Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nis prokuratúra

1,411 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nis prokuratúra

 1. 1. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoProkuratúraZhrnutieProkuratúra disponuje dostatočnými finančnými, materiálnymi aj ľudskými zdrojmi, potrebnými naefektívne vykonávanie svojej činnosti.Nezávislosť prokuratúry bola v poslednej dobe opakovane spochybňovaná, najmä v dôsledkupochybností o príčinách neriešenia (respektíve dlho trvajúceho procesu riešenia a/alebo nevzneseniaobvinenia bez uvedenia dôvodov) viacerých politicky citlivých káuz, ako aj v dôsledku snahy vládystransparentniť fungovanie prokuratúry zavedením disciplinárnych a výberových komisií.Informovanie o činnosti prokuratúry je pomerne slabé, čo sa odráţa na nízkom povedomí občanov oúlohe a pôsobnosti prokuratúry. Zverejnenie majetkových priznaní prokurátorov je čisto formálnea neslúţi verejnej kontrole. Na druhej strane, prokuratúra kaţdoročne predkladá NR SR detailnúsprávu o svojich aktivitách (vrátane rôznych štatistík) za predchádzajúci rok. Mechanizmy integritytakmer neexistujú, a ak áno, vyţadovali by si značnú úpravu, aby začali plniť svoju úohu adekvátne.Právomoci prokurátorov v súvislosti s trestným činom korupcie sú primerané, ba v niektorýchprípadoch ich moţno povaţovať za mimoriadne (napríklad nasadenie agentov). Prokuratúra Celkové skóre: 54/ 100 Indikátor Legislatíva Prax Zdroje - 75 Kapacity 67/ 100 Nezávislosť 75 50 Transparentnosť 100 25 Systém spravovania Zodpovedanie sa 75 50 46/ 100 Mechanizmy integrity 25 0 Prínos Stíhanie korupcie 50 50/ 100Štruktúra a organizáciaProkuratúra Slovenskej republiky v súlade s Ústavou chráni práva a zákonom chránené záujmyfyzických a právnických osôb a štátu. Organizačná štruktúra prokuratúry zodpovedá organizačnejštruktúre súdov a pozostáva z Generálnej prokuratúry, 8 krajských a 54 okresných prokuratúr. Na čeleprokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky nanávrh NR SR. Úrad špeciálnej prokuratúry je zloţkou Generálnej prokuratúry, ktorá sa zaoberáprípadmi, súvisiacimi s korupciou. Riaditeľ Úradu špeciálnej prokuratúry sa zodpovedá generálnemuprokurátorovi.Hodnotenie 1
 2. 2. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoZdroje (prax)Skóre: 75Do akej miery disponuje prokuratúra dostatočnými finančnými a personálnymi prostriedkami ako ajinfraštruktúrou pre efektívne fungovanie?Vo všeobecnosti moţno konštatovať, ţe zdroje, potrebné na efektívne vykonávanie činnostiprokuratúry, či uţ finančné, personálne alebo materiálno-technické, sú dostatočné na zabezpečeniechodu tejto inštitúcie a plnenie jej zákonom daných úloh. Existujú však oblasti, v ktorých sa nedostatokkvalitných (ľudských) zdrojov môţe odraziť na kvalite výstupu. Rozpočet prokuratúry je adekvátny,pričom mzdové ohodnotenie a ďalšie finančné benefity prokurátorov sú dostatočne motivujúce na to,aby o voľné pozície v prokuratúre pretrvával vysoký záujem. Priemerný plat prokurátora za rok 2011 1predstavoval 2 234 EUR. Menšie nedostatky sa týkajú najmä technického vybavenia, napríkladvýraznej zastaralosti vozového parku. Počítačové vybavenie je primerané, kaţdý prokurátor a 2zamestnanec má k dispozícii vlastný počítač s prístupom k databáze zákonov. Niektoré oddelenia 3pouţívajú špeciálne nástroje, ako sú skenovacie perá a pod.Prokuratúra disponuje len zdrojmi zo štátneho rozpočtu, pričom zo svojej činnosti nemá právo vytváraťzisk. Príjmy za sluţby poskytované verejnosti sú odvádzané do štátneho rozpočtu a neovplyvňujúvýšku rozpočtu, alokovaného v prospech prokuratúry.Názory na úroveň kvality ľudských zdrojov prokuratúry nie sú jednotné. Prevláda však názor, ţe platyzačínajúcich prokurátorov sú voči platom začínajúcich právnikov v súkromnom sektore porovnateľné,a preto je prokuratúra v oblasti miezd konkurencieschopná. Napriek motivujúcemu finančnémuohodnoteniu a vysokému záujmu o prácu v prokuratúre však inštitúcia neprijíma najlepších 4odborníkov, a to najmä z dôvodu netransparentných postupov vo výberovom konaní. Zároveň trebapodotknúť, ţe kandidáti na funkciu prokurátora nie sú motivovaní len výškou platu, ale aj samotnounáplňou práce.Nedávne škrty vo verejnej správe sa nestretli s výrazným odporom prokurátorov, vzhľadom k tomu, ţeplaty sú podstatne vyššie ako priemerná mzda v hospodárstve.