Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
_l_._t *I jŕì_F,'=v_ _ô:vi1.ỉằ_ `n
'ỈỂẾỂ_ñr Ĩ ẫ`_aỂ` `_L ._FẨ.'a I x

›‹

`_FỶ.É.'.ẨĨ.ễỂ‹ “ẬÌẵ.ễìr.í›`F`,FỂ_1“.ę.ẩ”ĨỆỈệ.n
...
ý

ì,

“ị ;ĨIìxIPỂ=Ị3 Is.llEs

CENTRAL PARK

KHU ĐỦ THI HIỀN ĐẠI &L
CAU CÁP BẶC NHẤT VIẾĨ NAM
5 .
ẦIII.vHIn.ụ Á..

.u.I..!Jlq. 1 . ..μ.`,~ .,., .

,1Ặụq1;Fc`GlI'Ạ'‹7Eá›0Qf-ÒỈ»'1`p'<`bnI`†NầLq&'r”t4)Ì r -
. Ị' ụ^`^ ` ...
wí

VIN HOMES

CEHTLAI PARK

THE CENTRAL 3
TỐNG QUAN

Osõclnhợlãzãcllĩlìbvăuảrĩfĩbltĩwrunĩolomlad
EỚVBỀWGỔMWÚỸWUJ
'8ốÚlg:4...
rv.`w-.,_

.,` "`
›, ›ụụuμ* ,
nvę,,'_μ.

 

hơ

    

CHÚ Tuícn sơ Đó

KW1, ffln PÔ

Thí- t`.‹'-v1Vl.1J C1 C7
ĨUIU Pak,...
Ị

VINHOMES MẶT BĂNG TẦNG 23
CENTRAL PARK THE CENTBAL 8

  
 
  

.- ---l-`____ị ` ` Í______j___` `____` ^" _-_l--_- '...
ỵ

VINIỆIOMES MẶT BĂNG TẦNG 2 - 22 VẦ 24 - 34
CENTRẢL PARK THE CENTRAL 8

“@Ỉ=†.ẩĩ 'Ĩ=ậ=Ĩ=ạặĨ=Ĩz 

un

ID

1ỀỸẫ"' mm
un

...
r

VINHOMES MẶT BĂNG TÀNG 85 - 42
CENTRAL PARK THE CENTRAL 8

  
  
   
   

n†'1ĩ1T,-,-_':,-,TnI1T'TuT- '1'l†'†l...
`í

VINHOMES MẶT BANG TẠNG 43 - 45
CENTILAL RAỊK THE CENTRAL 8

 
 

 
 

r :lị
II PM
. gg VẦ

` E
Ế
1

 
 
 

dllủi
II...
ạ ' MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẢNG 2 - 22 VẦ 24 - 34

VHXIIẪIOMES (CĂN HỘ lì
 THE CENTRẠL 3

11600

1TỸ1Tb`Ờ?ỂG: 76,8 'T2
...
,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 ĩ_À 24 184
VINHOMES (CAN HỌ 8)
Ỉ TI-IE CENTRAL 8

Ĩ 131W Ĩ
Ac Ệr&

Ellnulì ,
I/
F...
` “ MẶT BĂNG CẮN HỘ ĐIỂN HÌNH TẪNG 2 - 22 VẦ 24 - S4

VINIẨIOMES (CĂN HỘ 2)
 THE CENTRẠL 8

13100

Tl.'.'. TtPỜ.JG: 117,7 ...
,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VẦ 24 - 84

VINHOMES (CĂN HỘ 4)
Ỉ TI-IE CENTBAL 8

TIM TƯỜNG: 76,8 M2
THONG THỦY:...
{ MẶT BĂNG CẬN HỘ ĐIỀN HÌNH TẢNG 2 - 22 VÀ 24 - 84

VINHOMES (CẨN HỘ 5)
Ỉ TI-IE CENTBAL 8
Ĩ 11000 Ĩ
ětr

Ê L°sg^ẩỊẨẵỆỆẫỈẨẨ...
` ” MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 84

