Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.y

xi

VINI-IIOMES

CE NTRAI. PARK

THE CENTRAL 1

KHU BU THI HIEN BAI &
BAD CAP BAG NHAT VIET NAM
~

‘ ‘-; l’¢r . 
-: ,.r4.-‘_ : .‘. ,-r

um. 

I.
ulfimlcnwns

louclnme
'| l'Io0lIIi:6l-CT
11-neParIu PI -Pf
'l'l'IoLltIflt'I| c L1 —L8
Ittuhlitlhr

1a-rnai Irularurakfuat
Hi...
{

VIN HOMES

CENTRAL PARK

THE CENTRAL 1

T0lx| G OIJIAFI

- 3: can no 353can ho xjc hira boo gom pemhocnex

- G5 tdng 38...
(

1 MAT BANG TANG 1
VINHOMES THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

--C
-9

It

at

lllllti

Thong ac’ urban vs is mung aEi, fhdng:...
(

~_ MAT BANG TANG TRET
VINHOMES THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

Thong ac’ ngimin vs :3 mung ac‘i, rr-angzrs cnhn mu: cin x...
(

1 MAT BANG TANG 2 — 22 VA 24 — 25
VINHOMES THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

 

 

 
   

ll
hmmon oirurou I
III 3

Tho...
{ MAT BANG TANG 23
VINHOMES THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

Thong so urraérn vé n mung aA'i mongcri mm mm: cm ring canno aé ...
(

7 MAT BANG TANG 26 — 33
VINHQMES THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

Tnorigzovsrrnfinu-‘exaxuungd: Yx. r1org: ocnrnmi‘: c cu: ...
(

1 MAT BANG CAN Ho BIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT

VINILIOMES (DUPLEX 1)
CENTRAL mu: THE CENTRAL 1

T‘ . I'I'L| ’O‘I£3:...
(

1 MAT BANG TANG 34 — 35
V1N1-1oM15s THE CENTRAL 1

CENTRAL PARK

mulou iwmom

«''-‘-F- E313 III

 

Thong ac’ moan vs a...
(

T MAT BANG CAN HO DIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT

VINI-‘IOMES (DUPLEX 2)
CENTRAL mu: THE CENTRAL 1

 

11" moms: 150...
{ MAT BANG CAN HO BIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT

VINHOMES (DUPLEX 3)
csmrun nu THE CENTRAL 1

IE! 

llllllllfii

 

TIH TU...
(

A MAT BANG CAN HO DIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT

VINI-‘IOMES (DUPLEX 4)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 1

11'! -rutfla: 21s...
(

A MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT

VINILIOMES (DUPLEX 6)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 1

115|I! 

1fl1W

  
...
(

A MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT

VINILIOMES (DUPLEX 5)
CENTRAL PARK THE CENTRAL 1

11r"ru6'NG: 17:19:...
(

A MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT

VINILIOMES (DUPLEX 7)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

TI’! TU'CI'HG: 1...
(

A MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT

VINILIOMES (DUPLEX 3)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

IIIIIIIIIE. 

11:‘...
A‘ MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT

VINHOMES (DUPLEX 9)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

_I. J__LJ. _

I
a

. ...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25

VINI-‘IOMES (CAN H0 4)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

17 : Tu0Na:13:.2m...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 1)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

TI A Tl. @~lG: 9...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25

VINI-‘IOMES (CAN HC 5)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T1l'. rI. I-One:...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25

VINI-‘IOMES (CAN HC 7)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

1'| ."TUUN3:1B3.E...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

W ““ “ 0 0 0 Ta‘...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23

VINI-‘IOMES (CAN HC 4)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T .1Tu1‘rNa:1a'.2"2
THONG THUY:1...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 10)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T| ¥.' TU'CI"NG:...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23

VINI-‘IOMES (CAN HC 5)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

123@

T. .1 Tl. |‘UNG: 135.2.|...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23

VINI-‘IOMES (CAN HC 7)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

11.1 TUUNG: 153.5": 
'rHONo'rHC...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

> 1 ©
KITI3IEII
: _ ___ . -=5. ...
(

MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 2)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

11!‘ Tucma: 91.23:‘: 
mars ...
(

MAT BANG CAN HO BIEN HiNH TANG 2 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