Úrad špecializovanej prokuratúry sa okrem iného zameriava aj na trestnú činnosť súvisiacus korupciou a spolupracuje s protikorupčnou jednotkou PZ a ŠTS. Úrad špeciálnej prokuratúry máviaceré odbory a oddelenia. Jedným z nich je oddelenie korupcie, na ktorom pracuje sedem 5prokurátorov.Nezávislosť (legislatíva)Skóre: 75Do akej miery je prokuratúra nezávislá podľa zákona?V máji 2011 schválila NR SR významnú novelizáciu zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre a zákonač. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré prezident odmietol podpísať. Poslanci1 http://korzar.sme.sk/c/5719853/syn-sefa-kosickeho-sudu-sa-stal-expresne-prokuratorom.html (naposledy navštívené7.11.2011)2 Napr. JASPI, ASPI etc.3 Rozhovor s Petrom Šufliarskym, prokurátorom Generálnej prokuratúry, dňa 2.6.2011, a s Jánom Hrivňákom, prokurátoromŠpeciálnej prokuratúry, 17.5.2011.4 Rozhovor s Marošom Ţilinkom, štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra, dňa 6.6.2011 a J. Hrivňákom5 Rozhovor autora s J. Hrivňákom. 2
 3. 3. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoNR SR však prelomili prezidentovo veto a aj po druhý raz schválili obe novely, ktoré mali vstúpiť do 6platnosti od 1. októbra 2011.Ústavný súd však následne predbeţným opatrením pozastavil účinnosť niektorých ustanovení 7novelizovaného zákona o prokuratúre. Kritizované ustanovenia novelizácie sa týkajú najmä 8disciplinárnych komisií, výberových komisií, ako aj tvorby interných predpisov prokuratúry.Podľa nových pravidiel (v zmysle novely zákona o prokuratúre, ktorej účinnosť v niektorýchustanoveniach však Ústavný súd pozastavil) sa voľné pozície pre prokurátorov mali obsadzovať na 9základe výberového konania. Novela predpokladala, ţe kandidáti musia v súlade so zákonom č.154/2001 spĺňať nasledovné kritériá: vysokoškolské vzdelanie, vek aspoň 25 rokov, znalosť cudzieho 10jazyka a bezúhonnosť. Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor verejne na webovejstránke Generálnej prokuratúry, v periodickej tlači alebo v iných masovokomunikačných prostriedkochnajmenej 60 dní pred jeho konaním. Výberové konanie je verejné a vykonáva ho šesťčlenná výberovákomisia. Generálny prokurátor taktieţ zabezpečí aj zverejnenie termínu a miesta výberového konaniaa zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotnýa psychický stav uchádzača, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré je vhodné overiť vzhľadom na povahupovinností prokurátora. Súčasťou výberového konania je aj písomný test; tento sa v deň výberovéhokonania losuje výberovou komisiou z databázy testov, ktorú na tento účel vytvára generálna 11prokuratúra.Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Generálny prokurátor je povinnýzabezpečiť zverejnenie všetkých ţiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijnýchţivotopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovej stránke Generálnej prokuratúry, a toaspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Verejnosť má právo vzniesť odôvodnené výhradyvoči uchádzačom; generálny prokurátor ich spolu so ţiadosťami predloţí výberovej komisii. Uchádzačje povinný spolu so ţiadosťou o zaradenie do výberového konania predloţiť písomné vyhlásenie, vktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú prokurátormi, sudcami, zamestnancamiprokuratúr, súdov, Ministerstva spravodlivosti alebo kandidátmi na členov výberovej komisie.Zápisnica o priebehu výberového konania je zverejnená do 24 hodín od ukončenia výberovéhokonania na webovej stránke Generálnej prokuratúry.Zákon stanovuje kritériá pre vznik výberovej komisie, ktorá pozostáva zo 6 členov. Troch členovkomisie určuje ţrebom Ústavno-právny výbor NR SR a zvyšných troch určuje Rada prokurátorov. Členvýberovej komisie nemusí byť nevyhnutne prokurátor, môţe ísť aj o osobu pôsobiacu v sektorevysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonávajúcu právnické povolanie, ktorá má morálne a 12odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie.Všetkými spomenutými