Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 r angi mat цэрэндондов

686 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4 r angi mat цэрэндондов

  1. 3. Äóãóé áà ºíöºã
  2. 4. Çîðèëãî <ul><li>Äóãóé ä¿ðñ àøèãëàí ºíöºã </li></ul><ul><li>¿¿ñãýõ íýðëýõ. </li></ul>
  3. 5. <ul><li>Àðâàí õî¸ð ºðòººòýé </li></ul><ul><li>ªðòºº á¿ð íü õýìæýýòýé </li></ul><ul><li>Àëáàíû õî¸ð ýë÷òýé </li></ul><ul><li>Ýë÷ á¿ð òóøààëòàé </li></ul><ul><li>Öàã </li></ul>
  4. 6. ìîõîî õóðö òýãø 90° 90°-ààñ èõ 90°-ààñ áàãà
  5. 7. Тусалсанд баярлалаа ! Өнхрүүшт тусалцгаая ìîõîî òýãø õóðö ìîõîî õóðö òýãø
  6. 8. Ãýðèéí äààëãàâàð <ul><li>Äóãóé ä¿ðñèéã ºíöºã ¿¿ñãýí õàé÷èëæ , ä¿ðñ ¿¿ñãýí çîõèîìæ õèéõ </li></ul><ul><li>¯¿ññýí ºíöãèéã íýðëýæ áè÷èæ èðýýðýé. </li></ul>

×