Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงงาน

ชาสมุนไพรเผาผลาญไขมัน
สารบัญ
รายละเอียดโครงงาน

บทที่ 1 บทนา
่
- ทีมาและความสาคัญของโครงงาน

- วัตถุประสงค์ของโครงงาน

บทที่ 3 ผลการดาเนินงาน
่ี...
รายละเอียดโครงงาน
ชื่อโครงงาน ชาสมุนไพรเผาผลาญไขมัน
ชื่อผู้ทาโครงงาน
1.นายธีรเดช วิชัย
เลขที39 ชั้น ม.6 ห้อง4
่
2.นายพินิจ...
บทที1 บทนา
่
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาน้าหนักเกินจนกลายเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นถึงแม้ว่าความอ้วนเกิด
จ...
วัตถุประสงค์
1.เพื่อมีข้อมูลไว้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถช่วยการเผาผลาญพลังงานได้
2.เพื่อนาไปใช้ในผู้ที่ประสบปั...
ขอบเขตของโครงงาน
1. การจัดการทาโครงงานชาสมุนไพรเผาผลาญไขมันเพื่อให้ผู้ที่รักษาโรค
2. โครงงานนี้หากแต่เป็นทางเลือกหนึ่งในกา...
บทที่2 วิธีดำเนินกำร
ขึ้นตอนการดาเนินโครงงาน
1.ศึกษาหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่สามารถช่วยในการขับถ่ายและเผาผลาญพลังงานใน
ร่าง...
หลักการและทฤษฎี
ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของ
ต้นชา (Camellia sinensis) นามาผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลา...
สรรพคุณสมุนไพร
ขิง ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงาน ขิงยังมีเอนไซม์ช่วยเรื่องการย่อยสูงมากๆ
ขมิ้น ช่วยต่อต้านไม่ให้ร่างกายส...
บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
1. นาสมุนไพรที่หาชื้อมานั้นทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนาสมุนไพรได้นาไปตากให้
แห้งหรือนาไปเข้าเตาอบเ...
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สามารถจัดนาสมุนไพรที่สามารถช่วยการขับถ่ายมาใช้ได้อย่างมีคุณค่าเละเกิด
2.ทาให้เราตระหนักถึงการกินสิ่งต่...
บทที่4 สรุปผลการดาเนินงาน
มีสมุนไพรมากมายที่เรารู้จักและไม่รู้จักโดยที่สมุนไพรเหล่านั้นมี
ประโยชน์ต่อตัวเราทั้งนั้นและเราไ...
บรรณานุกรม
1.พลิกตานาน สมุนไพร ลดหน้าท้อง ลดน้าหนัก มีกระขึ้น ผิวหมดสภาพ หมด
บุคลิก อ้วน http://www.thaiherbweb.com
(วันที...
ภาคผนวก

สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ

ขมิ้น

ดอกคาฝอย

พริกไทย

ส้มแขก

ขิง
นาสมุนไพรทุกชนิดไปตากแห้ง
วิธีทาถุงชา
Step 1 – ตัด coffee filters จานวน 2 ชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า into a
rectangle. I typically just cut off the...
Step 2 – เย็บ 3 ด้านเป็นถุง ให้เหลือด้านเล็กไว้ด้านหนึ่ง
Step 3 – ใส่ชาลงไปในถุง กะปริมาณเอาตามที่ชอบ
Step 4 – เย็บปิดด้านที่เหลือ ทีนี้ ถุงชาก็ถูกปิดสนิท ใบชาก็ไม่
หล่นออกมา
Step 5 – พับมุม 2 มุมด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมตามภาพ ใส่ด้ายเส้น
ใหญ่สาหรับดึงถุงชาไว้ด้างล่างให้ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว
Step 6 – พับมุมด้านบนที่มีเชือก
และเย็บติดอีกที เชือกจะได้ไม่
หลุดง่ายๆ
Step 7 – สุดท้าย ก็ทา tag ติดที่เปลาย
เชือกอีกด้าน เป็นตอนที่สนุกที่สุด และได้
อวดความคิดสร้างสรรค์กันให้สุดๆ ตัด
กระดาษเป...
เรียบร้อยแล้วถุงชาทาเองกับมือ ที่เหลือก็ชงน้าร้อน แล้วก็มาจิบชากันเถอะ
โครงงานคอมสมุนไพร
โครงงานคอมสมุนไพร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอมสมุนไพร

1,573 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอมสมุนไพร

 1. 1. โครงงาน ชาสมุนไพรเผาผลาญไขมัน
 2. 2. สารบัญ รายละเอียดโครงงาน บทที่ 1 บทนา ่ - ทีมาและความสาคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ของโครงงาน บทที่ 3 ผลการดาเนินงาน ่ี ั - ประโยชน์ทได้รบ บทที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน - สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า - ขอบเขตของโครงงาน บทที่ 2 วิธีดาเนินการ - หลักการและทฤษฎี - สรรพคุณสมุนไพร บรรณานุกรม ภาคผนวก
 3. 3. รายละเอียดโครงงาน ชื่อโครงงาน ชาสมุนไพรเผาผลาญไขมัน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นายธีรเดช วิชัย เลขที39 ชั้น ม.6 ห้อง4 ่ 2.นายพินิจ บุญธรรม เลขที43 ชั้น ม.6 ห้อง4 ่ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 4. 4. บทที1 บทนา ่ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาน้าหนักเกินจนกลายเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นถึงแม้ว่าความอ้วนเกิด จากสาเหตุได้หลายอย่างแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากการบริโภคเกิความสามารถในการเผาผลาญ ของตนเองอย่างไรก็ตามในการลดน้าหนัก แพทย์ จาเป็นต้องขจัดสาเหตุที่ถูกอ้วนมานด้วยการรักษาจึง จะได้ผลดีเช่นโรค hypothyroid หรือ cushingsyndrome และยาอีกหลายชนิดชาวเอเชียเสี่ยงต่อ ภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนได้ง่ายกว่าชาวยุโรปถึงแม้ว่าคนไทยยังไม่อ้วนมากนักแต่ความเสี่ยงต่อการ เกิดภาวะแทรกซ้อนก็สูงกว่าชาวยุโรปอีกทั้งการรักษาภาวะโลกแทรกซ้อนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมายิ่งใน ภาวะเศรษฐกิจตกต่าดังที่เป็นอยู่ดังนั้นการลดน้าหนักจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นพบว่าน้าหนักยิ่งมากยิ่งประสบ ความสาเร็จในการลดน้าหนักในน้อยจึงได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆหลายอย่างเพื่อที่ช่วยให้การลด น้าหนักให้สาเร็จตั้งแต่การควบคุมอาหารการออกกาลังกายการปรับเปลี่ยนบริโภคนิสัยตัวเองส่วนการ ใช้ยานั้นเป็นตัวส่งเสริมให้การปฏิบัติตัวไดง่ายขึ้นโดยเฉพาะในระยะต้นของการลดน้าหนักสาหรับการ ผ่าตัดนั้นจะใช้ต่อเมื่อวิธีอื่นๆไม่ได้ผลแต่ผู้ป่วยอ้วนมากหรือมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการลดน้าหนักได้ผล รวดเร็วทั้งนี้เพราะปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมีหลายอย่างและอาจจะร้ายแรง
 5. 5. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อมีข้อมูลไว้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถช่วยการเผาผลาญพลังงานได้ 2.เพื่อนาไปใช้ในผู้ที่ประสบปัญหาทีเกียวกับความอ้วนที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ่ 3.เพื่อที่ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สมมติฐานที่ศึกษาคว้า ถ้าสมุนไพรที่สามารถช่วยระบบขับถ่ายเราแล้วจะทาให้เรามีน้าหนักตัวลดลง
 6. 6. ขอบเขตของโครงงาน 1. การจัดการทาโครงงานชาสมุนไพรเผาผลาญไขมันเพื่อให้ผู้ที่รักษาโรค 2. โครงงานนี้หากแต่เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพไม่มีผลในการรักษา 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 3.1 สมุนไพรที่ลดความอ้วนต่างๆ 3.2 ถุงกระดาษขนาดเล็กและสามารถนามาใส่สมุนไพรที่บดได้ได้ 4. งบประมาณ 4.1 ค่าสมุนไพรลดความอ้วน 150 บาท 4.2 ถุงกระดาษใส่สาหรับชา 100 บาท
