Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sơ đồ mặt bằng tầng - mặt bằng căn hộ The Central 2 Vinhomes Central Park Tân Cảng

287 views

Published on

Mặt bằng tầng và mặt bằng các căn hộ trong tháp Central 2 dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng với quy mô 10.000 căn hộ và biệt thự sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016 hứa hẹn sẽ là một khu đô thị hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.
Liên hệ tư vấn và xem nhà mẫu Vinhomes Central Park:
0908 503 786 - 0903 153 794 (Mr Tâm)
Website: vinhomes-central-parkhcm.com

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sơ đồ mặt bằng tầng - mặt bằng căn hộ The Central 2 Vinhomes Central Park Tân Cảng

 1. 1. /1 IN IẨIOMES VlilHOI`vES CEÍXIĨRAL PARl< THE CENTRAL 2 VINHOMES CENTRAL PARK
 2. 2. WWW I _ ` sllólnlaư `l- Ớ ' /ý Ế .Ến^à°.:o kià ŕl0'lllẮluO1VÌllĨHẢNl 4» Ế Ế , ẵ vl Tlll” f>ÀC {ĐỊA .A Ệ TẠI TỊÃUNỌ TAM i TP HO CHI MINH Êm 7 WWW Ia: Ễắ D IọulạctạlkhuTancủnn.ư1ộttrnn ũnnümđãc - ‹ đìa nhít ` ưurlg um minh phố I-Đ Mính, két nơi hừm Ilnh hoụtvởl mu vục quan II trong manh pfĩđ hùng he mơrag gi ong uìuận lợi g cảđuơng bo. đuờng ,mlùnu va he mmc tau men ngam Bấn Thanh - WHỂWWẬMM `l'lèl'l . UIęIớThòlh
 3. 3. SU ĐỦ TÙNG THE X CHỦ IHỈGH OƠBỐ I lđlutúìtú TỈìa®'trIl:C1 -G7 TPIBPEIC P1 -P7 `l`ỈIIl-l'lü'l'l!lc L^l -La IIOIUBÚỈIIƯ Tl)IrfùE1tl*gLI'IlIIkToABf Bũnhmửldữĩl dp Iầrnualũllvllllơclơ VIrIrIeccarmalPitk Ị Tmùrullừuníp nrncrnnloefmIPuk 7 Iầfuìơüìllellüụ Ĩ Lüvùodlún soçỊ›"" c›" 'I' "`ữ--u. u.h9^“ .T q›vTP`ủr . ' » t`*~ơç-- SLL V "t ìçà-gt tưLỊ`
 4. 4. `í VIN HOMES CENTRAL PARK TH E CENTRAL 2 TỔNG QUAN 0 so can họ: 569 Can no Va Can ho ìnuong mal offlcetel (chua bao gom penthouse) I S0 fang: 47 tàng O Vl Qri: [lam Ỏ Vl trl đẹp gàn Cong Sai Gòn. thoang Va yen tình M01 mạĩ giap Vol truong I')OC quoc te Vlellsprlng. cac mát con lal giap toa nha The Park 1 Va The Central 1 Cac can ho CO tám nhin thoang, hàu het cac can ho đêu C0 Ihẻ nhin đuoc ra :Ổng Sai Gon Va nhieu Can hò co goc nnn trung tám Quan 1 ỷ I So luọng thang: 12 Ihang may và 41hang bò I Toa nha chia lam 3 đơn nguyen vol tống :Ồ 13 can ho/Càn, I Chieu ròng hành lang :ảnh thang may. 2,7 m TIỀN ÍCH I Ho DOI ngoai (VÒI O 3 hàm để Xe rong ràl Ơ Lounge O Khu vuc lẻ Ian Va :ảnh chò vol đơ ngo nhân vien phục vụ 24/7 O Hé thong Camera 24.Í7 0 He thong báo khoi. bao Chay va dàu phun chua chay tụ đong tai hanh lang Cac tàng can ho ỉ "*~...
