SlideShare a Scribd company logo

Sociaty

Baterdene Tserendash
Baterdene Tserendash
Baterdene TserendashDirector-general at home

Sociaty

1 of 9
“Нийгмийн тухай мэдлэг”
                      Хувилбар 2
1-р хэсэг
1. Тодорхой улс орон, ард түмний түүхэн хөгжлийн шатан дахь нийгэм, улс төр, эдийн засаг, соѐлын
  дотоод, гадаад бат тогтвортой хамтын үйл ажиллагаа, холбогдсон, бас хэрэгцээ, сонирхлын ялгаа,
  зөрчилдөөн бүхий хүмүүсийн зохион байгуулалтын хамгийн том нэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
    A. Иргэншил           B. Нийгэм         C. Улс үндэстэн
    D. Нийгмийн дэвшил        E. Соѐл
2. Аль нь зөв бэ?
    A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм
    B. Нийгэмшил бол хүний насан туршид үргэлжилдэг үйл явц юм
    C. Нийгэмшил нь хүний хөгжилд чухал үүрэгтэй
    D. Хариулт бүгд буруу
    E. Хариулт бүгд зөв
3. Нийгмийн тогтвортой байдал, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн үнэт зүйлсийг
  хуваарилан байршуулах үүрэгтэй институт аль нь вэ?
    A. Гэр бүл        B. Эдийн засаг      C. Улс төр
    D. Боловсрол       E. Шашин
4. Мэдээллийн технологийг ашиглан өндөр хөгжилтэй зах зээлийн эдийн засагтай, нийгмийн зонхилох
  бүлэг нь шинжлэх ухаан технологийн мэргэжилтнүүд байх ба хүмүүс гэр бүлийн харилцаанаас
  гадна олон нийтийн харилцаанд ихээхэн өргөн хүрээтэй оролцдог, мэдээлэл харилцаа холбоо
  өндөр хөгжсөн нийгэм аль нь вэ?
    A. Газар тариалангийн нийгэм
    B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм
    C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм
    D. Уламжлалт нийгэм
    E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм
5 . Нийгмийн харилцааг албан бусаар зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү?
    A. Хууль         B. Ёс зүй         C. Эрх зүй
    D. Зарлиг         E. Тогтоол
6. Аль бодомж нь буруу вэ?
    A. Нийгмийн бүлэг нь нийгмийн нийтлэгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой
    B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий хүмүүс
     байдаг
    C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм
    D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог
    E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм
7. Хүний олдмол статуст аль нь үл хамаарах вэ?
    A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов
    B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо
    C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон
    D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов
    E. Наран бол эмэгтэй хүн
8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
    1. Эдийн засгийн институт     a. Зэрэг, цол
2. Улс төрийн институт      b. Зар сурталчилгаа
    3. Боловсролын институт      c. Хуулийн эмхэтгэл
    A.1а, 2b, 3c       B.1b, 2а, 3c        C.1c, 2а, 3b
    D.1а, 2c, 3b       E.1b, 2c, 3а
9. Нийгмийн үзэгдлийг зохиомол орчин нөхцөл бүрдүүлэн судалдаг арга аль нь вэ?
   A. Ажиглалтын арга
   B. Ярилцлагын арга
   C. Харьцуулалтын арга
   D. Баримт бичиг судлах арга
   E. Туршилтын арга
10. Нийт нийгэмд хамаарахуйц тухайлбал, хүний амьдралын нөхцөл, чанар дээшлэх, амьдрах арга
  ухаан төгөлдөрших гэх зэрэг томоохон хэмжээний эерэг үр дагавруудын дүнг...... гэнэ. Нөхөж
  бичнэ үү?
    A. Хүний хөгжил      B. Эдийн засгийн өсөлт     C. Нийгмийн хөгжил
    D. Нийгмийн дэвшил     E. Нийгмийн шинэчлэл
11. Аль нь зөв бэ?
   A. Иргэний нийгэм бол төрийн байгууллагуудын нийлбэр цогц юм
   B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрөөс хараат бүх харилцаа юм
   C. Иргэний нийгэм бол төр өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм
   D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм
   E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг
     хамгаалж чаддаг нийгэм юм
12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ?
   A. Социологи       B. Улс төр судлал     C. Сэтгэл судлал
   D. Шашин судлал     E. Геологи
13. Нийгмийн харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс тогтоогдож, түүний засаглалын хүчээр
  хамгаалагдаж, заавал биелэгдэх, зан заншил, хууль зүйн зохистой, хэм хэмжээт байдлын үйлчлэн
  зохицуулагч системийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
    А. Нийгмийн харилцаа
    B.Нийгмийн харилцан үйлдэл
    C. Нийгмийн үйл ажиллагаа
    D. Эрх зүй
    E. Нийгмийн хууль
14. Засаглал судлалын ухааныг . . . . . . . . . . . . . . . гэнэ.
    A. Партологи             B. Социологи      C. Кратологи
    D. Политологи             E. Антропологи
15. Аль нь улс төрийн шинжлэх ухааны тусгай аргад хамаарах вэ?
   A. Индукц            B. Дедукц          C. Анализ
   D. Бүтэц, үүргийн арга      E. Синтез
16. ”Улс төр бол мэргэшил болох нь” бүтээл хэний бүтээл вэ?
    A. Д.Истон            C. Н.Макиавелли       B. Алмонд
    D. Ж.Локк            E. М.Вебер
17. Улс орныг Нэгдмэл улс, Холбооны улс гэж ангилсан нь юуг үндэслэсэн бэ?
    А. Төрийн засаглалын хэлбэр
    В. Төрийн байгууламжийн хэлбэр
С. Улс төрийн дэглэмийн шинж
    D. Улс төрийн засаглалын хэлбэр
    E. Төрийн засаглалын хэв маяг
18. Эрх зүйт төрийн үндсэн шинжийг тэмдэглэнэ үү ?
   A. Хууль бүхнийг засаглана
   B. Төр бүхнийг засаглана
   C. Эрх мэдэл бүхнийг засаглана
   D. Төр хууль гаргаж, иргэд дагана
   E. Хуулинд төр захирагдахгүй, иргэд захирагдана
