช สวน ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง และสํานักงานเกษตรจังหวัด ดังนี้ 1. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวน 10 ศูนย 10 โรงเรือน ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน ยโสธร นครราชสีมา เลย สมุทรสาคร ระยอง สุราษฏรธานี กระบี่ 2. ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง 4 จังหวัด 5 โรงเรือน ไดแก เชียงราย ลําพูน เลย กาญจนบุรี 3. สํานักงานเกษตรจังหวัด 2 จังหวัด 10 โรงเรือน ไดแก อางทอง นครนายก 1. การสรางโรงเรือน - โรงเรือนเปนโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง x ยาว x สูง = 6 x 30 x 2.5 เมตร (ภาพที่ 1)
 2. 2. ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือนปลูกผักเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา รายละเอียดและวิธีการสรางโรงเรือนปลูกผัก 1. เสาโรงเรือนปกทุกระยะ 1 เมตร ไปตามความยาวของโรงเรือนเปนระยะ 30 เมตร รวมจํานวน 31 ตน - ใชเหล็กกลมดําขนาดเสนผาศูนยกลางของเสา 3/4 นิ้ว โดยวิธีดัดเหล็กเสนให รูปรางโคงคลายตัวยูคว่ํา โดยเฉพาะเหล็กกลมดํา 1 เสน ยาว 6 เมตร ใหวัดตาม ความยาวของเหล็ก 2 เมตร ดัดทํามุม 64 องศา (ภาพที่ 2) ซึ่งปลายเหล็กดาน หนึ่งจะถูกฝงในดินลึก เพื่อยึดโครงโรงเรือนใหแข็งแรงและเหลือสวนที่พนดิน ขึ้นมามีความสูง 1.5 เมตร และทําการดัดมุมเหล็กกลมดําความยาวที่เหลืออีก 4 เมตร เปนมุม 142 องศา - ใชเหล็กกลมดําขนาดเสนผาศูนยกลางของเสา 3/4 นิ้ว ที่มีความยาว 2.7 เมตร โดยดัดเหล็กที่มความยาว 2 เมตร ทํามุม 64 องศา โดยปลายเหล็กดานหนึ่งจะ ี ถูกฝงดินลึก 0.5 เมตร และปลายเหล็กทอนนี้มีความยาว 0.7 เมตร ถูกดัดเปนมุม 142 องศา นํามาเชื่อมตอกันกับเหล็กกลมทอนแรก จะใชการเจาะรูดวยน็อต หรือใชตาบเกลียวและใชขอตอชวยยึดก็ได สรุป ใชเหล็กกลมดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 3/4 นิ้ว ความยาวทอนละ 6 เมตร รวม 47 ทอนตอ 1 โรงเรือน ภาพที่ 2 ภาพตัดขวางดานหนาของโรงเรือน 2. เสาโรงเรือนใชประกอบโครงดานหนาและดานหลังโรงเรือน มีเสาดานละ 4 ตน (ภาพที่ 3) ใชเสากลมดําขนาดเสนผาศูนยกลางของเสา 1 นิ้ว ความสูงของ เสาคูกลางยาว 3.0 เมตร และความสูงของเสาคูถัดไปมีความยาว 2.8 เมตร โดย เสาทุกตนฝงดินลึกลงไป 0.5 เมตรทุกตน สรุป ใชเหล็กกลมดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาวทอนละ 6 เมตร รวม 4 ทอนตอ 1 โรงเรือน
