Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dia chi-ban-dan-piano-noi-tieng-o-ha-noi

146 views

Published on

TRUNG TÂM MUSIC TALENT
Chuyên nhập khẩu và phân phối đàn piano điện các loại.
Là trung tâm số 1 về phân phối đàn giá rẻ được quý khách hàng đánh giá số 1 trên thị trường Hà Nội.
Nguồn hàng đa dạng đầy đủ mẫu mã các loại đàn piano,đàn guitar,đàn grand ... đem đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàng hảo.
Những conterner hàng đàn về liên tục trong tháng.
Đàn lại về nhé cả nhà, giá chỉ từ 10tr/cây. Nhanh tay số lượng có hạn.
Đàn về lần này có sự góp mặt của Dàn chân Dài Yamaha, Kawai,... một dòng Piano Điện tử, là sự kết hợp giữa Piano Cơ và Piano Điện. Sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, hệ thống bàn phím, búa gõ giống như đàn Piano Cơ, cùng với mức giá vô cùng hấp dẫn đã khiến sản phẩm này thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các phụ huynh cũng như đông đảo khách hàng gần xa.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dia chi-ban-dan-piano-noi-tieng-o-ha-noi

 1. 1. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phflt trw0c| Nguyén Van Duy TRUNG TAM MUSIC TALENT Chuyén nhap khau va phan phoi dan piano dién cac Ioai. La trung tam so 1 vé phan phoi dan gia ré dwcyc quy khach hang danh gia so 1 trén thi trwong Ha Noi. Nguon hang da dang day dfl mau ma cac Ioai dan piano, dan guitar, dan grand dem dén cho khach hang su Iua chon hoang hao. Nhfrng conterner hang dan vé Iién tuc trong thang. Dan Iai vé nhé ca nha, gia chi tir 10tr/ cay. Nhanh tay so Iuqng co han. Dan vé Ian nay co SL_l’ gop mat cfla Dan chan Dai Yamaha, Kawai, ... mot dong Piano Dién ti}, Ia SL_l’ két horp gifra Piano Co va Piano Dién. so hfliu thiét ké tuyét dep, he thong ban phim, bua go giong nhu dan Piano Co, cung voi mL’rc gia vo cung hap dan da khién san pham nay thu hut duoc rat nhiéu sL_r quan tam ciiia cac phu huynh cfing nhu dong dao khach hang gan xa. T » . . l dataitextlhtm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Arlal%3B%20margin%3A%200px%20li mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 1/9
 2. 2. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy V‘-' dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 2/9
 3. 3. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy ' ’}'r, é!'l. 'lZ Wl , ,. /1’ la-i I t F. dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 3/9
 4. 4. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy < - -:77 : iT— : ‘V’ 7 ""'"-“: 'A. ‘A A ' _ _~ V'_ " _ _. ‘.7 —A — my V. - . _ ’ __ _ T" i _ .5 ii : - _ _, _ — — ~ . _.. .. -. . . - g , - . I . . 9 _ 1 / t’. ‘ l I -*7“ _ — I V / . . ‘ 1 . . - I ~ . . ’ ~‘ ‘ f: ‘ - I ' J‘ ' '~‘ ‘ * , /- . .. . T ' ' » I I , . ' " I‘ r ' ' ‘ - . ’ l. V’ ’. 'l , ' . ‘ ‘ I ' . s . ‘ ' _ P I ‘v, . . '. J ‘ , , A ( I V ‘ 2 ' M . . _ / V -'. hr ‘ _— . '_ A ‘I_ ‘ _ ‘_ V “*1 . l dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 4/9
 5. 5. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy 7 W I ‘I “'1' mm 11. dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 5/9
 6. 6. Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy 21/10/2015 I I I L . gr 2"‘ * 2 . Q“ A ‘ {L I, l, ~ , I I! _I ll ' , L , Fl ‘. . 7 l /5 . __ I , "2‘lll ‘~' 3 :1 ' ‘ l t , . dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 6/9
 7. 7. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy 3*‘ ” 'I“u * no 1/ T 'I: :i- I I » J} ‘ A‘ V . . I l V. ‘ 1 *, I- ‘I l . l _ It In’ II*'J‘I- I : - _, _,e; _} _ _ — A __, __ ———*“ “ i 5' . .,E—__’ “ / . a ; I. A‘, _>_»_-; A/ -' E: g [ T l 1 { . » ( . , V, ,3 ’ "if I 15’ a. ‘ '- I ' ' I 4 —_ . I -7 " , - T ‘ ’ ‘, {’° ’ l " dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 7/9
 8. 8. 21/10/2015 Elia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha not! |E)an Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trw0c| Nguyén Van Duy ll l L I 'l "7 9" I. dataztext/ htm I ; charset= utf-8,%3C p%20style%3D%22font-fam i | y%3A%20Aria| %3B%20margin%3A%200px%20!i mportant%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 8/9
 9. 9. 21/10/2015 Dia chi ban dan piano noi tiéng (7 ha noil | Dan Piano dién (Digital Pianos) | 1 phat trLrac| Nguyén Van Duy Jig ’ gig‘ '. ' ‘ . - -. ." V. ‘ , _. . ‘. ' —r —. & , -_4r Chuong trinh siéu giam gia ap dung ta’ nay dén hét thang 10. Gia chi ta 10-15tr Vui long lién hé: 0947.448.262 do dat hang. (Cha y: So Iwcyng co han, san pham co tho hot trwoc thoi han caa trwong trinh) SHOWROOM PIANO MUSIC TALENT BIA CHI ; 483 Nguyén Khang, Cau Giay, Ha Noi. Web: http: //yamahaVietnam. jp data: text/ htmI; charset= utf—8,%3Cp%20styIe%3D%22font—famiIy%3A%20AriaI%3B%20margi n%3A%200px%20!important%3B%20right%3A%200px%3B%20. . . 9/9

×