19. Сонирхлын бүлгүүдийг түүний шинж байдал, үйл ажиллагаагаар нь эвлэл холбооны шинжтэй,
  бүрдлийн шинжтэй, холбооны бус шинжтэй, тодорхойгүй төлөвтэй сонирхлын бүлэг гэж хэн
  ангилсан бэ?
    A. Истон     B. Алмонд     C. Михельс
    D. Парето     E. Моска
20. Сонгогчид санал өгөхөөс зайлсхийх үзэгдлийг ................................. гэнэ.
   A. Национализм       B. Анархизм             C. Абсентизм
   D. Популизм        E. Бихевиоризм
21. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах Ш.Л.Монтескьегийн онол аль нь вэ?
    A. Хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийг хянах, хууль сахиулах
    B. Хууль тогтоох, хууль сахиулах, шүүх
    C. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх
    D. Хууль боловсруулах, хууль тогтоох, хууль сахиулах
    E. Хууль сахиулах, хууль хэрэгжүүлэх
22. Сонирхлын бүлгээс улс төрийн намын ялгагдах гол шинжийг олно уу?
   A. Хэсэг бүлгийн эрх ашгийг хамгаалдаг
   B. Төрийн эрх мэдлийг гартаа авахыг эрмэлздэг
   C. Нийгэм дэх үзэл бодлыг нэгтгэн илэрхийлдэг
   D. Нийтэд үйлчилдэг
   E. Энэрэл, буяны үйл ажиллагаа явуулдаг
23. Улс төрийн намуудын сонгуульд авсан саналын тоотой хувь тэнцүүлэн парламентын суудлыг
  намуудад хуваарилах нь:
    A. Пропорционал тогтолцоо
    B. Mажоритар тогтолцоо
    C. Холимог тогтолцоо
    D. Дийлэнхи-олонхийн тогтолцоо
    E. Аль ч биш
24. Тоталитар ба авторитар дэглэм юугаараа ялгаатай вэ?
    A. Хууль тогтоох арга барилаараа
    B. Хувь хүн эдийн засгийн салбарт олгох эрх чөлөөгөөрөө
    C. Улс төрийн дэглэмээрээ
    D. Ардчилсан, ардчилсан бус байдлаараа
    E. Төрийн хэлбэр хэв маягаараа
25. Ардчилал бол:
   A. Арга хэрэгсэл
   B. Зорилго
C. Улс төр
   D. Сонгууль
   E. Эрх чөлөө
26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр,
   давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ?
    A. Т.Жефферсон       B. А.Линкольн       C. Ж.Буш
    D. У.Черчилл        E. Б.Обама
27. Засаглалын легитим шинжийг М.Вебер хэрхэн ангилсан бэ?
    А. Ноѐрхол, нөлөөлөл, хүчирхийлэл
    В. Хаант, ерөнхийлөгчийн, парламентын
    С. Уламжлалт, харизматик, хууль ѐсны
    D. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх
    E. Ардчилсан, захирагч, дарангуйлагч
28. Хууль санаачлах эрх мэдлийг аль нь эдлэх вэ?
    А. Хууль зүйн яам        В. Дээд шүүх        С. Засгийн газар
    D. Засгийн газрын гишүүн     E. Үндсэн хуулийн цэц
29. Уучлал үзүүлэх эрхийг хэн эдлэх вэ?
    А Хууль зүйн сайд     В. УИХ-ын дарга      С. Ерөнхий прокурор
    D. Ерөнхийлөгч       E. Улсын дээд шүүх
30. Аль нь Монгол улсын тусгаар тогтнол , бүрэн эрхт байдлын бэлгэ тэмдэгт орохгүй вэ?
    А. Төрийн сүлд      B. Төрийн дуулал      С. Монгол улсын ерөнхийлөгч
    D.Төрийн тамга      Е. Төрийн туг, далбаа
31. Аль нь хүний улс төрийн эрхэд хамаарах вэ?
    А. Гэрлэх, гэр бүлтэй байх
    В. Хувийн нууцаа хадгалах
    С. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах
    D. Сурч боловсрох
    Е. Аль нь ч биш
32. Ил инфляцийг тодорхойлно уу?
    A.Тухайн нөхцөл дэхь барааны хомсдол хүн амын орлогын дутагдлаас болж үүссэн инфляци
    B. Үнийн өсөлтийг төрөөс зохиомлоор дэмжсэний улмаас үүссэн инфляци
    C. Инфляцийн хурд нь мөлхөө төвшинд хэвийн явагдаж байвал ил инфляци гэнэ
    D. Бүх хүмүүст инфляцийн хурд нь илт мэдрэгдэж байвал ил инфляци гэнэ
    E. Бүгд буруу
33. Төв банкны нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь:
    A. Засгийн газрын үнэт цаас гаргах
    B. Компанийн хувьцаа худалдах, худалдан авах
    C. Төв банк ба Засгийн газар үнэт цаас худалдах, худалдан авах
    D. Гадаадын хөрөнгийн биржээс хувьцаа эзэмших
    E. Аль нь ч биш
34. Ажил эрхлэлтийн төвшин юуг илэрхийлдэг вэ?
   A. Хөдөлмөрийн чадвартай хүн амын хэдэн хувь нь ажил хийхгүй байгааг
   B. Хөдөлмөрийн чадвартай хүн амын хэдэн хувь нь ажил хийж байгааг
   C. Ажил хийхийг хүсч, ажил идэвхитэй хайж байгаа хүмүүсийг
   D. Ажиллах хүчний дотор ажилгүйчүүдийн эзлэх хувийг
E. Ажилгүйчүүд ба ажилтай хүмүүсийн тооны нийлбэрийг
35. Давхар татвар төлөх субъект байна уу?
    A. Корпораци
    B. Нөхөрлөл
    C. ХЭАА
    D. Татвар төлөгч иргэн
    E. Давхар татвар төлөх субъект энд байхгүй байна
36. Зөв холбоно уу ?
1. Зах зээлийн тэнцвэр.         а.Тодорхой хугацааны турш тухайн зах
                     зээлд үйлдвэрлэгчдийн борлуулахыг
                     санал болгосон бөгөөд хангаж чадах
                     барааны тоо хэмжээ.
2. Нийлүүлэлтийн муруй.         б.Эдийн засгийн нэг үзүүлэлт нэг нэгжээр
                     өөрчлөгдөхөд түүнийг дагалдан нөгөө
                     үзүүлэлт өөрчлөгдөх зүй тогтол.
3.Нийлүүлэлт.              в.Тухайн барааны зах зээлийн үнэ,
                     үйлдвэрлэгчийн нийлүүлж байгаа
                     барааны тоо хэмжээний хоорондын харьцаа.
4.Эрэлтийн мэдрэмж.           г. Зах зээл дээр эрэлт, нийлүүлэлт
                     байнга тохирч байдаг үзэгдэл
5.Эрэлтийн муруй.            д. Барааны үнэ өөрчлөгдөх, эрэлтийн тоо
                     хэмжээний хоорондын хамаарал
   A. 1а, 2б, 3в, 4г, 5д   B. 1б, 2в, 3г, 4д, 5а    C. 1в, 2г, 3д, 4а, 5б
   D. 1г, 2в, 3а, 4б, 5д   E. 1д, 2а, 3б, 4в, 5г
37. Дараах зургуудаас аль нь эрэлтийн хуулийг илэрхийлж байна вэ?
                             B
           А
         C             D              E

