முகவர் மன்றம்

847 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

முகவர் மன்றம்

 1. 1. ப௃ன஦ந்திடு வயன்஫ிடு ஥ின஬த்திடு
 2. 2. ப௃கயர் நன்஫ங்கள் - ஑ரு ஧ார்னய
 3. 3. ப௃கயர் நன்஫ங்களுக்கா஦ புதின யிதிகள் 2010-11 ஥ிதினாண்டி஬ிருந்து உறுப்஧ி஦ர் ஆண்டு 2011-12 ப௃தல்உறுப்஧ி஦ர் ஆண்டு 01.09.2011 ப௃தல் அப௃லுக்கு யருகி஫துப௃ந்னதன யிதிகள் A & B ஥ீக்கப்஧ட்டுள்஭ன்ப௃கயர் நன்஫த்தில் நுனமயதற்கும் வதாடர்யதற்கும் ஑ரப யிதிகள்காப்புத்வதானக அ஭வுரகால் னகயிடப்஧ட்டுள்஭துகநிரன் ய஭ர்ச்சி ரபத்து அ஫ிப௃கப்஧டுத்தப் ஧ட்டுள்஭துஅலுய஬க அ஬யன்ஸ் உனர்த்தப்஧ட்டுள்஭துDM & BM நன்஫ ப௃கயர்களுக்கு வதான஬ர஧சி கட்டணங்கள்யருங்கா஬ தன஬யர் நன்஫ ப௃கயர்களுக்கு அ஬யன்ஸ்யணிகம், யருநா஦ம் & ஬ாப்ஸ் அடிப்஧னடனில் கூடுதல் அ஬யன்ஸ்யட்டுக் கடன் யசதி வதானக அதிகரிப்பு ீப௄ன்ர஫ ஆண்டுக஭ில் நன்஫ ப௃கயர் அங்கீ காபம்இத்வதாகுப்பு, நன்஫ ப௃கயாண்னந கு஫ித்த சுற்஫஫ிக்னககன஭ உள்஭டக்கி உருயாக்கினது.ப௃ழுனநனா஦ சுற்஫஫ிக்னககளுக்கு கின஭னன அட௃கவும்.
 4. 4. ப௃கயர் நன்஫ங்கள் என்஧து… வதாடர்ந்து, தபநா஦, சி஫ப்஧ா஦,யணிகம் புரிப௅ம் ப௃கயர்க்கா஦ அங்கீ காபம்
 5. 5. ப௃கயர் நன்஫ங்கள் CORPORATE CLUB CHAIRMAN’S CLUB ZONAL MANAGER’S CLUB DIVISIONAL MANAGER’S CLUB BRANCH MANAGER’S CLUB DISTINGUISHED AGENTS CLUB
 6. 6. தன஬யர் நன்஫ம் நண்ட஬ ரந஬ா஭ர் நன்஫ம் ரகாட்ட ரந஬ா஭ர் கின஭ நன்஫ம்ரந஬ா஭ர்நன்஫ம்
 7. 7. ப௃கயர் நன்஫ உறுப்஧ி஦ர் அந்தஸ்திற்கு தகுதி வ஧஫ அடிப்஧னட ரதனயகள் • CONSISTENT வதாடர்ச்சினா஦ NEW புதுயணிகம் BUSINESS தபநா஦ • MINIMAL LAPSE யணிகம் ய஭ரும் • COMMISSION யருநா஦ம் GROWTH
 8. 8. சி஬ வசாற்வ஫ாடர்களும் யி஭க்கங்களும்(2012-13 ஥ிதினாண்டில் தகுதி வ஧றுயதாக அனுநா஦ம்) உறுப்஧ி஦ர் ஆண்டு 01.09.2013 – 31.08.2014 தகுதி ஆண்டு 01.04.2012 - 31.03.2013 ப௃ந்னதன 3 ஆண்டுகள் 2009-2010, 2010-2011 & 2011-12 ப௃த஬ாண்டு கநிரன் ப௃த஬ாண்டு ஧ிரிநினத்திற்கா஦ கநிரன் நற்றும் ர஧ா஦ஸ் கநிரன் LAPSE RATIO கா஬ாயதினா஦ ஧ா஬ிசி ப௃ந்னதன ஆண்டு (2011-12) அ஫ிப௃கப்஧டுத்தப்஧ட்ட ஧ா஬ிசிக஭ில் ப௃த஬ாண்டு ஧ிரிநினம் ப௃ழுயதுநாக வசலுத்தாநல் ஥டப்஧ாண்டு (2012-13) நார்ச் 31 அன்று ஬ாப்ஸ் ஥ின஬னில் உள்஭ ஧ா஬ிசிக஭ின் சதயிகிதம்
