Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normativa laboral

1,047 views

Published on

jornades normativa laboraL 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Normativa laboral

 1. 1. 1 CURS DE FORMACIÓ 2011 Normativa Laboral: Revisió i actualització ORGANITZACIÓ: Mesa de Treball amb suport Ponent: Joan Antoni Quetgles Graduat Social de FORTUNY I ASSOCIATSC ICT
 2. 2. 2 CURS DE FORMACIÓ 2011 Normativa Laboral: Revisió i actualització -1) CONTRACTACIÓ - NOVETATS R.D.L. 10/2010, LlEI 35/2010 i R.D.L. 1/2011 -1a) Contracte d’obra i servei -1b) Encadenaments de contractes temporals -1c) Increment indemnització per acabament de contractes temporals. -1d) Contracte Foment Contractació Indefinida. -1e) Contractes formatius -1d) Reducció quotes S.S. contractes temps parcial R.D.L. 1/2011 -2) CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A TREBALLADORS DISCAPACITATS -2a) Contracte indefinit -2b) Contracte temporal -3) MESURES EXTRAORDINÀRIES FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS -3a) Contracte de formació. - 3b) Contracte indefinitC ICT
 3. 3. 3 CURS DE FORMACIÓ 2011 Normativa Laboral: Revisió i actualització -4) ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 -4a) Acomiadament disciplinari -4b) Acomiadament objectiu - 5) INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT - 5a) Incapacitat Temporal - 5b) Cuidat de menors afectats per malaltia greu - 5c) Incapacitat Permanent - 5ca) Incapacitat Permanent Parcial - 5cb) Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual - 5cc) Incapacitat Permanent Absoluta - 5cd) Gran Invalidesa - 5d) Incapacitat Permanent no contributivaC ICT
 4. 4. 4 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1a) CONTRACTE D’OBRA I SERVEI És un contracte temporal causal: Per prestar una obra o servei amb autonomia i substantivitat pròpia dins l’activitat de l’empresa i d’execució limitada en el temps, però de duració incerta 1) Autonomia i substantivitat pròpia. S’admet si no se correspon amb el cicle productiu ordinari. Si és activitat que se repeteix cíclicament ha de ser fix discontinu. Els conveni col.lectius podran identificar aquelles tasques que formant part de l’activitat normal de l’empresa, poden cobrir-se amb aquest tipus de contractes, amb la limitació que no pot establir nous supòsits de contractació. 2) Duració incerta però limitada en el temps. Si se posa duració és amb caràcter únicament orientatiu. 3) Que el treballador estigui ocupat en lexecució de lobra o servei i no en tasques distintes, llevat que sigui de manera esporàdica o ocasionalC ICT
 5. 5. 5 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS Jurisprudencialment se ve admetent per atendre tasques subjectes a contractes i subcontractes. Treballs en el marc de programes subjectes a ajudes o subvencions públiques. La jurisprudència és contradictòria, la subvenció no és un element decisiu i concloent. Nou amb la reforma: Els contractes d’obra o servei no podran tenir una duració superior a 3 anys. Els convenis col.lectius podran augmentar la duració màxima fins a 4 anys. Una vegada passat el termini màxim de 3 anys (o 4 anys) el contracte es convertirà en fix, encara que l’obra no hagi acabat. En els 10 dies següents, l’empresari ha de facilitar per escrit al treballador un document justificatiu de la seva nova condició de treballador fix. L’incompliment du implícit una sanció per infraccióC ICT
 6. 6. 6 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS Excepcions: - És d’aplicació a l’Administració Pública i els seus organismes públics, “sense perjudici de l’aplicació dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública”. Per tant el treballador continuarà en el lloc de treball fins que se procedeixi reglamentàriament a la cobertura de la plaça. - Contractes celebrats per les Administracions Públiques i organismes públics a projectes específics d’investigació o d’inversió superiors a 3 anys. - No serà daplicació al contracte fix d’obra del sector de la construcció. - Només afectarà els contractes posteriors a 18/06/2010. Els anteriors poden superar els 3 anysC ICT
 7. 7. 7 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1b) ENCADENAMENT DE CONTRACTES TEMPORALS Adquiriran la condició de fixos els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats temporalment, inclosos en casos de successió o subrogació empresarial: - Per un termini superior a 24 mesos. - Amb o sense solució de continuïtat. - Directament o mitjançant ETT. - Amb la mateixa o diferent modalitat contractual. Excepcions: - Contractes de formació i pràctiques - Contractes de relleu per substituir treballadors que se jubilen parcialment. - Contractes dinterinitat per substituir a treballadors amb reserva de lloc de treball. - Contractes celebrats en el mar de programes públics docupació-formació. - Contractes en empreses dinserció (integració social de treballadors en exclusió social)C ICT
 8. 8. 8 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS És d’aplicació a l’Administració Pública i els seus organismes públics, “sense perjudici de l’aplicació dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública”. Per tant el treballador continuarà en el lloc de treball fins que se procedeixi reglamentàriament la cobertura de la plaça. Nou amb la reforma: - Pel mateix o distints llocs de treball. - En la mateixa empresa o grup dempresesC ICT
 9. 9. 9 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1c) INCREMENT INDEMNITZACIÓ PER ACABAMENT DE CONTRACTES TEMPORALS - Contractes temporals eventuals i dobra o servei. - 8 dies de salari per any treballat, excepte que el conveni col.lectiu estableixi una quantitat més alta. - El contracte Temporal de Foment de lOcupació per a Discapacitats (contracte no causal) té establert 12 dies/any. - La indemnització tributa per IRPF. Nou amb la reforma: Fins el 31/12/2011 --> 8 dies/any A partir 01/01/2012 --> 9 dies/any A partir 01/01/2013 --> 10 dies/any A partir 01/01/2014 --> 11 dies any A partir 01/01/2015 --> 12 dies/anysC ICT
 10. 10. 10 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1d) CONTRACTE DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA Promoure la contractació indefinida reduint la quantia de la indemnització en cas d’acomiadament objectiu improcedent: 33 dies amb màxim de 24 mensualitats en lloc de 45 dies amb màxim de 42 mensualitats. Col.lectiu desocupat i inscrit com a demandant de feina: - Joves entre 16 i 30 anys. - Dones: - Víctimes violència gènere - Menor índex ocupació femení - Inactives 5 anys - 24 mesos posteriors part, adopció, acolliment - Majors de 45 anys. - Aturats inscrits demandant de feina mínim 1 mes (abans eren 3 mesos). - Discapacitats.C ICT
