Estatut del Treballador Autònom

2,381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estatut del Treballador Autònom

 1. 1. LLEI 202007 D’11 DE JULIOL L’ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM (BOE DE 12 DE JULIOL DE 2007) C/ Sant Oleguer, 17, bxs. 08001 Barcelona Tel. 936 011 000 Fax: 936 011 029 www.autonoms.com
 2. 2. LA LLEI DE L’ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM ES COMPOSA DE *29 ARTICLES *19 DISPOSICIONS ADDICIONALS *3 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES *1 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA *6 DISPOSICIONS FINALS
 3. 3. COM ESTAVA FINS ARA LA REGULACIÓ? Fins a l’entrada en vigor de l’Estatut del Treball Autònom, les referències que tenim del treballador autònom estan disperses al llarg del nostre Ordenament Jurídic, així tenim: *Algun esment a l’OIT *Referència a la Directiva 86/613/CEE *Camp d’aplicació del RETA *Referències a la normativa tributària espanyola
 4. 4. Treballadors autònoms afiliats al RETA, REA, R.E. Mar: a 30-06-06……………….…..……….3.315.707 D’aquests: Persones físiques en activitats professionals en els diferents sectors econòmics… 2.213.636 El 94 % dels quals són: Autònoms sense assalariats......…........ 1.755.703 Autònoms amb 1 o 2 assalariats........... 330.000
 5. 5. A PARTIR DE L’APROVACIÓ DE L’ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE TENIM EL PRIMER EXEMPLE DE REGULACIÓ SISTEMÀTICA I UNITÀRIA DEL TREBALL AUTÒNOM A LA UNIÓ EUROPEA
 6. 6. EN AQUESTS ÚLTIMS ANYS HAN EMERGIT FIGURES DIVERSES, fruit essencialment de l’“outsourcing” i les TIC *Els autònoms econòmicament dependents *Els agents comercials *Els emprenedors *Els socis de cooperatives de treball associat *Els socis de societats laborals *Els socis treballadors o administradors de societats mercantils que posseeixin el control efectiu *Els professionals liberals *Els transportistes...
 7. 7. CONTINGUTS MÉS IMPORTANTS DE LA NOVA REGULACIÓ *DEFINICIÓ DEL CONCEPTE *RÈGIM PROFESSIONAL DEL TREBALLADOR AUTÒNOM *DRETS COL·LECTIUS DE L’AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENDENT *RÈGIM PROFESSIONAL DEL TREBALLADOR AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENDENT *PROTECCIÓ SOCIAL *FOMENT I PROMOCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM
 8. 8. ÀMBIT SUBJECTIU DEFINICIÓ Es considera treballadors autònoms a les persones físiques que realitzin, de forma habitual, personal, directa, per compte propi ora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, i donin o no ocupació a treballadors per compte d’altri.
