Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hdsd htkk3.1.4 cung_cap_cho_dn

336 views

Published on

HDSD KTKK 3.1.4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hdsd htkk3.1.4 cung_cap_cho_dn

 1. 1. T NG C C THUTÀI LI U HƯ NG D N S D NG NG D NG H TR KÊ KHAI THU HTKK 3.1.4 (DÙNG CHO NGƯ I N P THU ) Mã tài li u: HDSD_HTKK3.1.4 Phiên b n tài li u: 1.0 Hà N i, 10/2012
 2. 2. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4M CL CHà N i, 10/2012........................................................................................................................ 1M C L C................................................................................................................................ 2 1.1 Mã v ch 2 chi u.......................................................................................................... 4 1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai............................................................ 4 1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng................................................................ 4 1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng.............................................................................. 4 1.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình............................................................... 5 1.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u .................................................................. 5 1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in ................................................................................... 7 1.2.6 Kh i ng ng d ng............................................................................................ 7 1.2.7 Giao di n ng d ng ............................................................................................. 8 1.2.8 S d ng h th ng menu ....................................................................................... 9 1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p......................................................................... 10 1.2.10 i u khi n nh p d li u .................................................................................... 11 1.2.11 Nh p m i, m t khai thu ................................................................................ 13 1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai.................................................... 14 1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai ..................................................................... 17 1.2.14 Sao lưu d li u................................................................................................... 18 1.2.15 Ph c h i d li u................................................................................................. 19 1.2.16 K t xu t ra file PDF........................................................................................... 20 1.2.17 Danh m c .......................................................................................................... 24 1.2.18 Tra c u t khai .................................................................................................. 252 M B O C A CƠ QUAN THU ............................................................................. 27 2.1 B n quy n ................................................................................................................. 27 2.2 Tính tin c y ............................................................................................................... 27 2.3 B n c n in t khai ..................................................................................................... 28 2.4 Lưu tr t khai .......................................................................................................... 283 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI........................................ 29 3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p............................................................... 29 3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng:............. 29 3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT ............................................... 30 3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT........................................ 30 3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT .......................... 41 3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT........................................ 45 3.3.4 T khai thu GTGT m u 04/GTGT (Dành cho ngư i n p thu tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên doanh thu)............................................................................................ 47 3.3.5 T khai thu GTGT m u 05/GTGT (T m n p trên doanh s i v i kinh doanh ngo i t nh) 49 3.3.6 T khai Bi u thu xác nh thu s thu GTGT ư c ưu ãi theo ngh quy t 08/2011/NQ13 51 3.3.7 Ph l c mi n thu Giá tr gia tăng - M u s : 02/MT-GTGT (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) ................................................................................ 52 3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN .............................................. 53 3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN ....................... 53 3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN ....................... 57 3.4.3 T khai thu nh p doanh nghi p cho chuy n như ng B S - 02/TNDN ............ 58 3.4.4 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN.............. 62 2/181
 3. 3. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.4.5 B ng kê gia h n n p thu TNDN quý I, II, III ã th c hi n n p vào ngân sách nhà nư c năm 2011 71 3.4.6 Ph l c mi n gi m thu TNDN - M u s : 01/MGT-TNDN (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) ................................................................................ 71 3.5 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Thu nh p cá nhân ............................. 72 3.5.1 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Tháng ............................. 72 3.5.2 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Quý ............................... 74 3.5.3 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo tháng............................... 75 3.5.4 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo Quý................................. 77 3.5.5 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Quý .......................... 78 3.5.6 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Tháng........................ 81 3.5.7 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Tháng........................ 82 3.5.8 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Quý ........................... 84 3.5.9 T khai thu thu nh p cá nhân m u 07/TNCN (Cá nhân t khai)..................... 85 3.5.10 T khai t m n p thu TNCN m u 08/TNCN .................................................... 88 3.5.11 T khai t m n p thu TNCN m u 08A/TNCN ................................................. 91 3.5.12 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-XS. ............................................. 95 3.5.13 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-BH.............................................. 97 3.5.14 T khai Quy t toán thu TNCN m u 05/KK-TNCN. ..................................... 100 3.5.15 T khai Quy t toán thu TNCN m u 06/KK-TNCN. ..................................... 106 3.5.16 T khai Quy t toán thu TNCN m u 08B/KK-TNCN.................................... 109 3.5.17 T khai Quy t toán thu TNCN m u 09/KK-TNCN. ..................................... 111 3.5.18 Ph l c mi n gi m thu TNCN theo ngh quy t 08/2011/QH13..................... 118 3.6 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tài nguyên...................................... 119 3.6.1 T khai thu tài nguyên m u s 01/TAIN ....................................................... 119 3.6.2 T khai Quy t toán thu tài nguyên m u s 02/TAIN .................................... 121 3.7 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tiêu th c bi t............................. 124 3.7.1 T khai thu Tiêu th c bi t m u s 01/TT B............................................ 124 3.8 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Nhà th u ......................................... 130 3.8.1 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 01/NTNN ......................................... 