000ล่าสุด04พย53 all

1,359 views

Published on

KM on ARC KKU

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

000ล่าสุด04พย53 all

 1. 1. สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสํานักวิทยบริการกาวหนาดวยการเรียนรูรวมกัน  ประจําปงบประมาณ 2553 โดย คณะอนุกรรมการการจัดการความรูสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2553 1
 2. 2. คํานํา การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง ดังจะเห็นวามีการกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของเกณฑการควบคุมคุณภาพภายในขององคกรไมวา จะเปน PMQA หรือ SAR สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูตลอดมา โดยที่ผานมาจะเนนการจัดการความรูในระดับกลุมภารกิจเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ สําหรับครั้งนี้สํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในระดับองคกรขึ้น เพื่อเนนการถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานหลัก (Keyman) ผูที่มีโอกาสเขารวมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในระดับชาติ สูบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุมภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนใหบุคลากรสํานักวิทยบริการไดมีการเรียนรูและการแบงปนองคความรูรวมกัน ซึ่งไดแก กิจกรรม ARC Show&Share 2010 การจัดทํา KKU library Blog ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในวิชาชีพรวมกัน นําสูการพัฒนาองคความรูใหมๆ มีแนวปฏิบัตที่ดี หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่สุด ิ ในการนี้ ใ คร ข อขอบคุ ณ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจากผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ บุ ค ลากร และคณะกรรมการดําเนินงานทุกคน และ คณะอนุกรรมการจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานสรุปผลนี้จะเปนประโยชนตอการสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน กันยายน 2553 2
 3. 3. สารบัญ หนาบทสรุปสําหรับผูบริหาร 4• แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553 11สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน• โครงการเสวนาวิชาการ 16• โครงการพัฒนา Website KKU Library Blog 18• โครงการ ARC Show&Share 2010 22• โครงการสํารวจความชํานาญของบุคลากร 28ภาคผนวก• ภาพกิจกรรม• คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวัน ARC Show&Share 2010• ผลการประเมินกิจกรรมเสวนาวิชาการ จําแนกตามหัวขอ 3
 4. 4. บทสรุปสําหรับผูบริหาร ในปงบประมาณ 2553 สํานักวิทยบริการไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 4กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ 2. กิจกรรม KKU Library Blog 3. กิจกรรม ARC Show & Share 2010 4. กิจกรรมการสํารวจความชํานาญของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่นๆ ดานหองสมุด สรุปผลการดําเนินงานมีดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 12 ครั้ง 13หัว ขอ ซึ่งมุงเนนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้ง 13 ครั้ง มีบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูสนใจเขารวมจํานวน682 คน (นับซ้ําแตละครั้ง) โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมรอยละ 80.89 ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%)1 15/09/52 R2R เครื่องมือในการ นางยุวดี เพชระ หองประชุม 1 32 คน 72.50 พัฒนางาน นายสุทัศน แกวราช อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทย บริการ2 12/10/52 เกี่ยวกับแวดวงหองสมุดที่มี นางสาวสุทธิลักษณ พัดเพ็ง หองประชุม 1 36 คน 79.52 การนําเสนอในการประชุม นางบุษกร อุสสาหกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการประจําปครั้งที่ 3 นางสุกัญญา สมสงา สํานักวิทย จัดโดยสํานักหอสมุด นางสาวสิริพร ทิวะสิงห บริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 25/11/52 Library 2.0 : แนวคิดและ นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 50 คน 79.70 การมีสวนรวม อาคาร 1 ชั้น 1 4