 9. 9. PER TANT PER TREBALLADOR AUTÒNOM S’ENTÉN *Que siguin persones físiques *Que realitzin de forma personal, directa, habitual i per compte propi una activitat *Que es realitzi l’activitat fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona *Que sigui una activitat econòmica o professional a títol lucratiu *Que donin o no ocupació a treballadors per compte d’altri
 10. 10. EL CONCEPTE DE TREBALLADOR AUTÒNOM S’ESTÉN A *TOTS ELS TREBALLS REALITZATS DE FORMA HABITUAL PER FAMILIARS DE LES PERSONES CONSIDERADES TREBALLADORS AUTÒNOMS I QUE NO TINGUIN LA CONDICIÓ DE TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI
 11. 11. QUEDEN INCLOSOS EN EL CONCEPTE *ELS SOCIS INDUSTRIALS DE SOCIETATS COL·LECTIVES (ex. soci d’una cooperativa) I COMANDITÀRIES (ex: *ELS COMUNERS DE LES COMUNITATS DE BÉNS I ELS SOCIS DE COMUNITATS CIVILS IRREGULARS (ex: soci SCP) *ELS QUE EXERCEIXIN FUNCIONS DE DIRECCIÓ I GERÈNCIA QUE COMPORTI EL CÀRREC DE CONSELLER O ADMINISTRADOR= que es tingui el control efectiu *ELS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS *QUALSEVOL ALTRA PERSONA QUE COMPLEIXI ELS REQUISITS DE L’ARTICLE 1.1
 12. 12. QUEDEN EXPRESSAMENT EXCLOSOS *ELS TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI *L’ACTIVITAT QUE COMPORTA EL CÀRREC DE CONSELLER O MEMBRE DELS ÒRGANS D’ADMINISTRACIÓ D’UNA EMPRESA (que no tinguin el control efectiu) *LES RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL
 13. 13. EN RELACIÓ A L’EDAT I VINCLE FAMILIAR QUEDEN ENQUADRATS EDAT: *Decret: 2930/70: 18 anys *Llei Estatut Treball Autònom: 18 anys, excepte espectacles públics s’ajustarà a l’art. 6.4 del ET) VINCLE FAMILIAR: *Decret 2930/70: incorporació RETA dels familiars dins 2n grau consanguinitat i/o afinitat i cònjuge. *Estatut Treball Autònom: exclusió RETA del fills menors de 30 anys, ja que poden contractar-se com a treballadors per compte d’altri amb l’exclusió de cotitzar per la prestació d’atur.
 14. 14. RÈGIM PROFESSIONAL DE TREBALLADOR AUTÒNOM (títol II, art.3-10) *S’il·lustra un catàleg de drets i deures (art. 4-6) *S’estableix la fórmula del contracte basat en el principi de l’autonomia de les parts (art. 7) *En matèria de prevenció de riscos laborals: la Llei inclou una referència que completi el que disposa l’article 24 de la LPRL en matèria de coordinació d’activitats empresarials i que afegeixi alguns aspectes per promoure la seguretat i la salut en el treball (art.8) *Es dóna protecció al menor de 16 anys (art.9)
 15. 15. *S’estableixen garanties econòmiques pel treballador autònom, es limita la responsabilitat patrimonial quant a l’habitatge habitual pels deutes amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, sempre que no es tinguin altres béns i durant el primer any del deute. També es protegeix el treballador autònom en els supòsits d’insolvència o demora quan executi la seva activitat per un contractista o subcontractista.
 16. 16. DRETS COL·LECTIUS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM *Dret a l’associació *Dret a exercir la defensa col·lectiva dels interessos professionals dels treballadors autònoms
 17. 17. AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS Es fixen una sèrie de garanties i drets en el col·lectiu que, no obstant la seva autonomia funcional desenvolupi la seva activitat amb una forta dependència econòmica d’un únic client. D’aquesta manera, almenys el 75 % dels seus ingressos han de provenir d’aquest únic client.
 18. 18. S’ENTÉN PER AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENDENT *El que realitzi una activitat lucrativa, ja sigui econòmica o professional *Que l’activitat sigui predominantment per una persona física o jurídica, és a dir, client *Que la dependència econòmica sigui com a mínim del 75 % dels seus ingressos
 19. 19. REQUISITS AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENDENT *No utilitzar el servei remunerat d’altres persones per l’activitat contractada ni contractar o subcontractar l’activitat a tercers. *No executar la seva activitat de manera conjunta i indiferenciada amb treballadors que prestin serveis per compte d’altri. *Disposar d’infraestructura productiva i material propi, necessari per l’exercici de l’activitat. *Desenvolupar l’activitat sota criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques de caràcter general que pugui rebre del seu client. *Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d’acord amb el que s’hagi pactat amb el client, i asumint el treballador autònom el RISC I VENTURA de l’activitat.
