Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalogue lich kronos2011

1,772 views

Published on

Catalogue lich kronos 2011

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalogue lich kronos2011

 1. 1. 1 LñCH 2011 XUÅN TÅN MO
 2. 2. 2 MÙc lÙc 1. Lfich bloc 2. Lfich treo tıÏng 3. Lfich bπn 4. Lfich l‡ xo gi˘a 5. Agenda 6. ThiŸp , bao l¤x¤
 3. 3. 3 N gıÏi Ai C»p {ª bæt {≈u bi—t {—m ngπy, th∏ng, nΩm c∏ch {√y t˜ s∏u ngπn nΩm. Lfich cÚa h„ d˙a tr–n qu˛ {ºo cÚa m¬t trÏi. C‡n ngıÏi Trung Hoa th¤ bæt {≈u hoπn ch‹nh bÈ lfich nguyŸt dıÍng vπo kho∫ng 500 nΩm trıÎc C‰ng Nguy–n. Ngπy nay, vÎi c‰ng nghŸ k˛ thu»t s ng»p trπn, viŸc {o lıÏng thÏi gian bøng nh˘ng tÏ lfich kh‰ng c‡n lπ mÙc {⁄ch thi—t y—u n˘a. NgıÔc lºi, b∫n th√n cuÂn lfich, v÷ m¬t h¤nh thˆc - cÛng nhı chi—c {Êng hÊ tr–n cÁ tay cÚa bºn - {ª d≈n d≈n trÌ thπnh mÈt y—u t trang tr⁄ h≈u nhı kh‰ng th◊ thi—u trong mËi ng‰i nhπ cÚa ngıÏi ViŸt Nam. NΩm nay, Kronos h√n hºnh {em {—n th–m nh˘ng bÈ lfich {Èc {∏o {◊ tΩng ph≈n duy–n d∏ng cho ng‰i nhπ cÚa bºn. Hy v„ng cuÈc sÂng cÚa bºn mËi ngπy sŒ phong ph hÍn vÎi nh˘ng tinh hoa tı tıÌng s√u sæc, nh˘ng {i◊m {—n du lfich tuyŸt vÏi vπ nh˘ng m«u thi—t k— thanh nhª, {Èc {∏o... Chc bºn 365 ngπy sum v≈y, hºnh phc. Chc bºn 12 th∏ng thπnh c‰ng, ph∏t {ºt. Vπ chc bºn mÈt nΩm mÎi an khang, thfinh vıÔng.
 4. 4. 4 BÈ hπnh vÎi ca dao ViŸt Nam. L– Giang - Lı Nhƒt VÛ fli {—n L– Giang - Lı Nhƒt VÛ, chng ta ngh› {—n bt k˚ “Lang thang gifl c∏t”, c∏c t»p thÍ “Ph⁄m {πn xanh”, “B‰ng vºn th„“, c∏c t»p sıu t≈m vπ bi–n soºn d√n ca B—n Tre, Ki–n Giang, C≈n ThÍ, Sflc TrΩng vπ bi—t bao nhi–u c‰ng tr¤nh kh∏c mπ hai t∏c gi∫ {ª chæt l„c trong suÂt cuÈc hπnh tr¤nh t˜ Bæc {—n Nam t˜ nΩm 1954. H‰m nay, chng t‰i h√n hºnh {em {—n cho bºn bÈ sıu t»p tinh ty “BÈ hπnh vÎi ca dao” do ch⁄nh L– Giang - Lı Nhƒt VÛ bi–n soºn vπ sıu t≈m. Hy v„ng khi ch„n bÈ lfich nπy, cÛng nhı chng t‰i, bºn {ª gflp ph≈n vπo viŸc b∫o tÊn kho tπng vΩn hfla d√n gian v‰ gi∏ cÚa ViŸt Nam. Vπ cÛng hªnh diŸn cfl tr–n tıÏng mÈt ƒn ph∆m trang tr⁄ mÈc mºc nhıng kh‰ng kÀm ph≈n thanh nhª, trang tr„ng. Chc bºn mÈt cuÈc hπnh tr¤nh phong ph, kh∏m ph∏ mËi ngπy mÈt c√u ca dao ViŸt Nam. N
 5. 5. 5 LỊCHBLOCCADAO Mẫu Bloc Ca Dao 14.5x20.5 cm Mẫu bìa bloc 1 Mẫu bìa bloc 2 Mẫu ruột bloc