130 3.8.2 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 03/NTNN ......................................... 132 3.9 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai Phí, l phí ............................................... 135 3.9.1 T khai phí b o v môi trư ng m u s 01/BVMT .......................................... 135 3.9.2 T khai quy t toán phí b o v môi trư ng m u s 02/BVMT ........................ 137 3.9.3 T khai phí xăng d u m u s 01/PHXD.......................................................... 139 3.10 Hư ng d n th c hi n ch c năng t o các m u Hoá ơn .......................................... 141 3.10.1 Thông báo phát hành hóa ơn – M u TB01/AC ............................................. 141 3.10.2 Báo cáo tình hình nh n in hóa ơn– M u BC01/AC....................................... 145 3.10.3 Báo cáo m t, cháy, h ng hóa ơn– M u BC21/AC ........................................ 147 3.10.4 Thông báo k t qu h y hóa ơn– M u TB03/AC ........................................... 148 3.10.5 Báo cáo tình hình s d ng hóa ơn– M u BC26/AC ...................................... 150 3.11 Hư ng d n th c hi n ch c năng l p báo cáo tài chính ........................................... 155 3.11.1 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 15/2006/Q -BTC......................... 155 3.11.2 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 48/2006/Q -BTC......................... 160 3.11.3 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN..................... 166 3.11.4 L p B báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC ......................... 1704 CÁC A CH VÀ S I N THO I LIÊN H ...................................................... 175 3/181
 4. 4. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4GI I THI U Tài li u này ư c xây d ng h tr ngư i kê khai thu hi u rõ các quy nh, hư ng d n v kê khai thu và cách th c s d ng chương trình ph n m m h tr kê khai.1.1 Mã v ch 2 chi u Mã v ch 2 chi u là m t k thu t mã hoá thông tin thành d ng d li u mà máy có th c ư c. H th ng ng d ng k thu t mã v ch 2 chi u là h th ng th c hi n vi c mã hoá thông tin, t ch c và in ra mã v ch, ng th i cung c p ch c năng nh n, gi i mã d li u t máy c mã v ch.1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng Duy t qua các n i dung tr giúp Di chuy n chu t cho n khi xu t hi n hình bàn tay , khi ó tương ng s có m t m c tr giúp liên quan n thông tin ang hi n th . Kích chu t trái chuy n n màn hình tr giúp ti p theo. Thông thư ng m c này s hi n th dư i d ng m t o n ch màu xanh và có g ch chân. Ngư i dùng có th s d ng tính năng tr giúp b ng 2 cách sau: Cách th nh t b t kỳ v trí nào trên màn hình, khi b m F1 s xu t hi n màn hình tr giúp. Cách th hai Trên menu, kích chu t trái vào m c “Tr giúp”. Có th truy xu t n i dung h tr theo t ng ch (Contents): Các ch ư c t ch c dư i d ng t ng chương, gi ng như cu n sách giáo khoa.1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng Yêu c u v thi t b ph n c ng và h i u hành H u h t các máy tính cá nhân s ch y ư c ng d ng h tr kê khai. Tuy nhiên hi n t i ng d ng h tr kê khai m i ch ch y ư c trên n n ph n c ng ư c Windows h tr . Yêu c u c u hình t i thi u c a máy tính như sau: B vi x lý Intel ho c các thi t b x lý tương thích, T c t i thi u PII 400 MHz (ho c Celeron 567 MHz), H i u hành Window2000, XP ho c Windows2003, Máy in Laser. Yêu c u v các ph n m m h tr gõ ti ng Vi t Unicode ng d ng h tr kê khai h tr font ch Unicode do ó òi h i máy tính ph i ư c cài t ph n m m h tr gõ font Unicode. Hi n t i ng d ng ch nh n ư c ti ng Vi t khi dùng b gõ VietKey và theo 2 ki u gõ là TELEX và VNI. 4/181
 5. 5. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình ng d ng h tr kê khai ư c thi t k t t nh t cho màn hình có phân gi i 800x600. N u b n th y màn hình không hi n th h t giao di n ng d ng ho c th y ch hi n th lên quá nh thì c n ph i t l i v phân gi i 800x600. i u ch nh l i phân gi i màn hình b n làm như sau: Vào START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, và ch nh phân gi i như hình v dư i ây: Ch n OK, màn hình s ư c i u ch nh v phân gi i 800x6001.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u Th c hi n c u hình như dư i ây gõ Unicode b ng b gõ VietKey2000: 5/181
 6. 6. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 có th th c hi n nh p d li u vào chương trình HTKK b ng b gõ Unikey, Trong c a s làm vi c c a ph n m m Unikey ngư i s d ng ch n nút "M r ng" sau ó tích ch n vào ch c năng "S d ng clipboard cho unicode". Các thông s khác ch n m c nh như màn hình sau: 6/181
 7. 7. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ch n " óng" k t thúc công vi c.1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in Trư c khi in thì máy in ph i ư c n i v i máy tính và máy tính c n ph i ư c cài t ph n m m i u khi n máy in này. Trong windows vi c th c hi n như sau: Vào START/Settings/Printers and Faxes. Sau ó th c hi n Add Printer theo hư ng d n c a h i u hành Windows1.2.6 Kh i ng ng d ng Kh i ng ng d ng b ng cách kích kép chu t vào bi u tư ng HTKK 3.1.3 trên 7/181
 8. 8. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 màn hình ho c vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK 3.1.3 b t u s d ng, c n ph i nh p mã s thu . N u là l n khai báo mã s thu u tiên thì h th ng s hi n th ngay màn hình khai báo thông tin v doanh nghi p, ngư c l i n u không ph i khai báo l n u thì s xu t hi n giao di n chính c a ng d ng. N u ngư i s d ng th c hi n kê khai cho nhi u mã s thu thì ch n l n lư t t ng mã s khai báo trong màn hình này. Khi ang kê khai cho m t mã s thu mà mu n chuy n sang mã s khác thì kích vào ch c năng chuy n mã s khác… trong menu “H th ng”.1.2.7 Giao di n ng d ng Giao di n chính c a ng d ng h tr kê khai như sau: 8/181
 9. 9. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Trên giao di n chính th hi n menu i u khi n góc trên, bên trái và s hi u phiên b n ng d ng.1.2.8 S d ng h th ng menu Menu ư c t phía bên trái trên màn hình. Khi vào màn hình ch c năng thì menu s bi n m t, và s hi n tr l i khi thoát ch c năng. Có th dùng chu t ho c bàn phím i u khi n menu. Di chu t trên menu 9/181
 10. 10. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 tương ng v i các phím mũi tên lên và xu ng, kích chu t trái tương ng v i phím Enter. M c không có hình kèm theo g n v i m t màn hình ch c năng, còn m c ch m và có hình th hi n nhóm các ch c năng có cùng ý nghĩa. Bên trái các m c ch n có hình d u ho c . Khi kích chu t trái lên hình d u thì các m c ch c năng s hi n th , ngư c l i lên d u thì các m c này s ư c thu g n và bi n m t Các thông tin liên quan: Giao di n chính nh p m i, m t khai1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p Có 2 hình th c kh i ng ch c năng này:T menu "H th ng", ch n ch c năng “Thông tin doanh nghi p”.T kh i ng sau khi nh p mã s thu m i trong bư c kh i ng ng d ngCác trư ng ánh d u * là các trư ng ph i nh pTrư ng ngày b t u năm tài chính ph i là ngày u quý (01/01, 01/04, 01/07,01/10). Giá tr này ư c s d ng xác nh m u t khai TNDN t m n p quý vàquy t toán TNDN năm. Do ó c n ph i nh p chính xác giá tr này và không ư cs a n u ã kê khai các t khai thu TNDN trên ây. N u thay i doanh nghi p sph i xoá và kê khai l i các t khai TNDN ã kê khai. 10/181
 11. 11. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.10 i u khi n nh p d li u Nh p theo danh sách: Khi b m chu t trái vào nút “li t kê danh sách” s th y xu t hi n các giátr có th ch n. B n không th nh p thông tin khác vào ây ư c. Theo ví d hình bên thì ch có th ch n giá tr 11 ho c 23 trong m c ch n này. Khimu n xóa d li u trên trư ng này ph i b m phím <Del> ho c <Delete> Ch n có ho c không và l a ch n nhi u phương án theo danh sách: M c ch n là câu tr l i có ho c không cho câu h i i kèm. ánh d u tương ng v i câu tr l i có, khi ó s xu t hi n d u tích , ngư c l i là tr l i không. Kích nút chu t trái ho c phím <Space> t ho c b d u tích . Trong ví d hình bên tương ng v i l a ch n 2 ph l c dư i và không ch n ph l c trên 11/181
 12. 12. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 cùng. N u ánh d u vào “Ch n ph l c kê khai” thì c 3 m c dư i s ư c ánh d u và ngư c l i. Có th dùng chu t ho c bàn phím di chuy n gi a các l a ch n. Trong ví d hình bên dùng phím mũi tên lên, xu ng d ch chuy n gi a m c PL 02A/GTGT và PL 02B/GTGT. Ho c dùng nút chu t trái l a ch n. Nh p d li u theo b ng: Trên giao di n b ng b n ch nh p ư c vào các dòng chi ti t màu tr ng, các dòng màu xanh s t ng tính giá tr theo công th c tương ng. B n không th di chuy n n cũng như không th s a th ng vào các dòng màu xanh này ư c. o B m phím <Tab> ho c <Enter> di chuy n n ô ti p theo, n u mu n di chuy n ngư c v ô phía trư c thì nh n gi phím <Shift> và b m phím <Tab>. Có th s d ng chu t thay th cho t t c các thao tác này. o B m phím mũi tên lên ho c xu ng d ch chuy n lên dòng trên ho c xu ng dư i. 12/181
