нэгж хичээлийн хөтөлбөр

18,692 views

Published on

  • Be the first to comment

нэгж хичээлийн хөтөлбөр

  1. 1. Батлав : ................................ СургалтынменежерБатлав: ................................ Дадлагажуулагчбагш 9-рангийннэгжхичээлийнхөтөлбөрСэдэв: “Өгөгдлийнсангашиглах” 1. Зорилго Өгөгдлийнсангийнтухайцэгцтэй, анханшатныойлголтөгчцаашидсудлах, өгөгдлийнсангийнзохионбайгуулалт, холбоо, хамаарлыгтанижмэдэх, өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхүйлдэл, өгөгдлийнсантайажилладагхэрэглээнийпрограмыгашиглахтулгуурмэдлэг, чадвартайболох. 2. Зорилт Өгөгдлийнсангийнтухайерөнхийойлголт Нэгжбашинжчанаруудыгтодорхойлох Холбоохамаарлындиаграмыгойлгуулах Өгөгдлийнсангүүсгэхбазохионбайгуулах Өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхүйлдэл Өгөгдлийнтөрлийгтодорхойлох Өгөгдлийнсантайажилладагхэрэглээнийпрограмыгашиглах 3. Хэрэглэгдэхүүн Компьютер, самбар, шохой, тараажөгөхматериал(ТӨМ), үзүүлэнтаниулахматериал(ҮТМ), проектор.
  2. 2. 4. Агуулга Эзэмших Суд Судлагдахуун Урчадвар лаха нги 9- Өгөгдлийнсан, Өгөгдлийнсанболонөгөгдлийнсангийнудирдахсисте ранг өгөгдлийнсангийнудирда мийнтухайэнгийнойлголттойтанилцажөгөгдлийнсан и хсистемийнтухайойлголт гийнухагдахууныгтайлбарлах (лаб) Өгөгдлийнсанөгөгдлийнс ангийнудирдахсистемийн тухайойлголт, өгөгдлийнсангийнзохион байгуулалт, холбоо, хамаарал, өгөгдлийнсандээргүйцэтг эхүйлдэл, өгөгдлийнтөрөл,өгөгдли йнсандээргүйцэтгэхүйлдү үдийгсудлана. Өгөгдлийнсанүүсгэхбазо Өгөгдлийнсангүүсгэхбазохионбайгуулахжишээтайл хионбайгуулалт (лаб) барлах. Access 2007 програмтайажиллах Access 2007програмыгсудалж , өгөгдлийнфайлыгүүсгэх, хүснэгтийгүүсгэх, хүснэгтийгхадгалах,өгөг длийгоруулахгэхмэтзүйл ийгсудлана. Нэгжболонтэдгээрийншинжчанаруудынхолбоохама Өгөгдлийнсангаасшүүлтх арлыгойлгох. Өгөгдлийнтөрлүүдийгойлгож, ийх ашиглах (лаб) Нэгжболонтэдгээрийнши нжчанаруудынхолбоохам аарлыгсудлана. Өгөгдлийнсандфункцаши Өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхзаримүйлдлүүдийгтайл глах барлантодорхойлох. (лаб) Өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхзаримүйлдлүүдийгтайл
  3. 3. Өгөгдлийнсандээргүйцэт барлантодорхойлох гэхзаримфункцийнүүрэгү үдийгсудлана. Сорил Сурагчдынолжавсанмэдлэгийгбататгах, заасанхичээлийндагуусурагчидаасбататгахсорилава х.5. Цагийнтөлөвлөлт Дэдсэдэв Үйлийннэр Заахбагш лаб ЦагӨгөгдлийнсан, +өгөгдлийнсангийнудирдахсистемийнтухайойлголт 1Өгөгдлийнсанүүсгэхбазох + 1ионбайгуулалт(лаб) + 1Өгөгдлийнсангаасшүүлтхийх(лаб)Өгөгдлийнсандфункцашиглах + 1(лаб)Сорил + 1
