Balanç social de les empreses d’inserció
                Memòria 2006
              1
Edita
Departament de Treball
Sepúlveda, 148
08011 Barcelona
www.gencat.cat/treball

Redacció
Direcció General d’Igualtat d...
Índex

Presentació                              5


Anàlisi de l’estructura laboral     ...
Presentació

Ens trobem en un context de canvis profunds i ràpids en    aspectes relacionats amb les característiques ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
  Anàlisi de l’estructura
  laboral
  • Identificació de les...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
               Pel que fa a les activitats vincul...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
= La gerència a les empreses d’inserció
Del total de les 28 emp...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Gràfic 3. Dedicació aproximada, per àmbits, de les persones
amb...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Nombre de persones treballadores per àrea laboral
segons tipus ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Gràfics 5. Tipologies de contractes segons àrea de treball


 ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
= Temps mitjà de permanència a l’empresa
El conjunt de persones...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
               = Creació de nous llocs de treball...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Estructura laboral. Mitjana equivalent per gènere
Pel que fa al...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
   Persones treballadores
   en procés d’inserció.
   Anà...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Procés de desenvolupament de l’itinerari d’inserció sociolabora...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
               Identificació de les principals m...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Gràfic 10. Identificació del perfil de les persones en procés d...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
                = Identificació dels resultats d...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
D’altra banda, un 22,9% de les persones que durant l’any 2006 v...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
               = Durada mitjana del procés d’inse...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
  Àmbit territorial,
  distribució sectorial
  i anàlisi ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
               L’anàlisi de la distribució territ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Cal posar de manifest la necessitat d’implementació, per part d...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
  És positiu que més del       Per totes aquestes raons...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
  Formació dels recursos
  humans
  • Formació dels recursos...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Taula 18. Accions formatives classificades segons el desenvolup...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Taula 21. Accions formatives classificades segons el desenvolup...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
   Anàlisi
   economicofinancera
   • Anàlisi del balanç ...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
Taula 24. Estructura del balanç de situació de les empreses d’i...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
 Hi destaca l’elevat  En l’anàlisi del compte de resultats agr...
Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006
L’any 2006, el conjunt d’empreses d’inserció registrades van te...
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Balanc Social Ei 2006

683 views

Published on

insercio

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balanc Social Ei 2006

 1. 1. Balanç social de les empreses d’inserció Memòria 2006 1
 2. 2. Edita Departament de Treball Sepúlveda, 148 08011 Barcelona www.gencat.cat/treball Redacció Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Coordinació Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Gabinet de Comunicació del Departament de Treball Realització Hores extraordinàries Disseny Albert Roca Impressió Gràfiques Cuscó DL: B-XX.XXX-2009
 3. 3. Índex Presentació 5 Anàlisi de l’estructura laboral 7 Persones treballadores en procés d’inserció. Anàlisi dels resultats 16 Àmbit territorial, distribució sectorial i anàlisi de la gestió 23 Formació dels recursos humans 27 Anàlisi economicofinancera 30 Anàlisi de variables encreuades 35 Síntesi i conclusions 39 Índex de taules i gràfics 42 3
 4. 4. Presentació Ens trobem en un context de canvis profunds i ràpids en aspectes relacionats amb les característiques dels treba- l’esfera economicoproductiva i en l’àmbit sociodemogrà- lladors en procés d’inserció, com a l’organització empre- fic i cultural que estan modificant estructuralment la nos- sarial que es porta a terme i a l’anàlisi econòmica i finan- tra societat. Aquests canvis, en els darrers anys, han com- cera que s’ha practicat. portat un increment de les desigualtats socials i la gene- La Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legis- ralització dels riscos de vulnerabilitat i de les situacions latives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, d’exclusió social. inclou a l’article 7 l’obligatorietat, per part de les empre- Les reformes socials en matèria de protecció social i les ses d’inserció, de presentar al Registre Administratiu un polítiques actives d’inclusió social que han realitzat els balanç social en què s’informi dels resultats obtinguts en governs progressistes han contribuït a millorar la situació matèria d’inserció sociolaboral, així com del pla d’activi- dels col·lectius més desfavorits. Per tant, les polítiques tats i del pressupost anual. socials i econòmiques es retroalimenten l’una a l’altra. Al El balanç social es converteix, doncs, en una eina de diag- Departament de Treball, treballem des de la perspectiva nosi tant per a cadascuna de les empreses de manera que les polítiques socials i econòmiques poden i tenen el individual com per al conjunt del sector per tal d’identifi- deure de recolzar-se mútuament. car el seu posicionament i la seva evolució al llarg del En aquesta línia s’ha fomentat la creació d’empreses d’in- temps. serció sociolaboral no solament per potenciar la creació Aquest document és l’anàlisi de les empreses d’inserció d’ocupació, i per tant de riquesa, sinó per trobar espais on referida a l’exercici 2006 i s’ha dividit en els apartats formar i entrenar laboralment els col·lectius de persones següents: aspectes laborals, procés d’inserció, empresa que es troben en risc d’exclusió social perquè puguin d’inserció i anàlisi economicofinancera. En cadascun dels adquirir uns hàbits i un bon nivell de productivitat que els apartats s’ha fet una anàlisi a partir de la resposta agre- permetin accedir a l’empresa ordinària. gada del conjunt d’empreses d’inserció. D’aquesta mane- Les empreses d’inserció formen part de l’economia social ra, amb els indicadors detectats any rere any, es pretén i el seu objectiu fonamental és la inserció sociolaboral de fer propostes per tal d’anar assolint un procés de millora les persones especialment desfavorides. Però, com a ini- de la gestió i de professionalització del conjunt de les ciatives empresarials que són, també han d’aconseguir l’e- empreses d’inserció ficàcia empresarial a través d’una optimització de les acti- Esperem, doncs, que aquest primer document que publi- vitats econòmiques que realitzen i, per aquest motiu, han quem serveixi a tots aquells que treballen en la inserció d’intentar ser competitives i rendibles, com qualsevol laboral de persones amb dificultats especials i els ajudi a empresa, a través de la seva tasca productiva. millorar la seva tasca. Per això és tant important l’elaboració d’un balanç anual que permeti percebre la situació real de les empreses i doni opció a les correccions que en el futur convingui Sara Berbel aplicar. Directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Aquest document que teniu a les mans respon a una fina- litat essencial que és donar a conèixer la informació de què disposem referida als resultats obtinguts per les empreses d’inserció sociolaboral, tant pel que fa als 5
