Excel (203)

947 views

Published on

  • Be the first to comment

Excel (203)

  1. 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TP Hoà Chí Minh Trung Taâm Tin Hoïc Ñeà thi moân EXCEL (Thôøi gian 50 phuùt) Goõ hoï teân vaøo oâ A1, ngaøy sinh vaøo oâ A2 I) Taïo baûng tính theo maãu sau: (2.0 Ñieåm) HOÙA ÑÔN MUA VAØNG & NGOAÏI TEÄ Ngaøy Khai Tröông: 10-06-99 Soá Ngaøy Ñôn Vò Heä soá Ñôn Giaù Thueá Thaønh Tieàn STT Maõ Haøng Teân Haøng Löôïng Mua Tính Giaûm giaù (1000VNÑ) suaát (1000VNÑ) 1 V18-0003 15-06-99 Löôïng 2 V96-0005 13-06-99 Löôïng 3 V99-0025 14-06-99 Löôïng 4 US-1450 10-06-99 US 5 FF-5500 11-06-99 FF 6 DM-3000 11-06-99 DM 7 V18-0002 10-06-99 Löôïng 8 US-0450 15-06-99 US 9 V99-0052 15-06-99 Löôïng 10 V96-0003 10-06-99 Löôïng Baûng Ñôn Giaù Ngoaïi Teä (1000 VNÑ) Baûng Ñôn Giaù Vaøng (1000 VNÑ) Vaøng Ñôn Giaù Maõ NT US FF DM Teân Haøng Ñoâla Myõ Quan Phaùp Maùc Ñöùc 99 4810 96 4500 Ñôn Giaù 14.75 2.5 8.4 18 3500 II) Yeâu caàu tính: 1) Soá Löôïng: Laø caùc kí töï soá sau daáu quot;-quot; trong Maõ Haøng vaø chuyeån sang döõ lieäu kieåu soá (1.0 Ñieåm) 2) Heä soá giaûm giaù: Neáu 3 kí töï ñaàu cuûa Maõ haøng laø quot;V18quot; vaø mua vaøo ngaøy khai tröông thì ñieàn giaù trò 99% (giaûm 1%), ngöôïc laïi khoâng coù giaûm giaù. (1.0 Ñieåm) 3) Teân Haøng: Neáu kyù töï ñaàu cuûa Maõ haøng laø quot;Vquot; thì teân haøng laø quot;Vaøngquot;, ngöôïc laïi thì döïa vaøo 2 kí töï ñaàu cuûa Maõ haøng vaø doø tìm trong Baûng Ñôn giaù Ngoaïi Teä (1.0 Ñieåm) 4) Thueá suaát: Neáu Teân haøng laø quot;Vaøngquot; thì tính 2%, ngöôïc laïi neáu Teân haøng laø quot;Ñoâla Myõquot; thì tính 1%, caùc tröôøng hôïp khaùc thueá suaát laø 0% (1.0 Ñieåm) 5) Saép xeáp baûng tính theo coät Teân Haøng taêng daàn , neáu truøng thì saép theo coät Soá Löôïng giaûm daàn (1.0 Ñieåm) 6) Ñôn giaù: Neáu Teân haøng laø quot;Vaøngquot; döïa vaøo 2 kí töï (thöù 2 vaø 3 töø traùi qua) cuûa Maõ haøng vaø doø tìm trong Baûng Ñôn giaù vaøng, ngöôïc laïi döïa vaøo 2 kí töï ñaàu Maõ haøng vaø doø tìm trong Baûng Ñôn giaù Ngoaïi teä (1.5 Ñieåm) - Caàn löu yù ñeán kieåu cuûa döõ lieäu khi tieán haønh doø tìm 7) Thaønh tieàn: = Soá löôïng * Ñôn giaù * Heä soá giaûm giaù * (1 +Thueá suaát) (0.5 Ñieåm) 8) Duøng Advanced filter ñeå loïc ra caùc doøng coù Teân Haøng laø Ñoâla Myõ vaø coù Soá löôïng > 500 (1.0 Ñieåm) Löu yù: Neáu caâu naøo laøm khoâng ñöôïc, Baïn coù theå nhaäp döõ lieäu giaû ñeå laøm tieáp caùc caâu sau. HEÁT Thoâng tin – chöông trình – ñeà thi taïi http : / / thsp.netcenter.vn.net Print_BT1_30-09-01
