หัวใจการให้บริการสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารฉบีบพนักงาน

16,696 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หัวใจการให้บริการสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารฉบีบพนักงาน

 1. 1. หัวใจการให้บริการสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร ชุมพร สุขประสงค์ผล
 2. 2. การบริการ ( Service ) คือ อะไร ? <ul><li>มีความหมาย 2 ระดับ </li></ul><ul><li>1. ระดับพฤติกรรม ( Behavioral Approach ) คือ กระบวนการในการลงมือกระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ( Motion Activity ) โดยมุ่งตอบสนองความต้องของผู้ใช้บริการ </li></ul><ul><li>2. ระดับสถาบัน ( Institutional Approach ) คือ การมุ่งพิจารณาการบริการถึงการบริการในฐานะที่เป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจบริการ ( Service Industry ) มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของการบริการออกตามประเภท </li></ul>
 3. 3. ลักษณะของการบริการ <ul><li>ให้ความสะดวก </li></ul><ul><li>ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ทั้งประสาททั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส เหมือนสินค้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้า </li></ul><ul><li>ใช้แรงงานเป็นหลัก </li></ul><ul><li>ผลผลิตออกมาในรูปแบบความพึงพอใจ ประทับใจ ตรงกันข้ามกับความไม่พอใจ </li></ul><ul><li>บริโภคไม่ได้ </li></ul>
 4. 4. หลักการให้บริการ <ul><li>การบริการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด </li></ul><ul><li>ความสม่ำเสมอ การให้บริการต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ความเสมอภาค บริการที่จัดนั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน </li></ul><ul><li>ความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ </li></ul><ul><li>ความสะดวก ลักษณะปฎิบัติได้ง่าย สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย </li></ul>
 5. 5. 3 องค์ประกอบของการบริการ <ul><li>เจ้าหน้าที่ของกิจการ </li></ul><ul><li>ผู้รับบริการ </li></ul><ul><li>สภาพการติดต่อ ผลสะท้อนออกมาในรูปของความพึงพอใจ การประทับใจ </li></ul>
 6. 6. ความสำคัญของการบริการ <ul><li>1. ความสำคัญต่อ ผู้รับบริการ </li></ul><ul><li>1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตใจ ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการบริการที่ตรงกับอัตภาพของแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>1.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การที่ผู้ได้รับบริการได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการรู้สึกสะดวกสบายนำมาความประทับใจ และมีความสุข </li></ul>
 7. 7. ความสำคัญของการบริการ <ul><li>2. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ </li></ul><ul><li>2.1 ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการ การที่ผู้ประกอบการปรับ </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลกำไรระยะยาวให้กับธุรกิจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ รักษาลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาพนักงานให้เติบโต </li></ul><ul><li>2.2 ผู้ปฎิบัติงานบริการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญที่ทำรายได้ให้ประเทศ พนักงานแต่ละคนที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง </li></ul>
 8. 8. หลัก 3 ประการของการบริการที่ดี <ul><li>นโยบายการให้บริการที่ดี ปรัชญาในการให้บริการ ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจ การให้เกียรติลูกค้า การให้ความสำคัญในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ ความสะดวกในการใช้ห้องน้ำ บรรยากาศในการต้อนรับลูกค้า แยกส่วนของพนักงานในสถานที่ทำธุระส่วนตัว </li></ul><ul><li>ระบบการบริการที่ดี การต้อนรับ เจตคติการให้บริการ การรักษาความสะอาด การให้ข้อมูล การอธิบาย การตอบคำถาม </li></ul><ul><li>คนให้บริการที่ดี การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับงาน มีหลักสูตรฝึกอบรม การอบรม การให้บริการ </li></ul>
 9. 9. สุขลักษณะส่วนบุคคล <ul><li>พฤติกรรมส่วนบุคคล </li></ul><ul><li>การแต่งกายและเครื่องแต่งกาย </li></ul><ul><li>การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม </li></ul><ul><li>ข้อปฎิบัติเมื่อพนักงานเจ็บป่วย </li></ul><ul><li>มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีระบบและกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบการทำงานของพนักงาน </li></ul>
 10. 10. คุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้า <ul><li>1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า </li></ul><ul><li>1.1 กำหนดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเมินและตัดสินความต้องการของลูกค้า </li></ul><ul><li>1.2 จัดทำเป็นข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ </li></ul><ul><li>1.3 มีวิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>1.4 รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 11. 11. การควบคุมกระบวนการให้บริการ <ul><li>ความเพียงพอของบุคลากรในด้านจำนวน และทักษะความสามารถ </li></ul><ul><li>ความพร้อมด้านระบบสนับสนุนการปฎิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>ความเหมาะสมในด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ </li></ul><ul><li>กลไก และวิธีการทวนสอบผลการปฎิบัติงาน </li></ul>
 12. 12. การสื่อสารกับลูกค้าและข้อมูลสะท้อนกลับ <ul><li>วิธีการให้ข้อมูลสะดวกและเหมาะสมกับลูกค้า </li></ul><ul><li>ข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่จะต้องนำไปสู่การรับรู้ของพนักงาน </li></ul><ul><li>การนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ </li></ul><ul><li>การปฎิบัติแก้ไขต่างๆได้มีการสื่อสารไปยังลูกค้าผู้ร้องเรียน </li></ul>
 13. 13. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า <ul><li>ทรัพย์สินลูกค้า </li></ul><ul><li>มีการปฎิบัติอย่างระมัดระวังต่อทรัพย์สินต่างๆของลูกค้าขณะอยู่ระหว่างใช้บริการร้านอาหาร </li></ul><ul><li>มีวิธีปฎิบัติที่เหมาะสมกรณีเกิดการสูญหาย หรือ เสียหาย </li></ul>

×