'r' A mane: .312
THOHBTI-ZJ...
(

MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

7250

1'. J TUUNG: 62.37.}...
(

MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 9)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

TIM TUG‘NG:11'. ..' .1‘: 
TH...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33

VINI-‘IOMES (CAN HC 4)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T' 1TUCNG:12B.45."2

THONO ...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

 

_. g__

123%

T 'Tu= O'...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33

VINI-‘IOMES (CAN HC 7)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T ‘ TUONG: 1»? .7.: ¥.'32
...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33

VINI-‘IOMES (CAN HC 5)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T 'Tu¢: Ia:12s.1 '2
THONG '...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 4)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

1’. 'i1U'ONG: 123.75“: 
TH...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 5)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T A Tl. |'CI"MG: 1fl.7P'2
T...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 8)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T TTu'¢'MG:1a. um
1'H»3Na '...
(

MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35

VINI-‘IOMES (CAN HC 7)
CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1

T ' 'nr0NG:142.1r‘2
moms '|...
GONG TYTNHH KINH DDANH VA HUM LY BAT BONE SAN VINHDMES

BIAOHTIXMN: K'IuTmOh-To-72nAB! rIB1&1PfI]. Pru5ru22.0u§nBri|11uriI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sơ đồ mặt bằng tầng - mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng tòa Central 1

471 views

Published on

Mặt bằng tầng và mặt bằng các căn hộ trong tháp Central 1 dự án Vinhomes Central Park Tân Cảng với quy mô 10.000 căn hộ và biệt thự sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016 hứa hẹn sẽ là một khu đô thị hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.
Liên hệ tư vấn và xem nhà mẫu Vinhomes Central Park:
0908 503 786 - 0903 153 794 (Mr Tâm)
Website: vinhomes-central-parkhcm.com

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

Sơ đồ mặt bằng tầng - mặt bằng căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng tòa Central 1

