Ly Thuyet Va Bai Tap Excel

9,623 views

Published on

Published in: Sports, Technology
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
271
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ly Thuyet Va Bai Tap Excel

 1. 1. Soá doøng/coät trong 1 baûng tính 256 coät : ñaùnh soá töø A,B,C---->AA,AB,AC------>IT,IV,IU 65536 doøng: ñaùnh soá töø 1,2,------>65536 Caáu truùc ñòa chæ cuûa 1 oâ : goàm thöù töï coät vaø thöù töï doøng Ví duï : A1, C180, AA8… Caùc kieåu döõ lieäu trong baûng tính Kieåu chuoãi Viet Nam Kieåu soá 6230 Kieåu ngaøy thaùng 12/31/2005 Kieåu coâng thöùc =A1+B1 Caùc pheùp toaùn trong Excel Coäng Tröø Coâng, tröø, nhaân chia 8 2 Noái chuoãi So saùnh (>, <, =, >=, <=, <>) Ñònh daïng döõ lieäu Choïn caùc oâ caàn ñònh daïng Choïn Format/Cell, sau ñoù choïn TAB : - Number neáu muoán ñònh daïng kieåu döõ lieäu - Alignment neáu muoán canh leà - Font neáu muoán choïn Font chöõ, côõ chöõ, maøu chöõ - Border neáu muoán keû khung - Patterns neáu muoán choïn maøu neàn THÖÏC HAØNH CAÊN BAÛN Yeâu caàu : Nhaäp döõ lieäu theo bieåu döôùi ñaây Canh leà traùi, phaûi, giöõa (theo chieàu ngang) Canh leà treân, döôùi, giöõa (theo chieàu doïc) Ñònh daïng font chöõ, maøu chöõ, maøu neàn Nhaäp nhieàu oâ laïi thaønh 1 oâ Kieåu Ñaùn Kieåu soá Kieåu soá (ñònh Kieåu chuoãi (A-Z) chuoãi Kieåu soá Kieåu ngaøy h soá (ñònh daïng) daïng) (0-9) STT Teân moân hoïc Maõ soá Soá tieát Ñôn giaù Thaønh tieàn Ngaøy baét ñaàu 1 Tin hoïc caên baûn 001 30 25,000 750,000 ñoàng 25/08 2 Soaïn thaøo vaên baûn 002 30 25,000 750,000 ñoàng 07/09 3 Trình dieãn vôùi Power Point 003 10 25,000 250,000 ñoàng 10/09 4 Laäp baûng tính baèng Excel 004 40 25,000 1,000,000 ñoàng 12/09
 2. 2. Nhaân Chia Giaûng vieân (nhaäp 2 oâ thaønh 1) Giaûng chính Trôï giaûng Thaày Vinh Thaày Döï Thaày Bình Thaày An Thaày Kính Thaày Troïng Thaày KhangCoâ Trang
 3. 3. Haøm ABS(Number) : Traû veà giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá Number ABS Thöïc haønh Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû 52 =ABS(-2.5) 2.5 -31 16 Haøm INT(Number) : Traû veà phaàn nguyeân cuûa moät soá Number Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû Thöïc haønh INT =INT(-4.3) -5 3.4 =INT(6.2) 6 -7.2 6.8 Haøm MOD(Number, divisor) : Traû veà phaàn dö cuûa pheùp chia soá Number cho soá Divisor - Number : Soá bò chia - Divisor : Soá chia Number Divisor MOD Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû 63 8 =MOD(7,2) 1 15 3 =MOD(15,4) 3 20 6 SAÛN LÖÔÏNG THAÙNG 06/2005 STT Teân ñaïi lyùSoá löôïngSoá keùt 1 keùt = 20 chai 1 Thaønh Ñaït 126 2 Phaùt Taøi 433 3 Höng Thònh 847 4 Huøng Maïnh 531 5 Chu Toaøn 154 Haøm ROUND(Number, Num_Digits) : Traû veà giaù trò ñaõ ñöôïc laøm troøn cuûa soá Number taïi vò trí thöù Num_Digits. Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =ROUND(72.1546,2) ### =ROUND(562,-1) 560 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoùa Ñieåm TB ROUND 1 Töø Keá Tieáp 7 8 6.5 2 Nguyeãn Vaân Y 4 5.5 3 3 Leâ Hoaøng Gioûi 8 8 9 4 Nguyeãn Vaên Khaù 7 6 9 5 Traàn Trung Bình 5 7 6.5
