Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

физик тест

2,500 views

Published on

  • Be the first to like this

физик тест

  1. 1. нүүр хуудас ЦАХИМ ТЕСТСургууль: 44 Сурагчийн нэр:Анги: 10 Хичээлийн нэр: ФизикБүлэг: в Хичээлийн сэдэв: Тогтмол гүйдэлШалгалтын хувилбар сонгох: Тест1#Тест1сонгох хэсэг дээр дар! Тест2#Тест2 Үнэлгээ#Үнэлгээ Page 1
  2. 2. Тест1 ЦАХИМ ТЕСТ 1 Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5Хариулт a b c. b bХувилбар­1Асуулт1 240 см урттай, 0.2 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай зэс утасны эсэргүүцлийг олооройa. 0.2 Ом c. 1.4 Омb. 28 Ом d. 6.5 ОмАсуулт2 6В хүчдэлээр ажилладаг жижиг чийдэнгүүдээр 120В хүчдэлд ажиллах сүлд   модны гэрлэн чимэглэл хийх шаардлага гарав. Энд хичнээн ширхэг чийдэнг  цуваа холбовол зохих вэ?a. 8b. 16c. 20d. 30Асуулт3Тус бүр 12 Ом эсэргүүцэлтэй 3 чийдэнг зэрэгцээ холбосон хэлхээний эсэргүүцлийг олоорой.a. 36 Ом c. 6 Омb. 3 Ом d. 4 ОмАсуулт4Тус бүр 8 Ом эсэргүүцэлтэй 2 дамжуулагчийг зэрэгцээ холбов. Ерөнхий эсэргүүцлийг олa. 8 Ом c.   4 Омb. 16 Ом d.   64 ОмАсуулт5 1 Гүйдлийг а Вольтметр 2 Хүчдэлийг б Амперметр 3 эсэргүүцлийг в Омметр Page 2
  3. 3. Тест1a. 1а 2б 3в b. 1б 2а 3в c. 1б 2в 3а Page 3
  4. 4. Тест1цлийг олооройсэргүүцлийг ол Page 4
  5. 5. Тест1Page 5
  6. 6. Тест2ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт a b a b b 1c 2b 3a Хувилбар­2 Асуулт1 Соронзон орноос цэнэгт бөөмд үйлчлэх хүчийг нэрлэ a. Лоренцийн c. Ампер b. Ньютон Асуулт2 Соронзон орноос гүйдэлтэй дамжуулагчид үйлчлэх хүчийг нэрлэ.  a. Лоренцийн b. Ампер c. Ньютон Асуулт3 Индукцийн гүйдлийн чиглэлийг ямар дүрмээр тодорхойлдог вэ? a. Баруун гарын  c. Шургийн b. Зүүн гарын Асуулт4 Харгалзуул 1 Соронзон индукцийн вектор а В a. 1а, 2в, 3с, 4д 2 Индукцлэл в Тл b.1в, 2с, 3д, 4а 3 Соронзон урсгал с Гн c. 1а, 2с, 3а, 4д 4 Индукцийн ЦХХ d Вб d.1с, 2д, 3а, 4в Асуулт5 Ижил чиглэлтэй гүйдлүүд хэрхэн харилцан үйлчилдэг вэ? а Таталцана в Түлхэлцэнэ с Үйлчлэхгүй d Асуулт6 Page 6
  7. 7. Тест2Зөв харгалзуул.1 гүйдлийн соронзон шугам баруун гарын дүрэм a2 Амперийн хүч зүүн гарын дүрэм b3 индукцийн гүйдлийн чиг cшургийн дүрэм Page 7
  8. 8. Үнэлгээ Үнэлгээ Сургууль: 44 Нэр: 0 Анги: 10 Хичээлийн нэр:  Физик Бүлэг: в Хичээлийн сэдэв: Цахилгаан­соронзон Үнэлгээ харах хэсэг: ХУВИЛБАР­1: ХУВИЛБАР­2: асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 1 1 зөв 2 0 буруу 2 1 зөв 3 0 буруу 3 1 зөв 4 0 буруу 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв зөв хариулт 2 зөв хариулт 5 буруу хариулт 3 буруу хариулт 0 хувь 40 хувь 100 үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ AНүүр#нүүр хуудас тест1#Тест1 Тест2#Тест2 Page 8

×