 5. 5. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Anàlisi de l’estructura laboral • Identificació de les principals àrees • Conveni laboral de referència laborals de les empreses • Temps mitjà de permanència a • Nombre de persones que treballen l’empresa en cada àrea • Creació de nous llocs de treball • La gerència a les empreses d'inserció en el darrer any • Tipus de contracte per àrees i • Estructura laboral. Mitjana nombre de persones equivalent anual = Identificació de les principals àrees laborals de les empreses L’any 2006, el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya (Decret El 2006 es van 277/2003, de 4 de novembre) inclou un total de 28 empreses, amb un increment de 12 inscriure 12 noves respecte a les inscrites l’any 2005. empreses d’inserció. Les principals àrees laborals en les quals s’organitzen aquestes empreses són les de ges- tió, inserció sociolaboral i producció. En aquest sentit, dins les àrees de gestió predomi- nen les activitats dedicades directament a la direcció (92,9% de les empreses), a tasques administratives (89,3%), a l’aplicació de sistemes de direcció organitzacional (89,3%) i a tasques comercials (82,1%). Taula 1. Àrees laborals de les empreses i principals activitats realitzades Empreses (%) Gestió Direcció 26 92,9 Tasques administratives 25 89,3 Sistemes de direcció organitzacional 25 89,3 Tasques comercials 23 82,1 Altres 5 17,9 Inserció sociolaboral (acompanyament) Diagnosi personalitzada de la persona treballadora d’inserció 28 100,0 Processos per a l’adquisició de competències personals bàsiques i hàbits laborals 28 100,0 Processos per a l’adquisició de competències tecnicoprofessionals 24 85,7 Formació en prevenció de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball 27 96,4 Assessorament i seguiment en temes de salut, jurídics i altres 21 75,0 Prospecció i mediació amb una empresa externa i seguiment de la persona inserida 22 78,6 Suport a l’autoocupació 8 28,6 Altres 7 25,0 Producció Producció i prestació de serveis 28 100,0 Logística i emmagatzematge 20 71,4 Compres 18 64,3 Tasques comercials 20 71,4 Altres 3 10,7 7
 6. 6. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Pel que fa a les activitats vinculades a les àrees d’inserció sociolaboral, hi predominen les dedicades a la realització de diagnosis personalitzades de les persones treballadores d’inserció (100% de les empreses), a la definició i aplicació de processos per a l’adquisi- ció de competències bàsiques i hàbits laborals (100%), a la formació en prevenció de ris- cos laborals i seguretat i higiene en el treball (96,5%), a la definició i aplicació de pro- cessos per a l’adquisició de competències tecnicoprofessionals (85,7%) i a la prospecció i mediació amb empreses externes i el posterior seguiment de les persones inserides (78,6%), com a principals activitats. Es tracta d’activitats que estan totes molt directa- ment vinculades als processos d’inserció socials i laborals, a partir dels itineraris perso- nalitzats definits per a cada persona. Finalment, pel que fa a les àrees de producció, en totes les empreses (100%) es realit- zen activitats directament de producció i prestació de serveis, mentre que en un 71,4% s’hi fan activitats de logística i emmagatzematge, així com tasques comercials. = Nombre de persones que treballen en cada àrea Les empreses d’inserció (EI) han ocupat durant l’any 2006 un total de 741 persones1 (345 homes i 396 dones) en les diverses àrees de treball. Les àrees de producció i serveis són les que ocupen la majoria de persones treballadores (87,6%), un 53,2% de les quals són persones en procés d’inserció i un 34,4% formen part de l’estructura de l’empresa. La Les empreses d’inserció resta de persones treballadores es reparteixen entre un 6,3% que treballen en l’àrea de han ocupat 741 persones, gestió, un 4,7% en l’àrea d’acompanyament i un 1,4% en altres àrees. un 53,2% de les quals són persones en procés Cal considerar que d’aquestes 741 persones, 394 són persones treballadores que estan d’inserció. fent un procés d’inserció i la resta (347) persones d’estructura. Taula 2. Nombre de persones treballadores per àrea i gènere Àrea Homes % Dones % Total % Estructura Gestió 25 7,3 22 5,6 47 6,3 Acompanyament 11 3,2 24 6,1 35 4,7 Producció i servei 123 35,7 132 33,3 255 34,4 Altres 4 1,2 6 1,5 10 1,4 Procés d’inserció Producció i servei 182 52,8 212 53,5 394 53,2 Total 345 100,0 396 100,0 741 100,0 Per gènere, hi ha un percentatge superior d’homes respecte a la mitjana que treballen en àrees de producció no vinculades a la inserció (35,7%) i en àrees de gestió (7,3%), mentre que el col·lectiu femení és superior en proporció respecte a la mitjana en la resta d’àrees. Pel que fa a l’estructura, el col·lectiu d’homes apareix més representat pel que fa a les tasques de gestió, mentre que les dones són les més ocupades en àrees d’acompanya- ment. 1 Tot i que al llarg de l’any el nombre d’ocupats ha estat de 741 persones, el nombre de persones ocupades el 31/12/06 era de 451 (222 homes i 229 dones). 8
 7. 7. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 = La gerència a les empreses d’inserció Del total de les 28 empreses d’inserció registrades, la majoria disposen de la figura d’un gerent, ja sigui una sola persona (57,1%) o bé unes quantes que exerceixen aquesta fun- ció de forma compartida (39,3%). Cal destacar, en aquest sentit, que només una empre- sa no disposa d’aquesta figura. Gràfic 1. Existència de gerent Sí (16) 57,1% No (1) 3,6% Gerència compartida (11) 39,3% Tipus de jornada Pel que fa al tipus de jornada de les persones que fan tasques de gerència, la majoria (un 72%) treballen en jornada parcial. Només en un 28% dels casos ho fan en jornada completa. Gràfic 2. Tipus de jornada de les persones amb tasques de gerència2 Jornada parcial (36) 72% Jornada completa (14) 28% Dedicació de temps aproximada a tasques de gerència A més a més de tasques de gestió (on el conjunt de persones que fan tasques de gerèn- cia els dediquen un 42,1% del seu temps), aquestes persones compaginen la seva labor, majoritàriament, amb tasques vinculades a l’activitat comercial (15,1%), definició d’es- tratègies i accions de comunicació i difusió tant externa com interna (14,5%). Això no obstant, també dediquen un 13,6% del seu temps de treball a tasques directament pro- ductives de prestació de serveis i un 11,8% a tasques d’acompanyament. En el procés de creixement i consolidació de les empreses d’inserció, la figura del gerent (ja sigui compartida o bé a càrrec d’una sola persona) hauria d’aprofundir cada vegada més en les tasques pròpies de la gestió empresarial, en cadascun dels seus àmbits d’ac- tuació (gestió directa, estratègia, activitat comercial, etc.). D’aquesta manera, es facili- taria que el sector seguís un procés de professionalització. 2 El nombre de persones que realitzen tasques de gerència és superior al nombre d’empreses pel fet que es tracta d’una tasca repartida entre diverses persones (gerència compartida). 9