 1. 1. .y xi VINI-IIOMES CE NTRAI. PARK THE CENTRAL 1 KHU BU THI HIEN BAI & BAD CAP BAG NHAT VIET NAM
 2. 2. ~ ‘ ‘-; l’¢r . -: ,.r4.-‘_ : .‘. ,-r um. I.
 3. 3. ulfimlcnwns louclnme '| l'Io0lIIi:6l-CT 11-neParIu PI -Pf 'l'l'IoLltIflt'I| c L1 —L8 Ittuhlitlhr 1a-rnai Irularurakfuat Hillwhfiueib flnuliraldlaaqflufi Vllrllmadlvlfllt muemnadp VIIIQIDGGIVIIIPIII Ohqninnlfiu
 4. 4. { VIN HOMES CENTRAL PARK THE CENTRAL 1 T0lx| G OIJIAFI - 3: can no 353can ho xjc hira boo gom pemhocnex - G5 tdng 38tCtng, tang tret ~. -attltng 1 cc rnot so can no théng tang Iduplexl garden home to chop house - Vi tn Nam gan "wing mi eon nhai, b mot trong nho-ng ton nha co mn dep nhm do an Hdu her cx can no déu co thé nnin rho, ming Sax eon - G5 Iuvng throng Strung rrcrr; S Strung no - Ono ram 2 don ngu-, €7n vol tong 3610 can no “can o Cniéu rong hanh ting sdnh thong nu; 1.6 m TIEIII on 0 H5 box ngoar trwr - 3 him dé xe rong rai - Lounge . .- o. ... 05'- - Khu vuc Ié tin ‘Na mnh Cher I Ciro vc'7x : i0r ngo nhfzn wén phuc vu 24 ‘T - He thong camera on he thing too khoi, has Cluy, dtlu phun chrra : hC1,xlu' dong (qr hanh bng CDC téng can no
 5. 5. ( 1 MAT BANG TANG 1 VINHOMES THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK --C -9 It at lllllti Thong ac’ urban vs is mung aEi, fhdng: lS cnhn mac cm xfmg celnm né axrqc quy drnlgI‘anndn ky kélglinl croadu m vs Ivhébh mg,
 6. 6. ( ~_ MAT BANG TANG TRET VINHOMES THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK Thong ac’ ngimin vs :3 mung ac‘i, rr-angzrs cnhn mu: cin xfmg cslnhd zé axrqc quy arnrgrvanndn ky Ieélglim crimfiu m on omen nary
 7. 7. ( 1 MAT BANG TANG 2 — 22 VA 24 — 25 VINHOMES THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK ll hmmon oirurou I III 3 Thong no’ n_Ib£In vi to mung ao'i, rr-ongzo cnhn mac cm xfmg conho né axrqc quy drnlgI‘dnndn ky kélglinl croaou m vs mom mg,
 8. 8. { MAT BANG TANG 23 VINHOMES THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK Thong so urraérn vé n mung aA'i mongcri mm mm: cm ring canno aé auuc : n.r-, - arm mrmnoon ky uérgrii-n Criiaou cu on mochn-. ing
 9. 9. ( 7 MAT BANG TANG 26 — 33 VINHQMES THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK Tnorigzovsrrnfinu-‘exaxuungd: Yx. r1org: ocnrnmi‘: c cu: nmgconno aéauuc quy amuxvannén x-. y kétgiim Cnirazlum irn kmcnmng
 10. 10. ( 1 MAT BANG CAN Ho BIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT VINILIOMES (DUPLEX 1) CENTRAL mu: THE CENTRAL 1 T‘ . I'I'L| ’O‘I£3: '154. 'Nf'2 TTIONG TlZJY:143.57."2 R Thong no’ n_lb£In vs is may aorrnongzo’ cnhn mac cin xfmg conho né auuc quy drnlglvnnndn ky kélglim crimou m on mom rum,
 11. 11. ( 1 MAT BANG TANG 34 — 35 V1N1-1oM15s THE CENTRAL 1 CENTRAL PARK mulou iwmom «''-‘-F- E313 III Thong ac’ moan vs as mung aA'i,1r-angst! cnhn mac cm ximg celnm né am-, vc quy anlx~; I'ann:1n ky kélglinl cnuadu m vs mam mg,
 12. 12. ( T MAT BANG CAN HO DIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT VINI-‘IOMES (DUPLEX 2) CENTRAL mu: THE CENTRAL 1 11" moms: 150.6: :2 MTBMGTMG1 mans THlJY:14-7.62212 E MATBANG TNIGTREI Thong Le’ n_Ib£In vs :9 umng aA'i, mang: :S cnhn mac cin ximg celnm né am-, vc my qmngwnnnan ky kélglim Clildfiu m vs umnn ram,
 13. 13. { MAT BANG CAN HO BIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT VINHOMES (DUPLEX 3) csmrun nu THE CENTRAL 1 IE! llllllllfii TIH TUUNG: 133.44“! MT BANG -I-‘HG «I-RE-r My BANG TANG‘ THONG THDY: 129.7111! R Trarqadmnanvéu marqaa'| ,monga5cnrn1nac cia xurgoanrug séauqcqzyaynmvsnnanuy Mxglim cmdumva M-uannmm,
 14. 14. ( A MAT BANG CAN HO DIEN HiNH TANG TRET — TANG MOT VINI-‘IOMES (DUPLEX 4) CENTRAL PARK THE CENTRAL 1 11'! -rutfla: 21s. m7 MTWGTMG1 112333 THUY:2n1.l7l22 % Thong ac’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mang: :S cnhn mac cu: ximg canm né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim Clildfiu m vs umm ram,
 15. 15. ( A MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT VINILIOMES (DUPLEX 6) CENTRAL PARK THE CENTRAL 1 115|I! 1fl1W I °3 TEE -= .- IIIIIIE TE” TUOHG: 2n: .:er.2 mcrac mcnr: 192.13:-2 % mramenues Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: ocnhh1m': c cin Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs umnn ram,