 4. 4. oá Divisor Soá chai leõ oá Number
 5. 5. Haøm AVERAGE(Number1,Number2,...) : Traû veà giaù trò trung bình coäng cuûa caùc soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =Average(1,5,7) 4.33 2 1 5 8 =Average(E4:H4) 4 Haøm COUNT(Value1,Value2,...) : Traû veà soá phaàn töû kieåu soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =Count(1,quot;xyzquot;,5,7) 3 7 4 9 11 =Count(E10:I10) 4 Haøm COUNTA(Value1,Value2,...) : Traû veà soá phaàn töû khaùc roãng Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =COUNTA(E16:I16) 4 7 4 11 Haøm MAX(Number1,Number2,...) : Traû veà giaù trò lôùn nhaát cuûa caùc soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =Max(1,5,7) 7 2 1 5 8 =Max(E21:H21) 8 Haøm MIN(Number1,Number2,...) : Traû veà giaù trò nhoû nhaát cuûa caùc soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =Min(6,5,7) 5 2 1 5 8 =Min(E27:H27) 1 Haøm SUM(Number1,Number2,...) : Traû veà toång cuûa caùc soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =SUM(6,5,7) 18 2 1 5 8 =SUM(E33:H33) 16 TT Hoï vaø Teân Toaùn Lyù Hoùa Toång coäng 1 Töø Keá Tieáp 7 8 6.5 2 Nguyeãn Vaân Y 4 2 3 Leâ Hoaøng Gioûi 8 8 9
 6. 6. 4 Nguyeãn Vaên Khaù 7 6 9 5 Traàn Trung Bình 5 7 6.5 Ñieåm lôùn nhaát Ñieåm nhoû nhaát Ñieåm trung bình Soá hoïc vieân döï thi
 7. 7. ûa caùc soá 2a 2a
 8. 8. Haøm LEFT(Text,Num_char) : Laáy beân traùi Num_char kyù töï trong chuoãi Text Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =LEFT(quot;Soan thao van banquot;,4) Soan =LEFT(E4,9) Trung tam Haøm kim h RIGHT(Text,Num_char) : Laáy beân phaûi Num_char kyù töï trong chuoãi Text Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =RIGHT(quot;Soan thao van banquot;,4) ban =RIGHT(E11,7) Tin hoc Haøm MID(Text,Start_num,Num_char) : Laáy Num_char kyù töï trong chuoãi Text keå töø vò trí Start_nu Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =MID(quot;Soan thao van banquot;,6,4) thao =MID(E18,7,3) tam Haøm UPPER(Text) : Ñoåi chuoãi Text sang daïng chöõ in Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =UPPER(quot;tin hocquot;) TIN HOC Haøm LOWER(Text) : Ñoåi chuoãi Text sang daïng chöõ thöôøng Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =LOWER(quot;TiN Hocquot;) tin hoc Haøm PROPER(Text) : Chuyeån kyù töï ñaàu cuûa moãi töø trong chuoãi thaønh chöõ in Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =PROPER(quot;TiN hOCquot;) Tin Hoc Haøm TRIM(Text) : Caét caùc khoaûng traéng ôû 2 ñaàu chuoãi Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =TRIM(quot; Tin Hoc quot;) Tin Hoc STT Hoï Vaø Teân Hoï Teân 1 Töø Keá Tieáp 2 Nguyeãn Hoaøn Vaân Y 3 Leâ Hoaøng Gioûi 4 Nguyeãn Vaên Khaù 5 Traàn Trung Bình Khaù