opatreniami sa vláda pokúsila zvýšiť transparentnosť výberových konaní naprokurátorov.Kritici novely tvrdia, ţe dané ustanovenia umoţnia politické zasahovanie do činnosti prokuratúry. Hocičlenovia komisie, navrhnutí Národnou radou, nemôţu prehlasovať členov komisie nominovaných6 www.ta3.com/clanok/821/ustavny-sud-predbeznym-opatrenim-pozastavil-ucinnost-zakona-o-prokurature.html (naposledynavštívené 9.11.2011).7 http://Zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&CiastkaID=26426&AspxAutoDetectCookieSupport=1.8 www.ucps.sk/clanok--1551/Ustavny_sud_pozastavil_ucinnost_tychto_ustanoveni_novely_zakona_o_prokurature_a_dalsich_zakonov.html(naposledynavštívené 9.11.2011).9 § 7 zákona č. 154/2001 Z.z., dostupný na www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620.10 Ibid.11 Ibid.12 Čl. 7a zák.č. 154/2001 Z.z. www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620 3
 4. 4. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoRadou prokurátorov, ustanovenie otvorí vládnej koalícii moţnosť ovplyvňovať činnosť prokuratúry. Nadruhej strane však novela umoţňuje väčší dohľad zo strany verejnosti. Preto zostáva toto ustanovenievo vzťahu k nezávislosti prokuratúry otázne.Prokurátor má podľa zákona právo vykonávať funkciu prokurátora bez zastrašovania, nátlaku,prekáţok, nevhodného zasahovania alebo neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci 13a osobnej zodpovednosti.Novely vyššie uvedených zákonov povoľujú Ministerstvu spravodlivosti zasahovať do výberu členovdisciplinárnych komisií a zároveň dávajú ministrovi spravodlivosti právomoc iniciovať disciplinárnekonanie voči prokurátorovi. V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecnezáväzných právnych predpisov je zriadená Komisia pre vydávanie stanovísk, pozostávajúca z členovvymenovaných Ministerstvom spravodlivosti a generálnym prokurátorom. Stanoviská vydané komisiou 14zverejňuje generálny prokurátor a sú záväzné pre všetkých prokurátorov a asistentov prokurátora.Nominácia členov vyššie uvedených komisií ministrom spravodlivosti (teda politikom) môţe vyvolávaťobavy z moţného ohrozenia nezávislosti prokuratúry.V prípade generálneho prokurátora (podobne ako u poslancov NR SR, ústavných sudcov a sudcov) je 15na začatie trestného stíhania potrebný súhlas vyššieho orgánu, v tomto prípade Ústavného súdu.Nadriadení prokurátori novelou strácajú oprávnenie vydávať tzv. negatívne pokyny. V zmysle novelyzákona o prokuratúre nadriadený prokurátor nemôţe vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby sanezačalo trestné stíhanie alebo občiansko-súdne konanie. Nadriadený prokurátor nemôţe vykonaťtieto úkony sám, ani rozhodnúť, ţe ich vykoná iný podriadený prokurátor; môţe ich vykonať len 16bezprostredne nadriadený prokurátor.V praxi neexistujú objektívne kritériá pre kariérny rast prokurátorov. Novela zákona č. 154/2001 Z.z.obsahuje ustanovenia, vzťahujúce sa na funkciu vedúceho prokurátora. Obsadenie funkcie vedúcehoprokurátora môţe prebehnúť len na základe výberového konania, ktoré vyhlasuje generálnyprokurátor najneskôr 10 dní pred začatím výberového konania. Výberovú komisiu v tomto prípadetvoria 5 prokurátori.Novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch obmedzuje funkčné obdobie generálnehoprokurátora výlučne na jedno sedemročné obdobie. Novela zároveň ustanovuje pre krajskéhoprokurátora a okresného prokurátora funkčné obdobie na 5 rokov, pričom tá istá osoba môţe túto 17funkciu zastávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.Napriek tomu, ţe novela zavádza nové pravidlá v súvislosti s kariérnym rastom prokurátorov, tieto niesú také komplexné ako je to v prípade výberového konania. Novela bliţšie nestanovuje inépoţiadavky ako napríklad dĺţka praxe, úroveň vzdelania a iné zásluhy.Nezávislosť (prax)Skóre: 50Do akej miery je prokuratúra nezávislá v praxi?Aktuálna diskusia o prokuratúre, ktorá sa primárne zameriava na voľbu nového generálnehoprokurátora a novelizáciu zákona o prokuratúre, sa venuje aj otázke nezávislosti a nestrannostiprokuratúry.13 Čl. 25 zák.č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.14 Čl. 6a zák.č. 153/2011 Z.z. www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620 a § 197 zák.č. 153/2011 Z.z.15 §8 zák.č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.16 Čl. 6 www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620.17 Čl. 19 www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620. 4