   A.         B.   C.       D.      E.
38. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээнд нөлөөлдөг хүчин зүйл аль нь вэ?
    A. Үйлдвэрлэгчдийн тоо
    B. Технологийн өөрчлөлт
    C. Тоног төхөөрөмж, түүхий эд, ажиллах хүчний үнэ
    D. Тухайн барааны үнэ
E. Бусад барааны үнэ
39. Өрсөлдөөн шударга явагдаж байгааг аль нь тодорхойлохгүй вэ?
    A. Ашиг нэмэгдэнэ    B. Чанар сайн болно       C. Үнэ өснө
    D. Зардал буурна     E. Сонголт өргөжинө

40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ?
    A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн
    В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
    С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
    D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалийн баялаг ч
     орно
    Е. Өмч гэдэг нь эдийн болон оюуны зүйлстэй холбогдсон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа
41. Үйлдвэрлэлийн нийт зардал нь:
     A. Хувьсах зардал + тогтмол зардал
     B. Хувсах зардал + гадаад зардал
     C. Дотоод зардал + тогтмол зардал
     D. Гадаад зардал + хувьсах зардал
     E. Бүгд зөв
42. “Аливаа материаллаг баялгийн үнэ цэнэ нь түүнийг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан хөдөлмөрийн тоо
  хэмжээгээр бус, харин түүний хүнд өгч буй ашигт чанараар хэмжигдэнэ” гэж тайлбарладаг онолын
  төлөөлөгчид аль нь вэ?
    A. У.Петти, Ж.Стюарт, Б.Кольберг
    В. К.Менгер, В.Жевонс, Ж.Кларк, А.Маршалл
    С. А.Смит, Д.Рикардо
    D. К.Маркс, М.Фридман, М.Кейнс
    Е. Ф.Кенэ, В.де Мирабо, П.де Номмур
43. Зөв холбоно уу ?
1.Алдагдсан боломжийн өртөг.      а. ”Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд
                    зориулж үйлдвэрлэх тухай асуудал.
2.Эдийн засгийн амьдралын гол зөрчил б. Хомс хязгаарлагдмал байдлын
                    эрхшээлээр боломжтой хувилбаруудаас
                    сонголт хийснээр алдаж байгаа ашигт чанар.
3.Эдийн засгийн үндсэн асуудал     в. Хязгаарлагдмал нөөц баялгаар
                    олон янзын хязгааргүй хэрэгцээг хэрхэн,
                    яаж зүй зохистой хангах тухай асуудал.
     A. 1a, 2в, 3б     B. 1б, 2а, 3в       C. 1б, 2в, 3а
     D. 1б, 2в, 3а     E. 1в, 2а, 3б
44. Хувь хүний ажил хөдөлмөрийн явцад мэргэжил болон нийгэмд эзлэх байр сууринд гарч байгаа
  өөрчлөлтийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
    A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
    B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн
    C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн
    D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн
    E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн
45. Нийгмийн бүлгүүдийн тэгш бус байдлыг төрийн хуулиар тогтоож өгдөг давхраажлын хэв маяг
  аль нь вэ?