 5. 5. MẬT BĂNG TẦNG TRỆT `I‹H P. (Í P.N›lỈl`x.#l. 2 vfấ IHOMJỆS Inu una DIIRM IIIIIKI gnl Ig 1078 ắ Iu: lt IIIAIÍ như *"" mlàlủnuuln lnllllulunlln
 6. 6. .Zr›f.=-I VỸẵẵ,I,!ÌẢ'i'ỉEAỀ ỂẢLEỊÌ T IỀẨÌ ỂĨị!âỈ lĩ.ỉ†,~ ìí Ả lllll I I ” T " ` Ì IL. tb 4 lllll __ . __llI hl [Ị ** ` ` Ị ỈV W ' SỂI °"“=SlllllllI , TF;,Ệĩ°rvA`” ` Ị 4 [_.;F *W 1 ' F 4Ivl 'Ạ F _ cĩ. .ă 4 -I! I . ẨÊlIỊỮ.Slll'll'H[ ,_ ` Ị Ị ` l`1 Ll ẢỈỆ Ặ'I”Ệ"'F'*"'!“ s ` v .ẦAỄIỆN [v ạ _ Ĩj`ẵỀ`` ì1`1*ầỀ~.*:E:Ị*
 7. 7. MẬT BĂNG TẦNG 2-22 VÀ 24-31 ỊHOMES `[‹H P. (Í P.N›lýl`.ŕl. 2 eluloou darou dawn dulwu chilwu WWW 1I1 ua l41μl H nắm 'Hễ' 'Ễvẫ Ê "μ=avu'n'u' 'M- Ì ll UI
 8. 8. `í VINHOMES CENTRAL [ARI CẢIIỘIA ủ'wỆ I __ J " :I . G I I `Ệ` ollìnu V W ỔIIỒD Én' Ầ ị a I . IJ _ W 1 .. I - ` l:l ẺIIIỦIẾIIIICDẠĨ ỈIỆI nỉ lrllu HIIĐI1 In!!! IIIIII MẬT BĂNG TĂNG 23 THE CENTRAL2 mng clnllon E "E5 lỉlũl Ũì __ Ệ , D ẸIẸI II I - - Eo D I ẸŨ
 9. 9. INIỂII °ỉ`!ụ'vIDI1`.'IV`l?LIlIắ` `ĩạ”!vưL!VLlLEiĩ .:- IuuIflJE:l . n .I ra _ I. Ì IIịI› _ ^zĩ . 4 Í '. ` l!" V lữviđễìììẽμ .T lIữỊ.Ghñ.đlụ!qỊJlJtỊị:Ị.hỊIỊ. Ềầ,J.ì.fỰGh.IIeIlịÍl'f!l!llyỦì.5Ề!lJIí.ÌíỊ
 10. 10. T ỊHOMES MẶT BĂNG TẪNG 40-44 'l`I1F <`.rìN`I*R,«l. 2 ỂÍIWÍA ulllcm "Er lilllllolll tẩllllcõll ululloll uupgu `ẫ,lẵ -nluụtụ M l_ln_Ill_l nề: luniílillln Ì Ê I ị W g I | Í J Í L Ì /_ Í LÙ Ỷ ỂI ... - m I L I Ế °° ` u u x ° - U ỉ - PX ỉ - -I 1 I , Ỉ u uu I I D “ Ị .Ự Đ K Q _ U r UU I , Ì ư Ị Ị clllụìll DỈIIIUỌI ẵěẳ 'n'n'nn'ấ' ” eltllloll ' cñlllonl 'lnĩuùlmrllln "' *HẢI Im-ẳẳc ủmμưru 9
 11. 11. `í MẶT BĂNG CĂN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 01) VNHOME THE CENTRAL 2 WAG TIM TLIẪỈNCỈZ l4().Ệ5 M2 THÔNG THÙY: I3‹).() M2 Wủụlíuunúùuuuơúμvủnđúhuúnuüümdnlủ đnrvequdrhuvhhillúưldữnchúdluuủildnhuu.
 12. 12. `í VNHOME MẬT BĂNG CĂN HỘ TĂNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 02) ơ:srmL^Ỷ:m: THE CENTRAL 2 TIM TLJCÌNCE: 15‹›.4 M2 THONG THUY: 144.3 M2 ĨHI [9] Iầllẵẵ TẢNG TRỆT ThBrul6ìlIhhl5lihJvrusưl,ullrUI6uđnhuúuợ:lInìnỊuItlPle iđmqwaỳhuñnunuuldhqúduwủuimŕừn.