 6. 6. 6 LỊCHBLOCCADAO Mẫu Bloc Ca Dao 25x35 cm Mẫu bìa bloc 1 Mẫu bìa bloc 2
 7. 7. 7 LỊCHBLOCCADAO Mẫu Bloc Ca Dao 25x35 cm Mẫu ruột bloc
 8. 8. 8 LỊCHBLOCCADAO Phông cho Bloc 14.5x20.5 cm Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3
 9. 9. 9 LỊCHBLOCCADAO Đầu treo cho Bloc 25x35 cm (mẫu 1) (Đầu treo in 2 mặt, 1 mặt dành cho quảng cáo)
 10. 10. 10 LỊCHBLOCCADAO (Đầu treo in 2 mặt, 1 mặt dành cho quảng cáo) Đầu treo cho Bloc 25x35 cm (mẫu 2)
 11. 11. 11 LỊCHBLOCCADAO Hộp cho Bloc Ca Dao
 12. 12. 12 Ò ta v«n thıÏng nfli: “MÈt bˆc tranh {∏ng gi∏ hÍn c∫ ngπn lÏi”, vπ trong th˙c t—, mËi ngπy chng ta nghe hÍn ngπn lÏi, c√u nfli v‰ ⁄ch xung quanh m¤nh. Nhıng {‰i khi, cfl nh˘ng c√u nfli {ıÔc lıu mªi trong t√m tı, tr⁄ nhÎ vπ th»m ch⁄ lπm thay {Ái c∫ cuÈc {Ïi cÚa bºn. Kronos {ª ch„n l„c vπ mang {—n cho bºn nh˘ng suy ngh› lÎn, nh˘ng c√u nfli bƒt hÚ cÚa nh˘ng b»c v› nh√n t˜ xıa {—n nay, t˜ n÷n tri—t l˚ phıÍng [‰ng cho {—n nh˘ng kinh nghiŸm sÂng vπ lπm viŸc cÚa nh˘ng nhπ kinh t— h„c {ıÍng thÏi. Hy v„ng nh˘ng tı tıÌng lËi lºc cÚa Bill Gates, Steve Jobs, Gandhi, Kennedy, LË Tƒn, Shake- speare... vπ nhi÷u nh√n v»t nÁi ti—ng kh∏c trong c∏c lªnh v˙c kh∏c nhau sŒ {em {—n cho bºn th–m c∫m hˆng trong c‰ng viŸc, ch⁄nh chæn trong {ºo {ˆc, vπ th–m s˙ quy—t {o∏n trong thıÍng trıÏng. Chc bºn mÈt nΩm mÎi thπnh c‰ng r˙c rÓ. Lπm mÎi tı duy cÚa bºn mËi ngπy vÎi nh˘ng tı tıÌng lÎn cÚa m„i thÏi {ºi. Danh ng‰n cÚa nh˘ng ngıÏi nÁi ti—ng D Mẫu Bloc Danh Ngôn 10.5 x 14.5 cm
 13. 13. 13 LỊCHBLOCDANHNGÔN Mẫu Bloc Danh Ngôn 16x24 cm Mẫu bìa bloc 1 Mẫu bìa bloc 2 Mẫu bìa bloc 3 Mẫu ruột bloc
 14. 14. 14 LỊCHBLOCDANHNGÔN Mẫu Bloc Danh Ngôn 29x39 cm Mẫu bìa bloc 1 Mẫu bìa bloc 2 CÁ CHÉP HOÁ RỒNG: Cá Chép đem đến vận may, hoá giải sát khí, bệnh tật và tai hoạ. Cá Chép nếu để trong nhà sẽ mang lại sự may mắn, thịnh vượng, còn để ở bàn làm việc sẽ mang lại thành công sự nghiệp, thăng quan tiến chức.
 15. 15. 15 LỊCHBLOCDANHNGÔN Mẫu bìa bloc 3 Mẫu ruột bloc THUYỀN BUỒM - Công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của thành công trong kinh doanh. Vì nó tượng trưng cho Gió (một trong hai yếu tố quan trọng nhất của Phong Thủy - gió, nước), mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu đượcnhiều lợi nhuận.
