Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szkolenie ict skawina 2005

365 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szkolenie ict skawina 2005

 1. 1. Szkolenie ICT Skawina 2005 Witam serdecznie i zapraszam do miłego spędzenia czasu Tsanyo Christov
 2. 2. Wprowadzenie <ul><li>Część I - Teoretyczna </li></ul><ul><li>Część II - Warsztatowa </li></ul><ul><li>Część III - Projektowa </li></ul>
 3. 3. Porządek spotkania <ul><li>Część I – Teoretyczna </li></ul><ul><li>8.30 – 10.00 </li></ul><ul><li>Strategia Lizbońska </li></ul><ul><li>Deklaracja Bolońska </li></ul><ul><li>Edukacja w Europie: różne systemy – wspólne cele </li></ul><ul><li>Programy Europejskie – program Minerva </li></ul><ul><li>Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji – cele, priorytety, akcje </li></ul><ul><li>Nowe perspektywy 2007-2013 </li></ul>
 4. 4. Porządek spotkania <ul><li>Część II – Warsztatowa </li></ul><ul><li>10.15 – 11.45 </li></ul><ul><li>12.00 – 13.30 </li></ul>
 5. 5. Porządek spotkania <ul><li>Część II – Warsztatowa </li></ul><ul><li>cd. </li></ul><ul><li>Termin do uzgodnienia </li></ul>
 6. 6. Część III - Projektowa <ul><li>Wykonanie projektu online </li></ul><ul><li>Termin: do 15.12.2005 </li></ul>
 7. 7. Część I - Teoretyczna <ul><li>Strategia Lizbońska </li></ul><ul><li>Kilka faktów: </li></ul><ul><li>Lizbona, marzec 2000 roku </li></ul><ul><li>Społeczeństwo informatyczne dla wszystkich </li></ul><ul><li>Konkurencyjna i dynamiczna gospodarka bazująca na wiedzy </li></ul><ul><li>eLearning – kształtowanie przyszłej edukacji </li></ul><ul><li>Akcja „eEuropa” – e-handel, e-zarządzanie, e-nauczanie </li></ul>
 8. 8. Raport Facing the Challenge. The Lisbon strategy for Growth and Employment Autor: Wim Kok <ul><li>„ (...) Do zapewnienia ekonomicznego wzrostu w przysz ł o ś ci Unii potrzebna jest klarowna i holistyczna strategia nierozerwalnie zwi ą zana z rozwojem sektora ICT i rozpowszechnianiem technologii we wszystkich dziedzinach ż ycia społeczno-ekonomicznego . Najwy ż szym priorytetem jest zastosowanie planu akcji eEuropa do promowania e-handlu, e-zarz ą dzania i e-nauczania.(...)’’ </li></ul>
 9. 9. Ten sam raport stwierdza dalej <ul><li>„ (...)Konsekwencj ą starzenia si ę społecze ń stwa jest zwi ę kszenie udziału starszych ludzi na rynku pracy. Uczenie si ę przez całe ż ycie to nie luksus, to niezb ę dno ść . A wi ę c je ś li starszy luzie chc ą utrzyma ć swoj ą aktywno ść w miejscu pracy, powinni nabyć umiej ę tno ś ci, które sprostaj ą wymaganiom spo ł ecze ń stwa wiedzy.(...)” </li></ul>
 10. 10. Raport OECD E-learning. The Partnership Challenge <ul><li>„ Sama technologia nie zapewnia sukcesu w edukacji. Nabiera wartości tylko je ś li uczeń i nauczyciel s ą w stanie co ś z tym zrobi ć (...)Musi nast ą pi ć zgranie infrastruktury, u ż ytkowników i oprogramowanie aby aplikacja zadzia ł a ł a. Niezgranie lub brak których z komponentów powoduje niech ęć i rozczarowanie (...)Bardzo cz ę sto tre ść edukacyjna pozostaje w granicach danej społeczności – to co dzia ł a w jednej kulturze, nie koniecznie dzia ł a w innej(...) tre ść edukacyjna i us ł ugi e-learningowe powinny by ć dopasowane do lokalnych potrzeb i kultur”. </li></ul>
 11. 11. Inny r aport OECD z listopada 2004 roku <ul><li>„ (...) e-learning ma wyraźny potencjał w stymulowaniu nowych form organizacji edukacyjnych. Jednak pozostaje ten sam model pedagogiczny. Tak naprawdę pytanie nie dotyczy komputeryzacji i oprogramowania, lecz e-pedagogiki w praktyce.” </li></ul>