 11. 11. 11 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS - Treballadors que en els 2 anys anteriors només hagin estat contractats temporalment. - Treballadors que en els 2 anys anteriors sels hagi extingit un contracte indefinit en una altra empresa. - Treballadors amb contractes temporals anteriors a 18/06/2010 que es converteixin en indefinits abans de 31/12/2010. - Treballadors amb contractes temporals posteriors a 18/06/2010 i no superiors a 6 mesos (llevat de formació/pràctiques) que se converteixin en indefinits abans de 31/12/2011. Lempresa no podrà fer aquesta contractes si: - Extinció de contractes indefinits ordinaris (No Foment Ocupació) en els 6 mesos anteriors per causes objectives reconeguts o declarats improcedents . O acomiadament col.lectiu (llevat que shagués acordat amb representats treballadors).C ICT
 12. 12. 12 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS - La limitació afecta únicament la cobertura del mateix lloc de treball afectat per lextinció i per al mateix centre de treball. - Exclou els propis contractes de Foment de la Contractació Indefinida i els acomiadaments disciplinaris improcedents. - L’extinció per causes objectives, declarada improceden judicialment o reconeguda improcedent per l’empresari: 33 dies any amb màxim de 24 mensualitats. Si el treballador al.lega que el procediment d’acomiadament objectiu no s’ajusta a dret perquè la causa real és un acomiadament disciplinari improcedent encobert, correspon al treballador la càrrega de la prova.C ICT
 13. 13. 13 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1e) CONTRACTE DE FORMACIÓ Té per objecte que el treballador adquireixi la formació teòrica i pràctica necessària per desenvolupar un ofici o lloc de treball que requereixi un nivell de qualificació. No ho serà netejador, venedor d’entrades de teatre, etc. Si ho pot ser un vigilant de seguretat. Els convenis col.lectius podran determinar els llocs de treball a cobrir amb aquests contractes. L’empresari té l’obligació de donar un treball efectiu adequat a l’objecte del contracte de formació perquè el treballador adquireixi una formació professional pràctica. La formació ha de fer-se sota la tutela de l’empresari o d’un treballador de l’empresa designat com a tutor. L’empresari és el responsable que el treballador rebi la formació teòrica. No ho és que el treballador aprofiti aquesta formació. L’incompliment d’aquests requisits farà que el contracte se consideri en frau de llei.C ICT
 14. 14. 14 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS - Treballadors menors de 21 anys. - Treballadors menors de 24 anys si cursen cicle de formació professional de grau mig. - De manera excepcional fins 31/12/2011 ledat límit són 25 anys. - No hi ha límit per a treballadors discapacitats. - No se podrà contractar en la mateixa empresa un treballador que hagi desenvolupat el mateix lloc de treball per un temps superior a 12 mesos. - No se podrà contractar un treballador que hagi estat contractat en formació en una altra empresa i hagi esgotat la duració màxima de 2 anys (en mateix o distint ofici). Si no lha esgotada només es podrà fer la diferència fins el màxim de 2 anys - Mínim 6 mesos. Màxim 2 anys. Màxim 2 pròrrogues de mínim 6 mesos de duració. - Per conveni col.lectiu dàmbit sectorial es podrà augmentar aquesta durada màxima a 3 anys per a treballadors no discapacitats i a 4 anys per a treballadors discapacitats. - El contracte de formació no pot ser a temps parcial.C ICT
 15. 15. 15 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS - Cost de Seguretat Social per a lempresa únic de 79,08 €. - Per a treballadors discapacitats 50% de bonificació . - De manera excepcional des de 18/06/2010 i fins 31/12/2011 100% de bonificació desocupats inscrits. Les contractacions han de suposar un increment net docupació. - Des de 18/06/2010 els treballadors cotitzen per a totes les contingències, inclosos prestacions datur i FOGASA. - A partir de 18/06/2010 el primer any de contracte el treballadors té dret al SMI proporcional a la jornada efectiva de treball i a partir del segon any té dret al SMI independentment de la jornada efectiva. - El contracte de formació per a discapacitats es pot convertir en qualsevol moment en indefinit per a treballadors discapacitats i tenir la bonificació i subvenció pertinent.C ICT
 16. 16. 16 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS 1d) REDUCCIÓ DE QUOTES CONTRACTES TEMPS PARCIAL R.D.L. 1/2011 -Duració de la mesura des de 13/02/2011 fins 12/02/2012. - Joves fins 30 anys o treballadors inscrits mínim 12 mesos en els 18 mesos anteriors. - Inscrits 01/01/2011 o abans. - Les empreses no ha dhaver extingit improcedentment contractes bonificats en els 12 mesos anteriors. - Els contractes han de ser a temps parcial i jornada entre 50% i el 75% de la jornada a temps complet en lempresa. - Els contractes poden ser indefinits, fixos discontinus o temporals amb duració igual o superior a 6 mesos. - Els contractes temporals no podran ser en formació, interinitat o relleu. Sí podran ser indefinit per a discapacitats, Foment Ocupació Temporal per a treballadors discapacitats.C ICT
 17. 17. 17 1 - CONTRACTACIÓ - NOVETATS - Reducció en els 12 mesos següents a la contractació de: - 100% cotitzacions S.S. en empreses de menys de 250 treballadors. - 75% cotitzacions S.S. en empreses de 250 o més treballadors - Una vegada acabat el període de reducció, se podrà optar per les bonificacions de la Llei 43/2006 si el treballador hi tenia dret. Per tant les bonificacions per a treballadors discapacitats. - Si el contracte era temporal i abans de 12 mesos es converteix en indefinit es podrà acollir a la disposició adic. 1 Llei 12/2001 (33 dies/any amb màxim 24 mensualitats). - Les contractacions han de suposar un increment net docupació i mantenir mínim 12 mesos el nivell docupació aconseguit. Promig de plantilla en els 90 dies anteriors i descomptar baixes voluntàries, mort, Incapacitat Permanent, jubilació i acomiadament disciplinari improcedent. Atenció als acomiadaments per causes objectives.C ICT
 18. 18. 18 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS 2a) CONTRACTE INDEFINIT PER A TREBALLADORS DISCAPACITATS Requisits dels treballadors: Treballadors desocupats inscrits en lOficina dOcupació. Inclosos els que estiguin treballant en altra empresa amb jornada inferior a 1/3 de la jornada a temps complet. Atenció a possible interpretació restricitiva quant a la subvenció. Discapacitats reconeguts per lorganisme competent amb un mínim del 33%: - O pensionistes de la Seguretat Social dincapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. - O pensionistes de classes passives amb pensió de jubilació per incapacitat permanent.C ICT
