Nis podnikateľské prostredie

602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nis podnikateľské prostredie

  1. 1. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoPodnikateľské prostredieZhrnutieVzhľadom k tomu, ţe na Slovensku došlo k prechodu od centrálne plánovanej ekonomiky k systémuvoľného trhu len pomerne nedávno (po roku 1989), v niektorých črtách sa podnikateľské prostrediev porovnaní s vyspelými krajinami s dlhšou tradíciou líši a vykazuje isté špecifiká. Vo všeobecnosti sadá konštatovať, ţe podnikanie na Slovensku je moţné bez výrazných obmedzení a prílišnej regulácie,na druhej strane však mnohé z predpisov, upravujúcich podnikanie, sú málo efektívne a ťaţkovymáhateľné v dôsledku nedostatku kontrolných nástrojov. Počas vlády premiéra R. Fica (2006-2010)bolo prijatých viacero zákonov, ktoré umoţňovali štátu aktívnejšie zasahovať do určitých oblastípodnikania. Spolu s vysokou (a zvyšujúcou sa) mierou korupcie to viedlo k zhoršeniu podnikateľskéhoprostredia, ako ukazovali všetky dostupné indexy podnikateľského prostredia na Slovensku, a tieţ kpoklesu záujmu zahraničných investorov o podnikateľské investície na Slovensku.Samotné obchodné spoločnosti, aţ na niekoľko výnimiek, nevyvíjajú iniciatívu na presadenie,respektíve posilnenie etických princípov v podnikateľskom prostredí, najmä z obavy moţnej stratyobchodných príleţitostí. Podnikateľské prostredie Celkové skóre: 44/ 100 Indikátor Legislatíva Prax Zdroje 100 100 Kapacity 75/ 100 Nezávislosť 50 50 Transparentnosť 50 25 Systém spravovania Zodpovedanie sa 50 25 33/ 100 Mechanizmy integrity 50 0 Protikorupčné politiky 50 Prínos 25/ 100 Podpora tretieho sektora 0HodnotenieZdroje (legislatíva)Skóre: 100Do akej miery právny rámec vytvára priaznivé prostredie pre vznik a činnosť jednotlivých foriempodnikania?Právny rámec pre začatie podnikania je pomerne prehľadný a priaznivý pre vznik a činnosťpodnikateľských subjektov. 1
  2. 2. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoPri registrácii na ţivnostenskom úrade a v ţiadosti o vydanie ţivnostenského oprávnenia fyzická 1osoba - podnikateľ uvedie predmet podnikania a zaplatí poplatok, stanovený zákonom. Po vydaníţivnostenského oprávnenia je povinný registrovať sa na príslušnom daňovom úrade.Podnikanie právnických osôb sa riadi Obchodným zákonníkom. Podľa Obchodného zákonníkarozlišujeme štyri typy Obchodných spoločností, a to spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová 2spoločnosť, komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť. Zákon určuje minimálnu výškupovinného vkladu spoločníkov.Kaţdý bezúhonný občan vo veku nad 18 rokov môţe poţiadať o zápis do obchodného čiţivnostenského registra, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom, pričom výška registračnéhopoplatku je primeraná a nepredstavuje prekáţku pre začínajúcich podnikateľov. 3 4Ochrana duševného vlastníctva, patentov a záväznosť obchodných zmlúv je právne ošetrená 5vnútroštátnou legislatívou, ako aj medzinárodnými zmluvami, napríklad v pôsobnosti Svetovej 6organizácie duševného vlastníctva. V hodnotení podnikateľského prostredia dosahuje Slovensko 7v porovnaní s inými krajinami OECD výsledky označované ako slabší priemer, pričom trebapodotknúť, ţe pozícia Slovenska v tomto rebríčku má skôr klesajúci trend, vzhľadom na opatreniaprijaté predchádzajúcou vládou a neschopnosť politikov uskutočniť potrebné reformy.Zdroje (prax)Skóre:100Do akej miery sú jednotlivé podniky v praxi schopné vznikať a efektívne fungovať?Vydanie ţivnostenského oprávnenia trvá v rozmedzí 1 aţ 7 dní, poplatok za voľnú ţivnosť je 5 EUR najeden predmet podnikania a poplatok za remeselnú ţivnosť a viazanú ţivnosť je 15 EUR na kaţdý 8predmet podnikania. Registrácia obchodných spoločností, napríklad spoločnosti s ručením 9obmedzeným alebo akciovej spoločnosti, trvá v priemere 10 dní. Odhlásenie ţivnosti je bezplatné avykonané v priebehu jedného dňa. V tomto zmysle sa byrokracia, spojená so vznikompodnikateľských subjektov, v posledných rokoch výrazne zlepšila.Napriek zlepšeniam však podnikanie na Slovensku podľa názorov samotných podnikateľov suţujekomplikované administratívne zaťaţenie. Aj preto ohlásila vláda I. Radičovej zámer zrealizovať 10pribliţne 100 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (tzv. projekt Singapur).Ochrana patentov a duševného vlastníctva je v praxi pomerne účinná, hoci pri súdnych konaniach 11dochádza k prieťahom v konaní. Ako vyplýva z hodnotenia viacerých zdrojov, kvalita1 Zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov („Ţivnostenský zákon”).2 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník”).3 Zákon č. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,vývoze a spätnom vývoze, vznení neskorších predpisov.4 Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach, a o zmene a doplnení niektorých zákonov(Patentový zákon) a Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach („Zákon o ochranných známkach”).5 Obchodný zákonník.6 Svetová organizácia duševného vlastníctva: www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=SK#a1 [cit. 18 júna 2011].7 www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia#starting-a-business [cit. 18 júna 2011].8 Zákon č. 136/2010 Z.z. o sluţbách na vnútornom trhu, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskoršíchpredpisov.9 Svetová banka: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia/#starting-a-business [cit. 3.júna 2011];www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia#starting-a-business [cit. 3.júna 2011];10Pravda 6 júna 2011, dostupné na: http://spravy.pravda.sk/miskov-sa-chysta-100-opatreniami-urobit-zo-slovenska-singapur-p5s-/sk_ekonomika.asp?c=A110606_123010_sk_ekonomika_p01 [cit. 18 júna 2011].11 www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia#starting-a-business [cit. 3.júna 2011]. 2
  3. 3. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskopodnikateľského prostredia na Slovensku má klesajúcu tendenciu, ale oblasť vymáhateľnosti 12obchodných zmlúv sa v porovnaní s prechádzajúcim rokom mierne zlepšila.Nezávislosť (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery existujú právne záruky pred neprimeranými externými zásahmi do činnosti súkromnýchfiriem?Štátne inštitúcie (Registrový súd alebo ţivnostenské úrady), zodpovedné za registráciu obchodnýchspoločností, druţstiev a iných právnických a fyzických osôb podľa zákona, sa v súlade so zákonom 13zameriavajú len na administratívne úkony, súvisiace s registráciou. Proti odmietnutiu vykonaniazápisu obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR je moţné podať námietky na registrový 14súd.Vláda R. Fica v novembri 2009 prijala zákon, ktorý zvýšil moţnosti zasahovania štátu do tzv. 15„strategických podnikov“ vytvorením legálneho mechanizmu získania kontroly nad