Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhân sự online (full)

1,742 views

Published on

Published in: Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nhân sự online (full)

 1. 1. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGoldMỤC LỤCChƣơng 01 ..................................................................................................................................... 10Giới Thiệu ...................................................................................................................................... 10 I. Khái niệm phần mềm và phần mềm quản lý ................................................................... 11 II. Vì sao cần có phần mềm quản lý nguồn nhân lực?........................................................ 12 III. Khái niệm 03 lớp của phần mềm quản lý Nhân sự trực tuyến eTimeGold................. 12 IV. Từ kỹ thuật & khái niệm quản lý trong eTimeGold ..................................................... 13 V. Một số thao tác thƣờng dùng khi sử dụng eTimeGold .................................................. 18 VI. Điều kiện cần khi sử dụng eTimeGold ......................................................................... 25 VII. Tổng Quan về eTimeGold ............................................................................................ 26 VIII. Mô hình điện toán đám mây & Bảo mật dữ liệu ....................................................... 30Chƣơng 2 ....................................................................................................................................... 31Đăng Nhập & Cấp Quyền ............................................................................................................. 31 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................... 32 I. Đăng ký mới Tài Khoản (Account) .................................................................................. 32 II. Các hình thức Đăng Nhập ............................................................................................... 35 III. Khởi tạo Ngƣời Dùng (User) ......................................................................................... 40 IV. Tùy chỉnh Nhóm & Danh sách chức năng .................................................................... 45 V. Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập ................................................................................. 52 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ........................................................................... 55 I. Phân cấp user ..................................................................................................................... 55 II. Phân quyền Quản Lý........................................................................................................ 58 III. Quyền Dữ Liệu ............................................................................................................... 62 IV. Quyền Quản lý chức năng.............................................................................................. 67Chƣơng 3 ....................................................................................................................................... 70Khởi Tạo Quản Lý ........................................................................................................................ 70 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................... 71 I. Khởi tạo phòng ban (bộ phận) trong công ty ................................................................... 71 II. Chỉnh sửa phòng ban (bộ phận) đã khởi tạo................................................................... 73 III. Xóa phòng ban (bộ phận) đã khởi tạo ........................................................................... 74 IV. Đăng ký chuyển phòng ban (bộ phận) và hiệu lực ....................................................... 75 V. Khởi tạo chức vụ trong công ty ...................................................................................... 80 VI. Chỉnh sửa chức vụ đã khởi tạo ...................................................................................... 82 VII. Xóa chức vụ đã khởi tạo ............................................................................................... 83 VIII. Đăng ký chuyển chức vụ và hiệu lực ......................................................................... 84 IX. Khởi tạo chức danh trong công ty ................................................................................. 89 X. Chỉnh sửa chức danh đã khởi tạo .................................................................................... 91 XI. Xóa chức danh đã khởi tạo ............................................................................................ 92 XII. Đăng ký chuyển chức danh và hiệu lực ....................................................................... 93 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ........................................................................... 97 I. Thiết Lập Cơ Cấu Tổ Chức .............................................................................................. 97 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 1
 2. 2. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold II. Quản lý mã văn bản tự động ......................................................................................... 100 III. Khởi tạo quy định phiếu Chuyển phòng ban, Chuyển chức vụ, Chuyển chức danh.104 IV.Khởi tạo thuộc tính mở rộng ......................................................................................... 107 V. Ngày Xem Hồ Sơ ........................................................................................................... 109 VI. Quy trình chứng từ chuyển phòng ban, chức vụ, chức danh. .................................... 110Chƣơng 4 ..................................................................................................................................... 123Profile Nhân Viên........................................................................................................................ 123 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 124 I. Khai Báo Mới Một Hồ Sơ Nhân Viên ........................................................................... 124 II. Bổ Sung Thông Tin Công Ty ........................................................................................ 127 III. Khai Báo Thông Tin Cá Nhân ..................................................................................... 130 IV. Thông Tin Gia Đình ..................................................................................................... 137 V. Kinh Nghiệm Làm Việc ................................................................................................ 142 VI. Trình Độ Học Vấn ........................................................................................................ 146 VII. Kỹ Năng Của Nhân Viên ............................................................................................ 