 13. 13. ~í MẶT BĂNG CĂN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 03) VNHOMES THE CENTRAL 2 WG TlỈ»1T[l()`N(ì: 2l‹y.2 B12 TH(ẵN(Ỉ THUY: 2()Ệẵ.-1 N2 Ĩ 1 ›‹. _ il 4' /M: Ị ỳ umi lltluq lannn “'°““ O O O ỆIỊII 'ỉ' Ẹ ỆỈỄEỆĨ IIIIÙ “I I Ị ÚÙŨŨ' Ữ a'm" IIIIIIÚII Ế Đ Ị un- B Ế Ì mn 3 ừ mm Ệ_ “"' - ÀNGTRỆT TẮNG1 ĩfvcrụlơlịlbinìnùnlurụđøìulflolluuíuliihulứnuüluifluơiullo
 14. 14. `í VNHOME MẬT BĂNG CẮN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX O4) mệ THE CENTRAL 2 TIM TLJCÌNCỆ: 1(›‹›.B M2 THÔNG THUY: 154.2 M2 gmrzấ IỀ ỈÍ Ệ ỄỈI- ẸIỀ IIIỈĨ5 TẢNG TRỆT TÀNG1 ThBruI6llItlIll5IihJvIusưl,IfllrIIIBuIlTnhIlI1uęl7lluìrnỊlilIPle iúựvợcquyIìhlỤvInNnllilIldTrỊ<ầúđIuhrủlđil$IPừn.
 15. 15. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 05) VNHOME THE CENTRAL 2 WAG TIM TLIẮỈNCỈS lẵỆằ.l M2 THÔNG THÙY: I3‹).4 M2 Wủụlíuunúùuuuơúμvủnđúhuúnuüümdnlủ đnrvequdrhuvhhillúưldữnchúdluuủildnhuu.
 16. 16. ỵILμXJHOMEs MẬT BĂNG CĂN HỘ TĂNG TRỆT - TĂNG 1 (DUPLEX 06) CENT ụÁl PẢRK ›[`l l ỈĨ KĨỈỆNĂIẶRA1. 2 l` [l.N rỈIĨ(ìNKi 11')-1 N2 nma Illnli TllLì1v(iTIìlÍl'll44.N`l IỆỈA O O O j Ỷ, =L1=.4=-ĨJ I I Ệ) L ỆIIỈI Ệ. 11‹0l1nI6eỊlhilvñlhJvl1uøưl,uvArql6dITnhlfúuuiInìrIluui1rlø ñủlợcqwđihdvlnũnlớlítüĩnđúđluwủìửlnhữùu.
 17. 17. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 07) VNHOMES THE CENTRAL 2 WG TIM TUỜNG: l<›3.8 M2 TH(`ìN(`. THLJY: l5l.(ì M2 TẢNG TRỆT ĩflârulílịlbủnìøùnluruđdlμvlollulínliihulứnuỉuuìĩluøũnllơ đnrvequdrhuvhhillúưldữlchũdluuuildnhuu.
 18. 18. ầỆ,,TT IỀOME MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG TRỆT - TẪNG 1 (DUPLEX 08) ^.ÃI _ “l“l 1 1' cỈlìN“l“Rø1. 2 IVl.N1IV[Ỹ(ĨN(i 1ì7‹“ě N12 VÌ`llLì1v(iTI1lĨl' 1lẵ8.N`l 9 › . . . ,G mm EI nị.mŕ ;=mw. B ễ I_ 3 Ù ĩluunlulw Iẩum [ 'Í' IIIIIEIỊI 1 , Ệ ^/B-Wi , - Ể"°' ' ' “Ệ T ỆT.ỆT T 31
 19. 19. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-31 (CĂN HỘ 01) Tẵvýẹ ”I“l I lị ‹:lìN`I“R,Al. 2 ĂN I7IẤ1I7tĨ()N(ỉ 141 (ì N11 TÍỈQÌNLỆ ĨIlLĨv: 1 K,5 tì .N12 Mũi Tìútulơ bin Iuluruơuì. II ihưlứoơül ølnllo dmwấịịnnưtẩlùửlưlẵtúẵuhcưẫdhwủừììủịụhm.