 3. 3. ภาพที่ 3 การประกอบเสาค้ําโครงสรางโรงเรือนที่บริเวณดานหนาและดานหลัง เพื่อทําเปนประตู ทางเขาออกโรงเรือน 3. เหล็กที่ใชประกอบโครงดานหนาและดานหลังโรงเรือน โดยคาดขวางดานละ 2 ตน ใชเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ในแนวเปนคานลางและคานบนโดย ทอนลาง (ภาพที่ 4) ใชความยาวทอนละ 6 เมตร สวนความยาวทอนบนใชเหล็ก ขนาดความยาว 6 เมตร มาตัดตอประกอบกับโครงของโรงเรือน โดยตองคํานวณ ความยาวของเหล็กทอนบนใหเหมาะสมดวย นอกจากนี้ที่บริเวณตําแหนงหมายเลข 1-8 ไปตามแนวความยาวของโรงเรือนจะ มีเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว เชื่อมตอระหวางเสาโคงรูปตัวยูคว่ําตั้งแต ดานหนาโรงเรือนไปจนถึงเสาคูทายสุดของโรงเรือน (ภาพที่ 5) สรุป ใชเหล็กกลมดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ความยาวทอนละ 6 เมตร รวม 40 ทอนตอ 1 โรงเรือน ภาพที่ 4 ภาพประกอบคานบนและคานลางที่บริเวณเฉพาะเสาโคงคูหนาและคู หลังของโรงเรือน สวนตําแหนงหมายเลข 1-8 แสดงจุดเชื่อมตอคานไปตาม ความยาวของโรงเรือน เพื่อสรางความแข็งแรงใหกับโครงสรางโรงเรือน
 4. 4. ภาพที่ 5 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือนปลูกผักมาตรฐาน 2. การประกอบผาพลาสติกทําหลังคาโรงเรือนและคลุมดานขาง โรงเรือนดวยมุงไนลอน หลังคาของโรงเรือนเปนรูปตัวยู สวนโคงของหลังคาคลุมดวยผาพลาสติกเคลือบ สารยูวี (UV stabilizer) ขนาดความหนา 200 ไมครอน (ภาพที่ 6) ซึ่งสารยูวี (UV stabilizer) นี้ มีคุณสมบัติชวยลดความเขมของแสงลง และมีอายุการใชงาน ทนนานกวาผาพลาสติกทัวไป การคลุมผาพลาสติกในฤดูฝนมักจะเกิดมีน้ําขัง ่ เปนทองชาง ตรงจุดสูงสุดของตัวโครงหลังคา การแกไขใชเสนลวดขึงไปตาม ความยาวของโรงเรือนกอนคลุมผาพลาสติก เพื่อเสริมไมใหผาพลาสติกตกหอย ลงมาเวลาฝนตก ดานขางของโรงเรือนคลุมดวยมุงไนลอนสีขาวตาถี่มีจํานวนเสนทอ 32 เสน/ ความยาว 1 นิ้ว (mesh) หนากวาง 2.50 เมตร ความยาว 50 เมตร/1 มวน มุงไน ลอนชนิดนี้ ปองกันการเขารบกวนจากเพลี้ยไฟและหมัดกระโดดได การคลุมดวย มุงไนลอนควรคลุมไปตามความยาวของโรงเรือน ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 72 เมตร ใชมุงจํานวน 2 มวน จุดตอกันระหวางมวนที่ 1 กับมวนที่ 2 ดึงผามุงใหเหลื่อม ทับซอนกันแลวใชกระกับพลาสติกยึดจับเสาไว ดานขางของโรงเรือนใชผามุงที่ เหลือมาพาดคลุม 2 ดาน คือ หัว-ทาย ทั้งนี้เพราะผามุงจะระบายอากาศภายใน โรงเรือนไดดี การใชประกับพลาสติกยึดจับมุงไนลอนใหตึงเปนชวง ๆ จํานวนเสา ละ 3 อัน ประตูทางเขาของโรงเรือนใชผามุงไนลอนคลุมซอนเกยกันอยู 2 ชั้น เหมือนประตูเขามุงนอน ภาพที่ 6 การคลุมหลังคาโรงเรือนดวยผาพลาสติกเคลือบสารยูวี
 5. 5. สวนบริเวณดานขางทั้งสี่ดานของโรงเรือนคลุมดวยมุงไนลอนสีขาวขนาด 32 ตา ถี่ 3. ทิศทางของโรงเรือน - ควรวางแนวอยูในแนวเหนือ-ใต 4. การเตรียมแปลงปลูกในโรงเรือน - ปรับพื้นที่สม่ําเสมอเปนรูปกระทงนา โดยใชรถไถขนาดเล็ก (ภาพที่ 7) ปรับดิน สูง 0.2 เมตร เฉพาะบริเวณขอบแปลงทั้ง 4 ดาน รวมทั้งแนวทางเดินตรง กลางแปลง โดยทางเดินนี้ยาวไปตลอดตามความยาวของโรงเรือน ซึ่งแนวทาง เดินและขอบแปลงทั้ง 4 ดาน มีความกวาง 0.5 เมตร ภาพที่ 7 การใชรถไถขนาดเล็กเพือการเตรียมดินภายในโรงเรือนปลูกผัก ่ 5. การทําความสะอาดดินในโรงเรือนปลูกผัก หลังไถเตรียมดินเสร็จใหอบดินดวยสารเคมีทําความสะอาดดินดาโซเมท (dazomet) 98% G. เพื่อกําจัดโรคแมลงที่อาศัยในดิน เชน ไสเดือนฝอย เชือรา ้ แมลง และวัชพืชในดิน วิธีการใชสารเคมีทําความสะอาดดิน - ยอยดินใหละเอียด เก็บเศษวัชพืชที่ตกคางในแปลงใหหมด รดน้ําใหดินมี ความชื้นกอนหวานดาโซเมทลงบนดินที่เตรียมไว ถาตองการกําจัดวัชพืช รดน้ํา ใหชุมปลอยทิ้งไว 5-14 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืชงอกกอนหวานหลังจากเก็บเศษ วัชพืชแลวจึงหวานดาโซเมท - การหวาน ดาโซเมท โดยอาศัยการเจาะฝากระปองสารดาโซเมทใหเปนรูคลาย กระปองแปงฝุน แลวโรยลงบนดินตามอัตราทีกําหนดขางฉลาก (ภาพที่ 8) ใช ่ จอบหรือรถไถขนาดเล็ก พลิกหนาดินที่โรยดาโซเมทนั้นลงดานลางทันที โดย ใหฟนกลบดินลึก 20-25 เซนติเมตร ใชจอบหรือลูกกลิ้งทุบหนาดินใหแนน แลว รดน้ําอีกครั้ง อบดินทิ้งไว 5-7 วัน นับจากวันแรกที่หวานดาโซเมท ระยะนี้ถา อากาศรอนตองระวังอยาปลอยใหผิวดินแตก ถาผิวหนาดินแหง ใหรดน้ําอีกใน วันที่ 3 หรือที่ 4 หลังจากที่ไดอบดินแลวตอจากนั้นอีก 5-7 วัน ใชจอบฟนเปด ดินใหถึงชั้นดินที่มดาโซเมทอยูเพือใหแกซพิษระเหยออกไปใหหมดแลวปลอย ี ่ ทิ้งไวตามตารางดังนี้ อุณหภูมิของดินที่ความลึก 10 ระยะเวลาตั้งแตอบดินถึงปลูกพืชได เซนติเมตร (วัน) 20 องศาเซลเซียส 10-14 15-20 องศาเซลเซียส 16-18 10-15 องศาเซลเซียส 25
 6. 6. ดาโซเมทเปนวัตถุที่มีพิษกอนใชควรศึกษารายละเอียด และปฏิบัติดวย ความระมัดระวัง ภาพที่ 8 การโรยสารทําความสะอาดดินลงในแปลงขณะเตรียมดินกอนเริ่มปลูก พืชนาน 15 วัน 6. การปรับสภาพและบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน - ใชปุยอินทรียโดยทั่วไปเปนชนิดผงละเอียดหรือชนิดเม็ด สําหรับการบํารุงและ ปรับสภาพดินในโรงเรือนปลูกผักของตางประเทศใชปุยขี้ไกอัดเม็ด (ภาพที่ 9) ปจจุบันในประเทศไทยมีการผลิตปุยขี้ไกอัดเม็ดเปนการคากันแลว คุณสมบัติ ของปุยขี้ไกอัดเม็ดนี้ จะไมมีกลิ่นฉุนเหมือนปุยอินทรียทั่วไป และผาน กระบวนการกําจัดสิ่งเจือปน เชน เศษวัชพืชออกหมด - ปุยวิทยาศาสตรใชเพื่อเปนตัวเรงการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในโรงเรือนให เก็บเกี่ยวไดพรอมกัน นอกจากใชปุยอินทรียและปุยวิทยาศาสตรแลวควรใชปูน  ขาวเพื่อปรับสภาพ pH ของดิน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ภาพที่ 9 ปุยขี้ไกชนิดอัดเม็ด
