Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06

997 views

Published on

Published in: Travel, Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06

 1. 1. CHUYEÂN ÑEÀ: PGS. TS. Nguyeãn Vaên Hieäp Phoù Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng TP.HCM 2006  LAÄP – THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG  LAÄP – THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ, TOÅNG DÖÏ TOAÙN, DÖÏ TOAÙN XAÂY DÖÏNG
 2. 2. I. NHÖÕNG VAÊN BAÛN PHAÙP LYÙ LIEÂN QUAN: <ul><li>Luaät Xaây döïng; Luaät Ñaàu tö; Luaät Ñaáu thaàu. </li></ul><ul><li>NÑ 16/2005/NÑ-CP ngaøy 7/02/2005 veà QL DA ÑTXD CT (saép ñoåi). </li></ul><ul><li>NÑ 90/2006/NÑ-CP ngaøy 6/9/2006 veà höôùng daãn Luaät Nhaø ôû </li></ul><ul><li>NÑ 111/2006/NÑ-CP ngaøy 29/9/2006 veà höôùng daãn Luaät Ñaáu thaàu </li></ul><ul><li>NÑ 112/2006/NÑ-CP ngaøy 29/9/2006 veà söûa ñoåi boå sung NÑ 16/2005 </li></ul><ul><li>NÑ 77/CP ngaøy 18/6/1997 cuûa Chính phuû veà Quy cheá ñaàu tö theo hôïp ñoàng BOT cho ñaàu tö trong nöôùc. </li></ul><ul><li>TT 05/2006/TT-BXD ngaøy 1/11/2006 cuûa BXD höôùng daãn moät soá ñieàu NÑ 90/2006/NÑCP </li></ul><ul><li>TT 12/BKH/QLÑT ngaøy 27/8/1997 cuûa Boä KHÑT höôùng daãn thi haønh NÑ 77. </li></ul><ul><li>TT 06/BXD-CSXD ngaøy 25/9/1997 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn thi haønh NÑ 77. </li></ul><ul><li>TT 08/2003/TT-BXD ngaøy 19/7/2003 cuûa BXD veà hdaãn noäi dung vaø quaûn lyù HÑ EPC. </li></ul><ul><li>TT 03/200/TT-BTC ngaøy 18/7/2003 cuûa Boä KHÑT veà giaùm saùt, ñaùnh giaù ñaàu tö. </li></ul><ul><li>TT 69/2003/TT-BTC ngaøy 18/7/2003 cuûa BTC veà hdaãn QL vaø söû duïng chi phí GS – ÑG ÑT. </li></ul><ul><li>CT 28/2003/CT-UB ngaøy 23/12/2003 cuûa UBND TP veà coâng taùc GS – ÑG ÑT. </li></ul><ul><li>TT 10/2000/TT-BXD ngaøy 8/8/2000 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn laäp ÑTM. </li></ul><ul><li>TT 490/TT-KHCNMT ngaøy 29/4/1998 cuûa Boä KHCNMT veà ÑTM. </li></ul><ul><li>Vaên baûn 2020 ngaøy 27/01/2005 höôùng daãn thaåm ñònh TKCS caùc DAÑT. </li></ul>I.1. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (TKCS – DÖÏ AÙN – TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ):
 3. 3. I.2. THAÅM ÑÒNH TK – TOÅNG DÖÏ TOAÙN – DÖÏ TOAÙN: <ul><li>NÑ 16/2005/NÑ-CP ngaøy 7/2/2005 cuûa Chính phuû. </li></ul><ul><li>NÑ 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính phuû veà QL CLCTXD. </li></ul><ul><li>TT 04/2005/TT-BXD ngaøy 01/04/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn laäp vaø quaûn lyù chi phí döï aùn ÑTXD CT. </li></ul><ul><li>TT 16/2005/TT-BXD ngaøy 13/10/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn ñieàu chænh döï toaùn, toång döï toaùn CT. </li></ul><ul><li>TT 08/2005/TT-BXD ngaøy 06/05/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn noäi dung laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät döï aùn vaø xöû lyù chuyeån tieáp. </li></ul><ul><li>QÑ 109/2005/QÑ-UB ngaøy 20/6/2005 cuûa UBND TP veà coâng taùc quaûn lyù caùc döï aùn ÑT trong nöôùc. </li></ul>