 19. 19. 19 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS Quedaran exclosos: -Treballadors que en els 24 mesos anteriors haguessin estat dalta en la mateixa empresa o grup dempreses amb un contracte indefinit. -Excepte si el treballador té discapacitat severa (intel.lectual o física/sensorial => 65%. - Treballadors que en els darrers 3 mesos haguessin estat dalta en una altra empresa amb un contracte indefinit, excepte que la baixa sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent. - Excepte si venen d’un centre especial d’ocupació - Excepte si el treballador té discapacitat severaC ICT
 20. 20. 20 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS Quedaran exclosos: Empreses que hagin extingit contractes bonificats per acomiadament improcedent o acomiadament col.lectiu queden excloses durant 12 mesos de les bonificacions (1 exclusió per cada contracte extingit). LAdministració General de lestat, autonòmica, local i els seus organismes públics. Empreses que no estiguin al corrent de pagament dHisenda i Seg.Social en el moment de l’alta i durant laplicació de les bonificacions (mentre no sestà al corrent no es pot bonificar) Empreses excloses dels beneficis per comissió dinfraccions greus no prescrites.C ICT
 21. 21. 21 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS Obligació de les empreses: Mantenir lestabilitat de la feina del treballador durant un mínim de 3 anys: - No podran ser acomiadats sense causa justa. Possible acomiadament nul. - Si ho són per acomiadament procedent o baixa voluntària hauran de ser substituïts per mantenir la subvenció cobrada i seguir bonificant. Es ve considerant 3 mesos el temps de marge per substituir el treballador. - Si no se substitueix, lempresa pot cobrar la part proporcional de la subvenció i no shan de tornar les quotes bonificades.C ICT
 22. 22. 22 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS BONIFICACIONS A TEMPS COMPLET DONES MAJORS 45 ANYS Discapacitat normal 4.500 € anuals 5.350 € anuals 5.700 € anuals Discapacitat severa 5.100 € anuals 5.950 € anuals 6.300 € anualsC ICT
 23. 23. 23 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS - Subvenció de 3.907 € si el contracte és a temps complet. - Deducció de la quota íntegra de lImpost de Societats en 6.000 € per a cada persona/any dincrement del promig de la plantilla de treballadors amb discapacitat respecte de la mitjana de treballadors amb discapacitat de lany anterior. - Subvenció per a adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal de fins 901,52 € - La bonificació no pot superar el 100% de la quota empresarial (no pot sortir a tornar) - Límit del 60% del cost salarial total del contracte que es bonifica junt amb altres mesures de recolzament públic establertes per a la mateixa finalitat. 2 possibles interpretacions sobre subvencions o sobre bonificacions + subvencions.C ICT
 24. 24. 24 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS - La bonificació és daplicació automàtica, però la subvenció sha de sol.licitar expressament. - 2011 BOE núm. 66 de 03/05/2011 preveu les subvencions per contractació inicial o transformació dels contractes fets entre 01/11/2010 i 31/10/2011. Les sol.licituds de subvencions de contractes fets a partir d01/11/2011 hauran desperar la convocatòria del 2012. Daplicació també a les ajudes per a adaptació dels llocs de treball. Dotació pressupostària 2011 de 514.099 €. Criteri de resolució per rigorós ordre dentrada. En cas que coincideixin tendran preferència els discapacitats psíquics sobre els físics i els graus de discapacitat superior sobre els inferiors. Sha dacreditar que sha dut a terme lorganització preventiva .C ICT
 25. 25. 25 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS En cas de contracte a temps parcial: La subvenció serà proporcional a la jornada. Si és un contracte fix discontinu serà proporcional a la temporada fixada inicialment La bonificacions serà el percentatge de la jornada + 30 punts. Exemples de bonificació: - 75% de la jornada = 100% de la bonificació. - 50% de la jornada = 80% de la bonificació. - 5% de la jornada = 35% de la bonificacióC ICT
 26. 26. 26 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS 2b) CONTRACTE TEMPORAL FOMENT OCUPACIÓ PER A DISCAPACITATS - Treballadors desocupats inscrits en lOficina dOcupació. - No és d’aplicació desocupats jornada < 1/3 jornada temps complet - Discapacitats reconeguts per lorganisme competent amb un mínim del 33%: - O pensionistes de la Seguretat Social dincapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa - O pensionistes de classes passives amb pensió de jubilació per incapacitat permanent Mínim de 12 mesos, màxim de 36 mesos. - Es poden fer pròrrogues amb una duració mínima de 12 mesosC ICT
 27. 27. 27 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS CONTRACTE TEMPORAL FOMENT OCUPACIÓ PER A DISCAPACITATS Requisits dels treballadors: -Treballadors que en els 24 mesos anteriors haguessin estat dalta en la mateixa empresa o grup dempreses amb un contracte indefinit. -Excepte si el treballador té discapacitat severa (intel.lectual o física/sensorial => 65%.) -Treballadors que en els darrers 3 mesos haguessin estat dalta en una altra empresa amb un contracte indefinit, excepte que la baixa sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent. - Excepte si venen d’ un centre especial d’ocupació - Excepte si el treballador té discapacitat severaC ICT
 28. 28. 28 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS No podran FER aquest contracte (nul.litat de temporalitat) - Empreses que hagin extingit contractes indefinits en els 12 mesos anteriors per acomiadament reconegut o declarat improcedent o col.lectiu. No podran BONIFICAR aquest contracte. ATENCIÓ: INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA DE LA LLEI 43/2006 -Empreses que hagin extingit contractes bonificats en els 12 mesos anteriors per acomiadament reconegut o declarat improcedent o col.lectiu -Trobar-se al corrent de pagament dHisenda i Seg.Social en el moment dalta i durant laplicació de les bonificacions (mentre no sestà al corrent no es pot bonificar) -No haver estat exclosos dels beneficis per comissió dinfraccions greus no prescrites. - LAdministració General de lestat, autonòmica, local i els seus organismes públics.C ICT
 29. 29. 29 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS BONIFICACIONS A TEMPS COMPLET Homes Dones Homes Dones Jornada completa - 45 anys - 45 anys + 45 anys + 45 anys Discapacitat normal 3.500 €/any 4.100 €/any 4.100 €/any 4.700 €/any Discapacitat severa 4.100 €/any 4.700 €/any 4.700 €/any 5.300 €/any BONIFICACIONS A TEMPS PARCIAL Percentage de la jornada + 30 punts. Ex. 50% de la jornada = 80% de la bonificacióC ICT