 9. 9. ong chuoãi Text Trung tam Tin hoc Kim hong ï trong chuoãi Text Trung tam Tin hoc chuoãi Text keå töø vò trí Start_num Trung tam Tin hoc chuoãi thaønh chöõ in Chöõ loùt
 10. 10. Hàm DATE(YYYY,MM,DD) : Trả về ngày tháng năm YYYY: 4 số để chỉ năm (Y: Year) MM : 2 số để chỉ tháng (M: Month) DD : 2 số để chỉ ngày (D: Day) Hàm TIME(HH,MM,SS): Trả về giờphút giây HH: 2 số chỉ giờ (H: Hours) MM: 2 số chỉ phút (M: Minute) SS: 2 số chỉ giây (S: Second) Hàm DAY(DATE_VALUE) : Lấy ngày trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm DATE_VALUE : Gía trị kiểu ngày/tháng/năm Hàm MONTH(DATE_VALUE) : Lấy tháng trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm DATE_VALUE : Gía trị kiểu ngày/tháng/năm Hàm YEAR(DATE_VALUE) : Lấy năm trong 1 chuỗi ngày/tháng/năm DATE_VALUE : Gía trị kiểu ngày/tháng/năm Haøm TEXT(Value,Format_Text) : Haøm naøy ñoåi kieåu soá ra kieåu chuoãi Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =TEXT(12345678,quot;###,###,###quot;) 12345678 Haøm VALUE(Text) : Haøm naøy ñoåi 1 chuoãi kyù töï soá ra kieåu soá Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =VALUE(quot;123456987quot;) 123456987
 11. 11. Haøm AND(Logical1,Logical2,…) : Haøm naøy traû veà giaù trò TRUE khi taát caû caùc Logical ñe ngöôïc laïi traû veà FALSE. Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =AND(-1<0,5>3,7=7) TRUE =AND(9>7,8+1=10,0=0) FALSE Haøm OR(Logical1,Logical2,…) : Haøm naøy traû veà giaù trò FALSE khi taát caû caùc Logical ñe ngöôïc laïi traû veà TRUE. Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =OR(-1<0,5>3,7=7) TRUE =OR(7>7,8+1=10,0=0) TRUE =OR(8+1=10,0>=1) FALSE Haøm IF(<Ñieàu kieän>,<Keát quaû öùng vôùi ñieàu kieän ñuùng>,<Keát quaû öùng Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =IF(F21>=5,quot;Ñaäuquot;,quot;Rôùtquot;) Ñaäu =IF(F22>=5,quot;Ñaäuquot;,quot;Rôùtquot;) Rôùt Ta coù theå duøng nhieàu haøm IF loàng nhau Ví duï : Coâng thöùc Keát quaû =IF(G25>=2000000,quot;Caoquot;,IF(G25<1000000,quot;Thaápquot;,quot;Trung bìnhquot;)) rung bình T =IF(G26>=2000000,quot;Caoquot;,IF(G26<1000000,quot;Thaápquot;,quot;Trung bìnhquot;)) haáp T SBD Hoï Vaø Teân Toaùn Lyù Hoùa A001 Traàn Hoaøng Quaân 6 5 6 B001 Lyù Anh Tuaán 7 4 6 B003 Tieâu Quoác Duy 5 7 8 A002 Nguyeãn Vuõ Döông 10 8 6 D100 Leâ Troïng Thanh 4 3 4 B004 Nguyeãn Vieät Thaønh 5 6 8 D005 Leâ Aùi Vieät 2 7 7 A006 Buøi Vaên Khaûi 7 9 5 Haøm SUMIF(Range,Criteria,Sum_Range) : Tính toång coù ñieàu kieän - Range: Vuøng xeùt ñieàu kieän
 12. 12. - Criteria: Ñieàu kieän - Sum_Range: Vuøng caàn tính toång Tính toång hoïc boång cuûa nhöõng hoïc sinh khoái A Haøm COUNTIF(Range,Criteria) : Ñeám soá doøng trong vuøng Range thoûa maõn ñ Ñeám soá hoïc vieân coù ñieåm toaùn lôùn hôn 6
 13. 13. taát caû caùc Logical ñeàu ñuùng, aát caû caùc Logical ñeàu sai, g>,<Keát quaû öùng vôùi ñieàu kieän sai>) Điểm 7 4.5 eát quaû Lương ### 900000 Toång KhoáiKeát quaû oïc boång H Khoái A: laáy 17 ñieåm 17 Khoái B: laáy 18 ñieåm 17 Khoái D : laáy 15 ñieåm 20 Hoïc boång : Treân 20 ñieåm ñöôïc 100000 24 11 19 16 21