 9. 9. சி஬ வசாற்வ஫ாடர்களும் யி஭க்கங்களும்஥ிகப ஆப௅ள் ஥டப்பு ஆண்டில் புதுயணிகம் னந஦ஸ்(-) ஥டப்பு ஆண்டின் டூப்஭ிரகட்ஸ் னந஦ஸ்(-) ப௃ந்னதன ஆண்டின் ஬ாப்ஸ்வநாத்த ஆப௅ள் ப௃கயாண்னந வதாடக்கம் ப௃தல் தகுதி ஆண்டு யனப வசய்த யணிகத்தில் ஥ிலுனயனில் (IN FORCE) இருக்கும் ஆப௅ட்கள்டூப்஭ிரகட்ஸ் ஑ரப ஥ிதினாண்டில் ஑ரப ஆப௅஭ின் ர஧ரில் ஑ன்றுக்கு ரநற்஧ட்ட ஧ா஬ிசிகள் பூர்த்தி வசய்தால் ஑ரு ஆப௅஭ாக நட்டுரந கணக்கில் வகாள்஭ப்஧டும். வயவ்ரயறு ஥ிதினாண்டுக஭ாக இருந்தால் த஦ித்த஦ி ஆப௅஭ாக வகாள்஭஬ாம்கநிரன் ய஭ர்ச்சி ரபத்து (ESCALATION CLAUSE) தகுதி ஆண்டு 2014-15 ப௃தல், கநிரன் (ப௃தல் & வதாடர் இபண்டும்) ப௃ந்னதன ஆண்டின் ரதனய அ஭வுகன஭ யிட, 5% கூடுத஬ாகப் வ஧ற்஫ிருக்க ரயண்டும். வதாடர்஧யர்களுக்கு, இது ஥ிதி ஆண்டு 2015-16 ப௃தல் அப௃ல்஧டுத்தப்஧டும்.
 10. 10. தகுதி ஆண்டில் (2012-2013) கு஫ிப்஧ிட்ட யணிக & யருநா஦ அ஭வுகன஭ச் வசய்ன ரயண்டும் ப௃ந்னதன ப௄ன்று ஆண்டுக஭ில் (2009-10, 2010-11, 2011-12) ஏரதனும் இபண்டு ஆண்டுகள் வசய்திருக்க ரயண்டும்நன்஫ உறுப்஧ி஦ர் ஆயதற்கும் வதாடர்யதற்கும் ஑ரப யிதிகள்
 11. 11. Name of Club CM’s Club ZM’s Club DM’s Club BM’s Club1. Minimum Net No. of Lives குன஫ந்த஧ட்ச ஥ிகப ஆப௅ள் 40 30 20 152. a. Net No. of Lives ஥ிகப ஆப௅ள் 130 100 80 50 OR b. No. of Lives In-force வநாத்த ஆப௅ட்கள் 600 400 250 1503. Renewal Commission Paid (Rs.) 2,00,000 90,000 வதாடர் கநிரன் 1,40,000 50,0004. First Year Commission Paid (Rs.) 2,00,000 60,000 ப௃த஬ாண்டு கநிரன் 1,40,000 35,000
 12. 12. CONDITION 1 CONDITION 2 CONDITION 3• குன஫ந்த஧ட்ச • ஥ிகப ஆப௅ள் குன஫ந்த஧ட்ச ஥ிகப ஆப௅ள் அல்஬து வநாத்த ப௃த஬ாண்டு & பூர்த்தி ஆப௅ள் ஥ின஫வு வதாடர் கநிரன் வசய்திருக்க வசய்திருக்க ஈட்டினிருக்க ரயண்டும் ரயண்டும் ரயண்டும்.