Recommended

Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 

More Related Content

What's hot

800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testanartseeveldorj
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1anartseeveldorj
 

What's hot (18)

800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
 
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
нийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р ангинийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р анги
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
 

Viewers also liked

улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйулс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйAriunbayar Bazarvaani
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. Tuvshinsanaa Baasanjav
 
цахим хичээл 1
цахим хичээл 1цахим хичээл 1
цахим хичээл 1Chemka
 
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэ
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вээрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэ
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэShine Naran school
 
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)Jargal Jambal
 
лекц 2 - дэд гарчиг 2
лекц 2 - дэд гарчиг 2лекц 2 - дэд гарчиг 2
лекц 2 - дэд гарчиг 2Tuul Tuul
 
цахим хичээлггггггг
цахим хичээлгггггггцахим хичээлггггггг
цахим хичээлгггггггazzaya2
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1tushigjargal
 
философийн хичээлийн хөтөлбөр
философийн хичээлийн хөтөлбөрфилософийн хичээлийн хөтөлбөр
философийн хичээлийн хөтөлбөрDorj Otgonchimeg
 
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв Adilbishiin Gelegjamts
 
ардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдNergui Oyunchinmeg
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилалschool14
 
улс төрийн засаглал
улс төрийн засаглалулс төрийн засаглал
улс төрийн засаглалtungalag
 

Viewers also liked (16)

улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйулс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
улс төрийн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
 
цахим хичээл 1
цахим хичээл 1цахим хичээл 1
цахим хичээл 1
 
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэ
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вээрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэ
эрх мэдэл гэж юуг хэлэх вэ
 
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)
улс төрийн санхүүжилтэд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоо (1)
 
засаглалын үйл явц механизм
засаглалын үйл явц механизмзасаглалын үйл явц механизм
засаглалын үйл явц механизм
 
лекц 2 - дэд гарчиг 2
лекц 2 - дэд гарчиг 2лекц 2 - дэд гарчиг 2
лекц 2 - дэд гарчиг 2
 
Lecture 9
Lecture 9Lecture 9
Lecture 9
 
цахим хичээлггггггг
цахим хичээлгггггггцахим хичээлггггггг
цахим хичээлггггггг
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1
 
философийн хичээлийн хөтөлбөр
философийн хичээлийн хөтөлбөрфилософийн хичээлийн хөтөлбөр
философийн хичээлийн хөтөлбөр
 
төрийн онол
төрийн онолтөрийн онол
төрийн онол
 
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв
Төрийн эдийн засгийн зохицуулалт, татвар, төсөв
 
ардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилал
 
улс төрийн засаглал
улс төрийн засаглалулс төрийн засаглал
улс төрийн засаглал
 

Similar to Sociaty

óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàzundarma
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 

Similar to Sociaty (13)

Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
Naraa3.
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
 

More from Baterdene Tserendash (20)

Baga
BagaBaga
Baga
 
Oyutan elsuuleh juram
Oyutan elsuuleh juramOyutan elsuuleh juram
Oyutan elsuuleh juram
 
Ergonomics
ErgonomicsErgonomics
Ergonomics
 
Win7
Win7Win7
Win7
 
Dadlaga presenter
Dadlaga presenterDadlaga presenter
Dadlaga presenter
 
Khicheeliin jiliin butets taniltsuulga
Khicheeliin jiliin butets taniltsuulgaKhicheeliin jiliin butets taniltsuulga
Khicheeliin jiliin butets taniltsuulga
 
Daanaa1
Daanaa1Daanaa1
Daanaa1
 
Oits tsatsaa
Oits tsatsaaOits tsatsaa
Oits tsatsaa
 
атом масс
атом массатом масс
атом масс
 
химийн элемент
химийн элементхимийн элемент
химийн элемент
 
химийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлхимийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөл
 