vlastníctvomspoločnosti, ktorá spĺňa kritériá strategicky významného podniku. Novelou zákona o zdravotných 16poisťovniach sa v roku 2007 súkromným zdravotným poisťovniam zakázalo voľne nakladať sdosiahnutým ziskom. Zákon poisťovniam de facto určoval, ţe zisky nemôţu byť vyplatenéakcionárom, ale musia byť pouţité len na úhradu zdravotnej starostlivosti pre poistencov, čím hrubozasiahol do slobody podnikania. Oba zákony vyhlásil Ústavný súd SR v januári 2011 (v čase ponástupe novej vlády) za protiústavné.Po nástupe vlády I. Radičovej snahy o vonkajšie zasahovanie do činnosti súkromných firiem ustali.Nezávislosť (prax)Skóre: 50Do akej miery je podnikateľský sektor v praxi chránený pred externými neoprávnenými zásahmi dosvojej činnosti?Medzi faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu podnikateľského prostredia, patria predraţené tendre(v dôsledku korupcie) a zneuţívanie právomoci zo strany verejných činiteľov. Ako príklad moţno 17uviesť tender na nový elektronický mýtny systém, v ktorom súťaţ vyhral účastník s najvyššou cenou,ale zároveň menej kvalitnou ponukou. Ďalší príklad sa spája s výstavbou diaľnice, pri výstavbe ktorejdošlo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami, v dôsledku čoho Slovensku hrozilo, 18ţe príde o spolufinancovanie z európskych štrukturálnych fondov a takmer čelilo súdnej ţalobe. Vsúvislosti s výstavbou diaľnic vláda R. Fica prijala tzv. vyvlastňovací zákon, ktorý mal urýchliť procesvýstavby tým, ţe umoţňoval začať výstavbu vo verejnom záujme na cudzích pozemkoch ešte pred ichvysporiadaním (odkúpením alebo vyvlastnením). Ústavný súd SR však aj v tomto prípade vyhlásil12 www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia#enforcing-contracts [cit. 3.júna 2011].13 Zákon č. 455/1991 Z.z.. o ţivnostenskom podnikaní a zák.č.513/1991 Z.z.. Obchodný zákonník14 The Heritage Foundation: www.heritage.org/index/country/Slovakia#trade-freedom Námietku je moţné podať podľaustanovenia § 8 ods. 4 zákon o obchodnom registri a §§ 200b a 200bb Občianskeho súdneho poriadku.15 Zákon č. 493/2009 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností.16 Novela zák.č. 530/2007 z.z. na 581/2004Z.z. o zdravotných poisťovniach.17 Jedným z príkladov je machinácia v tendri na mýtny systém, rozhovor autora s anon. zdrojom, 17.6. 2011.18 The Slovak Spectator:http://spectator.sme.sk/articles/view/42607/10/tender_for_section_of_d1_motorway_scrapped_due_to_likely_lawsuit.html [cit.16. júna 2011]. 3
  4. 4. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskozákon za protiústavný a vo svojom uznesení z januára 2011 uviedol, ţe toto opatrenie nezákonne 19obmedzovalo práva súkromných osôb a obchodných spoločností.Ak dôjde v praxi k porušeniu práv právnickej osoby, tá má právo na súdny proces, pričom trebapodotknúť, ţe v súdnych konaniach často dochádza k prieťahom, súdy v niektorých prípadochrozhodujú odlišne v rovnakých typoch sporov (čo zniţuje mieru právnej istoty) a rozhodnutie súdu 20nemusí byť objektívne.Transparentnosť (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery právny poriadok zabezpečuje transparentnosť činnosti podnikateľského sektora? 