 8. 8. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Gràfic 3. Dedicació aproximada, per àmbits, de les persones amb tasques de gerència Altres activitats 2,9% Activitat comercial 15,1% Estratègia, comunicació i difusió Gestió 42,1% (tant externa com interna) 14,5% Producció i prestació de serveis 13,6% Acompanyament 11,8% = Tipus de contracte per àrees i nombre de persones3 La majoria dels contractes formalitzats amb les persones treballadores de les empreses d’inserció durant l’any 2006 van ser de tipus indefinit (43,5%) o bé d’obra i servei (37,7%). En una proporció més petita es van signar contractes de tipus eventual (15,7%), mentre que la resta de modalitats contractuals és irrellevant. Taula 3. Tipus de contracte segons gènere Homes % Dones % Total % Indefinit 101 44,3 95 42,6 196 43,5 Eventual 34 14,9 37 16,6 71 15,7 Obra i servei 86 37,7 84 37,7 170 37,7 Persones discapacitades 3 1,3 1 0,5 4 0,9 Formació 2 0,9 0 0,0 2 0,4 Altres 2 0,9 6 2,7 8 1,8 Total 228 100,0 223 100,0 451 100,0 D’igual manera, anotem que no es perceben diferències importants pel que fa a la tipo- logia de contractes segons gènere, amb proporcions molt similars a les del total tant per al conjunt d’homes com per al de dones. Gràfic 4. Tipologies de contractes Formació 1,2% Persones discapacitades 0,9% Altres 1,8% Indefinit 43,5% Obra i serveis 37,7% Eventual 15,7% 3 Anàlisi feta sobre les 451 persones ocupades el 31/12/06 (222 homes i 229 dones). 10
 9. 9. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Nombre de persones treballadores per àrea laboral segons tipus de contracte Pel que fa al nombre de persones treballadores per àrea laboral segons tipus de contrac- te, es detecten diferències importants segons l’àrea de treball que es considera. En aquest sentit, pel que fa a les persones que treballen a les àrees de gestió, acompanya- ment i producció i serveis (persones que no estan en procés d’inserció) hi predominen els contractes de tipus indefinit (amb un 81,6%, un 56,7% i un 63,1% dels contractes, res- pectivament). D’altra banda, pel que fa a les persones en procés d’inserció (vinculades a la producció i serveis), els contractes d’obra i servei són els més abundants (amb un 59,2% dels casos). Taula 4. Persones treballadores per àrea laboral segons tipus de contracte (valors absoluts) Estructura Procés d’inserció Acompa- Producció Producció Gestió nyament i serveis i serveis Total Indefinit 31 17 118 30 196 Eventual 2 2 30 37 71 Obra i servei 5 10 39 116 170 Persones discapacitades 0 0 0 4 4 Formació 0 0 0 2 2 Altres 0 1 0 7 8 Total 38 30 187 196 451 Taula 5. Persones treballadores per àrea laboral segons tipus de contracte (en percentatge) Estructura Procés d’inserció Acompa- Producció Producció Gestió nyament i serveis i serveis Total Indefinit 81,6 56,7 63,1 15,3 43,5 Eventual 5,3 6,7 16,0 18,9 15,7 Obra i servei 13,2 33,3 20,9 59,2 37,7 Persones discapacitades 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 Formació 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 Altres 0,0 3,3 0,0 3,6 1,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 En definitiva, considerant les peculiaritats dels processos d’inserció, en general les per- sones vinculades a aquest tipus de processos acostumen a estar contractades de mane- ra temporal (atesa la transitorietat de les empreses d’inserció amb relació a aquest col·lectiu de persones treballadores), mentre que les persones d’estructura acostumen a estar contractades amb fórmules de més llarga durada (contractes indefinits). 11
 10. 10. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Gràfics 5. Tipologies de contractes segons àrea de treball Àrea de gestió Àrea d’acompanyament Eventual Altres 5% Eventual 7% 3% Obra i servei 13% Obra i servei 33% Indefinit 82% Indefinit 57% Àrea de producció i serveis (estructura) Àrea de producció i serveis (procés d’inserció) Formació 1% Altres 4% Eventual 16% Persones discapacitades 2% Indefinit 15% Eventual 19% Obra i servei 21% Indefinit 63% Obra i servei 59% = Conveni laboral de referència En la majoria de casos, Només en el 14,8% dels casos, l’empresa d’inserció disposa d’un conveni laboral propi; les empreses d’inserció el 22,2% de les empreses treballen a l’empara del mateix conveni que l’entitat promoto- disposen del conveni ra i, en la majoria de casos (el 63%), les empreses d’inserció disposen d’un altre conve- sectorial de l’activitat ni laboral, normalment el conveni sectorial de l’activitat predominant en l’empresa d’in- predominant. serció. Gràfic 6. Conveni laboral de referència Altre conveni (17) 63,0% Conveni propi (4) 14,8% Mateix conveni que la promotora (6) 22,2% 12
 11. 11. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 = Temps mitjà de permanència a l’empresa El conjunt de persones treballadores que formen part de l’estructura de l’empresa (tant amb tasques de gestió, acompanyament, producció i serveis com altres) acostumen a tenir una permanència a l’organització superior a la de les que es troben en un procés d’inserció. Les persones treballadores en procés d’inserció presenten una permanència a l’empresa més curta atesa la seva situació de trànsit cap a l’empresa ordinària. Considerant uns valors entre 1 i 3 segons el grau de rotació mitjana de les persones tre- Les persones en procés balladores (valor 1 com a nivell baix de rotació i valor de 3 com a rotació alta),4 les per- d’inserció presenten una sones que treballen a les àrees de gestió són les que tenen una ràtio de rotació més permanència més curta baixa (1,08) i, per tant, un temps mitjà més llarg de permanència a l’empresa. atesa la seva situació de trànsit cap a l’empresa Per contra, les persones en procés d’inserció (vinculades a les àrees de producció i ser- ordinària. veis) presenten una ràtio de rotació més elevada (1,96) i, per tant, un temps mitjà més curt de permanència a l’empresa, aspecte que és del tot natural considerant la finalitat del procés. En un terme mitjà es troben les persones amb tasques d’acompanyament (ràtio de rota- ció d’1,46) i les que fan tasques de producció i serveis (d’estructura), amb una ràtio de rotació mitjana d’1,50. Gràfic 7. Grau de rotació segons àrea laboral Menys rotació Gestió 1,08 Estructura Acompanyament 1,46 Producció i serveis 1,50 Altres 1,86 Inserció Producció i serveis 1,96 Més rotació 0,0 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 4 Rotació baixa (valor 1): més d’un any de temps mitjà de permanència. Rotació mitjana (valor 2): entre 6 mesos i un any de temps mitjà de permanència. Rotació alta (valor 3): menys de 6 mesos de temps mitjà de permanència. 13