 5. 5. ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%) สํานักวิทย บริการ4 23/12/52 การลงรายการทรัพยากร นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส หองประชุม 1 35 คน 83.18 อิเล็กทรอนิกส อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทย บริการ5 27/01/53 Web Blog นายศตพล ยศกรกุล หองฝกอบรม 24 คน 77.50 คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักวิทย บริการ6 24/02/53 เรื่องนารูจากการเยี่ยมชม นางทรรศนีย แผลงสูงเนิน หองประชุม 1 34 คน 82.86 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ในฮองกงและการ สํานักวิทย ดําเนินงานของเครือขายมุม บริการ ความรูตลาดทุน7 16/03/53 การประยุกตใช นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 30 คน 61.11 Slideshare.net ในงาน อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการ สํานักวิทย บริการ8 7/04/53 1. เทคนิคการประชุมและ นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ หองประชุม 1 25 คน 73.33 การเปนเลขาที่ประชุม (หัวขอ1) อาคาร 1 ชั้น 1 2. การจัดทําคูมือการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห สํานักวิทย ปฏิบัติงาน (หัวขอ2) บริการ9 21/05/53 1. นโยบายในการกําหนด นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 อายุบตรสมาชิกหองสมุด ั อาคาร 1 ชั้น 1 สําหรับนักศึกษา สํานักวิทย 2. การตรวจสอบรายการ บริการ (Create list) หนี้คางชําระ ล็อคในระบบทะเบียนเรียน (ครั้งที่ 1) 5
 6. 6. ความพึงพอใจ ผูเขารวม กิจกรรม วิทยากร จํานวนที่ ว/ด/ป สถานที่ (%) 25/05/53 1. นโยบายในการกําหนด นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 อายุบัตรสมาชิกหองสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 สําหรับนักศึกษา สํานักวิทย 2. การตรวจสอบรายการ บริการ (Create list) หนี้คางชําระ ล็อคในระบบทะเบียนเรียน ครั้งที่ 210 26/05/53 การจัดการความรูของ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต หองประชุม 1 32 คน 100.0 บุคลากรผูจะเกษียณอายุ รองผูอํานวยการฝายแผน อาคาร 1 ชั้น 1 0 ราชการ และสารสนเทศ สํานักวิทย บริการ11 14-15 ARC Show & Shear 2010 คณะอนุกรรมการจัดการ อาคารศูนย 158 คน 73.91 /07/53 ความรู สารสนเทศ ชั้น 212 8/09/53 รวมพลคน Catalog นางสาวศุลีพร พันธุธนวิบุลย หองประชุม 1 20 คน 80.00 นางยุภาพร ทองนอย อาคาร 1 ชั้น 1 นางสาวสุกาญจนา ทิพย สํานักวิทย เนตร บริการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงหรวม 12 ครั้ง 682 คน 80.89% 6
 7. 7. กิจกรรมที่ 2 KKU Library Blog คณะอนุกรรมการการจัดการความรูรวมกับเจาหนาที่คอมพิวเตอร กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรูไดพัฒนา Blog KM โดยใชโปรแกรม Word press เขาถึงไดที่ URL: http://libkm.kku.ac.th/ ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ยังเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไปดวย เพราะสามารถสืบคนผาน Google.com ได ในปงบประมาณ 2553 มีสมาชิก blog ทั้งหมด 59 คน มีจํานวนบทความที่เผยแพรทั้งหมด 166บทความ มีชุมชน 9 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนที่ 1 กาวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนที่ 2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ชุมชนที่ 3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ชุมชนที่ 4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ชุมชนที่ 5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ชุมชนที่ 6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ชุมชนที่ 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ชุมชนที่ 8 อีสานสนเทศนารู ชุมชนที่ 9 เรื่องสาระนารูในการทํางาน กิจกรรมที่ 3 ARC Show&Share 2010 ไดมีการการจัดกิจกรรม ARC Show&Share 2010 ขึ้น เพื่อสรางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นภายในองคกร และเปนการสงเสริมการเผยแพรผลงาน แนวปฏิบัติที่ดของบุคลากรอีกดวย ี จัดกิจกรรมในรูปแบบการประกวดโปสเตอรวิชาการ มีผูสงผลงานเขาประกวดจํานวน 15 ชิ้นงานจาก 6 กลุมภารกิจ มีผูเขารวมงานจํานวน 158 คน ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจรอยละ 73.91 และรอยละ100 เห็นวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน ควรจะมีการจัดในปตอไป กิจกรรมที่ 4 การสํารวจความชํานาญของบุคลากร ในป 2553 ไดดําเนินการสํารวจความชํานาญของบรรณารักษและผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่นๆทางดานหองสมุด โดยแยกตามลักษณะงานของหองสมุด และความตองการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบวิจัยสถาบันตอไป 7
 8. 8. ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการจัดการความรูในป 2553 1. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 2. งบประมาณในการดําเนินงานที่เพียงพอ 3. การประยุกตใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 4. ขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน 5. การทํางานเปนทีมปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดการความรูป 2553 1. ในปงบประมาณ 2553 คณะอนุกรรมการการจัดการความรูและหัวหนากลุมภารกิจ ไมไดรวมกัน จัดทําแผนการจัดการความรู ทําใหแผนการดําเนินงานอาจไมไดชวยแกไขปญหาระดับกลุมภารกิจ ขอ เสนอแนะ กํ าหนดใหมี ว าระการประชุ ม เพื่อ จั ดทํ าแผนการจั ดการความรู ร ว มกั น ระหวางคณะอนุกรรรมการการจัดการความรูและหัวหนากลุม 2. ในแตละกลุมภารกิจมีการใช KM เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน แตไมไดบรรจุในแผนและไมได รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการจัดการความรู ทําใหการรายงานขอมูลการจัดการ ความรูขององคกรไมครอบคลุม ขอเสนอแนะ ใหกลุมภารกิจดําเนินการจัด KM ระดับกลุม โดยใหแตละกลุมเขียน โครงการที่ใช KM เปนเครื่องมือ หากมีงบประมาณเพียงพอตัดแบงงบประมาณใหกลุมบริหาร จัดการ และใหกลุมแจงหัวขอและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการ KM 3. ในปที่ผานมาเปนการจัดการความรูในสิ่งที่องคกรไดดําเนินการอยูแลว เชน การเสวนาวิชาการ แต ยังไมมีการกําหนดขอบเขตการจัดการความรูใหตอบสนองตอจุดออนและโอกาสของสํานักวิทย บริการ ขอเสนอแนะ ควรมีการนําเอาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดการความรู ในปที่ผานมา และ SWOT ของหนวยงานมาบูรณาการเพื่อกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู และจัดทําแผนตอไป โดยใหหัวหนากลุมภารกิจและผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการครอมสาย งานที่เกี่ยวของมีสวนในการพิจารณาความเหมาะสม 4. เนื่องจากการจัดการความรูเนนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งที่ผานมาการประสานงานกับภารกิจ ดานพัฒนาบุคลากรอาจจะไมครอบคลุมและทั่วถึง ทําใหผลจากการดําเนินงานไมเกิดประโยชน สูงสุดตอองคกร ขอเสนอแนะ มอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายบริหาร รวมดูแลและใหคําแนะนําในการ ดําเนินงานแกคณะอนุกรรมการการจัดการความรู 8
 9. 9. 5. บางครั้งผลดําเนินการ หรือ แนวทางที่ไดจากการจัดการความรูยังไมตอเนื่อง ขาดการติดตาม หรือ มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เชน เรื่องขึ้นปายการละเมิดลิขสิทธิ์จากาการถายเอกสาร เปนตน ขอเสนอแนะ ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของควรมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ และกํากับ ติดตาม6. บุคลากรสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเผยแพรสารสนเทศยังเปน สารสนเทศในลักษณะทุติยภูมิ ยังไมเกิดการนําเอาองคความรูที่เกิดภายในตนเองเผยแพร ขอเสนอแนะ - สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีโดยมีผูบริหารเปนตัวแบบในการถายทอดความรู เชน ถายทอดประสบการณเรื่องเลา การใช Blog - สงเสริมบทบาทของหัวหนากลุมภารกิจในการสนับสนุนบุคลากรใหมีการเผยแพรองค ความรูในรูปแบบตางๆ มากขึ้น - ผูบริหารพูดกระตุนใหบุคลากรรักการเรียนรู ในวาระของการประชุมใหญ7. Server ที่ใชจัดเก็บขอมูลในการสราง KKU library blog มีพื้นที่จํากัด ทําใหตอบสนองชา บุคลากร เกิดความเบื่อหนอยในการเขาไปใชงาน และไมดึงดูดความสนใจ ขอเสนอแนะ ใหผูดูแลทางดาน IT จัดหา Server ที่รองรับการทํางาน8. มีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ ทําใหการเบิกจายลาชา ใชงบประมาณไมทัน ขอเสนอแนะ มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ9. คณะอนุกรรมการการจัดการขาดความรูและประสบการณ ในการดําเนินงาน ข อ เสนอแนะ คณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู ควรมี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู และ ประสบการณโดยการเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมวิชาการในลักษณะของ การจัดการความรู อยางนอย คนละ 1 ครั้ง/ป10. คณะอนุกรรมการการจัดการความรูขาดทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ ข อ เสนอแนะ คณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู ควรเข า รั บ การอบรมวิ ท ยากร กระบวนการ ซึ่งสามารถใหกลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจจัดสงตัวแทนเขารวมกับอบรมไดดวย ซึ่ง เปนการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรการดําเนินงานขององคกรตอไปดวย11. การเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากร พบวา ยัง มีเฉพาะกลุมเดิม ซึ่งสงผลให รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามผลที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปจจัย อาทิ ลักษณะภาระหนาที่ของงานทําใหไมเอื้อตอการเขารวมกิจกรรม การจัดหัวขอการจัดการ 9
 10. 10. ความรูในแตละครั้งไมตรงกับความตองการหรืออาจไมตรงกับสายงานนั้นๆทําใหอาจไมไดรับการตอบรับการเขารวม สงผลใหมีเฉพาะกลุมที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ขอเสนอแนะ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ควรจัดหัวขอทีเหมาะสมกับบุคลากรหลายๆ กลุม กลาวคือ เปนหัวขอที่ระดับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานทั่วไปสามารถเขารวมและสามารถนําไปประยุกตใชตอยอดได 10