 7. 7. บทที่2 วิธีดำเนินกำร ขึ้นตอนการดาเนินโครงงาน 1.ศึกษาหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่สามารถช่วยในการขับถ่ายและเผาผลาญพลังงานใน ร่างกาย 2.หาชื้อสมุนไพรดังนี้ ขิง ขมิ้น พริกไทย ส้มแขก เกสรดอกคาฝอยตามท้องตลอดที่มีขาย ทั่วไป 3.นาสมุนไพรที่หาชื้อมานั้นทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนาสมุนไพรได้นาไปตากให้ แห้งหรือนาไปเข้าเตาอบเพื่อให้สมุนไพรทั้งหมดให้แห้ง 4.นาสมุนไพรที่แห้งแล้วนามาบดให้ละเอียดและผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม 5.นาสมุนไพรที่ผสมเข้ากันแล้วตักใส่ถุงกระดาษชาให้เรียบร้อย 6.นาสมุนไพรที่เสร็จแล้วนั้นไปใส่ในน้าร้อนและชิมรสชาติว่าเป็นอย่างไรบ้าง 7สรุปผลการดาเนินงาน
 8. 8. หลักการและทฤษฎี ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของ ต้นชา (Camellia sinensis) นามาผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย "ชา" ยังหมายรวมถึงเครืองดื่มกลิ่นหอม ที่ทาจากพืชตากแห้งชนิดต่างๆ นามา ่ ชงหรือต้มกับน้าร้อน นอกจากนี้ ชา ยังเป็นเครื่องดื่มที่มีการบริโภคมาก ที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากน้าเปล่า ชา สามารถแยกอย่างง่ายๆ ได้ 6 ประเภท ได้แก่ ชาขาว ชา เหลือง ชาเขียว ชาอูหลง ชาดา และชาผูเอ่อร์ แต่ที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ ชาขาว ชาเขียว ชาอูหลง และชาดา ซึ่งชาทุกชนิดสามารถทาได้จากต้นชา ต้นเดียวกัน แต่ผ่านกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ชาขาว คุณภาพดี ต้องปลูกโดยวิธีพิเศษ ส่วนชาผูเอ่อร์ ซึ่งเป็นชาที่ได้รับการหมัก บ่ม ยังใช้เป็นยาได้ด้วย
 9. 9. สรรพคุณสมุนไพร ขิง ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงาน ขิงยังมีเอนไซม์ช่วยเรื่องการย่อยสูงมากๆ ขมิ้น ช่วยต่อต้านไม่ให้ร่างกายสะสมไขมัน พริกไทย ช่วยกาจัด เซลล์ไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย (Breakdown Fat Cell.) ให้ตายและไม่สร้าง ไขมันใหม่ และลดน้าหนักได้อย่างถาวร ไม่กลับมาอ้วนอีกได้ง่ายและกระตุ้นการเผาผลาญ พลังงาน ให้เร็วขึ้น มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นการเผาพลาญแบบ สมบูรณ์ แบบ ส้มแขก ช่วยกระตุ้นการดึงไขมันออกจากเซลล์ไขมันเพื่อการเผาพลาญ เป็นพลังงาน ลดความ อยากอาหาร ด้วยการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ ทาให้ร่างกายสดชื่น กระปรี่กระเปร่า เกสรดอกคาฝอย บารุงโลหิต ช่วยเร่งการขับเหงื่อ ลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ใช้ร่วมกับ สมุนไพรชนิดอื่นในการลดน้าหนักได้ ยาผงคาฝอย ช่วยในการ Burn ไขมัน หรือที่รู้จักกันดีใน ชื่อของดอกคาฝอย มีสรรพ คุณช่วย ลดไขมันในเลือดและลดความดันโลหิต ช่วยขับเหงื่อ
 10. 10. บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน 1. นาสมุนไพรที่หาชื้อมานั้นทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนาสมุนไพรได้นาไปตากให้ แห้งหรือนาไปเข้าเตาอบเพื่อให้สมุนไพรทั้งหมดให้แห้ง 2. นาสมุนไพรที่แห้งแล้วนามาบดให้ละเอียดและผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม 3. นาสมุนไพรที่ผสมเข้ากันแล้วตักใส่ถุงกระดาษชาให้เรียบร้อย 4. นาสมุนไพรที่เสร็จแล้วนั้นไปใส่ในน้าร้อนและชิมรสชาติว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สามารถจัดนาสมุนไพรที่สามารถช่วยการขับถ่ายมาใช้ได้อย่างมีคุณค่า 2.สามารถนาความรู้ที่ได้ปฎิบัติมาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้