 13. 13. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o S d ng thanh cu n phía bên ph i b ng hi n th các dòng còn l i. N u b n b m vào các nút mũi tên thì b ng s d ch lên ho c xu ng t ng dòng. N u b n b m, gi và kéo h p cu n thì s hi n th nhi u dòng m t lúc. o B m phím F5 thêm dòng m i trong b ng. B n ch thêm ư c dòng m i khi ang dòng cu i cùng. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép thêm dòng thì dòng cu i cùng là dòng cu i c a các m c này. o B m phím F6 xóa dòng trong b ng. B n không th xóa ư c dòng u tiên. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép xóa dòng thì dòng u tiên là dòng u c a các m c này. o Dùng phím chu t trái ho c gi phím <Ctrl> và gõ phím <Page Up>, <Page Down> chuy n i gi a các Tab trên màn hình có nhi u TAB (như hình v ví d trên ây). Kích thư c và format d li u: D li u ki u s nh p ư c t i a 14 ch s (không vư t quá 100 nghìn t ). Các trư ng nh p s ti n cho phép nh p chi ti t n ng Vi t Nam và không cho phép nh p s th p phân. D u phân cách 3 s là d u ch m (.). Ví d 123.456.789 Các trư ng nh p t l cho phép nh p n 2 s th p phân. D u ch m (.) phân cách 3 s còn d u ph y (,) phân bi t ph n th p phân. Ví d 65.234,25. Trư ng ki u ngày (dd/mm/yyyy), b n ph i nh p theo úng nh d ng k c d u /. N u không nh p úng nh d ng giá tr s bi n m t khi nh y sang ô khác. Các trư ng ư c quy nh ch cho phép nh p s thì không th nh p ch . H th ng s không nh n và hi n th ch trong các trư ng h p này.1.2.11 Nh p m i, m t khai thu Trong menu "Kê khai" ch n m t t khai, xu t hi n màn hình nh p kỳ kê khai. Kỳ kê khai s hi n th theo tháng ho c quý tuỳ thu c vào m u t khai. N u t khai có ph l c i kèm thì h th ng s hi n th danh sách các ph l c l a ch n. Ch nh ng ph l c ư c ch n thì m i xu t hi n trong màn hình ti p theo. 13/181
 14. 14. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Sau khi ch n kỳ, n u t khai c a kỳ này ã ư c kê khai trư c ó thì h th ng s t ánh d u nh ng ph l c ã ư c kê khai trư c ó. B n không th xoá b nh ng ph l c này ư c. N u mu n xoá b ph l c thì vào màn hình kê khai, ch ph l c mu n xoá và b m nút "Xoá". Ví d hình trên tương ng v i t khai GTGT kh u tr tháng 01/2008. T khai này ã ư c khai trư c ó, có 3 ph l c 01-1/GTGT, 01-2/GTGT và 01- 3/GTGT ã ư c kê khai th hi n b ng d u check b m . B m vào nút " ng ý" thì khi ó màn hình kê khai s xu t hi n giao di n t khai và 3 ph l c. N u mu n xoá ph l c 01-3/GTGT thì chuy n n màn hình c a ph l c này và b m nút "Xoá".1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai Trên màn hình kê khai t khai có t t c 7 ch c năng: Thêm ph l c S d ng ch c năng này cho phép thêm m i m t ph l c khác vào t khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Thêm ph l c” ho c b m phím t t <Alt> + T. Màn hình thêm ph l c t khai xu t hi n như sau: 14/181
 15. 15. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 N u mu n thêm ph l c nào thì ch n ô check tương ng sau ó nh n chu t trái vào nút " ng ý" (ho c b m phím t t <Atl> + G) thêm m i ph l c. Ho c có th nh n chu t trái vào nút " óng" (ho c n phím t t <Alt> + N) thoát kh i màn hình mà không thêm ph l c nào. Nh p l i thông tin S d ng ch c năng này xoá b toàn các thông tin ã kê khai trên màn hình kê khai l i t u. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Nh p l i” ho c b m phím t t <Alt> + H. Ghi thông tin kê khai S d ng ch c năng này ghi l i các thông tin thay i trên màn hình t khai vào file t khai. ng d ng ki m tra d li u kê khai trư c khi ghi, n u thông tin sai h th ng s báo l i nhưng v n cho phép ghi. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Ghi” ho c b m phím t t <Alt> + G. In t khai S d ng ch c năng này in d li u kê khai trên màn hình ra m u t khai, ng d ng ki m tra d li u và ch xu t hi n màn hình in khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “In” ho c b m phím t t <Alt> + I. Màn hình in xu t hi n như sau: 15/181
 16. 16. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B n có th ch n máy in, s b n in và s trang in. M c “Ch n máy in” s hi n th tên máy in m c nh ư c c u hình trong Windows. N u không th y tên máy in thì t c là máy tính này chưa ư c cài máy in. Khi ó ph i cài máy in trư c khi s d ng ng d ng. N u mu n xem trư c màn hình in ra thì b m chu t trái vào nút “Xem trư c”. Màn hình xem trư c xu t hi n trên ó có các nút d ch chuy n gi a các trang, phóng to, thu nh , nút in và thoát. o Nút có hình mũi tên sang bên ph i d ch chuy n sang trang ti p theo. N u là trang cu i cùng thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút có hình mũi tên sang bên trái d ch chuy n sang trang trư c. N u là trang u tiên thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút phóng to ho c thu nh màn hình in. o Nút in ra máy in ng th i thoát màn hình xem trư c. o Nút thoát màn hình xem trư c. Xoá t khai S d ng ch c năng này xoá t khai ho c ph l c n u có. N u giao di n là màn hình t khai thì ng d ng s h i và cho xoá t khai (và các ph l c kèm theo n u có), ngư c l i n u là giao di n ph l c thì s h i có xoá ph l c này không và cho phép xoá ph l c hi n t i. ây là ch c năng duy nh t xoá ph l c trong trư ng h p ph l c ó không c n thi t n a. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Xoá” ho c b m phím t t <Alt> + X. Thông tin liên quan: Thêm m i ph l c K t xu t t khai 16/181
 17. 17. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 S d ng ch c năng này k t xu t d li u kê khai trên màn hình ra file excel, ng d ng ki m tra d li u và ch cho phép k t xu t ra file khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “K t xu t” ho c b m phím t t <Alt> + K. Thoát màn hình kê khai S d ng ch c năng này thoát ch c năng kê khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “ óng” ho c b m phím t t <Alt> + N.1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai Ki m tra Ki m tra l i là bư c ư c th c hi n u tiên trư c khi ghi, in ho c k t xu t t khai. H th ng s ki m tra xem t t c các m c b t bu c ph i nh p ã ư c i n thông tin chưa? ng th i i chi u ki m tra gi a các ch tiêu có úng theo quy nh kê khai không? N u có l i kê khai thì v n ư c ghi nhưng không th in ho c k t xu t t khai. Thông báo sai N u kê khai sai h th ng s thông báo có l i kê khai, t t c các ô kê khai l i s hi n th v i n n màu h ng và có m t d u phía góc trên bên ph i . Khi ưa con chu t vào d u này h th ng t hi n th n i dung l i và hư ng d n s a. H th ng t ng nh y v ô b l i u tiên. Dư i ây là m t ví d v thông báo l i. 17/181
 18. 18. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Th c hi n các bư c sau ây s a l i: o Bư c 1: ưa con chu t vào d u màu h th ng hi n th n i dung và hư ng d ns al i o Bư c 2: Th c hi n s a l i, hãy b m F1 n u c n hư ng d n chi ti t cho m c kê khai này. o Bư c 3: B m nút "Ghi" ho c "In" ho c "K t xu t" h th ng ki m tra l i d li u sau khi s a. o Bư c 4: L p l i các bư c t 1 n 3 cho n khi h th ng không xu t hi n thông báo l i. o Khi ó có th In ho c k t xu t t khai.1.2.14 Sao lưu d li u Trong trư ng h p c n cài t l i máy tính ho c chuy n ng d ng t máy này sang máy khác thì s xu t hi n nhu c u chuy n d li u kê khai t nơi này sang nơi khác. Vi c ó ư c th c hi n b ng ch c năng sao lưu và ph c h i d li u. T menu "Công c ", ch n ch c năng “Sao lưu d li u”. 18/181
 19. 19. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p vào tên file sao lưu (ví d backup). B m nút "Save" th c hi n sao lưu toàn b d li u ã kê khai ra file này. Ch y ch c năng "Ph c h i" th c hi n khôi ph c l i d li u ã sao lưu.1.2.15 Ph c h i d li u T menu "Công c ", ch n ch c năng “Ph c h i d li u”. 19/181
 20. 20. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p vào file ch a d li u ã sao lưu ( ư ng d n y ). B m nút "Open" th c hi n khôi ph c l i toàn b d li u ã sao lưu vào ng d ng.1.2.16 K t xu t ra file PDF Trong trư ng h p ngư i s d ng không có máy in laser ho c có m c ích khác thì có th k t xu t t khai ra file .PDF th c hi n i u ó c n làm 3 bư c sau: Cài t ph n m m h tr k t xu t ra file PDF Vào thư m c PDF Writer, l n lư t ch y cài t 2 file Converter.exe và CuteWriter.exe (theo hư ng d n trên màn hình). Cài xong trong m c Start -> Settings -> Printers and Faxes s xu t hi n máy in tên là CutePDF Writer. C u hình kiêu gi y A4 cho máy in CutePDF Writer, b ng cách kích ph i chu t vào tên máy in, ch n m c Device Settings, t i m c From To Tray Assignment (Onlyone) ch n ki u A4. 20/181
