Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
e#4
Wskazanie uspójnionych co do poziomu szczegółowości nazw celów operacvinvch i zadań.
1. Poprawa warunków dla
ruchu pie...
1.2. Optymalizacja parkowania
poiazdów
L.2.7. ograniczenie parkowania samochodów na chodnikach;
L.2.2. Rozszerzeniestref p...
infrastru ktu ry d rogowej,
koleiowei i lotniskowej
z zasadami tworzenia miasta krótkich odległościoraz
ograniczania subur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

10,952 views

Published on

Zapisy projektu programu operacyjnego Mobilność i Transportu w ramach Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

  1. 1. e#4 Wskazanie uspójnionych co do poziomu szczegółowości nazw celów operacvinvch i zadań. 1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego 1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego 1.2. optymalizacja parkowania pojazdów 1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym 1.4. Uspokajanie ruchu 1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego 2. Zwiększenieatrakcyjności transportu publicznego 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru 2.2. U pr zywilej owa n i e ko m u n i ka cj i p u bl i cz n ej 2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej 3. Poprawa dostępności transportowej Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i 3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzłatransportowego Popu laryzacja zrównoważonego transportu i aktywności 4.t. Promocja transportu zrównoważonego i aktywnościmobilnej Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i aktywnościmobilnej * w razie potrzeby prosimy dostawić niezbędne wiersze Wylistowanie kluczowych działań (przedsięwzięć, programóW miejskich, projektów, inwestycji) do zrealizowania W ramach celóW operacyjnych w Programie. 1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego I.L.7. Tworzenie nowych połączeń pieszych ułatwiających szybsze i wygodniejsze docieranie do celu podróży (zasada bezpośredn iości); 1,.1-.2. Budowa tras rowerowych, zgodnie ze STeR, w tym sieci szybkich tras rowerowych zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji 1.1.3. Tworzenie nowych i rozszerzenie istniejących stref pieszych i pieszo-rowerowvch, w tvm na obszarach dzielnic I.1'.4. Modernizacja i remont chodników, tras rowerowych, stref pieszo-rowerowych; 1.1.5. Rozwój oświetlenia ulIcznego obejmujący budowę oświetlenia ulicznego dla nieoświetlonych ulic, ciągów pieszych, pieszo- rowerowych i rowerowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii ośwIetleniowych; 1.1.6. Rozbudowa infrastruktury parkingowej d|a rowerów, W tym poprzez tworzenie bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych przy węzłach przesiadkowvch;przy węzłach przesiad LI.7. Budowa systemu roweru publicznego (metropolita 1.1.8. Poprawa iakości.czvstościi zimowego utrzvmania ulic, hodników i tras rowerowvch
  2. 2. 1.2. Optymalizacja parkowania poiazdów L.2.7. ograniczenie parkowania samochodów na chodnikach; L.2.2. Rozszerzeniestref płatnego parkowania; t.2.3. Bilansowanie liczby miejsc parkingowych dla samochodów w centralnych dzielnicach miasta (przenoszenie miejsc postojowych z ulic do nowo powstających parkingów kubaturowvch); 1'.2.4. Budowa parkingów typu park&ride i bike&ride. 1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym 1.3.1. Niwelowanie efektu barierowego tworzonego przez wielopasowe ulice z przejściamipodziemnymi i kładkami dla pieszych (poprzez m.in. tworzenie przejśćdla pieszych w poziomie ulicv i osraniczenie predkościpoiazdów); 1'.3.2. Nadanie wyższego priorytetu dla ruchu pieszych i rowerów poprzez likwidację przycisków na przejściach dla pieszych, wydłużeniefazy światłazielonego dla pieszych oraz zwiększenie częstotliwości cykli światłazielonego dla pieszych w centrach dzielnic. 1.4. Uspokajanie ruchu !.4.7. Rozszerzanie stref ruchu uspokojonego z dróg lokalnych na wybrane odcinki dróg wyższej rangi; 1'.4.2. Podniesienie bezpieczeństwa na terenach przy szkołach, m.in. poprzez uspokajanie ruchu i ograniczenie możliwościdowozu dzieci do szkołV samochodem. 