Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Цахилгаан хэлхээний онол-13 кредит, 7 хоногийн ачаалал – 5 цагНЭГДҮГЭЭР БИЕ ДААЛТЫГ ХИЙХ ЗААВАР1 –р бие даалт. Сэдэв: Эсэр...
C1                                 R5                     R2    ...
бөгөөд R2 эсэргүүцэлд L1 индүкцлэг зэрэгцээгээр залгагдсан байна. Энэ  индүкцлэгүүд нь тотмол гүйдэлд эсэргүүцлийг нь эс...
цуваа эсэргүүцэл R1 ба R3,8 –аас тогтоно. Энэ нь хүчдэл үүсгүүрээс бидний  судлагаа хийж байгаа хэлхээний хэрэглэх нийт ...
гүйдлийн хувьд индүкцлэгэн ороомог нь богино холбоосон дамжуулагч мэт  ачаалал өгдөг учраас богино холбогдсон эсэргүүцлээ...
Гүйцэтгэлийн тайлагналт Оюутан бүр багшаас оноосон №-ын           1K    2.7Kдагуу доор өгөгдсөн схемүүдээс ...
1K      2mF      2.2K     2mF                               3K        ...
1K    3K    1mF     3K12B       3K    10K     2mH    20mF            3K      ...
3K   300 Om      1mF12B                      2mH      2K               ...
1K    1MF   2 mH  2.7K         200 Om                            5.1K12B   ...
2mF          300 Om              300 Om                    200 Om        ...
100 Om      2mF      2mH                           2mF  12B            ...
200 Om 100 Om       1K               1mH                         2mF  12B ...
10mF     500 Om      2mH        330 Om              1K 12B                ...
1K   3K  1mF    3K12B     3K  10K    2mH   20mF         3K                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

нэгдүгээр бие даалтыг хийх заавар

3,448 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

нэгдүгээр бие даалтыг хийх заавар

 1. 1. Цахилгаан хэлхээний онол-13 кредит, 7 хоногийн ачаалал – 5 цагНЭГДҮГЭЭР БИЕ ДААЛТЫГ ХИЙХ ЗААВАР1 –р бие даалт. Сэдэв: Эсэргүүцлийн хувиргалтын аргаар нэг цхх бүхийцахилгаан хэлхээний тооцоо хийх. Харьцангуй энгийн бүтэцтэй нийлмэлцахилгаан хэлхээнд гүйдэл, хүчдэл, эсэргүүцлийн тооцоо хийх дадлагыг Омынерөнхий хуулийн үндсэн дээр гүйцэтгэж сурах бөгөөд хэлхээ нь цахилгаанидэвхтэй ба урвалжит элементүүдийг аль алиныг нь агуулсан байна. Энэ биедаалтаар оюутан цахилгаан хэлхээний элементүүдийн тогтмол ба хувисах гүйдэлдүзүүлэх хариултын мөн чанарыг бүрэн судалж эзэмших бөгөөд цаашид илүүтөвөгтэй зохион байгуулалт бүхий нийлмэл хэлхээнд тооцоо хийх онолын бусадаргыг чөлөөтэй хэрэглэх бэлтгэлийг хангана.Ашиглах сурах бичиг, ном хэвлэл: Атабеков Б.Д. Теоретические основы электротехнтехники, Москва, “связь”,1989 Махмуд Хаави ,Жозеф Эдминистр, Цахилгаан хэлхээний онол ба бодлогууд, орч. анли хэлнээс А.Батмөнх,; Ш. Ангар болон бусад, Цахилгаан техникийн үндэс, УБ, 2001 Бессонов М.Б., Теоретические основы элекртотехники, “Энергия” , Москва, 1989Бие даалтыг хэрэгжүүлэх ерөнхий аргачилал1. тогтмол гүйдлийн тооцооны үед хэлхээн дэх хүчдэл үүсгүүр ба гүйдлийн урсгалын чиглэлийг тодорхойлно.2. Гүйдлийн чиглэлийг тодорхойлоход урвалжит элементийн тогтмол гүйдэлд үзүүлэх үйлчилгээний мөн чанарыг зөв тооцох хэрэгтэй (тухайлбал: тогтмол гүйдлийн үед индүкцлэгэн элементийн эсэргүүцэл тэгтэй тэнцүү, багтаамжин С элементийн эсэгүүцэл хязгааргүй гэх мэт... ). Энэ нь схемийг хялбарчлахад мэдэгдэхүйц хөнгөлөлт оруулахаас гадна схемийн ажиллагааг нарийн тооцоолоход онолын мэдплэгийг шууд хэрэглэх боломжийг олгодог.3. Цахилгаан хөдөлгөгч хүчнээс гүйдлийн урсгал үүсэхэд цахилгаан байршлын хувьд хамгийн алслалттай зангилааг тодорхойлно.