 21. 21. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 K t xu t t khai ra file PDF T ng d ng h tr kê khai, m t khai c n k t xu t. Ch n nút In s xu t hi n màn hình: Ch n máy in tên là “CutePDF Writer”, b m nút In. H th ng s h i tên file. Ngư i dùng gõ tên file và b m Save. 21/181
 22. 22. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 In t khai t file PDF in t khai ra úng thì c n ph i cài t và in t b n Acrobat Reader 5. Cài t b ng cách ch y file AcrobatReader5.exe trong ĩa CD. Sau ó m file t khai v a k t xu t ra và ch n Print. 22/181
 23. 23. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chú ý: N u trong t khai bao g m c các trang có kh gi y A4 d c và A4 ngang thì khi in ch ư c phép ch n In l n lư t các trang. Khi in n trang có kh gi y A4 ngang nh n vào nút Properties thi t l p l i thông s trang In như sau: Trong c a s làm vi c Advanced ch n m c Layout OptionsOrientation và thi t l p l i thông s là Landscape (In ngang). Nh m OK tr l i màn hình ch n thông s In ban u. Sau khi In xong các trang có kh gi y A4 ngang c n thi t l p thông s Layout OptionsOrientation tr l i giá tr Portrait ti p t c In các trang có kh gi y A4 d c. B các check trư c khi nh m OK In:Sharink oversized pages to paper sizeExpand small pages to paper sizeAuto-rotate and center pages 23/181
 24. 24. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.17 Danh m c Ch c năng ăng ký danh m c dùng ăng ký các danh m c bi u thu doanh nghi p thư ng s d ng c a hai lo i t khai thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t. N u không s d ng ch c năng này thì m c nh t t c các danh m c s ư c ưa vào danh sách ch n trong các t khai này khi kê khai. Ngoài ra, v i danh m c bi u thu tiêu th c bi t ch c năng ăng ký danh m c còn cho phép ngư i dùng thay i giá tr bao bì (n u có) tương ng v i thông tư (quy t nh) c a t ng c c thu phát hành. B ng danh m c thu dùng kê khai luôn là hi n hành i v i ngày h th ng, không th m b ng danh m c ã h t th i h n hi u l c so v i ngày h th ng. Ch y ch c năng này như sau: S d ng ch c năng này ăng ký danh m c bi u thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t t n t i trong h th ng d li u. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “ ăng ký danh m c”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: ây là danh m c "Bi u thu tài nguyên". Mu n ăng ký bi u thu nào ngư i s d ng ch n vào dòng có m t hàng tương ng. Sau khi ã ăng ký xong danh m c cho bi u thu n nút "Ghi" lưu thông tin ã ăng ký vào d li u riêng c a doanh nghi p. Và ch n nút " óng" k t thúc làm vi c. Tương t như v y ăng ký danh m c bi u thu tiêu th c bi t ngư i s d ng ch n c a s làm vi c ti p theo "Bi u thu tiêu th c bi t" cu i c a s làm vi c: 24/181
 25. 25. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.18 Tra c u t khai S d ng ch c năng này tra c u t khai t n t i trong h th ng d li u c a doanh nghi p. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “Tra c u t khai”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: Khi b t u làm vi c h th ng m c nh ch n lo i t khai là t t c và t kỳ kê khai, n kỳ kê khai là năm hi n t i. 25/181
 26. 26. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Trong danh sách th xu ng "Lo i t khai" ch n lo i t khai th c hi n tra c u. Sau khi l a ch n xong lo i t khai tra c u h th ng s t ng thay i ki u nh p kỳ kê khai cho phù h p. Ngư i s d ng có th thay i giá tr t kỳ, n kỳ m c nh cho phù h p v i i u ki n tra c u c th . Ví d : Khi ch n "T khai GTGT kh u tr " h th ng s t ng i n giá tr là năm và tháng hi n t i và 2 ô nh p t kỳ n kỳ (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Tương t n u ngư i s d ng ch n "T khai TNDN t m n p quý" 2 ô nh p t kỳ n kỳ s có giá tr là quý và năm hi n t i (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Trong trư ng h p ngư i s d ng ch n lo i t khai là "T t c " ho c "T khai quy t toán năm" thì giá tr 2 ô nh p t kỳ n kỳ ch là năm hi n t i (2008). Chú ý: N u 2 ô nh p t kỳ, n kỳ ư c xóa tr ng h th ng s cho phép cho c u toàn b các t khai ( không ph thu c và i u ki n kỳ kê khai). N u m t trong 2 ô nh p ư c xóa tr ng h th ng ch tra c u d a trên ô nh p có giá tr . Sau khi ã l a ch n xong các i u ki n lo i t khai và kỳ kê khai th c hi n tra c u ngu i s d ng có th n phím "Enter", t h p phím "Alt+C" hay nh n vào nút "Tra c u" th c hi n tra c u. Ví d dư i ây th c hi n tra c u t t c các t khai có kỳ kê khai t tháng 1 n tháng 12 năm 2008: có th m m t t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng ch n úng t khai c n m ư c ánh d u b ng dòng màu xanh trên màn hình hi n th k t qu sau ó có th n t h p phím "Alt+M" ho c nh n vào nút "M " th c hi n ch c năng m t khai. Chú ý: Nh ng dòng có màu tương ng v i nh ng t khai có kỳ hi u l c không úng. Ngư i s d ng không th s d ng ch c năng "M " i v i nh ng 26/181
 27. 27. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 t khai này. có th xóa m t hay nhi u t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng check ch n vào các ô ch n có dòng tương ng v i các t khai c n xóa sau ó có th n t h p phím "Alt+X" ho c nh n vào nút "Xóa" th c hi n ch c năng xóa t khai. Màn hình xu t hi n thông báo như sau: Ch n "Có" n u mu n th c s xóa d li u và "Không" n u ngư c l i. Chú ý: l a ch n t t c các t khai hi n th trên c a s làm vi c ngư i s d ng có th check ch n vào nút ch n trên cùng c a c a s hi n th k t qu tra c u2 M B O C A CƠ QUAN THU2.1 B n quy n ng d ng h tr kê khai thu thu c b n quy n c a T ng c c thu nhà nư c Vi t Nam. ng d ng h tr kê khai ư c T ng c c thu phát mi n phí cho các cơ s s n xu t kinh doanh nh m h tr các ơn v này trong quá trình kê khai thu . B n quy n ư c pháp lu t nhà nư c Vi t Nam b o h .2.2 Tính tin c y T ng c c thu Vi t Nam m b o ch t lư ng c a ng d ng h tr kê khai, m i thông tin ư c kê khai và ki m tra trong ng d ng này m b o úng theo pháp lu t quy nh và ư c cơ quan thu ch p nh n. Tuy nhiên khi s d ng nên ki m tra c n th n các thông tin kê khai m b o chính xác. 27/181
 28. 28. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.42.3 B n c n in t khai Sau khi kê khai b n c n ph i in t khai có mã v ch 2 chi u, ký tên, óng d u và n p cho cơ quan thu theo úng quy nh hi n hành. n v kê khai ký tên óng d u th hi n cam k t m b o thông tin kê khai là chính xác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin này. Mã v ch ch có ý nghĩa mã hoá các thông tin kê khai trên t khai thành d ng có th c ư c b ng máy.2.4 Lưu tr t khai M c dù d li u t khai ư c lưu trong ng d ng, nhưng cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i lưu tr b n in ã ư c ký tên óng d u ph c v cho công tác thanh ki m tra sau này. 28/181
 29. 29. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p Cơ s kinh doanh ph i ghi y các thông tin cơ b n c a cơ s kinh doanh theo ăng ký thu v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như: Mã s thu : Ghi mã s thu ư c cơ quan thu c p khi ăng ký n p thu . Tên Ngư i n p thu : Khi ghi tên cơ s kinh doanh ph i ghi chính xác tên như tên ã ăng ký trong t khai ăng ký thu , không s d ng tên vi t t t hay tên thương m i. a ch tr s : Ghi úng theo a ch nơi t văn phòng tr s ã ăng ký v i cơ quan thu . S i n tho i, s Fax và a ch E-mail c a doanh nghi p cơ quan thu có th liên l c khi c n thi t. Ngành ngh kinh doanh chính, s tài kho n ngân hàng và ngày b t u năm tài chính i v i t khai thu nh p doanh nghi p và thu nh p cá nhân. N u cơ s kinh doanh có i lý thu thì ghi y các thông tin cơ b n c a i lý thu theo ăng ký v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như các thông tin c a cơ s kinh doanh N u có s thay i các thông tin trên, Ngư i n p thu ph i th c hi n ăng ký b sung v i cơ quan thu theo qui nh hi n hành và kê khai theo các thông tin ã ăng ký b sung v i cơ quan thu .3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng: Các quy nh chung: T khai thu ư c g i n cơ quan thu ư c coi là h p l khi: T khai ư c l p và in úng m u quy nh Có ghi y các thông tin v tên, a ch , mã s thu , s i n tho i... c a ngư i n p thu . ư c ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i n p thu ký tên và óng d u vào cu i c a t khai. Có kèm theo các tài li u, b ng kê, b ng gi i trình theo ch quy nh. M c ích: Ngư i dùng nh p các thông tin cho t khai, lưu l i vào h th ng máy tính và in ra các t khai theo quy nh hi n hành có mã hóa b ng mã v ch n p cho các cơ quan thu . Tính năng h tr hư ng d n kê khai: Tài li u hư ng d n kê khai là m t tài li u c l p n m ngoài tài li u hư ng d n 29/181