150 VIII. Chỉnh Sửa Thông Tin Hồ Sơ Nhân Viên ................................................................. 154 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 156 I. Thiết Lập Quyền Login User .......................................................................................... 156 II. Ngày Xem Hồ Sơ ........................................................................................................... 158Chƣơng 5 ..................................................................................................................................... 159Nhóm Nhân Sự ............................................................................................................................ 159 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 160 I. Nhóm nhân sự cố định hiệu lực toàn nhân viên ............................................................ 160 II. Nhóm nhân sự cố định hiệu lực theo nhân viên ........................................................... 162 III. Nhóm nhân sự cố định hiệu lực theo điều kiện .......................................................... 165 IV. Chỉnh sửa và hủy bỏ một nhóm nhân sự cố định ....................................................... 169 V. Chuyển nhóm nhân sự ................................................................................................... 172 VI. Nhóm biến động nhân sự ............................................................................................. 177 VII. Chỉnh sửa và hủy hiệu lực nhóm biến động nhân sự ................................................ 181 VIII. Chuyển nhóm biến động nhân sự ............................................................................. 184 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 190 I. Khởi tạo chuyển nhóm nhân sự ...................................................................................... 190 II. Ngày xem hồ sơ nhóm biến động ................................................................................. 197 III. Quy trình chứng từ chuyển nhóm nhân sự .................................................................. 198 IV. Quản lý và xem lịch sử thay đổi chứng từ nhóm biến động nhân sự. ....................... 206Chƣơng 6 ..................................................................................................................................... 212Giờ làm việc và giờ nghỉ ........................................................................................................... 212 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 213 I. Định nghĩa ca kíp làm việc ............................................................................................. 213 II. Chỉnh sửa thông tin ca làm việc đã khởi tạo ................................................................ 217 III. Xóa thông tin ca làm việc đã khởi tạo ......................................................................... 218 IV. Định nghĩa ca kíp làm việc với giờ cơm giữa ca không tính vào thời gian làm việc219 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 2
 3. 3. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold V. Nhập liệu đổi ca làm việc và hiệu lực .......................................................................... 221 VI. Khai báo danh sách ngày nghỉ lễ ................................................................................. 225 VII. Phụ cấp thời gian ......................................................................................................... 228 VIII. Điều kiện phân loại thời gian phụ cấp thời gian ...................................................... 233 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 234 I. Đối tƣợng hiệu lực theo ngày nghỉ lễ ............................................................................. 234 II. Đối tƣợng hiệu lực loại phụ cấp thời gian .................................................................... 239 III. Quản trị điều kiện phân loại phụ cấp thời gian ........................................................... 242 IV. Đặc điểm phân loại phụ cấp thời gian ở mốc 0h ........................................................ 245 V. Thứ tự ƣu tiên khi phân loại phụ cấp thời gian ............................................................ 247 VI. Chọn đơn vị hiển thị dữ liệu phụ cấp thời gian .......................................................... 248 VII. Tự động làm tròn phụ cấp thời gian theo quy tắc riêng của công ty. ...................... 249 VIII. Quy trình chứng từ Đổi ca & Hiệu lực ..................................................................... 251 IX. Quản lý và xem lịch sử chứng từ Đổi ca..................................................................... 257Chƣơng 7 ..................................................................................................................................... 261Nghỉ Phép .................................................................................................................................... 261 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 262 I. Khởi Tạo Loại Nghỉ Vắng .............................................................................................. 262 II. Chỉnh sửa thông tin loại nghỉ vắng đã khởi tạo ........................................................... 263 III. Hủy bỏ thông tin loại nghỉ vắng đã khởi tạo............................................................... 263 IV. Đăng ký nghỉ vắng dài hạn .......................................................................................... 265 V. Chỉnh sửa thông tin nghỉ vắng dài hạn đã khởi tạo ..................................................... 267 VI. Xóa thông tin nghỉ vắng dài hạn đã khởi tạo .............................................................. 268 VII. Đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian ......................................................................... 269 VIII. Chỉnh sửa thông tin nghỉ vắng khoảng thời gian đã khởi tạo ................................. 271 IX. Xóa thông tin nghỉ vắng khoảng thời gian đã khởi tạo .............................................. 272 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 273 I. Các bƣớc chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ nghỉ vắng dài hạn và nghỉ vắng khoảng thời gian ........................................................................................................ 273 II. Quy trình chứng từ nghỉ vắng dài hạn .......................................................................... 276 III. Quy trình chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian ......................................................... 280 IV. Quản lý và xem lịch sử chứng từ Nghỉ vắng dài hạn ................................................. 284 V. Quản lý và xem lịch sử chứng từ vắng khoảng thời gian ............................................ 290Chƣơng 8 ..................................................................................................................................... 296Tăng Ca ........................................................................................................................................ 296 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 297 I. Khởi tạo tăng ca ............................................................................................................... 297 II. Chỉnh sửa thông tin loại tăng ca đã khởi tạo ................................................................ 299 III. Hủy bỏ thông tin loại tăng ca đã khởi tạo ................................................................... 300 IV. Điều kiện phân loại thời gian tăng ca .......................................................................... 302 V. Tăng ca tự động trƣớc giờ vào & Hiệu lực .................................................................. 303 VI. Tăng ca tự động sau giờ ra & Hiệu lực ....................................................................... 305 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 3