  2. 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TP Hoà Chí Minh Trung Taâm Tin Hoïc Ñeà thi moân EXCEL (Thôøi gian 50 phuùt) I) Taïo baûng tính theo maãu sau: Goõ hoï teân vaøo oâ A1, ngaøy sinh vaøo oâ A2 (2.0 ñieåm) DOANH SOÁ BAÙN XE MAÙY Hoã trôï Thaønh tieàn Maõ Teân Soá Ngaøy mua Teân Tænh Ñôn giaù T.Baï VNÑ Haøng Haøng löôïng (1000Ñ) (1000Ñ) FUH51 12-03-99 DRH71 14-03-99 LOC31 16-03-99 DAC61 01-03-99 LOC42 02-04-99 LIC31 08-04-99 LIC82 12-04-99 FUC51 17-03-99 DRH31 15-03-99 DAC52 29-04-99 BAÛNG GIAÙ XE BAÛNG TÆ GIAÙ USD Giaù 1 Giaù 2 Hoã trôï T.Baï Tæ Giaù Maõ haøng Teân haøng Ngaøy mua (USD) (USD) (1000Ñ) (1000Ñ) DA Dayang 1000 900 300 01-03-99 14.5 LI Lifan 900 800 550 16-03-99 14.7 LO Loncin 850 750 400 01-04-99 14.65 FU Future 2000 01-05-99 14.8 DR Dream 1800 II) Yeâu caàu tính: 1. Teân Tænh: Neáu kí töï thöù 3 töø traùi qua cuûa Maõ haøng laø quot;Hquot; thì Teân tænh laø TP HCM, ngöôïc laïi laø Caàn Thô (1.0 ñieåm) 2. Teân haøng: Döïa vaøo 2 kí töï ñaàu cuûa Maõ haøng vaø doø tìm trong Baûng Giaù Xe ñeå ñieàn vaøo coät Teân Haøng (1.0 ñieåm) 3. Soá Löôïng: Laø kí töï thöù 4 töø traùi qua cuûa Maõ Haøng vaø chuyeån sang döõ lieäukieåu soá (0.5 ñieåm) 4. Saép xeáp Baûng Tính theo coät Teân Tænh taêng daàn , neáu truøng thì saép theo coät Soá Löôïnggiaûm daàn (1.0 ñieåm) 5. Ñôn Giaù: Döïa vaøo 2 kí töï ñaàu cuûa Maõ haøng, doø tìm trong Baûng Giaù Xe ñeå ñieàn vaøo coät Ñôn giaù Bieát neáu kí töï cuoái cuûa Maõ Haøng laø quot;2quot; thì laáy Giaù 2, ngöôïc laïi laáy Giaù 1 (1.0 ñieåm) 6. Hoã trôï T.Baï: Neáu Teân Tænh laø Caàn Thô vaø Ñôn Giaù laø Giaù 2, thì döïa vaøo 2 kí töï ñaàu cuûa Maõ haøng doø tìm trong Baûng Giaù Xe ñeå ñieàn vaøo coät Hoã trôï T.Baï, caùc tröôøng hôïp khaùc baèng 0 (1.5 ñieåm) 7. Thaønh tieàn VNÑ: = Soá löôïng*(Ñôn giaù*Tæ giaù - Hoã trôï T.Baï) (1.0 ñieåm) - Bieát Tæ Giaù doø tìm trong Baûng Tæ Giaù USD, vôùi giaù trò doø laø Ngaøy Mua 8. Duøng Advanced Filter trích ra caùc doøng coù Ngaøy mua trong thaùng 4 vaø Teân Tænh laø Caàn Thô. (1.0 ñieåm) Löu yù: Neáu caâu naøo laøm khoâng ñöôïc, Baïn coù theå nhaäp döõ lieäu giaû ñeå laøm tieáp caùc caâu sau. HEÁT Thoâng tin – chöông trình – ñeà thi taïi http : / / thsp.netcenter.vn.net Print_BT2_30-09-01
