Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>...
Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm  <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ n...
Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm  GV:T×m hiÓu nguyªn nh©n h¹t n¶y mÇm vµ kh«ng n¶y mÇm ®­îc? HS:H¹t kh«ng n¶y mÇm v× t...
Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm  <ul><li>+ThÝ nghiÖm 2: </li></ul><ul><li>10 h¹t ®ç ®en ®Ó trªn b«ng Èm,råi ®Ó trong ...
Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm  <ul><li>Ho¹t ®éng 2 </li></ul><ul><li>VËn dông kiÕn thøc vµo s¶n xuÊt </li></ul><ul>...
Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm  <ul><li>IV.KiÓm tra ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>.Cho HS tr¶ lêi c©u hái 3 ngay t¹i lí...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam

2,245 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam

 1. 1. Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>1.KiÕn thøc </li></ul><ul><li>-Th«ng qua thÝ nghiÖm HS ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÒu kiÑn cÇn cho h¹t n¶y mÇm. </li></ul><ul><li>-Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña mét sè biÖn ph¸p kü thuËt gieo trång vµ b¶o qu¶n h¹t gièng. </li></ul><ul><li>2.Kü n¨ng </li></ul><ul><li>-RÌn kü n¨ng thiÕt kÕ thÝ nghiÖm,thùc hµnh. </li></ul><ul><li>3.Th¸i ®é </li></ul><ul><li>-Gi¸o dôc ý thøc yªu thÝch bé m«n. </li></ul><ul><li>II.§å dïng d¹y-häc </li></ul><ul><li>-HS lµm thÝ nghiÖm tr­íc ë nhµ theo phÇn dÆn dß cña bµi tr­íc. </li></ul><ul><li>-KÎ b¶ng t­êng tr×nh theo mÉu tr.113 SGK vµo vë. </li></ul>
 2. 2. Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
 3. 3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ nghiÖm vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm </li></ul><ul><li>*Môc tiªu :Qua thÝ nghiÖm HS thÊy ®­îc khi h¹t n¶y mÇm cÇn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ,nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi </li></ul><ul><li>+ThÝ nghiÖm 1: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµo b¶n t­êng tr×nh? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul>
 4. 4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm GV:T×m hiÓu nguyªn nh©n h¹t n¶y mÇm vµ kh«ng n¶y mÇm ®­îc? HS:H¹t kh«ng n¶y mÇm v× thiÕu n­íc,thiÕu kh«ng khÝ. GV:H¹t n¶y mÇm cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? HS: N¶y mÇm tÊt 10 h¹t ®ç ®en ®Ó trªn b«ng Èm Cèc 3 Ýt h¹t n¶t mÇm 10 h¹t®ç ®en ng©m ngËp trong n­íc Cèc 2 Kh«ng n¶y mÇm 10 h¹t ®ç ®en ®Ó kh« Cèc 1 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (Sè h¹t n¶y mÇm) §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm STT
 5. 5. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>+ThÝ nghiÖm 2: </li></ul><ul><li>10 h¹t ®ç ®en ®Ó trªn b«ng Èm,råi ®Ó trong hép xèp ®ùng n­íc ®¸.Quan s¸t kÕt qu¶ sau 3-4 ngµy. </li></ul><ul><li>GV:Yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u hái; </li></ul><ul><li>-H¹t ®ç trong cèc thÝ nghiÖm nµy cã n¶y mÇm ®­îc kh«ng?V× sao? </li></ul><ul><li>_Ngoµi ®iÒu kiÖn ®ñ n­íc,®ñ kh«ng khÝ,h¹t n¶y mÇm cßn cÇn ®iÒu kiÖn nµo n÷a? </li></ul><ul><li>HS:CHÊt l­îng h¹t gièng (®iÒu kiÖn bªn trong). </li></ul><ul><li>GV: </li></ul><ul><li>KÕt luËn :H¹t n¶y mÇm cÇn: </li></ul><ul><li>-§iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh:®ñ n­íc,kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>-§iÒu kiÖn cña h¹t:H¹t ch¾c, cßn ph«i,kh«ng bÞ s©u mät. </li></ul>
 6. 6. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>Ho¹t ®éng 2 </li></ul><ul><li>VËn dông kiÕn thøc vµo s¶n xuÊt </li></ul><ul><li>*Môc tiªu :HS gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi </li></ul><ul><li>GV:Yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ nªu c¬ së khoa häc cña mâi biÖn ph¸p? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:§­a ra kÕt luËn </li></ul><ul><li>KÕt luËn :Gieo h¹t bÞ m­a to ngËp óng th¸o n­íc ®Ó tho¸t khÝ. </li></ul><ul><li>+Ph¶i b¶o qu¶n h¹t gièng->v× h¹t ®ñ ph«i míi n¶y mÇm ®­îc. </li></ul><ul><li>+Lµm ®Êt t¬i xèp ->®ñ kh«ng khÝ h¹t n¶y mÇm tèt. </li></ul><ul><li>+Phñ r¬m khi trêi rÐt-> gi÷ nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>KÕt luËn chung: </li></ul><ul><li>-Muèn cho h¹t n¶y mÇm ngoµi chÊt l­îng cña h¹t cßn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>-Khi gieo h¹t ph¶i lµm ®Êt t¬i xèp,ph¶i ch¨m sãc h¹t gieo:chèng óng,chèng h¹n,chèng rÐt,ph¶i gieo h¹t ®óng thêi vô. </li></ul>
 7. 7. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm <ul><li>IV.KiÓm tra ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>.Cho HS tr¶ lêi c©u hái 3 ngay t¹i líp->HS nµo tr¶ lêi tèt th× gi¸o viªn cho ®iÓm. </li></ul><ul><li>.GV hái:H¹t n¶y mÇm cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo? </li></ul><ul><li>V.DÆn dß </li></ul><ul><li>.Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK. </li></ul><ul><li>.§äc môc“ em cã biÕt”. </li></ul><ul><li>.¤n l¹i kiÕn thøc c¸c ch­¬ng I->VII. </li></ul>

×