 30. 30. 30 2 - CONTRACTACIÓ ESPECÍFICA PER A DISCAPACITATS És daplicació lajuda per a adaptació dels llocs de treball. És possible una primera modificació i la bonificació nova tendrà en compte la nova jornada. En la segona modificació es perdran les bonificacions excepte que aquesta sigui de temps parcial a temps complet. Es podrà transformar en qualsevol moment i es tendran els beneficis del contracte indefinit (bonificació i subvenció)C ICT
 31. 31. 313 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS BOIB núm. 52 de 07/04/2011 - Ajuts condicionats a les disponibilitats pressupostàries (1.000.000 € per enguany). - Contracte de formació. S’incentiven contractes de formació de treballadors de 18 a 24 anys i també la seva transformació en indefinits o fixos discontinus. - Contracte en pràctiques de treballadors de 18 a 30 anys i també la transformació. - Contracte de relleu/anticipació de l’edat de jubilació de treballadors de 18 a 30 anys i també la transformació. - Contracte indefinit o fix discontinu de treballadors de 18 a 30 anysC ICT
 32. 32. 32 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS 3a) CONTRACTE DE FORMACIÓ - Contractes per a la formació de treballadors de 18 a 24 anys des d’01/01/2011 fins 31/10/2011. - Els contractes han de tenir una durada entre 6 mesos i 2 anys. - Durant la contractació el joves han de formar-se en centres reglats i la formació ha d’ocupar entre un 20 i un 50% de la jornada. - Subvenció entre 600 i 900 € en funció del percentatge de formació teòrica. - També se subvenciona la part del salari que percep el treballador per garantir que aquest cobri el salari mínim interprofessional.C ICT
 33. 33. 33 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS La subvenció se veurà incrementada (entre d’altres): - Dona = Increment de 150 €. - Primer treballador contractat per l’empresa = Increment de 500 €. - Si l’empresa pertany a sector estratègic i emergent, o sector industrial tradicional amb dificultats estructurals, o cooperativa o societat laboral = Increment de 250 €. Aquesta incentius són compatibles amb altres ajudes amb el límit del 60% del cost salarial del treballador.C ICT
 34. 34. 34 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS 3b) CONTRACTE INDEFINIT Contractació indefinida o fixa discontínua inicial (el primer contracte del treballador) per a joves desocupats de 18 a 30 anys des d’01/11/2010 fins 31/10/2011. També se subvencionen les transformacions de contractes de formació, pràctiques, relleu/anticipació edat de jubilació de caràcter temporal en indefinits o FD del mateix col.lectiu. Subvenció per la contractació inicial de 5.000 €. Subvenció per a les transformacions de 1.500 €C ICT
 35. 35. 35 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS La subvenció se veurà incrementada (entre d’altres) - Dona = Increment de 300 €. - Primer treballador de l’empresa = 1.000 €. - Empresa pertany sector estratègic i emergent, a un sector industrial tradicional amb dificultats estructurals o es tracta d’una cooperativa o societat laboral = 500 €. - Càrregues familiars = 500 €. Si el contracte és fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de reduir en proporció al període d’activitat. Si se subscriu a temps parcial, s’ha de reduir proporcionalment a la jornada efectiva.C ICT
 36. 36. 36 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS Requisits: - Les contractacions han de suposar un increment net de plantilla sobre la mitjana dels 90 dies anteriors i en cas de contractes fixos o fixos discontinus han de suposar un increment del nivell d’ocupació fixa. - Estar al corrent d’obligacions tributàries i a la Seg.Social. - Haver dut a terme l’organització preventiva de riscos laborals. - Si és empresa de més de 50 treballadors, complir l’obligació de reserva de quota d’un 2% a favor de treballadors discapacitats, llevat que tengui autorització per a l’aplicació de les mesures alternatives. - Els fixos discontinus han de tenir un període d’activitat anual mínima de 6 mesos i en els contractes a temps parcial la jornada ha de ser com a mínim del 50% de la jornada a temps complet.C ICT
 37. 37. 37 3 - MESURES EXTRAORD. FOMENT OCUPACIÓ JOVES TREBALLADORS - Queden exclosos els contractes subscrits amb treballadors familiars fins segon grau inclòs de l’empresari. - Queden exclosos treballadors que hagin extingit un contracte fix en els 3 mesos anteriors, llevat que sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent. - L’empresa està obligada a mantenir l’estabilitat de la feina del treballador fix durant un mínim de 3 anys. Si s’extingís s’ha de cobrir amb un altre treballador de 18 a 30 anys pel període que falti per arribar als 3 anys. Si el treballador és una dóna, s’ha de substituir per una altra dona. L’incompliment obligarà l’empresa a tornar l’import de tota la subvenció. - L’empresa està obligada a mantenir el nivell d’ocupació aconseguit durant mínim 12 mesos, llevat que sigui per causa justificada.C ICT
 38. 38. 38 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 A INSTÀNCIA DE LEMPRESA - Acomiadament disciplinari - Acomiadament per causes objectives: - Individual: - Causes econòmiques, tècniques, organitzatives. - Ineptitud del treballador sobrevenguda. - Falta dadaptació a les modificacions tècniques operades en el lloc de treball. - Faltes dassistència repetides en el treball. - Contractes indefinits de lAdministració o entitats sense ànim de lucre amb insuficiència de dotació pressupostària. - Col.lectiu o ERE - Causes econòmiques, tècniques, organitzativesC ICT
 39. 39. 39 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 A INSTÀNCIA DEL TREBALLADOR - Rescissió del contracte per modificacions substancials de les condicions de treball. - Rescissió del contracte per falta de pagament o retardament continuat en els salaris. - Rescissió del contracte per incompliment greu per part de l’empresari de les seves obligacionsC ICT
 40. 40. 40 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 4a) ACOMIADAMENT DISCIPLINARI És lextinció de la relació laboral decidida unilateralment per lempresari basada en un incompliment greu i culpable del treballador. - Pot ser qualificat com a: - Procedent  el treballador acaba sense dret a indemnització - Improcedent  lempresa pot optar per: - Readmetrel el treballador - Acomiadar-lo pagant-li 45 dies dindemnització per any - Nul  Lempresa lha de readmetre necessàriament. Els representats dels treballadors i delegats sindicals per la funció que desenvolupen, tenen unes garanties especials que es manifesten en un procediment concret que sha de seguir (expedient contradictori).C ICT