 11. 11. แผนปฏิบติการการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553 ั สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน1. ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ โดยมีคณะผูบริหารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรึกษา2. ความสําคัญ การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง ดังจะเห็นวามีการกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของเกณฑการควบคุมคุณภาพภายในขององคกรไมวา จะเปน PMQA หรือ SAR และเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทั ศ นคติ ของข า ราชการในสั ง กั ด ให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทิ์ตามพระกฤษฎีกานี้” ซึ่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูจึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูตลอดมา โดยที่ผานมาจะเนนการจัดการความรูในระดับกลุมภารกิจเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูและนําไปประยุกตใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบสํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในระดับองคกรขึ้น เพื่อเนนการถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานหลัก (Keyman) ผูที่มีโอกาสเขารวมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในระดับชาติหรือหัวขอเฉพาะทางวิชาชีพ สูบุคลากรทุกระดับ ทุกกลุมภารกิจ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในวิชาชีพรวมกัน ตลอดจนการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหารวมกัน นําสูการพัฒนาองคความรูใหมๆ มีแนวปฏิบัตที่ดี หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่สุด ิ3. วัตถุประสงค 3.1 เพื่อใหเกิดการจัดการความรูภายในองคกร 3.2 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูในดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น4. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ี่ ั 4.1 สํานักวิทยบริการมีกิจกรรมการจัดการความรูระดับองคกร 4.2 สํานักวิทยบริการมีชองทางในการเผยแพรความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน 4.3 บุคลากรรอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 11
 12. 12. 4.4 ผูใชบริการ จะไดรับประโยชนจากการที่บุคลากรนําองคความรูที่ไดรับนั้นมาพัฒนากระบวนงานและการบริการ5. ผลสัมฤทธิ์ หากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูนั้น สํานักวิทยบริการ จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีลกษณะดังตอไปนี้ ั 5.1 เปนองคกรที่มีบุคลากร ที่มีความมุงมั่นที่จะขยายขีดความสามาถของตน ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง  5.2 เปนองคกรที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งการจัดหา สราง ถายโอนความรู และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการใชความรูใหมๆ 5.3 บุคลากรในองคกรสามารถใชแนวคิด การจัดการความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสรางองคความรู หรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอตนเอง ทีมงาน และองคกร 5.4 เปนองคกรที่มีคุณภาพและสามารถดํารงอยูไดในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา6. ขอบเขตการดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 6.1 เปนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด 6.2 เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการวัตถุประสงคเพื่อ แกไขปญหาการทํางานรวมกัน สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนางานขององคกร7. ขอบเขตเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู การพิจารณาหัวขอที่จะนํามาจัดเปนกิจกรรมการจัดการการความรูนั้น ตองมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ โดยมีเนื่อหาที่สนับสนุนตอดานตางๆ ดังตอไปนี้ 7.1 การบริหารจัดการองคกรทีดี ่ 7.2 การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานหองสมุด 7.4 การเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการ 8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 25539. แผนการดําเนินงาน - รวมกับคณะกรรมการพัฒาบุคลากรสํานักวิทยบริการศึกษาขอมูลความเชี่ยวชาญในการทํางานและความตองการพัฒนาตนเอง เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานตอไป (พฤศจิกายน 2552-เมษายน2553) 12
