АНГЛИ ХЭЛ I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Èíäåêñ: EN101
Êðåäèò: 2
Ñóäëàõ óëèðàë: I
ªìíº íü ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ...
1. “Module I”ийн (People and Homes) ñýäâийн дагуу 200-250 øèíý ¿ã öýýæèëæ IV äîëîî õîíîãт

шалгуулна.
Module II (An early ...
Àðãà÷ëàë: Ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëûã ¿íýëýõýä хè÷ýýëèéí ¿íäñýí á¿òýö, ñóäëàõ ç¿éë, íýð òîìú¸î,
óõàãäàõóóí çýðãийг õýð çýðýã ýç...
Aliana Series A, Unit 5 Present continuous vs present simple
Enjoy your meal: Plurals countable/uncountable, types of food...
1.
2.
3.
4.
5.

Èíäåêñ: EN102
Êðåäèò: 2
Ñóäëàõ óëèðàë: I
ªìíº íü ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: Аíãëè õýë I
Äàðàà íü ¿çýõ õè÷ýýë: Аíãë...
1. ‘’Present continues, Present Simple, Past Simple,’’ öàãèéí хэлзүйн ä¿ðìèéг судалан Реферат
бичиж IV 7õîíîãò багшид асуу...
2. Enterprice Teacher’s Book. Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing.
3. Class Cassettes. Virginia Evans –Jenny ...
Aliana Series A, Review lesson

A CD

Interactive 2
öàã

“Аíãëè õýë II” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí
ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

англи хэл I,ii

414 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

англи хэл I,ii

  1. 1. АНГЛИ ХЭЛ I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Èíäåêñ: EN101 Êðåäèò: 2 Ñóäëàõ óëèðàë: I ªìíº íü ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ò¿âøèíèé àíãëè õýëíèé ìýäëýã Äàðàà íü ¿çýõ õè÷ýýë: Аíãëè õýë II Мэргэжил : Мэргэжлийн бус Зорилго Англи хэлний îþóòаíä аíõàí øàòíû ò¿âøèíä ýõëýн ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, ººðèé㺺 áîëîí áóñäûã òàíèëöóóëàõ, òàëàðõàõ, óó÷ëàë ãóéõ, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ ¿íäñýí îéëãîëò, х¿¿рнэх, асуух, ¿г¿йсгэх ºг¿¿лбэрийн б¿тэцийн талаар ä¿ðìèéí ìýäëýã îëгон ººрийн санаа бодлыг тайлбарлах àíõàн шатны мэдлэгийг олгохîä òóñ õè÷ýýëèéí çîðèëãî îðøèíî. Зорилт • Ìýðýãæèëèéí áóñ àíãèéí îþóòàíä àíãëè õýëíèé ñóðàõ áè÷ãèéí õ¿ðýýíä åðºíõèé áóþó àíõàí øàòíû ìýäëýã ýçýìø¿¿ëýõ • Àíãëè õýëíèé õýðýãöýý øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë á¿õèé àíõàí øàòíû, õýðýãëýýíèé àíãëè õýëèéã àøèãëàõ ÷àäâàð îëãîõ • Àíãëè хэлний анхан шатны ярианы болон бичгийн хэлний чадвар эзэмш¿¿ëýõ • ßðèàíû óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ ÿâöàä ñîíñîõ, ÿðèõ, óíøèõ, áè÷èõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ Õè÷ýýëèéí õýëáýð: Äàäëàãà Íîîãäîõ öàã: 64 öàã, 2 êðåäèò 8. Ñýäâèéí äýëãýðýíã¿é àãóóëãà: “Англи хэë I” õè÷ýýëýýð îþóòаíä аíõàí øàòíû ò¿âøèíä ýõëýн ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, ººðèé㺺 áîëîí áóñäûã òàíèëöóóëàõ, òàëàðõàõ, óó÷ëàë ãóéõ, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ ¿íäñýí îéëãîëò, х¿¿рнэх, асуух, ¿г¿йсгэх ºг¿¿лбэрийн б¿тэцийн талаар ä¿ðìèéí ìýäëýã îëгон ººрийн санаа бодлыг тайлбарлах ìýäëýã, ÷àäâàð эзэмш¿¿лнэ. 1. Module I (Hi, A friend in need, Home, sweet Home, Like father, Like son) 2 Module II (An early bird or a night owl, Birds of a feather, Come rain or shine, Enjoy your meal) “Module I” ñýäâýýð - àíãëèàð ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, òàíèëöóóëàõ, гэрийн хаяг асуух, хариулах, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, öàã àãààð áîëîí æèëèéí äºðâºí óëèðàë, õóâöàñíû íýð òºðëèéí òàëààð àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ õýë ÿðèàíäàà ганц тоо болон,олон тоог хэрэглэн, энгийн одоо to be öàã õýðýãëýæ ñóðàõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí ¿íäñýí îéëãîëòûí ä¿ðìèéн мэдлэгийг ñóäàëíà. “Module II”ñýäâýýð – Байшингийн өрөөг хэрхэн нэрлэх õºíäëºíãèéí õ¿íýýñ öàã õýä áîëæ áàéãààã àñóóæ, îëîí ÿíçûí õàðèóëò ºãºõ, ýíãèéí îäîî ¿ðãýæèëæ áóé öàãèéã àøèãëàí “so” õîëáîîñûã õýðýãëýõ ò¿¿íòýé õîëáîîòîé øèíý ¿ã õýëëýã, ýíãèéí îäîî öàãèéã ÿìàð ¿åä õýðýãëýõ àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ õýëáýðò õóâèðãàõ ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äòýé õîëáîîòîé øèíý ¿ã õýëëýã, çýðýãò ñóðàëöàíà. X¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íòýé õîëáîîòîé øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí òîîëîãäîõ áà òîîëîãäîõã¿é íýð ¿ãèéã àøèãëàí “some, any” ¿ãèéã õýðýãëýæ ñóðàõ, ýíãèéí îäîî öàãèéã àøèãëàí þóíä äóðòàé, äóðã¿é òàëààð àñóóæ, õàðèóëæ ñóðàõ, ñïîðòòîé õîëáîîòîé ¿ã õýëëýãòýé õàðèëöàí ÿðèà çîõèîæ öýýæëýí ÿðèõ, õ¿íèé òºðñºí îí, ñàð, ºäðèéã õýðýãëýæ àñóóõ òàëààð санаа бодлоо èëýðõèéëýõ ÷àäâàðò ñóðàëöàíà. 9. Áèå äààëòààð ã¿éöýòãýõ àæèë:
  2. 2. 1. “Module I”ийн (People and Homes) ñýäâийн дагуу 200-250 øèíý ¿ã öýýæèëæ IV äîëîî õîíîãт шалгуулна. Module II (An early bird or a night owl, Birds of a feather, Come rain or shine, Enjoy your meal) “About my favourite meal “ ñýäâýýð çîõèîí áè÷ëýã õèéж VII äîëîî õîíîãò шалгуулна 10. Ýçýìøâýë çîõèõ: 1. “Module I” ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ: Ìýäëýã: Àíãëè õýëíèé åðºíõèé ìýäëýã áîëîí õ¿íòýé ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, ººðèé㺺 áîëîí áóñäûã òàíèëöóóëàõ, òàëàðõàõ, гэрийн хаяг асуух, хариулах, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, öàã àãààð áîëîí æèëèéí äºðâºí óëèðàë, õóâöàñíû íýð òºðëèéí òàëààð àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ õýë ÿðèàíäàà ганц тоо болон,олон тоог хэрэглэн, энгийн одоо to be öàã õýðýãëýæ ñóðàõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí ¿íäñýí îéëãîëòûí ä¿ðìèéн мэдлэгийг õýðýãëýõ ¿íäñýí ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: Àíõàí øàòíû