Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ХУВИЛБАР А1. Хөдлөж буй галт тэрэгний суудал дээр тавьсан цүнх нь доор дурьдсан биетүүдээс аль  биеттэй харьцангуйгаар хө...
давхрагын үүсгэх даралттай тэнцүү байх вэ ?          ⁄  ,     ⁄   А.      B.      C.     ...
22. Ус буцалгагч нь 125 Ом эсэргүүцэлтэй халагч хэсэгтэй ба түүгээр 2 А гүйдэл гүйж байв.  Ус буцалгагч ямар хугацаанд 2...
32. Хэрэв тухайн цацраг идэвхит изотопын хагас задралын үе Т бол ямар хугацааны дараа  анх байсан атомын тоо 8 дахин баг...
42. Модны хэрчим өөрийн эзэлхүүний ⁄   хэсгийг ил гарган усанд хөвж байв. Модны нягтыг  тодорхойл.       ⁄ .  ...
2-Р ХЭСЭГ2.1. Эргүүлгийн булны радиус R=6 см, бариулын радиус r=60 см бол 8  литрийн хувинтай усыг худгаас гаргахад бари...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Physics

854 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Physics

 1. 1. ХУВИЛБАР А1. Хөдлөж буй галт тэрэгний суудал дээр тавьсан цүнх нь доор дурьдсан биетүүдээс аль биеттэй харьцангуйгаар хөдлөж байгаа вэ? 1) Хажуу талын суудал дээр сууж буй зорчигч 2) Дэлхий 3) Суудлын хоорондуур алхаж буй үйлчлэгч 4) Суудалдаа сууж буй галт тэрэгний машинист буюу жолооч A. Дээр дурьдсан бүх биет B. 1 ба 4 C. 1,2 ба 3 D. 2 ба 3 E. Зөвхөн 22. Вакуумд тархах гэрлийн хурд ямар утгатай вэ? A. 3000 км/c B. 330 м/c C. 300,000 м/c D. м/c E. хязгааргүй3. Биеийг тодорхой анхны хурдтайгаар эгц дээш шиджээ. Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй гэвэл уг бие дэлхийн гадаргатай харьцангуй хэрхэн хөдлөх вэ? A. тогтмол хурдтай хөдлөнө B. жигд хурдсана C. жигд удаашрана D. хугацааны эхний хагаст жигд хурдсаж, дараагийн хагаст жигд удааширч хөдлөнө E. хугацааны эхний хагаст жигд удааширч, дараагийн хагаст жигд хурдсаж хөдлөнө4. Цельсийн хуваарийн 200С температурыг Kельвиний хуваарьт шилжүүл. A. B. C. D. E.5. X тэнхлэг дагуу ⁄ хурдтай жигд хөдөлгөөн хийж байгаа бие хөдөлгөөн эхлэснээс хойш 5 секундын дараа 12 метр координаттай цэгт хүрсэн бол бие хөдөлж эхлэсэн цэгийн координатыг ол. A. 5 метр B. 7 метр C. 1 метр D. 2 метр E. 6 метр6. 1 Ж нэгжийн утга дэлгэрэнгүйгээр юуг илэрхийлэх вэ? A. B. C. D. E.7. Агаар ба шилний зааг руу туссан болон хугарсан гэрлийн цацрагийг зурагт үзүүлэв. Шилний хугарлын илтгэгчийг зөв тодорхойлох илэрхийлэл аль нь вэ? A. B. C. D. E.8. Агаарын молекулын траектори ямар хэлбэртэй байх вэ? A. шулуун B. тойргийн нум C. парабол D. Гипербол E. хугарсан шугамнууд9. Биеийн хурдыг тодорхой хэмжээгээр өөрчлөхөд импульс нь 2 дахин ихэссэн бол биеийн