Vh"IIễIOMES (CĂN HỘ 6)
 TI-IE CENTRAL 3

Ĩ

11800

  

8475

`I1.'....
` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34

VHQIẮIOMES (CĂN HỘ 8)
 THE CENTRAL 8

12000

Tl:.`. TUỜNG: 81,7 hĩz
...
` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34

VHQIẮIOMES (CĂN HỘ 7)
CENTRAL PARK THE ŨENTRAL 8

8475

ĨTĨÃ Tb`(rr:...
` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỀN HÌNH TẪNG 2 - 22 VÀ 24 - 34

VINIẮIOMES (CĂN HỒ 9)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 3

7700

 

7348

/ B...
,I MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNI-I TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34
VINHOMES (CẨN HỘ 10)
7 TI-IE CENTRAL 3

HM TƯỜNG: 125.5 M2
THONG THÚ...
,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 _XỈÂ ZKLA - 84
VINHOMES [CAN HỌ ll)
7 TI-IE CENTRAL 8

11750

TIM TƯỜNG: 127.9 H2...
r

MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TÀNG 23

VLNHOMES (CẨN HỖ 9)
 THE CENTRAL 8

7350

Tlŕmĩ TUỜẸ'!G: 69.: .”.2
THÔNG THÙY: 63.4:...
` ' MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TÀNG 2 - 22 VẦ 24 - 34

VINIỊIOMES (CĂN Hộ 12)
WỶM TI-IE CENTRAL 8

6350

Tl.'.. TƯỜNG: 45.9...
f

VINIĨIOMES MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẪNG 85 - 42 (CẶN HỘ 2)
MĨ THE CENTRAL 8

`[ĨỈ`,Ĩ TƯỜNG: 111.3:'.2
THỦZEG THÙY: 1C...
Ị

VINHOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 85 - 4:2 (CẨN 8)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 3

ỈW00

Tỉ": TƯỜFEG: 114u,0Ĩ`Ĩ2
THÔNG...
f

`

VINIẬIOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TÀNG 35 - 42 (CẨN 10)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 8

ỈIHIII

11." Tưòr. ẺG: 119,6'....
`I - .

VINHOMES MẠT BANG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẨN 2)
CENTRAL !Al.l THE CENTBAL 8

TIM TƯỜNG: 1o3,1nl2
THONG THỦY...
,r

N

VHqùOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 35 - 42 (CẨN 11)
CENTRAL PARK THE ŨENTRAL 3

11750

T JI TU”Ờ.1G: 121,1 :.2
...
I

“N

VINIỊIOMES MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẶN HỘ 3)
 TI-IE CENTBAL 3

10[IIO

`lT“ì TƯỜFZG: 10iì,9Ĩ`2
THỔ...
.r

VINIỂIOMES MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CĂN HỘ 10)
 THE CENTRAL 8

11750

T:“': TƯỜNG: 113.7 :.T2
TFỄŨNG T...
`í - .

VIN HOMES

CENTRAL PARK

117W

 

TherơgIđụülnùmudnmúưihuúudimụủulưollđưtựcqlljyqrllịjìlillỉnlnýlđợllulñduutuùlưli...
CUNG TYĨNHH l(lNH DUANH VÀ [IUẢN LÝ BẮT ĐÚNG SẢN VINHDMES

ÐMƠẤỰJMZNUTMOỄU-TZQAĐWI Blolĩ Fflĩl. Pìlùvu 22.0Jln BrflTIlU.ví...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sơ đồ mặt bằng tầng - Mặt bằng căn hộ The Central 3 Vinhomes Central Park Tân Cảng

330 views

Published on

Mặt bằng tầng và mặt bằng các căn hộ trong tháp Central 3 dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng với quy mô 10.000 căn hộ và biệt thự sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016 hứa hẹn sẽ là một khu đô thị hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.
Liên hệ tư vấn và xem nhà mẫu Vinhomes Central Park:
0908 503 786 - 0903 153 794 (Mr Tâm)
Website: vinhomes-central-parkhcm.com