 4. 4. II. VEÀ LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: II.1. NGUYEÂN LYÙ: <ul><li>Laøm ñuùng, laøm toát ngay töø ñaàu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi. </li></ul><ul><li>Trong caùc phöông aùn baát lôïi, choïn phöông aùn baát lôïi ít nhaát. </li></ul><ul><li>Trong caùc phöông aùn coù lôïi, choïn phöông aùn coù lôïi nhieàu nhaát. </li></ul><ul><li>Giaûi quyeát toát maâu thuaãn ñoâ thò traät töï, hieän ñaïi – hôïp loøng daân. </li></ul><ul><li>Nhaø ôû rieâng leû khoâng caàn laäp döï aùn ñaàu tö. </li></ul><ul><li>Yeâu caàu: </li></ul><ul><ul><li>Phuø hôïp quy hoaïch phaùt trieån KTXH, ngaønh, QHXD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coù phöông aùn thieát keá vaø coâng ngheä phuø hôïp. </li></ul></ul><ul><ul><li>An toaøn trong xaây döïng, vaän haønh, khai thaùc, PCCC, MT. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hieäu quaû KT – XH. </li></ul></ul>
 5. 5. II.2. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: <ul><li>Phaân theo nhoùm (A, B, C) theo höôùng taêng giaù trò caän treân </li></ul><ul><li>Phaân theo nguoàn voán (ngaân saùch, coù tính chaát ngaân saùch, khaùc). </li></ul><ul><li>BCÑT (Quoác hoäi) </li></ul><ul><li>Döï aùn ÑT. </li></ul><ul><li>BCKT (toân giaùo, quy moâ nhoû laø 7 tæ). </li></ul><ul><li>Noäi dung BCÑT, DAÑT, BC KT – KT (NÑ 16, 112 vaø TT 08). </li></ul><ul><li>DAÑT:  Thuyeát minh </li></ul><ul><li>  TKCS: - Thuyeát minh </li></ul><ul><li>- Caùc baûn veõ </li></ul><ul><li>BC KT – KT:  Thuyeát minh </li></ul><ul><li>  BVTC (vaø DT !!) chính laø TKCS. </li></ul><ul><li>Noäi dung TKCS (NÑ 112): ñuû ñeå theå hieän giaûi phaùp Thieát keá, xaùc ñònh ñöôïc TMÑT vaø trieån khai caùc böôùc tieáp theo, theo höôùng ñôn giaûn hôn: </li></ul><ul><ul><ul><li>Vaán ñeà QH, maät ñoä XD, heä soá SDÑ: Sôû QH-KT. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaán ñeà keát noái haï taàng kyõ thuaät: Sôû GTCC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaán ñeà TKÑT (truïc chính, thi tuyeån): coøn roái. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaán ñeà cao ñoä san neàn: Sôû QH-KT. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaán ñeà suaát ñaàu tö: Boä XD, Sôû XD. </li></ul></ul></ul><ul><li>Vaán ñeà ÑTM; An ninh - Quoác phoøng: Caàn thoûa thuaän tröôùc. </li></ul><ul><li>Döï aùn voán ODA: phaûi coù keá hoaïch ñaûm baûo kòp thôøi voán ñoái öùng. </li></ul>
 6. 6. <ul><li> Noäi dung Baùo caùo ñaàu tö: Caàn thuyeát minh </li></ul><ul><ul><li>Söï caàn thieát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy moâ, hình thöùc ñaàu tö. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaân tích, löïa choïn coâng ngheä, sô boä veà TMÑT. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phöông aùn huy ñoäng voán, khaû naêng hoaøn voán vaø traû nôï. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính toaùn sô boä hieäu quaû ñaàu tö. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Xaùc ñònh chi phí xaây döïng phaûi phuø hôïp ñònh möùc, chæ tieâu KTKT ñaõ ban haønh vaø höôùng daãn aùp duïng) </li></ul></ul><ul><li> Noäi dung Döï aùn ñaàu tö: Caàn thuyeát minh </li></ul><ul><ul><li>Muïc tieâu, ñòa ñieåm, quy moâ, coâng suaát, coâng ngheä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc giaûi phaùp KT-KT, voán, TMÑT. </li></ul></ul><ul><ul><li>CÑT, hình thöùc quaûn lyù döï aùn, hình thöùc ñaàu tö, trung gian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hieäu quaû, PCCC, noå, ÑTM. </li></ul></ul><ul><li> Noäi dung Thieát keá cô sôû: Thuyeát minh vaø caùc baûn veõ </li></ul><ul><ul><li>Giaûi phaùp kieán truùc; kích thöôùc, keát caáu chính. </li></ul></ul><ul><ul><li>MB, MC, MÑ; caùc giaûi phaùp kyõ thuaät. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûi phaùp xaây döïng, coâng ngheä, thieát bò. </li></ul></ul>
 7. 7. III. CHUÛ ÑAÀU TÖ: <ul><li>Voán ngaân saùch: laø ngöôøi söû duïng, quaûn lyù coâng trình veà sau, do ngöôøi quyeát ñònh ñaàu tö chæ ñònh – Nhaø nöôùc quaûn lyù toaøn boä. </li></ul><ul><li>Neáu CÑT khoâng ñuû naêng löïc, tìm CÑT khaùc (vaãn phaûi coù ñaïi dieän CSD) hay thueâ TVQLDA. </li></ul><ul><li>Coù TVQLDA, CÑT vaãn phaûi toå chöùc kieåm tra. </li></ul><ul><li>Voán tín duïng: laø ngöôøi vay – Nhaø nöôùc quaûn lyù veà chuû tröông vaø quy moâ. </li></ul><ul><li>Voán khaùc: laø chuû sôû höõu voán hay ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät. </li></ul><ul><li>Voán hoãn hôïp: laø caùc thaønh vieân quyeát ñònh. </li></ul><ul><li>Caùc döï aùn thaønh phaàn: neáu vaän haønh ñoäc laäp thì quaûn lyù nhö döï aùn ñoäc laäp. </li></ul>IV. CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ: <ul><li>1 böôùc: BC KT – KT (TKCS  TKBVTC). </li></ul><ul><li>2 böôùc: DAÑT (TKCS -> TKBVTC) </li></ul><ul><li>3 böôùc: BCÑT (TKCS -> TKKT -> TKBVTC): caáp ñaëc bieät, caáp I maø ñòa chaát phöùc taïp. </li></ul><ul><li>Caùc böôùc thieát keá phaûi neâu roõ töø ñaàu trong DAÑT vaø ñöôïc duyeät trong quyeát ñònh ñaàu tö. </li></ul>
 8. 8. V. THAÅM ÑÒNH DAÑT (THUYEÁT MINH VAØ TKCS): V.1. THAÅM ÑÒNH DAÑT <ul><li>HÑTÑNN: DA Quoác hoäi thoâng qua, hay TT yeâu caàu; khi caùc Boä lieân quan ñaõ thaåm ñònh chuyeân ngaønh. </li></ul><ul><li>Boä tröôûng caùc Boä hay töông ñöông. </li></ul><ul><li>UBND TP: DA voán ngaân saùch, khi caùc Boä (Sôû) lieân quan ñaõ coù yù kieán. </li></ul><ul><li>Ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ÑT (HÑQT...): DA voán khaùc. </li></ul><ul><li>AN – QP: Quy ñònh rieâng. </li></ul>V.2. NOÄI DUNG THAÅM ÑÒNH DAÑT: <ul><li>Söï phuø hôïp ñoái vôùi QH (caùc loaïi). </li></ul><ul><li>Thaåm ñònh caùc noäi dung cuûa DAÑT. </li></ul><ul><li>Söï phuø hôïp cuûa BCÑT ñaõ duyeät – neáu phaûi laäp BCÑT. </li></ul><ul><li>Toàn taïi: </li></ul><ul><ul><li>Thaåm ñònh sai: chöa quy roõ traùch nhieäm </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá lieäu döï aùn khoâng chính xaùc </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính toaùn thu hoài voán sai so vôùi thöïc teá </li></ul></ul>