 41. 41. 41 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Causes de lacomiadament disciplinari: - Faltes dassistència o puntualitat en el treball repetides i injustificades. Estudiades de forma específica i singular en cada cas. -Indisciplina o desobediència en el treball. Actitud de rebeldia oberta i enfrontada contra les ordres de lempresari de manera greu, transcendent i injustificada. - Ofenses verbals o físiques a lempresari o a daltres treballadors. Les agressions físiques són sempre greus i les verbals ha de ser catalogades en funció del context. -Transgressió de la bona fe contractual. Competència deslleial. Perseguir beneficis de forma fraudulenta.C ICT
 42. 42. 42 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 - Transgressió de la bona fe contractual. Competència deslleial. Perseguir beneficis de forma fraudulenta. - Disminució en el rendiment. Continuada i voluntària - Embriaguesa i toxicomania. Habituals i que repercuteixen negativament en el treball. - Assetjament discriminatori per raons racials, religioses, discapacitat, edat, gènere, etc. - Prescripció daquestes faltes = 60 dies a partir del coneixement i en tot cas 6 mesos des que es va cometreC ICT
 43. 43. 43 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Requisits: - Notificació per escrit. Carta dacomiadament. - Si el treballador afectat és representant legal dels treballadors sha diniciar un expedient contradictori. -Si lempresari té coneixement que el treballador està afiliat a un sindicat, ha de donar audiència prèvia als delegats sindicals. - No necessita preavís. Si el contracte està suspès: - Incapacitat temporal. La jurisprudència ve interpretant majoritàriament que té efectes, però hi ha sentències contràries que el declaren nul. - Detingut o en presó. La pèrdua de llibertat física no impedeix exercir el dret a la defensa. Lingrés en presó és causa de suspensió de contracte, però no d’extinció. La sentència condemnatòria ferma pot ser causa dextinció del contracte.C ICT
 44. 44. 44 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Procediment de lacomiadament - Lempresa pot optar per qualificar lacomiadament com a procedent (per defecte). Si el treballador no reclama en 20 dies hàbils, passa a ser ferma. No és necessària una acreditació judicial o administrativa. - Lempresa pot optar per reconèixer-lo improcedent en el moment de la comunicació. En aquest cas ha de posar a disposició del treballador la indemnització de 45 dies per any amb un màxim de 42 mensualitats. En cas que el treballador no accepti, disposa de 48 hs per depositar-la en el Jutjat Social. Daquesta manera es garanteix que no hi haurà salaris de tramitació.C ICT
 45. 45. 45 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 - Si lempresa no el reconeix improcedent, el treballador pot interposar demanda en el TAMIB: - Hi pot haver conciliació (l’empresa el reconeix improcedent)  45 dies/any el dia del TAMIB + salaris tramitació fins el dia del TAMIB - Si no hi ha conciliació  via judicial: - Procedent  El treballador acabà el dia de la comunicació de lacomiadament sense dret a indemnització. - Improcedent: - Readmetrel i pagar els salaris de tramitació. - No readmetrel i pagar 45 dies/any + salaris de tramitació fins al dia del judici. - Nul  Lha de readmetre necessàriament i pagar els salaris de tramitacióC ICT
 46. 46. 46 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Salaris de tramitació: - Són els salaris que supleixen els que es varen deixar de percebre en el cas dun acomiadament declarat nul o improcedent. - Si el treballador ha trobat una altra feina abans de la sentència se li poden descomptar els salaris cobrats del salaris de tramitació. - Si la sentència judicial es dicta passats més de 60 dies hàbils des de la data de la demanda, lempresari pot demandar lestat pels salaris de tramitació que passen daquest temps.C ICT
 47. 47. 47 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Acomiadament nul La declaració de nul.litat determina que lempresari ha doptar necessàriament per la readmissió i pagament de salaris de tramitació Causes de nul.litat: - Acomiadament que hagi tengut per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides en la CE o lET art. 4.2 y art 28 = Discriminacions per raons racials, religioses, sindicals, discapacitat, edat, gènere, etc. Càrrega de prova la té el treballador.C ICT
 48. 48. 48 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 -Col.lectius protegits especialment. Carrèga de prova la té l’empresari. Els acomiadament només poden ser procedents, en cas contrari seran nuls. -Treballadors durant el període de suspensió del contracte per: - Maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant lembaràs, risc durant la lactància natural. - Aquell acomiadament notificat en una data tal que el període de preavís estigui inclòs dins una de les situacions anteriors. - Treballadores embarassades des de la data dembaràs fins a la suspensió per maternitat. - Treballadors que hagin sol.licitat permís per: - Lactància, hospitalització de nounat. - Reducció de jornada per cuidar fills menors de 8 anys o persona amb discapacitat o familiars.C ICT
 49. 49. 49 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 - Excedència per cuidar fills menors de 3 anys o familiars. - Que shagin reintegrat al treball després de finalitzar la maternitat, paternitat, adopció o acolliment si no han transcorregut més de 9 mesos des de la data de naixement, acolliment o adopció. - Víctimes de violència de gènere per lexercici de drets de reducció de jornada, canvi de centre de treball, etc.C ICT
 50. 50. 50 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 4b) ACOMIADAMENT PER CAUSES OBJECTIVES Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives quan la mesura dacomiadament contribueix a garantir la viabilitat futura de lempresa i de locupació mitjançant una organització dels recursos més adequada. NOU AMB LA REFORMA Quan dels resultats de l’empresa se desprengui una situació econòmica negativa per pèrdues actuals o previstes o la minva persistent del nivell d’ingressos que poden afectar la viabilitat o la capacitat de mantenir el nivell d’ocupació Les situacions han de ser dentitat suficient per poder reduir de forma permanent el volum docupació de lempresa. - La indemnització en cas que sigui procedent és de 20 dies /any amb màxim de 12 mensualitats. En cas contrari es readmet el treballador o se lacomiada amb 45 dies/any (igual que lacomiadament disciplinari improcedent).C ICT