 13. 13. எடுத்துக்காட்டு: தன஬யர் நன்஫த்திற்கு தகுதி வ஧஫ வசய்ன ரயண்டினது ஑வ்வயாரு ஥ிதி ஆண்டிலும் OR1) குன஫ந்த஧ட்ச 2a) ஥ிகப ஆப௅ள் 2b) வநாத்த ஥ிகப ஆப௅ள் 40 130 ஆப௅ள் 600 AND ப௃கயாண்னந வதாடக்கம் ப௃தல் தகுதி ஆண்டு யனப வசய்துள்஭ யணிகத்தில்கய஦ிக்கவும் ! ஥ிலுனயனில் உள்஭ ஆப௅ள்கள்.2a ஥ிகப ஆப௅ள் 130 பூர்த்தி (஬ாப்ஸ், சபண்டர், ப௃திர்வு & இ஫ப்புரிநம்வசய்துயிட்டால் ர஧ாதுநா஦து. ர஧ான்஫னய கமித்த஧ி஫கு)
 14. 14. கநிரன் யிதிக஭ில் த஭ர்ச்சிப௃த஬ாண்டு வதாடர்கநிர஦ில் கநிர஦ில்50% யனப 100% யனபகுன஫ந்தால் குன஫ந்தால்அரத அரதஅ஭யில் அ஭யில்வதாடர் ப௃தல்கநிர஦ில் கநிர஦ில்கூடுதல் கூடுதல்
 15. 15. கு஫ிப்பு 1 கு஫ிப்பு 2நன்஫த்தில் நுனமன ஑வ்வயாரு கநிரன் ய஭ர்ச்சி ரபத்து஥ிதினாண்டிலும் ப௃தல் யருட கா஬ாயதி (Escalation Clause)(First Year Lapse) 15%ற்கு நிகாநல் இருக்க (15.10 2012 ரததினிட்ட சுற்஫஫ிக்னகனின்஧டிரயண்டும் ஒபாண்டு ஑த்தினயக்கப்஧ட்டதன் அடிப்஧னடனில்)நன்஫த்தில் வதாடரும் ர஧ாது, ஥ிதினாண்டு 2014-2015 ப௃தல்1. ஑ரு ஆண்டு 15% ரநல் இருந்தால் ஑வ்வயாரு ஆண்டும் ப௃த஬ாண்டு கடன் யசதிகள் கினடனாது2. இபண்டு ஆண்டுகள் இருந்தால் நற்றும் வதாடர் கநிரன் இபண்டிலும் அலுய஬க அ஬யன்ஸ் கினடனாது ப௃ந்னதன ஆண்னட யிட 5% கூடுதல்3. ப௄ன்஫ாண்டுகள் இருந்தால் நன்஫ ய஭ர்ச்சி காட்ட ரயண்டும் தகுதினன இமப்஧ர்
 16. 16. ப௃தல்யருட ஧ிரிநினம் வசலுத்தாநல் கா஬ாயதினா஦ ஧ா஬ிசிக஭ின் சதயிகிதம் கணக்கிடும் ப௃ன஫ ப௃தல் யருட பூர்த்தி வசய்த ஬ாப்ஸ் யிகிதம் ஥ிதினாண்டு ஧ிரிநினம் வசலுத்தாத ஧ா஬ிசிகள் கணக்கிடும் ப௃ன஫ ஬ாப்ஸ் ஧ா஬ிசிகள் 150 15 (15 ‚ 150) x100 = (2011-12 (2011-12 10% 2011-12 ஥ிதினாண்டில் பூர்த்தி ஥ிதினாண்டில் பூர்த்தி வசய்தது) வசய்ததில்)கய஦ிக்கவும்:1. பூர்த்தி வசய்தது நற்றும் கா஬ாயதினா஦து என்று ரநர஬ கணக்கில் எடுத்துக் வகாள்஭ப்஧ட ரயண்டினது ஧ா஬ிசிக஭ின் எண்ணிக்னக (ஆப௅ட்கள் அல்஬)2. ப௃த஬ாண்டு ஧ிரிநினம் கட்டாநல் இருப்஧னய நட்டுரந கணக்கில் வகாள்஭ப்஧டும்.3. 2011-12 ஥ிதினாண்டிற்கா஦ ஬ாப்ஸ், 31.03.2013 அன்று ஥ி஬யபப்஧டி கட்ட ரயண்டின தயனண ரததினி஬ிருந்து (FUP) ஆறு நாதத்திற்கு ரநல் கடந்திருக்கும் ஧ா஬ிசிகள் நட்டுரந ‘஧க்கா ஬ாப்றாக’ கணக்கில் எடுத்துக் வகாள்஭ப்஧டும்.