 9. 9. V.3. THAÅM QUYEÀN QUYEÁT ÑÒNH ÑT (NÑ 16/2005/NÑ-CP): <ul><li>Thuû töôùng (QH thoâng qua, cho pheùp ÑT). </li></ul><ul><li>Voán ngaân saùch: Boä tröôûng, Chuû tòch UBND TP (A, B, C) – coù theå uûy quyeàn Chuû tòch UBND quaän, huyeän, phöôøng. Xaõ (thoâng qua HÑND cuøng caáp). </li></ul><ul><li>Voán khaùc: CÑT quaûn lyù vaø chòu traùch nhieäm. </li></ul><ul><li>QÑ 109 cuûa UBND TP: Phaân caáp maïnh hôn. </li></ul>V.4. VAÁN ÑEÀ TKCS: <ul><li> Caáp thaåm ñònh: </li></ul><ul><ul><ul><li>4 Boä coù chuyeân ngaønh xaây döïng (A) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 Sôû coù chuyeân ngaønh xaây döïng (B, C) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B,C qua nhieàu ñòa phöông: Boä thaåm ñònh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>QÑ 109 (Sôû Böu chính – Vieãn thoâng) </li></ul></ul></ul><ul><li> Noäi dung thaåm ñònh (Vaên baûn 2200/BXD-KSTK): </li></ul><ul><ul><ul><li>Söï phuø hôïp ñoái vôùi QH, quy moâ, coâng ngheä, coâng suaát; caáp CT, caùc soá lieäu trong TK, QC, TC, chæ tieâu KT-KT. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Söï phuø hôïp ñoái vôùi phöông aùn KT-KT (neáu coù) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Söï phuø hôïp cuûa caùc giaûi phaùp TK. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naêng löïc thöïc hieän cuûa ñôn vò vaø caù nhaân. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. VI. ÑIEÀU CHÆNH DAÑT: <ul><li>Xuaát hieän yeáu toá baát khaû khaùng do thieân tai, chieán tranh. </li></ul><ul><li>Xuaát hieän yeáu toá môùi, coù hieäu quaû cao hôn. </li></ul><ul><li>QH phaûi thay ñoåi coù aûnh höôûng ñeán DA. </li></ul><ul><li>Neáu khoâng ñoåi TMÑT, quy moâ, muïc tieâu, TKCS: CÑT quyeát ñònh. </li></ul><ul><li>Neáu coù: trình laïi ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ÑT – thaåm ñònh laïi. </li></ul>
 11. 11. VII. VEÀ THAÅM ÑÒNH TK – TDT – DT: <ul><li> CÑT töï toå chöùc thöïc hieän, khoâng coù naêng löïc thì nhôø tö vaán thaåm tra, cho caùc böôùc TK sau khi DA ñöôïc duyeät. </li></ul><ul><li> Noäi dung thaåm ñònh (ñieàu 16 – NÑ 16 vaø TT08). </li></ul><ul><ul><li>Thieát keá: Söï phuø hôïp böôùc TK tröôùc </li></ul></ul><ul><ul><li>Söï tuaân thuû QC – TC </li></ul></ul><ul><ul><li>Söï an toaøn cuûa coâng trình (laõng phí ?!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Söï hôïp lyù daây chuyeàn thieát bò, coâng ngheä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Baûo veä moâi tröôøng, PCCC, noå. </li></ul></ul><ul><ul><li>TDT – DT: Söï phuø hôïp veà khoái löôïng vôùi TK </li></ul></ul><ul><ul><li>Söï ñuùng ñaén cuûa ñònh möùc, ñôn giaù, caùc chi phí khaùc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguyeân taéc: TMÑT ≤ TDT ≤ (  DT) </li></ul></ul><ul><ul><li> Giaù trò thanh toaùn ≤ Giaù goùi thaàu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tröôùc ñoù, naêng löïc tö vaán phaûi ñöôïc khaúng ñònh, theo quy ñònh. </li></ul></ul>