 2. 2. C1 R5 R2 R1 L1 R4 C2 I R6 R3 E L2 R7 R9 R8 Зур,14. Жишээлбэл: Зур.1 Хүчдэлийн үүсгүүр Е -ийн нөлөөгөөр үүсэх гүйдлийн урсгалын цагирагийг элемент бүрийн дэргэдэх шулуун шугаман сумаар заав. Энэхүү сум нь зөвхөн гүйдлийн урсгалыг заахаас биш тодорхой нэг элементээр гүйх гүйдлийн хэмжээг заахгүй.харин өгөгдсөн эсэргүүцлийн хэмжээг ашиглан хэлхээний хэсгийн Омын хуулиар тухайн эсэргүүцэл дээр унах хүчдэлийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Сумын дагуу ажиглан харвал,цахилгаан хүчдэлийн үүсгүүр Е-ээс хамгийн алслагдсан хэлхээний элемент бол R4,R6,R7-г агуулсан хэлхээний хэсэг байна.5. Хамгийн алслагдсан хэлхээний элэементүүдийг агуулсан цуваа болон зэрэгцээ хэлхээний хүрээний ерөнхий эквивалент эсэргүүцлийг олно. Энэ бол хамгийн алслагдсан хэлхээний ерөнхий эсэргүүцэл болно. Энэ нь: R4..8 =R4+R6+R7 +R8 болно. Энэ тохиолдолд судлагааны хэлхээ дараах схемтэй болно. R2 R1 a L1 R3 E R4...8 L2 R9 b çóð.26. Шинээр үүсссэн схем дээр дахин цахилггаан хүчдэлийн үүсгүүрээс хамгийн алслагдсан хэлхээг олж тодорхойлно. Зур,2 дэээрээс ажиглавал, L 2 индукцлэг шинээр үүссэн эквивалент эсэргүүцэл R4..8 –д цуваагаар залгагдсан байх
 3. 3. бөгөөд R2 эсэргүүцэлд L1 индүкцлэг зэрэгцээгээр залгагдсан байна. Энэ индүкцлэгүүд нь тотмол гүйдэлд эсэргүүцлийг нь эс тооцож болохоор бага хэмжээний ороомгийн утасны эсрэгүүцлээр тодорхойлогдох учир тэдний эсэргүүцлийг тэг утгатай хэмээн үзэж L1 нь түүнтэй зэрэгцээ R2-ийг схемээс гаргаж, цуваа хэлхээнд эсэргүүцэлтэй байгаа L2индүкцлэг маш бага эсэргүүцэлтэй учраас схемд түүнийг эс тооцон хасаж болно. Энэ хялбарчлалын дараа зур.2 дээрх схем зур.3 дээрх схем болон хялбарчлагдана. R1 a R3 E R4...8 R9 b çóð.37. Зур.3 дээрх схем дээр хялбарчлагдвал зохих хамгийн алслагдсан салаа бол одоо а ба в цэгийн хооронд холбогдсон R4..8 ба R3 –аас тогтох зэрэгцээ эсэргүүцлэн салаа байна. Энэ салааны ерөнхий эсэргүүцэл нь R3,8 =(R3*R4..8)/( R3+R4..8) болно. Энэ хувиргалтын дараа зур.3 дээрх схем зур.4 хэлбэртэй болно.8. Зур.4 дээрх схемд эсэргүүцэл R9 –ийн хоѐр тал хоѐулаа газрын потенциалтай байгаа учир уг эсэргүүцэл схемд ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлэхгүй хэлхээ түүний гадуур битүүрэн газардсан байна. R1 a R1 aE R3.8 E R3.8 R9 b b çóð.4 Çóð.59. 