Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Параллель зөөлт, эргүүлэлт

11,552 views

Published on

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум IV сургууль 5-р ангийн математикийн "Параллель зөөлт, эргүүлэлт" сэдэвт эй хичээл

Published in: Education
  • Login to see the comments

Параллель зөөлт, эргүүлэлт

  1. 1. Гурвалжин шугамыг анхны байрлалаас нь шулуун шугамын дагуу 2.5 см зайд зөөжээ. Гурвалжин шугамыг анхны байрлалаас нь 5.3 см зайд зөөж зураад ярилцаарай.
  2. 2. АВ хэрчмийг параллелиар зөөв. Хэрчмийн үзүүр (төгсгөл)-ийн цэгүүдийг параллелиар хэдэн нэгж зайд зөөсөн байна вэ?
  3. 3. А В А1 В1
  4. 4. 9 м
  5. 5. В СА N М K
  6. 6. 1 2 3 4 5 5 нэгж нэгж 7
  7. 7. Гэрийг баруун тийш 5 нэгж, зүүн тийш 7 нэгж ,хойд зүгт 1 нэгж, өмнө зүгт 3 нэгжээр тус тус параллель зөөлт хийгээрэй
  8. 8. Параллель зөөлт , эргүүлэлт, тэнхлэгийн тэгш хэмээр дүрсүүд тэнцүү дүрсдээ шилжих бөгөөд эдгээрийг дүрсийн шилжилт гэнэ.

×