 14. 14. öõng hoïc sinh khoái A Range thoûa maõn ñieàu kieän Criteria toaùn lôùn hôn 6
 15. 15. Haøm VLOOKUP(Lookup_Val,Table,Col,[False]) - Lookup_Val: Giaù trò tìm - Table: Phaïm vi tìm kieám (baûng doø tìm) - Col: Soá thöù töï coät trong Table - False : Caàn phaûi coù neáu coät ñaàu cuûa Table chöa ñöôïc saép xeáp theo thöù töï Maõ haøng Teân haøng Maõ loaïi Teân loaïi Don gia 001 Gaïo xuaát khaåu NS Noâng saûn 5000 004 Caø pheâ NS Noâng saûn 30000 006 Caåm lai LS Laâm saûn 20000 001 Gaïo xuaát khaåu NS Noâng saûn 5000 005 Ampicilin DF Döôïc phaåm 500 004 Caø pheâ NS Noâng saûn 30000 005 Ampicilin DF Döôïc phaåm 500 Ví duï : Maõ haøng Teân haøng Ñôn giaù Maõ loaïi Maõ loaïi 001 Gaïo xuaát khaåu 5000 NS NS 003 Goã cao su 10000 LS LS 005 Ampicilin 500 DF DF 002 Tiffy 200 DF 004 Caø pheâ 30000 NS 006 Caåm lai 20000 LS Haøm HLOOKUP(Lookup_Val,Table,Row,[False]) - Lookup_Val: Giaù trò tìm - Table: Phaïm vi tìm kieám (baûng doø tìm) - Col: Soá thöù töï doøng trong Table - False : Caàn phaûi coù neáu doøng ñaàu cuûa Table chöa ñöôïc saép xeáp theo thöù töï Ví duï : Maõ haøng Teân haøng Maõ loaïi Teân loaïi 001 Gaïo xuaát khaåu NS Noâng saûn 004 Caø pheâ NS Noâng saûn 006 Caåm lai LS Laâm saûn 001 Gaïo xuaát khaåu NS Noâng saûn 005 Ampicilin DF Döôïc phaåm 004 Caø pheâ NS Noâng saûn 005 Ampicilin DF Döôïc phaåm Maõ haøng 001 003 005 002 004 Teân haøng Gaïo xuaát khaåu Goã cao su Ampicilin Tiffy Caø pheâ Ñôn giaù 5000 10000 500 200 30000 Maõ loaïi NS LS DF DF NS Maõ loaïi NS LS DF
 16. 16. Teân loaïi Noâng saûn Laâm saûn Döôïc phaåm
 17. 17. höù töï Teân loaïi Noâng saûn Laâm saûn Döôïc phaåm o thöù töï 006 Caåm lai 20000 LS
 18. 18. Caùc haøm Database duøng ñeå thoáng keâ nhöõng maåu tin trong vuøng Database thoaû ñieàu kieän c Ñeå söû duïng ñöôïc nhoùm haøm Database thì caàn phaûi taïo tröôùc 2 vuøng : Vuøng Database vaø v Haøm DSUM(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn tính toång (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Duøng tieâu chuaån soá SO CON 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 2 Tính toång löông nhöõng ngöôøi coù soá con = 2 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 * Duøng tieâu chuaån chuoãi TEN 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 Nam Tính toång löông cuûa nhöõng ngöôøi coù teân laø 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 7 Ly Van Sau PP 1 24 1,500,000 * Duøng tieâu chuaån so saùnh TUOI >30 Tính toång löông cuûa nhöõng ngöôøi lôùn hôn 30 tuoåi 6,200,000 * Duøng tieâu chuaån coâng thöùcChuc Vu : FALSE Tính toång löông cuûa nhöõng ngöôøi laø nhaân vieân :504 Err Haøm DMAX(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn tính (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Tính giaù trò löông lôùn nhaát cuûa nhöõng ngöôøi coù 