Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul>Ãóðâàëæ ин 2МА3  </ul><ul>ÿéöýòãýñýí: Ìàòåìàòèêèéí áàãø </ul>
<ul>Хамрах хүрээ: 7-р анги Залгамж холбоо: 2МА31а 1БШ13а Хэрэгцээ : Хүрээлэн буй орчны юмс, үзэгдлээс ге î метрийн үндсэ...
<ul>Íèéãìèéí õýðýãöýý: </ul><ul><li>Á¿õ íèéòèéí ìàòåìàòèêèéí áîëîâñðîëûã õºãæ¿¿ëýõ
Áàéãàëèéí ØÓ, Òåõíèê òåõíîëîãè, ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí óÿëäàà õîëáîîã òàíèí ìýääýã, ç¿é òîãòëûã òàíèõ, á¿ðòãýë òîîöîîã áîë...
Ãóðâàëæíû ÷àíàðóóäûã ¿ãýýð, çóðàã ä¿ðñëýëýýð, òîâ÷ òýìäýãëýëýýð, òîìü¸îãîîð èëýðõèéëæ ñóðñíààð ìàòåìàòèê õýë, ñýòãýëãýýîþó...
Ãåîìåòð áàéãóóëàëò õèéæ á¿òýýõ íü ØÓ-íû ¿íäýñòýé àæèãëàëò òóðøèëò õèéæ ìºí ÷àíàð ç¿é òîãòëûã òàíèí ìýäýõýä õýðýãëýãäýíý. <...
<ul>Зорилго:  Гурвалжны элементүүд, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг судалснаар ахуй амьдралд тохиолдох асуудлыг шийдвэрлэх...
<ul>Агуулга: Судлагдахууны тогтолцоо: </ul><ul><li>Гурвалжин түүний элементүүд, ангилал, элемент хоорондын шүтэлцээ хамаар...
Гурвалжны тэнцэтгэл биш, гурвалжны тэнцүүгийн шинжүүд,  пифагорын теорем , áàòàëãààíû õóâèëáàðóóäûã ¿éëýýð õèéæ äàäëàãàæè...
<ul>Óð óõààíû òîãòîëöîî: Ê 1 : Ýðãýí òîéðíû ¿çýãäýë þìñààñ ãåîìåòðèéí õÿëáàð ä¿ðñèéã ÿëãàí òàíüæ, íýðëýõ, çóðàõ, òýìäýãëý...
<ul>Öàãèéí õóâààðèëàëò </ul>
 
<ul>Òýíö¿¿ãèéí øèíæ </ul><ul><li>1-ð øèíæ
2-ð øèíæ
3-ð øèíæ </li></ul><ul>Ãóðâàëæèí  </ul><ul>Àíãèëàë </ul><ul><li>Òàë
ªíöºã </li></ul><ul>Ãóðâàëæíû òýíöýòãýë áèø Ïèôàãîðûí òåîðåì </ul>
<ul>Õÿëáàð àðãààð áîäîõ </ul><ul>Çàëãàìæ õîëáîî 1ÌÀ3/1àáâ 1ÌÀ3/2àá 1ÌÀ3/3àãå 2ÌÀ2/3ä 2ÌÀ3/2áâã 2ÔÈ2/2à 2Õª3/1à 2ÇÓ3/1á </...
<ul>Ñóðàëöàã÷èéí ñóðàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû ºíöãèéã òðàíñïîðòèðîîð õýìæèõ
÷àíàðûã ýçýìøèæ áîäëîãî áîäîõ
Áèå äààí ýçýìøñýí ìýäëýãýý õóâààëöàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû àíãèëëûã òîäîðõîéëî...
Áîäëîãî áîäîõ àðãà÷ëàëàà ººðèéí áîëãîõîä òóñëàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>ºìíºõ òºñººëëèéã ñ...
Òºñººëºë äýýð òóëãðëàí ãóðâàëæíû ÷àíàð </li></ul><ul>òîäîðõîéëîõ </ul><ul><li>Ãóðâàëæíûã ñóäëàõ àðãûã çààæ çºâëºõ </li></u...
Òîäîðõîéëæ æèøýý ãàðãàõ
Ýðãýëçýýòýé ç¿éëýý àñóóæ ëàâëàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû øèíæ ÷àíàð òîäîðõîéëîëò ...