кинетик энерги яаж өөрчлөгдсөн бэ? A. 2 дахин ихэснэ B. 4 дахин ихэснэ C. 2 дахин багасна D. 4 дахин багасна E. 16 дахин ихэснэ10. Бие шулуун замаар жигд удаашран хөдлөв. Анхны хурд нь байсан гэвэл биеийн хурдны хугацаанаас хамаарах хамаарлыг графикийн аль шулуунаар зөв илэрхийлсэн бэ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 511. Хэвтээ хавтгай дээр оршиж буй биед 3 өөр хүч зурагт үзүүлсний дагуу чиглэлд үйлчилж байв. Хэрэв бол эдгээр хүчнүүдийн тэнцүү үйлчлэгч хүчний модулийг ол. A. √ Н B. √ Н C. 6 Н D. 4 Н E. √ Н12. өндөртэй усан баганы үүсгэх даралт ямар өндөртэй бензин
 2. 2. давхрагын үүсгэх даралттай тэнцүү байх вэ ? ⁄ , ⁄ А. B. C. D. E.13. Зурагт үзүүлсэн хэлхээний Т түлхүүрийг холбох үед амперметрийн заалт яаж өөрчлөгдөх вэ? Амперметрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй. A. 2 дахин ихэснэ B. 2 дахин багасна C. өөрчлөгдөхгүй D. 4 дахин ихэснэ E. 4 дахин багасна14. Дөрвөн ижил эсэргүүцлийг зурагт үзүүлснээр хоѐр янзаар холбожээ. АВ хэсгийн эсэргүүцэл CD хэсгийн эсэргүүцлээс хэд дахин их байх вэ? A. 10/7 B. 10/3 C. 15/7 D. 20/3 E. 4/315. Хэвтээ хавтгайд орших дамжуулагч цагирагаар өгөгдсөн чиглэлийн дагуу цахилгаан гүйдэл гүйж байв (зураг үз). Цагирагийн төвд соронзон орны индукцын векторын чигийг тодорхойл. A. баруунаас зүүн тийш  B. зүүнээс баруун тийш  C. дээрээс доош  D. доороос дээш E. тодорхойлох боломжгүй16. Монохроматик гэрлийн цацраг А нь n=1.7 хугарлын илтгэгчтэй шилэн призм рүү зурагт үзүүлснээр тусаж байв. Призмээс гарах боломжтой цацрагийн дугаарыг тодорхойл. A. Зөвхөн 1 B. Зөвхөн 2 C. Зөвхөн 3 D. Зөвхөн 4 E. 1,2 ба 317. Биет цуглуулагч линзийн оптик тэнхлэг дээр, түүнээс 2F зайд байрлаж байв. Биетийн дүрс аль цэгт үүсэх вэ? A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. Зөв хариу алга18. Хүний сонсож чадах дууны давтамжийн муж аль нь вэ? A. 0 – 10,000 гц B. 20 – 20,000 гц C. 100 – 30,000 гц D. 0 – 16 гц E. 20,000 гц-ээс дээшДоорхи асуултанд 19 - 21 дүгээр тестүүд харгалзана.Керосины хувийн дулаан багтаамжыг тодорхойлохын тулд 120 г масстай гуулинкалориметрт 100 г керосин хийж, түүн дотор 960C хүртэл халаасан 200 г масстай төмөртуухайг хийжээ. Калориметр дэх керосины анхны температур байсан ба сүүлийнтемператур дээр тогтжээ.19. Калориметрийн авсан дулааныг ол.20. Төмрийн алдсан дулааныг ол.21. Керосины хувийн дулаан багтаамжийг ол ⁄( ) ⁄( ) ⁄( ) ⁄( ) ⁄( )