 12. 12. VIII. NGUYEÂN TAÉC LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑTXD: VIII.1. TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ (TMÑT) <ul><li>Laø chi phí toái ña, xaùc ñònh khi DAÑT ñöôïc duyeät. </li></ul><ul><li>Goàm XD, TB, ÑBGTMB, TÑC. QLDA, CP khaùc, DPP. </li></ul><ul><li>XD: XD, phaù dôõ, san laáp, coâng trình taïm phuïc vuï thi coâng. </li></ul><ul><li>TB: TB vaø coâng ngheä; ñaøo taïo, CGCN, vaän chuyeån, löu kho, baûo quaûn, thueá, baûo hieåm thieát bò, laép ñaët, hieäu chænh. </li></ul><ul><li>ÑBGTMB, TÑC: caû chi phí ÑBGTMB, söû duïng ñaát, ñaàu tö haï taàng. </li></ul><ul><li>CP QLDA vaø chi phí khaùc : laäp DA, chi phí thöïc hieän ÑBGTMB cuûa CÑT; QL chung, ñaáu thaàu, GS, CNSPHVCLCTXD, kieåm ñònh, nghieäm thu, quyeát toaùn, quy ñoåi voán ñaàu tö, thi KT, KS, TK, laõi vay, leä phí, chi phí thaåm ñònh, quan traéc bieán daïng, voán löu ñoäng ban ñaàu cho saûn xuaát, naêng löôïng, nguyeân lieäu (thöû khoâng taûi), baûo hieåm, kieåm toaùn (  = (10  15)% (XD + TB)). </li></ul><ul><li>DPP: Döï truø cho phaùt sinh, caùc yeáu toá tröôït giaù vaø nhöõng coâng vieäc chöa löôøng tröôùc ñöôïc (15% toång caùc chi phí). </li></ul><ul><li>TMÑT coøn coù theå xaùc ñònh theo suaát voán ñaàu tö hay theo nhöõng DA töông töï. </li></ul>
 13. 13. VIII. 2. TOÅNG DÖÏ TOAÙN: <ul><li>Ñöôïc xaùc ñònh ôû böôùc thieát keá kyõ thuaät (ñoái vôùi thieát keá 3 böôùc) </li></ul><ul><li> thieát keá BVTC (ñoái vôùi TK 2 böôùc; 1 böôùc) </li></ul><ul><li>Khoâng bao goàm chi phí ÑBGPMB, TÑC, thueâ ñaát trong thôøi gian XD, ñaàu tö HTKT, voán löu ñoäng ban ñaàu cho saûn xuaát. </li></ul><ul><li>Laø söï coäng soá hoïc nhöõng döï toaùn caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình. </li></ul><ul><li>Toång chi phí ñöôïc laäp döï toaùn chi hay tính theo ñònh möùc (%) ñaõ ban haønh. </li></ul><ul><li>Goàm caû chi phí ñaêng kieåm quoác teá; chaïy thöû vaø nhöõng chi phí khaùc (neáu coù). </li></ul><ul><li>Coù nhöõng chi phí chöa quy ñònh hay chöa tính ñöôïc ngay thì taïm tính. </li></ul><ul><li>Ñöông nhieân: khoâng ñöôïc tính truøng. </li></ul>
 14. 14. VIII.3. DÖÏ TOAÙN: <ul><li>CÑT ñöôïc quyeàn cung caáp vaät lieäu cho coâng trình cuûa mình. </li></ul><ul><li>Tröïc tieáp phí khaùc (15% (A+B+C)) goàm caû bôm nöôùc, veùt buøn, thí nghieäm vaät lieäu, di chuyeån thieát bò, an toaøn lao ñoäng, baûo veä moâi tröôøng. </li></ul><ul><li>Chi phí chung: quaûn lyù, ñieàu haønh coâng tröôøng cuûa DN XD; phuïc vuï coâng nhaân, phuïc vuï thi coâng. Tính baèng %. </li></ul><ul><li>Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc: tính baèng % cuûa chi phí tröïc tieáp vaø chi phí chung. </li></ul><ul><li>Chi phí XD goàm chi phí tröïc tieáp, chi phí chung, TNCTTT, VAT. </li></ul><ul><li>Chi phí XD nhaø taïm ôû hieän tröôøng baèng 1% chi phí XD, tính thaønh khoaûn rieâng. </li></ul><ul><li>Chi phí khaùc cuûa döï toaùn: tính thaønh khoaûn rieâng (thi KT, laäp ñònh möùc môùi...). </li></ul><ul><li>Chi phí döï phoøng: 10% (A, B); 5% (C). </li></ul>