 5. 5. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoVýberové konania na pozíciu právnych asistentov prebiehajú na základe vágnych či dokoncaneznámych kritérií. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme podali ţiadosť oposkytnutie detailných informácií, týkajúcich sa výberového procesu. Vyţiadané informácie neprispelik objasneniu problematiky, keďţe prokuratúra nie je ochotná zverejňovať rozhodnutia výberovejkomisie. Zároveň nám nebola poskytnutá informácia o vzorových testoch, určených pre právnychčakateľov.Skúška právnych asistentov je rozdelená na dve časti – ústnu a písomnú. Písomná časť sa zameriavana vedomosti o legislatíve (pozostáva zo 40 otázok) a na ovládanie cudzieho jazyka, zatiaľ čo v ústnejčasti sa popri otázkach z legislatívy sleduje aj motivácia uchádzačov.Hoci k výrazným zásahom do činnosti prokurátorov nedochádza, v praxi sa neraz prejavili náznaky 18politického zasahovania. Pochybnosti o apolitickosti prokuratúry posilňujú aj prípady podozrení zospáchania trestných činov voči vysoko postaveným politikom či napríklad podozrenia z nelegálnehofinancovania politických strán, ktoré neboli včas prešetrené alebo v nich nebolo začaté trestné stíhaniebez riadneho verejného zdôvodnenia. Voľba nového generálneho prokurátora bola značnespolitizovaná, sprevádzali ju roztrţky medzi stranami vládnej koalície a opozície. Premiérka I.Radičová pred voľbou nového generálneho prokurátora vyhlásila, ţe opätovné zvolenie súčasnéhogenerálneho prokurátora, ktorý sa stal kandidátom opozície, bude pre ňu dôvodom pre podanie 19demisie. Okolnosti tejto voľby potvrdzujú existenciu silných politických tlakov pri voľbe generálnehoprokurátora. Namiesto výberu najvhodnejšieho kandidáta na základe odborných kritérií došlo k 20rozpútaniu politických hier, čo potvrdzujú aj vyjadrenia niektorých poslancov o údajnom úplatku zahlas pre kandidáta opozície. Napriek týmto vyhláseniam však ani jeden z poslancov nebol ochotný 21predloţiť relevantné dôkazy.Napriek tomu, ţe nezávislosť prokuratúry je spochybnená viacerými spomínanými okolnosťami,celkovo môţeme konštatovať, ţe nie je významne ohrozená. Výhrady v tejto oblasti sa vzťahujú najmäna interné postupy prokuratúry, napríklad na výberový proces a nomináciu kandidátov.Transparentnosť (legislatíva)Skóre: 100Do akej miery existujú ustanovenia na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o činnostiprokuratúre?V súlade s trestným poriadkom orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnomkonaní poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. Pri informovaní však musia dbať naochranu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, 22poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva.Podľa novely zákona o prokuratúre je prokuratúra povinná zverejňovať právoplatné uzneseniaprokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti konkrétnej osobe, a to do 15 pracovných 23dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. Prokuratúra rovnako zverejňuje aj všetkyuznesenia v konkrétnom prípade, vrátane tých, ktoré boli zamietnuté, upravené alebo potvrdenénadriadeným prokurátorom, ako aj rozhodnutia, zrušujúce uznesenia nadriadeným prokurátorom.18 Rozhovory s J. Hrivňákom, M. Ţilinkom a M. Vagovičom.19 http://spravy.pravda.sk/radicovej-ultimatum-plati-ak-zvolia-trnku-podava-demisiu-pmi-/sk_domace.asp?c=A110502_204952_sk_domace_p23 (naposledy navštívené 9.11.2011).20 www.sme.sk/c/5602278/koalicia-sa-stiepi-na-trnkovi.html (naposledy navštívené 9.11.2011).21 www.sme.sk/c/5672415/sas-vraj-za-prokuratora-ponukali-peniaze.html (naposledy navštívené 9.11.2011).22 §6 zák. č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.23 §55m www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620. 5