21V súlade so zákonom musia byť všetky obchodné spoločnosti zapísané v Obchodnom registriSlovenskej republiky, ktorý je verejne dostupný na internete a kaţdý občan má právo ţiadať o výpis zregistra. Zákon jasne upravuje náleţitosti, ktoré musia byť uvedené v registri – tie sa odlišujú podľatypu obchodnej spoločnosti.Opatrenia, týkajúce sa transparentnosti podnikateľskej činnosti, nemajú komplexný charakter aobmedzujú sa na jednotlivé oblasti podnikania, napríklad finančníctvo či účtovníctvo, na ktoré savzťahujú platné medzinárodné štandardy (napríklad Medzinárodné štandardy finančného vykazovania 22ďalej len IFRS či Medzinárodné účtovné štandardy ďalej len IAS). 23Druhým príkladom je bankový sektor, ktorý podlieha kontrole Národnej banky Slovenska. V zvyšnýchoblastiach podnikania mimo sféry bankovníctva a finančníctva sa pravidlá, zabezpečujúcetransparentnosť, regulujú len prostredníctvom interných etických kódexov, ktoré v mnohých oblastiach 24dokonca úplne absentujú. Obchodné spoločnosti, zapísané na Bratislavskej burze cennýchpapierov, sú pod jej dohľadom, navyše majú povinnosť zverejňovať výročné finančné správy za 25predchádzajúci kalendárny rok vţdy do apríla nasledujúceho roku.Transparentnosť (prax)Skóre: 25Aká je miera transparentnosti v podnikateľskom sektore?V súlade s platnou legislatívnou úpravou musia byť podnikatelia so ţivnostenským oprávnením 26 27zapísaní v Ţivnostenskom registri a obchodné spoločnosti v Obchodnom registri. Tieto informáciesú verejne dostupné na internete (neslúţi na právne úkony) a kaţdý občan má právo ţiadať o výpisz registra (na právne úkony).19 The Slovak Spectator, 31 januára 2011:http://spectator.sme.sk/articles/view/41470/2/two_fico_era_laws_struck_down_by_court.html [cit. 16 júna 2011].20 Anonymný rozhovor s autorom, 16.6.2011 a potvrdený anonymným zdrojom 17.6.2011; a The Heritage Foundation:www.heritage.org/index/country/Slovakia#property-rights [cit. 16, júna 2011].21 Zákon č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri, v znení neskorších predpisov.22 http://report.globalintegrity.org/Slovakia/2009/scorecard/78 [cit. 15 júna 2011].23 www.nbs.sk/en/financial-market-supervision/banking-sector-supervision [cit. 15 júna 2011].24 Anonymný rozhovor s autorom, 17.6.2011.25 Anonymný rozhovor s autorom, 16.6.2011 a rozhovor 17.6.2011; Zákon č. 504/2009 Z.z. o účtovníctve, v znení neskoršíchpredpisov.26 www.orsr.sk/Default.asp?lan=en [cit. 156.2011].27 www.zrsr.sk/default.aspx?LANG=en [cit. 15.6.2011]. 4
  5. 5. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoOkrem tejto zákonnej povinnosti vyplývajú podnikateľským subjektom len minimálne povinnosti.Povinnosť predkladať výročné finančné správy vyplýva určitým obchodným spoločnostiam zo Zákona 28o burze cenných papierov. V skutočnosti však túto povinnosť dodrţiava len málo obchodných 29spoločností a dohľad burzy v tejto oblasti je nepostačujúci.Nadnárodné spoločnosti, ktoré nepodnikajú v oblasti bankovníctva a finančníctva, dodrţiavajúustanovenia, súvisiace s transparentnosťou, prostredníctvom etických kódexov. Tieto v praxi vznikajúna základe iniciatívy samotných obchodných spoločností, nie na základe externej regulácie štátuformou zákonov. 