 15. 15. IX. VAÁN ÑEÀ NAÊNG LÖÏC TOÅ CHÖÙC TÖ VAÁN: IX.1. VAÁN ÑEÀ PHAÂN HAÏNG (I, II): Töï phaân haïng IX.2. VAÁN ÑEÀ NAÊNG LÖÏC (NÑ 16, 8, TT 12) XI.3. VAÁN ÑEÀ CCHN (QÑ 12, 15) X. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ COØN BAÁT CAÄP, TOÀN TAÏI KHI LAÄP DAÑT, THAÅM ÑÒNH: <ul><li>Suaát ñaàu tö coøn thaáp, chöa chuaån, chöa chi tieát. </li></ul><ul><li>Khoâng tính chi phí laäp DA cho chi phí GPMB. </li></ul><ul><li>Tö vaán thieáu taàm nhìn, khoâng chuyeân, oâm vieäc. </li></ul><ul><li>“ Hoäi ñoàng thaåm ñònh” ñòa phöông hoaït ñoäng yeáu; chöa roõ traùch nhieäm. </li></ul><ul><li>QH chöa phuû kín, QH vuøng chöa coù. </li></ul><ul><li>Giaù thieát bò, coâng ngheä khoù xaùc ñònh chính xaùc, chöa coù caùch kieåm tra chieát khaáu trong giaù. </li></ul><ul><li>Chöa tính chi phí cho TKCS trong DAÑT </li></ul>
 16. 16. XI. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ BAÁT CAÄP, TOÀN TAÏI KHI THAÅM ÑÒNH TK – TDT – DT: <ul><li>Chöa laäp döï toaùn, theo thoâng leä khu vöïc vaø theá giôùi vaø caùch laäp TDT – DT hieän khoâng chính xaùc. </li></ul><ul><li>Chöa coù DN rieâng veà QS – traùch nhieäm tö vaán laäp döï toaùn. </li></ul><ul><li>Baùo giaù vaät lieäu coøn aån taøng chieát khaáu cao, caû vaät lieäu cô baûn, laãn thieát bò. </li></ul><ul><li>Ñôn vò thieát keá quaù an toaøn, hay thieát keá “baùn daáu” trong khi cô cheá cheá taøi tranh luaän trong thaåm tra chöa coù. </li></ul><ul><li>Naêng löïc cuûa tö vaán thaåm tra chöa ñöôïc quy ñònh. </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån TK chöa coù ñaày ñuû. </li></ul><ul><li>Vieäc khoâng cho pheùp chæ ñònh nhaø saûn xuaát vaät lieäu, vaät tö vaø thieát bò XD coâng trình, neân khoù duyeät TDT – DT vaø nghieäm thu. </li></ul><ul><li>Thieáu nhieàu ñònh möùc cho vaät lieäu môùi, coâng ngheä môùi. </li></ul><ul><li>Quy ñònh quaûn lyù TDT – DT coøn quaù cöùng. </li></ul>
 17. 17. XII. NHÖÕNG VÍ DUÏ VEÀ “THAÁT THOAÙT – LAÕNG PHÍ” TRONG ÑT – XD: <ul><li>34 nhaø maùy ñöôøng (ñaàu tö sai ñòa ñieåm, quy moâ, coâng ngheä) </li></ul><ul><li>Heä thoáng nhaø maùy xi maêng loø ñöùng ñaàu tö sai ñòa ñieåm, quy moâ, coâng ngheä </li></ul><ul><li>Ñöôøng Ñoâng Taây – Haàm Thuû Thieâm (QH chaäm) </li></ul><ul><li>Haøng loaït chôï 2 taàng (Vaên Thaùnh, Goø Vaáp...) </li></ul><ul><li>Ñaàu tö “kheùp kín” (BCVT, caàu, ñöôøng, ñieän, CTN, raùc, caây xanh...) </li></ul><ul><li>Quy ñònh thôøi gian thöïc hieän quaù “gaét”, khoâng khaû thi. </li></ul><ul><li>Chuû ñaàu tö khoâng raønh thuû tuïc, nghieäp vuï, khoâng ñuû naêng löïc. </li></ul><ul><li>Choïn tö vaán khoâng ñuû naêng löïc. </li></ul>XII.1. ÑT – XD:
