Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bop ty gia. cac yeu to anh huong. mo rong

904 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bop ty gia. cac yeu to anh huong. mo rong

 1. 1. Mối quan hệ giữa BOP và tỷ giá Các yếu tố ảnh hƣởng đến BOP Môn học : Tài chính quốc tế Giảng viên: Hồ Trung Bửu
 2. 2. I. MỐI QUAN HỆ GIỮA BOP VÀ TỶ GIÁ -Tỷ giá là giá của 1 đồng tiền đƣợc đo bằng 1 đồng tiền khác, vì vậy nó cũng là kết quả tƣơng tác giữa cung và cầu (đồng ngoại tệ) H$/F$ SSF$ FXR0 DDF$ Q0 QF$
 3. 3. BOP =>tỷ giá : Các giao dịch kinh tế quốc tế trong BOP sẽ tạo ra nguồn cung ngoại tệ hoặc cầu ngoại tệ, qua đó hình thành nên tỷ BOP Cung Cầu ngoại giá. ngoại tệ Tài khoản vãng Xuất khẩu lai Nhập khẩu x x x Các khoản chuyển đi Các khoản chuyển đến Tài khoản vốn và tài chính tệ x Vốn đi vào x x Vốn đi ra Cán cân dự trữ Tăng dự trữ chínhthức Giảm dự trữ x x
 4. 4. Tỷ giá => BOP • Tỷ giá tác động trở lại BOP thông qua tác động đến hoạt động thƣơng mại quốc tế • Tỷ giá tăng hay giảm đều có những ảnh hƣởng nhất định đến hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó tác động đến cán cân thanh toán quốc tế.
 5. 5. xuất khẩu Vì doanh thu xuất khẩu thu bằng ngoại tệ sẽ nhiều hơn nhập khẩu Vì giá nhập khẩu sẽ cao hơn Tỷ giá (H$ bị giảm giá, F$ tăng giá) xuất khẩu Vì doanh thu xuất khẩu sẽ ít hơn nhập khẩu Vì có cơ hội nhập khẩu với giá rẻ hơn Tỷ giá
 6. 6. KẾT LUẬN: BOP và tỷ giá có mối quan hệ mật thiết với nhau. BOP hình thành nên tỷ giá, nhƣng đồng thời tỷ giá cũng có tác động ngƣợc trở lại BOP. BOP GIÁ TỶ
 7. 7. II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN BOP • Ta phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến 3 bộ phận chính của BOP: CA, KA và OR Nhân tố ảnh hƣởng đến BOP  Nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động thƣơng mại quốc tế  Nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động đầu tƣ và tài trợ quốc tế  Chính sách can thiệp vào BOP của chính phủ
 8. 8. II.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động thƣơng mại quốc tế ( xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ) Giá cả hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu Năng lực sản xuất Thị hiếu tiêu dùng Lạm phát Thu nhập và tăng trưởng kinh tế Tỷ giá hối đoái
 9. 9. GIÁ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU • Gía xuất khẩu cao-> lợi nhuận cao-> xuất khẩu tăng • Giá nhập khẩu cao (đắt đỏ) -> nhập khẩu giảm NĂNG LỰC SẢN XUẤT • Năng lực sản xuất cao -> xuất khẩu (các lại hàng hóa có ƣu thế sản xuất...),nhập khẩu( nguyên vật liệu, máy móc..) nhiều hơn THỊ HIẾU TIÊU DÙNG Thị hiếu tiêu dùng ở mỗi thị trƣờng là khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của ngƣời tiêu dùng trong từng giai đoạn mà có ảnh hƣởng khác nhau đến hoạt động xuất nhập khẩu.
 10. 10. LẠM PHÁT • Lạm phát tăng (giá cả trong nƣớc tăng cao)-> ngƣời tiêu dùng và các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu mua thêm hàng hóa nƣớc ngoài => Nhập khẩu tăng, xuất khẩu sụt giảm => CA giảm THU NHẬP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH Tế • Thu nhập tăng-> nhu cầu chi tiêu hàng hóa nƣớc ngoài tăng => nhập khẩu tăng • Tăng trƣởng kinh tế  Nhu cầu mở rộng thị trƣờng trên thế giới tăng -> xuất khẩu tăng  Nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc để sản xuất
 11. 11. II.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động đầu tƣ và tài trợ quốc tế: Môi trường đầu tư/tài trợ Thị hiếu đầu tư/tài trợ Kỳ vọng thị trường Nhu cầu thị trường, mức chi phí, mức rủi ro, tỷ suất sinh lợi, lãi suất, các loại thuế.. Sở thích, khuynh hƣớng ƣa chuộng của nhà đầu tƣ Kỳ vọng đồng tiền của quốc gia này sẽ tăng giá