30 31/32IFRS pre účtovníctvo sú v praxi zavedené uţ niekoľko rokov a spoločnosti ich dodrţiavajú.Kontrolu dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov podnikateľskými subjektmi vykonávatretia strana prostredníctvom externých audítorských firiem. Pri menších obchodných spoločnostiach,ktorým zo zákona nevyplýva povinnosť podrobiť sa auditu, vykonáva kontrolu daňový úrad. Ten však 33nevykonáva kontrolu v kaţdom subjekte.Veľké korporácie postupne zavádzajú programy tzv. spoločenskej zodpovednosti (ďalej len CSR), naSlovensku sa to týka pribliţne 20 významných spoločností. Firmy na Slovensku však zatiaľ nekladúdôraz na zverejňovanie správ o protikorupčných opatreniach. Namiesto toho, aby spoločnostiodhaľovali a zverejňovali prípady, súvisiace s korupciou, a tak išli dobrým príkladom v boji protikorupcii, v obave pred negatívnymi reakciami túto skutočnosť radšej utaja.Zodpovedanie sa (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery pravidlá a zákony upravujú dohľad nad podnikateľskou sférou a corporate governancejednotlivých firiem?Legislatíva neobsahuje – aţ na spomínané výnimky – ustanovenia, ktoré by upravovali zodpovedaniesa obchodných spoločností za ich činnosť. Tie sú predmetom interných pravidiel firiem, nie všetkyfirmy nimi však disponujú. Bankový a finančný sektor sa za svoju činnosť zodpovedajú Národnejbanke Slovenska a spoločnosti, obchodujúce na burze cenných papierov, zasa Burze cenných 34papierov v Bratislave.V Kódexe správy a riadenia Bratislavskej burzy cenných papierov sa uvádza, ţe zavádzanie auplatňovanie zásad „corporate governace“ (správa a riadenie spoločnosti), ako aj dobré príklady zozahraničia naznačujú, ţe „by mali byť určitým návodom pre obchodné spoločnosti bez toho, aby 35pôsobili príliš reštriktívne“. V praxi, keďţe absentujú nástroje na vymáhanie implementácie týchto 36zásad, je však vecou posúdenia jednotlivých spoločností, či sa nimi budú riadiť alebo nie.Zodpovedanie sa (prax)28 Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov.29 Anonymný rozhovor, 17.6.2011; zo 60 000 zaregistrovaných spoločností zverejnilo správu len 20 000 firiem, pričom väčšina znich nedodrţala stanovený termín.30 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.31 http://report.globalintegrity.org/Slovakia/2009/scorecard/78 [cit. 15.6.2011].32 Anonymný rozhovor, 17.6.2011.33 Anonymný rozhovor, 16. 6.2011.34 Ibid.35 Bratislavská burza cenných papierov, kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku 2008, str.4:www.bsse.sk/Portals/0/Pravidla%20BCPB/Burzove%20pravidla/04_kodex_corporate_governance.pdf [cit. 15 júna 2011].36 Anonymné rozhovory,16. a 17. 6.2011. 5
  6. 6. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoSkóre: 25Do akej miery je účinné spravovanie a riadenie podnikov v praxi?Okrem finančných a účtovných nariadení neexistujú iné účinné mechanizmy, týkajúce sa správy a 37riadenia spoločností. Istou výnimkou sú zahraničné spoločnosti, pôsobiace na Slovensku, ktoréčasto uplatňujú pri svojom fungovaní prepracované pravidlá „corporate governance“ z domovskejkrajiny, respektíve materskej spoločnosti. Aj slovenské podniky sa v tomto ohľade postupne zlepšujú,keďţe s postupnou štandardizáciou podnikateľského prostredia rastie aj vedomie vzťahu medzikvalitnou správou a riadením, a následnou šancou na podnikateľský úspech.Vláda nijako nezvýhodňuje spoločnosti, ktoré uverejnia informácie, týkajúce sa korupcie. Mnohéspoločnosti takéto informácie nezverejňujú, pretoţe to vnímajú ako negatívny marketing a ohrozenie 38šancí získať budúce kontrakty s verejnou správou.Mechanizmy integrity (legislatíva)Skóre: 50Do akej miery existujú právne mechanizmy na zabezpečenie integrity všetkých pôsobiacich vpodnikateľskom sektore?V niektorých oblastiach, napríklad v bankovníctve, finančnom či energetickom sektore, existujúosobitné etické kódexy. Tie sú však internou vecou