Pla d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya

983 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya

  1. 1. 68247 ACORD GOV/152/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’Acció per a la Inclusió El compromís ferm del Govern de la Generalitat de Catalunya en la lluita contra l’exclusió social i a favor d’una societat més cohesionada i justa arrenca amb la presentació del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2006-2009. En aquell moment es va acordar reconvertir el Pla Integral de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (1995-2000) en el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2006-2009 i, amb aquesta finalitat, l’any 2003 es va crear la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió Social a Catalunya que va presentar el 16 de febrer de 2006 una proposta específica de Pla. El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social 2006-2009 va respondre a la necessitat de donar un canvi d’orientació profund a la política social de la Generalitat per tal de fer front al creixement i la generalització dels riscos de vulnerabilitat i exclusió social, conseqüència de les transformacions estructurals d’ordre econòmic i pro- ductiu, sociodemogràfic i cultural que el canvi d’època i el nou segle comportava en les societats occidentals. El Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 2010-2013 s’ha elaborat en el marc de l’Estratègia europea per a la inclusió social seguint els objectius comuns definits a nivell europeu i estatal. Igualment, s’ha elaborat d’acord amb els princi- pis i les actuacions que s’estan promovent en el marc del desplegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen- dència. En aquest sentit, i en compliment dels articles 37 i 38 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, aquest Pla es configura com un Pla sectorial, que deriva del Pla estratègic de serveis socials, el qual, des d’una perspectiva general i global, ordena el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. Així mateix, aquest Pla expressa el ferm compromís del Govern de la Generalitat amb la inclusió i la cohesió social. S’ha configurat garantint la continuïtat i el reforç dels eixos estratègics i els objectius prioritaris que van ser determinats en el Pla 2006-2009, en la mesura que s’han considerat vàlids i apropiats per seguir afrontant el repte de promoure una major inclusió i cohesió. Els grans canvis econòmics i socials de caire estructural que es posen de manifest en els darrers anys i l’emergència i l’extensió de nous riscos de vulnerabilitat i exclu- sió en la nostra societat, que la crisi financera i econòmica ha estès i ha evidenciat amb major cruesa, reclamen d’una política d’inclusió social estratègica, integral i avançada que sigui capaç de fer front i donar resposta a les noves problemàtiques socials de caràcter divers. Aquesta política d’inclusió social ha de ser sensible a les transformacions socials, a l’extensió dels riscos de ruptura associats a processos d’exclusió social a capes més àmplies de la societat i ha de poder donar resposta a noves necessitats que es poden manifestar en qualsevol etapa del cicle vital com a conseqüència de processos d’exclusió social. Amb aquesta voluntat, el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 2010-2013 s’ha configurat com a document de caràcter estratègic amb la finalitat de donar un nou impuls a la política d’inclusió social a Catalunya. Partint dels resultats de la diagnosi de l’exclusió social i de l’avaluació del Pla 2006-2009, aquest nou Pla proposa donar un pas més en l’abordatge de la inclusió social. En concret, proposa incorporar una perspectiva més estratègica en l’anàlisi i en
  2. 2. 68248 l’acció referida a l’inclusió social, que permeti posar en relació i integrar, d’una banda, el coneixement sobre com els trencaments en la trajectòria de vida en qualsevol moment i edat poden abocar les persones a situacions de major risc o vulnerabilitat social i a l’exclusió social amb, d’altra banda, el disseny de les polítiques de resposta i els processos organitzatius necessaris per implementar aquestes actuacions amb èxit. Des d’aquesta perspectiva, el Pla 2010-2013 s’ofereix com a instrument innovador i clarament orientat a facilitar la reflexió i la presa de decisions en matèria d’inclusió social. En aquest sentit, parteix de la necessitat de configurar una nova agenda de polítiques públiques i d’actuacions per a la inclusió social que tingui en compte les prioritats següents: Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la debilitació dels factors estructurals que generen processos d’exclusió social. Impulsar actuacions preventives i d’inclusió social des d’una òptica comunitària i territorial per reforçar les xarxes familiars, socials i comunitàries. Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i proper al territori entre tots els agents públics, privats i del tercer sector. Dissenyar processos i instruments participatius per garantir una forta implicació ciutadana en la configuració de les actuacions inclusives. Promoure pràctiques innovadores en l’abordatge de l’exclusió social i, en concret, incorporar el coneixement sobre les ruptures que es poden produir en la trajectòria de vida de les persones en qualsevol edat com a nou marc de reflexió i treball per a la inclusió social. Així doncs, el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 2010-2013 pretén donar un impuls significatiu a la política social catalana i ser un punt d’inflexió en la manera d’abordar, plantejar i actuar sobre les problemàtiques socials. Amb aquesta voluntat contempla un seguit de línies estratègiques d’actuació corresponents als diferents àmbits en què poden emergir factors d’exclusió social de diversa natu- ralesa. Aquestes línies han estat fixades sobre la base d’una primera aproximació a la realitat catalana i guiades pel ferm compromís del Govern de Catalunya de contribuir a l’eradicació de l’exclusió social. Per tal de garantir la correcta implementació, seguiment i avaluació del Pla d’Ac- ció per a la Inclusió i la Cohesió Social 2010-2013 caldrà posar en marxa, un cop aprovat el Pla pel Govern, i d’acord amb el que estableix el Decret 24/2010, de 23 de febrer, de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, els processos de treball orientats a desplegar els objectius estratègics i operatius i traduir-los en accions concretes i específiques, referir el pressupost destinat a cada acció, i desenvolupar indicadors de seguiment i avaluació comuns que permetin dur a terme la tasca de seguiment. Atès el que disposa la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; Atès que en la sessió de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials de 28 de maig de 2010 es va informar aquest Pla, i en data 1 de juliol d’en- guany va ser aprovat per la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya; Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, el Govern ACORDA: —1 Aprovar el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2010- 2013, el qual s’adjunta com a annex d’aquest Acord.
  3. 3. 68249 —2 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l’annex, que es pot consultar a l’apartat d’Inclusió i cohesió social de l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/dasc. Barcelona, 7 de setembre de 2010 LAIA BONET RULL Secretària del Govern (10.244.003) *

×