 16. 16. ( A MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT VINILIOMES (DUPLEX 5) CENTRAL PARK THE CENTRAL 1 11r"ru6'NG: 17:19:92 1T: «f)r»: :I THUY:1 1.4’ 2 % Thong co’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: o cnhh mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs umcn ram,
 17. 17. ( A MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT VINILIOMES (DUPLEX 7) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 TI’! TU'CI'HG: 172.34": moms 1-Huv:1r7x.1.-n MATHANGTANE1 Thong co’ n_Ib£In vs as mung aA'i, mong: o cnhn mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglinl cnuaou m vs mom mm,
 18. 18. ( A MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT VINILIOMES (DUPLEX 3) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 IIIIIIIIIE. 11:‘ TUONG: 14:L3r1 1T:3Ne THClY:13£2.5TM2 % Thong co’ n_Ib£In vs as mung aA'i, mong: o cnhh mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs mom mm,
 19. 19. A‘ MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG TRET — TANG MOT VINHOMES (DUPLEX 9) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 _I. J__LJ. _ I a . .llIl IHIIIIII I I II 5 I I II IIIYIIIII HIKE! !! TIM mono: 139.51 In THONG THUY:1zl.88M2 % MLTBKNG TANG 1 TI-uorusoxmnnviu muruaa'| .mongso'chrnmac cuzaxargcanruo séauqcqqdfnulvsnnénky Idxglim cnucnumva momharu,
 20. 20. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25 VINI-‘IOMES (CAN H0 4) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 17 : Tu0Na:13:.2m THO! ’-3 THUY:125A&. '2 EE% Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: o cnhh mac cin Tang canho né auuc my qmngwonnan ky kélglim cvimou m vs Lmcn ram,
 21. 21. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 1) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 TI A Tl. @~lG: 91.32.'_12 Tl-IQNG THDY: 53.03“! Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cin Tang canho né auuc my qmngwonnan ky kélglim cvimou m vs Lmcn ram,
 22. 22. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25 VINI-‘IOMES (CAN HC 5) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T1l'. rI. I-One: 1312;: THONOTH. 'JY:1z5.9."Z % Thong L6 n_lb£In vs vs mam aA'i, mong :5 mm mac cia tang canho né auuc myqnugnvonnan xy kélglim cmaou m vn moon rung,
 23. 23. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 25 VINI-‘IOMES (CAN HC 7) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 1'| ."TUUN3:1B3.E"2 THCJG THUY:1:l1.5|l2 Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin Tang canho né auuc my qnugwonnan ky kélglim cnuaou m vs moon ram,
 24. 24. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 W ““ “ 0 0 0 Ta‘ E” C: “"*EmEw 5 H W 2 1 _ INIII2 ml MMTEEKOM E bgk “] T ““‘j“‘fi E J3.‘34'. ;’$; §;= ‘?; ;T; ?: Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin Tang canho né auuc my qnugwonnan ky kélglim cnuaou m vs moon ram,
 25. 25. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23 VINI-‘IOMES (CAN HC 4) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T .1Tu1‘rNa:1a'.2"2 THONG THUY:125.. ’~}~"2 % Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cin Tang canho né auuc my qmngwonnan ky kélglim cvimou m vs Lmcn ram,
 26. 26. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 2 — 22 VA 24 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 10) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T| ¥.' TU'CI"NG: 114.1-I-"2 THOIIBTHUY: 108. 3."! E Thong Le’ Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhh mac cin Tang canho né auuc my amngnvonnan ky kélglim cnuaou m vs moon ram,
 27. 27. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23 VINI-‘IOMES (CAN HC 5) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 123@ T. .1 Tl. |‘UNG: 135.2.| »l2 Tm')naTH3Y:1:: .9"2 E@ Thong L6 Qlbim vs vs mam aA'i, mong: :S cnhn mac cia tang canho né auuc myqnugwonnan ky kélglim cnuaou m vn moon rung,
 28. 28. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23 VINI-‘IOMES (CAN HC 7) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 11.1 TUUNG: 153.5": 'rHONo'rHCvY:141.5"2 Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cia tang canho né auuc myqnugwonnan ky kélglim cnuaou m vn moon rang,