 13. 13. - จัดกิจกรรมเสวนาวิชา โดยการจัดการความรูจากผูที่มีโอกาสไดไปศึกษาดูงาน อบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน - จัดกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อการแกปญหารวมกันในงานโดยกระบวนการกลุม อยางนอย 3โครงการ (พฤศจิกายน 2552-สิงหาคม 2553) - จัดกิจกรรม ACR Show&Share : สํานักวิทยบริการกาวหนาดวยการเรียนรูรวมกัน 1 ครั้ง ในชวงเดือนกรกฏาคม 2553 - จัดทําเว็บ KM@KKULib เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (พฤศจิกายน 2552-กันยายน2553) โดยกําหนดชุมชนในการเรียนรู (Community of Practices-COPs) ดังนี้ 1.1 องคกรล้ําสมัยดวยเทคโนโลยี ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรู เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการทํางาน รวมถึงเทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ 1.2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึก สาระความรูเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ ควบคุมงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ระเบียบตาง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร ขาวสารการ ประชาสัมพันธ 1.3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรู เกี่ยวกับแนวทางการใหบริการ เทคนิค และทักษะการใหบริการที่ดี การ แกปญหาเฉพาะหนา คุณสมบัติผูใหบริการในการประยุกตใชกับงานบริการ หองสมุด การใชภาษาอังกฤษในงานหองสมุด ตลอดจนการแนะนําบริการตางๆ ของหองสมุด 1.4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอ บันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวารสารตางๆ เชน การจัดซื้อ การ ลงทะเบียน การจัดทําดัชนี การจัดใหบริการ แนวปฏิบัติตาง ๆ เปนตน และ ความคืบหนาของความรวมมือระหวางสถาบัน 1.5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ขอบเขต เปน ชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การวิเคราะหและ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตางๆ การบันทึกขอมูลในฐานขอมูล AARC2 MARC21 ขอตกลง การใชคูมือ 1.6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอ บันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ทั้ง ประเภทสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การตออายุ การขอรับอภินันทนาการ และการแลกเปลี่ยน 13
 14. 14. 1.7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระ ความรูเกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสดุและการบริการของหองสมุด แนวปฏิบัติ คําถามที่พบบอยๆ พรอมคําตอบ10. งบประมาณดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ดังนี้ - หมวดคาตอบแทน คาลวงเวลา (ดูแลเว็บไซต, สรุปเอกสาร ประเมินผล,สํารวจความเชี่ยวชาญ 10,,000 บาท - หมวดคาใชสอย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 บาทx50 คนx8 ครั้ง) 1 0,000 บาท คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม (รวมคาของที่ระลึกวิทยากร 200 บาทx 8 ครั้ง และอื่นๆ) 5,500 บาท คาดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนความรู การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อการพัฒนางาน (4,500 บาทx 3 ชุมชน) 13,500 บาท คาของรางวัลสําหรับการประกวดการจัดทํา Blog KM 1,500 บาท คาดําเนินกิจกรรม ACR Show&Share : - จัดทําชุมชนการพัฒนาบริการหรือแนวปฏิบัติที่ดี (3,000 บาทx6 กลุมภารกิจ) 18,000 บาท - คาดําเนินงานวัน ARC Show&Share 5,000 บาท คาใชจายอื่นๆ (ถามี) 2,500 บาท รวม 70,000 บาท (หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 14
 15. 15. รายละเอียดโครงการลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ บุคคลเปาหมาย จํานวนเงิน วัน/เวลา1 ศึกษาขอมูลความเชี่ยวชาญ -ภารกิจดานพัฒนา บุคลากร 10,000 บาท มี.ค.-ก.ย. 52 ในการทํางานและการ ทรัพยากรมนุษย สํานักวิทยบริการ จัดการความรูบุคลากร -คณะอนุกรรมการ ทุกคน กอนเกษียณอายุราชการ การจัดการความรู2 การจัดชุมชนนักปฏิบัติ - รองผูอํานวยการ  - ภารกิจดาน 135,00 บาท เมย.-กย. 53 ฝายแผนและ การเงิน, พัสดุ และ สารสนเทศ การจัดหมวดหมู -คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู3 การเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการ บุคลากร 15,500 บาท ทุก 2 เดือน จัดการความรู สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ทุกคน4 การพัฒนา KM@KKulib -คณะอนุกรรมการ บุคลากร 5,500 บาท พ.ย 52-กย.. และการประกวดเขียน การจัดการความรู สํานักวิทยบริการ 53 Blog KM -กลุมภารกิจสงเสริม ทุกคน การเรียนรู (นัก คอมพิวเตอร)5 กิจกรรม ARC Show & - รองผูอํานวยการ  บุคลากร 23,000 บาท มี.ค.-ก.ย. 52 Share ฝายแผนและ สํานักวิทยบริการ สารสนเทศ ทุกคน -คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู -กลุมภารกิจทุกกลุม ภารกิจหมายเหตุ :- ถัวเฉลี่ยทุกกิจกรรม 15