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sơ đồ mặt bằng tầng - Mặt bằng căn hộ The Central 3 Vinhomes Central Park Tân Cảng

 1. 1. _l_._t *I jŕì_F,'=v_ _ô:vi1.ỉằ_ `n 'ỈỂẾỂ_ñr Ĩ ẫ`_aỂ` `_L ._FẨ.'a I x ›‹ `_FỶ.É.'.ẨĨ.ễỂ‹ “ẬÌẵ.ễìr.í›`F`,FỂ_1“.ę.ẩ”ĨỆỈệ.n 'Zz I1Il!.'=.ìIỊ`Ỉl `lIll illịẽữl =!!Ạl ễ*`.J. Ểĩaìll Ẹ::F' ỊIAÌCỊ I.ll!:ỂĨ4 vllẵẵíủ l'!ấỈL'l'.
 2. 2. ý ì, “ị ;ĨIìxIPỂ=Ị3 Is.llEs CENTRAL PARK KHU ĐỦ THI HIỀN ĐẠI &L CAU CÁP BẶC NHẤT VIẾĨ NAM
 3. 3. 5 . ẦIII.vHIn.ụ Á.. .u.I..!Jlq. 1 . ..μ.`,~ .,., . ,1Ặụq1;Fc`GlI'Ạ'‹7Eá›0Qf-ÒỈ»'1`p'<`bnI`†NầLq&'r”t4)Ì r - . Ị' ụ^`^ ` 1 .
 4. 4. wí VIN HOMES CEHTLAI PARK THE CENTRAL 3 TỐNG QUAN Osõclnhợlãzãcllĩlìbvăuảrĩfĩbltĩwrunĩolomlad EỚVBỀWGỔMWÚỸWUJ '8ốÚlg:47Mng 'VINI hỦmgđrlừưỜfUỲI00llẺìáñnldI00LHl0ĨmIỈỲIJớrlgvÉtỲủlñμfI6 (Q.1 vủQA'ỈJ, mù rrlthuúrụ rlaũrụ Ớ86llrợI'lIIfun:10t†Irlgniy&8tfIIụb0 ơTòarư1adülừn2đu1lnguy0nơúInòrvguơ12t:‹krI0Iaùn OCPICIJr0rIghừụlIgaỉnhIỲIrlgrrúy:2.5m ĨĨỆN ÍCH lĩnrờrumữnrbnvlnudĩool 'Hõbơlruìdừùl lzrlímđùnarorurll ILoưm UlQ1uvLrclẫtánVủsừ1hcrI)Ió'Iđ0lrlIJrÌ1i1iAù1FửIJGvu24I7 0HẸ1túI1IoIIìu'a UHệIrl6I1IbdDld*ld.bé0d1éyỊđuphmdìữaDfIỂy'ø.rđ0l'ndhù1hHl'Ig céctũưcãnho.
 5. 5. rv.`w-.,_ .,` "` ›, ›ụụuμ* , nvę,,'_μ. hơ CHÚ Tuícn sơ Đó KW1, ffln PÔ Thí- t`.‹'-v1Vl.1J C1 C7 ĨUIU Pak, PV Pí' Uve Lanơrr:ẵ'<i L ' - LỀ Ó(*`. rlẽt 'rwL, “nì ma Fầl rảrìq Larĩ‹IlY`k=J*vx Tnxlurv Bér hltyñr dảng cãn Eưüwĩ &ìT Cvĩ ld":>1 ‹`.L15‹`, 'Ế Ẩlf7Ỹ"Y4^. í`μrvvI:l PÀ'< luùvbg nèvì cặp V‹vxL' ỹ~Lx:l LDLI-IIẠX Pdrk íìóvq `ưỵ'›vl vtưư vạng
 6. 6. Ị VINHOMES MẶT BĂNG TẦNG 23 CENTRAL PARK THE CENTBAL 8 .- ---l-`____ị ` ` Í______j___` `____` ^" _-_l--_- ' - -- F Fae: Ề-1 I ư_lllIIl1 tư [Q X-- - -"-- I I ẵẽI.I ".ỄẨ “T Ế JII.: | Ị 7._ - L_ mEmEg:ĩ:" ŕề-“ LKJJỆI ” u" Ị _ l'.`.Z.; . !|lỆ` llll lIll›IIl`| `````` ụ cllbløơ 1 vu I-ìn.-__ cl- II- - I _ _-1 ỊẪỸ ĨĨÙUÚÚHRỘỂỈIÍWUỂỈĨÚFUÍỦÍÌÌÍPŨBEÌIÌIỊỄIỈŨỦÍIỆÌÌIỰŨIFÍIÙÍỦHHIIIỄÚỰŨIŨIÌÚIƯÌỂỈIÌÙỤ