 18. 18. XII.2. TK – TDT – DT: <ul><li>Beä töôïng ÑBP, Hoaøng Quoác Vieät, Khí Ñieän Ñaïm Phuù Myõ, Khí hoøa loûng Dinh Coâ Saigon Coop (Q.7), Tröôøng Taân Phong (Q.7), Tröôøng BC – CKN (Q.7), Huyeän uûy vaø UBND Huyeän Nhaø Beø, Maãu Giaùo Vöôøn Hoàng (Q.2), Beán Xe Mieàn Ñoâng (Bình Thaïnh), Tröôøng Nguyeãn Thò Ñònh (Q.8), Beänh vieän Thò xaõ Long Xuyeân, Beänh vieän Vónh Long (Vaán ñeà neàn ñaát chöa coá keát – loãi tö vaán thieát keá) </li></ul><ul><li>Nhaø thi ñaáu Phuù Thoï (Q.11) </li></ul><ul><li>Sieâu thò Saøi Goøn (Q.10) </li></ul><ul><li>Hôïp ñoàng Ñieàu chænh giaù (Loâ C – Chung cö Phaïm Vieát Chaùnh) </li></ul><ul><li>Chung cö 14A Laïc Long Quaân, Q.11 </li></ul><ul><li>Beänh vieän Caàn Thô </li></ul><ul><li>Chung cö Thanh Taân </li></ul><ul><li>Baùo giaù VLXD haøng thaùng </li></ul><ul><li>Chaøo giaù thieát bò – Hoùa ñôn, Baùo giaù </li></ul><ul><li>Tö vaán khoâng ñuû naêng löïc. </li></ul>
 19. 19. XII.3. NGHIEÄM THU, BAÛO HAØNH, BAÛO TRÌ: <ul><li>Chaát löôïng khoâng ñaït, söûa laïi, vaãn nghieäm thu 100%. </li></ul><ul><li>Coâng trình giao thoâng: deã khoâng ñaït chaát löôïng, vaãn ñöôïc nghieäm thu (ñöôøng vaøo caàu, ñoä phaúng cuûa ñöôøng, naép ga, ñoä doác vaø chaát löôïng oáng thoaùt nöôùc...). </li></ul><ul><li>Nhaø maùy Couroir (Cuû Chi). </li></ul><ul><li>Coâng trình xaây döïng: hoaøn thieän keùm </li></ul><ul><li>Chi phí baûo trì: khoù coù ñuû ! </li></ul><ul><li>Chôï ñaàu moái Tam Bình. </li></ul><ul><li>Naïo veùt (khoái löôïng): ngaäp nöôùc, trieàu cöôøng ! </li></ul><ul><li>Luaät Nhaø ôû: taêng thôøi gian baûo haønh chung cö cao taàng. </li></ul><ul><li>Ñaáu thaàu chaân goã – vaán ñeà baùn thaàu. </li></ul><ul><li>Vaán ñeà “Chöùng nhaän söï phuø hôïp veà CLCTXD” </li></ul>
 20. 20. XIII. VAÁN ÑEÀ VEÀ TOÅNG THAÀU: XIII.1. DAÑT BÌNH THÖÔØNG: <ul><li> Toång thaàu thieát keá </li></ul><ul><li> Toång thaàu thi coâng </li></ul><ul><li> Toång thaàu thieát keá – thi coâng </li></ul><ul><li> Toång thaàu EPC: khuyeán khích </li></ul><ul><li> Toång thaàu CKTT: (Turnkey) </li></ul><ul><li> Caùc löu yù: Giaùm saùt vaãn laø cuûa CÑT choïn. </li></ul>
 21. 21. XIII.2. DAÑT HÌNH THÖÙC KHAÙC: DN SEÕ LAØ CÑT, ÑÖÔÏC CAÁP GPÑT: <ul><li> BOT: kinh doanh coù thu phí, coù thôøi haïn, sau ñoù chuyeån giao: Haï taàng </li></ul><ul><li> BTO: khoâng kinh doanh: Haï taàng </li></ul><ul><li> BOO: kinh doanh coù thu phí, sau ñoù khai thaùc luoân: Haï taàng </li></ul><ul><ul><ul><li>Cô quan Nhaø nöôùc kyù hôïp ñoàng: laø Boä tröôûng, Chuû tòch UBND TP. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Danh muïc keâu goïi ñaàu tö: 6 thaùng / laàn. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BCÑT ñaõ ñöôïc duyeät. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coù theå ñaáu thaàu choïn CÑT. </li></ul></ul></ul><ul><li> BT: Xaây döïng, chuyeån giao vaø nhaän döï aùn khaùc ñeå thu hoài laïi voán haï taàng. </li></ul>XIII.3. ODA:  Tuøy chính saùch cuûa quoác gia vieän trôï, cho vay öu ñaõi.  Vaán ñeà voán ñoái öùng: phaûi ñaûm baûo.  Coù nhieàu quy ñònh veà thaåm ñònh, pheâ duyeät, thanh toaùn.  Phaûi tuaân thuû chaët cheõ quy ñònh cuûa FIDIC.