 51. 51. 51 ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 NOU AMB LA REFORMA Lacomiadament sha de preavisar amb un termini mínim de 15 dies naturals i amb el preavís posar a disposició del treballador limport de la indemnització. Abans el preavís era de 30 dies naturals. - Especificitat de la indemnització del contracte de Foment de la Contractació Indefinida: Si shagués pactat la clàusula addicional 1a Llei 12/2001, si lacomiadament per causes objectives és declarat improcedent, la quantia de la indemnització serà de 33 dies/any amb màxim de 24 mensualitats enlloc de la de 45 dies/any amb màxim de 42 mensualitats. NOU AMB LA REFORMA. Pels contractes pel Foment de lOcupació fets a partir de 18/06/2010 la llei diu acomiadament objectiu declarat judicialment O RECONEGUT improcedent per part de l’empresari. Per evitar els salaris de tramitació sha de pagar la diferència de 20 a 33 dies/any o consignar la quantitat en el Jutjat Social el dia de lacomiadament.C ICT
 52. 52. 52 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 NOU AMB LA REFORMA. El FOGASA pagarà a lempresari 8 dies/any (dels 20 o 33 dies) dels acomiadaments per causes objectives fets a treballadors amb contractes a partir de 18/06/2010 sempre que el contracte hagi tengut una duració mínim efectiva d1 any. En acomiadaments objectius de contractes anteriors a 18/06/2010 el FOGASA paga únicament: - Empreses de menys de 25 treballadors. - Els 8 dies/any tenen la limitació màxima de SMI x 3 - Independentment de la duració del contracte.C ICT
 53. 53. 53 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Acomiadaments Col.lectius o ERE - Per causes econòmiques,tècniques, organitzatives i productives - Tancament total de de lempresa quan la plantilla supera els 5 treballadors - Quan les extincions en un període de 90 dies superen el límit legal: - 10 treballadors en empreses de menys de 100. - 10% de la plantilla entre 100 i 300 treballadors - 30 treballadors en empreses de més de 300. - Sha de demanar una autorització a la autoritat laboral competent (Comunitat autònoma o administració central) Si la necessitat de reduir el volum de feina es temporal = ERE TEMPORAL = suspensió de contractes. Mentre, els treballadors podran cobrar prestacions de desocupació.C ICT
 54. 54. 54 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Altres causes objectives individuals A més les causes objectives a títol individual poden ser: - Ineptitud del treballador sobrevenguda amb posterioritat a la col.locació efectiva en lempresa. Carència de facultats professionals o dactualització de coneixements. Ha de ser general, permanent i ha dafectar les tasques pròpies de la prestació laboral contractada. - Falta dadaptació a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, passat un mínim de 2 mesos. Les modificacions han de ser raonables.C ICT
 55. 55. 55 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 - Faltes dassistència repetides en el treball. Encara que justificades (baixes I.T.) en un percentatge que arribi al 20% de jornades hàbils en 2 mesos consecutius o el 25% en 4 mesos discontinus dins un període de 12 mesos. No hi entren accidentes laborals, maternitat, malalties relacionades amb embaràs, malalties de més de 20 dies de duració, etc, Sempre que líndex dabsentisme del centre de treball superi el 5%. NOU AMB LA REFORMA: Sempre que líndex dabsentisme superi el 2,5% - Contractes indefinits de lAdministració o entitats sense ànim de lucre per a lexecució de programes amb insuficiència de dotació pressupostària.C ICT
 56. 56. 56 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Com es calcula la indemnització - El salari real que percep el treballador en el moment de lacomiadament. - En cas que el salari sigui variable substancialment es farà una mitjana del darrer any. - Quan hi ha hagut reducció de jornada per: - Guarda legal de fills menors de 8 anys o discapacitats - Cuidar familiars que no poden valdres per ells mateixos - Dones víctimes de violència de gènere En aquests casos el salari serà el corresponent a jornada completaC ICT
 57. 57. 57 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 - No sinclouran despeses de desplaçament o plus de transport. Ni cap concepte extrasalarial. - Si el treballador percep un salari inferior al legalment establert, prevaldrà el legal. Però si el salari queda afectat per increments posteriors de convenis col.lectius, no es modifica. - Si el treballador percep salaris en espècie, shan de valorar i computen.C ICT
 58. 58. 58 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Naturalesa de les indemnitzacions per acomiadaments - No són salaris, sinó que tenen naturalesa compensatòria per un dany rebut. - No cotitzen a la Seg.Social i no tributen per IRPF allò que està establert legalment. Però allò que passa encara que establert per conveni col.lectiu o pacte individual sí ha de tributar. - Les indemnitzacions per acabament de contracte sí haurien de tributar per IRPF (criteri majoritari)C ICT
 59. 59. 59 4 - ACOMIADAMENTS. CANVIS LLEI 35/2010 Indemnització Indemnització Prestacions Tipus acomiadament A Instància de Dies/any Límit màxim desocupació Nul Empresa NO NO NO Procedent disciplinari Empresa NO NO SÍ Improcedent Empresa 45 42 SÍ Procedent causes objectives Empresa 20 12 SÍ Improcedent causes objectives Empresa 33 24 SÍ Foment C.I. Trasllat centre treball implica Treballador 20 12 SÍ canvi residència Modificació perjudicial Treballador 20 9 SÍ Jornada o horari Modificació perjudicial Treballador 45 42 SÍ Professional o dignitatC ICT
 60. 60. 60 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5a) INCAPACITAT TEMPORAL -Situació dalteració de la salut del treballador per la que rep assistència sanitària per la Seguretat Social i que limpedeix temporalment el desenvolupament de la seva feina durant els períodes màxims establerts per la llei. Situacions protegides: - Malaltia comuna. - Malaltia professional. - Accident comú. - Accident de treball. - Cuidat de menors afectats per malaltia greu. Malaltia comuna Beneficiaris: Afiliació i alta o assimilat a lalta en el moment de lalteració de la salut.C ICT
 61. 61. 61 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT - És situació assimilada a lalta prestacions datur contributives o no contributives. - Ho és el període de meritació de salaris de tramitació. - No ho és la situació de vaga legal, però quan acaba passarà a cobrar la prestació. - En situació de vaga il.legal no se cobra la prestació, ni una vegada acabada. Període de carència: - Únicament en cas de malaltia comuna i no en la resta de situacions. - 180 dies cotitzats en els 5 anys anteriors al fet causant. - Sapliquen dies-quota. Prestació econòmica: - Del 4r dia de la baixa fins el 20 dia = 60% de la base de cotització c.c. Els 15 primers dies a càrrec de lempresa. - A partir del 21 dia = 75% de la base de cotització. - En contractes a temps parcial la base serà la mitjana dels 3 darrers mesosC ICT