 16. 16. โครงการเสวนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการจัดการความรูระดับองคกรขึ้นจํานวน 12 ครั้ง 13หัว ขอ ซึ่งมุงเนนการถายทอดความรูจากผูที่ไปเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม จากหนวยงานภายนอกรวมถึงการเปนกรรมการประสานงานหรือคณะกรรมการระหวางสถาบัน วัตถุประสงคเพื่อ ถายทอดองคความรูที่ไดรับจากการอมรม ประชุม สัมมนา และจากการปฏิบัติงาน ใหความรูแกบุคลากร ชวยใหบุคลากรอยูในกระแสของวิชาการกรณีที่งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด เพื่อแกไขปญหาของงาน เนนการพัฒนากระบวนการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้ง 13 ครั้ง มีบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูสนใจเขารวมจํานวน682 คน (นับซ้ําแตละครั้ง) โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมรอยละ 80.89 จํานวนผูเขารวม ความพึงพอใจที่ ว/ด/ป กิจกรรม วิทยากร สถานที่ (%)1 15/09/52 R2R เครื่องมือในการพัฒนา นางยุวดี เพชระ หองประชุม 1 32 คน 72.50 งาน นายสุทัศน แกวราช อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ2 12/10/52 เกี่ยวกับแวดวงหองสมุดที่มี นางสาวสุทธิลักษณ พัดเพ็ง หองประชุม 1 36 คน 79.52 การนําเสนอในการประชุม นางบุษกร อุสสาหกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 วิชาการประจําปครั้งที่ 3 นางสุกัญญา สมสงา สํานักวิทยบริการ จัดโดยสํานักหอสมุด นางสาวสิริพร ทิวะสิงห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 25/11/52 Library 2.0 : แนวคิดและการ นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 50 คน 79.70 มีสวนรวม อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ4 23/12/52 การลงรายการทรัพยากร นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส หองประชุม 1 35 คน 83.18 อิเล็กทรอนิกส อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ5 27/01/53 Web Blog นายศตพล ยศกรกุล หองฝกอบรม 24 คน 77.50 คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 2 สํานัก วิทยบริการ6 24/02/53 เรื่องนารูจากการเยี่ยมชม นางทรรศนีย แผลงสูงเนิน หองประชุม 1 34 คน 82.86 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ในฮองกงและการดําเนินงาน สํานักวิทยบริการ ของเครือขายมุมความรูตลาด 16
 17. 17. จํานวนผูเขารวม ความพึงพอใจที่ ว/ด/ป กิจกรรม วิทยากร สถานที่ (%) ทุน 7 16/03/53 การประยุกตใช นายศตพล ยศกรกุล หองประชุม 1 30 คน 61.11 Slideshare.net ในงานวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ 8 7/04/53 1. เทคนิคการประชุมและการ นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ (หัวขอ หองประชุม 1 25 คน 73.33 เปนเลขาทีประชุม ่ 1) อาคาร 1 ชั้น 1 2. การจัดทําคูมือการ นางสาวสิรพร ทิวะสิงห ิ สํานักวิทยบริการ ปฏิบัติงาน (หัวขอ2) 9 21/05/53 1. นโยบายในการกําหนดอายุ นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 บัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับ อาคาร 1 ชั้น 1 นักศึกษา สํานักวิทยบริการ 2. การตรวจสอบรายการ (Create list) หนี้คางชําระล็อค ในระบบทะเบียนเรียน (ครั้งที่ 1) 25/05/53 1. นโยบายในการกําหนดอายุ นางสงวน พงศกิจวิทูร หองประชุม 1 76 คน 85.71 บัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับ อาคาร 1 ชั้น 1 นักศึกษา สํานักวิทยบริการ 2. การตรวจสอบรายการ (Create list) หนี้คางชําระล็อค ในระบบทะเบียนเรียน ครั้งที่ 210 26/05/53 การจัดการความรูของ นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต หองประชุม 1 32 คน 100.00 บุคลากรผูจะเกษียณอายุ รองผูอํานวยการฝายแผนและ อาคาร 1 ชั้น 1 ราชการ สารสนเทศ สํานักวิทยบริการ11 14-15 ARC Show & Shear 2010 คณะอนุกรรมการจัดการ อาคารศูนย 158 73.91 /07/53 ความรู สารสนเทศ คน ชั้น 212 8/09/53 รวมพลคน Catalog นางสาวศุลีพร พันธุธนวิบุลย หองประชุม 1 20 คน 80.00 นางยุภาพร ทองนอย อาคาร 1 ชั้น 1 นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร สํานักวิทยบริการ นางสาวสิริพร ทิวะสิงหรวม 12 ครั้ง 682 คน 80.89% 17
 18. 18. โครงการพัฒนา Website KKU Library Blog กิจกรรมการพัฒนา Blog KM@KKUlib และการประกวดเขียน Blog KMเหตุผลและความจําเปน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการจัดการความรูมาระยะหนึ่ง และไดจัดทําBlog KM เพื่อเปนชองการการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่ไดจากการทํางาน การศึกษาดูงาน ในการนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุง Blog KM@KKUlib ใหตอบสนองตอการใชงานที่เปนปจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหา กระตุนและจูงใจใหบุคลากรมีการเขียน Blog ใหมากขึ้น เกิดความแพรหลายขององคความรู คณะอนุกรรมการการจัดการความรูจึงไดจัดกิจกรรม พัฒนา Blog KM@KKUlib และการประกวดเขียน Blog KM ขึ้นวัตถุประสงค 1. เพื่อปรับปรุง Blog KM@KKUlib ใหตอบสนองตอการใชงานในสภาพปจจุบัน 2. เพื่อกระตุนและจูงใจใหบุคลากรมีการเขียน Blog ใน Blog KM@KKUlib 