 22. 22. <ul><li>Quy ñònh veà laäp, QL chi phí coøn phöùc taïp (ñònh möùc chi phí, döï toaùn chi tieát) </li></ul><ul><li>Tuy nhieân QLCP cuûa caùc chuû theå chöa roõ, keå caû CÑT, kho baïc; khoâng taïo söï chuû ñoäng cho CÑT nhaø thaàu; </li></ul><ul><li>Hieäu quaû QLCP chöa cao, chöa bình ñaúng trong vieäc ñònh gía XD vaø thanh toaùn giuõa caùc beân lieân quan. </li></ul><ul><li>Hieäu quaû ÑTXD khoâng cao; naêng suaát giaûm; thu nhaäp thaáp; laïm phí vaø thaát thoaùt keùo daøi. </li></ul><ul><li>Khoâng xaùc ñònh ñöôïc khi coù coâng ngheä môùi, VL môùi, thieát bò môùi, ngheà môùi ! </li></ul><ul><li>Khoâng lôïi cho hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. </li></ul>XIV. ÑOÅI MÔÙI CÔ CHEÁ QL CHI PHÍ ÑTXD COÂNG TRÌNH: XIV.1. KHUYEÁT ÑIEÅM VAØ TOÀN TAÏI CUÛA VIEÄC QLCPÑTXD HIEÄN NAY: XIV.2. NGUYEÂN TAÉC ÑOÅI MÔÙI: <ul><li>Phuø hôïp neàn kinh teá thò tröôøng vaø phuø hôïp thoâng leä quoác teá vaø khu vöïc. </li></ul><ul><li>Giaûm daàn söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc </li></ul><ul><li>Taïo söï chuû ñoäng cho caùc chuû theå tham gia HÑXD </li></ul><ul><li>Quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc chuû theå: laáy cheá taøi, baát thöôøng thieät haïi vaø hieäu quaû ÑTXD laøm thöôùc ño. </li></ul><ul><li>Laáy hieäu quaû ÑTXDCT laøm thöôùc ño. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Nhaø nöôùc quaûn lyù TMÑT, ñoái vôùi coâng trình voán NS. Caùc voán khaùc (coù tính chaát NS) CÑT töï quyeát ñònh luoân treân cô sôû hieäu quaû kinh teá. </li></ul><ul><li>TMÑT ñöôïc tính ñuùng, tính ñuû; coù tính ñeàn yeáu toá tröôït giaù, theo ñoä daøi XD; xaùc ñònh daïng toång hôïp, nhöng nhieàu chi tieát. </li></ul><ul><li>Döï toaùn: Toång hôïp, ñôn giaûn. Do nhöõng toå chöùc TV chuyeân nghieäp, KS ñònh giaù laäp – laøm cô sôû xaùc ñònh giaù goùi thaàu vaø quaûn lyù chi phí. </li></ul><ul><li>Chuyeån töø ñònh giaù XD theo khu vöïc, mang tính bình quaân, sang ñònh giaù XD theo coâng trình vaø yeáu toá khaùch quan cuûa thò tröôøng. </li></ul><ul><li>NN khoâng coâng boá giaù VL ñònh kyø nöõa ! CÑT coù traùch nhieäm kieåm tra tính ñuùng ñaén, thöïc teá cuûa noù. </li></ul><ul><li>Chi phí nhaân coâng phaûi ñuû taùi taïo söùc lao ñoäng vaø tích huûy; tieán daàn ñeán ngang baèng tieàn löông CN khu vöïc. </li></ul><ul><li>Giaù ca maùy ñöôïc xaùc ñònh theo giaù thueâ treân thò tröôøng </li></ul><ul><li>Chi phí tö vaán (caùc loaïi) tieáp caän thoâng leä khu vöïc vaø quoác teá; kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc baèng heä thoáng kieåm toaùn, ngaân haøng, thueá. </li></ul><ul><li>Deã tính cho taát caû caùc loaïi toång thaàu, nhaát laø EPC vaø CKTT. </li></ul><ul><li>Quy ñònh roõ veà traùch nhieäm quyeát toaùn HÑ, quyeát toaùn voán XD </li></ul><ul><li>Ñoåi môùi chöông trình ñaøo taïo ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng (laäp döï toaùn, laäp chi phí, kieåm toaùn, KS ñònh giaù XD (Q.5) ) </li></ul>XIV.3. NOÄI DUNG ÑOÅI MÔÙI :

×