Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beloning bestuurders Trudo 2011

1,292 views

Published on

Beloning bestuurders Trudo 2011
Het totale vaste inkomen van bestuurder Thom Aussems bedroeg in 2011: € 152.653.
Als gevolg van de afkoop van contractueel overeengekomen toekomstige variabele beloning komt de totale beloning van de heer Aussems in 2011 eenmalig fors hoger uit: € 368.000.

Dit document is een passage uit het Trudo Jaarverslag 2011 waarin de beloning van de bestuurder uitvoering wordt toegelicht.

meer informatie
http://www.trudo.nl

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Beloning bestuurders Trudo 2011

  1. 1. Beloning Bestuurder TrudoHet totale vaste inkomen van bestuurder Thom Aussems bedroeg in 2011: € 152.653.Als gevolg van de afkoop van contractueel overeengekomen toekomstige variabele beloningkomt de totale beloning van de heer Aussems in 2011 eenmalig fors hoger uit: € 368.000.Onderstaand de passage uit het Trudo Jaarverslag 2011 waarin de beloning van de bestuurderuitvoering wordt toegelicht.De beloning en arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden op voordracht van haarremuneratiecommissie vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Het uitgangspunt daarbij is eenmarktconforme beloning. Vanaf 2005 is daarbij het advies van de commissie Izeboud het referentiepunt.Daarnaast is met de Raad van Commissarissen afgesproken dat de pensioenkosten van de bestuurdersvolledig (inclusief het werknemersdeel) door Trudo worden betaald. Dit ter compensatie van het vervallenvan het vroegpensioen op 60 jarige leeftijd.Onderstaande tabel toont de beloning van de bestuurders van Trudo in 2011.Tabel: beloning bestuurders in 2011 Uitkering bij Totaal vast Variabel Vergoe Werkgev. beëindiging Naam Functie Inkomen Inkomen Pensioen dingen lasten dienstverb. Totaal 1 Drs. Thom Aussems Voorzitter € 152.653 € 164.684 € 35.771 € 13.371 € 2.378 - € 368.857 MRE MFE MMO Drs. Paul van Haren Vice Voorzitter € 33.043 € 25.352 € 7.632 € 638 € 595 € 32.421 € 99.681 tot 1 april 2011 Totaal € 468.538In de bestuurdersbeloning wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste inkomen, het variabele inkomen,de pensioenkosten, de werkgeverslasten en eventuele uitkering bij beëindiging van het dienstverband.Vast inkomenHet totale vaste inkomen in 2011 bestaat uit het totale gegarandeerde jaarinkomen (bruto salaris) plus devakantietoeslag plus de bijdrage van Trudo aan de zorgverzekeringswet. Het totale vaste inkomen voorde heer Aussems, voor het gehele jaar 2011, bedraagt € 152.653 en voor de heer van Haren, voor deperiode 1 januari tot en met 31 maart 2011, € 33.043.De totale kosten aan bruto salaris voor het bestuur bedraagt daarmee voor 2011 € 185.696. Dit bestaatvoor het bestuur als geheel uit het salaris € 168.941, vakantietoeslag € 13.517 en bijdrage aanzorgverzekeringswet € 3.239.Variabel inkomenIn juli 2004 kwam de Commissie Izeboud met haar aanbevelingen voor de beloning van bestuurders vancorporaties. Onderdeel van de aanbevelingen was een rekenmethode om de hoogte van de beloning vanbestuurders te bepalen op basis van de zwaarte van de functie. Daarbij werd gekeken naar het aantalverhuureenheden, de dynamiek van de vastgoedportefeuille en de positie in het krachtenveld. Op basisvan die berekening kwam de Raad van Commissarissen van Trudo in 2005 tot de conclusie dat dewerkelijke beloning van de bestuurders van Trudo fors beneden de door de Commissie Izeboud redelijkgeachte beloning bleef. Daarop heeft in 2005 een correctie van die beloning naar het niveau conform deaanbeveling van deze commissie plaatsgevonden.Conform de aanbevelingen van de Comissie Izeboud heeft de verhoging van de beloning vooral gestaltegekregen door de introductie van een variabele beloning, waarvan de toekenning en uitkering afhankelijkwerd gesteld van de mate waarin vooraf overeengekomen prestatieafspraken waren gerealiseerd.Alhoewel de Commissie Izeboud een verhouding vast – variabel van 70-30 mogelijk maakte is binnenTrudo de variabele beloning gemaximeerd op 20%. En dat percentage is stapsgewijze ingevoerd.In het verslagjaar is de toegekende variabele beloning over het kalenderjaar 2010 uitgekeerd. € 29.627aan de heer Aussems en € 25.352 aan de heer van Haren.1 Inclusief € 135.056 aan compensatie derving toekomstige variabele beloning voor de periode 1 januari 2012 t/m 1 juli 2016
  2. 2. Inmiddels kunnen we constateren dat er in de maatschappij heel anders wordt aangekeken tegenvariabele beloningen dan ten tijde van het advies van de Commissie Izeboud. De publieke opinie overvariabele beloningen is uiterst kritisch, zelfs indien de toekenning en uitbetaling gekoppeld is aan hardevolkshuisvestelijke prestatieafspraken. Om die reden is een nieuw arbeidscontract met de heer Aussemsopgesteld waarin nog slechts ruimte is voor een vast salaris. Tegelijkertijd kan de RvC er niet aan voorbijgaan dat de bestuurder, conform de aanbevelingen toentertijd van de Commissie Izeboud, contractueelrecht heeft op die variabele beloning. Om die reden heeft de Raad van Commissarissen ervoor gekozenom vanaf 2012 niet meer jaarlijks een bedrag als variabele beloning toe te kennen, maar in plaatsdaarvan aan de heer Aussems een bedrag van € 135.056 toe te kennen als compensatie van derving vantoekomstige variabele beloning voor de periode 1 januari 2012 tot en met 1 juli 2016.Daarmee komt de jaarlijkse uitkering van de variabele beloning van de heer Aussems in die periode tevervallen en wordt in de nabije toekomst volledig voldaan aan de Governance Code.PensioenkostenOp grond van een besluit van de Raad van Commissarissen worden vanaf 1 januari 2006 de volledigepensioenkosten voor de bestuurders door Trudo betaald als compensatie voor het vervallen van hetrecht op vroegpensioen op 60 jarige leeftijd. Deze afspraak is contractueel vastgelegd. In 2011 warende pensioenkosten voor de heer Aussems € 35.771 (voor heel 2011) en € 7.632 voor de heer vanHaren (voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2011).VergoedingenOnder de post vergoedingen valt de representatievergoeding en de beschikbaarstelling van eenbedrijfsauto aan de heer Aussems. Deze post bedraagt in totaal € 13.371 in 2011 voor de heerAussems en € 638 voor de heer van Haren.WerkgeverslastenOnder de post werkgeverslasten valt het saldo van het werkgeversdeel van de sociale lasten. Deze postbedraagt in 2011 € 2.378 voor de heer Aussems en € 595 voor de heer van Haren.Uitkering bij beëindiging dienstverbandDe heer van Haren heeft naar aanleiding van zijn terugtreden als directeurbestuurder per 1 april 2011 eenuitkering ontvangen in het kader van de beëindiging van zijn dienstverband van € 32.421.

×