химийн тэмдэг
химийн тэмдэгхимийн тэмдэг
химийн тэмдэг
 
Uusax chanar
Uusax chanarUusax chanar
Uusax chanar
 
атом масс
атом массатом масс
атом масс
 
бмххууль
бмххуульбмххууль
бмххууль
 
валент чанар
валент чанарвалент чанар
валент чанар
 
валент
валентвалент
валент
 
уусмал бэлтгэх
уусмал бэлтгэхуусмал бэлтгэх
уусмал бэлтгэх
 
химийн тэмдэг
химийн тэмдэгхимийн тэмдэг
химийн тэмдэг
 
атом масс
атом массатом масс
атом масс
 

Sociaty

 • 1. “Нийгмийн тухай мэдлэг” Хувилбар 2 1-р хэсэг 1. Тодорхой улс орон, ард түмний түүхэн хөгжлийн шатан дахь нийгэм, улс төр, эдийн засаг, соѐлын дотоод, гадаад бат тогтвортой хамтын үйл ажиллагаа, холбогдсон, бас хэрэгцээ, сонирхлын ялгаа, зөрчилдөөн бүхий хүмүүсийн зохион байгуулалтын хамгийн том нэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс үндэстэн D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл 2. Аль нь зөв бэ? A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм B. Нийгэмшил бол хүний насан туршид үргэлжилдэг үйл явц юм C. Нийгэмшил нь хүний хөгжилд чухал үүрэгтэй D. Хариулт бүгд буруу E. Хариулт бүгд зөв 3. Нийгмийн тогтвортой байдал, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн үнэт зүйлсийг хуваарилан байршуулах үүрэгтэй институт аль нь вэ? A. Гэр бүл B. Эдийн засаг C. Улс төр D. Боловсрол E. Шашин 4. Мэдээллийн технологийг ашиглан өндөр хөгжилтэй зах зээлийн эдийн засагтай, нийгмийн зонхилох бүлэг нь шинжлэх ухаан технологийн мэргэжилтнүүд байх ба хүмүүс гэр бүлийн харилцаанаас гадна олон нийтийн харилцаанд ихээхэн өргөн хүрээтэй оролцдог, мэдээлэл харилцаа холбоо өндөр хөгжсөн нийгэм аль нь вэ? A. Газар тариалангийн нийгэм B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм D. Уламжлалт нийгэм E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм 5 . Нийгмийн харилцааг албан бусаар зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү? A. Хууль B. Ёс зүй C. Эрх зүй D. Зарлиг E. Тогтоол 6. Аль бодомж нь буруу вэ? A. Нийгмийн бүлэг нь нийгмийн нийтлэгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий хүмүүс байдаг C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм 7. Хүний олдмол статуст аль нь үл хамаарах вэ? A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов E. Наран бол эмэгтэй хүн 8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Эдийн засгийн институт a. Зэрэг, цол
 • 2. 2. Улс төрийн институт b. Зар сурталчилгаа 3. Боловсролын институт c. Хуулийн эмхэтгэл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b D.1а, 2c, 3b E.1b, 2c, 3а 9. Нийгмийн үзэгдлийг зохиомол орчин нөхцөл бүрдүүлэн судалдаг арга аль нь вэ? A. Ажиглалтын арга B. Ярилцлагын арга C. Харьцуулалтын арга D. Баримт бичиг судлах арга E. Туршилтын арга 10. Нийт нийгэмд хамаарахуйц тухайлбал, хүний амьдралын нөхцөл, чанар дээшлэх, амьдрах арга ухаан төгөлдөрших гэх зэрэг томоохон хэмжээний эерэг үр дагавруудын дүнг...... гэнэ. Нөхөж бичнэ үү? A. Хүний хөгжил B. Эдийн засгийн өсөлт C. Нийгмийн хөгжил D. Нийгмийн дэвшил E. Нийгмийн шинэчлэл 11. Аль нь зөв бэ? A. Иргэний нийгэм бол төрийн байгууллагуудын нийлбэр цогц юм B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрөөс хараат бүх харилцаа юм C. Иргэний нийгэм бол төр өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж чаддаг нийгэм юм 12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ? A. Социологи B. Улс төр судлал C. Сэтгэл судлал D. Шашин судлал E. Геологи 13. Нийгмийн харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс тогтоогдож, түүний засаглалын хүчээр хамгаалагдаж, заавал биелэгдэх, зан заншил, хууль зүйн зохистой, хэм хэмжээт байдлын үйлчлэн зохицуулагч системийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Нийгмийн харилцаа B.Нийгмийн харилцан үйлдэл C. Нийгмийн үйл ажиллагаа D. Эрх зүй E. Нийгмийн хууль 14. Засаглал судлалын ухааныг . . . . . . . . . . . . . . . гэнэ. A. Партологи B. Социологи C. Кратологи D. Политологи E. Антропологи 15. Аль нь улс төрийн шинжлэх ухааны тусгай аргад хамаарах вэ? A. Индукц B. Дедукц C. Анализ D. Бүтэц, үүргийн арга E. Синтез 16. ”Улс төр бол мэргэшил болох нь” бүтээл хэний бүтээл вэ? A. Д.Истон C. Н.Макиавелли B. Алмонд D. Ж.Локк E. М.Вебер 17. Улс орныг Нэгдмэл улс, Холбооны улс гэж ангилсан нь юуг үндэслэсэн бэ? А. Төрийн засаглалын хэлбэр В. Төрийн байгууламжийн хэлбэр