 7. 7. 7. การใหน้ําในแปลง โดยติดตั้งระบบใหน้ําที่มีวาวลเปด-ปดน้ําอยูตดดานหัวแปลงแลวตอสายยางเขา ิ ไปในโรงเรือนปลอยใหน้ําไหลอาบน้ําเขาไปในแปลง (ภาพที่ 10-11) แทนการ ลากสายยางเดินรดน้ําไปตามตนผักทีละตน การใหน้ํา 2 ครั้ง/วัน เชา-เย็น หรือใหตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความชื้น ของดินในโรงเรือน ถาชื้นมากควรเวนระยะการใหน้ําออกไป วิธีการใหน้ําแบบนี้ ชวยปองกันเชื้อราเขารบกวนบนใบผัก เพราะใบผักจะไมเปยกน้ํา ขณะที่บริเวณ รากของผักจะชุมชื้นแทน รวมทั้งรูปแบบการใหน้ําแบบนี้จะใหน้ําแบบสลับรองใน แปลงปลูก เพื่อคนงานจะไดเขาไปทํางานไดโดยไมเหยียบย่ําแปลงขณะที่แปลง แฉะ ชวยปองกันไมใหโครงสรางของดินเสียหาย ภาพที่ 10 การติดตั้งระบบใหน้ําสําหรับปลูกผักในโรงเรือน ภาพที่ 11 วิธีการใหน้ําสําหรับปลูกผักในโรงเรือน โดยปลอยปลายสายยางเขา ไปในโรงเรือน ใหน้ําไหลอาบเขาแปลงผัก 8. ชนิดผักในโรงเรือนที่แนะนําใหปลูก ผักที่จะใชทดสอบในโรงเรือนนั้น พิจารณาจาก 8.1 ผักที่มอัตราการใชสารเคมีมากและออนแอตอโรค-แมลง ี 8.2 ผักที่มีราคา ผักที่คดเลือกปลูกในโรงเรือน ไดแก ั - ผักกินผล เชน แคนตาลูป พันธุลูกผสม พริกสดผลยาว - ผักกินใบ เชน ผักนวลจันทร ฮองเฮา คะนาสีทอง (ภาพที่ 12)
 8. 8. ภาพที่ 12 ผักกินใบเจริญเติบโตไดดีในโรงเรือนที่ปลูกผัก 9. แนวทางการผลิตผัก ใหมีการผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว โดยภาคเอกชนที่เขารวมโครงการและ ชวยในเรื่องรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรจะชวยกําหนดชนิดผักที่จะปลูกในแตละ ฤดูกาล เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตไดตอเนื่องตลอดป  10. การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวตลอดจนการขนสง ปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแลรักษาผักแตละชนิด และเก็บเกี่ยวผลิตผลใน ระยะที่เหมาะสม (ภาพที่ 13) รวมทั้งทําการขนสงทําดวยความปราณีต ทําให ผลิตผลมีคุณภาพดีและเกิดการสูญเสียนอยลง เชน การขนสงโดยอาศัยรถหอง เย็น (ภาพที่ 14) ภาพที่ 13 ภาพเกษตรกรผูปลูกควรเก็บเกี่ยวผักในระยะที่เหมาะสม ภาพที่ 14 การขนสงผักสดควรใชรถหองเย็นปรับอุณหภูมิเพื่อชวยถนอมคุณภาพ ของผลผลิต 11. ประสานงานการขายใหครบวงจร
 9. 9. ในปแรกของโครงการ ผลผลิตในโรงเรือนปลูกผักทีดําเนินการในศูนยฯ ตาง ๆ ่ จะเปนการเผยแพรและขยายผลใหหนวยงานราชการเอกชน ผูสนใจ ไดศกษาหา ึ ความรูและประชาสัมพันธโครงการในพื้นที่ใกลเคียงของศูนยแตละแหง สวนที่ จัดทําในแปลงของเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรจะเปนผูประสานงานระหวาง ผูซื้อและผูผลิต โดยไดเชิญบริษัทที่สนใจเขารวมโครงการ การรับซื้อผลผลิต โดยมีการประกันราคาเพื่อความมั่นใจของเกษตรกรวาผลิตแลวมีตลาดรับซื้อใน สวนของผูปลูกเอง 12. ตนทุนการผลิต โครงการปลูกผักในโรงเรือนเปนการวัดผลในระยะยาวถึงแมตนทุนการผลิตจะสูง กวาการปลูกผักโดยทั่วไป ซึ่งตนทุนในปแรกนั้นเกษตรกรจะลงทุนหนักในดาน การสรางโรงเรือนประมาณ 30,000-40,000 บาท/โรงเรือน ก็ตาม แตผลที่ไดรับ จะคุมคา โดยเฉพาะที่เคยจัดทําในประเทศไตหวัน สามารถคืนทุนไดในเวลา 3 ป โดยการปลูกผักในโรงเรือนแบบนี้

×