 30. 30. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 s d ng h th ng HTKK 3.1.3 Tuy nhiên trong tài li u tr giúp c a chương trình s nói chi ti t n hư ng d n kê khai cho t ng ch tiêu. B n hãy xem tài li u hư ng d n kê khai ho c n phím “F1” trên bàn phím khi s d ng h th ng HTKK 3.1.3 B n s ư c tr giúp chi ti t v Hư ng d n kê khai thu theo t ng bi u m u thu tương ng trên ng d ng. Ngư i th c hi n các ch c năng kê khai là: K toán doanh nghi p.3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT kh u tr (01/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Ch n ngành ngh kinh doanh: B n hãy l a ch n nghành ngh kinh doanh c a ơn v mình trong Danh m c ngành ngh kinh doanh g m có 3 lo i ngành ngh : Ngành hành s n xu t kinh doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t c a các công ty x s ki n thi t 30/181
 31. 31. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch n các ph l c i kèm t khai: Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT kh u tr m u 01/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Hư ng d n nh p d li u : Ph n thông tin chung: trên màn hình chi ti t s l y d li u ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" và hi n th các thông tin sau: o Tên t khai o Kỳ tính thu o Mã s thu o Ngư i n p thu o Mã s thu c a i lý 31/181
 32. 32. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Tên i lý thu Ph n Thông tin chi ti t Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh (s 0), riêng ch tiêu s [21] m c nh là tr ng. Chi ti t ch tiêu c n nh p: o Nh p các ch tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] d ng s Chi ti t ch tiêu ng d ng t tính: o Ch tiêu [21]: N u b n l a ch n “Không phát sinh ho t ng mua bán trong kỳ” thì ng d ng s khóa không cho kê khai các ch tiêu t [23] n [35]. N u các ch tiêu này ã kê khai thì ng d ng ưa ra thông báo “Các s li u ã có trong các ch tiêu phát sinh trong kỳ s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?”. N u b n ch n “Có” thì ng d ng th c hi n khóa các ch tiêu này và t l i giá tr b ng 0, n u b n ch n “Không” thì ng d ng s quay l i màn hình kê khai và cho phép b n kê khai ti p các ch tiêu này. o Ch tiêu s [22]: Ch tiêu Thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang [22] ư c l y t ch tiêu [43] c a kỳ trư c chuy n sang, có th s a, n u s a khác v i ch tiêu [43] c a kỳ trư c thì có c nh báo và v n cho phép in t khai. N u không có t khai kỳ trư c thì ng d ng giá tr m c nh b ng 0 và cho phép b n nh p giá tr . o Ch tiêu [23]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [23] = T ng c t (8) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [24]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [24] = T ng c t (10) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [25]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì ch tiêu này s ư c tính b ng t ng c a c t (10) dòng 1 (Thu GTGT c a Hàng hóa, d ch v dùng riêng cho SXKD ch u thu GTGT i u ki n kh u tr thu ) trên b ng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 ph n B trên b ng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 ph n B trên b ng kê 01- 4B/GTGT, có th s a. N u trong trư ng h p không có ph l c thì ch tiêu [25] NNT t nh p. o Ch tiêu [26]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 1 (T ng hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [27] = [29] + [30] + [32] o Ch tiêu [28] = [31] + [33] o Ch tiêu [29]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 2 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 0%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không 32/181
 33. 33. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ư c s a. o Ch tiêu [30]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 3 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 5%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [31]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 3 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000) o Ch tiêu [32]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 4 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 10%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [33]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 4 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000 ) o Ch tiêu [34] = [34] = [26] + [27] và không ư c s a o Ch tiêu [35] = [35] = [28] và không ư c s a o Ch tiêu [36] = ư c tính theo công th c [36] = [35] - [25] và không ư c s a o Ch tiêu [39]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_5/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t dòng T ng c ng s ti n thu ã n p trên b ng kê 01-5/GTGT o Ch tiêu [40a] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0 o Ch tiêu [40b]: NNT t nh p b ng ch tiêu [28a] trên t khai 02/GTGT, ki m tra [40b] <= [40a] o Ch tiêu [40]: ư c tính theo công th c [40] = [40a] – [40b] o Ch tiêu [41] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0 o Ch tiêu [43]: ư c tính theo công th c [43] = [41] –[42], Không ư c s a ch tiêu này. Ch tiêu này s ư c chuy n lên ch tiêu [11] c a kỳ tính thu ti p theo li n k o i v i kỳ kê khai tháng 4, 5, 6 /2012 n u NNT thu c i tư ng ư c gia h n thì check vào ô “ Gia h n” và l a ch n lý do ư c gia h n trong combobox “Lý do gia h n” g m: DN v a và nh ư c gia h n theo NQ13/NQ-CP 33/181
 34. 34. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 DN có nhi u lao ng ư c gia h n theo NQ13/NQ-CP Nh p ph l c 01-1/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v bán ra) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2) - Ký hi u: NNT t nh p ki u text, t i a 10 ký t o C t (3) - S : NNT t nh p ki u text, t i a 7 ký t o C t (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NNT t nh p, ki u dd/mm/yyyy và ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu . o C t (5) -Tên ngư i mua: NNT t nh p ki u text o C t (6) -MST ngư i mua: NNT t nh p MST theo úng c u trúc 10 ho c 13 ký t , n u nh p 14 ký t thì ký t th 11 ph i là d u ng ch ngang, cho phép null. o C t (7) - M t hàng: NNT t nh p ki u text, cho phép null o C t (8) - Doanh s bán chưa có thu : NNT t nh p ki u s o C t (9) Thu GTGT: ng d ng h tr t tính tương ng v i thu su t c a các dòng tương ng, làm tròn n ng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xu ng) o Dòng 1: tr ng 34/181
 35. 35. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Dòng 2: B ng giá tr côt (8) * 0%. o Dòng 3: B ng giá tr côt (8) * 5%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 4: B ng giá tr côt (8) * 10%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 5: NNT t nh p ki u s o Ghi chú: NNT t nh p ki u text, cho phép null o T ng doanh thu HHDV bán ra = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 1 + t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng doanh thu HHDV bán ra ch u thu GTGT = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng thu GTGT c a HHDV bán ra = T ng c ng C t 9 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) B m F5 thêm dòng B m F6 xoá dòng t i v trí con tr o Các ch tiêu t ng ưa lên ho c ki m tra v i t khai 01/GTGT : o Dòng t ng hàng 1 c t 8 c a b ng kê ưa lên ch tiêu [26] c a t khai o Dòng t ng hàng 2 c t 8 ưa lên ch tiêu [29] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 8 ưa lên ch tiêu [30] c a t khai o Dòng t ng hàng 4 c t 8 ưa lên ch tiêu [32] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 9 ưa lên ch tiêu [31] c a t khai o Dòng t ng hàng 4 c t 9 ưa lên ch tiêu [33] c a t khai Ngoài cách nh p tr c ti p vào chương trình có th ch n ch c năng “Nh n d li u t file”: Nh p vào nút “T i b ng kê” : 35/181
 36. 36. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch n n file Excel b ng kê c a mình (Lưu ý: file này ph i d a trên m u chu n do T ng C c Thu ban hành. Trong file template này có m t Sheet hư ng d n làm template chu n) o n vào nút “Open” ưa dũ li u vào chương trình o D li u ư c ưa vào cũng ư c ki m tra như cách nh p tr c ti p, n u d li u ô nào sai thì giá tr s t là tr ng ho c = 0 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: M u này dùng làm ph l c cho c t khai m u 01/GTGT và 02/GTGT. i v i t khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, d ch v dùng cho d án u tư. o i v i t khai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT ng d ng không cho hi n th 3 dòng u o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú. o MST ngư i bán : nh p ki u s , ki m tra c u trúc (theo qui t c ánh MST c a t ng c c thu ). Trư ng h p mã s thu có 11 s (xxxxxxxxxx-x) ho c 14 s (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì ch nh p 10 ho c 13 s , b s cu i cùng 36/181