 3. 3. 22. Ус буцалгагч нь 125 Ом эсэргүүцэлтэй халагч хэсэгтэй ба түүгээр 2 А гүйдэл гүйж байв. Ус буцалгагч ямар хугацаанд 2500Ж энерги ялгаруулах вэ? A. 1 с B. 2.5 с C. 10 с D. 5 с E. 20 с23. Металлын хувийн цахилгаан эсэргүүцэл температураас хэрхэн хамаарах вэ? A. Температураас хамаарч шугаман хуулиар ихэснэ B. Температураас хамаарч шугаман хуулиар буурна C. Температураас хамаарахгүй тогтмол байна D. Металлын төрлөөс хамаарч ихсэж эсвэл багасаж болно. Е. Зөв хариулт алга24. Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуулна уу? 1. Ажил а) ⁄ 2. Хүч b) ⁄ 3. Чадал с) ⁄ 4.Даралт d) ⁄25. 20 г масстай сумны кинетик энерги нь 6400 Ж байсан бол сумны хурдыг тодорхойл. A. 1000 м/с B. 800 м/с C. 900 м/с D. 700 м/с E. 500 м/с26. Хөшүүргийн 8 см урттай богино мөрд 10 кг масстай ачаа уяжээ .Ачааг өргөхийн тулд хөшүүргийн 40 см урттай мөрд 25 хүчээр үйлчлэж ачааг 4 см өндөрт өргөв. Ашигтай ажлыг ол. A. 3.5 Ж B. 3 Ж C. 4 Ж D. 5 Ж E. 8 Ж27. Нэгэн төрлийн В= 5 Тл индукцтэй оронд перпендикуляр 4 м урттай дамжуулагчаар зүгт 2 А гүйдэл гүйнэ. Дамжуулагчид үйлчлэх хүчийг ол. Хүч нь хаашаа чиглэх вэ? A. 2 Н, D. 8 Н, B. 20 Н, E. 8 Н, C. 40 Н,28. 1 кг масстай биеийн координат хуулиар өөрчлөгдөж байгаа бол уг биеийн хурдатгал ямар хуулиар өөрчлөгдөх вэ? A. B. C. 2 D. E.29. Цацраг идэвхит изотоп полоний нь ямар цацраг идэвхит задралууд хийсний дүнд изотоп болон хувирах вэ? A. нэг удаа α-задрал, нэг удаа β-задрал B. нэг удаа α-задрал, хоѐр удаа β-задрал C. хоѐр удаа α-задрал, нэг удаа β-задрал D. дөрвөн удаа α-задрал, нэг удаа β-задрал E. нэг удаа α-задрал, дөрвөн удаа β-задрал30. Тухайн металлын хувьд фотоэффектийн улаан хил нь долгионы уртад харгалзана. Энэ металлын гадаргад долгионы урттай гэрэл тусгахад сугаран гарч буй электроны хамгийн их кинетик энерги нь тусч буй гэрлийн фотоны энергээс 3 дахин бага байв. Тусч буй гэрлийн долгионы урт -г ол. A. 133 нм B. 300 нм C. 400 нм D. 600 нм E. 1200 нм31. Үелэх систем дэх элементийн цөмд хичнээн нейтрон байх вэ? A. 87 B. 223 C. 136 D. 310 E. 0
 4. 4. 32. Хэрэв тухайн цацраг идэвхит изотопын хагас задралын үе Т бол ямар хугацааны дараа анх байсан атомын тоо 8 дахин багасах вэ? A. T/2 B. T C. 2T D. 3T E. 4T33. Сар хиртэх үзэгдлийн хувьд доор дурьдсан ойлголтуудаас ЗӨВ-ийг олно уу? 1. Сар үүлний цаагуур орсноос сар хиртэнэ. 2. Сар, дэлхий, нар гурав нэг шулуун дээр байна. 3. Дэлхий ба нарны хооронд сар байрлах үед сар хиртэнэ. 4. Сар дэлхийн сүүдэрт орох үед сар хиртэнэ. 