 20. 20. *La condició de dependent només pot exercir-se respecte d’un únic client (art. 12.2) *Els titulars d’establiments comercials o industrials, d’oficines o despatxos i els professionals que exerceixin la seva funció en règim societari, o una altra forma jurídica, no podran considerar-se AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS (art. 11.3)
 21. 21. DRETS/DEURES TIPIFICATS *Obligació de realitzar contracte formal i per escrit i que sigui registrat. L’autònom econòmicament dependent i el client formalitzaran un contracte per escrit que es registrarà a l’oficina pública corresponent, les característiques del qual seran objecte de regulació per via reglamentària. A falta de contracte escrit es presumirà que és indefinit (12.4) -L’extinció del contracte pot generar-se per: *Mutu acord *Desestiment de l’autònom econòmicament dependent *Invalidesa, mort o jubilació *Voluntat del client per causa justificada *Altres causes vàlides que poden constar en el contracte
 22. 22. -Indemnització per danys i perjudicis en cas d’extinció del contracte per causes no imputables al treballador, per determinar la quantia de la indemnització s’haurà de tenir en compte el temps restant previst de durada del contracte, la gravetat de l’incompliment del client, les inversions i les despeses anticipades pel treballador autònom econòmicament dependent, i el termini de preavís atorgat pel client sobre la data de l’extinció del contracte.
 23. 23. L’activitat es pot interrompre per *Mutu acord de les parts *Necessitat d’atendre responsabilitats familiars urgents *Risc greu i imminent per la vida/salut del treballador autònom *Incapacitat temporal *Força major o una altra causa pactada en
 24. 24. *Dret mínim a 18 dies hàbils de vacances *Mitjançant contracte individual o acord d’interès professional es determinarà: el règim de descans setmanal, el corresponent als festius, la quantia màxima de la jornada d’activitat; i en el cas que es computi per mes o any, la seva distribució setmanal (art. 14.2)
 25. 25. -Es fixen una sèrie de drets col·lectius, i el dret als ACORDS D’INTERÈS PROFESSIONAL concertats entre associacions i sindicats que representin el col·lectiu. Aquests acords han de ser per escrit, seran nul·les les clàusules contràries a disposicions legals, incloses les dels acords professionals. L’eficàcia d’aquests acords serà limitada a les parts signants o, si escau, als afiliats a les associacions d’autònoms o sindicats signants que hagin mostrat expressament el seu consentiment.
 26. 26. -Moratòria de 18 mesos pel sector del transport i agents d’assegurances COMPETÈNCIA: JURISDICCIÓ SOCIAL. Serà preceptiu un intent previ de conciliació davant de l’òrgan administratiu que assumeixi aquestes funcions a fi d’evitar la celebració de l’acte del judici.
 27. 27. ADAPTACIÓ DELS CONTRACTES VIGENTS *Contractes subscrits abans del 12 d’octubre de 2007 Hauran d’adaptar-se a les previsions de la nova normativa Termini: 6 mesos des de l’entrada en vigor de les disposicions reglamentàries que es dictin pel seu desenvolupament, excepte que alguna de les parts rescindeixi el contracte. *El nou autònom econòmicament dependent haurà de comunicar al client la seva condició en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de les disposicions reglamentàries.
 28. 28. EL TREBALL AUTÒNOM EN EL SECTOR DEL TRANSPORT L’Estatut del Treball Autònom inclou les persones que presten el servei de transport a l’empara de: *Autoritzacions administratives, sempre que en siguin titulars *Que el servei sigui retribuït *Que la propietat del vehicle sigui del treballador autònom *Queden inclosos encara que prestin el servei de forma continuada per un mateix client (art. 11.1 i 11.2 Disposició Addicional Onzena)
 29. 29. ADAPTACIÓ DELS CONTRACTES PELS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS DEL SECTOR DEL TRANSPORT *Contractes subscrits abans del 12/10/07: -S’han d’adaptar a les previsions de l’Estatut. -Termini: 18 mesos des de l’entrada en vigor de les disposicions reglamentàries. *El nou treballador autònom econòmicament dependent haurà de comunicar-ho al client en un termini de 12 mesos.