 6. 6. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoRovnako sa zverejňujú aj uznesenia, ktoré boli doplnené. Prokuratúra sprístupňuje verejnosti, nazáklade ţiadosti v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, všetky právoplatnéuznesenia prokurátora, vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej, a tieţ obţaloby. 24Uznesenia zverejňuje Generálna prokuratúra na svojej webovej stránke.Generálna prokuratúra je povinná zverejniť uznesenia generálneho prokurátora, ktoré zrušujúuznesenia, prijaté v prípravnom konaní. Generálna prokuratúra zverejňuje aj právoplatné rozhodnutiadisciplinárnych komisií, a to do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 25rozhodnutia.Prokurátor je povinný deklarovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní do 30 dní odo dňavzniku jeho sluţobného pomeru a kaţdoročne k 31. marcu, alebo v lehote stanovenej generálnym 26prokurátorom. Majetkové priznania sa predkladajú generálnemu prokurátorovi a musia obsahovaťúdaje o nehnuteľnom majetku, hnuteľnom majetku a majetkových právach od stanovenej hodnoty.Ďalej musí obsahovať údaje o majetkových pomeroch manţela/manţelky ţijúcich v spoločnejdomácnosti. K majetkovému priznaniu prokurátor prikladá čestné vyhlásenie o tom, ţe osoby ţijúcev rovnakej domácnosti nemajú nezdanené príjmy alebo príjmy z nedostatočne preukázateľnýchzdrojov. Novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch zároveň zavádza povinnosť 27zverejňovať majetkové priznania na webovej stránke prokuratúry k 30. júnu.Obvinení majú právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu, obsahujúcejúdaje o totoţnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totoţnosť jeutajená, alebo obsahujúcej krycie údaje o totoţnosti agenta, a majú právo robiť si z nich výpisky a 28poznámky.Transparentnosť (prax)Skóre: 25Do akej miery existuje transparentnosť v aktivitách a rozhodovacích procesoch prokuratúry v praxi?Ako je uvedené vyššie, prokurátori predkladajú svoje majetkové priznania do 30 dní od nástupu dofunkcie a kaţdoročne k 31. marcu. Generálny prokurátor kaţdoročne predkladá svoje majetkovépriznanie NR SR. Snaha o zvýšenie transparentnosti a výpovednej hodnoty majetkových priznaní sanestretla s podporou časti odborníkov, ktorí vyjadrili pochybnosti o ochranou prokurátorov pri 29zverejňovaní detailných informácií o ich hnuteľnom majetku.Verejnosť na Slovensku nemá prehľad o pôsobnosti a činnosti prokuratúry, pričom si ju často zamieňas justíciou. Nízke povedomie verejnosti je aj dôsledkom nedostatočného informovania zo stranyprokuratúry o svojom poslaní, konkrétnej činnosti, rozhodnutiach a dosiahnutých výsledkoch. Novináritaktieţ poukazujú na slabú činnosť tlačového oddelenia Generálnej prokuratúry v súvislosti s 30poskytovaním informácií.Generálna prokuratúra predkladá NR SR výročnú správu, ktorá komplexne informuje o činnosti 31prokuratúry a jej interakcii s ďalšími inštitúciami za príslušný rok.24 §55m www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620 .25 §55m www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=356620.26 §28 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.27 § 28, čl. 9 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.28 §69 zák. č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.29 Rozhovor autora s J. Hrivňákom a P. Šufliarskym.30 Rozhovor s M. Vagovičom, novinár týţdenníka Týţdeň, dňa 3.6.2011.31 Správa o činnosti prokuratúry 2010 www.genpro.gov.sk/sprava-o-cinnosti-prokuratury-slovenskej-republiky-za-rok-2010/74141s. 6
 7. 7. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoZodpovedanie sa (legislatíva)Skóre: 75Do akej miery existujú ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť, aby prokuratúra podávala o svojej činnostisprávy a niesla zodpovednosť za svoje konanie?V súlade s trestným poriadkom je prokurátor povinný doručiť obvinenému a obhajcovi kópiu svojhouznesenia, ktorá musí obsahovať náleţité odôvodnenie. Navyše, novela zákona o prokuratúreupravuje prokuratúram povinnosť sprístupniť verejnosti, na základe ţiadosti v zmysle zákonao slobodnom prístupe k informáciám, všetky právoplatné uznesenia.Kaţdý sa môţe domáhať svojich práv zákonom ustanoveným postupom na nezávislom a nestrannom 32súde, a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.Poškodené osoby, ktorým bolo trestným činom ublíţené na zdraví, spôsobená majetková, morálnaalebo iná škoda, majú právo vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s trestným stíhaním a majú právo 33zúčastniť sa pojednávaní v rozsahu, stanovenom zákonom. 