 12. 12. Raport Komisji przy Radzie Europy, 19 listopada 2004 <ul><li>„ (...) Niezbędna jest systematyczna ewaluacja dotychczasowego doświadczenia napływającego z różnych inicjatyw i programów pilotowych aby ustalić mapę rozwoju e-learningu na przyszłość”. </li></ul>
 13. 13. Część I - Teoretyczna <ul><li>Deklaracja Bolońska </li></ul><ul><li>Kilka faktów: </li></ul><ul><li>Bolonia, 1999 rok </li></ul><ul><li>Mobilność studentów na terenie całej Europy </li></ul><ul><li>Rozwój kompetencji obywateli Europy w kontekście uczenia </li></ul><ul><li>się przez całe życie </li></ul><ul><li>Współpraca między uniwersytecka </li></ul><ul><li>Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskich </li></ul><ul><li>szkół w kontekście globalnym </li></ul><ul><li>Szerszy dostęp Europejczyków do wyższej edukacji </li></ul>
 14. 14. Komunikat EADTU* nt. nowego programu eBolonia <ul><li>” Otwarte wirtualne nauczanie na odległość wzmocni Europejskiego Obszaru edukacyjnego oraz globalną pozycję europejskich szkół wyższych. Członkowie deklarują działania na rzecz promocji nauczania na odległość bez granic. Zwiększają swój wkład w rozwijaniu modelu uczenia się przez całe życie dla Europejczyków i ich stanu zatrudnialności (...)”. </li></ul><ul><li>*EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) </li></ul>
 15. 15. Część I - Teoretyczna <ul><li>Edukacja w Europie </li></ul><ul><li>Różne systemy – wspólne cele </li></ul><ul><li>Cel strategiczny # 1 – Poprawa jakości systemów </li></ul><ul><li>edukacji </li></ul><ul><li>Cel strategiczny # 2 – Ułatwienie dostępu do systemów </li></ul><ul><li>edukacji </li></ul><ul><li>Cel strategiczny # 3 – Otwarcie systemów edukacyjnych </li></ul><ul><li>na środowisko i świat </li></ul>
 16. 16. Część I - Teoretyczna <ul><li>Programy Europejskie </li></ul><ul><li>Program MINERVA </li></ul><ul><li>Stosowanie metod kształcenia otwartego i na odległość </li></ul><ul><li>Technologie ICT w edukacji </li></ul><ul><li>Promowanie krytycznego i odpowiedzialnego stosowanie ICT </li></ul><ul><li>Aspekt dydaktyczny w rozwoju ICT </li></ul>
 17. 17. Część I - Teoretyczna <ul><li>Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji </li></ul><ul><li>Cele </li></ul><ul><li>Szersze i efektywniejsze wykorzystywanie ICT w </li></ul><ul><li>społeczeństwie wiedzy w kontekście uczenie się przez </li></ul><ul><li>całe życie </li></ul><ul><li>Struktura </li></ul><ul><li>Akcja 1 – Promowanie alfabetyzmu cyfrowego </li></ul><ul><li>Akcja 2 - Europejskie Campusy wirtualne </li></ul><ul><li>Akcja 3 – eTwinning </li></ul><ul><li>Akcja 4 – Działanie przekrojowe i monitorowanie </li></ul>
 18. 18. Nowe perspektywy programów edukacyjnych UE 2007-2013 <ul><li>Komponenty programu zintegrowanego </li></ul><ul><li>Comenius (w tym eLearning) </li></ul><ul><li>Erasmus </li></ul><ul><li>Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>Grundtvig </li></ul><ul><li>Program m/sektorowy </li></ul><ul><li>Program Jean Monnet </li></ul><ul><li>€ 13,620 mld </li></ul><ul><li>Cele </li></ul><ul><li>1 na 20 uczniów w Comenius </li></ul><ul><li>3 mln studentów w Erasmus </li></ul><ul><li>150 tys, w Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>25 tys w Grundtvig </li></ul>

×