Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHÖÔNG II : REÃ Baøi 9 CAÙC LOAÏI REÃ – CAÙC MIEÀN CUÛA REÃ
1/ Caùc loaïi reã : Ñaët caùc loaïi caây laïi, kieåm tra phaân loaïi chuùng thaønh 2 nhoùm A hoaëc B ? Reã chuøm Reã coïc
Ñieàn töø vaøo choã troáng vôùi caùc töø sau: Reã coïc, reã chuøm <ul><li>Coù 2 loaïi reã chính </li></ul><ul><li>coù 1 r...
+ + + + + + + + Caây mít 8 Caây xoaøi 7 Caây cau 6 Rau muoáng 5 Ngoâ 4 Nhaõn 3 Haønh 2 Ñaäu xanh 1 Reã chuøm Reã coïc Teân...
<ul><li>Quan saùt H9.2 hoaøn thaønh baøi taäp SGK . </li></ul>+ Caây coù reã coïc laø: C aây  toûi taây, maï . Caây böôû...
<ul><li>Ñoä aên saâu cuûa 2 loaïi reã khaùc nhau </li></ul>Caøy, böøa, cuoác, xôùi … laøm ñaát tôi xoáp
Reã moïc ra töø thaân vaø caønh goïi laø reã phuï giuùp caây choáng ñoå ngaõ
<ul><li>- Coù 2 loaïi reã chính: reã coïc vaø reã chuøm </li></ul><ul><li>+ Reã coïc: goàm reã caùi vaø caùc reã con </l...
2/ Caáu taïo vaø chöùc naêng caùc mieàn reã
Mieàn tröôûng thaønh  Mieàn sinh tröôûng  Mieàn huùt  Mieàn choùp reã  Daãn truyeàn  Haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùn...
<ul><li>THOÂNG TIN CAÀN BIEÁT </li></ul><ul><li>- Moãi caây luùa thöôøng coù 500-800 reã con, vaøo thôøi kyø troå ñoøng to...
<ul><li>  KEÁT LUAÄN </li></ul><ul><li>Reã ñöôïc chia laøm 4 mieàn : </li></ul><ul><li>+ Mieàn tröôûng thaønh : Daãn tr...
CUÛNG COÁ 1/ Caây coù 2 loaïi reã chính laø? a.Reã coïc b. Reã phuï c.Reã chuøm d. Caâu a, c ñuùng 2/  Mieàn tröôûng tha...
DAËN DOØ  -Hoïc baøi -Laøm baøi taäp 1 SGK -Chuaån bò cho baøi sau: “ CAÁU TAÏO MIEÀN HUÙT CUÛA REÔ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 9 Cac Loai Re Cac Mien Re

1,007 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Bai 9 Cac Loai Re Cac Mien Re

 1. 1. CHÖÔNG II : REÃ Baøi 9 CAÙC LOAÏI REÃ – CAÙC MIEÀN CUÛA REÃ
 2. 2. 1/ Caùc loaïi reã : Ñaët caùc loaïi caây laïi, kieåm tra phaân loaïi chuùng thaønh 2 nhoùm A hoaëc B ? Reã chuøm Reã coïc
 3. 3. Ñieàn töø vaøo choã troáng vôùi caùc töø sau: Reã coïc, reã chuøm <ul><li>Coù 2 loaïi reã chính </li></ul><ul><li>coù 1 reã caùi to, khoûe ñaâm saâu xuoáng ñaát .Töø reã caùi coù nhieàu reã con moïc xieân </li></ul><ul><li>- chieàu daøi caùc reã baèng nhau, moïc toûa ra töø goác thaân thaønh chuøm. </li></ul>Reã coïc vaø reã chuøm Reã coïc , Reã chuøm
 4. 4. + + + + + + + + Caây mít 8 Caây xoaøi 7 Caây cau 6 Rau muoáng 5 Ngoâ 4 Nhaõn 3 Haønh 2 Ñaäu xanh 1 Reã chuøm Reã coïc Teân caây STT
 5. 5. <ul><li>Quan saùt H9.2 hoaøn thaønh baøi taäp SGK . </li></ul>+ Caây coù reã coïc laø: C aây toûi taây, maï . Caây böôûi, caûi, hoàng xieâm + Caây coù reã chuøm laø :
 6. 6. <ul><li>Ñoä aên saâu cuûa 2 loaïi reã khaùc nhau </li></ul>Caøy, böøa, cuoác, xôùi … laøm ñaát tôi xoáp
 7. 7. Reã moïc ra töø thaân vaø caønh goïi laø reã phuï giuùp caây choáng ñoå ngaõ
 8. 8. <ul><li>- Coù 2 loaïi reã chính: reã coïc vaø reã chuøm </li></ul><ul><li>+ Reã coïc: goàm reã caùi vaø caùc reã con </li></ul><ul><li>+Reã chuøm: chieàu daøi caùc reã baèng nhau, moïc toûa ra töø goác thaân thaønh chuøm </li></ul>1/ Caùc loaïi reã :
 9. 9. 2/ Caáu taïo vaø chöùc naêng caùc mieàn reã
 10. 10. Mieàn tröôûng thaønh Mieàn sinh tröôûng Mieàn huùt Mieàn choùp reã Daãn truyeàn Haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng Laøm cho reã daøi ra Che chôû cho ñaàu reã Caùc mieàn cuûa reã. Teân mieàn Chöùc naêng
 11. 11. <ul><li>THOÂNG TIN CAÀN BIEÁT </li></ul><ul><li>- Moãi caây luùa thöôøng coù 500-800 reã con, vaøo thôøi kyø troå ñoøng toång chieàu daøi cuûa reã con laø 168 m. </li></ul><ul><li>- Reã caùc caây soáng ôû trong nöôùc khoâng coù loâng huùt: Caây beøo taây, beøo caùm,… </li></ul><ul><li>- Vì reã moïc chìm trong nöôùc neân nöôùc ñöôïc haát thuï tröïc tieáp qua beà maët cuûa reã </li></ul><ul><li>- Caây soáng ôû sa maïc reã aên saâu 12-30m ñeå tìm nöôùc vaø muoái khoaùng. </li></ul>
 12. 12. <ul><li> KEÁT LUAÄN </li></ul><ul><li>Reã ñöôïc chia laøm 4 mieàn : </li></ul><ul><li>+ Mieàn tröôûng thaønh : Daãn truyeàn </li></ul><ul><li>+ Mieàn sinh tröôûng : Laøm cho reã daøi ra </li></ul><ul><li>+ Mieàn huùt: Haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng </li></ul><ul><li>+ Mieàn choùp reã : Che chôû cho ñaàu reã . </li></ul>
 13. 13. CUÛNG COÁ 1/ Caây coù 2 loaïi reã chính laø? a.Reã coïc b. Reã phuï c.Reã chuøm d. Caâu a, c ñuùng 2/ Mieàn tröôûng thaønh coù chöùc naêng gì ? a. Che chôû ñaàu reã b. Daãn truyeàn c. Huùt nöôùc vaø muoái khoaùng d. Laøm cho reã daøi ra X X
 14. 14. DAËN DOØ -Hoïc baøi -Laøm baøi taäp 1 SGK -Chuaån bò cho baøi sau: “ CAÁU TAÏO MIEÀN HUÙT CUÛA REÔ

×