 • 3. С. Улс төрийн дэглэмийн шинж D. Улс төрийн засаглалын хэлбэр E. Төрийн засаглалын хэв маяг 18. Эрх зүйт төрийн үндсэн шинжийг тэмдэглэнэ үү ? A. Хууль бүхнийг засаглана B. Төр бүхнийг засаглана C. Эрх мэдэл бүхнийг засаглана D. Төр хууль гаргаж, иргэд дагана E. Хуулинд төр захирагдахгүй, иргэд захирагдана 19. Сонирхлын бүлгүүдийг түүний шинж байдал, үйл ажиллагаагаар нь эвлэл холбооны шинжтэй, бүрдлийн шинжтэй, холбооны бус шинжтэй, тодорхойгүй төлөвтэй сонирхлын бүлэг гэж хэн ангилсан бэ? A. Истон B. Алмонд C. Михельс D. Парето E. Моска 20. Сонгогчид санал өгөхөөс зайлсхийх үзэгдлийг ................................. гэнэ. A. Национализм B. Анархизм C. Абсентизм D. Популизм E. Бихевиоризм 21. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах Ш.Л.Монтескьегийн онол аль нь вэ? A. Хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийг хянах, хууль сахиулах B. Хууль тогтоох, хууль сахиулах, шүүх C. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх D. Хууль боловсруулах, хууль тогтоох, хууль сахиулах E. Хууль сахиулах, хууль хэрэгжүүлэх 22. Сонирхлын бүлгээс улс төрийн намын ялгагдах гол шинжийг олно уу? A. Хэсэг бүлгийн эрх ашгийг хамгаалдаг B. Төрийн эрх мэдлийг гартаа авахыг эрмэлздэг C. Нийгэм дэх үзэл бодлыг нэгтгэн илэрхийлдэг D. Нийтэд үйлчилдэг E. Энэрэл, буяны үйл ажиллагаа явуулдаг 23. Улс төрийн намуудын сонгуульд авсан саналын тоотой хувь тэнцүүлэн парламентын суудлыг намуудад хуваарилах нь: A. Пропорционал тогтолцоо B. Mажоритар тогтолцоо C. Холимог тогтолцоо D. Дийлэнхи-олонхийн тогтолцоо E. Аль ч биш 24. Тоталитар ба авторитар дэглэм юугаараа ялгаатай вэ? A. Хууль тогтоох арга барилаараа B. Хувь хүн эдийн засгийн салбарт олгох эрх чөлөөгөөрөө C. Улс төрийн дэглэмээрээ D. Ардчилсан, ардчилсан бус байдлаараа E. Төрийн хэлбэр хэв маягаараа 25. Ардчилал бол: A. Арга хэрэгсэл B. Зорилго
 • 4. C. Улс төр D. Сонгууль E. Эрх чөлөө 26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр, давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ? A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш D. У.Черчилл E. Б.Обама 27. Засаглалын легитим шинжийг М.Вебер хэрхэн ангилсан бэ? А. Ноѐрхол, нөлөөлөл, хүчирхийлэл В. Хаант, ерөнхийлөгчийн, парламентын С. Уламжлалт, харизматик, хууль ѐсны D. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх E. Ардчилсан, захирагч, дарангуйлагч 28. Хууль санаачлах эрх мэдлийг аль нь эдлэх вэ? А. Хууль зүйн яам В. Дээд шүүх С. Засгийн газар D. Засгийн газрын гишүүн E. Үндсэн хуулийн цэц 29. Уучлал үзүүлэх эрхийг хэн эдлэх вэ? А Хууль зүйн сайд В. УИХ-ын дарга С. Ерөнхий прокурор D. Ерөнхийлөгч E. Улсын дээд шүүх 30. Аль нь Монгол улсын тусгаар тогтнол , бүрэн эрхт байдлын бэлгэ тэмдэгт орохгүй вэ? А. Төрийн сүлд B. Төрийн дуулал С. Монгол улсын ерөнхийлөгч D.Төрийн тамга Е. Төрийн туг, далбаа 31. Аль нь хүний улс төрийн эрхэд хамаарах вэ? А. Гэрлэх, гэр бүлтэй байх В. Хувийн нууцаа хадгалах С. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах D. Сурч боловсрох Е. Аль нь ч биш 32. Ил инфляцийг тодорхойлно уу? A.Тухайн нөхцөл дэхь барааны хомсдол хүн амын орлогын дутагдлаас болж үүссэн инфляци B. Үнийн өсөлтийг төрөөс зохиомлоор дэмжсэний улмаас үүссэн инфляци C. Инфляцийн хурд нь мөлхөө төвшинд хэвийн явагдаж байвал ил инфляци гэнэ D. Бүх хүмүүст инфляцийн хурд нь илт мэдрэгдэж байвал ил инфляци гэнэ E. Бүгд буруу 33. Төв банкны нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь: A. Засгийн газрын үнэт цаас гаргах B. Компанийн хувьцаа худалдах, худалдан авах C. Төв банк ба Засгийн газар үнэт цаас худалдах, худалдан авах D. Гадаадын хөрөнгийн биржээс хувьцаа эзэмших E. Аль нь ч биш 34. Ажил эрхлэлтийн төвшин юуг илэрхийлдэг вэ? A. Хөдөлмөрийн чадвартай хүн амын хэдэн хувь нь ажил хийхгүй байгааг B. Хөдөлмөрийн чадвартай хүн амын хэдэн хувь нь ажил хийж байгааг C. Ажил хийхийг хүсч, ажил идэвхитэй хайж байгаа хүмүүсийг D. Ажиллах хүчний дотор ажилгүйчүүдийн эзлэх хувийг