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 CV 1800000 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 TP 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 * Tính giaù trò löông lôùn nhaát cuûa nhöõng ngöôøi coù 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 SO CON 1800000 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 >0 7 Ly Van Sau PP 1 24 1,500,000 * Tính giaù trò löông lôùn nhaát cuûa nhöõng ngöôøi hoï Le Laáy hoï
 19. 19. FALSE Err:504 Haøm DMIN(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn tính (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Tính giaù trò löông nhoû nhaát cuûa nhöõng ngöôøi co 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 CV 1700000 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 TP 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 * Tính giaù trò löông nhoû nhaát cuûa nhöõng ngöôøi co 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 SO CON 900000 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 >0 7 Ly Van Sau PP 1 24 1,500,000 * Tính giaù trò löông nhoû nhaát cuûa nhöõng ngöôøi hoï Le Laáy hoï FALSE Err:504 Haøm DAVERAGE(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn tính (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Tính giaù trò löông trung bình cuûa nhöõng ngöôøi coù 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 CV 1750000 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 TP 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 * Tính giaù trò löông trung bình cuûa nhöõng ngöôøi coù 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 SO CON ### 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 >0 7 Ly Van Sau PP 1 24 1,500,000 * Tính giaù trò löông trung bình cuûa nhöõng ngöôøi hoï Le Laáy hoï FALSE Err:504
 20. 20. Haøm DCOUNT(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn ñeám (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Ñeám nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï laø TP treân coät L 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 CV 2 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 TP 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 7 Ly Van Sau PP 1 24 1,500,000 Haøm DCOUNT(<Database>,<Field>,<Criteria>) Database : Vuøng döõ lieäu Field : Coät caàn ñeám (coù theå söû duïng teân coät hoaëc soá thöù töï coät) Criteria : Vuøng tieâu chuaån (vuøng ñieàu kieän) Vuøng tieâu chuaån coù theå ôû daïng soá, daïng chuoãi, daïng so saùn TT HO TEN CV SO CON TUOI LUONG * Ñeám nhöõng ngöôøi coù con treân coät LUONG 1 Tran Van Nam TP 2 37 1,800,000 SO CON 5 2 Le Quy Hien NV1 1 26 900,000 >0 3 Pham Thi Bich TP 2 32 1,700,000 4 Le Hoang Nam NV2 23 750,000 5 Nguyen Van Hai NV1 3 40 1,600,000 6 Hoang Xuan Nong NV2 2 34 1,100,000 CV Average Max 7 Ly Van Sau PP 1 24 TP PP NV1 NV2 1800000 7850000 TP Err:504 Err:504 PP Err:504 Err:504 NV1 Err:504 Err:504 NV2 Err:504 Err:504