8)-д хэлэгдсэн схемийн өөрчлөлтийг тусган бидний схем зур.5 дээр үзүүлсэн хялбар бүтцийг олно. Энэ хэлхээ нь ердөө хүчдэл үүсгүүрт залгагдсан хоѐр
 4. 4. цуваа эсэргүүцэл R1 ба R3,8 –аас тогтоно. Энэ нь хүчдэл үүсгүүрээс бидний судлагаа хийж байгаа хэлхээний хэрэглэх нийт гүйдлийн хэмжээг шууд тодорхойлж болно. Энэ нь : I=E/(R1+R3,8) Хэлхээний хэсгийн Омын хууль ѐсоор R1 эсэргүүцэл дээр унах хүчдэл: VR1= IR1 = R1E/(R1+R3,8) Эсэргүүцлүүдийн утгыг мэдэж байвал, шинжилгээний явц дунд үүссэн завсрын схемүүдийг ийм маягаар элемент бүр дээр унах хүчдэлийг болон түүгээр гүйх гүйдлүүдийг тодорхойлох замаар сонгогдсон эсэргүүцлүүдийн даах чадлыг тодорхойлж болно.10. Схемийн хялбарчлал ийнхүү төгсгөлийн шатанд хүрсэн тул одоо схемийн тооцоог хийх шаардлагатай. Үүний тулд схемийн элементийн параметрууд өгөгдсөн байх хэрэгтэй. Эсэрггүүцлүүдийг тодорхорй болгоѐ. R1=10 , R2=5ом, R3 =4,3 ом , R4= 6,2 ом, R5= 2,2 ом ,R6= 3,9 ом, R7= 4,7 ом ,R8=7,5 ом , R9=3,9 ом , С1=0,001 мкФ, С2=0.02мкФ, L1=1 млГн, L2=0.5 мкГн, Е=10 B11. Тооцооны хамгийн эхний элемент бол хэлхээний нийлбэр гүйдлийг олох явдал бөгөөд энэ нь I=E/(R1+R3,8) илэрхийллээр хийгдэнэ.12. ÿéäëèéã Îìûí õóóëèàð îëîõ áºãººä åðºíõèé ýñýñðã¿¿öýë íü (R 1+R3,8) болох бөгөөд энэ эсэргүүцлийг олохын тулд: R3.8=R3//(R4..8) , R4…8 нь R4..8 =R4+R6+R7 +R8 гэх мэтчилэн урагш шилжсээр бүх завсрын эсэргүүцлүүдийн утгыг тодорхойлно. Энэ бол хүнд биш. Өмнөх шатуудад гаргасан 1 томъѐонууддаа орлуулан тавьж олно. Ийм маягаар R4..8 =R4+R6+R7 +R8=6.2+3.9+4.7+7.5=22.3 Ом ; R3..8=R3//R4..8=(4.3*22.3)/(4.3+22.3)= 95.89/26.7=3.59 Ом;13. Ийм тохиолдолд хэлхээний ерөнхий гүйдлийн утга: I= 10/(10+3.59)=10/13.6=0.735 A14. Нэгэнт хэлхээний ерөнхий гүйдэл тодорхойлогдсоноос хойш одоо R1 эсэргүүцэл дээр ялгарах чадлыг тооцоолж, түүнд хамгийн ойр дээд утгын стандарт эсэргүүцлийг сонгож тавина. Энэ нь дараах байдлаар тооцоологдоно. Үүнд: VR1=IR1=0.735 x 10 = 7.35 B. Түүн дээр ялгарах чадал PR1= VR1 x I=7.35 x 0.735 = 5.4 BA. Энэ эсэргүүцлийн сонгох чадлын хэмжээ стандарт хуваарийн дагуу 5,4 В т –аас давж байх хэрэгтэй. Резисторын чадал нь: 7,5 Вт стандарт чаддлын даацтай байх хэргтэй ажээ.15. R! эсэргүүцлээс хойш орших схемийн хэсэг дээр унах хүчдэл V1= E- VR1=10- 7.35= 2.65 B. R2 эсэргүүцэл дээр хүчдэл унахгүй. Учир нь бид дээр тогтмол1
 5. 5. гүйдлийн хувьд индүкцлэгэн ороомог нь богино холбоосон дамжуулагч мэт ачаалал өгдөг учраас богино холбогдсон эсэргүүцлээр гүйдэл гүйхгүй. Түүн дээр ямар ч хүчдэл унахгүй. Иймээс V1 хүчдэл R3, R4 эсэргүүцлүүдийн дээд гаргалгаан дээр унана. Ийм учраас энэ хүчдэл R3,R4 эсэргүүцлүүдийн хоѐр салаагаар урсах гүйдлийг үүсгэх бөгөөд хэмжээ нь: IR3=I[R4..8/(R3+R4,,8)=0.735 x [22.3/(4.3+22.3)] = 0.616 A; IR4..8=R3/(R3+R4,,8)] = 0.735 X [4.3/(4.3+22.3)]= 0.119.16. IR3=0.616A, IR4,,8=0.119A. Тэгвэл, PR4=VR4 x IR4..8= V1(R4/(R4..8) IR4..8=2.65 x 0.119( 6.2/22.3)= 0.0875 BA тул сонгох чадал: 0.125 Вт. PR.6= IR6 x VR6= IR6V1(R6/(R4..8)=0.119 x 2.65 x( 3.9/22.3)= 0.055 BA тул сонгох чадал: 0,125 Вт. PR7=V7 x IR7= I4..8V1(R7/(R4..8)=0.119 x2.65x( 4,7/22.3)= 0.066 BA. Сонгох чадал: 0,125 Вт. PR8=V8 x IR8= I4..8V1(R8/(R4..8)=0.119x2.65 x( 7,5/22.3)= 0.106 BA. Сонгох чадал: 0,125 Вт.17. R9 эсэргүүцлийн хоѐр талын потенциал ижил тэгтэй тэнцүү учир түүгээр гүйдэл гүйхгүй. Ийм учраас бидний авч үзсэн тогтмол гүйдлийн хэлхээний бүрэн тооцоо эсэргүүцэл хувиргалтын аргаар бүрэн хийгдэж дууслаа. Тооцооны үр дүнг доор хүснэгтэд үзүүлэв. Хэмжээ(ом,Ф,Гн) Эсэргүүцэл(ом) Хүчдэл (вольт) Гүйдэл (ампер) Гүйдэл (ампер) хүчдэл (вольт) Чадал (ватт) Чадал (ва) элемент элемент R1 10 0,735 7.35 5.4 R8 7,5 0.119 2.65 0.106 R2 5 0 0 0 R9 3,9 0 0 0 R3 4,3 0,616 2.65 0.736 C1 10-8 0 0 0 R4 6,2 0.119 2.65 0.0875 2*10-8 0 0 0 C2 R5 2,2 0 0 0 10-3 0.735 0 0 L1 R6 3,9 0.119 2.65 0.055 5*10-4 0.119 0 0 L2