podnikov, keďţe v rámci platnej legislatívynejestvujú ucelené pravidlá, ktoré by upravovali mechanizmy na zabezpečenie integrityv podnikateľskom sektore. Legislatíva obsahuje ustanovenia, súvisiace s prevzatím úplatku a 39podplácaním, pričom tie sa výlučne vzťahujú na osobnú zodpovednosť jednotlivca, ale nie na 40zodpovednosť firmy, čím môţe dochádzať k nejasnostiam v miere účasti na trestnom čine.Legislatíva zároveň nevyţaduje od účastníkov obchodných súťaţí a perspektívnych obchodnýchpartnerov, aby mali vypracované a implementované programy či opatrenia ohľadom podnikateľskejetiky. Absentuje tieţ právna úprava situácie poskytnutia úplatkov slovenskými spoločnosťami mimoúzemia SR.Vo všeobecnosti moţno povedať, ţe korporátnymi etickými kódexmi disponujú zväčša zahraničnéspoločnosti, niektoré z nich (napríklad banky) majú navyše profesionálnych protikorupčných 41kontrolórov („compliance officers“).Mechanizmy integrity (prax)Skóre: 0Do akej miery je bezúhonnosť osôb, ktoré pracujú v podnikateľskom sektore zabezpečená v praxi?Vymáhateľnosť etických kódexov je v skutočnosti relatívne nízka, keďţe ide o dobrovoľné pravidlá,ktoré uplatňuje len malá časť podnikov na Slovensku. Navyše, všeobecné povedomie o potrebepresadzovať pravidlá transparentnosti a etiky v biznise je stále na pomerne nízke úrovni, čo nepriamo37 Ibid.38 Anonymný rozhovor, 16.6. 2011 a 17. 6.2011.39 § 160 - 162 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný poriadok.40 Anonymný rozhovor s autorom,17. 6.2011.41 Ďalším príkladom je Západoslovenská energetika (ZSE). 6
  7. 7. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovensko 42 43potvrdzuje aj výskyt úplatkov v podnikateľskej sfére, najmä vo farmaceutickom sektore, ktorý je vsúčasnosti povaţovaný za najmenej transparentnú oblasť podnikania.Takzvaní „compliance officers“, teda akísi protikorupční kontrolóri, sú zodpovední za výkon vnútornejkontroly a súlad činností spoločnosti s právnymi predpismi. Zameriavajú sa najmä na vnútornúkontrolu a dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných pravidiel, pričom 44dohľad nad dodrţiavaním etických kódexov je menej obvyklý. Opatrenia na ochranuwhistleblowerov, ktorí oznámia trestný čin alebo nekalé praktiky, v praxi takmer neexistujú. Jednou zmála pozitívnych výnimiek je spoločnosť ZSE. Bankový sektor vedie takzvané čierne zoznamyspoločností, vyuţívajúcich korupčné praktiky v obchodných vzťahoch, najmä v súvislosti s praním 45špinavých peňazí, tieto zoznamy však slúţia len pre interné potreby bánk a nie sú verejne prístupné.Na problematiku korupcie na Slovensku pravidelne poukazujú mimovládne organizácie, ako aj 46/47niektoré zahraničné veľvyslanectvá, zatiaľ čo súkromné spoločnosti (s výnimkou najmä v prípadefiriem zdruţených v Americkej obchodnej komore (ďalej len AmCham)), tejto tematike venujú len malú 48/49alebo nijakú pozornosť.Niektoré spoločnosti sa snaţia vzdelávať svojich pracovníkov v uvedenej oblasti, ale efektivitaopatrení je diskutabilná, vzhľadom k absencii kontrolných mechanizmov. Netýka sa to audítorov alebofinančných kontrolórov, pre ktoré sú takéto školenia povinné a vo väčšine prípadov nariadené 50materskou spoločnosťou so sídlom v zahraničí.Protikorupčné politikySkóre: 50Do akej miery podnikateľský sektor aktívne zapája vládu SR do boja proti korupcii?Aktivity obchodných spoločností v potieraní korupcie sú minimálne. Odhalenie korupcie