 17. 17. நன்஫ ப௃கயர் வ஧றும் ஧னன்கள் இதப ஧ணப் ஧னன்கள் ஧னன்கள் அலுய஬கச் யடு, கார் யாங்க ீ Attestation, MHR வச஬வுகள் ப௃ன்஧ணம் & Limit, Conventionஉள்஭ிட்ட ஧஬ குழு காப்஧ீடு
 18. 18. நண்ட஬ ரகாட்ட கின஭ தன஬யர் ஧னன்கள் ரந஬ா஭ர் ரந஬ா஭ர் ரந஬ா஭ர் நன்஫ம் நன்஫ம் நன்஫ம் நன்஫ம்1 அலுய஬க அ஬யன்ஸ் 35000 22000 12000 1000 கூடுதல் 30% யனப 30% யனப 30% யனப -2 (஬ாப்ஸ் (஬ாப்ஸ் (஬ாப்ஸ் அ஬யன்ஸ்* அடிப்஧னடனில்) அடிப்஧னடனில்) அடிப்஧னடனில்)3 வதான஬ர஧சி கட்டணம் 6000 4000 2800 18004 கணிணி ஧பாநரிப்பு அ஬யன்ஸ் 6000 * - - -5 யணிக ப௃ன்ர஦ற்஫ அன்஧஭ிப்புகள் 3000 2000 1000 5006 ஧ண்டினக ப௃ன்஧ணம் 15000 15000 15000 12000 குழு நருத்துயக்7 காப்஧ீடு 125000 75000 55000 40000
 19. 19. கின஭ நண்ட஬ ரகாட்ட தன஬யர் ரந஬ா஭ ஧னன்கள் ரந஬ா஭ர் ரந஬ா஭ர் நன்஫ம் ர் நன்஫ம் நன்஫ம் நன்஫ம்8 குழு காப்஧ீடு 2,80,000 1,40,000 70,000 40,000 குழு9 காப்஧ீட்டிற்கு தகுதி இல்஬ாத 900 450 240 120 ஧ட்சத்தில்10 யடு கட்ட கடன் ீ 8,50,000 @ 5% 7,45,000 @ 5% 6,45,000 @ 5% யசதி PLUS PLUS 8,55,000 @9.5% PLUS 7,55,000 @9.5% - 9,50,000 @9.5%11 யாக஦ம் யாங்க கார் கார் ன஧க் / ன஧க் / யட்டினில்஬ா ன஧க் / ஸ்கூட்டர் ன஧க் / ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டர் கடன்12 யிசிட்டிங் கார்டு 250 200 150 100 வ஬ட்டர் ர஧ட் 1000 750 500 300 கயர் 1000 750 500 300
 20. 20. நண்ட஬ ரகாட்ட கின஭ தன஬யர் ஧னன்கள் ரந஬ா஭ர் ரந஬ா஭ர் ரந஬ா஭ர் நன்஫ம் நன்஫ம் நன்஫ம் நன்஫ம்13 யிநா஦tத்தில் நன்஫ ர஧பனயனில் 2Tier / 3Tier க஬ந்து வகாள்஭ எகா஦நி யகுப்பு ப௃தல் யகுப்பு ப௃தல் யகுப்பு (அ) 2Tier / 3Tier A/C A/C14 நன்஫ ர஧பனய ஧னணச் வச஬வுகள் 3000 1800 400 200 நன்஫ ர஧பனயக்குப்15 ஧தி஬ாக வதாமிற் 15000 - - - ஧னிற்சி நன்஫ ர஧பனயக்குப்16 ஧தி஬ாக சுற்று஬ா 14000 4000 - - நன்஫ ர஧பனயக்குப் ஧தில்அன்஧஭ிப்புகள்17 அல்஬து சம்யர்தன் 14000 - - - வ஧ன்ரன் திட்டம்18 னடரி & கா஬ண்டர் 1&1 1&1 1&1 1&- ரனாகக்ரேநா19 உண்டு உண்டு - - நாதாந்திப புத்தகம்20 MHR 50஬ட்சம் 30஬ட்சம் 20஬ட்சம் 10஬ட்சம்