 12. 12. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 = Creació de nous llocs de treball en el darrer any L’any 2006, el conjunt de les 28 empreses d’inserció registrades van crear un total de 200 llocs de treball, amb 104 homes i 96 dones.5 La majoria d’aquests (86,5%) són llocs L’any 2006 les empreses de treball vinculats a àrees de producció i serveis, repartits entre persones en procés d’inserció van crear 200 d’inserció (55%) i persones d’estructura (31,5%). D’altra banda, la resta de llocs de tre- llocs de treball. ball creats durant el 2006 es divideixen entre el 7,5% vinculats a llocs de treball de les àrees d’acompanyament i el 6% de les àrees de gestió. Taula 6. Nous llocs de treball creats en el darrer any (per àrea i gènere) Homes % Dones % Total % Gestió 5 4,8 7 7,3 12 6,0 Acompanyament 6 5,8 9 9,4 15 7,5 Produció i serveis (inserció) 52 50,0 58 60,4 110 55,0 Producció i serveis (resta) 41 39,4 22 22,9 63 31,5 Altres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Total 104 100,0 96 100,0 200 100,0 = Estructura laboral. Mitjana equivalent anual Considerant la mitjana equivalent anual de l’estructura laboral de les empreses d’inser- ció com la combinació de les variables període anual treballat i durada de la jornada laboral,6 en aquest apartat es calcula aquesta variable com la combinació d’ambdues. En aquest sentit, un valor d’1 en la variable significa que la totalitat de l’estructura de l’à- rea (el conjunt de les persones que la formen) ha treballat tot l’any en jornada comple- ta. Un valor del 0,5 suposa que el conjunt de les persones treballadores han treballat tot l’any a mitja jornada o bé que han treballat sis mesos en jornada completa. Per tant, el valor de la mitjana equivalent anual sorgeix de la combinació d’ambdues variables És així que les àrees laborals del conjunt de les empreses d’inserció amb una mitjana equivalent superior són les de gestió (0,584) i les d’acompanyament (0,491). De manera inversa, les àrees vinculades directament a la inserció tenen una mitjana equivalent infe- rior (0,356). Taula 7. Estructura laboral. Mitjana equivalent per àrea Mitjana equivalent Estructura Gestió 0,584 Acompanyament 0,491 Producció i serveis 0,462 Altres 0,339 Procés d’inserció Producció i serveis 0,356 5 S’han considerat també com a nous llocs de treball creats durant l’any 2006 tots aquells llocs vinculats a les noves empreses d’inserció incorporades al registre durant l’any (12). En aquest sentit, el nombre d’empreses registrades va passar, entre els anys 2005 i 2006, de 16 a 28. 6 Fórmula a aplicar: mesos treballats x hores setmanals treballades x 3,6333= nombre d’hores treballades durant l’any. Jornada laboral mitjana equivalent = Nombre d’hores treballades durant l’any / 1.744 Nota: el càlcul s’ha fet per persona. 14
 13. 13. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Estructura laboral. Mitjana equivalent per gènere Pel que fa al gènere, el col·lectiu d’homes en conjunt presenta una mitjana equivalent de la jornada laboral superior (0,508) a la de les dones (0,331). Taula 8. Estructura laboral. Mitjana equivalent per gènere Mitjana equivalent Homes 0,508 Dones 0,331 Tot i que en el conjunt d’empreses d’inserció el nombre de dones treballadores és supe- rior al d’homes (396 i 345, respectivament), la mitjana equivalent del col·lectiu masculí és superior. Això s’explica perquè les dones tenen uns contractes de durada inferior i, per tant, amb menys hores computades dins el total. Estructura laboral. Mitjana equivalent per edat Pel que fa a la mitjana equivalent segons l’edat de les persones treballadores, es detec- ta una relació entre les edats de les persones treballadores i la seva mitjana equivalent de la jornada laboral, de manera que les persones majors de 45 anys són les que tenen aquest indicador més alt (0,478) i les menors de 25 anys les que presenten aquest indi- cador amb un valor inferior (0,337). Taula 9. Estructura laboral. Mitjana equivalent per edat Mitjana equivalent Menys de 25 anys 0,340 De 25 a 45 anys 0,400 Més de 45 anys 0,478 Còmput de treballadors en procés d’inserció respecte del total de la plantilla Pel que fa a la relació entre les persones treballadores en procés d’inserció i el total de persones treballadores de l’empresa, aquesta ràtio és del 53,2% si es consideren els valors totals del conjunt de persones,7 mentre que si es consideren les mitjanes laborals equivalents és del 45,8%.8 7 Ràtio corresponent a 394 persones en procés d’inserció per a un total de 741 persones treballadores. 8 Segons l’estructura laboral equivalent, ràtio corresponent a 140 persones en procés d’inserció per a un total de 306 persones treballadores. 15
 14. 14. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Persones treballadores en procés d’inserció. Anàlisi dels resultats • Identificació dels aspectes metodològics • Identificació del perfil de les persones en procés d’inserció • Identificació dels resultats del procés d’inserció • Durada mitjana del procés d’inserció = Identificació dels aspectes metodològics En general, els principals elements metodològics que acostumen a ser comuns en totes les empreses d’inserció són els següents: Procés de selecció i d’acollida • Recepció de la informació referent a la persona candidata procedent dels serveis que fan la derivació (serveis socials d’atenció primària i especialitzats). • Selecció de persones candidates a partir dels criteris de l’empresa d’inserció (caracte- rístiques del lloc de treball que s’ha d’ocupar, prioritat per a determinats col·lectius d’exclusió, etc.). • Entrevista a la persona candidata. • Informació a la persona candidata referent al lloc de treball que s’ha d’ocupar. • Informació a la persona candidata referent a les característiques pròpies de l’empresa d’inserció i del procés d’inserció en general. • Coordinació amb referents socials d’atenció primària i especialitzats. Procés de diagnosi ocupacional i de definició de l’itinerari d’inserció • Anàlisi de les dades de la situació inicial (actituds, competències personals i socials, etc.) de la persona candidata amb relació al lloc de treball que ha d’ocupar dins l’em- presa. Definició del perfil professional i pronòstic ocupacional inicial. • Definició de l’itinerari d’inserció personalitzat (si el diagnòstic és favorable i la perso- na candidata és contractada): - Objectius laborals i professionals que s’han d’assolir. - Aspectes que cal treballar i mesures d’acompanyament en l’adquisició d’hàbits i habilitats personals, socials i laborals. - Accions formatives en competències transversals i tecnicoprofessionals i accions d’orientació. - Recursos necessaris per poder dur a terme l’itinerari d’inserció. 16
 15. 15. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Procés de desenvolupament de l’itinerari d’inserció sociolaboral a l’empresa d’inserció • Signatura del conveni d’inserció entre l’empresa d’inserció i la persona treballadora. • Entrevistes de seguiment del procés socioeducatiu a través de tutories. • Coordinació amb els serveis socials de referència i amb la resta de serveis implicats en l’itinerari d’inserció de la persona treballadora. • Orientació en temes de salut, laborals, jurídics, d’estrangeria... • Formació en competències tranversals i professionals. • Formació activa i acompanyada en el lloc de treball. • Seguiment i coordinació amb els serveis que fan la formació externa. • Revisió i adaptació de l’itinerari personal d’inserció. • Realització de mòduls de recerca de feina. • Realització d’informes de seguiment i avaluació. Procés d’incorporació al món laboral ordinari • Acompanyament en el procés de recerca de feina. • Prospecció d’empreses (possible cartera d’empreses col·laboradores) i intermediació. • Acompanyament en el procés d’incorporació al mercat laboral ordinari. • Accions d’acomiadament del programa. • Accions de seguiment postcontractual. Gràfic 8. Principals aspectes metodològics dels processos d’inserció • Recepció de la informació de la persona candidata • Definició de les característiques del lloc de treball Fase • Entrevista a la persona candidata d’acollida • Informació a la persona candidata del lloc de treball i característiques de l’empresa i del procés d’inserció • Coordinació amb referents socials d’atenció primària i especialitzats Diagnosi ocupacional • Anàlisi de les dades de la situació inicial i definició de l’itinerari d’inserció • Definició de l’itinerari d’inserció personalitzat • Signatura del conveni d’inserció • Entrevistes de seguiment del procés socioeducatiu • Coordinació amb els serveis socials i la resta de serveis Desenvolupament de l’itinerari • Orientació en temes de salut, laborals, jurídics, d’estrangeria… d’inserció sociolaboral • Accions de formació i seguiment i coordinació de la formació externa a l’empresa d’inserció • Revisió i adaptació de l’itinerari personal d’inserció • Realització de mòduls de recerca de feina • Realització d’informes de seguiment i avaluació • Acompanyament en el procés de recerca de feina • Prospecció d’empreses Fase d’incorporació al • Acompanyament en el procés d’incorporació al mercat laboral ordinari món laboral ordinari • Accions d’acomiadament del programa • Accions de seguiment postcontractual 17