 29. 29. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 23 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 > 1 © KITI3IEII : _ ___ . -=5. V W 5 O 0 O “‘ ““““ v-r: "M ‘ BATH1 Z 1 Z ntnnmuu g-ruunpogu E )g( T T 2 E 13%| ) Efi Thong L6 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cia tang canho né auuc myqnugwonnan ky kélglim cnuaou m vn moon rang,
 30. 30. ( MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 2) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 11!‘ Tucma: 91.23:‘: mars THIJY: 32.2172 flfi Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs umcn ram,
 31. 31. ( MAT BANG CAN HO BIEN HiNH TANG 2 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 'r' A mane: .312 THOHBTI-ZJY: 4.. .m;2 Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cu: xrmg canho né auuc my qmngwonnan ky kélglim cnuaou m vs Lmcn ram,
 32. 32. ( MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 7250 1'. J TUUNG: 62.37.} THONO THUY: -Ifi.1."'2 E% Thong co’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs umcn ram,
 33. 33. ( MAT BANG CAN HO BIEN HTNH TANG 2 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 9) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 TIM TUG‘NG:11'. ..' .1‘: THCRNG TI-LJY: 107.1512 E Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin xrmg canho né auuc my qnugwonnan ky kélglim cnuaou m vs Lmcn ram,
 34. 34. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33 VINI-‘IOMES (CAN HC 4) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T' 1TUCNG:12B.45."2 THONO THDV: 120.1511: IO4O¢K; &AOG6MD: ,3N7R}lSL"4 won E% Thong L6 Qlbim vs vs mam aA'i, mong: :S cnhn mac cia tang canho né auuc myqnugnvonnan ky kélglim cnuaou m vn Lmcn rang,
 35. 35. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 _. g__ 123% T 'Tu= O'Ha:14s.22r‘2 Tl-i§l'3 Tl-£DY:1.’. .1"2 no1O4v<; BAo(; dH()£‘1f<}«$ANv1x}v Thong co’ ulbén vs a mung aA'i, mong: :S cnhn mac cm Tang canho né aauc my aynmvonndn ky kélglim cnuaou no va mam mg,
 36. 36. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33 VINI-‘IOMES (CAN HC 7) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T ‘ TUONG: 1»? .7.: ¥.'32 THOHG THUY: 135.8P. '2 x: .o~ssAos6uD£3vrk: mwwa« % Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin Tang canho né auuc my qnugwonnan ky kélglim cnuaou m vs Lmcn ram,
 37. 37. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 26 — 33 VINI-‘IOMES (CAN HC 5) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T 'Tu¢: Ia:12s.1 '2 THONG 'rm1v:12u.15"2 la1ONcaAo1:: éMD3n. ‘l}l. sl. Nw. ¢v % Thong no’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cin Tang canho né auuc my qmngwonnan ky kélglim cvimou m vs Lmcn ram,
 38. 38. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 4) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 1’. 'i1U'ONG: 123.75“: THO: -To THUY: 114.42% )oi)M: eaoc; <$uL>. a~1k: ~¢sAvvTD~ E Thong L6 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin xrmg canho né auuc myqnugwonnan ky kélglim cnuaou m vn Lmcn rang,
 39. 39. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 5) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T A Tl. |'CI"MG: 1fl.7P'2 THOIIG TROY: 11-1.4-2"! Kr-¢aw: sI. o%mavr. *<maAMwx5~ Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cia tang canho né auuc myqnugwonnan ky kélglim cnuaou m vn Lmcn rang,
 40. 40. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 8) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T TTu'¢'MG:1a. um 1'H»3Na 'rH0'r:1:J2: 3 xwo~ss.4os6Mo; avrb4sANw. AcM % Thong 56 Qlbim vs vs mum aA'i, mong: :S cnhn mac cin Tang canho né auuc my qnugwonnan ky kélglim cnuaou m vs Lmcn ram,
 41. 41. ( MAT BANG CAN HO DIEN HTNH TANG 34 — 35 VINI-‘IOMES (CAN HC 7) CENTRAL TAR: THE CENTRAL 1 T ' 'nr0NG:142.1r‘2 moms '| 'Hl. ‘JY: 123.5711: mouenvxoaci-w)~EN Ik. Hs4N um E Thong co’ n_Ib£In vs :9 mung aA'i, mong: :S cnhh mac cu: Tang canho né auuc my dtnlglvdnndn ky kélglim cnuaou m vs mém ram,
 42. 42. GONG TYTNHH KINH DDANH VA HUM LY BAT BONE SAN VINHDMES BIAOHTIXMN: K'IuTmOh-To-72nAB! rIB1&1PfI]. Pru5ru22.0u§nBri|11uriI.1MrhpMI-bGTrMih an cu] NHA MAu:2na Ngunn Huuoann. Pnuurg amen Bnh Tlwnhfimm pm He mun-n I-hlllmz IBWECBSS -Dfiflifiwm-Wddm: www. k1lnmea. vn- Endl: h1I. |I: n0vhhuraa. vn

×