÷àíàð òàëáàéí òîìü¸îíóóäûã àìüäðàëä àøèãëàõ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geometr 7uzuuleh

1,661 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geometr 7uzuuleh

 1. 1. <ul>Ãóðâàëæ ин 2МА3 </ul><ul>ÿéöýòãýñýí: Ìàòåìàòèêèéí áàãø </ul>
 2. 2. <ul>Хамрах хүрээ: 7-р анги Залгамж холбоо: 2МА31а 1БШ13а Хэрэгцээ : Хүрээлэн буй орчны юмс, үзэгдлээс ге î метрийн үндсэн дүрсийг танин мэдэж, тэдгээрийн элемент хоорондын хамаарлын хуулийг судалснаар амьдрал ахуйн асуудлыг геометр хэрэглэн шийдвэрлэж сурах. </ul>
 3. 3. <ul>Íèéãìèéí õýðýãöýý: </ul><ul><li>Á¿õ íèéòèéí ìàòåìàòèêèéí áîëîâñðîëûã õºãæ¿¿ëýõ
 4. 4. Áàéãàëèéí ØÓ, Òåõíèê òåõíîëîãè, ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí óÿëäàà õîëáîîã òàíèí ìýääýã, ç¿é òîãòëûã òàíèõ, á¿ðòãýë òîîöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä ìàòåìàòèê àðãóóäûã õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, àñóóäàëä óõàìñàðòàé õàðèóöëàãàòàé õàíääàã èðãýí òºëºâø¿¿ëýõ </li></ul><ul>Õóâü õ¿íèé õýðýãöýý: </ul><ul><li>Ãóðâàëæèíä õîëáîãäîõ õýìæèëò, ýëåìåíò õîîðîíäûí õàìààðëûã ñóäàëñàíààð ãóðâàëæèí ä¿ðñèéí ãåîìåòð ÷àíàðûã àøèãëàí áîäëîãî áîäîõ, ïðàêòèêèéí çàðèì àñóóäëûã øèéäýõ
 5. 5. Ãóðâàëæíû ÷àíàðóóäûã ¿ãýýð, çóðàã ä¿ðñëýëýýð, òîâ÷ òýìäýãëýëýýð, òîìü¸îãîîð èëýðõèéëæ ñóðñíààð ìàòåìàòèê õýë, ñýòãýëãýýîþóí óõààíàà õºãæ¿¿ëýõ áàãàæ õýðýãñýë áîëãîí õýðýãëýæ òóëãàìäñàí àñóóäëûã îíîâ÷òîé øèéäâýðëýõ
 6. 6. Ãåîìåòð áàéãóóëàëò õèéæ á¿òýýõ íü ØÓ-íû ¿íäýñòýé àæèãëàëò òóðøèëò õèéæ ìºí ÷àíàð ç¿é òîãòëûã òàíèí ìýäýõýä õýðýãëýãäýíý. </li></ul>
 7. 7. <ul>Зорилго: Гурвалжны элементүүд, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг судалснаар ахуй амьдралд тохиолдох асуудлыг шийдвэрлэх чадвар эзэмших . Зорилт: 1. Гурвалжин, түүний элементүүдийг судлах, бодлого бодоход хэрэглэх 2. Гурвалжны ангилал, тэнцэтгэл биш, гурвалжны тэнцүүгийн шинжүүдийг мэдэх, пифагорын теоремыг хэрэглэх </ul>
 8. 8. <ul>Агуулга: Судлагдахууны тогтолцоо: </ul><ul><li>Гурвалжин түүний элементүүд, ангилал, элемент хоорондын шүтэлцээ хамаарлыг олж тогтоох, батлах
 9. 9. Гурвалжны тэнцэтгэл биш, гурвалжны тэнцүүгийн шинжүүд, пифагорын теорем , áàòàëãààíû õóâèëáàðóóäûã ¿éëýýð õèéæ äàäëàãàæèõ </li></ul>