34Proti uzneseniu prokurátora je moţné podať sťaţnosť len v prípadoch, keď to umoţňuje zákon. 35Nezákonnú činnosť prokurátorov prešetruje Úrad špecializovanej prokuratúry. Na prokurátorov sa pritrestnom konaní nevzťahuje imunita, ale na trestné stíhanie generálneho prokurátora je potrebný 36súhlas Ústavného súdu SR.Zodpovedanie sa (prax)Skóre: 50Do akej miery musí prokuratúra podávať správy o svojej činnosti a niesť zodpovednosť za svojekonanie v praxi?Generálna prokuratúra predkladá NR SR výročnú správu, ktorá komplexne informuje o činnosti 37prokuratúry a jej interakcii s ďalšími inštitúciami za príslušný kalendárny rok. Správa síce obsahujemnoţstvo detailných štatistík, ale neposkytuje informácie o kvalite práce prokuratúry. Z hľadiskaobsahu je správa príliš formálna a neobsahuje detailné informácie o ďalších úrovniach prokuratúry,ktoré by zvyšovali otvorenosť prokuratúry voči verejnosti.Uznesenia prokurátorov po formálnej stránke spĺňajú všetky zákonom stanovené náleţitosti. Formálnepravidlá v súvislosti s ich rozhodnutiami sa dodrţiavajú. Všetky relevantné osoby, uvedené v trestnomporiadku, obdrţia uznesenia prokurátora s odôvodnením rozhodnutia o pokračovaní, postúpení alebozastavení trestného stíhania.Voči správaniu prokurátora alebo voči jeho postupu v trestnom konaní moţno vzniesť podnet dvomispôsobmi. Podnet na preskúmanie postupu prokurátora v trestnom konaní môţe podať len účastníkkonania, pričom občania tento mechanizmus vyuţívajú pomerne zriedkavo. Podnet je prešetrený v32 Čl. 47 Ústava SR 460/1992 Z.z..33 § 46 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.34 § 185 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.35 § 55b zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre.36 § 8 zák.č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.37 Správa o činnosti prokuratúry za rok 2010. www.genpro.gov.sk/sprava-o-cinnosti-prokuratury-slovenskej-republiky-za-rok-2010/74141s. 7
 8. 8. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskosúlade so zákonom. Sťaţnosti proti prokurátorom, ktoré priamo nesúvisia s konkrétnym trestnýmkonaním, môţu občania podať na organizačný a kontrolný odbor Generálnej prokuratúry.Na prokurátorov sa pri trestnom konaní nevzťahuje imunita. V prípade, ţe je prokurátor obvinený zbrania úplatku, trestné konanie spadá do kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry podľa § 14Trestného zákona. Takýto postup však má dva výrazné nedostatky. Prvým je skutočnosť, ţe Úradšpeciálnej prokuratúry spadá do organizačnej štruktúry prokuratúry, čím sa spochybňuje jehonezávislosť. Druhým je chýbajúci mechanizmus pre prípadné obvinenie z korupcie prokurátora Úradušpeciálnej prokuratúry či generálneho prokurátora.Mechanizmy integrity (legislatíva)Skóre: 25Do akej miery je zabezpečená integrita prokuratúry podľa zákona?Na Slovensku neexistuje samostatný a ucelený etický kódex pre prokurátorov. Zákon č. 153/2001 Z.z.o prokuratúre však obsahuje ustanovenia, upravujúce základné povinnosti prokurátorov, na základektorých je prokurátor povinný vykonávať svoje sluţobné povinnosti svedomite, nestranne a bezprieťahov. Prokurátor nemôţe podliehať osobným záujmom, záujmom politických strán, tlaku verejnejmienky alebo médií, a tieţ musí odmietnuť akýkoľvek zásah či nátlak, ktorý by mohol viesť k ohrozeniujeho nestrannosti. Okrem toho je povinný zdrţať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu sluţobnéhozáujmu s osobnými záujmami, najmä nezneuţívať informácie získané v súvislosti s výkonom funkcieprokurátora na vlastný prospech, alebo na prospech iného. Prokurátor taktieţ nemôţe vykonávaťčinnosti nezlučiteľné s výkonom funkcie prokurátora (napríklad politická angaţovanosť). Na 38prokurátorov sa viaţe mlčanlivosť, a to aj po zániku sluţobného pomeru.Prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať ţiadnu inú platenú funkciu, podnikať,ani vykonávať inú zárobkovú činnosť, s výnimkou vedeckej, pedagogickej a publicistickej činnosti za 39predpokladu, ţe taká činnosť nenarušuje riadny výkon funkcie prokurátora.Na generálneho prokurátora ako verejného funkcionára sa vzťahuje ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zákon upravuje nezlučiteľnosťfunkcií, povinnosti a obmedzenia v súvislosti s rozporom osobného a verejného záujmu a definuje 40zodpovednosti verejného funkcionára za nesplnenie či porušenie povinností, vyplývajúcich z funkcie.