 20. 20. Ỹ Ệ . μøvin Đ BATH1 :DINỆ ' 13900 MẬT BĂNG CĂN HỘ TĂNG 2-31 (CẮN HỘ 02) ĂIĂI I [Ă (Ĩ[ÌN`[dR/1. 2 Il.N1IV[Ỹ(ĨN(i 1-tl (ì N12 Ễ Ú tề “I“l1çìNkì ”I“1lLr'. 1 ắằtì NTỊ LOGGIỀE O 0 UWNG m 0 LOGBIA 10900 ẾIUUYRDDM ỆẺỆẺ BEDHỈM 1
 21. 21. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-22 (CÂN HỘ 03) VNHOME THE CENTRAL 2 WAG TIM TU()`Ncỉ: 52,8 M2 THÔNG THÙY: 48 M2 Ỷ ® nủuduunúùuuuơúμuủnđúhưửnuüũmdnlộ đnrveqvdrhụvhhillúưldữnchúđluwủilnhhuu.
 22. 22. TỊHOMES MẬT BĂNG CĂN HỘ TÂNG 2Ĩ4Á14(đCTẮěN .HỘ 04) llll (.[.N I R/1.2 [V[. I[Ĩ(ì.`(i ắI.l ` LOGGIA VI7Il(ầ.'Lì ĨI!ll` -$(v(ì Nl AC ? jh BEDROOM1 ! LIVING _ W U S TH1 "“ ỆNlíẻ- H KITCHEN -` SI ` _ HF-1 Ỉ|` rm .Ị law (ĐG) -g se FƠVER
 23. 23. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẤN G 2-44 (CĂN HỘ 05) VNHOMES THE CENTRAL 2 WAG TIM TLI()'Ncỉ: 8Ịẵ.B M2 THÒNG THÙY: 77.0 M2 9 BATH1 Ế Ệ Ệ FUYER l 114130 L Wủụdubủnúiuuuơúμvủnđúhuúnủümdnlủ đnrvequdrhuvhhillúưldữlchũdluuủildnhuu.
 24. 24. IHOMB MẶT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-22 VĂ 24-44 (CĂN HỘ 06) _ “l“l 1 1' cỈlìN“l“Rø1. 2 llN1I['íìN(ì Ĩěồữě N12 Ĩ7Il(ầ.'Lì ĨỈllí' 77(ì.N`l ® , FƠVER KrrcHEN O G e |] _ Ồ DININẾ Mưfa - TH LOGGIA III BATH 1 _ Ệ Ế :cu: MASTER BEDROOM ® LNING BEDROOM 1 ỆŨ
 25. 25. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-22 VĂ 24-44 (CĂN HỘ 07) ạ '1*l I lị ‹:iRNTI“R,»Tl. 2 Ă 17IN1IVlĩ()NLỉ H Ễ 8 N11 VI`Il(ìNLì VĨIlLĨ'. 1-1-(Ì .N11 LNING ' ŨŨ 11400 nửuúuunnùmmơủmmđmhwnủümdnm đnsrvcrụudrntalviuhuiulęálđldữnchủơluhtvlưichhlru.
 26. 26. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-44 (CẮN HỘ 08) 'l“l 11” ‹Ìl:N'l*Røl. 2 IlN IV[Ĩ(ìN(i,Í$'ổ‹“5' `l Ĩ7ll(ầ.'Kì Ĩll[í' 77tì,N`l ỆỈỆ3 11400
 27. 27. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-44 (CĂN HỘ 09) VNHOME THE CENTRAL 2 WAG TIM TU(>`Ncỉ: 75.() M2 THÔNG THÙY: (18.3 M2 ị 11400 L Tìvllulơlll nùwuơauủnđúhưửnuüümdnm cinrvelịqrdrhlụlvilhilltglllrlữnchũđluhrvilvinhhlru.