 10. 10. <ul>Óð óõààíû òîãòîëöîî: Ê 1 : Ýðãýí òîéðíû ¿çýãäýë þìñààñ ãåîìåòðèéí õÿëáàð ä¿ðñèéã ÿëãàí òàíüæ, íýðëýõ, çóðàõ, òýìäýãëýõ, ¿ãýýð òîìü¸îëîí èëýðõèéëýõ, õàðèëöàõ Ê 2 : Ä¿ðñèéí ãåîìåòð ÷àíàðûã ñóäëàõ, öààñàí çàãâàð àøèãëàí ýâõýæ íóãàëàõ, ýâë¿¿ëýõ ¿éëýýð áàòëàõ, ãåîìåòð áàéãóóëàëò õèéæ ä¿ðñ á¿òýýõ, òîîöîîëîõ áîäëîãî áîäîõ, ýäãýýðèéã ó÷èðëàí òàéëáàðëàõ Ê 3 : Ãåîìåòð ä¿ðñ íü áîäèò þìñ, ¿çýãäëèéí õèéñâýð çàãâàð áîëîõûã óõààð÷ îéëãîñíîîð àìüäðàë àõóéí àãóóëãàòàé àñóóäàë áîäëîãûã ãåîìåòðèéí õýëä õºðâ¿¿ëýí çàãâàð÷ëàõ Ê 4 : ãåîìåòðèéí àñóóëò áîäëîãûí òàâèëûã “Þó ºãºãäñºí?”, “Þó îëîõ?”, “ßìàð íºõöºë áàéíà âý?” ãýñýí àñóóëòààð çàäëàí , áîäëîãûã øèéäýõ àðãà, òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ, ¿ð ä¿íã ýðãýí øèíæëýõ, øèíýýð áîäëîãî çîõèîõ. </ul>
 11. 11. <ul>Öàãèéí õóâààðèëàëò </ul>
 12. 13. <ul>Òýíö¿¿ãèéí øèíæ </ul><ul><li>1-ð øèíæ
 13. 14. 2-ð øèíæ
 14. 15. 3-ð øèíæ </li></ul><ul>Ãóðâàëæèí </ul><ul>Àíãèëàë </ul><ul><li>Òàë
 15. 16. ªíöºã </li></ul><ul>Ãóðâàëæíû òýíöýòãýë áèø Ïèôàãîðûí òåîðåì </ul>
 16. 17. <ul>Õÿëáàð àðãààð áîäîõ </ul><ul>Çàëãàìæ õîëáîî 1ÌÀ3/1àáâ 1ÌÀ3/2àá 1ÌÀ3/3àãå 2ÌÀ2/3ä 2ÌÀ3/2áâã 2ÔÈ2/2à 2Õª3/1à 2ÇÓ3/1á </ul><ul>Öîãö ÷àäàìæ 2ÌÀ3:ê1 2ÌÀ3:ê2 2ÌÀ3:ê3 2ÌÀ3:ê4 </ul><ul>÷àäâàð </ul><ul>Ãóðâàëæèí òîäîðõîéëîõ Óíøèõ Çóðàõ Òàíèõ </ul><ul>Ө íäºð Ìåäèàí Áèññåêòðèñ ийг тодорхойлох зурах </ul><ul>Пифагорын теорем хэрэглэх </ul>
 17. 18. <ul>Ñóðàëöàã÷èéí ñóðàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû ºíöãèéã òðàíñïîðòèðîîð õýìæèõ
 18. 19. ÷àíàðûã ýçýìøèæ áîäëîãî áîäîõ
 19. 20. Áèå äààí ýçýìøñýí ìýäëýãýý õóâààëöàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû àíãèëëûã òîäîðõîéëîõîä öààñààð </li></ul><ul>íóãàëóóëàõ õýìæèëò õèéëãýõ </ul><ul><li>Òîìü¸îíû áàòàëãààíä çºâëºãºº ºãºõ
 20. 21. Áîäëîãî áîäîõ àðãà÷ëàëàà ººðèéí áîëãîõîä òóñëàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>ºìíºõ òºñººëëèéã ñóäëàõ
 21. 22. Òºñººëºë äýýð òóëãðëàí ãóðâàëæíû ÷àíàð </li></ul><ul>òîäîðõîéëîõ </ul><ul><li>Ãóðâàëæíûã ñóäëàõ àðãûã çààæ çºâëºõ </li></ul><ul>Ñóðàã÷äûí ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>¿íäñýí óõàãäàõóóíûã çóðàõ, òýìäýãëýõ, ÿðèõ
 22. 23. Òîäîðõîéëæ æèøýý ãàðãàõ
 23. 24. Ýðãýëçýýòýé ç¿éëýý àñóóæ ëàâëàõ </li></ul><ul>Áàãøèéí ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæíû øèíæ ÷àíàð òîäîðõîéëîëò òîìü¸îã </li></ul><ul>àìüäðàëä õýðýãëýæ áîëîõ òàëààð çºâëºæ ÿðèëöàõ </ul><ul><li>Õýðýãëýýíä ñóðãàõ </li></ul><ul>Ñóðàã÷äûí ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà </ul><ul><li>Ãóðâàëæèíòàé õîëáîîòîéáèåò¿¿äýä õýìæèëò õèéõ
 24. 25. ÷àíàð òàëáàéí òîìü¸îíóóäûã àìüäðàëä àøèãëàõ