 21. 21. base thoaû ñieàu kieän cuûa vuøng tieâu chuaån. : Vuøng Database vaø vuøng tieâu chuaån. á thöù töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. göôøi coù soá con = 24,600,000 õng ngöôøi coù teân laø2,550,000 töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. haát cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï laø TP haát cuûa nhöõng ngöôøi coù con
 22. 22. töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. nhaát cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï laø TP nhaát cuûa nhöõng ngöôøi coù con töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. bình cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï laø TP bình cuûa nhöõng ngöôøi coù con
 23. 23. öù töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. chöùc vuï laø TP treân coät LUONG öù töï coät) uoãi, daïng so saùnh hoaëc daïng coâng thöùc. con treân coät LUONG CV
 24. 24. Maõ PB Teân Nhaân Vieân Maõ NV Ngaøy coâng Tieàn löông phoøng ban Teân PTC 001 22 PKH 002 20 PTV 003 21 PKH 004 18 BGD 005 22 PTC 009 22 PTV 010 20 Maõ PB Maõ NV Teân nhaân vieân HS löông Maõ PB 001 Traàn Ñan thö 100 PTC BGD 003 Ñaëng Theá Khoa 90 PTV PTC 005 Nguyeãn Ngoïc Chaán 100 BGD PTV 009 Nguyeãn Troïng Taøi 60 PTC PKH 010 Nguyeãn Tieán Huy 40 PTV 002 Traaàn Thò Haïnh Nhi 80 PKH 004 Leâ Quang Ñænh 40 PKH Tieàn löông = ngaøy coâng * HS löông
 25. 25. hoøng ban Teân PB Ban Giaùm ñoác Phoøng toå chöùc Phoøng Taøi Vuï Phoøng Keá hoaïch
 26. 26. STT Maõ soá Teân coâng ty Teân haøng Soá löôïng Ñôn giaù Thueá VATGiaûm giaù 1 ASXVT Vieät Tieán AÙo sô mi 500 105000 2 ASLTC Thaønh Coâng AÙo sô mi 7500 110000 3 ASSLE Legamex AÙo sô mi 400 100000 4 QKXVT Vieät Tieán Quaàn Kaki 900 130000 5 QKLTC Thaønh Coâng Quaàn Kaki 600 140000 6 ATSLE Legamex AÙo thun 6500 80000 7 ATXVT Vieät Tieán AÙo thun 450 90000 8 AGLTC Thaønh Coâng AÙo gioù 750 150000 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Ñôn giaù theo kích th VT TC LE Maõ haøng Teân haøng S Vieät Tieán Thaønh Coâng Legamex AS AÙo sô mi 100000 AT AÙo thun 80000 AG AÙo gioù 120000 QK Quaàn Kaki 110000 VT TC LE Toång trò giaù 0 0 0 Xeáp haïng 1 1 1 Cty Vieät TieánCty Thaønh Coâng Legamex Cty Maõ soá 0 Err:504 Err:504 Err:504 A Soá löôïng Soá löôïng Maõ soá Teân coâng ty <600 >400 ASXVT Vieät Tieán ATXVT Vieät Tieán Soá löôïng Soá löôïng Maõ soá Teân coâng Teân haøng ty <600 ASXVT Vieät Tieán AÙo sô mi >900 ASLTC Thaønh Coâng sô mi AÙo ASSLE Legamex AÙo sô mi ATSLE Legamex AÙo thun ATXVT Vieät Tieán AÙo thun
 27. 27. Thaønh tieàn Ñôn giaù theo kích thöôùc X L 105000 110000 90000 95000 140000 150000 130000 140000 Teân coâng ty Teân haøngSoá löôïng Ñôn giaù AÙo sô mi 500 105000 AÙo thun 450 90000 Soá löôïng Ñôn giaù 500 105000 7500 110000 400 100000 6500 80000 450 90000