 28. 28. ị.ỆJHOMEs MẶT BẢNG CĂN HỌ TANG 2-22 VA 24›-lfĨ4l11TC(T‹lNN 1103 IVIÁ1 Id['íìN(ì ẫ(ì‹“ầ N12 Ĩ7Ií(ỗNkỉ Tllll' ẫ14.N`l 9 El Ẹ 1 Ếjn ...I 11I0l1nIơtỊlhiIvalhJvl1uøưl,uvhql6dITnhIfúuu1IhìrIluui1rIø ñủlợcqwđihdvlnũnlớlítüĩnđúđluwủìửlnhữùu.
 29. 29. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-44 (CẮN HỘ 11) VNHOME THE CENTRAL 2 WAG TIM TLI()`Ncỉ: 52,8 M2 THÔNG THÙY: 48.8 M2 ĩfllrulílịlbinìnùnluluơđlμulollulínliihulứnuũillũlluiũnllơ đnrveqvdrhụvhhillúưldữnchúdluuủildìhuu.
 30. 30. `í VNHOMFS MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-31 (CĂN HỘ 12) Ĩcsnrμμ p^nx TH E CENTRAL 2 - TT TIM TtI(ìN(ì: 8(l.(ìM2 ` THONG THUY: 74.3 M2 9 @ 1[ầ00
 31. 31. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 2-31 (CĂN HỘ 1A) THE CENTRAL 2 Í 10700 __I ____ `,7:ị`.ĨỊ.,-,,:Í7Ị7 BATH1 _ FUYER Ị ĩfvtrulđlịlhinìnùnlurụddìμlflòllquíuliihulứnufiluiĩluøũullơ đnrvcqudrhmuhhillúưluữnchũdluwuiủdnhuu. 10900 `í VINHOMES CENTILẮL PAI! TIM TUONG: I 17.0 A42 TH(ẵN(Ỉ THLIYZ l(ì7.7 A42
 32. 32. ỊIĩ`JH0MES CENT›μAL PARK MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 32-39 (CẤN HỘ 01) 14100 I Diện tíclì sin vtlcn chỉ áp dụng cho tầng 32 1IBI1nI6eỊlhblvñlhJvrIuøưl,u1lrul6dITnhnúuuiInìnuui1rlø ñúlụcqwđihuñnunlớitghĩlơủđiuwủuinfllùm. ưmuv HDU! l`l l [Ì (Ì[ỈN>l4RA[. 2 lVl.N1`[V[ítìvN(i 1 ằắ 8 N12 TllLì1`(ìTIì[I" 127 Ế .N`l DIEN TICỈH ”[ĨLì.J: ắS .N`.Z 9
 33. 33. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 32-39 (CĂN HỘ 02) vęỵv ”1“l I lị ‹:l“N`I“R,Al. 2 _ 17IN1IV1ĩ()N(ỉ l ẫắẫs' N11 Ĩ`ll(ìNLìĨIl[ì':1lĨ..ắtl IỮIỆN ĨICĨH '[Ĩ(ìN: “ẳ .N2 14100 Dlện tích Bân vltờn chl áp dụng cho lăng 32 1ĨủuúlllbInIIIulIIrU6Úμl7l0ngđnlIÌiì1lỉrnơCIll'lTỊIølnllO đúrvcqudrntaluiuhirlęálđtdữnohúơluwvlưichhbu. Trn
 34. 34. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 32-39 (CĂN HỘ 12) 'l“l I I” ‹Ìl:N`I*Rxl. 2 S Ệ _ Ỏ I'l. 11Itì,'Li 74.1 N12 *I“llQầNLì T1!tl' ‹x`ì8 NTỊ IÌIEN TICỆH 'tILì.J: ỂT8 .N12 [I ẹ BATH1 ử Ệ I: . DINING LỀGIA 8 Ũ. Ễ ỆRWIẢ 1 IAĨH ìh---Ị MẢỂĨER BEDỄŨM Ù Gaz _H r' 6400 :lị: Diện lích sản vườn chĩ áp dụng cho tầng 32 Th0l1gI6eỊlhhlülhJvl1nđV,u1Arụl6dIfnhlfúuuiIhìrIluui1rle ñmợcqwnhudnunlớitịhơủuuwủwidìlừu.