  3. 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm TP Hoà Chí Minh Trung Taâm Tin Hoïc Ñeà thi moân EXCEL (Thôøi gian 50 phuùt) Goõ hoï teân vaøo oâ A1; ngaøy sinh vaøo oâ A2 I) Taïo baûng tính theo maãu sau: (2 ñieåm) BAÛNG LÖÔNG COÂNG TY RAÏNG ÑOÂNG Ngaøy Maõ NV Ho lot Ten Phaùi LCB C.Vuï Phuï caáp HS Lg Thu Nhaäp coâng A14D0 Pham Hiep 180000 24 C10D1 Ly thi Nga 120000 25 D05D0 Tran Ha 80000 27 B08D0 Le van Son 150000 23 E02T0 Au van Hiep 50000 26 D06D0 Pham Hanh 80000 23 E01T0 Le van Nam 50000 24 E04D0 Nguyen Linh 50000 25 D01T1 Tran thi Nam 80000 25 C07D0 Pham Khoa 120000 25 Baûng 1 - Baûng Chöùc Vuï & Phuï caáp Baûng 2 - Baûng Heä Soá Löông theo soá naêm coâng taùc Soá Naêm Maõ CV Chöùc Vuï 1 4 8 12 Coâng Taùc HS Löông 1 1.15 1.3 1.5 A Giaùm Ñoác B P. Giaùm Ñoác Baûng 3 - Thoáng keâ C T. Phoøng D Keá Toaùn Toång Thu nhaâp C.Vuï E Nhaân Vieân ? Nhaân vieân Keá toaùn ? (Moãi caâu 1 ñieåm) II) Yeâu caàu tính: 1) Phaùi : Neáu kí töï cuoái cuûa Maõ NV laø quot;0quot; thì phaùi laø Nam, ngöôïc laïi laø Nöõ 2) Phuï caáp: Neáu kí töï thöù 4 cuûa Maõ NV laø quot;Dquot; (laøm vieäc daøi haïn) thì ñöôïc höôûng 300000, ngöôïc laïi baèng 0 3) C.Vuï: Doø tìm C.Vuï, döïa vaøo kí töï ñaàu cuûa Maõ NV vaø Baûng 1 4) Saép xeáp Baûng Löông theo TEÂN taêng daàn, truøng TEÂN thì saép theo HOÏ LOÙT taêng daàn 5) HS Lg: Neáu kí töï thöù 4 cuûa Maõ NV laø quot;Tquot; (taïm tuyeån), thì HS Lg laø 0.75, ngöôïc laïi doø tìm trong Baûng 2, vôùi giaù trò doø laø 2 kí töï (thöù 2, thöù 3 töø traùi qua) cuûa Maõ NV ñöôïc hieåu laø Soá Naêm Coâng Taùc - Caàn löu yù ñeán kieåu cuûa döõ lieäu khi tieán haønh doø tìm 6) Thu Nhaäp: = Löông + Phuï caáp trong ñoù Löông = LCB * HS Lg * Ngaøy coâng - Nhöng neáu Ngaøy coâng > 24 thì phaàn Ngaøy coâng vöôït treân 24 ñöôïc tính gaáp ñoâi. 7) Duøng Advanced Filter trích ra caùc doøng coù C.Vuï laø Nhaân vieân vaø coù Ngaøy coâng töø 24 ñeán 25 8) Laäp coâng thöùc ñeå ñieàn döõ lieäu vaøo coät Toång thu nhaäp trong Baûng 3 - Thoáng keâ Löu yù: Neáu caâu naøo laøm khoâng ñöôïc, Baïn coù theå nhaäp döõ lieäu giaû ñeå laøm tieáp caùc caâu sau. HEÁT Thoâng tin – chöông trình – ñeà thi taïi http : / / thsp.netcenter.vn.net Print_BT3_30-09-01

×