 7. 7. ỵ VINIỆIOMES MẶT BĂNG TẦNG 2 - 22 VẦ 24 - 34 CENTRẢL PARK THE CENTRAL 8 “@Ỉ=†.ẩĩ 'Ĩ=ậ=Ĩ=ạặĨ=Ĩz un ID 1ỀỸẫ"' mm un . Lì ĨĨ ll ŕỷỶÌịỷ illi- Ệ I ự I *P ø " Iẹ I , llllllll IIIII lllll Ị ::`.:`.:-.:-.: 1 K 'μ`.',`."." I - I I Ê: é ' Eăiẽiịm Ol 1 `ẫỄ F | ễìẵỄ!.Ệ K`. u Í* %- ` ---- '- __'_ ÍÌÍ ,...l I @ị"ỉl"ị°`ị"`°ị"`Ệ""ị"_'_“`ị“`_'_"ị“_"Ệ"'ị"Ĩ*=lỈ"ịT'ị_ ĨĨ Ĩ V nủụuailHnvỉlumudI.ulBIụa6dửnuủzuhIarluưInMicưeụưùhuùhillýlnunaaủúamủnidlliu.
 8. 8. r VINHOMES MẶT BĂNG TÀNG 85 - 42 CENTRAL PARK THE CENTRAL 8 n†'1ĩ1T,-,-_':,-,TnI1T'TuT- '1'l†'†lT"[a,uJwgj-,†lT"ll"fĩię,wẸ ‹ẵF†Ề lj:Ls;ĩ" . i'“"ĩ'ằ `= `l`Il `:`.".".`5. Ệ IỂ Ệ É- Â Ì *Ệ ! Ì Í lắ 'l'IủỊÚldl1ỉnIlIIlIÐỈUŨ.lfúfuẩdíỉìữứuaìừmlủIlŨlIỈIIVlẵlIllIđlrllỈllñnblnlIỹlũjDIũIiIÍllllrvilth'lÌùụ
 9. 9. `í VINHOMES MẶT BANG TẠNG 43 - 45 CENTILAL RAỊK THE CENTRAL 8 r :lị II PM . gg VẦ ` E Ế 1 dllủi II n đề I :.đạ ;_ . - Ttừnduunúimmuúưúmủđihvútuiĩùmvilmuww mmmmm Iinunliỹlđơululiũílhtvìưửrlrùụ
 10. 10. ạ ' MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẢNG 2 - 22 VẦ 24 - 34 VHXIIẪIOMES (CĂN HỘ lì THE CENTRẠL 3 11600 1TỸ1Tb`Ờ?ỂG: 76,8 'T2 THÔNG THỦY: 70.3Ĩ'2 Ệ nủụaíuHinnlluldludmhỊơurnfmuưứecnlhìvlụdllllouđtuetlllưltưhuuilblnhýllnlglưlclúdluutulnlhállủru.
 11. 11. ,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 ĩ_À 24 184 VINHOMES (CAN HỌ 8) Ỉ TI-IE CENTRAL 8 Ĩ 131W Ĩ Ac Ệr& Ellnulì , I/ F,/ŕ ` Ế Ậ , O ` ° vl' O ễ IỊIIIIIIIIIIIIIII gg DINIBO B Ĩ*'Ĩ ị/I/ O . W _Ễ TIM TLÌỜNG: 120,5 M2 ỄI_ G THÔNG THỦY: 112,7M2 Ệ Ệ ›* 1 I ° : Z _ I Ệxĩ IA1'Ĩl Ir'”f I Fovẹn Ệìr Thellglđuhiưvallllđlulú.MnIldliùưúuilhuhìụủllloalnlơsụuũỉluviìtinlildiμniuủdliưuiưlừllhiụ.
 12. 12. ` “ MẶT BĂNG CẮN HỘ ĐIỂN HÌNH TẪNG 2 - 22 VẦ 24 - S4 VINIẨIOMES (CĂN HỘ 2) THE CENTRẠL 8 13100 Tl.'.'. TtPỜ.JG: 117,7 ỉèìz THONG THỦY: 10ỉ`.8r.:2 nủụuíuhhunumudnmừuIơdưmuúcęhừùìudlllloinlvcụvitùuuilunhtlqnuulølủdlaamulưulnállùụ