 4. 4. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold VII. Đăng ký tăng ca & Hiệu lực ....................................................................................... 307 VIII. Chỉnh sửa thông tin tăng ca đã đăng ký ................................................................... 309 IX. Hủy bỏ phiếu đăng ký tăng ca đã nhập liệu ................................................................ 310 X. Chỉ định loại tăng ca khi đăng ký phiếu tăng ca .......................................................... 311 XI. Đăng ký tăng ca qua ngày ............................................................................................ 312 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 314 I. Đối tƣợng hiệu lực loại tăng ca ...................................................................................... 314 II. Quản trị điều kiện phân loại tăng ca ............................................................................. 319 III. Đặc điểm phân loại tăng ca ở mốc 0h ......................................................................... 321 IV. Thứ tự ƣu tiên khi phân loại tăng ca ........................................................................... 323 V. Chọn đơn vị hiển thị dữ liệu tăng ca............................................................................. 324 VI. Làm tròn giờ tăng ca tự động theo quy tắc riêng của công ty. .................................. 325 VII. Khái niệm [Cộng giờ đăng ký lên 01 ngày] .............................................................. 327 VIII. Quy trình chứng từ cho tăng ca & Hiệu lực ............................................................. 328 IX. Quản lý và xem lịch sử chứng từ tăng ca .................................................................... 336Chƣơng 9 ..................................................................................................................................... 341Thôi Việc ..................................................................................................................................... 341 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 342 I. Sử dụng mẫu đơn xin thôi việc của hệ thống ................................................................ 342 II. Nhập liệu thôi việc & Hiệu lực ..................................................................................... 343 III. Chỉnh sửa thông tin đơn xin thôi việc đã nhập ........................................................... 345 IV. Hủy bỏ đơn xin thôi việc đã nhập ............................................................................... 346 V. In đơn xin thôi việc ........................................................................................................ 347 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 349 I. Mã tự động cho văn bản thôi việc .................................................................................. 349 II. Mẫu đơn xin thôi việc .................................................................................................... 350 III. Khởi tạo thuộc tính riêng để quản lý thôi việc............................................................ 352 IV. Quy trình chứng từ thôi việc & Hiệu lực .................................................................... 353 V. Quản lý và xem lịch sử chứng từ Thôi Việc ................................................................ 361Chƣơng 10 ................................................................................................................................... 366Biểu Mẫu Bảo Hiểm ................................................................................................................... 366 I. Chính sách phúc lợi và công tác quản lý ....................................................................... 367 II. Danh mục khám chữa bệnh theo quy định Bảo hiểm hiện hành ................................. 367 III. Tờ khai 01-TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc ...................... 371 IV. Mẫu 01a-TBH: Danh sách lao động tham gia và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 375 V. Mẫu 02a-TBH: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN ...................... 379 VI. Mẫu 03a-TBH: Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN383 VII. Mẫu 03b-TBH: Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN ...... 393 VIII. Mẫu C66a-HD: Danh sách ngƣời lao động đề nghị hƣởng chế độ ốm đau ........... 396 IX. Mẫu C67a-HD: Danh sách ngƣời lao động đề nghị hƣởng chế độ thai sản ............. 400 X. Mẫu C68a-HD: Danh sách ngƣời lao động đề nghị hƣởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau........................................................................................................................................ 403 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 4
 5. 5. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold XI. Mẫu C69a-HD: Danh sách ngƣời lao động đề nghị hƣởng trợ cấp DSPHSK sau thai sản ........................................................................................................................................ 406 XII. Mẫu C70a-HD: Danh sách ngƣời lao động đề nghị hƣởng trợ cấp DSPHSK sau điều trị thƣơng tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN ............................................................................. 408Chƣơng 11 ................................................................................................................................... 411Tính công ..................................................................................................................................... 411 Sơ lƣợc khái niệm Tính Công ............................................................................................ 412 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 414 I. Hình thức tính công và tự động nhận diện ca làm việc ................................................. 414 II. Upload dữ liệu log giờ chấm công ................................................................................ 419 III. Xem kết quả công ......................................................................................................... 