 62. 62. 62 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Si el treballador no té carència no cobrarà res mentre segueixi la I.T. Quan als complements sestarà en allò que disposin els convenis col.lectius. Duració de la prestació: - 12 mesos, prorrogables de manera expressa 6 mesos més si se presumeix que el treballador pot ser donat dalta per curació. - Una vegada passat el període màxim de 545 dies sexaminarà el treballador en un termini màxim de 3 mesos a efectes de qualificar com a incapacitat permanent o donar-lo dalta. En casos dexpectativa de recuperació pot endarrerir-se pel temps necessari amb un màxim de 730 dies des de la data dinici de la I.T. En tot cas els efectes econòmics de la I.T. perduraran encara que se superi el termini màxim. - A partir dels 545 dies màxim no hi ha obligació de cotitzar pel treballador per part de lempresa.C ICT
 63. 63. 63 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT La situació dIT acaba per: - Alta del treballador. - Declaració dIncapacitat Permanent. - Jubilació contributiva. - Mort. - Incompareixença injustificada a qualsevol dels reconeixements establerts Tràmit de la prestació: - El metge del Servei Públic de Salut que ha efectuat el reconeixement al treballador emetrà la comunicació de baixa. - El treballador ha de presentar la comunicació a lempresa en el termini de 3 dies. - La primera comunicació de confirmació de baixa lestendrà el metge el 4r dia diniciada la I.T. i cada 7 dies posteriors a aquesta primera comunicació.C ICT
 64. 64. 64 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT I.P. i desocupació - Quan el treballador acaba contracte i segueix en situació de baixa per I.T. seguirà cobrant les prestacions d’I.T. fins l’alta. Aquest temps descompta del temps de prestacions de desocupació. Desocupació i I.T. - Passarà a cobrar prestacions d’I.T. en quantia igual a les prestacions d’atur. - No s’allarga el període de prestacions d’aturC ICT
 65. 65. 65 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Accident comú Diferència amb la malaltia comuna és que no sexigeix període de carència Reconeixements mèdics Totes les empreses que hagin de cobrir llocs de treball amb riscs de malalties professionals estan obligades a practicar reconeixement mèdic previ a l’admissió del treballador i reconeixements periòdics segons se determini reglamentàriament per a cada tipus de malaltia. L’empresa no pot contractar treballadors no declarats aptes en el reconeixement . L’incompliment es falta greu i converteix l’empresa en responsables directa de totes les prestacions derivades de malaltia professional incloent el recàrrec de prestacions.C ICT
 66. 66. 66 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Recàrrec de prestacions: Totes les prestacions econòmiques que tenguin causa en accident de treball o malaltia professional a conseqüència de l’incompliment empresarial en matèria de riscos laborals. El recàrrec pot ser molt més alt que la sanció per incompliment ja que opera sobre pensions i indemnitzacions. El recàrrec és compatible amb la sanció administrativa, civil i penal. No es pot assegurar, essent nul tot pacte en contrari. El beneficiari del recàrrec és el treballador i el paga la SS.C ICT
 67. 67. 67 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Malaltia professional: 1) Malaltia contreta com a conseqüència del treball per compte d’altre. 2) Conseqüència de les activitats que s’especifiquen en el quadre reglamentari. 3) Ha d’haver estat provocada per l’acció d’elements o substàncies que sestableixen reglamentàriament per a cada malaltia professional. Quan se pot establir una relació causal entre l’exposició laboral i una malaltia no recollida en el quadre reglamentari, la malaltia s’ha de reconèixer com a accident de treball. Exemples: - Renou  sordesa, Vibracions mecàniques  afectació ósteoarticular, postures forçades o moviments repetitius patologies tendinoses espatlla, pols d’amiant  absestosi, pols de sílice  silicosi, hepatitis contagiada per pacient a un metge.C ICT
 68. 68. 68 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT - No sexigeix període de carència. Prestació econòmica 75% de la base reguladora a partir del primer dia, essent aquestadia a càrrec de lempresa. Base reguladora: base de cotització per contingències professionals + mitjana de cotització per hores extres dels 12 mesos anteriors. Duració màxima La mateixa establerta per malaltia comuna.C ICT
 69. 69. 69 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Accident de treball Tota lesió corporal que el treballador pateix en o a conseqüència del treball per compte daltre. Ho seran les malalties de treball físiques o psíquiques que no tenguin la qualificació de malaltia professional i que el treballador hagi contret per motiu de la realització del seu treball. No existeix A.T. en produir-se un infart de miocardi, però si ho pot ser si és produït a conseqüència duna gran esforç en la seva feina. A.T. in itinere = Quan el treballador saccidenta anant o venint del lloc de treball.C ICT
 70. 70. 70 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT No es consideraran A.T. la imprudència temerària: Inobservància normes elementals de precaució, actuar amb menyspreu del risc, desobediència ordres empresarials i A.T. sota efectes alcohol. Prestació econòmica, període de carència: Els mateixos que per la malaltia professional.C ICT
 71. 71. 71 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5b) CUIDAT DE MENORS AFECTATS PER MALALTIA GREU Se reconeixerà una prestació econòmica als progenitors adoptants o acollidors , en aquells casos que ambdós treballin, per cuidar del menor que està al seu càrrec i se troben afectats per càncer o qualsevol altra malaltia que requereixi ingrés hospitalari de llarga duració durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditada per un informe del Servei Públic de Salut. - El beneficiari haurà de reduir la seva jornada en mínim 50% per dedicar-la al cuidat directe del menor. - Sexigiran els mateixos requisits que per accés a la prestació de maternitat. - Només un dels 2 progenitors en tendrà dret. - Prestació econòmica del 100% de la base de cotització durant el temps en proporció a la reducció de la jornada.C ICT
 72. 72. 72 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5c) INCAPACITAT PERMANENT Situació del treballador que després dhaver estat sotmès al tractament prescrit i dhaver estat donat dalta mèdicament presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives que disminueixen o anul.len la seva capacitat laboral. També té la consideració dI.T. la situació que subsisteix després dextingida la I.T. pel transcurs del termini màxim establert. Graus: - I.P. Parcial per a la professió habitual - I.P. Total per a la professió habitual - I.P. absoluta - Gran InvalidesaC ICT