 • 5. E. Ажилгүйчүүд ба ажилтай хүмүүсийн тооны нийлбэрийг 35. Давхар татвар төлөх субъект байна уу? A. Корпораци B. Нөхөрлөл C. ХЭАА D. Татвар төлөгч иргэн E. Давхар татвар төлөх субъект энд байхгүй байна 36. Зөв холбоно уу ? 1. Зах зээлийн тэнцвэр. а.Тодорхой хугацааны турш тухайн зах зээлд үйлдвэрлэгчдийн борлуулахыг санал болгосон бөгөөд хангаж чадах барааны тоо хэмжээ. 2. Нийлүүлэлтийн муруй. б.Эдийн засгийн нэг үзүүлэлт нэг нэгжээр өөрчлөгдөхөд түүнийг дагалдан нөгөө үзүүлэлт өөрчлөгдөх зүй тогтол. 3.Нийлүүлэлт. в.Тухайн барааны зах зээлийн үнэ, үйлдвэрлэгчийн нийлүүлж байгаа барааны тоо хэмжээний хоорондын харьцаа. 4.Эрэлтийн мэдрэмж. г. Зах зээл дээр эрэлт, нийлүүлэлт байнга тохирч байдаг үзэгдэл 5.Эрэлтийн муруй. д. Барааны үнэ өөрчлөгдөх, эрэлтийн тоо хэмжээний хоорондын хамаарал A. 1а, 2б, 3в, 4г, 5д B. 1б, 2в, 3г, 4д, 5а C. 1в, 2г, 3д, 4а, 5б D. 1г, 2в, 3а, 4б, 5д E. 1д, 2а, 3б, 4в, 5г 37. Дараах зургуудаас аль нь эрэлтийн хуулийг илэрхийлж байна вэ? B А C D E A. B. C. D. E. 38. Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээнд нөлөөлдөг хүчин зүйл аль нь вэ? A. Үйлдвэрлэгчдийн тоо B. Технологийн өөрчлөлт C. Тоног төхөөрөмж, түүхий эд, ажиллах хүчний үнэ D. Тухайн барааны үнэ
 • 6. E. Бусад барааны үнэ 39. Өрсөлдөөн шударга явагдаж байгааг аль нь тодорхойлохгүй вэ? A. Ашиг нэмэгдэнэ B. Чанар сайн болно C. Үнэ өснө D. Зардал буурна E. Сонголт өргөжинө 40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ? A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалийн баялаг ч орно Е. Өмч гэдэг нь эдийн болон оюуны зүйлстэй холбогдсон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа 41. Үйлдвэрлэлийн нийт зардал нь: A. Хувьсах зардал + тогтмол зардал B. Хувсах зардал + гадаад зардал C. Дотоод зардал + тогтмол зардал D. Гадаад зардал + хувьсах зардал E. Бүгд зөв 42. “Аливаа материаллаг баялгийн үнэ цэнэ нь түүнийг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан хөдөлмөрийн тоо хэмжээгээр бус, харин түүний хүнд өгч буй ашигт чанараар хэмжигдэнэ” гэж тайлбарладаг онолын төлөөлөгчид аль нь вэ? A. У.Петти, Ж.Стюарт, Б.Кольберг В. К.Менгер, В.Жевонс, Ж.Кларк, А.Маршалл С. А.Смит, Д.Рикардо D. К.Маркс, М.Фридман, М.Кейнс Е. Ф.Кенэ, В.де Мирабо, П.де Номмур 43. Зөв холбоно уу ? 1.Алдагдсан боломжийн өртөг. а. ”Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд зориулж үйлдвэрлэх тухай асуудал. 2.Эдийн засгийн амьдралын гол зөрчил б. Хомс хязгаарлагдмал байдлын эрхшээлээр боломжтой хувилбаруудаас сонголт хийснээр алдаж байгаа ашигт чанар. 3.Эдийн засгийн үндсэн асуудал в. Хязгаарлагдмал нөөц баялгаар олон янзын хязгааргүй хэрэгцээг хэрхэн, яаж зүй зохистой хангах тухай асуудал. A. 1a, 2в, 3б B. 1б, 2а, 3в C. 1б, 2в, 3а D. 1б, 2в, 3а E. 1в, 2а, 3б 44. Хувь хүний ажил хөдөлмөрийн явцад мэргэжил болон нийгэмд эзлэх байр сууринд гарч байгаа өөрчлөлтийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн 45. Нийгмийн бүлгүүдийн тэгш бус байдлыг төрийн хуулиар тогтоож өгдөг давхраажлын хэв маяг аль нь вэ?
 • 7. А. Каст В. Язгуур С. Анги D. Боолчлол Е. Аль нь ч биш 46. К.Марксын үзлээр, нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд хамаарах зүйлийг нэрлэнэ үү? A. Боловсрол B. Эд хөрөнгө C.Эрх мэдэл D. Нэр хүнд E. Угсаа гарал 47. Амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хангах чадваргүй байдал аль нь вэ? A. Харьцангуй ядуурал B. Үнэмлэхүй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш 48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ C. Ажилгүйдлийн даатгал D. Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж E. Бүгд хамаарна. 49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Үнэлэмж а. Юу үнэн бөгөөд яг ноттой болох тухай санаа 2.Хэм хэмжээ б. Нийгмийн харилцааг тохируулагч хэрэгсэл 3.