 13. 13. ,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VẦ 24 - 84 VINHOMES (CĂN HỘ 4) Ỉ TI-IE CENTBAL 8 TIM TƯỜNG: 76,8 M2 THONG THỦY: 7o,3M2 Ềẵ Thellgl6lihi1vỊllllđlud.1tlnInIIl:IiII ưúldhblìuủlllolnnlơsụuũỉlfdviìtinlildiunluủdllhruiưlừllhiụ.
 14. 14. { MẶT BĂNG CẬN HỘ ĐIỀN HÌNH TẢNG 2 - 22 VÀ 24 - 84 VINHOMES (CẨN HỘ 5) Ỉ TI-IE CENTBAL 8 Ĩ 11000 Ĩ ětr Ê L°sg^ẩỊẨẵỆỆẫỈẨẨ;=ỊỆg~Ềt EV “7 D ¶LmusŨ ỉE,.°°μ¶,Ề 800 ầk MMĨỆBEƯỀỈ ` - MểẸEỂx, ,'”/I LDGGIA Ê Ố KrrI:HEN E JỊĨ H 11M TƯỜNG: 82,aM2 Ế L Ì_ THONG THỦY: 76,2M2 FỀỆER DINING K `s, 1TÚIIỂIỈHnỦÌhlVhl6IμÍÍỂỤỐGIÍlHIIÚIỂlỈừlUỄ'IfỒÚÚWỂUŨÌỬÌIỂIỈIIỰHIIIIIGIÌUÍIÌIỦHỀIÌÙIỊ
 15. 15. ` ” MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 84 Vh"IIễIOMES (CĂN HỘ 6) TI-IE CENTRAL 3 Ĩ 11800 8475 `I1.'.`. TU ỜPq'G: 82.1 Ĩ,12 Tl'ỄŨĨ'ẾG TFỆŨYZ 75.B'Ĩ2 IIlùỤẪUhi'IU!IluVIÚ.IfIù1gJlỈIĩlIIÐIữeGfl.h1ỤủIlI0dClW<lUŨ'ÌlìIIilhẵnlýlúülũủdllhrvilúállìlụ.
 16. 16. ` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VHQIẮIOMES (CĂN HỘ 8) THE CENTRAL 8 12000 Tl:.`. TUỜNG: 81,7 hĩz THONG THÙY: 75.5'”.'*. ẳ, mùụúuüưunumnmudmh ửúucfnvhvuølllloulnlơcqlưtlrùuivhhinhỹldìdnucìủnùuhrviinhtllùụ
 17. 17. ` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VHQIẮIOMES (CĂN HỘ 7) CENTRAL PARK THE ŨENTRAL 8 8475 ĨTĨÃ Tb`(rr:G: 8o.9:.2 THONG THỦY: 74-‹ ::.L'*. 'l'ÌIùUlŨlIü1vlIi.lđlUỒ.ll'ỉÌỊJláIìII Iúlihủìụủlüdmũậüũílũủìñnhỹlẩüiuủdllưủhhllùụ
 18. 18. ` “ MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỀN HÌNH TẪNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINIẮIOMES (CĂN HỒ 9) CENTRAL PARK THE CENTRAL 3 7700 7348 / BAƯH ° llnll “ “ D'”'"G Tl:.: TƯỜPEG: 47,9 T`2 THỐNG THỦY: 43AP.Ể2 'l'IủUÚHlủlIII1III3'Iuđ.hùịlổdímhửeøùtừvuũìllúdđtwwơũlhìdvìlbữllđlứihũủduhruìhlñllìtu.