 30. 30. PROTECCIÓ SOCIAL •Es pretén avançar en la convergència i homologació entre el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms i el Règim General, seguint les Recomenacions del Pacte de Toledo sobre pensions. LETA promourà la tendència a la convergència entre ambdós règims amb mesures concretes com: a) L’obligació per tots els treballadors autònoms d’incloure la cobertura d’incapacitat temporal.
 31. 31. b) La incorporació obligatòria de la cobertura de la incapacitat temporal i dels accidentes de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per tots els treballadors autònoms econòmicament dependents, amb l’objectiu de donar més protecció a aquest col·lectiu i per aquells autònoms d’activitats de més risc i perillositat que s’estableixin reglamentàriament. Reconeixement de l’accident de treball in itinere. c) La possibilitat que es reconeguin reduccions en les bases de cotització o bonificacions en les quotes per a determinats col·lectius, ja sigui per les seves característiques personals o per la naturalesa de l’activitat exercida. En particular, aquesta mesura ha d’establir-se a la llei per als supòsits de pluriactivitat, venda ambulant i a domicili i determinats treballs de familiars.
 32. 32. d) La possibilitat de la jubilació anticipada per a determinats treballadors autònoms antenent a la seva naturalesa tòxica, perillosa o penosa de l’activitat exercida, en els mateixos supòsits i col·lectius pels quals estigui establert aquest dret respecte al dels treballadors per compte d’altri. e) L’establiment d’un sistema de protecció davant l’extinció i tancament de l’activitat, sempre que estiguin garantits els principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera, i això respongui a les necessitats i preferències dels treballadors autònoms, d’acord amb les característiques personals del treballador o amb la naturalesa de l’activitat exercida. Possibilitat de contractar el fills menors de 30 anys al Règim General amb l’excepció de la cobertura d’atur.
 33. 33. PROFESSIONALS INCORPORATS A MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL ALTERNATIVES Els que hagin optat o optin en un futur per adscriure’s a la Mutualitat de Previsió Social que tingui constituïda el Col·legi Professional a què pertanyi i que actuï com alternativa al RETA, NO ELS SERÀ APLICABLE (Disp. Addic. Cinquena): -L’article 23.2 (D. a la Seguretat Social) -L’article 24 a 26 (afiliació, cotització i acció protectora) -La Disp. Addicional Segona: reducció i bonificació de quotes -La Disp. Addicional Tercera: cobertura IT i AT/EP -La Disp. Final Segona: desenvolupament dels drets en matèria de protecció social
 34. 34. CREACIÓ DEL CONSELL DEL TREBALL AUTÒNOM Es constituirà el Consell del Treball Autònom, a l’empara del que disposa l’article 42 de la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associacions. FUNCIONS: -Emetre punts de vista amb caràcter facultatiu sobre: *Avantprojectes que incideixin sobre el treball autònom • *Disseny de polítiques públiques de caràcter estatal en matèria de treball autònom • *Qualsevol altre assumpte que se sotmeti a consulta pel govern de la nació o els seus membres • *Elaborar al seu reglament de funcionament intern • *Elaborar estudis relacionats amb l’àmbit de les seves competències
 35. 35. La participació institucional del Consell del Treball Autònom estarà compost per: *Les associacions dels treballadors autònoms *de les organitzacions sindicals *de les organitzacions empresarials més representatives *l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals
 36. 36. FOMENT DE LA PROMOCIÓ I EL TREBALL AUTÒNOM *S’acorda que la Llei de l’Estatut del Treball Autònom sigui el marc ideal per a una regulació sistemàtica en matèria de foment promoció del treball autònom. Compromís del Govern d’establir mesures de foment i promoció (informació, assessorament, ormació, readaptació professional, programes d’ajuda financera per la reducció de costos de l’inici de l’activitat...) *Les mesures de foment s’adrecen a: -Promoure la cultura emprenedora -Reduir els costos a l’inici de l’activitat -La formació professional -Afavorir el treball autònom mitjançant una política fiscal apropiada (art. 27)
 37. 37. C/ Sant Oleguer, 17, bxs. 08001 Barcelona Tel. 936 011 000 Fax: 936 011 029 www.autonoms.com

×