õ¿íòýé ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, ººðèé㺺 áîëîí áóñäûã òàíèëöóóëàõ, òàëàðõàõ, гэрийн хаяг асуух, хариулах, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, öàã àãààð áîëîí æèëèéí äºðâºí óëèðàë, õóâöàñíû íýð òºðëèéí òàëààð àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ õýë ÿðèàíäàà ганц тоо болон,олон тоог хэрэглэн, энгийн одоо to be öàã õýðýãëýæ ñóðàõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí ¿íäñýí îéëãîëòûí ä¿ðìèéн мэдлэгийг ñýäâèéí хүрээнд çîõèõ ¿ãèéí ñàíã ýçýìø¿¿ëæ çºâ óíøèæ, õýëæ, îéëãîõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: Àíãëè õýëнèé ýíãèéí ºã¿¿ëáýðèéн хүрээнд ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, öàã àãààð áîëîí æèëèéí äºðâºí óëèðàë, õóâöàñíû íýð òºðëèéí òàëààð àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ õýë ÿðèàíäàà ганц тоо болон,олон тоог хэрэглэн, энгийн одоо to be öàã õýðýãëýæ ñóðàõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí ¿íäñýí îéëãîëòûí ä¿ðìèéн мэдлэгийг ñýäâèéí хүрээнд çîõèõ ñîíñîæ îéëãîõ, óíøèõ, áè÷èõ, ýíãèéí ñýäâýýð õàðèëöàí ÿðèõ äàäàë ñóóëãàíà. 2. “Module II”ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ: Ìýäëýã: Àíãëè õýëíèé ýíãèéí õ¿¿ðíýõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí îéëãîëò òýäãýýðèéã õàðèëöàí ÿðèаíä õýðýãëýõ ä¿ðìèéí ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: Ýíãèéí, îäîî ¿ðãýæèëæ áóé öàãèéã àøèãëàí îþóòíû ÿðèõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëæ çºâ óíøèõ, ÿðèõ, îéëãîõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: Эíãèéí, îäîî ¿ðãýæèëæ áóé öàãèéí àñóóõ ¿ã¿éñãýõ õýëáýðèéã õàðèëöàí ÿðèàíû îëîí ñýäâýýð äàñãàë õèéæ óíøèõ, áè÷èõ, ñîíñîõ äàäàë ñóóëãàíà. 11. Àãóóëãà õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿é: Äýýðõ àãóóëãà íü дадлагûí õè÷ýýëèéí õýëáýðýýð õýðýãæèíý. • Дадлагûí õè÷ýýëээð ìýäëýãýý ã¿íçãèéð¿¿ëýí áàòæóóëàõ, шинэ ¿г хэллэг сурах, асуух, х¿¿рнэх, ¿г¿йсгэх ºг¿¿лбэр зохиох, харилцан ярилцаж энгийн ºг¿¿лбэрийг ойлгох, орчуулах, òàéëáàðëàõ ìýäëýã ÷àäâàð ýçýìøèíý. • Ñóðãàëòûã îð÷èí ¿åèéí òåõíèê хэрэгсэл магнитофон аудио кассет àøèãëàí сургалтыг çîõèîí áàéãóóëíà. 12. ¯íýëãýýíèé: Õýëáýð: Áè÷ãèéí áîëîí àìàí øàëãàëò Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Îþóòíóóäûí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõýä “Англи хэë I” õè÷ýýëèéí àãóóëãûí õ¿ðýý áà àãóóëãûí ñòàíäàðòàä çààñàí ¿íäñýí ìýäëýã, ÷àäâàð äàäëûã õýð çýðýã ýçýìøñýíèéã òîäîðõîéëîõ äàðààõ íèéòëýã øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õýìæ¿¿ð áîëãîíî.¯¿íä: • ßâöûí òåñò /20 оноо/ • Áèå äààëò / àíãèéí àæèë / Ðåôåðàò/30 оноо/( тîäîðõîé ºãºãäñºí ñýäâýýð áîëîí ÷ºëººò ñýäâýýð áèå äààх àæèë õèéæ õàìãààëàõ) • Ирцийн дүн/20 оноо/ • Улирлын эцсийн шалгалт – /30 оноо/ 2.