 19. 19. ,I MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNI-I TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CẨN HỘ 10) 7 TI-IE CENTRAL 3 HM TƯỜNG: 125.5 M2 THONG THÚY: 119.5M2 ỀŨỄ ĨDÙIỰUIIHIŨIIINIIQ1MnƯmIh¶úVchb?IuđIn00ỐQN0GưCũlIvhHnhỹlúửI0IủủlwủmlÙlhInu
 20. 20. ,I MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 _XỈÂ ZKLA - 84 VINHOMES [CAN HỌ ll) 7 TI-IE CENTRAL 8 11750 TIM TƯỜNG: 127.9 H2 THÔNG THỦY: 121u8M2 ., Ệ Thellglđlilliưvallllđlulú.MnIldliùưúuilhuhìuủllúalnlơsụuũỉluviìtinlildìuniuủdlihruiưlừllhiụ.
 21. 21. r MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TÀNG 23 VLNHOMES (CẨN HỖ 9) THE CENTRAL 8 7350 Tlŕmĩ TUỜẸ'!G: 69.: .”.2 THÔNG THÙY: 63.4:`2 nlllulsllllsủnvilìurơrua1.uualỊju6diIlưnęuuIIỉtrIueinllollcrơ=qn1lthIlvilhillnfluvlulrucfủniaurviulủálliru.
 22. 22. ` ' MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TÀNG 2 - 22 VẦ 24 - 34 VINIỊIOMES (CĂN Hộ 12) WỶM TI-IE CENTRAL 8 6350 Tl.'.. TƯỜNG: 45.9 .'..°. Tŕ:à:ấG THỦY: 4z.»*,:ạ:2 Ệ 1rùuIơuHnủimmutuùuIscfiưhuủtuủnñnuủumimwwưnmuinhillỹliulữuuủuủaưủuủmlùg
 23. 23. f VINIĨIOMES MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẪNG 85 - 42 (CẶN HỘ 2) MĨ THE CENTRAL 8 `[ĨỈ`,Ĩ TƯỜNG: 111.3:'.2 THỦZEG THÙY: 1C,3,5Ĩ.¶Z (i‹HÔNG TỈNH DIBV IĨƠ4 SÂN VƯỎN GÓC) ỀỄ ]'hùÙAỐlIü1Il6EIldlUŨ.llủldmItlIlúVC:hll?fỤủIll00lđl0'GQld!`ỈlỈIvììunlilủdllalủđllllriiilülnüợ.
 24. 24. Ị VINHOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 85 - 4:2 (CẨN 8) CENTRAL PARK THE CENTRAL 3 ỈW00 Tỉ": TƯỜFEG: 114u,0Ĩ`Ĩ2 THÔNG THỦY: 1c3,3Ịù:2 f#‹I1IÔNG IÍNH DIỆN ỈÍCH SÂN VƯỜN GỐC) ìĩúluắĩlllllnilììllvnglIÍ,llủUủl:Oi'lrlIlIỈI;líỊIừlUủ'Ifúỉúưỡdüủñilvũlüllđlílulhđñưhuñhülfùlμ
 25. 25. f ` VINIẬIOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TÀNG 35 - 42 (CẨN 10) CENTRAL PARK THE CENTRAL 8 ỈIHIII 11." Tưòr. ẺG: 119,6'.E2 THUỈIG THÚY: 11a.7hĩ2 (KHÔNG n'NH DIỆN IĨCHSẪN VIJỎN GỐC) Ệ ThùnglíuüuüammnìúuIơulưimlúędhuĩludllhollalơcnwcùơlluilhinlứleơnlclủđủaudưuluuiùụ