422 IV. Truy xuất dữ liệu công ................................................................................................. 429 V. Định nghĩa tuần làm việc .............................................................................................. 433 VI. Lịch làm việc ................................................................................................................ 436 VII. Nhập liệu phiếu đổi lịch làm việc và hiệu lực ........................................................... 446 VIII. Tính Công & Ca Kíp Chuẩn ..................................................................................... 451 IX. Manual ca kíp ............................................................................................................... 452 X. Advance ca kíp ............................................................................................................... 457 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 461 I. Xoay ca tự động trong ca kíp chuẩn ............................................................................... 461 II. Thứ tự ƣu tiên của lịch làm việc (ca kíp bƣớc 3) ......................................................... 463 III. Cài đặt đơn vị hiển thị khi tính công ........................................................................... 464 IV. Cài đặt quy luật làm tròn dữ liệu công ........................................................................ 469 V. Quy trình chứng từ Đổi lịch làm việc & Hiệu lực ....................................................... 473 VI. Quản lý và xem lịch sử chứng từ đổi lịch làm việc .................................................... 480Chƣơng 12 ................................................................................................................................... 486Khoản Khác ................................................................................................................................. 486 Mức độ cần thiết của việc quản lý dữ liệu lƣơng theo khoản khác? ............................... 487 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 488 I. Khởi tạo một khoản khác ................................................................................................ 488 II. Chỉnh sửa thông tin khoản khác đã khởi tạo ................................................................ 489 III. Hủy bỏ thông tin khoản khác đã khởi tạo ................................................................... 489 IV. Nhập liệu khoản khác & Hiệu lực ............................................................................... 490 V. Thay đổi cục bộ số liệu khoản khác cho nhân viên chỉ định ...................................... 493 VI. Ý nghĩa giá trị và giá trị tính trong khoản khác .......................................................... 495 VII. Chỉnh sửa nhập liệu khoản khác ................................................................................ 496 VIII. Xóa nhập liệu khoản khác ......................................................................................... 499 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 501 I. Đối tƣợng hiệu lực khoản khác ...................................................................................... 501 II. Mã văn bản tự động và khoản khác .............................................................................. 504 III. Mẫu báo cáo số liệu khoản khác .................................................................................. 505 IV. Quy trình chứng từ Khoản khác & Hiệu lực .............................................................. 506 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 5
 6. 6. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold V. Phân tán nhập liệu .......................................................................................................... 511 VI. Xem và quản lý lịch sử chứng từ khoản khác............................................................. 511Chƣơng 13 ................................................................................................................................... 516Công Thức Lƣơng ....................................................................................................................... 516 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 518 I. Định nghĩa Kỳ lƣơng ....................................................................................................... 518 II. Kỳ lƣơng lùi tháng ......................................................................................................... 520 III. Khởi tạo công thức lƣơng............................................................................................. 522 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 525 I. Khái quát thành phần công thức lƣơng ......................................................................... 525 II. Quy ƣớc cài đặt công thức lƣơng trên eTimeGold ...................................................... 526 III. Đặc điểm công thức lƣơng trong 01 cell của eTimeGold .......................................... 526 IV. Ký khóa (từ khóa) trong công thức lƣơng eTimeGold .............................................. 527 V. Thứ tự ƣu tiên toán tử trong công thức lƣơng eTimeGold .......................................... 527 VI. 5 đặc điểm nổi bật khi quản trị công thức lƣơng eTimeGold .................................... 528 VII. Đối tƣợng hiệu lực công thức lƣơng eTimeGold ...................................................... 533 VIII. Tham số trong công thức lƣơng eTimeGold ............................................................ 536 IX. Định nghĩa công thức lƣơng sƣu tập trong eTimeGold ............................................. 537 X. Tính kế thừa của công thức lƣơng eTimeGold ............................................................ 539 XI. Đối tƣợng hiệu lực kỳ lƣơng........................................................................................ 545Chƣơng 14 ................................................................................................................................... 547Tính lƣơng ................................................................................................................................... 547 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 548 I. Định nghĩa ngạch bậc lƣơng ........................................................................................... 548 II. Khởi tạo hạng mục cơ bản ............................................................................................. 552 III. Nhập liệu phiếu đăng ký hạng mục cơ bản và hiệu lực ............................................. 559 IV. Tính lƣơng..................................................................................................................... 568 V. Xem kết quả lƣơng ........................................................................................................ 574 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 576 I. Mã văn bản tự động và hạng mục cơ bản ...................................................................... 