 73. 73. 73 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Revisió del grau dIncapacitat per: Tota resolució farà constar necessàriament el termini a partir del què podrà instar revisió per agreujament o milloria, sempre que el pensionista no hagi complit 65 anys. - Agreujament o milloria de la situació dincapacitat. - Variació dels factors socials complementaris. - Error en el diagnòstic o en laplicació del barem. - Realització de treball per part del pensionista. La situació dIncapacitat Permanent total, absoluta o G.I. determina lextinció de la relació laboral amb lempresa i de lobligació de cotitzar pel treballador. Excepció: Quan a judici de lorganisme de qualificació, la situació dI.P. vagi a ser previsiblement objecte de revisió per milloria de manera que permeti la reincorporació al lloc de treball, subsistirà la suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball durant 2 anys a partir de la data de resolució de la declaració dI.P.C ICT
 74. 74. 74 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Requisits - Afiliat en alta o situació dalta la data del fet causant. - Període mínim de carència: - No necessari quan I.P. derivada dAccident (comú o de Treball) o Malaltia Professional. - I.P.Parcial = 1.800 dies en els 10 anys anteriors a la data dextinció de la I.T. i que deriva en I.P.Parcial. - I.P. Total, absoluta i G.I.: - Menors de 31 anys = 1/3 part del temps transcorregut entre que va complir 16 anys i la del fet causant de la pensió. -Majors de 31 anys = 1/ 4 part entre que va complir 20 anys i la del fet causant de la pensió amb un mínim de 5 anysC ICT
 75. 75. 75 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5ca) INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL La que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a aquella professió, sense impedir la realització de les tasques fonamentals de la mateixa. Prestació econòmica: Quantitat a tant alçat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora . B.R. la mateixa que va donar lloc a la I.T. Lesions Permanents no Invalidants Aquelles lesions i mutilacions de caràcter definitiu causades per accident de treball o malaltia professional que sense constituir incapacitat permanent suposa disminució o alteració de la integritat física del treballador i aparegui recollida en el barem reglamentari. Suposa indemnització a tant alçat per la quantitat recollida en el barem.C ICT
 76. 76. 76 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5cb) INCAPACITAT PERMANENT TOTAL PER A LA PROFESSIÓ HABITUAL La que inhabilita el treballador per a la realització de totes o de les tasques fonamentals de la seva professió. És compatible amb una activitat distinta de lhabitual per a la que sí tengui habilitat o capacitat física. Per professió habitual sentén aquella que el treballador està qualificat per realitzar i per la que lempresa lha contractat. Prestació econòmica: - 55% de les bases de cotització dels 24 mesos anteriors. - Si el treballador és major de 55 anys = 75% quan per la falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials se presumeix dificultat dobtenir feina en activitat distinta a lhabitual. Incompatible si el treballador fa feina. - En casos dI.P. derivada dA.T. i E.P. la prestació saugmentarà, segons la gravetat de la falta entre un 30 i un 50% a càrrec de lempresari per faltes de mesures de seguretat en el treball.C ICT
 77. 77. 77 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5cc) INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA La que inhabilita el treballador per a la realització de totes les professions. Es compatible amb el treball sempre que no representi un canvi en la capacitat de treball del pensionista que pugui donar lloc a revisió per part de lentitat gestora. Si les activitats realitzades excedeixen les condicions establertes, seran incompatibles i suspendran la pensió. Prestació econòmica - 100% de la mitjana de bases de cotització dels 8 darrers anys. - En casos dI.P. derivada dA.T. i E.P. la prestació saugmentarà, segons la gravetat de la falta entre un 30 i un 50% a càrrec de lempresari per faltes de mesures de seguretat en el treball.C ICT
 78. 78. 78 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5cd) GRAN INVALIDESA La situació del treballador afectat d’I.P. i que a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d’altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar. Prestació econòmica - 100% de la mitjana de bases de cotització dels 8 darrers anys. - En casos dI.P. derivada dA.T. i E.P. la prestació saugmentarà, segons la gravetat de la falta entre un 30 i un 50% a càrrec de lempresari per faltes de mesures de seguretat en el treball. - Més complement destinat a remunerar la persona que atén el discapacitat = sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant + el 30% de la darrera base de cotització del treballador, sense que sigui inferior al 45% de la pensió rebuda sens el complement.C ICT
 79. 79. 79 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT 5d) INCAPACITAT PERMANENT NO CONTRIBUTIVA Deficiències previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, congènites o no, o duna malaltia crònica que anul.len o modifiquen la capacitat física, psíquica o funcional dels que la pateixen. No existeixen graus, però sestableix una situació especial quan existeix dependència i necessitat del concurs duna tercera persona i linteressat té discapacitat o malaltia crònica igual o superior al 75% Requisits: - De 18 a 65 anys. - Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet mínim 5 anys dels què 2 han de ser immediatament anteriors a la data de sol.licitud - Estar afectat per discapacitat o malaltia crònica igual o superior al 65%.C ICT
 80. 80. 80 5 - INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT Carència dingressos suficients. Quan les rendes o ingressos que disposa o se preveu que disposarà siguin a final de cada any inferiors en quantia a allò que estableix la Seguretat Social en les pensions no contributives en còmput anual. Per a lany 2011 = 4.866,40 €. Quan se conviu amb familiars se compleix el requisit considerant la suma de les rendes de tots els membres i en funció del nombre de convivents, si entre els parents hi ha pares o fills i duns límits quantitatius establerts. Prestació econòmica - Comuna. La fixada cada any LPGE. 4.866,40 € anuals pel 2011 - Complement per no tenir habitatge en propietat = + 525 € anuals. - Especial (discapacitat o malaltia crònica >= 75% + necessitat 3a persona) = 4.866,40 + increment 50% = 7.299,60 € anuals pel 2011C ICT

×