 11. 11. ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สามารถจัดนาสมุนไพรที่สามารถช่วยการขับถ่ายมาใช้ได้อย่างมีคุณค่าเละเกิด 2.ทาให้เราตระหนักถึงการกินสิ่งต่างที่เกิดไปแล้วอาจส่งผลเสียตามมาใน ภายหลัง 3.สามารถนาความรู้ที่ได้ปฎิบัติมาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้และสร้างอาชีพเสริม
 12. 12. บทที่4 สรุปผลการดาเนินงาน มีสมุนไพรมากมายที่เรารู้จักและไม่รู้จักโดยที่สมุนไพรเหล่านั้นมี ประโยชน์ต่อตัวเราทั้งนั้นและเราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ในด้านไดบ้างดังนั้นกลุ่ม ของกระผมจึงมีความสนใจในด้านสมุนไพรโดยที่คิดต่อว่าปัญหาอะไรบ้างที่เกิด ขึ้นกับคนในปัจจุบันดังนั้นจึงเกิดความคิดว่าควรหาสมุนไพรที่ช่วยเผาผลาญ ไขมันและช่วยในการขับถ่ายเพราะว่าคนในปัจจุบันนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและคิดต่อว่าจะทาอย่างไงเพื่อที่จะได้นาสมุนไพรนั้นมา บริโภคเลยมีแนวความคิดที่จะนาสมุนไพรนั้นนามาทาเป็นชาสมุนไพรเพื่อที่จะได้ บริโภคง่ายขึ้นจึงทาให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาและประสบผลสาเสร็จในระดับหนึ่ง
 13. 13. บรรณานุกรม 1.พลิกตานาน สมุนไพร ลดหน้าท้อง ลดน้าหนัก มีกระขึ้น ผิวหมดสภาพ หมด บุคลิก อ้วน http://www.thaiherbweb.com (วันที่ค้นคว้า 15 ธันวาคม 2556 ) 2. ลดน้าหนักง่ายๆ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัวhttp://women.thaiza.com (วันที่คึกษาคว้า 16 ธันวามคม 2556) 3. สมุนไพรที่ช่วยในการลดนาหนักhttp://www.bioscience.in.th (วันทึ่กษาคว้า 17 ธันวาคม) 4. การลดน้าหนักhttp://health.kapook.com/view53329.html (วันที่ศึกษาคว้า 18 ธันวาคม )
 14. 14. ภาคผนวก สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ ขมิ้น ดอกคาฝอย พริกไทย ส้มแขก ขิง
 15. 15. นาสมุนไพรทุกชนิดไปตากแห้ง
 16. 16. วิธีทาถุงชา Step 1 – ตัด coffee filters จานวน 2 ชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า into a rectangle. I typically just cut off the ridged part.
 17. 17. Step 2 – เย็บ 3 ด้านเป็นถุง ให้เหลือด้านเล็กไว้ด้านหนึ่ง
 18. 18. Step 3 – ใส่ชาลงไปในถุง กะปริมาณเอาตามที่ชอบ
 19. 19. Step 4 – เย็บปิดด้านที่เหลือ ทีนี้ ถุงชาก็ถูกปิดสนิท ใบชาก็ไม่ หล่นออกมา
 20. 20. Step 5 – พับมุม 2 มุมด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมตามภาพ ใส่ด้ายเส้น ใหญ่สาหรับดึงถุงชาไว้ด้างล่างให้ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว
 21. 21. Step 6 – พับมุมด้านบนที่มีเชือก และเย็บติดอีกที เชือกจะได้ไม่ หลุดง่ายๆ
 22. 22. Step 7 – สุดท้าย ก็ทา tag ติดที่เปลาย เชือกอีกด้าน เป็นตอนที่สนุกที่สุด และได้ อวดความคิดสร้างสรรค์กันให้สุดๆ ตัด กระดาษเป็นรูปร่างที่ต้องการ แล้วติดกาว ประกบปลายเชือกที่ติดกับถุงชา เท่านี้ก็เป็น อันเสร็จเรียบร้อย
 23. 23. เรียบร้อยแล้วถุงชาทาเองกับมือ ที่เหลือก็ชงน้าร้อน แล้วก็มาจิบชากันเถอะ

×