 28. 28. Maõ KH Teân khaùch ñi vaø nôi ñeán Nôi Loaïi giaù Chi phí Phí thu theâm baûo hieåm Phí T03HN Haèng P02NT Phuù P01DN Quyønh T01NT Uyeân P02HN tröôøng T01PT Trang P02DL Thö P03PT Höông T01DL Nghóa T03DN Vinh BAÛNG 1 BAÛNG 2 Chi phí Maõ ñi 01 Maõ ñeánNôi ñeán Troïn goùi Töøng phaàn Nôi ñi Haø Noäi HN Haø Noäi 1000000 800000 DN Ñaø Naüng 550000 300000 Loaïi giaù Nha Trang Toång soá ngöôøi NT 850000 650000 Troïn goùi PT Phan Thieát 450000 400000 0 Töøng phaàn DL Ñaø Laït 350000 250000 0 Ñieàu kieän TRUE Maõ KH Teân khaùch ñi vaø nôi ñeán Nôi Loaïi giaù Chi phí Phí thu theâm baûo hieåm Phí T03HN Haèng TP. HCM - Haø Noäi Troïn goùi 760000 50000 15200
 29. 29. Toång chi phí 02 03 Hueá TP. HCM Toång chi phíXeáp haïng 0 1 0 1 Toång chi phí 825200
 30. 30. STT Maõ soá Teân coâng Teân haøng löôïng ty Soá Ñôn giaù Thueá VAT Giaûm giaù Thaønh tieàn 1 ASXVT 500 2 ASLTC 7500 3 ASSLE 400 4 QKXVT 900 5 QKLTC 600 6 ATSLE 6500 7 ATXVT 450 8 AGLTC 750 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Ñôn giaù theo kích thöôùc VT TC LE Maõ haøngTeân haøng S X L Vieät Tieán haønh CoângLegamex T AS AÙo sô mi 100000 105000 110000 AT AÙo thun 80000 90000 95000 AG AÙo gioù 120000 140000 150000 QK Quaàn Kaki 110000 130000 140000
 31. 31. STT Soá hoaù ñôn Teân haøng Ñôn giaù SL chai Soá thuøng Soá chai leû 1 N21 1250 2 C12 810 3 M13 1680 4 N14 1500 5 C25 8000 6 M26 7585 7 C57 895 8 N58 4500 BAÛNG GIAÙ LOAÏI DAÀU 2 kyù töï ñaàu Ñôn giaù/chai Maõ loaïi N M C Teân loaïi Ñaäu naønh N1 8500 Meø Cooking N2 15000 N5 70000 BAÛNG THOÁNG KEÂ C1 6500 Loaïi haøng Toång thaønh tieàn Toång soá löôïng Xeáp haïng C2 11500 C5 52000 Ñaäu naønh 5 lít 0 0 1 M1 10500 Meø 5 lít 0 0 1 M2 20000 Cooking 5 lít 0 0 1 M5 96000 Caùc loaïi khaùc 0 26,220 1
 32. 32. Thaønh tieàn Khuyeán maõi eáp haïng
 33. 33. Thôøi Soá gian löôïng Ñôn giaù ñaêng STT Maõ soá Teân phaùt haønh Soá tieàn phaùt (Tôø) kyù haønh (Thaùn g) 1 A02 6 2 D05 6 3 B04 12 4 A03 9 5 D06 12 6 C07 6 7 A01 12 8 B01 9 9 B07 6 10 C08 12 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Maõ loaïi Teân loaïi Ñôn giaù Toång soá tieàn haïng Xeáp Maõ baùo A Nhaät baùo 1500 1012050 1 01 B Tuaàn baùo 7500 810000 2 02 C Taäp san 11000 792000 3 03 D Chuyeân ñeà 9500 307800 4 04 0 Maõ soá 05 A Err:504 06 B Err:504 07 C Err:504 08 D Err:504 Thôøi gian ñaêng kyù (Thaùng) >=9 Soá Ñôn Thôøi gian löôïng STT Maõ soá Teân phaùt haønh giaù ñaêng kyù phaùt (Tôø) (Thaùng) haønh 3 B04 Tuaàn baùo Phuï nöõ 4 7500 12 4 A03 Nhaät baùo Thanh nieân 26 1500 9 5 D06 Chuyeân ñeà PC World 2 9500 12 7 A01 Nhaät baùo Tuoåi treû 26 1500 12 8 B01 Tuaàn baùo Tuoåi treû 4 7500 9 10 C08 Taäp san Caåm nang tieâu duøng 4 11000 12
 34. 34. Ghi chuù Teân baùo Tuoåi treû Saøi Goøn Giaûi Phoùng Thanh nieân Phuï nöõ Nhaø ñeïp PC World Tieáp thò Caåm nang tieâu duøng Ghi Soá tieàn chuù 360000 333450 Giaûm giaù 193800 Giaûm giaù 444600 Giaûm giaù 270000 528000