3. เพื่อพัฒนาตัวแบบที่ดี (Role Model) ในการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาองคกรแหง การเรียนรูงบประมาณดําเนินงาน 8,000 บาท จําแนกดังนี้ 1. การพัฒนา Blog KM@KKUlib 3,000 บาท ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 1.1 คาลวงเวลาของคณะอนุกรรมการการจัดการความรูประเมิน Website เดิม จัดทํา เนื้อหาที่ตองปรับปรุงเพื่อแจงตอนักสารสนเทศทําการปรับปรุง 500 บาท 1.2 คาลวงเวลาการปรับปรุงคําคน (Tag) ของบทความใหงายตอการสืบคนและเขาถึง ขอมูล และการสํารวจการใช Blog ไปใชในการพัฒนางานอื่นๆ 500 บาท 1.3 คาลวงเวลาการปรับปรุง Website โดยนักสารสนเทศ 2,100 บาท 2. การประกวดเขียน Blog KM 2,500 บาท ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 2.1 คาลวงเวลาในการดําเนินการคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัล 600 บาท 2.2 คาจัดทําเกียรติบัตร 400 บาท 2.3 คาของรางวัล 1,500 บาท หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มี Blog KM@KKU ที่ตอบสนองตอสภาพการใชงานและมี ความเปนปจจุบัน กระตุนใหเกิดการเขาใชงาน เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยสรางองคการแหงการ เรียนรู 2. บุคลากรมีแรงจูงใจในการถายทอดองคความรูผาน Blog ใน Blog KM@KKUlib มากขึ้น  3. บุคลากรสํานักวิทบริการมีตัวแบบที่ดี (Role Model) ในการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการ พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 18
 19. 19. การจัดทําเว็บ KM@KKULib ความเปนมา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการองคความรู(Knowledge Management) และเริ่มดําเนินโครงการจัดการความรู มาตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 “งานคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักดานจัดการและบริการความรูของหนวยงาน จัดทําเว็บไซตที่ทําเปน “ศูนยความรู” (Knowledge Centre) เพื่อใหมีความเดนชัดสอดรับกับภารกิจ ซี่งมีเปาหมายและตองการเห็น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เขามาเปนเครื่องมือตอยอดในการจัดการความรู และสรางความตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กอเกิดเปน เว็บสังคมความรูออนไลนขึ้นมาสําหรับชาว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน KKULibrary BLOG * นี้จึงไดจัดทําขึ้น เพื่อตอบสนองตอภารกิจดังกลาวใหเกิดเปนรูปธรรม เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถายทอดองคความรูรวมกัน เปนฐานแหงการสรางวัฒนธรรมใหม ที่จะดึงดูดใหชาว สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเวทีในการนําเสนอขาวสาร ขอมูล บทความเชิงวิชาการตางๆ แกสังคมไดมากขึ้น และทันตอการกาวไปของเทคโนโลยี ความสําคัญของการจัดการองคความรูเปรียบไดกับตนไมใหญ ที่หากไดรับการบํารุงดูแล เอาใจใสมีปจจัยแวดลอมหรือการจัดการที่ดี ก็จะเจริญงอกงามเติบโต แผกิ่งกานสาขา และหยั่งรากฐานที่มั่นคง กอเกิดรมเงาอํานวยประโยชนนานาใหกับสังคมในทุกดานเมื่อใดที่เราขาดการเอาใจใสตนไม ถึงแมมันจะงอกเงยแตก็ไมอาจงอกงาม ซึ่งความรูก็เชนกันแมมีอยูหรือไดรับมามากมาย แตไมไดรับการดูแลและจัดการเอาใจใส ก็จะดึงประโยชนมาใชไดไมเต็มที่ บางกิ่งกานสาขาอาจเหี่ยวเฉา ปลิดใบที่เคยเขียว เคยสังเคราะหแสงผลิตคุณความดีใหกับสังคม ก็อาจแหงรวงหลนหายไปไดตามกาล Blog (บล็อก) ยอมาจากคําวา “Web log“ เปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง มีลักษณะคลายคลึงกับเว็บบอรดและไดอารี่ อาจเรียกวาเปนลูกผสมก็คงไมผิดนัก แตรูปแบบของบล็อกนั้นมักนิยมใชสําหรับการนําเสนอในเชิงขาวสั้น บทความ บอกเลา ที่มีเนื้อหาไมยาวมากนัก ซึ่งสามารถนําเสนอรวมไดทั้ง ขอความภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ดวยก็ได โดยระบบบล็อกจะแสดงชื่อและเนื้อหายอของแตละบทความ เรียงตามลําดับเวลาที่เขียน คือเขียนลาสุดไวแรกสุด แตทั้งนี้เราสามารถเลือกดูไดตามความเฉพาะเจาะจง ที่ระบบจัดสรรเตรียมไวใหอีกเชน categories, calendar, archives, tags 19
 20. 20. ในปงบประมาณ 2553 มีสมาชิก blog ทั้งหมด 59 คน มีจํานวนบทความที่เผยแพรทั้งหมด166บทความ มีชุมชน 9 ชุมชน ดังนี้ ขอบเขตชุมชน 1. เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูที่เกิดจากการปฎิบัติงาน ประสบการณการประชุม ศึกษาดูงาน ระหวางบุคลากรผูปฎิบัติงานหองสมุดและผูที่สนใจ 2. เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องบุ ค ลากร และนํ า สาระที่ ไ ด ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการ ปฏิบัติงาน 3. เพื่อสงเสริมทักษะของบุคลากรในดานการสรุป วิเคราะห การเขียน การถายทอดความรู ตลอดจนเปนการบันทึกรองรอยความรูไดแตละคนไดรับ 4. เพื่อใชประโยชนจากเทคโนโลยีเว็บใหเกิดประโยชนสูงสุด ชุมชนที่ 1 กาวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการทํางาน รวมถึงเทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ชุมชนที่ 2 การบริหารจัดการองคกรอยางเหนือชั้น ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุมงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ระเบียบตาง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร ขาวสารการประชาสัมพันธ ชุมชนที่ 3 บริการสูความพึงพอใจสูงสุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับแนวทางการใหบริการ เทคนิค และทักษะการใหบริการที่ดี การแกปญหาเฉพาะหนา คุณสมบัติผูใหบริการในการประยุกตใชกับงานบริการหองสมุดการใชภาษาอังกฤษในงานหองสมุด ตลอดจนการแนะนําบริการตางๆ ของหองสมุด 20
 21. 21. ชุมชนที่ 4 เรื่องนารูในงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวารสารตางๆ เชน การจัดซื้อ การลงทะเบียน การจัดทําดัชนี การจัดใหบริการ แนวปฏิบัติตาง ๆ เปนตน และความคืบหนาของความรวมมือระหวางสถาบัน ชุมชนที่ 5 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูและวิเคราะหรายการทรัพยากร ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การวิเคราะหและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตางๆ การบันทึกขอมูลในฐานขอมูล AARC2 MARC21 ขอตกลง การใชคูมือ ชุมชนที่ 6 เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรหองสมุด ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศห อ งสมุ ด ทั้ ง ประเภทสิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การต อ อายุ การขอรั บ อภิ นั น ทนาการ และการแลกเปลี่ยน ชุมชนที่ 7 เรื่องนารูเกี่ยวกับโสตทัศนบริการ ขอบเขต เปนชุมชนที่นําเสนอบันทึกสาระความรูเกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสดุและการบริการของหองสมุด แนวปฏิบัติ คําถามที่พบบอยๆ พรอมคําตอบ ชุมชนที่ 8 อีสานสนเทศนารู ขอบเขต เปนเรื่องนารูเกี่ยวกับอีสาน เชน ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ภูมิปญญาทองถิ่น บุคคลสําคัญ การละเลนพื้นบาน ความเชื่อ เปนตน ชุมชนที่ 9 เรื่องสาระนารูในการทํางาน ขอบเขต เปนเรื่องนารูสาระประโยชนที่ดีในการทํางาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต วิถีการทํางานอยางมีความสุข 21
 22. 22. โครงการ ARC Show&Share 2010 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน1. หลักการและเหตุผล สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเครื่องมือ “การจัดการความรู” หรือ KnowledgeManagement (KM) มาใชเพื่อพัฒนาองคกร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองคกร เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดจัดกิจกรรม ARC Show & Share 2010 ขึ้นโดยมี ก ารจั ด แสดงผลงานที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี มาตรฐานปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นางานประจํ า สู ก ารวิ จั ยงานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผูใช การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรมซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสํานักวิทยบริการและผูที่สนใจ สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน2. วัตถุประสงค 1. เพื่อผลักดันและสงเสริมสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของ “คนทํางาน” 3. เพื่อใหโอกาสบุคลากรไดเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู3. วิธีการดําเนินการ 1. จัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร 2. การประกาศผลการประกวดโปสเตอร 3. จัดเวทีเสวนาวิชาการแนวคิดผลงานที่สงประกวด 4. ประเภทและลักษณะผลงานที่สงเขาประกวด ผลงานที่สงเขาประกวดใหจัดทําเปนเอกสาร (ดังภาคผนวก ก.) และโปสเตอร (ดังภาคผนวก ข.)เปนผลงานแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจําสูการวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษาการศึกษาผูใช การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการองคกรที่ดี 2. การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสงสุด ู 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดานหองสมุด 4. การเพิ่มความพึงพอใจของผูรบบริการ ั5. ขอกําหนดในการสงผลงานเขาประกวด 1. สงผลงานเขาประกวดไดกลุมภารกิจละไมเกิน 3 ผลงาน 2. สงขอมูลของผลงานแตละชิ้นเปนเอกสารหรือไฟลตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ก.) ถึง นางสาวสิริพร ทิวะสิงห tsirip@kku.ac.th ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 3. จัดทําโปสเตอรเพื่อแสดงผลงาน (ดังภาคผนวก ข.)ในบอรดที่เตรียมไว ณ บริเวณโถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนยสารสนเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. (สํานักวิทย 22

×