5. Сар нарны цаагуур орсноос сар хиртэнэ. A. зөвхөн 2 B. зөвхөн 4 C. 1, 2 ба 5 D. 2 ба 4 E. Бүгд зөв34. Нарны аймгийн 6 дахь гариг аль нь вэ? A. Далай ван B. Санчир C. Дэлхий D. Ангараг E. Бархасбадь35. Ижил масстай хоѐр бөмбөрцгийн хоорондын зайг өөрчлөхөд гравитацын харилцан үйлчлэлийн хүч нь 4 дахин багасжээ. Тэдгээрийн хоорондох зай яаж өөрчлөгдсөн бэ? A. 4 дахин ихэссэн B. өөрчлөгдөхгүй C. 4 дахин багассан D. 2 дахин багассан E. 2 дахин ихэссэн36. Улирал солигдох процесс нь . . ..........хамаарна. 1. Дэлхий ба нар хоорондын зай өөрчлөгдсөнөөс 2. Дэлхийн хоногийн эргэлтийн тэнхлэг нарыг тойрох эргэлтийн хавтгайн нормальд 23.50 өнцөг үүсгэн байрладагаас 3. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнөөс A. зөвхөн 1 B. зөвхөн 2 C. зөвхөн 3 D. 1 ба 2 E. 2 ба 337. Ангараг гаригийн нарыг тойрох радиус нь дэлхийн нарыг тойрох радиусаас 1.5 дахин их бол энэ гаригийн жилийн уртыг дэлхийн жилээр илэрхийл. A. 1.5 жил B. 2 жил C. 1.83 жил D. 2.41 жил E. 3 жил38. Өгөгдсөн гаригийн масс болон радиус нь дэлхийнхээс тус бүр 2 дахин их бол энэ гаригийн гадарга дээр чөлөөт уналтын хурдатгал ямар байх вэ? Дэлхийн гадарга орчимд чөлөөт уналтын хурдатгал ямар 10 м/с2 гэж үз. A. 10 м/с2 B. 2.5 м/с2 C. 20 м/с2 D. 5 м/с2 E. 1 м/с239. Зурагт үзүүлсэн хэлбэлзлийн хүрээний хувьд түлхүүр Т-г 1-р байрлалаас 2-р байрлалд шилжүүлбэл хүрээний хувийн хэлбэлзлийн үе хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? A. 4 дахин ихэснэ B. 4 дахин багасна C. 2 дахин ихэснэ D. 2 дахин багасна E. Өөрчлөгдөхгүй40. Зурагт идеал хийн төлвийн өөрчлөлтийг үзүүлэв. Аль цэгт идеал хийн дотоод энерги хамгийн их байх вэ? A. 1 B. 2 C. 3 D. Бүх цэгт ижил E. Тодорхойлохын тулд идеал хийн молийн массыг мэдэх хэрэгтэй41. Нэг атомт идеал хий изобар, изохор, изотерм процессуудаас тогтох циклийг хийв. Энэ циклийн хувьд хийн хийсэн ажил А = 5 кЖ. Харин 31 изотерм шахалтын үед гадны хүчний хийсэн ажил Агад = 3 кЖ бол энэ циклээр ажилладаг дулааны машины а.ү.к-ийг тодорхойл. A. 0.2 B. 0.25 C.0.3 D. 0.35 E. 0.4
 5. 5. 42. Модны хэрчим өөрийн эзэлхүүний ⁄ хэсгийг ил гарган усанд хөвж байв. Модны нягтыг тодорхойл. ⁄ . А. ⁄ B. ⁄ C. ⁄ D. ⁄ E. ⁄43. Нуурын мандалд хөдөлгөөнгүй байгаа М масстай L урттай завины нэг үзүүр дээр тодорхой масстай хүн зогсож байв. Хэрэв хүн завины нөгөө үзүүрт очиход завь нуурын эрэгтэй харьцангуй L/2 зайд шилжсэн бол хүний массыг тодорхойл. A. M/4 B. M C. M/2 D. M/3 E. 2M44. Бие R радиустай хагас бөмбөрцгийн оройгоос анхны хурдгүйгээр гулсаж эхэлсэн бол биед бөмбөрцгийн зүгээс үйлчлэх реакцын хүчийг α өнцгөөс хамааруулан илэрхийл (бие бөмбөрцгийн гадаргаас салахаас өмнө). Үрэлтийг тооцохгүй. A. B. C. D. E.45. Өөр хоорондоо параллел байрласан хоѐр хавтгай