 37. 37. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 không nh p; cho phép tr ng. o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o C t (8) cho phép nh p s âm o C t (10) ng d ng h tr t tính b ng c t (8) * c t (9), có th s a, cho phép nh p s âm o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [24] trên t khai B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT Nh p ph l c 01-3/GTGT (B ng gi i trình kê khai i u ch nh) o Các ch tiêu c n nh p • C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng • C t (2) – Lo i xe: Cho phép NNT nh p ki u text • C t (3) – ơn v tính: M c nh là “Chi c”, cho phép s a • C t (4), (5), (6): NNT t nh p ki u s không âm, và c t (5) < = (4) • C t (7): Nh p ki u text o Các ch tiêu tính toán: • C ng dòng 1- Xe ô tô: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n I • C ng dòng 2 – Xe hai bánh g n máy: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n II • T ng c ng: L y t ng s Ô tô + T ng s xe hai bánh g n máy Nh p ph l c 01-4A/GTGT (B ng phân b s thu ư c kh u tr trong kỳ) o Nh p các ch tiêu ki u s , A1, A2, A3, B1, B2, B4 ki u s o Các ch tiêu tính toán: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B2/B1 • B5 = B4 * B3 37/181
 38. 38. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Trư ng trư ng h p có ph l c 01_1/GTGT và 01_2/GTGT ính kèm thì ng d ng h tr t l y các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4 t các ph l c này lên, có th s a • A1 = T ng c t (10) dòng 1 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 2 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01_2/GTGT • B1 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra (*) trên ph l c 01_1/GTGT • B2 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra ch u thu GTGT (**) trên ph l c 01_1/GTGT • B4 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01-2/GTGT Nh p ph l c 01-4B/GTGT ( B ng phân b s thu ư c kh u tr trong năm) o Chi ti t các ch tiêu: Nh p các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4, B6 d ng s , không âm o Các ch tiêu t tính: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B1 + B2 • B5 = B4 * B3 • B7 = B5 – B6 Nh p ph l c 01-5/GTGT ( B ng kê s thu ã n p vãng lai ngo i t nh) Chi ti t các ch tiêu c n nh p o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2); (4); (5): NNT t nh p ki u text. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (2) o C t (3): T nh p ki u ngày tháng và không ư c l n hơn ngày hi n t i. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (3) o C t (6): T nh p ki u s , không âm Nh p ph l c 01-6/GTGT (B ng phân b thu giá tr gia tăng cho a phương nơi óng tr s chính và cho các a phương nơi có cơ s s n xu t tr c thu c không th c hi n h ch toán k toán): Ph n Thông tin chung: o Ch tiêu [06] = ch tiêu [40] trên t khai 01/GTGT o Ch tiêu [07]: NNT t nh p d ng s Ph n thông tin chi ti t: 38/181
 39. 39. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu nh p: • Ch tiêu [09], [10] cho phép NNT nh p, d ng text, dài t i a 100. • Ch tiêu [11] cho phép NNT nh p, ki m tra c u trúc c a MST. • Ch tiêu [12], [13] cho phép NNT nh p, d ng sCác ch tiêu t tính toán: ng d ng h tr tính theo công th c • Ch tiêu [14] = ch tiêu [12] + ch tiêu [13] • Ch tiêu [15] = (1% * [12]) + (2% * [13]) • Ch tiêu [16]= T ng các ch tiêu [15] • Ch tiêu [17]= [06] *( [14] / [07]), Khi Ghi d li u thì ki m tra [06] < [16], n u không thì thông báo xoá d li u c t 17 • Ch tiêu [18] = t ng các ch tiêu [17], ki m tra <= [40] trên 01/GTGT • Ch tiêu [19]= [06] – [16] • Ch tiêu [20] = [06] – [18], n u [06] > [16] thì [20] = 0 B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” NNT ph i nh p thêm các thông tin v l n b sung và ngày l p t khai b sung như sau: Ch n nút “ ng ý” khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 39/181
 40. 40. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. n nút “T ng h p KHBS” các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [22], [25], [31], [33], [42] Chi ti t các ch tiêu trên KHBS o c t S ã kê khai: l y giá tr c a t khai trư c ó o c t S i u ch nh: L y giá tr ư c i u ch nh trên T khai i u ch nh o C t Chênh l ch gi a s i u ch nh v i s ã kê khai = S i u ch nh - S ã kê khai o S ngày n p ch m ư c tính t ngày ti p theo sau h n n p cu i cùng c a t khai n ngày l p KHBS trên ng d ng HTKK bao g m c ngày ngh , ngày l . 40/181
 41. 41. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o S ti n ph t ch m n p = S ngày PCN * S ti n ch m n p * 0,05% o N i dung gi i thích và tài li u ính kèm: NNT t nh p các gi i trình cho t khai b sung vào ph n này. Ch n nút “Ghi” hoàn thành vi c kê khai b sung3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT cho D án u tư (02/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Ch n lo i t khai (t khai l n u ho c t khai b sung) và ch n các ph l c c n kê khai sau ó nh n nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT cho D án u tư m u 02/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: 41/181
 42. 42. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK 3.1.3: Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Các ch tiêu NNT t nh p: [24], [25] , [26], [27], [28a], [30], [31] ki u s , không âm. Ki m tra [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng [29], không th a mãn i u ki n thì ng d ng ưa ra c nh báo “T ng ch tiêu [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng ch tiêu [29]”. Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính toán : o Ch tiêu [21]: t ng chuy n t chì tiêu [32] kỳ trư c sang, cho phép s a, n u s a khác thì c nh báo vàng và v n cho in t khai. o Ch tiêu [22]: B ng t ng c t (8) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [23]: B ng t ng c t (10) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [28] = [23] + [25] – [27], ki m tra N u [28a] > [21] + [28] thì ng d ng ưa ra c nh báo và không cho in N u [28] < [28a] < [28] + [21] thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng và v n cho in o Ch tiêu [29] = [21] + [28] – [28a] o Ch tiêu [32]= [29] – [30] – [31] 42/181
 43. 43. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú.(C t MST n u có nh p thì ki m tra c u trúc theo qui nh c a CQT.) o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 so sánh v i ch tiêu [22] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). o B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). o “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 43/181
 44. 44. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. 44/181
 45. 45. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [21], [23], [30], [31], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT tr c ti p (03/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT tr c ti p m u 03/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó 45/181
 46. 46. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o Ch tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] ki u s , không âm Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [27]= [21] – [24] o Ch tiêu [28] = [22] – [25] o Ch tiêu [29] = [23] – [26] o Ch tiêu [30] =[27] * 0% o Ch tiêu [31] =[28] *5%, n u [28] < 0 thì [31] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] * 10%, n u [29] < 0 thì [32] = 0 o Ch tiêu [33]= [21] + [22] +[23] o Ch tiêu [34] = [30] + [31] +[32] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 46/181
 47. 47. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [30], [31], [32] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.4 T khai thu GTGT m u 04/GTGT (Dành cho ngư i n p thu tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên doanh thu) Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT tr c ti p (04/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT tr c ti p m u 04/GTGT. 47/181
 48. 48. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o T i c t “Ch tiêu”: Cho phép NNT ch n ngành ngh trong combobox bao g m 7 nhóm ngành ( ph l c 05 ính kèm ). o Ch tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] ki u s , không âm o Ch tiêu [24], [25], [26] nh p d ng xx,xx Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [27]= [21] * [24] o Ch tiêu [28] = [22] * [25] o Ch tiêu [29] = [23] * [26] o Ch tiêu [30] =[27] * 0% o Ch tiêu [31] = [28] * 5% o Ch tiêu [32] = [29] * 10% o Ch tiêu [33]= [21] + [22] +[23] o Ch tiêu [34] = [30] + [31] +[32] o Khi ch n 1 ngành ph n 1 thì ng d ng s t ng thêm dòng các ph n 48/181
