Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน

14,543 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน

 1. 1. การพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน สิริพร ทิวะสิงห์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 7 เมษายน 2553 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. <ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>บอกลำดับการปฏิบัติงาน ก่อน - หลัง </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารการติดตามงานของผู้บริหาร </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ถ่ายทอดงาน </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน </li></ul><ul><li>ลดการตอบคำถาม </li></ul><ul><li>ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน </li></ul><ul><li>สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่ง </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ใครเป็นผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานหลัก </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติงานทดแทน </li></ul><ul><li>หัวหน้างาน </li></ul><ul><li>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ผู้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ </li></ul><ul><li>ผู้มาศึกษาดูงาน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ประเภทของคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>Manual Book </li></ul><ul><li>Cook Book </li></ul><ul><li>Tips Book </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี </li></ul><ul><li>เนื้อหา ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายด้วยภาพประกอบ แผนภูมิ แผนผัง </li></ul><ul><li>เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>เหมาะสมกับหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีความเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย </li></ul><ul><li>มีตัวอย่างประกอบ : สิ่งที่ทำได้ / ทำไม่ได้ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>กำหนดหัวเรื่องที่จะทำ </li></ul><ul><li>รวบรวม และศึกษารายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>จัดทำ Work Flow </li></ul><ul><li>เขียนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน </li></ul><ul><li>ทดสอบคู่มือ </li></ul><ul><li>ปรับปรุง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>เผยแพร่ ใช้งานจริง </li></ul><ul><li>ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบัน </li></ul>
 9. 9. มาเริ่มต้นเขียนคู่มือปฏิบัติงานกันเถอะ
 10. 10. <ul><ul><ul><ul><ul><li>ถูก  หรือผิด  </li></ul></ul></ul></ul></ul>........ คู่มือไม่ควรมีอายุเกิน 3 ปี เพราะเนื้อหาจะล้าสมัย ........ คู่มือปฏิบัติงานควรเป็นผลงานของคนคนเดียวเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนผลงาน / ประเมินได้ ........ ในงานเดียวกันที่มีผู้ปฏิบัติหลายคนจะมีคู่มือได้เพียงเรื่องเดียว ........ กระบวนงานทุกระบวนงานควรมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ........ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
 11. 11. <ul><li>ส่วนประกอบของคู่มือ </li></ul><ul><li>ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก </li></ul><ul><li>บทที่ 1 : บทนำ </li></ul><ul><li>บทที่ 2 : โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>บทที่ 3 : กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>บทที่ 4 : เทคนิควิธีการใช้คู่มือ กรณีตัวอย่างศึกษา </li></ul><ul><li>บทที่ 5 : ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
 12. 12. ส่วนหน้า หรือ ส่วนปก <ul><li>ปกหน้า ในรองปก ปกใน </li></ul><ul><li>คำนำ </li></ul><ul><li>สารบัญ ( เนื้อหา ตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ) </li></ul><ul><li>กิตติกรรมประกาศ ( หากมี ) </li></ul>
 13. 13. บทที่ 1 บทนำ <ul><li>ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li>ขอบเขตของคู่มือ </li></ul><ul><li>คำจำกัดความเบื้องต้น </li></ul><ul><li>ข้อตกลงเบื้องต้น </li></ul>
 14. 14. บทที่ 2 โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ <ul><li>โครงสร้างของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน </li></ul>
 15. 15. โครงสร้างของหน่วยงาน <ul><li>โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหาร ( Administration Chart) </li></ul><ul><li>โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity Chart) </li></ul>
 16. 16. โครงสร้างของงาน ( Organization Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อหน่วยงาน </li></ul>
 17. 17. โครงสร้างการบริหาร ( Administration chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อตำแหน่งงาน </li></ul>
 18. 18. โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity Chart) <ul><li>แสดงลำดับชั้นเป็นชื่อผู้ดำรงตำแหน่งงาน พร้อมชื่อหน่วยงาน </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่หลักของงานโดยรวม ( สำนักวิทยบริการ ) </li></ul><ul><li>ภาระหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน ( กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>ภาระหลักของบุคคลในหน่วยงาน ( ภาระงานของบุคคลที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>ภาระงานของตนเอง </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนระบบงาน (System/Work Procedure) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบงานของหน่วยงานนั้น </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Work Instruction) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานหลักของระบบงานนั้น </li></ul>
 21. 21. <ul><li>การเขียน Flow Chart ประกอบ WP/WI </li></ul><ul><li>ต้องมีความเข้าใจกระบวนงานว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน </li></ul><ul><li>มีความเข้าถึงลักษณะงานว่า ขั้นตอนใดเป็นจุดเริ่ม การดำเนินการ การตัดสินใจ การตรวจสอบ </li></ul><ul><li>จัดลำดับขั้นตอนของงานได้อย่างถูกต้อง </li></ul><ul><li>ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ทดลองปฏิบัติตามลำดับใน Flow Chart แล้วตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน </li></ul><ul><li>ให้เขียนถึงรายละเอียดของกฎ ระเบียบ คำสั่ง เกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่นำมาเขียนเป็นคู่มือ </li></ul><ul><li>ไม่ควรเขียนเฉพาะหัวข้อ หรือชื่อ กฎ ระเบียบเท่านั้น ให้แสดงถึงเนื้อหาสาระที่สำคัญ สรุปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในบริบทที่เกี่ยวกับงาน โดยมีการอ้างอิงจากกฎ ระเบียบเหล่านั้น </li></ul>
 23. 23. <ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีการขออนุมัติเดินทางไปประชุม / สัมมนา </li></ul><ul><li>( กรณีที่ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ) </li></ul><ul><li>หนังสือเชิญ / ต้นเรื่อง </li></ul><ul><li>ประมาณการค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมการประชุม / สัมมนา </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียนและยืมเงินทดรองจ่าย </li></ul><ul><li>หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง / เทคนิควิธีการใช้คู่มือ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง กรณีเป็นเจ้าหน้าที่เปิดซอง </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 25. 25. <ul><li>บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>ปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือฉบับนี้ </li></ul><ul><li>แนวทางการแก้ในการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนงานของคู่มือฉบับนี้ </li></ul><ul><li>แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ต้องระบุเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพื่อจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ </li></ul><ul><li>เช่น </li></ul><ul><li>เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ . (2553). การสร้างและพัฒนาคู่มือจากการปฏิบัติงาน : เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 20 มกราคม 2553. ขอนแก่น : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ( เอกสารอัดสำเนา ) </li></ul>
 27. 27. <ul><li>ภาคผนวก </li></ul><ul><li>แบบฟอร์ม </li></ul><ul><li>ตัวอย่างหนังสือราชการ </li></ul><ul><li>แบบสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>แบบบันทึกสถิติ </li></ul><ul><li>รายชื่อคณะกรรมการ / บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น </li></ul>
 28. 28. <ul><li>การจัดรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ใช้รูปแบบ - ขนาดอักษรตามมาตรฐาน AngsanaUPC 16 point </li></ul><ul><li>ใช้ภาพ แผนภูมิ แผนผัง ประกอบ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น </li></ul><ul><li>มีเลขหน้ากำกับ </li></ul><ul><li>เว้นวรรคถูกต้อง </li></ul><ul><li>สะกดถูกต้อง </li></ul><ul><li>ใช้คำเต็มในครั้งแรกพร้อมระบุคำย่อ คำต่อไปสามารถใช้คำย่อได้ </li></ul><ul><li>มีการออกแบบปก หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ ให้น่าสนใจ </li></ul>
 29. 29. <ul><li>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>

×