 21. 21. குன஫யா஦ ஬ாப்ஸ் ப௄஬ம் தன஬யர் நன்஫த்திற்கா஦ ஧ிபத்திரனக சலுனக கூடுதல் அ஬யன்ஸ் உனர்த்தப்஧ட்ட ஑ட்டுவநாத்த அ஭வு஬ாப்ஸ் யிகிதம் கூடுதல் (கடந்த அலுய஬க தகுதி வ஧றும் அ஬யன்ஸ் வதான஬ர஧சி அன்஧஭ிப்பு3 ஆண்டுக஭ின் அ஬யன்ஸ் ப௃கயர்கள் கட்டணம் வ஧ாருள்கள் சபாசரி) 10 or less 5% 750 lives & 5 Lacs RC OR 40000 6000 3000 7.5 Lacs Tot Commn 9 or less 8% 1000 lives & 6 Lacs RC 8 or less 10% OR 50000 8000 5000 10 Lacs Tot Commn 7 or less 12% 1250 lives & 7.5 Lacs RC 6 or less 15% OR 60000 8000 5000 12.5 Lacs Tot Commn 5 or less 18% 1500 lives & 9 Lacs RC OR 70000 10000 7500 4 or less 20% 15 Lacs Tot Commn 3 or less 22% 1750 lives &10.5 Lacs RC OR 2 or less 25% 80000 10000 7500 17.5 Lacs Tot Commn 1 or less 28% 2000 lives & 12 Lacs RC OR 100000 12000 10000 ZERO 30% 20 Lacs Tot Commn
 22. 22. ப௃கயர் நன்஫ங்க஭ின் நுனமயதற்கா஦ ப௃தல் ஧டி Distinguished Agents Clubதகுதி வ஧஫:1. ஑ரு ப௃கயாண்னந ஆண்டு ஥ின஫வு வ஧ற்஫ிருக்க ரயண்டும்2. ஥ிகப ஆப௅ட்கள் (Net Lives): 403. ப௃த஬ாண்டு கநிரன் : 50,0004. ஬ாப்ஸ் ரபரிரனா (Lapse Ratio): < 15%஧னன்கள்:1. Visiting Cards: 100 & Letterheads with Envelops:1002. Sales Promotion Gift Items: Rs.4003. Stationery Items (Reimbursement): Rs.500
 23. 23. ப௃கயர் நன்஫ங்க஭ின் நுனமயதற்கா஦ சி஫ந்த யமி யருங்கா஬ தன஬யர் நன்஫ உறுப்஧ி஦ர் (POTENTIAL CHAIRMAN’S CLUB MEMBER) ஑ரு யருடரநா அல்஬து இரு யருடங்கர஭ா தன஬யர் நன்஫உறுப்஧ி஦ர் ஆயதற்கா஦ யணிக , யருநா஦ அ஭வுரகாள்கன஭ ஥ின஫வு வசய்திருக்க ரயண்டும்.இது தன஬யர் நன்஫ம் அல்஬ாத நற்஫ நன்஫ உறுப்஧ி஦ர்கள் & எந்த நன்஫த்திலும் உறுப்஧ி஦ர் அல்஬ாதயர்க்கும் வ஧ாருந்தும். ஧னன்கள்: அலுய஬க அ஬யன்ஸ் ஑ரு யருடம் வசய்தால் ரூ.12000; வதாடர்ந்து இபண்டாயது யருடம் வசய்தால்: ரூ.20000