 16. 16. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Identificació de les principals millores generades El conjunt de les empreses d’inserció indiquen haver obtingut diverses millores. Millores vinculades als itineraris d’inserció i als processos d’acompanyament que han suposat per a les persones usuàries • Millora de les competències (socials i laborals). • Millora de l’ocupabilitat. • Millora de l’autoestima. • Millora de la situació socioeconòmica. • Introducció de metodologies de treball basades en les competències. Millores vinculades a la gestió de l’empresa d’inserció • Consolidació del projecte empresarial i social. • Treball de definició de l’oferta laboral. • Diversificació d’activitats. • Millora en la gestió empresarial (noves metodologies, implantació de sistemes per a la millora de la gestió com ara sistemes de qualitat, definició de processos, pla de viabili- tat, etc.). • Contractació de persones d’estructura (segons necessitats) vinculades majoritàriament a accions d’acompanyament i prospecció. • Increment de la cartera de clients. • Accions de col·laboració amb altres entitats. • Procés de clarificació de les competències pròpies de l’empresa d’inserció i de l’entitat promotora. = Identificació del perfil de les persones en procés d’inserció La majoria de les persones Les persones que es troben en procés d’inserció en el conjunt d’empreses d’inserció que es troben en procés registrades l’any 2006 tenen de 25 a 45 anys, segment d’edat que representa un 59,1% d’inserció tenen entre 25 del total. Un 53,8% de persones en procés d’inserció són dones i un 46,1% homes.9 i 45 anys. Gràfic 9. Identificació del perfil de les persones en procés d’inserció (per gènere) Dones (212) 53,8% Homes (182) 46,2% 9 Tot i que al llarg de l’any el nombre de persones en procés d’inserció ha estat de 394, el nombre de persones el 31/12/06 era de 196 (93 homes i 103 dones), amb 29 de menys de 25 anys, 105 d’entre 25 i 45 anys i 62 majors de 45 anys. 18
 17. 17. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Gràfic 10. Identificació del perfil de les persones en procés d’inserció (per edat) De 25 a 45 anys (233) 59,1% Menys de 25 anys (70) 17,8% Més de 45 anys (91) 23,1% Perfil de les persones en procés d’inserció quant a la situació o risc greu d’exclusió social Pel que fa als perfils de les persones treballadores en procés d’inserció,10 la majoria (40,8%) es troben en una situació de risc d’exclusió i hi conflueixen diverses problemà- tiques, segons el parer dels serveis socials. La resta correspon a altres col·lectius, defi- nits a la Llei 27/2002, amb necessitats específiques com ara persones perceptores de la renda mínima d’inserció (14,4%) i persones amb problemes relacionats amb drogoaddic- ció i alcoholisme (11,7%), entre d’altres. Gràfic 11. Identificació del perfil de les persones en procés d’inserció11 1 D’acord amb els col·lectius que determina la Llei 27/2002 de 20 de desembre (article 2) sobre mesures per a regular les empreses d’inserció sociolaborals Persones aturades Persones amb disminució de llarga durada (18) 9,2% i malaltia mental (17) 8,7% Persones destinatàries de renda mínima d’inserció (34) 17,6% Persones sense accés a renda mínima Persones sense accés a renda mínima d’inserció i en situació de risc d’exclusió d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 10/1997 (2) 1,0% segons els serveis socials (80) 40,8% Joves provinents d’institucions de protecció de menors (9) 4,6% Persones amb problemàtiques de drogoaddicció o alcoholisme (23) 11,7% Persones internes en centres penitenciaris (13) 6,6% Quant a les situacions afegides que poden dificultar la integració en el mercat laboral ordinari, es perceben com les més importants la immigració, els problemes de salut físi- ca, la drogodependència, l’alcoholisme i el fet de viure soles sense suport d’un grup pri- mari de referència.12 Considerant tant el conjunt dels perfils com el de les situacions, en general es percep en el col·lectiu de les persones contractades a les empreses d’inserció un perfil que presen- ta una multiplicitat de situacions i elements desfavorables barrejats entre si i que acos- tumen a interrelacionar-se mútuament. 10 Anàlisi de la situació de les 196 persones que el 31/12/06 es trobaven en un procés d’inserció d’acord amb els col·lectius destinataris de la inserció sociolaboral que determina la Llei 27/2002, de 20 de desembre (art. 2), sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral. 11 D’acord amb els col·lectius que determina la Llei 27/2002, de 20 de desembre (art. 2), sobre mesures per regular les empreses d’inserció sociolaboral. 12 Respostes del qüestionari realitzat a les empreses d’inserció, en el qual el valor 1 suposava un nivell baix de freqüència de la situació, mentre que el valor 5 significava un valor elevat d’aquesta. 19
 18. 18. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 = Identificació dels resultats del procés d’inserció L’any 2006, un total de 394 persones es trobaven en un procés d’inserció en el conjunt d’empreses d’inserció registrades. D’aquestes, la meitat aproximadament (198 persones, que suposen un 50,3%) van acabar durant el mateix any la seva relació amb l’empresa, mentre que la resta (196, que representen el 49,8%) continuaven el procés d’inserció el 31 de desembre de 2006. Del conjunt de persones que durant l’any 2006 van acabar la relació amb l’empresa (198), el 53% van completar l’itinerari d’inserció pactat dins l’empresa d’inserció, men- tre que la resta (el 47%) no el van realitzar totalment (per diferents motius van abando- nar l’itinerari). Taula 10. Persones en procés d’inserció Persones en procés Han acabat la relació amb Han completat l’itinerari Inserides (81) 77,1% d’inserció (394) l’empresa (198) 50,3% d’inserció dins l’empresa (105) 53,0% No inserides (24) 22,9% No han completat l’itinerari Incorporades a d’inserció dins l’empresa l’empresa ordinària (7) (93) 47,0% Continuen en el procés d’inserció (196) 49,8% L’any 2006, el 44,4% de Si considerem el conjunt de les persones que van finalitzar la relació laboral amb l’em- les persones treballadores presa d’inserció l’any 2006 (198), el 44,4% es van inserir laboralment (81 van completar en procés d’inserció que l’itinerari i set es van incorporar a l’empresa ordinària sense acabar-lo). van acabar la relació amb De les 88 persones inserides, la majoria (75,0%) ho van fer a l’empresa ordinària, el l’empresa d’inserció es 23,9% dins l’empresa d’inserció i l’1,1% a través de projectes d’autoocupació (creació del van inserir laboralment. propi lloc de treball). Taula 11. Persones inserides Homes % Dones % Total % Dins l’empresa ordinària (empresa col·laboradora d’inserció-ECI) 2 2,5 1 2,4 1 2,6 Dins l’empresa ordinària (resta d’empreses) 57 70,4 29 69,1 28 71,8 A l’empresa d’inserció 21 25,9 11 26,2 10 25,6 Autoocupació 1 1,2 1 2,4 0 0,0 Persones inserides 81 100,0 42 100,0 39 100,0 20