 12. 12. II.3 Chính sách can thiệp BOP của chính phủ Các chính sách của chính phủ có thể tạo điều kiện thúc đẩy hoặc hạn chế các giao dịch kinh tế quốc tế, từ đó ảnh hƣởng rất lớn đến BOP. Bao gồm: • Chính sách tiền tệ • Chính sách tài chính • Chính sách thƣơng mại quốc tế • Chính sách quản lý dòng vốn quốc tế • Chế độ tỷ giá và chính sách tỷ giá
 13. 13. PHẦN PHỤ LỤC H$= home curency: đồng nội tệ F$= foreign currency : đồng ngoại tệ
 14. 14. Phần mở rộng TÌNH TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN Ở VIỆT NAM I. TỔNG QUAN II. NGUYÊN NHÂN SỰ CHUYỂN DỊCH CÁN CÂN TỔNG THỂ III.TÌNH HÌNH CÁN CÂN THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
 15. 15. I. TỔNG QUAN Năm Nhìn tổng quát, cán cân tổng thể của Việt Nam đã có sự chuyển vị thế quan trọng, từ bị thâm hụt trong năm 2009, 2010 sang thặng dƣ trong năm 2011, 2012 và tiếp tục giữ vị thế thặng dƣ trong năm 2013. =>Đây là sự chuyển dịch vị thế rất quan trọng, phục hồi sức mạnh tài chính của quốc gia, góp phần ổn định tỷ giá.
 16. 16. NGUYÊN NHÂN sự chuyển dịch: *Cán cân vãng lai được cải thiện • Cán cân chuyển giao thu nhập liên tục đạt thặng dƣ, chủ yếu nhờ lƣợng kiều hối của Việt kiều và lao động đang làm việc theo hợp đồng dài hạn ở nƣớc ngoài chuyển về nƣớc có xu hƣớng tăng lên qua các thời kỳ. • Sự mất cân đối của cán cân thƣơng mại đã giảm so với các năm trƣớc, nhập siêu hàng hoá đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu.
 17. 17. NGUYÊN NHÂN sự chuyển dịch *Cán cân vốn và tài chính: • Về vốn đầu tƣ gián tiếp tăng: mặc dù thị trƣờng chứng khoán liên tục giảm điểm nhƣng các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài vẫn tiếp tục mua ròng trên thị trƣờng chứng khoán và tăng cƣờng góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp. • Hệ thống ngân hàng tích cực rút tiền gửi ngoại tệ ở nƣớc ngoài và huy động vốn trên thị trƣờng quốc tế để đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng ngoại tệ trong nƣớc -> nguyên nhân quan trọng góp phần cải thiện cán cân vốn và tài chính.
 18. 18. CÁN CÂN THƢƠNG MẠI ViỆT NAM *Giai đoạn 2008-2012: cán cân thƣơng mại liên tục thâm hụt
 19. 19. Cán cân thƣơng mại 2013 về cơ bản là cân bằng “ Hoạt động nhập khẩu đã đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, góp phần từng bước giảm nhập siêu với tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả năm ước đạt khoảng 132,5 tỷ USD, tăng 16,5% so với năm 2012, nhập siêu cả năm ước khoảng 500 triệu, bằng 0,38% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mục tiêu của Quốc hội giao (là 8%), có nghĩa là cán cân thương mại năm 2013 về cơ bản là cân bằng” Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
 20. 20. Cán cân thƣơng mại đƣợc cải thiện là do hoạt động xuất khẩu tăng trƣởng mạnh: Xuất nhập khẩu của nƣớc ta thời gian qua đã có bƣớc phát triển đáng kể, quy mô và tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu hàng hoá đều đạt và vƣợt các chỉ tiêu đặt ra =>Điều này đã phản ánh năng lực sản xuất hàng xuất khẩu của nền kinh tế ngày càng đƣợc mở rộng.
 21. 21. • Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên thị trƣờng của gần 200 nƣớc và vùng lãnh thổ. • Việt Nam chủ động đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định kinh tế, thƣơng mại quan trọng và ngày càng tham gia sâu rộng vào các hoạt động hội nhập quốc tế => Góp phần mở rộng thị trƣờng và tạo ra cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Qua đó càng tích cực cải thiện cán cân thƣơng mại.

×