 25. 26. Øèíý òåõíîëîãè áîëîâñðóóëàõ àñóóäëûã </li></ul><ul>äýâø¿¿ëýõ </ul><ul>Àðãà ç¿éí õºãæëèéí ¿íäýñ </ul><ul>¯éëèéí áàðèìæàà Îëãîõ ¿å øàò </ul><ul>çýìøèõ ¿å øàÝò </ul><ul>Õºãæ¿¿ëýõ ¿å øàò </ul>
 26. 27. <ul>Хэрэглэгдэхүүн : Сэтгэл зүйн орчин. </ul><ul><li>Урамшууллын хэлбэрийг ашиглана. </li></ul><ul>/сайн гүйцэтгэсэн баг болон хүүхдүүдийг урамшууллын үг болон дүрс гэх мэт зүйлээр урамшуулна./ </ul><ul><li>Эерэг уур амьсгал бүрдүүлнэ. </li></ul><ul>Материаллаг орчин: Самбарын шугам, гортиг, транспортир, самбар, шохой, суралцагчдын шугам дэвтэр, үзэг, нугалаас хийх өнгийн цаас, хайч </ul>
 27. 28. <ul>Æèøèã äààëãàâàð-¿íýëãýý </ul><ul>Ê1 А íãèéíõàà òààç øàë õàíà õààëãà ö¿íõûã àæèãëààä ãåîìåòð ä¿ðñ îëæ òîîëæ õýìæýýã íü í¿äýí áàðèìæààãààð ãàðãàæ ÿðèõ Ê1 А íãèéí òààç øàë õàíà ö¿íõ õààëãà áóäàõ òîîöîîíû çóðàã òºñºë ãàðãàõ Ê3 Øèðýýíèé òàâöàí, àíãèéí ñàìáàð áîëîí õààëãàíû óðò, ºðãºíèéã õýìæèæ òàëáàéã îë. Ê2 Òýãø ºíöºãòèéí óðò ºðãºíººñºº 3 äàõèí èõ áºãººä 27ñì2 òàëáàéòàé áîë ïåðèìåòðèéã îë. Ê2 Ãóðâàëæíû íýã òàë íü 10ñì, õî¸ð äàõü òàë íü ò¿¿íýýñ 2ñì-ýýð áîãèíî, õàðèí ãóðàâ äàõü òàë íü ýõíèé òàëààñ 2ñì-ýýð èõ áîë ãóðâàëæíû ïåðèìåòðèéã îë.Ãóðâàëæíû òàëóóä 3õ, 4õ, 5õ áà ïåðèìåòð íü 288 áîë ãóðâàëæíû òàëóóäûã îë. Ê2 Òýãø ºíöºãò ãóðâàëæíû òàëáàé 70ñì2 áà áîãèíî òàëóóäûí íýã íü 7ñì íºãºº òàëûí óðòûã îë. Ê3 Ãóðâàëæíû íýã òàë íü 6äì áà ýíý òàëä áóóñàí ºíäºð íü 15ñì áîë òàëáàéã îë. Ê3 Ãóðâàëæíû ñóóðü íü 4ñì, ºíäºð íü 3ñì. 1ñì2 òàëáàéã áóäàõàä 10ìã áóäàã îðäîã áîë ãóðâàëæíûã áóäàõàä õè÷íýýí õýìæýýíèé áóäàã îðîõ âý? Ê3 1ì2 òàëáàéã õàäàõàä íýã áóõàë ºâñ áîëäîã áîë 10ì ðàäèóñòàé äóãóé òàëáàéã õàäàõàä õýäýí áóõàë ºâñ áîëîõ âý? Цаасаар хийх нугалаас: К4 Өгсөн цэгүүдэд оройтой гурвалжин байгуулах К4 Адил хажуут гурвалжин байгуулах К4 Тэгш өнцөгт гурвалжин байгуулах К4 Гурвалжны дундаж шугам байгуулах </ul>
 28. 29. <ul>ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ A вариант Адил хажуут гурвалжны 2 тал 5,5 см ба 3 дахь тал 11см болно. Уг гурвалжы периметрийг ол. гурвалжны нэг тал 12 см нөгөө 2 талын нэг нь нөгөөгөө 3 дахин байв. Хэрэв периметр 60 см бол гурвалжны талуудыг ол. Хэрэв гурвалжны 1 өнцөг 30 0 , нэг гадаад өнцөг нь 60 0 бол уг гурвалжны хэлбэрийг тодорхойл Гурвалжны нэг тал 20 см байжээ нөгөө тал нь 3 дугаар талаас 18 см дутуу байж болох уу? Тэгш өнцөгт хэлбэртэй талбайн диагонал нь 8,5см урт нь 7,5м бол өргөнийг