 19. 19. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 D’altra banda, un 22,9% de les persones que durant l’any 2006 van completar el seu iti- nerari d’inserció dins l’empresa no van aconseguir accedir al mercat laboral. D’aquestes, la majoria (un 79,2%) es trobaven en procés de recerca activa d’un lloc de treball. Taula 12. Persones que han completat l’itinerari d’inserció a l’empresa i no s’han inserit Homes % Dones % Total % En procés de recerca de feina 19 79,2 6 75,0 13 81,3 En procés d’autoocupació 0 0,0 0 0,0 0 0,0 No busquen feina 5 20,8 2 25,0 3 18,8 Persones no inserides 24 100,0 8 100,0 16 100,0 Pel que fa a les persones que no han completat l’itinerari d’inserció dins l’empresa i no continuen treballant per a ella, la decisió majoritària que ha motivat el trencament de la relació laboral és l’acomiadament (en un 63,4% dels casos), mentre que en un 36,6% dels casos és la baixa voluntària de la pròpia persona. Cal destacar que en el col·lectiu d’homes són més importants els motius de la no-continuïtat vinculats a la baixa volun- tària, mentre que en el cas de les dones treballadores en procés d’inserció tenen més pes les baixes per acomiadament. Taula 13. Persones que han causat baixa a l’empresa sense completar l’itinerari d’inserció Decisió Homes % Dones % Total % Baixa voluntària 34 36,6 20 58,8 14 23,7 Acomiadament 59 63,4 14 41,2 45 76,3 Persones que no continuen 93 100,0 34 100,0 59 100,0 En tot cas, pel que fa a les persones que no han completat l’itinerari d’inserció (tant pel que fa a les de baixa voluntària com a les que han estat acomiadades), les principals cau- ses de la no-continuïtat dins l’empresa d’inserció estan vinculades a l’actitud (18,3% dels casos), sobretot en el cas dels homes, a l’incompliment del pla d’inserció (7,5% dels casos) i a la incorporació a l’empresa ordinària (7,5% dels casos). Es percep, així mateix, un elevat percentatge de persones, sobretot de dones, que no han continuat dins l’em- presa d’inserció i que ho atribueixen a altres causes, que en la majoria de casos corres- ponen a la finalització temporal de l’activitat d’una empresa (sector de serveis de nete- ja i serveis a les persones) per motius d’estacionalitat. Taula 14. Causes de baixa en el procés d’inserció Causes Homes % Dones % Total % Incompliment del pla d’inserció 7 7,5 3 8,6 4 6,9 Actitud, motivació 17 18,3 14 40,0 3 5,2 Incidència penitenciària 5 5,4 4 11,4 1 1,7 Problemes de salut 4 4,3 1 2,9 3 5,2 Incorporació a l’empresa ordinària 7 7,5 7 20,0 0 0,0 Altres 53 57,0 6 17,1 47 81,0 Total baixes 93 100,0 35 100,0 58 100,0 21
 20. 20. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 = Durada mitjana del procés d’inserció La durada mitjana del total d’itineraris d’inserció que van tenir lloc durant l’any 2006, considerant el conjunt d’empreses i de persones, va ser de 13 mesos, amb diferències importants entre els processos realitzats en un temps més curt (menys de 6 mesos) i els que van tenir una durada superior a 15 mesos. Taula 15. Durada mitjana dels processos d’inserció Mesos Durada mitjana 13 Més de dos terços dels Així, un 31,8% dels processos van tenir una durada d’entre 9 i 12 mesos, un 27,3% dels processos d’inserció han casos una durada superior a 15 mesos, un 22,7% dels casos una durada d’entre 6 i 9 tingut una durada inferior mesos i un 13,6% menys de 6 mesos. Aquests intervals són els que representen una a 12 mesos. majoria de processos. Cal ressaltar, en aquest sentit, que durant l’any 2006 més de dos terços (un 68,2%) dels processos d’inserció han tingut una durada inferior a 12 mesos. Gràfic 12. Durada mitjana dels processos d’inserció (per rangs de durada) Menys de 6 mesos (3) 13,6% Més de 15 mesos (6) 27,3% Entre 6 i 9 mesos (5) 22,7% Entre 12 i 15 mesos (1) 4,6% Entre 9 i 12 mesos (7) 31,8% 22
 21. 21. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Àmbit territorial, distribució sectorial i anàlisi de la gestió • Àmbit territorial d’actuació de les empreses d’inserció • Distribució sectorial de les activitats econòmiques desenvolupades per les empreses d’inserció • Interrelació entre empreses en el sector • Anàlisi del grau d’utilització d’eines i tècniques de gestió = Àmbit territorial d’actuació de les empreses d’inserció Gràfic 13. Nombre d’empreses segons àmbit territorial d’actuació Lleida Vallès i comarques Oriental Girona Vallès 2 4 i comarques Occidental 5 Alt 2 Penedès Baix 1 Llobregat 4 Tarragona 1 Barcelonès 11 Resta de l’àrea metropolitana 5 Catalunya 2 Hi ha empreses que tenen un àmbit d’actuació supracomarcal. 23
 22. 22. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 L’anàlisi de la distribució territorial de les empreses d’inserció segons l’àmbit d’actuació mostra una tendència a la concentració en els grans nuclis urbans de població i les seves àrees d’influència més propera. El territori constituït per Barcelona i la seva àrea d’influència metropolitana (comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat) concentra el 74% de les empreses d’inserció amb un àmbit d’actuació territorial registrades l’any 2006. Del total de les empreses Per la seva part, l’àmbit territorial d’actuació de la resta d’empreses es concentra en registrades, dues tenen nuclis urbans de població de dimensió mitjana o gran i les seves comarques d’influència un àmbit d’actuació a tot de les demarcacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona. el territori de Catalunya. Així mateix cal destacar que del total de les empreses registrades, dues tenen un àmbit d’actuació global a tot el territori de Catalunya. = Distribució sectorial de les activitats econòmiques desenvolupades per les empreses d’inserció Considerant les activitats econòmiques desenvolupades per les empreses d’inserció, la taula adjunta mostra el grau de diversificació per sectors d’activitat de les empreses d’inserció a Catalunya. Les empreses registrades desenvolupen un total de 60 activitats econòmiques diferents amb una mitjana de dues activitats per empresa. Les activitats més freqüents, les quals representen més del 50% de les declarades per aquestes empreses, corresponen als sectors del comerç, construcció i rehabilitació d’ha- bitatges, jardineria i neteja. Taula 16. Tipologia d’activitats realitzades per les empreses d’inserció Activitat Empreses Comerç 9 Construcció i rehabilitació d’habitatges 8 Jardineria 7 Neteja 7 Altres productes i serveis 5 Gestió de residus i serveis mediambientals 4 Manteniment d’edificis i locals 4 Alimentació, restauració i vending 3 Instal·lació i manteniment d’espais públics 2 Manipulació de productes 2 Tèxtil i calçat 2 Disseny gràfic, impressió i publicitat 2 Transport i mudances 2 Formació 1 Serveis de proximitat 1 Serveis generals a les empreses 1 Total 60 24
 23. 23. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Cal posar de manifest la necessitat d’implementació, per part de les empreses d’inser- Les empreses d’inserció ció, d’una estratègia de diversificació quant a les activitats de producció de béns i la mostren un alt grau de prestació dels serveis que fan per tal de rendibilitzar les seves estructures productives i diversificació en sectors assolir l’adaptació d’aquestes activitats al perfil del seu personal, generalment amb difi- d’activitat. cultats d’inserció sociolaboral. = Interrelació entre empreses en el sector La majoria de les empreses d’inserció (75%) mantenen relacions comercials i altres col·laboracions de manera habitual amb entitats sense finalitat de lucre, amb altres empreses de la mateixa naturalesa (67,9%), amb empreses ordinàries (53,6%) i amb empreses d’economia cooperativa (50%). Gràfic 14. Realització d’accions d’intercooperació per part de les empreses d’inserció No (5) 17,9% Sí (23) 82,1% Gràfic 15. Tipologia de les entitats amb les quals es fan accions d’intercooperació Empreses d’inserció 67,9% Empreses de l’economia cooperativa 50,0% Empreses ordinàries 53,6% Entitats sense afany de lucre 75,0% Altres entitats 21,4% 0 10 20 30 40 50 60 80 % Les col·laboracions, la cooperació i les relacions comercials entre entitats són pràctiques que de forma habitual ajuden el conjunt de les empreses d’inserció a la presa de contac- te amb el seu sector, l’observació del seu mercat i la generació de sinergies que poden facilitar la creació de relacions estables i de llarga durada amb altres organitzacions per a l’assoliment d’economies d’escala, alhora que possibiliten una millora de l’activitat comercial, l’accés a recursos, la realització d’activitats complementàries i projectes con- junts, així com la capacitat de crear lobbies. 25