  3. 3. Àðãà÷ëàë: Ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëûã ¿íýëýõýä хè÷ýýëèéí ¿íäñýí á¿òýö, ñóäëàõ ç¿éë, íýð òîìú¸î, óõàãäàõóóí çýðãийг õýð çýðýã ýçýìøñýí, áè÷ãèéí àæèë áîëîí áóñàä ¿íýëãýýíèé ñòàíäàðòûí àðãóóäûã / àíãèéí àæèë, òåñò, àìàí áîëîí áè÷ãèéí àñóóëãûí ã. ì/ àøèãëàí øàëãàíà 13. Àøèãëàõ ìàòåðèàë: Íîì ñóðàõ áè÷èã 1. Enterprice 1 book, Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing.Enterprice 1 Workbook. 2. Enterprice Teacher’s Book. Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing. 3. Class Cassettes. Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing. 4. 55-устных-тем-по-английскому языку для школьников.M.Ю. Журина.1996. Москва издательский дом "дрофа". 5. Англи хэлний з¿й. Ж.Оюунцэцэг 2004, Урлах эрдэм. 6. English grammar in Use.Raymond Murphy, 1985-1994, Cambridge press. 7. Mongolian-English dictionary Altangerel.D, 2001, Ulaanbaatar. Èíòåðíåò õàÿã: www.esgold.net. www.testyourenglish.net http://eslabout.com “Аíãëè õýëíèé I” õè÷ýýëèéí äàäëàãûí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº Module -I Week 1 2 Сэдэв, бүлэг хэсэг Hi : a,an, the verb to be, coutries and nationalities,ordinal/cardinal numbers, jobs, introducing people Aliana Series A, Unit 3 Present tense (to be) A friend in need: the verb have (got), the verb can ability,polite request. Aliana Series A, Unit 4 The verb have, have got 3 Module -II 4 Home, sweet Home: there is,there are, this,these, that/those plurals prepositions of places, houses/homes furniture Aliana Series A, Unit 3 There is,there are, this,these, that/those plurals prepositions of places Like father, like son: possessive case, possessive adjectives pronouns,family retionships,free time activities, letters to penfriends Aliana Series A, Unit 4 Possessive case, possessive adjectives 5 An early bird or a night owl?: Adverbs of frequency,prepositions of time,daily routines,telling the time,mouths,pros/cons of jobs,article a person’s daily routine Aliana Series A, Unit 5 Adverbs of frequency,prepositions of time 6 Birds of a feather: question word irregular nouns, describing animals,colours,sizes,fact about animal Aliana Series A, Unit 4Question word irregular nouns 7 Come rain or shine: Present continuous vs present simple,weather conditions,post cards to friends while on holiday Тэмдэглэ л Õè÷ýýëèéí õýëáýð öàã Unit 1 (pp. 6-11) A CD, unit 3 Unit 2 (pp. 1217) A CD, Unit 4 Unit 3 (pp. 1823) A CD,3 Unit Unit 4 (pp. 2631) Äàäëàãà 6 öàã A CD,4 unit Unit 5 (pp. 3439) Interactive 2 öàã A CD,5 Unit Unit 6 (pp. 4045) A CD,4 Unit Unit 7 (pp. 48- Interactive 2 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Äàäëàãà 6 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã
  4. 4. Aliana Series A, Unit 5 Present continuous vs present simple Enjoy your meal: Plurals countable/uncountable, types of food 8 drink, meals,advertisement for a restaurant Aliana Series A, Unit 5 Plurals countable/uncountable 53) A CD, Unit 5 Unit 8 (pp. 5459) A CD, Unit 5 Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã “Аíãëè õýë I” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëын хөтөлбөр 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “People & Homes” Ñóäëàõ óëèðàë I Õóãàöàà IҮ äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Enterprice I íîìûí 119-121 хуудасны 200-250 øèíý ¿ãèéã öýýæëýн áàãøèä шалгуулж àñóóãäàíà. Àðãà÷ëàë – EnterpriceI 119-121 хуудасны 200-250 øèíý ¿ãòýé òàíèëöàæ áàãøèä асуугдаж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð: Øèíý ¿ãèéг öýýæëýí багшийн заасан хугацаанд асуугдаж шалгуулна. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Øèíý ¿ãèéã öýýæëýõýýñ ãàäíà ¿ã òóñ á¿ðèéã àëäààã¿é çºâ òîä äóóäàõ, ¿ã òóñ á¿ðèéí óòãûã çºâ орчуулсан áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã багш øàëãàæ 15 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð: Îþóòàí IҮ äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøиä àñóóãäàæ õàìãààëíà. “Аíãëè õýë I” õè÷ýýëýýð оþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “About my favourite meal” ñýäâýýð çîõèîí áè÷ëýã õèéõ.” Ñóäëàõ óëèðàë I Õóãàöàà - VII äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð – Шинэ үгээ öýýæëýí, сэдвийн дагуу зохион бичлэг хийж áàãøèä àñóóãäàæ бие даалтаа дүгнүүлнэ. Àðãà÷ëàë- “Enterprice-I “íîìûí àðä áóé õè÷ýýë òóñ á¿ðèéí øèíý ¿ãòýé òàíèëöàæ îëæ àâñàí ä¿ðìèéí ìýäëýãýý àøèãëàí çîõèîí áè÷ëýã áè÷èæ áàãøèä шалгуулна. 3. ¯íýëãýýíèé Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Øèíý ¿ãèéã öýýæëýõýýñ ãàäíà ¿ã òóñ á¿ðèéã àëäààã¿é çºâ òîä äóóäàõ, ¿ã òóñ á¿ðèéí óòãûã çºâ èëýðõèéëñýí áàéäàë, çîõèîí áè÷ëýãèéí ¿ãèéí çºâ ñîíãîëò, ä¿ðìèéí ìýäëýã çýðãèéã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã багш øàëãàæ 15 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð: Îþóòàí çààãäñàí VII äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøиä шалгуулж дүгнүүлнэ. Боловсруулсан багш Ц.Нямдэлгэр АНГЛИ ХЭЛ II
  5. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Èíäåêñ: EN102 Êðåäèò: 2 Ñóäëàõ óëèðàë: I ªìíº íü ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: Аíãëè õýë I Äàðàà íü ¿çýõ õè÷ýýë: Аíãëè õýë III 6. Мэргэжил : Мэргэжлийн бус 7. Зорилго Англи хэлний îþóòаíä аíõàí øàòíû ò¿âøèíä ýõëýн ìýíäëýõ, òàíèëöàõ, ººðèé㺺 áîëîí áóñäûã òàíèëöóóëàõ, òàëàðõàõ, óó÷ëàë ãóéõ, ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, àíãëèàð çºâ ñîíñîæ, ÿðüæ ñóðàõ ¿íäñýí îéëãîëò, х¿¿рнэх, асуух, ¿г¿йсгэх ºг¿¿лбэрийн б¿тэцийн талаар ä¿ðìèéí ìýäëýã îëгон ººрийн санаа бодлыг тайлбарлах àíõàн шатны мэдлэгийг олгохîä òóñ õè÷ýýëèéí çîðèëãî îðøèíî. Зорилт • Ìýðýãæèëèéí áóñ àíãèéí îþóòàíä àíãëè õýëíèé ñóðàõ áè÷ãèéí õ¿ðýýíä åðºíõèé áóþó àíõàí øàòíû ìýäëýã ýçýìø¿¿ëýõ • Àíãëè õýëíèé õýðýãöýý øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë á¿õèé àíõàí øàòíû, õýðýãëýýíèé àíãëè õýëèéã àøèãëàõ ÷àäâàð îëãîõ • Àíãëè хэлний анхан шатны ярианы болон бичгийн хэлний чадвар эзэмш¿¿ëýõ • ßðèàíû óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ ÿâöàä ñîíñîõ, ÿðèõ, óíøèõ, áè÷èõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ • Хичээлийн явцад олж авсан мэдлэгээ практикò хэрэглэж сурах Õè÷ýýëèéí õýëáýð: Äàäëàãà Íîîãäîõ öàã: 64 öàã,2 êðåäèò 8. Ñýäâèéí äýëãýðýíã¿é àãóóëãà: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëýýð àæëûí ºäðèéí õóâààðü, äýëã¿¿ðýýñ ýä áàðàà õóäàëäàí àâàõ, õºãæèìèéí òàëààð ñàíàà áîäëîî ñîëèëöîõ, ãýð á¿ëèéí òóõàé ¿ã õýëëýã ÷ºëººò öàãàà õýðõýí ºíãºðººäºã òàëààð àíãëèàð ñîíñîõ, ÿðèõ, óíøèõ, áè÷èõ äàäëàãà ò¿ëõ¿¿ õèéíý. Àíãëè õýëíèé õарилцааны хүрээíä õýðýãëýãäýõ õàðèëöàí ÿðèàíû äàðààõ ñýäâèéí äàãóó ñóäëàíà. ¯¿íä: 1. Module I (The price of fame, All’s well that ends well, See new places, meet new faces) 2. Module II (Time will tell, Dos and don’ts, Take a break, Module self -assessment) “Module I” ñýäâýýð - àíãëèàð ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ çýðэã àæèë, àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, ìýðãýæëèéí íýð øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí õààíà ÿìàð ìýðãýæèëýýð þó õèéäýã òàëààð àñóóæ, õàðèóëò ºãºõ, at, in, on óãòâàð ¿ãèéã ÿìàð ¿åä õýðýãëýõ, äýëã¿¿ðò þì õóäàëäàí àâàõ ò¿¿íòýé õîëáîîòîé ¿ã õýëëýã, òýìäýã íýðèéí äàâóó çýðãèéã õýðýãëýæ ñóðàõ, ñàíàë òàâèõ, барилга байгууламжийн òàëààð ÿðüæ ñóðàõ хэл зүйн ä¿ðìèéн мэдлэгийг ñóäàëíà. “Module II” ñýäâýýð øèíý ¿ã õýëëýã, ãýð á¿ëýý òàíèëöóóëàõ, äàâòàìæ èëýðõèéëñýí äàéâàð ¿ãèéã àøèãëàí ¿éëèéã äàâòàìæòàé õèéäýã òàëààð, æèðèéí ºíãºðñºí öàã, “to be”-èéí ºíãºðñºí öàãèéã àøèãëàí ÷ºëººò öàãàà õýðõýí ºíãºð¿¿ëñýí òàëààð àñóóæ õàðèóëæ ñóðàõ, зүг чиглэл заах, хүсэлт тавих, çºâºë㺺 ºãºõ зэргийн мэдлэгийг ñóäàëíà. Х¿íèé ãàäààä òºðõ, çàí áàéäëûí òàëààðõ øèíý ¿ã õýëëýã ýçýìøèæ ò¿¿íòýé õîëáîãäóóëàí àñóóëò õàðèóëò çîõèîõ, æèðèéí òºãñ öàãèéí õýðýãëýý, however, though, and, but õîëáîîñûã ÿìàð òîõèîëäîëä õýðýãëýõ, òåêñò îð÷óóëàõ, áàéìæ ¿éë ¿ã can, could, should –ã èðýýä¿é öàãèéã èëýðõèéëýõ “going to” õýëëýãèéí àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ õýëáýð,çºâºë㺺 ºãºõ, ººðò þó òîõèîëäñîí, ººðèéí çîâèóð øàíàëãààíû òàëààð санаа бодлоо èëýðõèéëýõ ÷àäâàðò ñóðàëöàíà. 9. Áèå äààëòààð ã¿éöýòãýõ àæèë:
  6. 6. 1. ‘’Present continues, Present Simple, Past Simple,’’ öàãèéí хэлзүйн ä¿ðìèéг судалан Реферат бичиж IV 7õîíîãò багшид асуугдаж дүгнүүлнэ. 2. Сурах бичигт өгөдсөн “The boy who saved the netherland”, “Los Angles – the city of Angels” ñýäâèéã îð÷óóëæ áèå äààí ãîë óòãà ñàíààã VII áàãøиä ярьж àñóóãäàæ бие даалтаа дүгнүүлнэ. 10. Ýçýìøâýë çîõèõ: 1. “Module I” ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: Àíãëèàð àæèë àìüäðàë, àõóéí ñýäâýýð ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ, àñóóæ ëàâëàõ øèíý ¿ã õýëëýã ñóð÷, òýìäýã íýðèéí äàâóó çýðýã, óãòâàð ¿ã õýðýãëýõ ä¿ðìèéí болон х¿íèé ãàäààä òºðõ, çàí áàéäëûí òàëààðõ øèíý ¿ã õýëëýã however, though, and, but õîëáîîñûã ÿìàð òîõèîëäîëä õýðýãëýõ can, could, should –ã àøèãëàí õ¿íýýñ çºâøººðºë àâàõ, çºâøººðºë ºãºõ, ñàíàë áîäëîî èëýðõèéëýõ ºã¿¿ëáýðèéí îéëãîëò, ýíý