толины хооронд толинуудаас ижил зайд цэгэн гэрэл үүсгэгч байрлаж байв. Хэрэв гэрэл үүсгэгч нь толины хавтгайд перпендикуляр чиглэлд 5 м/с хурдтайгаар хөдөлсөн бол нэг толинд үүссэн анхдагч хуурмаг дүрс нөгөө толинд үүссэн анхдагч хуурмаг дүрстэй харьцангуйгаар ямар хурдтай хөдлөх вэ? A. 5 м/с B. 10 м/с C. 15 м/с D. 2.5 м/с E. 0 м/с46. Тайван байсан электроныг U потенциалын ялгавар бүхий цахилгаан орноор хурдасгасны дараа түүний хурданд перпендикуляр чигтэй индукцын вектор ⃗ бүхий соронзон оронд оруулахад электрон ямар радиустай тойргоор хөдлөх вэ? A. √ B. √ C. √ D. √ E. √47. h өндрөөс, анхны ⃗⃗⃗⃗ хурдтайгаар хэвтээ чиглэлд өнцөг үүсгэн шидэгдсэн m масстай биеийн кинетик энерги траекторынхоо хамгийн дээд цэгт (H өндөрт) яаж илэрхийлэгдэх вэ? A. B. C. D. E.48. Хоорондоо зайд байрлах, ба масстай биесийн гравитацын харилцан үйлчлэлийн потенциал энерги гэж илэрхийлэгдэнэ ( - гравитацын тогтмол). талтай адил талт гурвалжны оройнууд дээр байрлаж буй ижил m масстай 3 биетээс тогтох системийн гравитацын харилцан үйлчлэлийн потенциал энергийг тодорхойл. A. B. C. D. E.49. Бие анхны хурдтайгаар хэвтээ хавтгайн дагуу хөдлөж эхлэв. Хавтгай ба биеийн хоорондох үрэлтийн коэффициент µ бол бие ямар зайд яваад зогсох вэ? A. B. C. D. E.50. Зурагт атомын энергийн түвшнүүдийг үзүүлэв. Хэрэв электрон өдөөгдсөн төлвөөс бага энергитэй төлөвт шилжихдээ фотон цацаргасан бол аль тохиолдолд фотоны энерги хамгийн их байх вэ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. бүгд ижил
 6. 6. 2-Р ХЭСЭГ2.1. Эргүүлгийн булны радиус R=6 см, бариулын радиус r=60 см бол 8 литрийн хувинтай усыг худгаас гаргахад бариулд [ab] Н хүчээр үйлчилнэ. Хувингийн масс 2 кг. Эргүүлгийн гол дээр эргэлтийн тэнхлэг авч хүн жигд эргүүлнэ гэж үзээд хүчний момент бичье. Эндээс F-г олно.2.2. Дугуй ширээний диаметр 8 м, ширээний төвөөс 3 м өндөр 180 кд хүчтэй гэрэл үүсгэгч байрлана. Ширээний төвд гэрэлтүүлэг нь [ab] лк ширээний захад [c,de] лк. Гэрэл үүсгэгчээс эгц дээш 2 м зайд хавтгай толь хэвтээ байрлуулбал ширээний төвийн гэрэлтүүлэг [fg,h] лк болно.2.3. k хаттай пүршинд бэхлэгдсэн тавцангаас дээш h=0.5 м өндөрт байгаа m=10 кг масстай ачааг анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ 21.6 см хэмжээгээр шахагдав. Пүршний хат k-ийн утга [ab] Н/см байна.2.4. Батерейг R1=50 Ом эсэргүүцэлтэй чийдэнтэй холбоход хэлхээгээр I1=0.2 A гүйдэл, харин R1=110 Ом эсэргүүцэлтэй чийдэнтэй холбоход хэлхээгээр I1=0.1 A гүйдэл тус тус гүйж байв. Батерейг богино холболт хийхэд гүйх гүйдэл нь [a,b] А байна.

×