 24. 24. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 És positiu que més del Per totes aquestes raons, es considera positiu que més del 80% de les empreses d’inser- 80% de les empreses ció facin activitats d’intercooperació. Això no obstant, l’important és la continuïtat al d’inserció facin activitats llarg del temps per crear vincles reals de partenariat i de treball en xarxa. d’intercooperació. = Anàlisi del grau d’utilització d’eines i tècniques de gestió En general es detecta que el conjunt d’empreses d’inserció registrades disposen d’eines i tècniques de gestió per fer més eficients les seves tasques. Així, un 96,4% disposen de pressupost i fan un seguiment economicofinancer de la seva situació de manera periòdi- ca, un 92,9% de les organitzacions disposen d’un pla de prevenció de riscos laborals actualitzat, un 64,3% disposen d’un pla de gestió anual i un 60,7% han redactat un pla estratègic. Aquestes són les eines i tècniques de gestió utilitzades més habitualment per part del conjunt de les empreses d’inserció. Gràfic 16. Eines i tècniques de gestió utilitzades per les empreses Pressupost i seguiment economicofinancer (27) 96,4% Pla de prevenció de riscos laborals (higiene i seguretat) (26) 92,7% Pla de gestió anual (18) 64,3% Pla estratègic (17) 60,7% Manual de valoració dels llocs de treball (10) 35,71% Pla de formació (8) 28,6% Pla de màrqueting (8) 28,6% Pla de responsabilitat social (8) 28,6% Sistema de gestió de qualitat (ISO) (6) 21,4% Altres (6) 21,4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Incorporant criteris Cal incidir en el procés de professionalització i millora de la gestió de les empreses d’in- de gestió i d’eficiència serció quant a l’ús d’aquestes eines i tècniques de gestió de manera habitual i operativa empresarial, les empreses en les seves estructures. D’aquesta manera, incorporant criteris de gestió i d’eficiència d’inserció podran assolir empresarial combinats amb els de caràcter social, aquestes estructures podran assolir millor els objectius socials un millor posicionament davant el mercat i els seus grups d’interès i aconseguir de millor i econòmics. manera els seus objectius socials i econòmics. 26
 25. 25. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Formació dels recursos humans • Formació dels recursos humans a les empreses d’inserció • Formació específica adreçada a persones treballadores en procés d’inserció • Formació específica adreçada a la resta de persones treballadores = Formació dels recursos humans a les empreses d’inserció Les empreses d’inserció que, a partir de l’acompanyament a les persones en situació d’exclusió laboral i social, tenen com a objectiu integrar-les en el mercat laboral i inse- rir-les socialment, basen bona part de les seves activitats en accions formatives i altres elements d’aprenentatge. = Formació específica adreçada a persones treballadores en procés d’inserció L’any 2006, un total de 328 persones treballadores en procés d’inserció de les empreses d’inserció registrades van rebre un total de 32.661 hores formatives, que equivalen a una ràtio de 99,58 hores per persona i any. Taula 17. Ràtio d’hores formatives per persona i any (persones en procés d’inserció) Ràtio d’hores Hores formatives Persones per persona i any 32.661 328 99,6 La majoria d’aquestes accions formatives van ser adreçades al desenvolupament de competències tecnicoprofessionals relacionades amb l’activitat econòmica de l’empresa. En un 30,4% dels casos es va tractar d’accions relacionades amb habilitats socials i labo- rals (formació bàsica, alfabetització, hàbits), mentre que el 7,5% de les hores formatives es van portar a terme en el marc d’accions dedicades a tècniques de recerca d’un lloc de treball. Aquestes accions formatives formen part dels itineraris individualitzats que cadascuna de les persones en procés d’inserció porta a terme en el marc del pla de treball definit i vinculat al seu procés de formació tecnicoprofessional i d’adquisició d’hàbits personals i habilitats sociolaborals. 27
 26. 26. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Taula 18. Accions formatives classificades segons el desenvolupament per matèries Tipologia Externa % Interna % Total % Formació tècnica específica de l’activitat econòmica 929 51,8 15.937 51,6 16.866 51,6 Riscos laborals (seguretat i higiene) 473 26,4 1.104 3,6 1.577 4,8 Habilitats socials i laborals (formació bàsica, alfabetització, hàbits) 339 18,9 9.596 31,1 9.935 30,4 Tècniques de recerca d’un lloc de treball 42 2,3 2.395 7,8 2.437 7,5 Qualitat 0 0,0 851 2,8 851 2,6 Medi ambient 12 0,7 513 1,7 525 1,6 Altres 0 0,0 472 1,5 472 1,5 Total 1.795 100,0 30.866 100,0 32.661 100,0 Pel que fa a la tipologia de formació, en la majoria dels casos s’ha fet internament, sobretot les accions formatives dedicades a qualitat (el 100% de les accions formatives), les dedicades a tècniques de recerca d’un lloc de treball (98,3% dels casos), les de medi ambient (97,7% dels casos), les dedicades a habilitats socials i laborals (96,6%) i la for- mació tècnica específica de l’activitat econòmica Taula 19. Accions formatives classificades segons el desenvolupament extern o intern Tipologia Externa % Interna % Total % Formació tècnica específica de l’activitat econòmica 929 5,5 15.937 94,5 16.866 100,0 Riscos laborals (seguretat i higiene) 473 30,0 1.104 70,0 1.577 100,0 Habilitats socials i laborals (formació bàsica, alfabetització, hàbits) 339 3,4 9.596 96,6 9.935 100,0 Tècniques de recerca d’un lloc de treball 42 1,7 2.395 98,3 2.437 100,0 Qualitat 0 0,0 851 100,0 851 100,0 Medi ambient 12 2,3 513 97,7 525 100,0 Altres 0,0 0,0 472 100,0 472 100,0 Total 1.795 5,5 30.866 94,5 32.661 100,0 = Formació específica adreçada a la resta de persones treballadores Pel que fa a la formació específica adreçada a les persones que no estan en procés d’in- serció, l’any 2006 un total de 163 persones van fer algun tipus d’acció formativa, amb un total de 3.722 hores que van suposar una ràtio de 22,83 hores per persona i any. Taula 20. Ràtio d’hores de formació per persona (personal d’estructura) Ràtio d’hores Hores formatives Persones per persona i any 3.722 163 22,83 28