1.5. Monitorowanie ruchu oieszeso i rowerowego 1.5.1. Prowadzenie analiz ilościowo-jakościowychnatężeń i kierunków ruchu pieszego; L.5.2. Rozbudowa svstemu automatycznych analiz ruchu rowerowego. 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru 2.L.t. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i szynowej komunikacji publicznej (w trybie priorytetowym względem rozbudowy ogólnodostępnego układu drogowego); 2.t.2' Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych, pieszo- rowerowych, pieszo-jezdnych komunikujących bezpośrednio za budowę mieszka niową z przysta n ka mi kom u nikacji zbiorowej (węzła m i integracyj nymi); 2.t.3. Rozbudowa i modernizacja sieci przystanków i węzłów integracyj nych kom u n i kacji zbiorowej (wiaty przysta n kowe); 2'I.4. Rozbudowa oraz modernizacja taboru komunikacji orazrozwóji modernizacja zaplecza obsługowego. 2.2. Uprzywilejowanie komu nikacii publicznei 2.2.L. Tworzenie buspasów i wspólnych pasów autobusowo- tramwajowych na odcinkach częstego tworzenia się zatorów; 2.2.Ż. Rozszerzenie priorytetu dla transportu publicznego w zintegrowanym systemie sterowania ruchem ( ITS); 2.3. Usprawnienieorganizacji komunikacii publicznei 2.3.L. Rozwój systemu komunikacji miejskiej, W tym m.in. utworzenie uzupełniających linii autobusowych; 2.3.2. Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej; 2.3.3. lntegracja rozkładów jazdy różnych form transportu, także w skali metropolitalnej; 2.3.4. lntegracja taryfowo-biletowa W Gdańsku i na obszarze metropolitalnVm; 2.3.5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów transportu publicznego; 2.3.6. Poprawa komfortu jazdy w pojazdach komunikacji publicznej (optvmalna temperatura, czvstośćitp.); 2.3.7. Zwiększenie dostępnościpunktów sprzedaży biletów (w tym automatów biletowvch i e-biletów) 2.3.8. Łączenie oferty transportu publicznego z wydarzeniami mieiskimi. 3.1. Rozbudowa i modernizacia 3.1.1. Rozbudowa i modernizacia infrastrukturv transportowej zgodnie
  3. 3. infrastru ktu ry d rogowej, koleiowei i lotniskowej z zasadami tworzenia miasta krótkich odległościoraz ograniczania suburbanizacji; 3.t.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla obszarów rozwojowych i przemysłowych (w tym portu morskiego i lotniczeso); 3.1.3. Realizacja Programu Transportowego Gdańsk-Południe; 3.I.4. Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Gdańsku. 3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako wezła transportowego 3.2.!. optymalizacja warunków transportu towarów i tranzytu; 3'2'2. Wspieranie rozwoiu połaczeń kraiowvch i międzynarodowych. 4. L. Promocja transportu zrównoważonego i aktywności mobilnej 4.!1. Realizacja działań zachęcających pracodawców do tworzenia w miejscach pracy warunków sprzyjających dojeżdżaniudo pracy rowerem (parkingi dla rowerów, zaplecze sanitarne, szatnie, zachetv finansowe itp.); 4.!.2. Realizacja kampanii i akcji promujących komunikację publiczną, ieżdżenierowerem i chodzenie pieszo; 4.L.3. Realizacja akcji ed u kacyjnych prom ujących d rogowylgyg| r ]yre; 4.!.4. Realizacja programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach (promujących m.in. oprowadzanie dzieci do szkoły lub odwożenie rowerem, zamiast podwożenia samochodem) np. kampania Rowerowy Maj; 4.t.5. Wykreowanie silnej i wyrazistej marki Gdańska, jako miasta oromuiaceso mobilnośćaktvwna; 4.1".6. Realizacja działań promujących komunikację publiczną np. poprzez powiązanie usług komunikacyjnych z programami loialnościowymi; 4.!.7. Realizacja działań popularyzujących wspólne korzystanie z samochodu (tzw. car-pooling i car-sharing). 4.7'8. Przeprowadzenie kampanii promującej korzyści uspokajania ruchu w mieście. 4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzect zrównoważonego transportu i aktvwnościmobilnej 4.2.L. Monitoring i ewaluacja systemu transportu miejskiego z udziałem mieszkańców; 4.2.2. Włączanie mieszkańców w organizację systemu transportowego.

×