ол. B вариант Адил хажуут гурвалжны периметр 120мм бол түүний талыг ол. Адил хажуут гурвалжны периметр 10,8 см байв. Түүний суурь нь хажуу талаасаа 6см –ээр богино бол уг гурвалжны талуудыг ол. Адил хажуут гурвалжны дотоод өнцгүүд ба нэгэн гадаад өнцгийн нийлбэр 8/21 d болно. Энэ гурвалжны өнцгийг тодорхойл . Гурвалжны гадаад өнцгүүдийн нэг нь 48 0 байжээ. Энэ гурвалжны нөгөө гадаад өнцгүүдийн аль нэг нь 80 0 байж болох уу? Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз нь 1 катетаас 2см , нөгөөгөөс 4см-ээр урт бол талуудыг ол Үнэлгээ I ажил - 4 оно 20-оноо 100 % 15-оноо 75% II ажил - 5 оноо 19-оноо 95% 14-оноо 70% III ажил - 5 оноо 18-оноо 90% 13-оноо 65% IV ажил - 2 оноо 17-оноо 85% 12-оноо 60% V ажил – 4оноо 16-оноо 80% 11-ээс доош нь </ul>
 29. 30. <ul>Ñóðàã÷äûí áèå äààí ã¿éöýòãýõ äààëãàâàð Ñýäýâ: Ãóðâàëæíû òàëáàé </ul>
 30. 31. <ul>Áýëòãýõ ìàòåðèàë </ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Öààñ
 31. 32. Øóãàì
 32. 33. Õàðàíäàà
 33. 34. ºíãèéí áóäàã/ºíãèéí õàðàíäàà/
 34. 35. Õàé÷
 35. 36. ¿çýã,áàë </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 36. 37. <ul>Äóðûí ãóðâàëæèí çóð. Àëü íýã îðîéãîîñ ýñðýã òàëä ºíäºð áóóëãà. </ul>
 37. 38. <ul>Ãóðâàëæíû ºíäºð áóóãààã¿é õî¸ð òàëûí äóíäàæ öýãèéã õîëáîí õýð÷èì çóð </ul><ul>Ãóðâàëæíû ºíäºð, äóíäàæ øóãàìûí äàãóó ãóðâàëæíûã äºðâºí õýñýãò õóâàà . </ul><ul>ĺðâºí õýñýãò õóâààñàí ä¿ðñýý ºí㺠ÿëãàí áóä. </ul>
 38. 39. <ul>¯¿ññýí òýãø ºíöºãòèéí óðò, ºðãºí íü þóòàé òýíö¿¿ áàéíà âý? </ul><ul>ªí㺠ÿëãàí áóäñàí äºðâºí ä¿ðñýýðýý òýãø ºíöºãò á¿òýý. </ul>
 39. 40. <ul>¯¿ññýí ä¿ðñ¿¿äýýð òýãø ºíöºãò á¿òýý. </ul><ul>ßìàð ä¿ðñ ¿¿ñýæ áàéíà âý? Ýíý ä¿ðñèéí òàëáàéã íü õýðõýí îëîõ âý? </ul><ul>a </ul><ul>h /2 </ul><ul>h/2 -Ãóðâàëæíû ºíäðèéí õàãàñ a - Ãóðâàëæíû ñóóðü </ul>
 40. 41. <ul>Ýíý òýãø ºíöºãòèéí òàëáàé þóòàé òýíö¿¿ áàéæ áîëîõ âý? </ul>
 41. 42. <ul>= </ul><ul>S </ul><ul>Òýãø ºíöºãò ¿¿ñýæ áàéíà. Òýãø ºíöºãòèéí òàëáàéã îëîõäîî óðòûã ºðãºíººð ¿ðæ¿¿ëäýã. S =a*h/2 </ul><ul>S </ul><ul>S </ul><ul>S </ul><ul>= </ul><ul>S </ul><ul>= </ul><ul>a *2/ h </ul><ul>= </ul><ul>S </ul><ul>a * h /2 </ul>
 42. 43. <ul>Ýíäýýñ ÿìàð ä¿ãíýëò õèéæ áîëîõ âý? </ul>
 43. 44. <ul>h </ul><ul>Ä¿ãíýëò: Äóðûí ãóðâàëæíû òàëáàé íü ºíäðèéã ºíäºð áóóñàí òàëààð ¿ðæ¿¿ëñýíòýé òýíö¿¿. </ul><ul>a - Ãóðâàëæíû ñóóðü h - Ãóðâàëæíû ºíäºð </ul><ul>a </ul><ul>= </ul><ul>S </ul><ul>a * h /2 </ul>
 44. 45. <ul>The end. </ul>

×