 26. 26. `I - . VINHOMES MẠT BANG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẨN 2) CENTRAL !Al.l THE CENTBAL 8 TIM TƯỜNG: 1o3,1nl2 THONG THỦY: 95.5M2 (mÔNG IZNH DIEN IĨCHSẨN VƯỜN GÓC) Ệ nừuIđllllinvelhmluơũ.uúrndcfilhllfcuũliwnnliltløimnrụuđlưlĩllìlnhỉnllilỉlunlalủuiluŕvùuulrils
 27. 27. ,r N VHqùOMES MẶT BĂNG CẨN ĐIỂN HÌNH TẦNG 35 - 42 (CẨN 11) CENTRAL PARK THE ŨENTRAL 3 11750 T JI TU”Ờ.1G: 121,1 :.2 THUỈ=ỉG THỦY: 11uỉ,2.“`2 (FCI-IỔNG 71NH Dx“ỆN ITCHSẤN WỞV GÓC} A Ệ nủulshlhiưuuumnđl.ưvùaglldđmuứęcđnhììudlllloulnlđcqlịcrmtivilhinlúlđlglncfủdlauurvinưhállùụ
 28. 28. I “N VINIỊIOMES MẶT BĂNG CẶN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẶN HỘ 3) TI-IE CENTBAL 3 10[IIO `lT“ì TƯỜFZG: 10iì,9Ĩ`2 THỔ;1G TFẸLZIY: 9ẽ=.,5:μ.2 (ICHÓNG ỈZNH DJỆN IÊSHSẤN WỎN GỐC) Ệ ĨhùỊỢítIüIvŨlÌIlUIUđ.VlhId`l!1ÌII Vl0OdhỦIIcEln0OỖGlvcGuC'llUvì1NnỤlÚửI(H6IđllIlIIIlùIlhÌuu
 29. 29. .r VINIỂIOMES MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CĂN HỘ 10) THE CENTRAL 8 11750 T:“': TƯỜNG: 113.7 :.T2 TFỄŨNG THÙY: 107,7 T.2 (ĩ‹I-IÔNG TÉVH DIỆN ƯCHSẨN VƯỜN GÓC) 4 Ệ nlllulilulhilvIIumru1nì.uúỊjỊ6đíliIulứęunII°rutinllouclvlequqllhìịviI biIln?hnglnclủc*uuruilnlú:llủlu.
 30. 30. `í - . VIN HOMES CENTRAL PARK 117W TherơgIđụülnùmudnmúưihuúudimụủulưollđưtựcqlljyqrllịjìlillỉnlnýlđợllulñduutuùlưliilliụ MẠT BANG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CĂN HỘ 11) THE CENTRAL 8 TIM TIIỜNG: 116,3 M2 THONG THỦY: 110,2 (l‹ì+ỎNG mVH DIEN TfƠ1SẪN VUỔNGỎC) V
 31. 31. CUNG TYĨNHH l(lNH DUANH VÀ [IUẢN LÝ BẮT ĐÚNG SẢN VINHDMES ÐMƠẤỰJMZNUTMOỄU-TZQAĐWI Blolĩ Fflĩl. Pìlùvu 22.0Jln BrflTIlU.víI.`l'PlrIIp0ú I-IOƠIĨMÌII Đμu1lNFlAMALJ:maN LIjerIFnIlolrh,Phln!1ga,Q›ỊnBnhTInnh,Thunphd Hn mlum Huđlmz 0000003566 - QUOC!-Wddn: wvIUv.ủ'Il'lIrTl0I.vll - Etrdl: bdI.lI:IlƠ4ừlhưlIS.vn

×