 35. 35. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 32-39 (CĂN HỘ 1A) Ệ_ ỆỆỆ __ V VỄỀYFỈHOMES I I ll. (.[ N I R,^l. 2 T' TITNT TLĨKÌNLỈ 1l1.ằJl TH(ìNLì TH[ì' llìl.ì Jl B [ìlIN7ĨItVH"[ĨLìN'ẵ.8 `l MASTER BEDHOOM BEDẾH 1 SN LMNG Ễ IẨTH 1 10700 Diện tích sản vườn chl áp dụng cho thng S2 Wủuúuunuùmmơammđmhuúnủümdnm đúrvcqudrntaluiuhirlęálđldữnchủơluwvlưichhbu.
 36. 36. VNHOMES MẶT BẢNG CĂN HỌ TANG 40-44 CENTRAL ÌAKK THE CENTRAL 2 TT T T T T T T T T T T T T TTXT T T T T T I T T T THL`)Nc; THUY' l22.*) M2 DIÊN TÍCH VU()`N: 5.4 M2 9 @ l Th0tỊỊlơìlIhIllvơIhJvruøưl.1lIArUIơdlĩnnuI1uI1InìnỊuIl1rlø iđtợcqwđbhudnunuutglhơúduwủuimtừn. Diện tích sản Vuờn chỉ áp dụng cho tầng 40
 37. 37. `í MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 40-44 (CĂN HỘ 02) VNHOMES THE CENTRAL 2 c-,ETỊTJLẠG TlỈ»1T[l()`N(ì: l.ẵ(l.4 B12 THk`)N(; THUY: 122.‹› .*v2 DIỆN TICH ILr(,ì`N: 5.4 A42 ""ìììì""`”””ì"Ề"” ""ì `ìì"""`ìì` "ììì"`!"ììì””"" L Z r LIJ FJ`“I tIJ““`-u Diẽn tích sản Vuờn chl áp dụng cho tầng 40 ĩfvdrulđlịlbinìnùnlurụddìμlflollguíuliiiìíflửnuülbìfluøũllllo đnrvcqudrhnlủlhillúưluhchũdhwuưủdnhwu.
 38. 38. ` IHOMES LOGGIA Krl'cHEN M Ac BATH1 Ả LIVING ° DINING MỆỈER BEDROƠI BŨŨỊÊÐ 8500 Diện tích san vườn chĩ áp dung cho tăng 40 Th0l1gI6eỊlhhlülhJvl1nđV,191Arụl6dIfnhlfúuuiIhìrIluui1rle ñmợcqwnhuvhunlớitịhơủuuwủwidìlừu. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 40-44 (CĂN HỘ 12) 'l“l 11” ‹Ìl:N`I*Røl. 2 10900 [V[.N I[Ĩtì,`(i 7(ì.l `l 7I7Il(ầ.'Lì Tll[l` (ìẵ 7 .N11 IĨIEN ĨICỈH '[ĨLì.J.~l`tì .N12 9 @
 39. 39. MẬT BĂNG CĂN HỘ TẪNG 40-44 (CĂN HỘ 1A) Ệ_ ỆỆ_ Ạ! V VỈỀYẾỈHOMES Ill[.(.[N[R,^l.l T' TB Ĩ ãụlvree .Ảẵ Ỹŕxáằ. 7 “ Il: I[ĨLìN(ỉ 1l)7 ồN1l ĨìlLìNLì Tf4llìV “ì8.(ì .N12 ư DIỆN TI(ỈH "[ĨLìN'4tì N12 IJITER 0 BATII 10000 IATHÍ 10700 Diện tích sản vườn chĩ úp dụng cho tầng 40 1ĨủuúUbInIIIulvrU6ÚμUl0ngđdIÌhÐúnơCIHìTụølnllO đuịrvcrụudrntaluiuhirlęálđtdữnchủơluwvlưichhlru.
 40. 40. vAvAvPvuvL Aưlllìiọllllỉlzxnĩlll

×