ñýäâèéí õýëëýãèéã õýðýãëýõ ä¿ðìèéí ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ìýäëýã эзэмшүүлнэ. ×àäâàð: ªäºð òóòìûí ýíãèéí õýðýãëýýíèé õàðèëöàí ÿðèàã àíãëèàð îéëãîõ, ñàíàà áîäол, х¿íèé ãàäààä òºðõ, çàí áàéäàëûí òàëààð àñóóæ õàðèóëàõ, ºâ÷èí áîëîí àíàãààõûí ¿ã õýëëýã, ºâäñºí òîõèîëäîëä çºâºë㺺 ºãºõ òàëààð ýíãèéí ÿðèàã îéëãîõ, õýðýãëýõ, äóóäëàãûã àëäààã¿é çºâ óíøèõ ÷àäâàð îëãîíî. áóñäàä çºâ èëýðõèéëýõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: Ä¿ðìýýð îëæ àâñàí ìýäëýã ÷àäâàðàà õàðèëöàí ÿðèàíä çºâ àøèãëàõ äàäàë ñóóëãàíà. 2. “Module II” ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: Àíãëè õýëíèé ýíãèéí îäîî öàãèéí ä¿ðýì, æèðèéí ºíãºðñºí öàã åðºíõèé ìýäëýã áîëîí àíãëè õýëíèé àñóóõ, õ¿¿ðíýõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí ãýð á¿ëèéí îð÷èíû øèíý ¿ã õýëëýã, ãýð á¿ëýý òàíèëöóóëàõ æèðèéí ºíãºðñºí öàãèéí õ¿¿ðíýõ, àñóóõ, õ¿¿ðíýõ, ¿ã¿éñãýõ õýëáýðèéí ä¿ðìèéí ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: Ãýð á¿ëèéíõýý òàëààð òàíèëöóóëàõ, ÷ºëººò öàã, õ¿íèé ñîíèðõîëûí, рåñòîðàí, çîîãèéí ãàçàðò, óòñààð çàõèàëãà ºãºõ, õ¿ñýëò ãàðãàõ, õ¿íèé ãàäààä òºðõ áàéäàëûí òàëààð ýíãèéí ÿðèàã àíãëèàð îéëãîõ, ººðèéí ñàíààã áóñäàä çºâ èëýðõèéëýõ ÷àäâàð îëãîíî. òàëààð ÿðèõ, ñîíñîõ, áè÷èõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëæ, çºâ óíøèæ, îéëãîõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: Ñýäâèéí øèíý ¿ã õýëëýã, æèðèéí ºíãºðñºí öàãèéí õýðýãëýý ¿¿íòýé õîëáîîòîé ä¿ðìèéã îéëãîõ, óíøèõ, áè÷èõ, ÿðèõ äàäàë ñóóëãàíà. 11. Àãóóëãà õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿é: • Äýýðõ àãóóëãà íü дадлагын õè÷ýýëèéí õýëáýðýýð õýðýãæèíý. • Дадлагûí õè÷ýýëýýð îюутан олж авсан ä¿ðìèéí ìýäëýãýý öààøèä ã¿íçãèéð¿¿ëýí áàòæóóëæ, өөрийн санаа бодлоо çºâ чөлөөтэй илэрхийлэх ìýäëýã ÷àäâàð ýçýìøèíý. • Õè÷ýýëèéã îð÷èí ¿åèéí òåõíèê хэрэгсэл магнитофон аудио кассет, êîäîñêîïûí ¿ç¿¿ëýí, LCD Power point àøèãëàí áàãøèéí óäèðäëàãûí äîð çîõèîí áàéãóóëíà. 12. ¯íýëãýýíèé: Õýëáýð: Áè÷ãèéí áîëîí àìàí øàëãàëò Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Îþóòíóóäûí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõýä “Англи хэë I” õè÷ýýëèéí àãóóëãûí õ¿ðýý áà àãóóëãûí ñòàíäàðòàä çààñàí ¿íäñýí ìýäëýã, ÷àäâàð äàäëûã õýð çýðýã ýçýìøñýíèéã òîäîðõîéëîõ äàðààõ íèéòëýã øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õýìæ¿¿ð áîëãîíî.¯¿íä: • ßâöûí òåñò /20 оноо/ • Áèå äààëò /àíãèéí àæèë / Ðåôåðàò/30 оноо/( тîäîðõîé ºãºãäñºí ñýäâýýð áîëîí ÷ºëººò ñýäâýýð áèå äààх àæèë õèéæ õàìãààëàõ) • Ирцийн дүн/20 оноо/ • Улирлын эцсийн шалгалт – /30 оноо/ Àðãà÷ëàë: Ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëûã ¿íýëýõýä: Õè÷ýýëèéí ¿íäñýí á¿òýö, ñóäëàõ ç¿éë, íýð òîìú¸î, óõàãäàõóóí çýðãийг õýð çýðýã ýçýìøñýí, áè÷ãèéí àæèë áîëîí áóñàä ¿íýëãýýíèé ñòàíäàðòûí àðãóóäûã / àíãèéí àæèë, òåñò, àìàí áîëîí áè÷ãèéí àñóóëãûí ã. ì/ àøèãëàí øàëãàíà. 13. Àøèãëàõ ìàòåðèàë ìàòåðèàë: Íîì ñóðàõ áè÷èã 1. Enterprice 1 book, Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing.Enterprice 1 Workbook.
