Successfully reported this slideshow.

Mat 2 2.7

549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mat 2 2.7

 1. 1. 7-ð àíãè<br /> “Ìàòåìàòèê”<br />Áýëòãýñýí: áàãøГ.Эрдэнэтогтох<br />Óëààíáààòàð 2010 îí<br />
 2. 2. Õ¿íäèéã<br />õýìæèõ<br />íýãæ¿¿ä<br />
 3. 3. Õè÷ýýëèéí<br />çîðèëãî:<br />Õ¿íäèéãõýìæèõíýãæ¿¿äòýéòàíèëöàõ<br />
 4. 4. Õè÷ýýëèéíçîðèëò:<br /><ul><li>Õ¿íäèéãõýìæèõíýãæ¿¿дийг мэдэх
 5. 5. Òóðøèëòõèéæ ¿ð ä¿íãòîîöîõ
 6. 6. Èõíýãæýýñáàãàíýãæ ð¿¿ øèëæ¿¿ëýõ
 7. 7. Îíîëûíìýäëýãýýàìüäðàëäõýðýãëýõ.</li></li></ul><li>Çóðãèéãàæèãëààäþóãÿìàðíýãæýýðõýìæèæáîëîõûãÿðèëöúÿ.<br /><ul><li>Óðò, áîãèíî
 8. 8. Øèíãýí
 9. 9. Õ¿íä, õºíãºí</li></li></ul><li>
 10. 10.
 11. 11. Áèäþóãõ¿íäèéí<br />íýãæýýðõýìæèæáîëäãèéãìýäëýý. <br />Õ¿íäèéí<br />íýãæ¿¿äýý<br />æàãñààíáè÷ýýðýé.<br />
 12. 12. ãðàìì<br />êèëîãðàìì<br />öåíòíåð<br />òîíí<br />
 13. 13. Áîäëîãî 1<br />Íýãøèðõýãгадил жимс 250 ãðжинтэй áîë, ÷è 1 êãжимсàâàõûíòóëä õэдэнøèðõýãгадилàâàõâý?<br />
 14. 14. 1 êã = 1000 гр<br />
 15. 15. ?ш<br /> 250гр<br />1кг=1000гр<br />1000гр: 250гр = 4 ш (гадил)<br />
 16. 16. Áîäëîãî 2<br />Тариалангийн талбайн нэг хэсгээс 25 центнер буудай хураан авав. Ийм таван хэсэг талбайгаас хэдэн центнер буудай хураан авах вэ?<br />
 17. 17. 1 ö = 100 êã<br />
 18. 18. 25ц х 5 = 125ц (Бүгд)<br /> ?<br /> 25ц 25ц 25ц 25ц 25ц<br />
 19. 19. Áîäëîãо 3<br /> Агуулахад 2 тн төмс байв.Энэ төмсийг 52 уутанд савлахад 544 кг төмс үлдэв.Уут тус бүрд хэдэн кг төмс ууталсан бэ?<br />
 20. 20. 1ò = 1000êã<br />1ò = 10ö<br />
 21. 21. 544кг<br /> ? ?? ? <br /> 52 уут <br />2 тн=2000кг<br />2000кг-544кг=1456кг (ууталсан)<br />1456кг : 52 = 28кг(нэг уутанд)<br />
 22. 22. Íýðèéãøèëæ¿¿ëææèø.<br />7êã5ö <br /> 960êã 1ò<br /> 200ã 2êã <br /> 6ö 475êã<br /> 1 <br />
 23. 23. Нэг кг хөвөн нэг кг давс 2-ын аль нь хүнд вэ?<br />
 24. 24. Өнөөдрийн үзсэн зүйлээ дүгнээд хүндийн нэгжүүдээ ашиглан таблиц зохиоё. <br />гр кг ц тонн<br />1000 100 10<br />
 25. 25. Ãýðèéíäààëãàâàð<br />Äîîðõèàæëóóäûã<br />áèåäààíã¿éöýòãý.<br />Õè÷ýýãýýðýé!<br />×è ÷àäíààà!<br />
 26. 26. Ñóðàõáè÷èã<br /> / õóóäàñ 42 /<br /> ¹ 1,2,3 – ð àæèë<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Àíõààðàëòàâüñàíäáàÿðëàëàà.<br />

×