je v mnohýchfirmách povaţované za kontraproduktívne a za prejav vlastného zlyhania, preto nedochádza k ţiadnejiniciatíve v tejto oblasti. Významné korporácie majú v svojom programe stanovený aj boj korupciou,keďţe korupcia v podnikateľskom prostredí na Slovensku môţe ohrozovať ich spoluprácu so 51zahraničnými partnermi.AmCham je veľmi angaţovaná v boji proti korupcii. Podieľala sa uţ na niekoľkých prieskumoch, 52týkajúcich sa korupcie a v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska spísala a predloţila 53politikom tzv. „wish list“ (zoznam prianí) opatrení na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Pri snahepresadzovať riešenia, súvisiace s touto problematikou, organizácia aktívne spolupracuje s 54 55 56veľvyslanectvami USA a Veľkej Británie. Okrem iniciatívy OSN Global compact, ku ktorej sa42 www.heritage.org/index/Visualize?countries=slovakia&type=9 [cit. 3.júna 2011].43 Anonymný rozhovor, 17. 6.2011 a 21. 11. 2011.44 Anonymný rozhovor, 17.6.2011.45 Ibid.46 Veľvyslanec USA sa zúčastnil na protikorupčnom workshope 16. Septembra 2010: www.thedaily.sk/2010/09/16/current-affairs/u-s-slovak-anti-corruption-workshop/ [cit.30.júna 2011].47 Prejav Michaela Robertsa, 9. 12. 2010: http://ukinslovakia.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=361126682 [cit.28.júna 2011].48 Anonymný rozhovor, 17. júna.2011.49 The Slovak Spectator, dňa 24.mája 2010, dostupné na:http://spectator.sme.sk/articles/view/38960/3/business_drafts_wish_list_for_politicians.html [cit.28.júna 2011].50 Anonymný rozhovor, 17. júna.2011.51 Ibid.52 The Slovak Spectator: http://spectator.sme.sk/articles/view/37400/2/un_asks_states_to_curb_corruption.html [cit. 28. Júna2011].53 The Slovak Spectator, 24 mája 2010, dostupné na:http://spectator.sme.sk/articles/view/38960/3/business_drafts_wish_list_for_politicians.html [cit. 28.júna 2011].54 Veľvyslanec USA na protikorupčnom workshope: www.thedaily.sk/2010/09/16/current-affairs/u-s-slovak-anti-corruption-workshop/ [cit. 28.júna 2011].55 Prejav Britského veľvyslanca Michaela Robertsa, 9. 12. 2010:http://ukinslovakia.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=361126682 [cit. 28.júna 2011]. 7
  8. 8. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovenskodoposiaľ pripojilo len 12 slovenských firiem, nie sú známe iné aktivity slovenských spoločností v tejto 57oblasti.Podpora tretieho sektoraSkóre: 0Do akej miery sa podnikateľský sektor zúčastňuje/poskytuje podporu občianskej spoločnosti v plneníúloh boja proti korupcii?Podpora tretieho sektora či občianskej spoločnosti zo strany podnikateľov je pomerne slabá.Obchodné spoločnosti pri filantropickej činnosti uprednostňujú „sociálne programy“. Najmä veľké firmy 58podporujú projekty na pomoc postihnutým deťom, rodinám v chudobe, zdravotníctvo, prípadneprojekty na podporu športu, kultúry a vedy.Boj s korupciou, presadzovanie etických noriem a zvyšovanie transparentnosti nie sú stredobodomzáujmu korporátnej filantropie.56 The UN Global Compact:www.unglobalcompact.org/participants/search?commit=Search&keyword=&country[]=182&joined_after=&joined_before=&business_type=all&sector_id=all&listing_status_id=all&cop_status=all&organization_type_id=&commit=Search [cit. 30.júna 2011].57 Anonymný rozhovor, 16.6.2011 a 17.6.2011.58 www.ceepackaging.com/2011/01/05/taking-corporate-social-responsibility-seriously-us-steel-kosice [cit. dňa 30.júna 2011]. 8

×