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch upravuje pravidlá pre prijímanie darov, vzťahujúce salen na právnych čakateľov. Právni čakatelia nemôţu prijímať dary alebo iné benefity v súvislosti 41s vykonávaním svojej činnosti.Na generálneho prokurátora sa vzťahuje zákon o ochrane verejného záujmu, podľa ktorého verejnýčinitelia nemôţu ţiadať a prijímať dary, navádzať iných na poskytnutie daru alebo získavať iné výhodyv súvislosti s výkonom funkcie. Tento zákaz sa nevzťahuje na dary zvyčajne poskytované pri výkone 42verejnej funkcie, alebo dary poskytované na základe zákona.Prokurátori nie sú viazaní nijakými obmedzeniami po ukončení verejnej funkcie, len záväzkom 43mlčanlivosti, ktorý môţe zrušiť generálny prokurátor. Na generálneho prokurátora sa vzťahujúobmedzenia v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone38 § 26 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.39 § 11 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.40 Čl. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.41 §241 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.42 Čl. 2 a čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.43 § 26 zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 8
 9. 9. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskofunkcií verejných funkcionárov – generálny prokurátor nemôţe byť v zamestnaneckom pracovnompomere u právnických osôb, ktorým na základe všeobecne záväzných predpisov v posledných dvochrokoch funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci i nej podpory, výhod alebo odpustení 44povinností. Obmedzenie sa vzťahuje na obdobie jedného roka od ukončenia funkcie. Výbor NR SRpre nezlučiteľnosť funkcií môţe udeliť výnimku na vyššie uvedené obmedzenia. Odchádzajúcigenerálny prokurátor je do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkciepovinný podať parlamentnému Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií písomné oznámenie zapredchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie zamestnávateľa, u ktorého bol zamestnaný vpracovnom pomere, právnickú osobu, ak bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,právnickú osobu, ak sa stal jej členom či akcionárom, a osoby s ktorými uzatvoril zmluvu v príslušnomobdobí.Majetkové priznania predkladajú prokurátori generálnemu prokurátorovi, ktorý v prípade pochybnostío ich úplnosti alebo správnosti môţe vyzvať prokurátorov o doloţenie potrebných informácií alebo 45preukázanie spôsobu nadobudnutia deklarovaného majetku a príjmov.V prípade generálneho prokurátora, ktorý predkladá majetkové priznanie parlamentnému Výboru prenezlučiteľnosť funkcií, môţe výbor v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. iniciovať konanie vočigenerálnemu prokurátorovi, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, ţe v oznámení uviedol neúplné alebonepravdivé údaje, alebo ţe nesplnil zákonnú povinnosť. Parlamentný výbor vo veci vydá rozhodnutie,v ktorom uvedie výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, ako aj prípadné sankcie za 46nedodrţanie zákona.Mechanizmy integrity (prax)Skóre: 0Do akej miery je zabezpečená integrita členov prokuratúry v praxi?Mechanizmy integrity v pôsobnosti prokuratúry sú nedostatočné. Hoci zákon o prokuratúre obsahujeustanovenia o etickom správaní a zodpovednosti prokurátorov, obsah týchto pravidiel je nejasný. Vsúčasnosti zároveň neexistuje autorita, ktorá by poskytovala záväzné vysvetlenia týchto ustanovení.Napríklad ustanovenie, v ktorom je uvedené, ţe „prokurátor nemôţe vykonávať činnosti, ktoré súnezlučiteľné s výkonom prokurátora“, je pomerne vágne a tým sotva vymoţiteľné v praxi. Rovnakonejednoznačné je ustanovenie týkajúce sa konfliktu záujmov: „zdrţať sa konania, ktoré by mohlo viesťk stretu sluţobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, najmä nezneuţívať informácie získanév súvislosti s výkonom funkcie prokurátora na vlastný prospech alebo na prospech iného“. Z praxemoţno poukázať na prípad prvého námestníka generálneho prokurátora L. Tichého a jeho manţelky,advokátky zastupujúcej súkromnú spoločnosť v kauze Duckého zmeniek proti štátnemu podniku SPP,ktorej sa podarilo získať mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora. Tichý popiera, ţe by 47išlo konflikt záujmov a tvrdí, ţe všetko prebehlo v súlade so zákonom. Na základe vyššie uvedenéhomoţno konštatovať, ţe jasné a striktné pravidlá, upravujúce moţný konflikt záujmov, neexistujúformálne a ani neformálne v praxi.Justičná akadémia, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov a prokurátorov, zorganizovala v rokoch2008-2010 dva kurzy na tému etika. Prvý mal názov „etika sudcov a prokurátorov“ a navštívili ho dvajasudcovia a dvaja prokurátori, druhý s názvom „Rétorika a Etika“ navštívilo dvanásť sudcov a jedenásť44 Čl. 8 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.45 §28, zák. č. 154/2011 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.46 Čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.47 www.sme.sk/c/5896209/tichy-branil-manzelku-v-kauze-duckeho-zmeniek.html (naposledy navštívené:9.11.2011). 9
 10. 10. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskoprokurátorov. Semináre a kurzy Justičnej akadémie, zamerané na vzdelávanie právnych čakateľov, 48nie sú povinné.Čo sa týka disciplinárnych mechanizmov, na Slovensku neexistuje nezávislý orgán, ktorý by sazaoberal prešľapmi prokurátorov. Za týmto účelom vymenováva generálny prokurátor členovdisciplinárnych komisií, ktoré sa prevaţne zaoberajú menšími priestupkami, keďţe nadriadení 49prokurátori v praxi len výnimočne vyuţívajú tento nástroj. V roku 2010 prebehlo 16 disciplinárnychkonaní (3 na úrovni okresnej prokuratúry, 9 na krajských, 1 na špecializovanej, 1 na úrovnigenerálneho prokurátora a 1 podané riaditeľstvom PZ). Zo 14 uzavretých disciplinárnych konaní za 50rok 2010 bolo penalizovaných len 6 prokurátorov. Nízky počet trestov môţe poukazovať buď namimoriadnu kvalitu prokurátorov, alebo na tendenciu netrestať vo vlastných radoch. Moţnosťukončenia pracovného pomeru prokurátora z dôvodu slabého výkonu či nevhodného správania sa v 51praxi takmer nevyskytuje.Stíhanie korupcieSkóre: 50Do akej miery sú prípady korupcie odhalené a vyšetrované prokuratúrou?Trestný poriadok umoţňuje nasadenie agenta za účelom odhalenia a usvedčenia páchateľovtrestných činov korupcie. Jeho pouţitie je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie a usvedčovaniepáchateľov by bolo iným spôsobom podstatne sťaţené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, 52 53ţe bol spáchaný trestný čin. Zákon upravuje aj dohodu o vine a treste a pravidlá o podmienečnomzastavení trestného stíhania pre obvineného, ktorý spoluprácou prispel výraznou mierou k uzavretiu 54prípadu. 55Právomoci prokurátora v súvislosti s trestným stíhaním z dôvodu korupcie sú nadštandardné, 56napríklad vyuţitie agenta provokatéra je povaţované za pomerne inovatívny postup. 57Podľa Správy o činnosti prokuratúry za rok 2010 bolo z dôvodu korupcie trestne stíhaných 244 ľudí,z toho bolo 97 ľudí obvinených z trestného činu korupcie. Pre porovnanie, v roku 2009 bolo zpodozrenia pre spáchanie trestného činu korupcie stíhaných 205 ľudí, pričom 120 bolo právoplatne 58odsúdených, čo oproti roku 2008 predstavuje mierny nárast.48 Ţiadosť o poskytnutie informácií bola zaslaná Justičnej akadémii dňa 10. 6. 2011.49 Rozhovor autora s M. Ţilinkom.50 Správa o činnosti prokuratúry za rok 2010.51 Rozhovor autora s M. Ţilinkom.52 §117 zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok.53 §232 zák.č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok.54 § 218 zákona č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok.55 Rozhovor autora s J. Hrivňákom, P. Šufliarskym a M. Ţilinkom.56 Rozhovor autora s J. Hrivňákom.57 www.genpro.gov.sk/ext_dok-sprava-2010/75271c (naposledy navštívené: 9.11.2011)58 www.genpro.gov.sk/841-vdok_simple/53101s53281c (naposledy navštívené: 9.11.2011) 10

×