 27. 27. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Taula 21. Accions formatives classificades segons el desenvolupament per matèries Tipologia Externa % Interna % Total % Formació tècnica (idiomes, informàtica, tècniques de producció) 1.522 40,9 1.178 45,9 344 29,7 Formació en habilitats directives (millora dels equips de treball, lideratge, comunicació) 853 22,9 536 20,9 317 27,4 Formació comercial 610 16,4 420 16,4 190 16,4 Altres 737 19,8 430 16,8 307 26,5 Total 3.722 100,0 2.564 100,0 1.158 100,0 La formació tècnica (idiomes, informàtica, tècniques de producció) va ser el tipus d’ac- ció formativa a la qual el conjunt de personal que no es troba en un procés d’inserció va dedicar més hores durant 2006 (un 40,9% del total), seguida de les accions formatives dedicades a la millora d’habilitats directives (millora dels equips de treball, lideratge, comunicació), que van suposar un 22,9% del total d’hores, i de la formació comercial, amb un 16,4% del total d’hores. Taula 22. Accions formatives classificades segons el desenvolupament extern o intern Tipologia Externa % Interna % Total % Formació tècnica (idiomes, informàtica, tècniques de producció) 1.178 77,4 344 22,6 1.522 100,0 Formació en habilitats directives (millora dels equips de treball, lideratge, comunicació) 536 62,8 317 37,2 853 100,0 Formació comercial 420 68,9 190 31,2 610 100,0 Altres 430 58,3 307 41,7 737 100,0 Total 2.564 68,9 1.158 31,1 3.722 100,0 La formació externa és la tipologia més utilitzada en el conjunt d’accions formatives des- La formació és una tinades a persones treballadores que no estan en procés d’inserció, tant si les conside- estratègia important rem globalment (68,9%) com en cadascun dels àmbits formatius (un 77,4% en la forma- per millorar l’èxit ció tècnica, un 62,8% en habilitats directives, un 68,9% en la formació comercial i un dels processos d’inserció 58,3% en la resta d’accions formatives). i avançar en la professionalització. En aquest sentit, es pot afirmar que el conjunt d’empreses d’inserció fan un esforç important amb relació a la formació, tant l’adreçada als treballadors en procés d’inser- ció com a la resta de treballadores d’estructura, i que aquestes activitats són una estra- tègia important per millorar l’èxit dels processos d’inserció així com per avançar en la professionalització de les organitzacions. 29
 28. 28. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Anàlisi economicofinancera • Anàlisi del balanç agregat de les empreses d’inserció • Anàlisi del compte de resultats agregat • Anàlisi de ràtios economicofinanceres = Anàlisi del balanç agregat de les empreses d’inserció Taula 23. Estructura del balanç de situació de les empreses d’inserció. Actiu Concepte Valor % Immobilitzat material 837.034,7 15,6 Immobilitzat immaterial 744.899,5 13,9 Immobilitzat financer 112.055,7 2,1 Altres immobilitzats 23.717,0 0,4 Total immobilitzat 1.717.707,0 32,0 Existències 94.771,1 1,8 Clients 2.753.074,1 51,4 Tresoreria 396.804,2 7,4 Altres 396.723,2 7,4 Total actiu circulant 3.641.372,6 68,0 Total actiu 5.359.079,6 100,0 30
 29. 29. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Taula 24. Estructura del balanç de situació de les empreses d’inserció. Passiu Concepte Valor % Capital 323.476,7 6,0 Reserves 104.466,5 2,0 Resultats de l’exercici 71.714,0 1,3 Altres fons de reserva 7.099,1 0,1 Total fons propis 506.756,3 9,4 Ingressos a distribuir en diversos exercicis 298.657,8 5,6 Creditors a llarg termini 970.999,6 18,1 Creditors a curt termini 3.634.159,2 67,9 Altres -51.493,3 -1,0 Exigible a curt termini 3.582.665,9 66,9 Total passiu 5.359.079,6 100,0 El balanç agregat obtingut pel conjunt de les empreses registrades l’any 2006 té un volum total acumulat d’actiu i passiu de 5.359.079,6 euros. Pel que fa a l’estructura de l’actiu, el total de I’immobilitzat té un pes del 32,0% del total, repartit en bona part entre l’immobilitzat material (15,6%) i l’immobilitzat immaterial (13,9%). L’actiu circulant representa un 68,0% del total de l’actiu. El pes relatiu dels comptes a cobrar és d’un 51,4% i el del disponible d’un 7,4%. El passiu total agregat de les empreses considerades mostra, en conjunt, una estructura financera fonamentada en un alt grau d’endeutament, especialment a curt termini (el pes dels creditors a llarg termini és del 18,1% i el dels creditors a curt del 66,9%), i una baixa capitalització (amb un pes dels recursos propis del 9,4%). En una visió sintètica del balanç es pot apreciar la importància dels elements a curt ter- mini, tant pel que fa a l’actiu com al passiu. Tot i així s’ha de destacar que, atesa l’heterogeneïtat quant a les estructures de balanç (en funció del sector d’activitat, dimensió, forma societària i vies de finançament extern...), l’anàlisi realitzada a partir de dades agregades d’aquest conjunt d’empreses té un abast molt limitat pel que fa a les conclusions que se’n puguin extreure. = Anàlisi del compte de resultats agregat El volum total anual d’ingressos assolit pel conjunt de les empreses d’inserció conside- rades per a l’exercici 2006 va ser de 9.171.962,59 euros, el 89% dels quals corresponen a vendes i prestacions de serveis i l’11% a subvencions i altres ajuts. Els ingressos provinents del sector públic representen un 42% del total dels ingressos, ja sigui via subvencions i ajuts (11%) o mitjançant l’adquisició de béns i serveis (31%). El marge brut sobre ingressos d’explotació generat pel conjunt agregat de les empreses va ser d’un 86,2%. Les despeses d’estructura queden cobertes amb el 95,8% del marge brut. 31
 30. 30. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 Hi destaca l’elevat En l’anàlisi del compte de resultats agregat destaca l’elevat pes de les despeses de per- pes de les despeses sonal, les quals suposen un 63,5% del total d’ingressos i representen el 76,8% del total de personal. de les despeses d’estructura, mentre que la resta de les despeses estructurals represen- ten el 23,2% restant. Tant els resultats financers com els resultats extraordinaris tenen un pes reduït dins del compte de resultats agregat del conjunt de les empreses. El conjunt del sector està proper a una situació de benefici zero. Taula 25. Anàlisi del compte de resultats Valor % Per prestació de serveis i productes 5.325.986,2 58,1 Facturació per prestació de serveis i productes a l’Administració pública 2.838.051,4 30,9 Subvencions i ajuts 990.412,1 10,8 Subvencions Departament de Treball 399.467,9 4,4 Suvencions altres entitats públiques 169.249,0 1,9 Altres subvencions 421.695,1 4,6 Altres ingressos 17.512,9 0,2 Ingressos d’explotació 9.171.962,6 100,0 Consums d’explotació 1.261.652,3 13,7 Marge brut 7.910.310,3 86,2 Despeses d’estructura 7.581.049,3 82,6 Despeses de personal 5.822.299,9 63,5 Altres despeses d’explotació 1.758.749,4 19,2 Dotacions per a l’amortització d’immobilitzat 402.575,6 4,4 Variació de les provisions de circulant — — Beneficis d’explotació -73.314,6 -0,8 Ingressos financers 3.558,9 0,0 Despeses financeres 63.836,9 0,7 Resultats financers -60.278,0 -0,7 Beneficis de les activitats ordinàries -133.592,6 -1,4 Benefici/pèrdua provinent immobilitzat 9.929,9 0,1 Ingressos/despeses extraordinaris 48.027,0 0,5 Resultat extraordinari 57.956,9 0,6 Beneficis abans d’impostos -75.635,7 -0,8 Impost de societats -14.955,9 -0,2 Altres impostos -8.663,6 -0,1 Beneficis/pèrdues -52.016,2 -0,5 32
 31. 31. Balanç social de les empreses d’inserció. Memòria 2006 L’any 2006, el conjunt d’empreses d’inserció registrades van tenir un total de 5.822.299,9 El conjunt d’empreses va euros de despeses de personal (persones contractades per la pròpia empresa). destinar 5,82 milions d’euros a la contractació La proporció més important d’aquestes despeses correspon al personal dedicat a tas- de personal. ques de producció, amb el 79,3% del total, distribuïdes entre el personal de producció en procés d’inserció (un 27,8%) i la resta de personal de producció (un 51,5%). La resta de despeses destinades a personal es van distribuir, l’any 2006, el 12,4% a persones dedicades a tasques de gestió i el 8,3% restant a personal amb tasques d’acompanya- ment. Taula 26. Despeses de personal Concepte Valor % Personal de gestió 720.029,6 12,4 Personal d’acompanyament 483.011,1 8,3 Personal de producció 4.619.259,2 79,3 Personal de producció en procés d’inserció 1.617.130,3 27,8 Resta de personal de producció 3.002.128,9 51,5 Total 5.822.299,9 100,0 33

×