 16. 16. 16 LỊCHBLOCDANHNGÔN Đầu treo cho Bloc 29x39 cm (mẫu 2)
 17. 17. 17 LỊCHBLOCDANHNGÔN
 18. 18. 18 LỊCHBLOCDANHNGÔN Đầu treo cho Bloc 29x39 cm (mẫu 2) (Đầu treo in 2 mặt, 1 mặt dành cho quảng cáo)
 19. 19. 19 LỊCHBLOCDANHNGÔN Đầu treo cho Bloc 29x39 cm (mẫu 1) (Đầu treo in 2 mặt, 1 mặt dành cho quảng cáo)
 20. 20. 20 LỊCHBLOCDANHNGÔN Phông cho Bloc 16x24 cm Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3
 21. 21. 21 LỊCHBLOCDANHNGÔN Hộp cho Bloc Danh Ngôn
 22. 22. 22 h˘ng buÁi hoπng h‰n lªng mºn, nh˘ng l√u {πi nguy nga, nh˘ng {ºi dıÍng bƒt t»n, nh˘ng con s‰ng huy÷n b⁄, nh˘ng ng‰i lπng [fia Trung H∫i duy–n d∏ng, nh˘ng bªi bi◊n hoang sÍ... vπ c∫ trΩm c‰ng tr¤nh kh∏c do Tºo hfla vπ nh√n loºi x√y d˙ng {ª cfl th◊ {ıÔc chi–m ngıÓng ngay tr–n tıÏng nhπ bºn! BÈ lfich “365 {i◊m {—n cÚa nΩm 2011” sŒ kh‰ng lπm thƒt v„ng ch⁄ phi–u bÊng cÚa bºn, ho¬c ⁄t ra cÛng cho bºn kh∏m ph∏ bøng h¤nh ∫nh nh˘ng k¸ diŸu cÚa hπnh tinh chng ta {ang sÂng. Hªy {em v÷ nhπ mÈt bÈ bıu thi—p phong ph, mÈt bÈ tranh tıÏng {a dºng, mÈt kho tπng ki—n thˆc qu˚ b∏u; tƒt c∫ trong nøm g„n trong mÈt bÈ lfich {Èc {∏o. Th— giÎi tr–n tıÏng nhπ bºn. N
 23. 23. 23 LỊCHBLOC365ĐIỂMĐẾN
 24. 24. 24 LỊCHBLOC365ĐIỂMĐẾN Mẫu Bloc 365 ĐIỂM ĐẾN 20x30 cm
 25. 25. 25 LỊCHBLOC365ĐIỂMĐẾN Mẫu Bloc 365 ĐIỂM ĐẾN 35x50 cm
 26. 26. 26 LỊCHBLOC365ĐIỂMĐẾN Đầu treo cho Bloc 365 ĐIỂM ĐẾN
 27. 27. 27 LỊCHBLOC365ĐIỂMĐẾN Hộp cho Bloc 365 ĐIỂM ĐẾN
 28. 28. 28 LỊCHBLOC12THÁNG Lịch lò xo giữa
 29. 29. 29 LỊCHBLOC12THÁNG
 30. 30. 30 M«u lfich 12 th∏ng ChÚ {÷ “Ni”
 31. 31. 31 Nh˘ng ng„n ni hÒng v› tr–n th— giÎi. LỊCHTƯỜNG-NÚI
 32. 32. 32 happy new year 2 0 1 1 LỊCHTƯỜNG-NÚI Lịch tường 7 tờ
 33. 33. 33 LỊCHTƯỜNG-NÚI
 34. 34. 34 M«u lfich 12 th∏ng ChÚ {÷ “Bi◊n”
 35. 35. 35 Nh˘ng bÏ bi◊n lªng mºn mπ bºn muÂn {—n. LỊCHTƯỜNG-BIỂN
 36. 36. 36 LỊCHTƯỜNG-BIỂN Lịch tường 7 tờ
 37. 37. 37 LỊCHTƯỜNG-BIỂN
 38. 38. 38 M«u lfich 12 th∏ng ChÚ {÷ “Th∏c nıÎc”
 39. 39. 39 Nh˘ng ng„n th∏c ngoºn mÙc tr–n th— giÎi. LỊCHTƯỜNG-THÁCNƯỚC
 40. 40. 40 LỊCHTƯỜNG-THÁCNƯỚC Lịch tường 7 tờ happy new year 2 0 1 1
 41. 41. 41 LỊCHTƯỜNG-THÁCNƯỚC
 42. 42. 42 M«u lfich 12 th∏ng ChÚ {÷ “L√u {πi cÁ”
 43. 43. 43 Nh˘ng l√u {πi cÁ k⁄nh Ì Ch√u Åu. LỊCHTƯỜNG-LÂUĐÀICỔ
 44. 44. 44 happy new year 2 0 1 1 Lịch tường 7 tờ LỊCHTƯỜNG-LÂUĐÀICỔ
 45. 45. 45 LỊCHTƯỜNG-LÂUĐÀICỔ
 46. 46. 46 Lịch tường 7 tờ
 47. 47. 47 LỊCHTƯỜNG-KIẾNTRÚCTG
 48. 48. 48 LỊCHTƯỜNG7 tờ - thiên nhiên qua khung cửa Lịch tường 7 tờ
 49. 49. 49 LỊCHTƯỜNG7 tờ - thiên nhiên qua khung cửa
 50. 50. 50 LỊCHTƯỜNG5 t -Tranh thuỷ mặc Lịch tường 5 tờ
 51. 51. 51 LỊCHTƯỜNG1 tờ - bách niên giai lão
 52. 52. 52 LỊCHTƯỜNG7 tờ - tranh thuỷ mặc Lịch tường 7 tờ
 53. 53. 53 LỊCHTƯỜNG7 tờ - tranh thuỷ mặc
 54. 54. 54 LỊCHTƯỜNG7 tờ - trà xuân Lịch tường 7 tờ
 55. 55. 55 LỊCHTƯỜNG7 tờ - trà xuân
 56. 56. 56 LỊCHTƯỜNG7 tờ - búp bê dân tộc hàn quốc Lịch tường 7 tờ
 57. 57. 57 LỊCHTƯỜNG7 tờ - búp bê dân tộc hàn quốc
 58. 58. 58 LỊCHTƯỜNG7 tờ - tuổi thơơi ! Lịch tường 7 tờ
 59. 59. 59 LỊCHTƯỜNG7 tờ - tuổi thơơi !