 35. 35. Quaày Maõ haøng Nhaø SX Ngaøy baùn löôïng Soá Ñôn giaù Phuï kieän Thaønh tieàn 01 C330 10/2/2003 5 02 A55 10/10/2003 8 02 S55 10/5/2003 5 01 T720 10/15/2003 15 02 M55 10/18/2003 10 01 C350 10/5/2003 10 01 E365 10/15/2003 15 02 A55 10/25/2003 5 02 M55 10/16/2003 5 01 T720 10/20/2003 10 BAÛNG 1 - MOTOROLA BAÛNG 2 -SIEMENS Model Model 330 720 350 365 A M Ñôn giaù Ñôn giaù 1750000 2000000 3700000 3400000 4600000 4000000
 36. 36. S 7200000
 37. 37. STT Maõ soá Teân taøu - Kyù hieäu Troïng taûi Ngaøy ñi Ngaøy ñeánChi phí VCTieàn phaït 1 SH01-200 3/20/2003 4/12/2003 HG03-500 2/17/2003 3/2/2003 SH02-500 3/4/2003 4/1/2003 HL01-200 4/5/2003 5/7/2003 HG01-200 3/8/2003 3/14/2003 HL02-500 3/16/2003 4/8/2003 SH03-500 2/27/2003 3/14/2003 HL07-200 3/12/2003 4/12/2003 SH06-200 4/6/2003 4/30/2003 HL06-500 3/11/2003 4/1/2003 Song Han 01 Song Han 01 Soá Toång coäng Maõ taøu Teân taøu Caûng ngaøy Teân Taøu Chi phí VC Ñaø Naüngquy ñònh SH Soâng Haøn 20 ngaøy Soâng Haøn HG Höông Giang Cam Ranh 12 ngaøy Höông Giang HL Haï Long Haûi Phoøng 28 ngaøy Haï Long
 38. 38. Thaønh tieàn ong Han 01 Toång coäng Thaønh tieàn
 39. 39. Maõ soá Teân haøng Ngaøy SX Soá löôïng Ñôn giaù Tieàn thueá Thaønh tieàn NT100 Taäp 100 trang 1/1/2002 80 #N/A NT200 Taäp 200 trang 1/12/2002 90 NSTAY Soå tay 1/15/2002 35 NBUTB Buùt bi 1/20/2002 40 XT100 Taäp 100 trang 2/2/2002 20 XT200 Taäp 200 trang 2/15/2002 20 XSTAY Soå tay 2/20/2002 15 NT100 Taäp 100 trang 2/25/2002 50 Ñôn giaù Nhaäp Maõ haøng Teân haøng Teân haøng Toång soá löôïng Nhaäp Xuaát T100 Taäp 100 trang 2000 2500 Taäp 100 trang T200 Taäp 200 trang 4000 4500 Taäp 200 trang STAY Soå tay 10000 12000 Soå tay BUTB Buùt bi 800 1000 Buùt bi Maõ soá NT100 Maõ soá Teân haøng Ngaøy SX Soá löôïng Ñôn giaù Tieàn thueá
 40. 40. Ghi chuù Nhaäp Toång thaønh tieàn Thaønh tieàn Ghi chuù
 41. 41. STT Maõ soá Ngaøy N/X Teân haøng Loaïi Soá löôïng Ñôn giaù ThueáThaønh tieàn NDX1 4/12/2003 300 XTN2 4/15/2003 250 NTN3 4/20/2003 1000 NTN1 5/1/2003 569 XDX2 5/15/2003 759 NDX3 5/18/2003 1500 NNT1 6/4/2003 458 XNT2 6/16/2003 800 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Maõ haøng Teân haøng Loaïi 1 Loaïi 2 Loaïi 3 Loaïi Loaïi 1 Loaïi 2 Tæ leä thueá 5% DX Ñoâng Xuaân 2800 2600 2400 3% TN Taøi Nguyeân 4200 4000 3800 NB Neáp Baéc 6500 6300 6000 NT Naøng Thôm 6200 6000 5700
 42. 42. aønh tieàn
 43. 43. STT Maõ haøng Teân haøng Soá löôïng Ñôn giaù Tieàn thueá 6 KS01 350 9 KS01 100 2 KS02 350 7 KS02 150 3 KS04 250 8 LS01 250 1 LS02 200 10 LS04 400 4 NS02 600 5 NS03 550 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Maõ haøngTeân haøng Ñôn giaù Khoaùng saûn KS01 Tole Silic 65 Thueá suaát 7% KS02 Daây Volfram 70 KS04 Ñoàng hôïp kim 85 BAÛNG THOÂNG KEÂ LS01 Goã Pômu 110 LS02 Goã giaùng höông 125 Khoaùng saûn LS04 Goã thoâng loaïi 1 75 Soá löôïng 0 NS02 Caø pheâ 50 Thaønh tieàn 0 NS03 Boâng vaûi 35 Xeáp haïng 1
 44. 44. Thaønh tieàn Ghi chuù Laâm saûn Noâng saûn 20% 15% Laâm saûn Noâng saûn 0 0 0 0 1 1

×