Итгэл үнэмшил с. Сайн ба муу, сайхан ба муухай A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 b, 3 а D. 1а, 2 c, 3 b E. 1с, 2 а, 3 b 50. Хүн өөрийгөө яаж зөв авч явах тухай дүрэм журмыг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Сахилга B. Хариуцлага C. Хяналт D. Хэм хэмжээ E. Дүрэм журам 51. Сөрөг соѐлын жишээ аль нь вэ? A. Ардын дуу B. Тоглоомонд донтох C. Ярианы соѐл D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл 52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд хамаарах зүйл аль нь вэ? A. Гадаад хэл B. Уртын дуу C. Өрнийн соѐл D. Гар утас E. Эстрад дуу 53. Соѐлын үүрэгт аль нь хамаарах вэ? A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх B. Хүнийг ухамсартай болгох C. Хүний хөгжлийг хангах D. Харилцааны E. Дээрх бүгд 54. Соѐлын хэлбэрүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу? 1.Ардын соѐл а. ”Урлаг бол урлагийн төлөө байх ѐстой” 2.Элитийн соѐл b. Зохиогч нь тодорхой бус байдаг соѐл 3.Нийтийн соѐл c. Зохиогчтой байдаг ба хүмүүсийн тухайн агшны эрэлтийг хангаж, аливаа шинэ үйл явдлыг тусгаж байдаг. A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b
 • 8. D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2c, 3а 55. “Дэлхийн Зөн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ? A. Олон улсын байгууллага B. Ард түмэн C. Үндэстэн дамнасан байгууллага D. Төр E. Алинд нь ч хамаарахгүй 56. Олон улсын хэмжээнд боловсрол, шинжлэх ухаан, соѐлын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилготой НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага аль нь вэ? A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ D. ОУВС E ДЭМБ 57. Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын үндсэн зарчим аль нь вэ? A. Олон ургальч үзэлтэй байх B. Идэвхитэй байх C. Ил тод байх D. Шударга байх E. Найрсаг байх 2-р хэсэг 2.1. Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? а.АСЕАН 1. Бүс нутгийн хүрээнд энх тайван байдал, тогтвортой хөгжлийг хангаж бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага b.Олон улсын 2.Гишүүн орнуудын олон улсын худалдаа болон валют-санхүүгийн валютын сан хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, тэдгээрийн төлбөрийн балансыг дэмжих, валютын ханшийг зохицуулах, дэлхийн валютын системийг шинэчлэх, гишүүн орнуудад зээл олгох зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн байгууллага c. ЮНИДО 3.Түүний үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь буурай хөгжилтэй орнуудын аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг дэмжих явдал мөн. d. ЮНИСЕФ 4.Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийн бүхий л чадавхи бололцоог хөгжүүлэх зорилготой e.Дэлхийн банк байгууллага. 5. Бага, дунд орлоготой орнуудын хүн ардын ядуурлыг бууруулах, амьжиргааны нөхцлийг сайжруулах зорилготой олон улсын байгууллага. А.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е 2.2. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулаарай. a. Хүн амыг бүхэлд нь эсвэл нийгмийн нэг тодорхой 1.Улс төрийн бодлого хэсгийг төлөөлсөн бүлэг хүмүүс ба байгууллагын төрийн засаглалд нөлөөлөх, оролцох идэвхтэй үйлдэл b. Улс төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагаас олон түмний 2. Улс төрийн соѐл түгээмэл эрх ашигт нийцсэн дайчлан гаргах, хувиарлах, зохицуулах дэмжлэг үзүүлэх чадвар бүхий тасралтгүй үйл явц c. Нийгэм дэх улс төрийн харилцаа, засаглалыг хэрэгжүүлэх 3. Улс төрийн шийдвэр арга хэлбэр, төр нийгмийн хооронд тогтсон харилцаа, нийгэм дэх голлох үзэл санаа, улс төрийн соѐлын түвшин зэргийн цогц
 • 9. d. Улс төрийн үйл ажиллагааны боломжит хувилбаруудаас 4.Улс төрийн үйл оновчтой, үр дүнтэйг нь эрх мэдэлдээ дулдуйдах эсвэл ажиллагаа зөвшилд хүрэх замаар сонгох үйл явц e. Нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн итгэл үнэмшил, дадал 5. Улс төрийн дэглэм заншил, үнэт зүйл бөгөөд тэднээс тухайн улс төрийн систем, төр засагт хандах байдал, хандлагын илэрхийлэл A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2е, 3d, 4а, 5с C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E.1d, 2c, 3е, 4а, 5b. 2.3. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнийг зөв харгалзуулна уу? a.Боловсрол 1.Бусдаас үзүүлэх хүндэтгэл b.Орлого 2.Хосгүй мэдлэг ба чадвартан c.Эрх мэдэл 3. Мөнгө бол амжилтын нэг бэлгэ тэмдэг d.Нэр хүнд 4. Өөрийн хүсэл зоригийг бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх чадвар A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d C.1c, 2а, 3b, 4d D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1d, 2а, 3 b, 4с