Bai 13 Cau Tao Ngoai Cua Than

2,689 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 13 Cau Tao Ngoai Cua Than

 1. 1. Kieåm tra 1.Coù maáy loaïi reã bieán daïng ? 2.Cho bieát chöùc naêng cuûa töøng loaïi reã bieán daïng ?
 2. 2. CHÖÔNG III : THAÂN BAØI 13 CAÁU TAÏO NGOAØI CUÛA THAÂN 1/ Caáu taïo ngoaøi cuûa thaân :
 3. 3. - Thaân goàm coù: Thaân chính, caønh, choài ngoïn, choài naùch (choài laù vaø choài hoa ) .
 4. 4. * Gioáng nhau: ñeàu coù choài, laù. * Khaùc nhau: + Caønh do choài naùch phaùt trieån thaønh, moïc xieân. + Thaân do choài ngoïn phaùt trieån , moïc ñöùng.
 5. 5. - Choài ngoïn: naèm ôû ñaàu thaân, - Choài naùch : naèm ôû naùch laù. - Choài ngoïn phaùt trieån thaønh thaân.
 6. 6. + Gioáng nhau: ñeàu coù maàm laù bao boïc. + Khaùc nhau:  Choài laù coù moâ phaân sinh ngoïn , phaùt trieån thaønh caønh mang laù.  Choài hoa laø maàm hoa, phaùt trieån thaønh hoa hay caønh mang hoa.
 7. 7. Coù 3 loaïi thaân. - Thaân ñöùng ( Thaân goã, thaân coät, thaân coû ) - Thaân leo ( thaân quaán, tua cuoán ) - Thaân boø 2/ Caùc loaïi thaân :
 8. 8. Thaân ñöùng (thaân goã ) - Cöùng, cao, coù caønh
 9. 9. Thaân ñöùng (thaân coät) Thaân ñöùng (thaân coû) - Cöùng, cao,khoâng caønh - Meàm, yeáu, thaáp
 10. 10. Thaân leo (thaân quaán ) <ul><li>Caû thaân quaán </li></ul><ul><li>leân tru baùmï </li></ul>
 11. 11. Thaân boø: Meàm, yeáu, boø lan döôùi maët ñaát

×