576 II. Biểu mẫu hạng mục cơ bản ........................................................................................... 578 III. Khởi tạo thuộc tính riêng để quản lý đổi hạng mục cơ bản ....................................... 579 IV. Nhân viên & Các yếu tố biến động trong kỳ tính lƣơng ............................................ 581 V. Cảnh báo lƣơng .............................................................................................................. 584 VI. Quy trình chứng từ Đổi hạng mục cơ bản & Hiệu lực ............................................... 588Chƣơng 15 ................................................................................................................................... 601Khen Thƣởng - Kỷ Luật.............................................................................................................. 601 Chính sách và sự nỗ lực của nhân viên? ............................................................................ 602 Lựa chọn chính sách nào: khen thƣởng hay kỷ luật? ....................................................... 602 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 603 KHEN THƢỞNG.................................................................................................................... 603 I. Khởi tạo loại khen thƣởng dành cho đối tƣợng cá nhân ............................................... 603 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 6
 7. 7. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold II. Khởi tạo loại khen thƣởng dành cho đối tƣợng phòng ban ......................................... 605 III. Khởi tạo loại khen thƣởng dành cho đối tƣợng tập thể .............................................. 607 IV. Chỉnh sửa thông tin loại khen thƣởng đã khởi tạo ..................................................... 609 V. Hủy bỏ thông tin loại khen thƣởng đã khởi tạo ........................................................... 610 VI. Nhập liệu khen thƣởng & Hiệu lực ............................................................................. 612 KỶ LUẬT ................................................................................................................................ 619 I. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tƣợng cá nhân......................................................... 619 II. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tƣợng phòng ban................................................... 621 III. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tƣợng tập thể ....................................................... 623 IV. Chỉnh sửa thông tin loại kỷ luật đã khởi tạo ............................................................... 625 V. Hủy bỏ thông tin loại kỷ luật đã khởi tạo ..................................................................... 626 VI. Nhập liệu kỷ luật & Hiệu lực ....................................................................................... 628 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 635 I. Khởi tạo thuộc tính riêng để quản lý khen thƣởng ........................................................ 635 II. Mã văn bản tự động và khen thƣởng ............................................................................ 637 III. Biểu mẫu quyết định khen thƣởng............................................................................... 638 IV. Quản lý khen thƣởng và kỷ luật theo quy trình chứng từ .......................................... 639 V. Quản lý và xem lịch sử chứng từ khen thƣởng ............................................................ 648Chƣơng 16 ................................................................................................................................... 654Hợp Đồng Lao Động ................................................................................................................... 654 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 655 I. Định Nghĩa Loại Hợp Đồng Lao Động.......................................................................... 655 II. Chỉnh Sửa Loại Hợp Đồng Lao Động .......................................................................... 658 III. Bỏ Hiệu Lực Loại Hợp Đồng Lao Động..................................................................... 659 IV. Ký Hợp Đồng Lao Động Cho Nhân Viên .................................................................. 661 V. Chỉnh Sửa Hợp Đồng Lao Động .................................................................................. 664 VI. Xóa Hợp Đồng Lao Động ............................................................................................ 665 VII. Theo Dõi Hợp Đồng Lao Động.................................................................................. 666 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 671 I. Mã Tự Động..................................................................................................................... 671 II. Ngày xem hồ sơ.............................................................................................................. 672 III. Template hợp đồng lao động ....................................................................................... 674 IV. Thay đổi cách xem biểu đồ .......................................................................................... 677Chƣơng 17 ................................................................................................................................... 680Báo Cáo........................................................................................................................................ 680 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 681 I. Một số điều khiển khi xem báo cáo................................................................................ 681 II. Xem báo cáo theo dạng mở tab ..................................................................................... 682 III. Xem báo cáo theo dạng mở cửa sổ mới (window) ..................................................... 683 IV. Xem báo cáo đƣợc mở từ shortcut .............................................................................. 684 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 685 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 7