 49. 49. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 2, 3, 4. M i ngành có th nh p nhi u dòng khác nhau, không c nh báo gì B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [30], [31], [32] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.5 T khai thu GTGT m u 05/GTGT (T m n p trên doanh s i v i kinh doanh ngo i t nh) Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT (05/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 49/181
 50. 50. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT m u 05/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o Ch tiêu [21], [22]: t nh p, d ng s , không âm o Ch tiêu [23]: M c nh là 1%, không cho s a o Ch tiêu [24]: M c nh là 2%, không cho s a 50/181
 51. 51. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [25]= [21] * 1% o Ch tiêu [26] = [22] * 2% o Ch tiêu [27] = [25] + [26] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [25], [26] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.6 T khai Bi u thu xác nh thu s thu GTGT ư c ưu ãi theo ngh quy t 08/2011/NQ13 Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai/ Thu Giá Tr Gia Tăng” ch n PL thu 51/181
 52. 52. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 GTGT ưu ãi NQ09 (01-7/GTGT). Khi ó s hi n th t khai dư i d ng file excel: NSD ch n Save As t i file excel t máy v , NSD nh p các ch tiêu trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm v i t khai 01/GTGT n p cho Cơ quan Thu .3.3.7 Ph l c mi n thu Giá tr gia tăng - M u s : 02/MT-GTGT (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai/ Thu Giá Tr Gia Tăng” ch n PL mi n thu GTGT (02/MT-GTGT). Khi ó s hi n th ph l c dư i d ng file excel: 52/181
 53. 53. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 NSD ch n Save As t i file excel t máy v , NSD nh p các ch tiêu trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm v i t khai 01/GTGT n p cho Cơ quan Thu .3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01A/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT.Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01A/TNDN A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút l nh “ ng ý” màn hình kê khai hi n th ra như sau: 53/181
 54. 54. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p o NNT t nh p các ch tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [31] d ng s , không âm o Ch tiêu [30]: M c nh là 25%, cho phép s a o Ngư i ký, Ngày ký m c nh l y qua h th ng HTKK, và ngư i dùng có th s a l i. o NNT ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q – TTg i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Chi ti t các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [23] = [21] – [22] o Ch tiêu [26]= [23] + [24] – [25] o Ch tiêu [29] = [26] – [27] – [28], n u âm thì [29] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] *[30] – [31], n u âm thì [32] =0, cho phép s a 54/181
 55. 55. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các i u ki n ki m tra/ công th c o N u [26] – [27] < 0 thì không ư c nh p ch tiêu [28] o N u [26] <0 thì không ư c nh p các ch tiêu t [28] n [32] o N u [26] >= 0 thì ki m tra [28] < = [26] o N u ch tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32] t ng thi t l p = 0 và không cho phép s a. o N u [29] > 0 thì ki m tra [31] < [29] * [30]. N u sai có c nh báo “S thu TNDN d ki n mi n, gi m [31] ph i nh hơn ho c b ng s thu TNDN phát sinh trong kỳ [29] * [30]”. Nh p ph l c 05/TNDN (Ph l c tính n p thu TNDN có các cơ s s n xu t h ch toán ph thu c) o Các ch tiêu c n nh p C t (1) – S TT: ng d ng h tr t ng tăng NNT nh p các thông tin như tên a phương, tên cơ s SX ph thu c, MST c t Tên doanh nghi p/ Mã s thu khi ó ng d ng s ưa các thông tin này sang c t “Ch tiêu” vào các dòng tương ng. dòng “T i nơi có tr s chính” thì ng d ng h tr l y thông tin Tên doanh nghi p và Mã s thu t t khai lên. thêm cơ s h ch toán b n ch n F5 khi ó ng d ng h tr t sinh ra thêm 3 dòng trong ó: • Dòng 1: Tên a phương: • Dòng 2: Tên cơ s SX ph thu c: ” • Dòng 3: là “Mã s thu : ” Ki m tra MST này ph i có 10 ký t u trùng v i MST c a tr s chính và các ia phương khác nhau không ư c nh p trùng MST v i nhau C t (3) – T l phân b : • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: M c nh là 100% và không cho s a • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: NNT nh p d ng xx,xx%, ki m tra t ng các chi nhánh ph i b ng 100%, n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “T ng t l phân b c a các chi nhánh ph i b ng 100%”. C t (9) – Không cho nh p i v i t khai quý: o Các ch tiêu tính toán C t (4), (5), (6), (7) – S thu t m n p t ng quý: 55/181
 56. 56. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: ng d ng h tr t ng l y lên t ch tiêu [32] trên t khai c a quý tương ng, cho phép s a. • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: ng d ng h tr tính theo công th c b ng T l phân b c a chi nhánh ó nhân v i S thu t m n p quý c a toàn b doanh nghi p C t (8) = (4)+(5)+(6)+ (7) C t (10) = [8] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên 56/181
 57. 57. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [31] , [32], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01B/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01B/TNDN: Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [22], [23], [30], NNT t nh p, ki u s >= 0, m c nh là 0 o Ch tiêu [24] NNT t nh p, d ng xx,xxxx% o Ch tiêu [25] NNT t nh p, d ng xx% 57/181
 58. 58. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [26] NNT t nh p, d ng xx%. N u NNT ch n “ ư c hư ng nhi u m c ưu ãi”, thì ng d ng s ưa ra thông báo “ Các ch tiêu liên quan n m c thu su t ưu ãi [26], [29] s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?” N u NNT ch n “Có” thì ng d ng s t l i giá tr hai ch tiêu này b ng 0 và cho phép NNT nh p nhi u m c thu su t t i ch tiêu [26], n u ngư c l i thì ng d ng s quay v màn hình nh p t khai ban u. Lưu ý: Do ch tiêu này v a nh p ki u s v a nh p ki u text nên khi nh p t khai này c n ch nh nh d ng c a máy tính v d ng 123.456.789.00 khôngb m t giá tr nh p sau d u ph y. o Ki m tra ch tiêu [30] <= [27]. N u sai có c nh báo “Thu TNDN d ki n mi n, gi m [30] ph i nh hơn ho c b ng Thu TNDN phát sinh trong kỳ [27]” o Ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q – TTg i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = [22] +[23] o Ch tiêu [27]= [28] + [29] o Ch tiêu [28] = [22] *[24]*[25] o Ch tiêu [29] = [23] * [24] * [26]. N u NNT u c hư ng nhi u m c ưu ãi thì ch tiêu này không h tr tính toán mà ư c nh p. o Ch tiêu [31] = [27] – [30] Vi c kê khai t khai b sung c a m u 01B/TNDN tương t như t 01A/TNDN, kê khai i u ch nh b sung cho các ch tiêu [28], [29], [30]3.4.3 T khai thu nh p doanh nghi p cho chuy n như ng B S - 02/TNDNCách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “TK TNDN cho chuy n như ng B S” khi ó màn hình “Ch n kỳ tính thu ” s hi n th . i v i T khai thu 02/TNDN, UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo tháng” ho c “T khai l n phát sinh” b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, lo i t khai. Sau ó nh n nút “ ng ý” hi n th ra t khai TNDN chuy n như ng B S m u 02/TNDN. 58/181
 59. 59. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khai T khai theo Quý Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n kỳ kê khai là Quý, tr ng thái t khai là Tkhai l n u, sau ó nh n nút l nh “ ng ý” màn hình kê khai hi n th ra nhưsau: Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Ch tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [38], [40], [41] cho phép NSD t nh p, ki u s m c nh là 0 Ch tiêu [34] cho phép NSD t nh p d ng s , ki m tra: ch tiêu [34] < = [33] Ch tiêu [36], [42] m c nh là 25%, không cho phép s a Ch tiêu [43] m c nh là 2%, không cho phép s a Các ch tiêu tính toán 59/181