  7. 7. 2. Enterprice Teacher’s Book. Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing. 3. Class Cassettes. Virginia Evans –Jenny Dooley, Express Publishing. 4. 55-устных-тем-по-английскому языку для школьников.M.Ю. Журина.1996. Москва издательский дом "дрофа". 5. Англи хэлний з¿й. Ж.Оюунцэцэг 2004, Урлах эрдэм. 6. English grammar in Use.Raymond Murphy, 1985-1994, Cambridge press. 7. Mongolian-English dictionary Altangerel.D, 2001, Ulaanbaatar. Èíòåðíåò õàÿã: www.esgold.net www.testyourenglish.net http://eslabout.com Module -I “Аíãëè õýëíèé-I” õè÷ýýëèéí äàäëàãûí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº Week 1 Сэдэв, бүлэг хэсэг Times change : was, were, had could, prepositions of place, places/buildings in a town, giving directions article about place Aliana Series A, Unit 5 Was, were, had could, prepositions of place 2 The price of fame: Past simple, asking questions, famous people their achievements, Diana spencer (biography) Aliana Series A, Unit 4 Past simple, asking questions 3 Module -II 4 All’s well that ends well: Past simple, joining sentences, prepositions of movement, feelings and reactions danger a story, culture points Aliana Series A, Unit 3 Past simple See new places, meet new faces: Comparisons, quite, too, very, much, towns/cities transport, holidays, article about L.A Aliana Series A, Unit 4 Comparisons 5 Time will tell: be going to, will, present continuous (future meaning),future plans, intentions arrangements, letters to a friend about summer plans Aliana Series A, Unit 4 Be going to, will, present continuous 6 Dos and Don’ts: Should/ shouldn’t/advice/ must(obligation),mustn’t(prohibitions) environment, health tips 7 Aliana Series A, Unit 6 Should/ shouldn’t/advice/ must(obligation),mustn’t(prohibitions) Take a break: Present perfect, holiday/sightseeing, describing a city, letter to friend tipping in America Aliana Series A, Unit 4 Present perfect Module self- assessment: Review lesson 8 Тэмдэглэ л Õè÷ýýëèéí õýëáýð öàã Unit 9 (pp. 6267) A CD, Unit 5 Unit10 (pp. 7075) A CD, Unit 4 Unit 11 (pp. 7681) A CD, Unit 3 Unit 12 (pp. 8287) A CD, Unit 4 Unit 13 (pp. 9297) A CD, unit 4 Unit 14(pp. 98103) A CD, Unit 3 Unit 15 (pp. 104109) A CD, Unit 4 Unit 15 (pp. 104109) Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã Interactive 2 öàã Äàäëàãà 6 öàã
  8. 8. Aliana Series A, Review lesson A CD Interactive 2 öàã “Аíãëè õýë II” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð” 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “Present continues, Present Simple, Past Simple,Going to” Ñóäëàõ óëèðàë II Õóãàöàà IV - äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð -Хэлзүйн цагуудын дүрмийг судалж реферат хийн áàãøèä àñóóãäàæ õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- “Enterprice 1” íîìûí хүрээнд “Present continues,Present Simple,Past Simple,Going to” хэлзүйн цагуудын дүрмийн мэдлэгийг реферат хийн áàãøèä асуугдаж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð: Реферат хийн õàìãààëíà. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Үйл үгийн цагуудын óòãûã çºâ èëýðõèéëñýí áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã багш øàëãàæ 15 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð: Îþóòàí çààãäñàí IV äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøèä шалгуулж àñóóãäàæ õàìãààëíà. “Аíãëè õýë - II” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “The boy who saved the netherland”, “Los Angles – the city of Angels” Ñóäëàõ óëèðàë II Õóãàöàà VII äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð -дýýðõ õî¸ð áè÷âýðèéã óíøèæ ñóäëààä áàãøèä àñóóãäàæ õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- Enterprice- 1íîìûí“The boy who saved the netherland”, “Los Angles – the city of Angels” õî¸ð ñýäâèéã óíøèæ ñóäëààä áàãøèä гол санааг өөрийн үгээр ярьж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð: Òåêñòèéã óíøèæ ãîë ñàíààã ººðèéí ¿ãýýð ÿðüæ õàìãààëíà. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí ýõ áè÷âýðèéã óíøèæ, îéëãîí ãîë ñàíààã öýãöòýé èëýðõèéëñýí áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã багш øàëãàæ 15 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð: Îþóòàí çààãäñàí VII äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøиä àñóóãäàæ õàìãààëíà. Боловсруулсан багш Ц.Нямдэлгэр

×