 8. 8. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold I. Khái niệm ngày xem hồ sơ khi mở báo cáo................................................................... 685 II. Xem báo cáo theo chi nhánh hoặc theo phòng ban ...................................................... 686 III. Chọn thời gian xem báo cáo ........................................................................................ 687 IV. Chọn đối tƣợng xem báo cáo ....................................................................................... 691 V. Phân quyền báo cáo ....................................................................................................... 692 VI. Download & upload báo cáo ....................................................................................... 695 VII. Tạo warter mark trên báo cáo ..................................................................................... 698 VIII. Sơ lƣợc danh sách báo cáo trên eTimeGold ............................................................ 701Chƣơng 18 ................................................................................................................................... 706ĐÁNH GIÁ KPI .......................................................................................................................... 706 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 707 I. Lƣu đồ & tiến trình đánh giá .......................................................................................... 707 II. Khởi tạo tiêu chí đánh giá KPIs .................................................................................... 707 III. Tiêu chí đánh giá mặc định do nhà cung cấp khai báo .............................................. 711 IV. Khởi tạo thành phần của tiêu chí kiểu lựa chọn ......................................................... 713 V. Khởi tạo kế hoạch đánh giá ........................................................................................... 717 VI. Khởi tạo danh sách tiêu chí trong kế hoạch đánh giá................................................. 719 VII. Khởi tạo đối tƣợng đánh giá ....................................................................................... 722 VIII. Khởi tạo ngƣời đánh giá ............................................................................................ 725 IX. Khởi tạo tiến trình đánh giá ......................................................................................... 729 X. Thực hiện đánh giá KPIs ............................................................................................... 732 XI. Theo dõi đánh giá KPIs ................................................................................................ 736 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 739 I. Khái niệm Ngày xem hồ sơ trong đánh giá KPI............................................................ 739 II. Phân cấp tiến trình đánh giá .......................................................................................... 740 III. Thay đổi tiêu chí đánh giá theo tiến trình đánh giá .................................................... 741 IV. Thay đổi ngƣời đánh giá theo tiến trình đánh giá....................................................... 745Chƣơng 19 ................................................................................................................................... 747Tuyển Dụng ................................................................................................................................. 747 I. Khởi tạo hồ sơ ứng viên .................................................................................................. 748 II. Lập kế hoạch tuyển dụng ............................................................................................... 751 III. Kết quả tuyển dụng ....................................................................................................... 756 IV. Hoàn tất tuyển dụng ..................................................................................................... 760Chƣơng 20 ................................................................................................................................... 763Đào Tạo........................................................................................................................................ 763 I. Cài Đặt Đào Tạo .............................................................................................................. 764 II. Trung Tâm Đào Tạo ...................................................................................................... 767 III. Khóa Đào Tạo ............................................................................................................... 770 IV. Quản Lý Đào Tạo ......................................................................................................... 777 V. Kết Quả Đào Tạo ........................................................................................................... 781 VI. Lịch Sử Đào Tạo .......................................................................................................... 784Chƣơng 21 ................................................................................................................................... 785Quy trình chứng từ ...................................................................................................................... 785 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 8
 9. 9. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGoldA. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN ............................................................................. 786 I. Phân cấp user theo cây thƣ mục ..................................................................................... 786 II. Phân bổ quyền dữ liệu cho chứng từ ............................................................................ 789 III. Hƣớng dẫn thực hiện quy trình chứng từ cơ bản ........................................................ 793B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO ......................................................................... 797 I. Khởi tạo chức danh ......................................................................................................... 797 II. Giới hạn quyền quản lý bằng cách theo phòng ban, chức vụ ...................................... 799 III. Bảo mật chứng từ.......................................................................................................... 802 IV. Ủy Quyền Chứng Từ .................................................................................................... 809 V. Quản Lý Chứng Từ ........................................................................................................ 825 | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 9
 10. 10. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 1 : Giới ThiệuChƣơng 01Giới ThiệuHoàn thành chƣơng này, bạn sẽ hiểu và vận hành đƣợc các nộidung sau:  Khái niệm 03 lớp của 01 phần mềm quản lý nhân sự online.  Từ kỹ thuật & khái niệm quản lý trong eTimeGold.  Tự kiểm tra và nhận biết điều kiện cần khi sử dụng eTimeGold.  Thông tin cấu hình máy tính.  Điều kiện mạng.  Trình duyệt web.  Trang Tổng Quan của hệ thống eTimeGold.  Mô hình điện toán đám mây & bảo mật dữ liệu. | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 10
 11. 11. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 1 : Giới ThiệuI. Khái niệm phần mềm và phần mềm quản lýPhần mềm là một tập hợp những câu lệnh đƣợc viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trình tựxác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một vấn đề tính toán nào đó.Phần mềm mang lại cho con ngƣời sự tự động hóa nhằm tiết kiệm thời gian đồng thời sản xuất phần mềm cũngmang tính cạnh tranh nhằm đƣa n