 60. 60. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ch tiêu [26] = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] Ch tiêu [33]= [25] - [26] , ki m tra n u [33] < =0 thì không cho nh p ch tiêu [34] và ch tiêu [37] = 0, [39] = 0 Ch tiêu [35] = [33] - [34] Ch tiêu [37] = [35] * [36], n u âm thì [37] = 0 Ch tiêu [39] = [37] - [38], n u âm thì [39] = 0 Ch tiêu [44]: o N u ch tiêu [41] < > 0 ch tiêu [44] = ( [40] - [41] ) * 25% , cho phép s a o N u ch tiêu [41] = 0 ch tiêu [44] = [40] * 2%, cho phép s a Các i u ki n ki m tra/ công th c Ki m tra ch tiêu [34] <= [33]. N u không th a mãn thì ng d ng ưa ra c nh báo “S l tư ho t ng chuy n như ng b t ng s n ư c chuy n kỳ này [34] ph i nh hơn ho c b ng Thu nh p t ho t ng chuy n như ng b t ng s n [33]” Trên m u in h tr ph n ghi chú ti u m c h ch toán cu i t khai: o i v i hình th c kê khai khi bàn giao b t ng s n thì h ch toán trên ch tiêu [39] o i v i hình th c kê khai thu ti n theo ti n thì h ch toán trên ch tiêu [44] B.Trư ng h p khai T khai l n phát sinh Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng khi ó màn hình kê khai ô check “T khai l n phát sinh” s b m i và UD cho phép NNT kê khai t khai theo t ng ngày và không có t khai b sung như sau: b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n các thông tin v kỳ kê khai, ngành ngh kinh doanh, các ph l c sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính và kê khai các ch tiêu như t khai quý. C. Trư ng h p khai t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 60/181
 61. 61. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u 61/181
 62. 62. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c at khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS • N u kê khai ph n I thì ưa các ch tiêu lên KHBS g m: [37], [38], [39] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch [39] lên ph n t ng h p • N u kê khai ph n II thì ưacác c h tiêu lên KHBS g m: [44] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch [44] lên ph n t ng h p • N u kê khai c 2 ph n I và ph n II thì ưa các ch tiêu KHBS g m: [37], [38], [39], [44] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch t ng [39] + [44] lên ph n t ng h p3.4.4 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “Quy t toán TNDN (03/TNDN)” khi ó màn hình “Ch n kỳ tính thu ” s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNDN m u 03/TNDN. 62/181
 63. 63. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p o i chi u gi a ch tiêu trên t khai và ch tiêu trên ph l c thì c nh báo sai trên t khai. Khi các i u ki n b t bu c úng trên t khai ã m b o thì cho ghi t khai. o Ch tiêu [01] l y t giá tr tham s Kỳ tính thu ã nh p màn hình “ Ch n kỳ tính thu ” o Các ch tiêu A1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11,C2, C3, C8, C9, C10, D cho phép NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu B14: cho phép NNT t nh p, ki u s , cho phép nh p s âm o Ch tiêu C5: cho phép NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0, ki m tra C5 ph i < = 10% * C4 o Check vào ô có gia h n n u doanh nghi p ư c gia h n o i v i năm 2009 theo ngh nh 30/NQ-CP o i v i năm 2010 theo Q 21/2011/Q -TTg o i v i năm 2011 theo Q 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu A1: Khi kê khai mà có các ph l c 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN thì ch tiêu A1 ư c tính b ng t ng [19] trên ph l c 03- 1A/TNDN c ng ch tiêu [16] trên ph l c 03-1B/TNDN c ng ch tiêu [28] trên ph l c 03-1C/TNDN, cho phép s a o Ch tiêu B1= B2 + B3 + B4 + B5 + B6 63/181
 64. 64. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu B7= B8 + B9 + B10 + B11 o Ch tiêu B12= A1 + B1 –B7 o Ch tiêu B13= B12 –B14 o Ch tiêu C1 = B13 o Ch tiêu C3: Khi kê khai mà có ph l c 03-2A/TNDN i kèm thì C3 ư c tính b ng t ng c t (4) trên ph l c 03-2A/TNDN. o Ch tiêu C4= C1 –C2 –C3, n u C4 < 0 thì không cho nh p C5 và C7 = 0 o Ch tiêu C6= C4 –C5 o Ch tiêu C7= ch tiêu C6 * 25% o Ch tiêu C8: Khi kê khai mà có các ph l c 03_3A/TNDN, 03_3B/TNDN i kèm thì C8 ư c tính b ng t ng ch tiêu [4] trên ph l c 03_3A/TNDN + ch tiêu [07] trên ph l c 03_3B/TNDN o Ch tiêu C9: Khi kê khai mà có các ph l c 03_3A/TNDN, 03_3B/TNDN, 03-3C/TNDN i kèm thì C9 ư c tính b ng t ng ch tiêu [9] trên ph l c 03_3A/TNDN + ch tiêu [11] trên ph l c 03_3B/TNDN + ch tiêu [4] trên ph l c 03_3C/TNDN o Ch tiêu C10: Khi kê khai mà có các ph l c 03-4/TNDN i kèm thì C10 ư c tính b ng t ng c t S thu ã n p nư c ngoài ư c kh u tr (c t 11) trên ph l c 03-4/TNDN o Ch tiêu C11= C7 –C8 –C9 –C10. N u NNT nh p ph l c t ng h p lên C8, C9, C10 thì n u C11 < 0 c nh báo t i C11 "S thu TNDN c a ho t ng SXKD chưa úng. ngh xem l i các ch tiêu liên quan." o Ch tiêu D: Khi kê khai mà có các ph l c 03-5/TNDN i kèm thì D s ư c t ng h p t ch tiêu Thu TNDN còn ph i n p (ch tiêu [18]) trên ph l c 03-5/TNDN o Ch tiêu E= E1 + E2 o Ch tiêu E1 = C11 o Ch tiêu E2 = D Ph l c S 03-1A/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p Các thông tin trong ph n nh danh l y t thông tin nh danh chung c a Ngư i n p thu . o Các ch tiêu [01], [02], [04], [05], [06], [07], [08], [10], [11], [12], [13], [14], [16], [17]: NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán: ng dung h tr tính toán theo công th c o Ch tiêu [03] = [04] + [05] + [06] + [07] o Ch tiêu [09] = [10] + [11] + [12] o Ch tiêu [15] = [01] – [03] + [08] – [09] – [13] 64/181
 65. 65. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [18] = [16] – [17] o Ch tiêu [19] = [15] + [18] Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng o Ki m tra ch tiêu [02] <= [01], [14] <= [13]. N u sai ưa ra c nh báo. o Ch tiêu [19] ưa lên ch tiêu A1 trên t kê khai 03/TNDN, có th âm. Ph l c 03-1B/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o Các ch tiêu [01], [02], [04], [05], [10], [11], [13], [14], [15]: NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [07], [08], [09]: NNT t nh p, có th nh p giá tr âm. Các công th c tính toán o Ch tiêu [03] = [01] - [02] o Ch tiêu [06] = [04] - [05] o Ch tiêu [12] = [10] - [11] o Ch tiêu [16] = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]-[15]) Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [16] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03-1C/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o Ch tiêu [02], [03], [04], [05],[06], [07], [08], [09], [10], [12], [13], [14], [15],[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [25], [26]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [22]: NNT t nh p ki u s , cho phép nh p âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán o Ch tiêu [01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10] o Ch tiêu [11]= [12]+[13]+......+[22]+[23] o Ch tiêu [24]= [01]-[11] o Ch tiêu [27]=[25]-[26] o Ch tiêu [28]=[24]+[27] Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [28] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03–2A/TNDN và 03–2B/TNDN Giá tr năm phát sinh l (c t 1) ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN. N u không s có thông báo “Năm phát sinh l ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN.” Các ch tiêu c n ph i nh p 65/181
 66. 66. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu Năm phát sinh l (c t 1): ng d ng h tr t ng sinh ra 5 dòng tư ng ng v i 5 năm trư c năm c a kỳ quy t toán. o Ch tiêu S l phát sinh (c t 2): cho phép NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu S l ã chuy n trong các kỳ tính thu trư c (c t 3): cho phép NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu S l ư c chuy n trong kỳ tính thu này (c t 4): cho phép NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán: ng d ng h tr tính toán theo công th c: o S l còn ư c chuy n sang các kỳ tính thu sau:c t (5) = c t(2) - c t(3) - c t(4) o Dòng t ng c ng ư c tính b ng t ng các dòng trong c t tương ng c a c t (4) và c t (5). Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng o S l phát sinh (c t 2) >= (“S l ã chuy n trong các kỳ tính thu trư c (c t 3)” + “S l chuy n trong kỳ tính thu này (c t 4)”), n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo vàng và v n cho in o T ng c t (4) ư c ưa lên ch tiêu C3 c a t khai 03/TNDN. o Ki m tra n u (T ng c t (4) + T ng c t (5)) > ([C1] – [C2]) và C3 < C1 –C2 thì ng d ng ưa ra c nh báo t i ch tiêu T ng c t (5) “Không ư c chuy n l sang các kỳ tính thu sau khi còn phát sinh thu nh p tính thu trong kỳ này [C4]” Ph l c 03–3A/TNDN: Các ch tiêu c n ph i nh p o M c A: Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu : • Ch tiêu i u ki n ưu ãi (1): NNT ch n trong danh sách i u ki n có s n b ng cách tích vào checkbox. • Ch tiêu Thu su t thu nh p doanh nghi p ưu ãi (2.1): NNT t nh p d ng xx, xxx% • Ch tiêu Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi (2.2): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian mi n thu (2.3): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian gi m 50% s thu ph i n p (2.4): NNT t nh p o M c B: Xác nh s thu ưu ãi: • Ch tiêu [1], [5]: NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 • Ch tiêu [6]: NNT t nh p, d ng xx,xxx% • Ch tiêu [8]: NNT t nh p, d ng xx,xxx% Các ch tiêu t tính: ng d ng h tr tính toán theo công th c: o M c B: 66/181

×