  4. 4. Нийтцагцаг56. Сургалтынорчин А. Материаллаг Б. Үйлажиллагааны В. Сэтгэлзүйн- Үлгэрчилсэнжишигхөтөлбөр - Багаарболонганцаа - Багшсурагчийнхари- Стандарт рчланажиллахбүрэл лцаанысайнорчин- Бүлэгсэдвийнхөтөлбөр дэхүүн- Үзүүлэнтаниулахматериал(өгөгдл - Сурах, ийнсангийнтухайсхем, - Багшийнчиглүүлэг сургахэрмэлзлэл өгөгдлийнсанөгөгдлийнсангийнуд ирдахсистемийнтухайойлголт, - Ажиллахдасгалдаал - Техникийнбүрэнбүт өгөгдлийнсангийнзохионбайгуулал гаврынсан энбайдал т, холбоо, хамаарал, өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхүйлдэл - Багшсурагчдынхам - Лабораториболонан тынүйлажиллагаа гийнэрүүлахуйншаа , өгөгдлийнтөрөл,өгөгдлийнсандээр рдлага гүйцэтгэхүйлдэлхичээлүүддээртус - Багшийнүлгэржишэ тусынҮТМ- ийгашиглана.) эчбайдал- Тараажөгөхматериал(өгөгдлийнса нгийнтухайсхем, - Нээлттэйхүлээцтэй өгөгдлийнсанөгөгдлийнсангийнуд байдал ирдахсистемийнтухайойлголт, өгөгдлийнсангийнзохионбайгуулал
  5. 5. т, холбоо, хамаарал, өгөгдлийнсандээргүйцэтгэхүйлдэл , өгөгдлийнтөрөл,өгөгдлийнсандээр гүйцэтгэхүйлдэлхичээлүүддээртус тусынТӨМ- ийгашиглана. )- Сорилынхувилбар( бүлэгсэдэвдуусааднэгдсэнсорилыг авна. )7. Аргазүй, үйлажиллагаанытөлөлвлөлтЦ Сурагчийнүйлажиллагаа Багшийнүйлажиллагаааг - Лабораторидажиллахдүрмийгчандлансах - Онолынасуултыгтайлбарлах их - Хичээлдхэрэглэххэрэглэгдэхүүн, - Өгөгдлийнсангтаньжбүтээлчээрашиглах материалзэргийгхувилбартайгаарс чадвартайболох онгонбэлтгэх - Өгөгдлийнсангамьдралахуйдааашиглажс - Ашиглагдахтехникхэрэгслийгсайн урах эзэмшсэнбайх, аюулгүйбайдлыгхангах - Өгөгдлийнсанбүлэгсэдвийнхүрээндүзсэн мэдлэгээашиглах - Жишигдаалгавруудбэлтгэх - Биедаажболонхамтаарашиглаж, - Сурахүйлажиллагаагчиглүүлэх, мэдлэгбүтээх дэмжлэгүзүүлэх
  6. 6. Мэдлэгэээмхлэнцэгцэлж, Асуулт,5 - өөрийнүнэлгээшинжилгээгхийх - даалгаврынтогттолцоогболовсруул анхэрэглэх, үнэлгээшинжилгээхийж, дүгнэлтгарган, цаашдынажилдаатуслах - Шинэхичээлээсмэдээлэлавччадааг үй, дутууойлгосонсурагчидтайтулжаж иллах - Сурагчдадурамзориг, итгэлүнэмшилхайралдагбайх
  7. 7. 8. Үнэлгээ–шинжилгээ Бичвэрхэлбэржүүлэлтийнүрдүндгтооцохрубрик.ТүвшинШ Сайн Хангалттай ХязгаарлагдмалалгуурӨгөгдлийнс Өгөгдлийнсангийнтухайойлгол Өгөгдлийнсангийн Өгөгдлийнсангийгүзэжбаангийнудир ттойбайх, тухайтодорхойхэм йгаагүйтүүнийталааройлдахсистеми бусдадтулгарсанасуудлыгшийд жээнийойлголттой голтбайхгүййнтухайойл вэрлэж, байхголт тайлбаржчадвартайбайх.Өгөгдлийнс Access Access Өөрттулгарсанасуудлыганүүсгэхбаз програмыгбүрэнашиглажөөрий програмыгсайтарс шийдэжчадахгүйпрограмохионбайгу нбичсэнзүйлийгажиллуулжүрд удалжөөрттулгарс ыгажиллуулжчадахгүйбаулалт үнгньхарахбаөөртболонбусдадт анасуудлыгшийдвэ компьютерболонпрограм улгарсанасуудлыгшийдвэрлэхч рлэхчадвартайбайх байхгүй. адвартай.Өгөгдлийнс Програмдааөгөгдөлоруулжтүүн Програмдааөгөгдл програмдааөгөгдөлоруулангаасшүүл ийгээхэвлэжгаргахөөртболонбу ийгоруулжхэвлэхч ахчадварбайхгүй.тхийх сдадтулгарсанасуудлыгшийдвэ адвартайбайх рлэхчадвартайбайхӨгөгдлийнс Програмынхаачанарттохирсон функцуудыгхэрэгл Функцуудынталааройлгоандфункца функцуудыгзөвхэрэглэжчаддаг ээболонбүтцийгмэ лтбайхгүй.шиглах байхбаөөртболонбусдадтулгарс дэжөөрийнпрогра Хэрэглээгмэдэхгүй анасуудлыгшийдвэрлэхчадварт мдхэрэглэхчадварт айбайх айбайх 9. Хөтөлбөрийндүгнэлт Өөрийнүнэлгээ Чацуутныүнэлгээ Багшийнүнэлгээ
  8. 8. 10. ХөтөлбөрийнүнэлгээЗохистойболсонзүйл Эргэлзээтэйбайсанзүйл Засчсайжруулахзүйл

×