 60. 60. 60 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa nghệ thuật Lịch tường 7 tờ
 61. 61. 61 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa nghệ thuật
 62. 62. 62 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa thiên nhiên
 63. 63. 63 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa thiên nhiên
 64. 64. 64 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa thiên nhiên Lịch tường 7 tờ
 65. 65. 65 LỊCHTƯỜNG7 tờ - hoa thiên nhiên
 66. 66. 66 LỊCHTƯỜNG7 tờ -NỘITHẤTĐẸP Lịch tường 7 tờ
 67. 67. 67 LỊCHTƯỜNG7 tờ -NỘITHẤTĐẸP
 68. 68. 68 Lịch bàn 13 tờ LỊCHBÀN
 69. 69. 69 LỊCHBÀN
 70. 70. 70 LỊCHBÀN
 71. 71. 71 LỊCHBÀN
 72. 72. 72 LỊCHBÀN
 73. 73. 73 LỊCHBÀN
 74. 74. 74 LỊCHBÀN
 75. 75. 75 LỊCHBÀN
 76. 76. 76 LỊCHBÀN
 77. 77. 77 LỊCHBÀN
 78. 78. 78 LỊCHBÀN
 79. 79. 79 LỊCHBÀN
 80. 80. 80 LỊCHBÀN
 81. 81. 81 LỊCHBÀN
 82. 82. 82 Èt ˚ tıÌng tho∏ng qua trong {≈u, mÈt s {iŸn thoºi {¬c biŸt, mÈt {i◊m tranh lu»n quan tr„ng trong cuÈc h„p... cuÂn sÁ tay nh· lπ ngıÏi bºn {Êng hπnh trung thπnh nhƒt cÚa bºn trong nh˘ng khi bºn c≈n ghi chÀp nh˘ng {i÷u nh· bÀ tr–n, vπ cfl lŒ c‡n g≈n gÛi hÍn c∫ chi—c vi t⁄nh x∏ch tay mau h—t pin cÚa bºn. BÈ sÁ tay nh·, {Ín gi∫n nπy kh‰ng c≈n ph∫i {ıÔc b„c bøng lÎp da thuÈc c≈u k¸ hay {i kÃm c√y vi—t MontBlanc {Ê sÈ mÎi kh¿ng {finh {ıÔc c∏ t⁄nh cÚa bºn. NgıÔc lºi, vÎi thi—t k— tinh vi nhıng nhœ nhπng, trang nhª, chng t‰i chæc chæn bºn sŒ cfl nhi÷u l˙a ch„n trong bÈ sÁ tay mÎi 2011 nπy. Hy v„ng chng sŒ lu‰n {i s∏t b–n bºn trong ti x∏ch, tr–n bπn h„p, trong gi∫ng {ıÏng vπ th»m ch⁄ b–n bπn ngÚ cÚa bºn trıÎc khi nh˘ng giƒc mÍ xfla tan nh˘ng ˚ tıÌng tho∏ng qua trong {≈u... vπ bi—t {√u bºn sŒ gi˘ lºi mªi mªi mÈt vπi trang trong {fl, v¤ nfl {ª {∏nh dƒu mÈt kho∫nh khæc ˚ ngh›a trong cuÈc {Ïi bºn? LỊCHBÀN
 83. 83. 83 LỊCHBÀN
 84. 84. 84 M„i chi ti—t {◊ {¬t hπng, xin vui l‡ng li–n hŸ: Cty TNHH Chi÷u ThÏi Gian (KRONOS) 11bis Phan Ng˘. PhıÏng [akao - Qu»n 1 - TP HÊ Ch⁄ Minh - [T. (08) 38204329 / Fax (08) 38204369

×