 24. 24. எ஭ிதில் ஥ின஦யில் ஥ிறுத்த தகுதி வ஧஫ வசய்ன ரயண்டினது இந்த ஆண்டு வசய்ன டூப்஭ிரகட் ஧ா஬ிசிகள் ரயண்டின வநாத்த எண்ணிக்னக ப௃ந்னதன ஆண்டின் ஬ாப்ஸ் ப௃தல் கநிரன் வநாத்த கநிரன் வதாடர் கநிரன்31.03 ரததிக்குள் வ஧ற்஫ கநிரன் (PAID COMMISSION); ப௃தல் கநிரன் ர஧ா஦ஸ் ரசர்த்து
 25. 25. வதாடங்குயதற்கு ப௃ன் எனத வதாடக்கம்தான் ப௃க்கினம். ர஥ாக்கிப் ஧னணிக்கப் எனதச் வசய்ன ஥ின஦த்தாலும் ர஧ாகிர஫ாம் என்஧னத உடர஦ வதாடங்குங்கள். ஥ிர்ணனம் வசய்ப௅ங்கள். ஥ீங்கள் ரதர்ந்வதடுக்கும் ஧ானத இ஬க்னக ஥ிர்ணனம் வசய்த஧ின் உங்கன஭ கு஫ித்த ர஥பத்தில் ஧னணம் வசய்னப்ர஧ாகும் இ஬க்கிற்கு வகாண்டு ஧ானதனனத் ரதர்ந்வதடுங்கள். ரசர்க்குநா என்று ஆபாப௅ங்கள்.அதற்கு ஏற்஧ ர஥ப ஥ிர்யாகப௃ம் உனமப்பும் திட்டநிடப்஧ட ரயண்டும் என்஧னத உணருங்கள். வயற்஫ி ஥ிச்சனம்.
 26. 26. ஧னணத்தில் ஏற்஧டும் வதாய்வும் தடங்கலும் உங்கன஭த் த஭ர்யாக்காநல் இருக்க இ஬க்னக அனடன ரயண்டின அயசினத்னத ஥ின஦த்துப் ஧ாருங்கள். அனடந்தவுடன் வ஧஫ப்ர஧ாகும் அங்கீ காபத்னதப௅ம் அந்தஸ்னதப௅ம் அனய வகாடுக்கப் ர஧ாகும் ஆ஦ந்தத்னதப௅ம் கற்஧ன஦னாகஅனு஧யித்துப் ஧ாருங்கள். இ஦ி இ஬க்னக ர஥ாக்கி ஧னணிப்ர஧ாம் …
 27. 27. அன்புனடனீர்,ப௃கயர் நன்஫ங்கள் கு஫ித்த இந்த வதாகுப்஧ில் ப௃க்கினநா஦யிரனங்கள் நட்டுரந உங்க஭ின் ஧ார்னயக்குனயக்கப்஧ட்டுள்஭஦.஥ீங்கள் அன஦யரும், எல்.ஐ.சி’ னின் இந்த சி஫ப்பு அங்கீ காபத்னதப்வ஧஫ ரயண்டும்.உங்க஭ின் யடு, கார், அலுய஬கம் அன஦த்தும் நன்஫ ீப௃கயருக்கா஦ ஧னன்க஭ின் சாட்சினாக அனநன ரயண்டும்.யினபயில் இது சாத்தினநாக ஧ிபார்த்தன஦கள்.அன்புடன்,டி.எஸ்.பாஜன்94431 56829tsrajanlic@gmail.com

×