 6. 6. Гүйцэтгэлийн тайлагналт Оюутан бүр багшаас оноосон №-ын 1K 2.7Kдагуу доор өгөгдсөн схемүүдээс авчтооцооны ажлыг гүйцэтгээд 5-р долоо 5.1K 2.4K 3Kхоногт багтаан схемийг ORCAD WIN 12B 2.2Kпрограмаар зуран тооцоогоокомпьютер дээр гүйцэтгэн хэвлэжбагшид хүлээлгэн өгч хамгаалалт 3.3Kхийнэ. Зөвхөн хамгаалалт хийснийдараа гүйцэтгэлийн оноо тавигдаж, 4.7K 2mkF Çóðàã 1бие даалтыг гүйцэтгэсэнд тооцно. 1K 1.4mF 2K 3.3K 12B 1K 2mF 1.5K 4.7K 2mH 3K Çóðàã 2 2K 3mH 3.7K 3.3K 12B 1K 3K 2mF 3K 2mF 2K Çóðàã 3
 7. 7. 1K 2mF 2.2K 2mF 3K 1K 12B 1K 2K 3K 1K 2K 1K 2mF Çóðàã 4 1K 2K 3K 1K 10mF 1K 10mF 12B 1K 10K 10K 3K Çóðàã 5 2K 1K 10mF 2K 4.7K 3.3K 1K 10K12B 1K 2mF 4.7K 10K Çóðàã 6 1K 3mH 2K
 8. 8. 1K 3K 1mF 3K12B 3K 10K 2mH 20mF 3K 4.7K 2K 2K 1K 2mF Çóðàã 7 1K 2K 3K 2K 12B 1mF 10K 2mF 2K 5K 10K 1K Çóðàã 8 1K 3mH 2K 3K 1mF 2mF12Â 10K 10K 5K 2K Çóðàã 9 3K 1K
 9. 9. 3K 300 Om 1mF12B 2mH 2K 1K 4.7K 2mF 1K10K 5K 3K 2K 2K Çóðàã 10 1K 1mF 2mH 200 Om 300 Om 3K12B 2mF 1.2K 2.2K 2mF 10K 3K 2K 2K 4.7K Çóðàã 11 2K 2mH 300 Om 1K 10K 2mH 1mF 12B 10K 2K 4.7K 2.7K 1K Çóðàã 12 2K 10K
 10. 10. 1K 1MF 2 mH 2.7K 200 Om 5.1K12B 5K 10K 1MF 3K 2K 2.2K 2K 1.3K Çóðàã 13 1MF 10mH 300 Om 2MF 20K 12B 2K 1.3K 10K 1K 2.2K 2K 3K 330 Om Çóðàã 14
 11. 11. 2mF 300 Om 300 Om 200 Om 2mF 10mF 1K 2K 12B 1K 10K 3K 2mH 2K 1.2K Çóðàã 15 1K 3K 2mF 2mH 300 Om12B 4.3K 2mF 1K 2K 1K 300 Om 10mF 10K 2K 2K Çóðàã 16 2mH 1K 10K 200 Om 10K 12B 2mF 500 Om 2mF 510 Om 20K 30K 2K 2K 1K Çóðàã 17
 12. 12. 100 Om 2mF 2mH 2mF 12B 3K 1mF 200 Om 1K 10mF 10K 500 Om 1K 10K Çóðàã 18 1K 200 Om 1mF 10K 10mF 1mH 12B 2K 1mF 3K 2K 200 Om300 Om 1K 3K 300 Om 3K 10mF Çóðàã 19 1K 2mH 200 Om 300 Om 12B 1mF 1mF 1K 1mF 10K 2mF 200 Om 200 Om 5K 1.3K Çóðàã 20
 13. 13. 200 Om 100 Om 1K 1mH 2mF 12B 2mF 2K 1K 200 Om 1K 1K 20mF 300 Om 1K 300 Om 200 Om Çóðàã 21 1mF 1mH 300 Om 200 Om 500 Om 1mF 12B 2K 100 Om 1mF 1mF 10K200 Om 100 Om 10K 2K 2K Çóðàã 22
 14. 14. 10mF 500 Om 2mH 330 Om 1K 12B 5K 10mF 200 Om 10mF 7.2K200 Om 2mH 200 Om 200 Om 300 Om 300 Om Çóðàã 23 2K 2mF 1mH 300 Om 2K 300 Om 12B 2mH 1K 200 Om300 Om 2mF 2mH 5K 5K 200 Om 200 Om 1K Çóðàã 24 2K 1K 10mF 2K 4.7K 3.3K 1K 10K 12B 1K 2mF 4.7K 10K Çóðàã 25
 15. 15. 1K 3K 1mF 3K12B 3K 10K 2mH 20mF 3K 4.7K 2K 2K 1K 2mF Çóðàã 26

×